WSTÊP. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000, s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTÊP. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000, s. 97. 2"

Transkrypt

1 WSTÊP Personalizm oznacza ujmowanie i rozwiązywanie różnorodnych zagadnień i spraw ludzkich zgodnie z (...) założeniem: człowiek jest osobą wartością niepowtarzalną i nieprzemijającą 1 głosił Karol Wojtyła na początku lat 50. ubiegłego stulecia w Krakowie. Personalizm jako sposób myślenia o człowieku swoje głębokie źródło ujawnia już w poglądach starożytnych filozofów greckich. Anaksagoras ( przed Chrystusem), Sokrates ( przed Chrystusem), Platon ( przed Chrystusem) i Arystoteles ( przed Chrystusem) utworzyli zręby myśli antropologicznej poprzez próbę wyjaśnienia, kim jest człowiek. Myśl chrześcijańska w spotkaniu z filozofią doprowadziła do słynnej definicji Boecjusza 2, a także do teorii personalizmu zawartej w egzystencjalnej koncepcji ludzkiego podmiotu, jaka znajduje się w De Trinitate i Wyznaniach Św. Augustyna ( ). Personalistyczna myśl klasyczna osiągnęła apogeum u Awicenny ( ) i św. Tomasza z Akwinu ( ), którzy zinterpretowali Arystotelesa, czym potwierdzili poprzez swą twórczość geniusz wschodniej i zachodniej kultury filozoficznej. Filozofia nowożytna z Kartezjańskim cogito ergo sum otworzyła zarówno nowe możliwości badawcze doświadczenia człowieka, jak i niebezpieczeństwo jego redukcjonizmu. Kartezjusz ( ) uznał, że człowiek jest w swej istocie myślą, intelektem i rozumem, które znajdują wyraz w fenomenie jego 1 K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000, s A. M. Boecjusz, O pociechach filozofii ksiąg pięcioro; Traktaty filozoficzne, tłum. T. Jachimowski, Poznań, s. 229: Osoba jest poszczególną (jednostkową) substancją natury rozumnej. 5

2 samoświadomości 3. Kartezjusz otworzył drogę dla filozoficznego empiryzmu (w skrajnej postaci sensualizmu) i zarazem racjonalizmu poprzez radykalne przeciwstawienie kategorii duszy i ciała człowieka 4. Immanuel Kant ( ) poprzez imperatyw etyczny, odkryty w ludzkiej naturze jako nakaz czynienia dobra, doszedł do uznania zasady personalistycznej, aby człowieka zawsze traktować jako cel sam w sobie, a nie środek prowadzący do celu; jednocześnie uznawał on poznawalność jedynie zjawisk, a nie istoty bytu, czym otworzył drogę subiektywnemu idealizmowi. W Niemczech Friedrich Daniel Schleiermacher ( ) posłużył się jako pierwszy terminem personalizm w Dysputach (1799), stając w obronie koncepcji Boga osobowego, podważanej przez panteizm Johanna Herdera. Charles Renouvier w roku 1903 opublikował w Paryżu książkę pierwszy raz zatytułowaną Personalizm 5. Jednym z bardziej charakterystycznych personalizmów jest personalizm amerykański, który zapoczątkowany myślą protestancką przeniknięty jest humanizmem religijnym 6. Jednocześnie jest to personalizm o orientacji idealistycznej i pragmatycznej, ściśle powiązany z ideałem amerykańskiego państwa demokratycznego. Za ojca amerykańskiego personalizmu uważany jest Borden Parker Bowne ( ) metodysta, autor książki Personalizm, wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Bostonie 7. Uczniami i zarazem twórczymi kontynuatorami myśli Browne a byli: w Bostonie Edgar Sheffield Brigthman ( ) i w Kaliforni Ralph Tyler Flewelling ( ). Ubogacenia amerykańskiej teologii protestanckiej personalizmem dokonał Albert Cornelius Knudson ( ), syntezując bostońską myśl personalistyczną w pracy Filozofia personalizmu. Z kolei Peter Anthony Bertocci ( ), nawiązując do psychologii, powiązał ją z personalizmem amerykańskim. Do czwartej generacji personalistów amerykańskich należy Martin Luther King Junior ( ), który traktował myśl personalistyczną jako podstawę ludzkiej godności właściwej każdemu człowiekowi 8. Najmłodsza amerykańska personalistka Carol Sue Robb 3 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewicz, Kraków 1958, t. I, s W. Granat wskazuje na racjonalizm jako bardziej słuszną drogę nawiązującą do Kartezjusza niż empiryzm; Por. tenże, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s Ch. B. Renouvier, Personalizm, wydanie polskie tłum. B. Gacka i U. Paprocka- Piotrowska, Lublin Por. Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s Por. Tamże, s. 126; także: B. Gacka, Personalizm amerykański, Lublin 1996, s M. Luther King Jr., Stride Toward Freedom, New York 1958, s

3 (ur. 1945) kontynuuje dorobek Szkół Bostońskiej i Kalifornijskiej, zwłaszcza w zakresie etyki społecznej, oraz nawiązuje do treści feministycznych 9. Przedstawicielem personalizmu wspólnotowego na terenie kontynentu północnoamerykańskiego jest Walter George Muelder (ur. 1907), który uczestniczył jako ekumeniczny obserwator w II Soborze Watykańskim (1964). Ks. Bogumił Gacka, charakteryzując personalizm amerykański, wskazuje na aksjologiczne ujmowanie rzeczywistości humanistycznej przez teoretyków amerykańskich 10. Personalizm amerykański najwyższą wartość rzeczywistości umieszcza w kategorii osoby ludzkiej i w Osobie Boga. Generalnie omawiany typ personalizmu można podzielić na personalizm realistyczny (głosi go: G. Harkness) i idealistyczny (D. H. Howison). Generalnie jednak, rdzeniem [amerykańskiej przyp. P. S.] doktryny personalistycznej jest Osobowy Bóg (personalizm teistyczny) i przekonanie, że epistemologiczna, metafizyczna i etyczna (moralna) czy społeczna prawda wyłania się z najwyższego misterium (faktu, kategorii i wartości) osoby, która jest kluczem do rzeczywistości 11. Personalizm francuski to antropologia personalistyczna, indywidualna i społeczna, w której są wyraźnie zaakcentowane wpływy filozofii tomistycznej. Do kręgu personalizmu francuskiego należą: Henry Bergson ( ), Maurice Blondel ( ), Jacques Maritain ( ), Etienne Gilson ( ), Louis Lavelle ( ), Emmanuel Mounier ( ) i Pierre Teilhard de Chardin ( ) 12. Do prekursorów francuskiej myśli personalistycznej zaliczyć również trzeba Gabriela Marcela ( ) twórcę egzystencjalizmu personalistycznego, który podmiotowo zinterpretował relację osoby do drugiej osoby 13. Charakteryzując personalizm francuski, należy wskazać głównie na J. Maritaina i E. Mouniera. Pierwszy filozof, twórczy interpretator tomizmu, w pracy Humanizm integralny (1936) 14 zawarł zasadę chrześcijańskiego personalizmu, który głosi priorytetową wartość osoby ludzkiej wobec świata rzeczy. Człowiek jest rozumną i wolną osobą, odróżniającą się dzięki temu radykalnie od przedmiotowego świata rzeczy i osobników. Człowiekowi poprzez atrybuty 9 B. Gacka, dz. cyt., s Tamże, s Tamże. 12 Por. Cz. Bartnik, dz. cyt., s Obok Rodzińskiego, co zobaczymy w szczegółowej części niniejszej pracy, czyni tak B. Gacka w książce: Personalizm amerykański, s Praca w języku polskim po raz pierwszy wydana w Londynie, J. Maritain, Humanizm integralny, Londyn

4 rozumności i wolności przynależna jest naturalna godność. Personalizm Maritaina jest teocentrycznym (człowieka łączy więź ontyczno-aksjologiczna z Bogiem), pluralistycznym (autor ten jako jeden z pierwszych odszedł od koncepcji państwa wyznaniowego) i wspólnotowym (powołaniem człowieka jest życie we wspólnocie) humanizmem chrześcijańskim 15. Personalizm francuskiego tomisty znalazł odbicie w pracach II Soboru Watykańskiego 16 i jest trwałym źródłem inspiracji kontynuatorów personalizmu tomistycznego. Drugim czołowym systematykiem personalizmu francuskiego jest Mounier, twórca personalizmu społecznego. Mounier był przede wszystkim działaczem społecznym i publicystą, w roku 1932 zapoczątkował wydawanie pisma Esprit, gdzie analizował zagadnienia filozoficzne, społeczno-polityczne i ekonomiczne. Był również człowiekiem głęboko zaangażowanym w chrześcijaństwo i z tego punktu poddawał osądowi egzystencjalizm, liberalizm i marksizm, współczesne mu teorie życia społecznego. Jego myśl filozoficzną można zakwalifikować jako nurt społeczno-aktywistyczny personalizmu 17. Personalizm był dla Mouniera realizacją wspólnoty osób i jednocześnie rewolucją duchową, która pozwoli przezwyciężyć sprzeczności liberalnego kapitalizmu i ochroni przed marksistowską tyranią sił kolektywnych 18. Poprzez swą antropologię i czynne zaangażowanie społeczne francuski filozof wyeksponował w personalizmie kategorię wspólnoty osób i fenomen ich społecznego działania jako wyznacznik realistycznej koncepcji człowieka, który w ten sposób nie jest bierną monadą, lecz aktywnym podmiotem życia społecznego. Należy odnotować również nurt niemieckiego personalizmu, autorów takich jak: Rudolfa Hermana Lotze ( ), Williama Sterna ( ) i Maxa Schelera ( ). Lotze osobę ludzką powiązał ściśle z wartościami (prawdą i sumieniem), uznając, że szczęście osoby oznacza rozwój realizacji wartości, co jest jedyną drogą pozytywnego odbioru świata 19. Natomiast Stern psycholog, opublikował w roku 1896 pracę Osoba i rzecz, gdzie osobę określił jako wartość samą w sobie, natomiast rzecz jako coś, co ma cel (wartościowość) poza sobą, dlatego winna służyć osobie Por. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990, s Wszystkie rzeczy, które są na ziemi, należy skierować ku człowiekowi, stanowiącemu ich ośrodek i szczyt, KDK 12. Ta wypowiedź Kościoła katolickiego nawiązuje i rozwija myśl wyrażającą radykalną inność osoby ludzkiej od świata rzeczy. 17 Por. S. Kowalczyk, dz. cyt., s E. Mounier, Co to jest personalizm?, Kraków 1960, s Cz. Bartnik, dz. cyt., s Tamże, s

5 W konsekwencji Stern przyjmuje, że osoba ludzka jest głównie wartościowaniem, jest nawet tworzeniem wartości, co otwiera drogę dla idealizmu i aksjologicznego subiektywizmu. Reprezentantem aksjologicznego personalizmu jest jeden z twórców fenomenologii, M. Scheler. Dla tego filozofa człowiek osoba jest centralnym przedmiotem aksjologii w wymiarze indywidualnym i społecznym. Poprzez uznanie wartości za komponent opisujący fenomen dynamizmu osoby Scheler wskazuje na powołanie etyczno-społeczne ludzi. Aksjologiczny personalizm docenia sferę aksjologiczną jako domenę samorealizacji osoby, akcentując równocześnie rolę wartości moralno-religijnych 21. W Polsce personalizm jako kierunek i sposób myślenia rozwinął się twórczo zwłaszcza w lubelskiej szkole filozoficznej, skupiającej środowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Nieoceniony wkład w polski personalizm włożyli: ks. Wincenty Granat ( ) 22, ks. Czesław Bartnik (ur. 1929) 23 i kardynał Karol Wojtyła ( ) 24. Obecnie personalizm polski jest twórczo rozwijany przez uczniów Karola Wojtyły: T. Stycznia, A. Szostka i T. Ślipko. Niezależnie od personalizmu Wojtyłowego rozwinął się personalizm tomistyczny o egzystencjalnym zabarwieniu M. A. Krąpca 25, kontynuowany między innymi przez: M. Gogacza, Z. J. Zdybicką, W. Stróżewskiego. Twórczo kontynuują personalizm poprzez syntezę myśli chrześcijańskiej S. Kowalczyk, B. Gacka, I. Dec i inni. Do czołowych przedstawicieli polskiego personalizmu należy również prof. Adam Rodziński, którego myśl filozoficzna jest przedmiotem analizy niniejszej pracy Należy odnotować również autorów personalizmu angielskiego, takich jak: J. H. Newman, J. Grote, H. W. Carr, J. M. E. McTaggart oraz rosyjskiego: W. S. Sołowjow, N. A. Bierdiajew, N. O. Losski; por. B. Gacka, Personalizm amerykański, s Autor następujących pozycji: W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz 1961; Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań Cz. Bartnik jest autorem, jak zauważa B. Gacka, który tworzy personalizm oryginalny w dziele: Personalizm, Lublin 1995; inne prace tegoż: Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994; Historia ludzka i Chrystus, Katowice 1987; Teilhardowska wizja dziejów, Lublin K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969; Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Lublin 2001; Elementarz etyczny, Lublin 1983; Wykłady Lubelskie, Lublin M. A. Krąpiec, Ja człowiek, zarys antropologii filozoficznej, Lublin Adam Rodziński urodził się roku w Grabnie koło Wojnicza (powiat brzeski, ówczesne województwo krakowskie). Do szkoły średniej uczęszczał w Tarnowie do III Państwowego Liceum i Gimnazjum im. A. Mickiewicza, gdzie w 1939 roku złożył egzamin maturalny. Po II wojnie światowej rozpoczął studia wyższe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W 1952 roku Rodziński zakończył studia wyższe, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej i magistra 9

6 Prof. Rodziński jest autorem pięciu książek: Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemów nierówności majątkowych w II i III wieku, Lublin 1960 (praca doktorska); U podstaw kultury moralnej, Lublin 1968 (rozprawa habilitacyjna); Osoba i kultura, Warszawa 1985; Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989; Na orbitach wartości, Lublin Zawartość powyższych prac stanowią rozdziały z prac zbiorowych, rozprawy, artykuły, eseje, omówienia i recenzje, których większość była publikowana na łamach: Roczników Filozoficznych, Roczników Nauk Społecznych, Zeszytów Naukowych KUL, Ateneum Kapłańskiego, Znaku, Tygodnika Powszechnego, Chrześcijanina w Świecie. Główną przesłanką napisania niniejszej rozprawy pt. Personalizm społeczny Adama Rodzińskiego jest próba analizy koncepcji antropologicznej tego autora. Antropologia jako filozoficzne wyjaśnienie człowieka zajmuje się jego genezą ontyczną i przejawami działalności w życiu społecznofilozofii. W tym samym roku Rodziński rozpoczął zajęcia dydaktyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1956 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL uzyskał tytuł doktora filozofii na podstawie pracy Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku, której promotorem był ks. prof. dr hab. Mieczysław Żywczyński. Od roku 1957 Rodziński posiada etat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie prowadził pracę naukowo-dydaktyczną do przejścia na emeryturę w roku W roku 1968 została zatwierdzona jego habilitacja, uzyskana w 1966 roku na podstawie pracy U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Recenzentami powyższej rozprawy byli: ks. prof. dr hab. Stanisław Adamczyk, prof. dr hab. Tadeusz Czeżowski, ks. prof. dr hab. Władysław Urmanowicz i ks. arcybiskup doc. dr hab. Karol Wojtyła. Przedmiotem wykładów Rodzińskiego była początkowo etyka i od roku 1960 także filozofia kultury. W roku 1968 Rodziński został Kierownikiem II Katedry Etyki przemianowanej później na Katedrę Filozofii Kultury. Katedra początkowo znajdowała się w strukturach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, a potem Wydziału Nauk Społecznych KUL. Rodziński kierował tą Katedrą do momentu przejścia na emeryturę. Należy dodać, że Rodziński w latach był sekretarzem Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego KUL, po czym (lata ) przewodniczył temuż Wydziałowi. Jako redaktor wydawnictw naukowych KUL w latach współredagował z ks. J. Majką i ks. bp (potem abp.) K. Wojtyłą Roczniki Filozoficzne TN KUL. Od roku 1980 Rodziński był również członkiem komitetu redakcyjnego Roczników Nauk Społecznych KUL, a także współredaktorem Zeszytów Naukowych KUL (lata ). Rodziński należy również do współzałożycieli kwartalnika Ethos. Rodziński znalazł również miejsce we władzach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: rok akademicki 1976/77 prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i następne dwa ( ) dziekan tegoż Wydziału. Został również odznaczony przez Ojca Świętego Złotym Krzyżem Zasługi jako członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II działającej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł profesora nadzwyczajnego Rodziński otrzymał w roku

7 kulturowym. Prace Rodzińskiego wybitnego pracownika dydaktycznego i naukowego to bogate treściowo źródło dla konstrukcji koncepcji społeczeństwa i jego kulturowo-etycznego wymiaru. Głównym celem pracy będzie ukazanie specyfiki personalizmu społecznego prof. Rodzińskiego, co ma istotne znaczenie przy analizie zagadnień współczesnego życia społecznego. Poszczególne elementy rozprawy są próbą odpowiedzi na następujące pytania: co decyduje o personalizmie Rodzińskiego, jakie ma on źródła i czy można odnieść go do aksjologicznych wskazań praktyki życia społecznego? Czy personalizm społeczny posiada znaczący merytorycznie walor w kontekście pluralizmu poglądów na problemy społeczno-kulturowe? Czy w sytuacji współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych istnieje droga nadziei oparta na realizacji zasad i postulatów personalizmu? Rozprawa składa się z pięciu zasadniczych części. Pierwsza część jest analizą podstaw metodologicznych rozważań Rodzińskiego i omawia po kolei wątki: poznania ludzkiego, doświadczenia człowieka i całości świata. W rozdziale tym będą omawiane również źródła przemyśleń autora, mianowicie połączenie tomizmu, egzystencjalizmu i fenomenologii. Część druga pracy to analiza tej koncepcji człowieka, jaką proponuje Rodziński, z uwzględnieniem jego wymiaru osobowo-wspólnotowego. Lubelski uczony jest przedstawicielem personalizmu komunionistyczno-tomistycznego, co postaramy się wykazać, analizując jego koncepcję społeczeństwa w części trzeciej niniejszej pracy. Zwrócimy tu uwagę na sposób definiowania pojęcia społeczeństwo, na wartości społeczne oraz zagrożenia życia społecznego. Zostaną też wówczas omówione sposoby korelacji między życiem społecznym a kulturą. Część czwarta omówi bogatą sferę kultury jako podstawowego aspektu życia społecznego. W części piątej natomiast zatrzymamy się nad problematyką etyki, której właściwe zrozumienie jest podstawowym miernikiem oceny systemów kulturowych i społeczno-politycznych dla lubelskiego autora. Metodą naukową, jaką posłużymy się w pracy, będzie głównie krytyczna analiza źródeł, z uwzględnieniem ich historyczno-genetycznego zaplecza. Autor będzie również korzystał z literatury przedmiotu, stanowiącej podstawę własnych refleksji odnośnie problemu badawczego. Będziemy również podejmować merytoryczne porównania koncepcji antropologicznych Rodzińskiego z innymi autorami, co będzie stanowić doktrynalno-filozoficzne zaplecze dla omawianych problemów. Rozprawa analizuje filozoficzną koncepcję życia społecznego, jakże potrzebną w dobie dzisiejszego kryzysu podstawowych pojęć i punktów odniesienia partnerów interakcji społecznych. 11

8 W języku polskim o filozofii Rodzińskiego pisano dotychczas relatywnie mało. E. Podrez w pracy: Człowiek, byt, wartość umieszcza Rodzińskiego w gronie czołowych polskich etyków 27. Na odnotowanie zasługują również artykuły: Andrzeja Nowickiego pt. Współczesna katolicka filozofia kultury w Polsce. Personalistyczny pluralizm Adama Rodzińskiego 28 oraz Stanisława Kowalczyka Działalność naukowo-dydaktyczna prof. dra hab. Adama Rodzińskiego 29. Ten ostatni autor w swoich monografiach Zarys filozofii człowieka i Człowiek a społeczność odnotowuje personalizm Rodzińskiego jako cenny wkład filozofa do tomistycznej teorii osoby 30. I. Dec w pracy Transcendencja człowieka w przyrodzie wskazuje na poszukiwanie przez lubelskiego personalistę rozwiązań zapoczątkowanych przez K. Wojtyłę w dziedzinie antropologii 31. Autor niniejszej pracy ma nadzieję, że ułatwi ona zrozumienie istoty personalizmu społecznego Adama Rodzińskiego i dzięki temu przyczyni się do poszerzenia wiedzy o jego dorobku naukowym. 27 E. Podrez, Człowiek, byt, wartość, Warszawa 1989, s A. Nowicki, Współczesna katolicka filozofia kultury w Polsce. Personalistyczny pluralizm Adama Rodzińskiego, Euhemer Przegląd Religioznawczy 1981, nr 3 (121), s S. Kowalczyk, Działalność naukowo-dydaktyczna prof. dr. hab. Adama Rodzińskiego, Roczniki Nauk Społecznych, 25 (1997), nr 1, s Tenże, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990, s ; oraz Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994, s I. Dec, Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wrocław 1994, s

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY

FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 2 Egzamin maturalny z filozofii Część I (20 punktów) Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288

Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika. Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika Studia Theologica Varsaviensia 6/1, 285-288 1968 Studia Theol. Varsav. 6 (1968) nr 1 Bibliografia prac naukowych Ks. Stanisława Olejnika 1948 1. Pełna

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Imię i nazwisko autora rozprawy: mgr Paulina Mamiedow Stopień / tytuł naukowy oraz imię i nazwisko promotora rozprawy: dr hab. Mariusz Gizowski Temat rozprawy doktorskiej:

Bardziej szczegółowo

Etyka filozoficzna. Wymiar godzin: 30 godzin (stacjonarne i niestacjonarne)

Etyka filozoficzna. Wymiar godzin: 30 godzin (stacjonarne i niestacjonarne) Etyka filozoficzna Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne. Wszystkie treści programowe przewidziane dla studiów stacjonarnych są realizowane na studiach niestacjonarnych. Wymiar godzin: 30 godzin (stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Cele kształcenia

Wstęp. Cele kształcenia Paweł Kołodziński Etyka Wstęp Przedmiot etyka jest nieobowiązkowy. Można go wybrać zarówno zamiast religii, jak i równolegle z religią (patrz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z filozofii poziom podstawowy Zadanie 1. (0 3) Obszar standardów A. Zenon z Kition

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 FILOZOFIA

EGZAMIN MATURALNY 2012 FILOZOFIA Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 FILOZOFIA POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z filozofii Część I (20 punktów) Zadanie 1. (0 2) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda

GWSP GIGI. Filozofia z aksjologią. dr Mieczysław Juda GWSP Filozofia z aksjologią dr Mieczysław Juda GIGI Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm Hume a Filozofia z aksjologią [5] Systemy nowożytne: empiryzm Locke a i sceptycyzm

Bardziej szczegółowo

Etyka problem dobra i zła

Etyka problem dobra i zła Etyka problem dobra i zła Plan wykładu Definicje i podstawowe odróżnienia Problem dobrego życia w klasycznej etyce Arystotelesowskiej Chrześcijańska interpretacja etyki Arystotelesowskiej Etyka - problem

Bardziej szczegółowo

Teoria potencjalności (capabilities approach)

Teoria potencjalności (capabilities approach) Teoria potencjalności (capabilities approach) 1987-1993: współpraca z Amartyą Senem w WIDER w Helsinkach Zdolności wewnętrzne własności człowieka, które przy odpowiednim jego funkcjonowaniu w ramach właściwych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wartości w wychowaniu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wartości w wychowaniu prof. Ewa Chmielecka Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 20 października 2009 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTETDZIECIECY.PL O czym

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII:

MONOGRAFIE ROZDZIAŁY W MONOGRAFII: 1 Ks. dr hab. Krzysztof Bochenek, prof. UR MONOGRAFIE 1. Epithoma conclusionum Michała Falkenera z Wrocławia. Edycja krytyczna wraz z aparatem historyczno-filozoficznym, Acta Mediaevalia XVI, Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji

Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji Wychowanie ku pełni człowieczeństwa wyzwaniem dla edukacji Ks. dr Jacek Czaplicki KS-4 Wychowanie ku wartościom - szanse i zagrożenia" 1 G. C. Berkouwer konstatuje: "Dziś bardziej niż kiedykolwiek, pytanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII MAJ 2014 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FILOZOFII POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA Autor: Prof. PAWEŁ TYRAŁA Tytuł: TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA zarys teorii oraz metodyki wychowania Recenzja Prof. Igor Kominarec Liczba stron: 240 Rok wydania: 2012 Spis treści WSTĘP Rozdział I TEORIA

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Judaizm: Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej. Kod modułu : 070 3. Rodzaj modułu : fakultatywny 4. Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wstęp Człowiek żyje w określonym środowisku, które dostarcza mu wciąż nowych wrażeń, a nierzadko również problemów. Niekiedy środowisko jest dla niego nowym wyzwaniem, z jednej strony niesie wsparcie,

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA

TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA TEOLOGIA KATECHETYCZNO-PASTORALNA ORAZ TEOLOGIA TURYSTYKA RELIGIJNA INFORMACJE PRZEDMIOTACH SEKCYJNYCH (w porządku alfabetycznym) WZÓR tscnr. Nazwa przedmiotu ew. a/b (t teologia, s teologia katechetyczno-pastoralna

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014/2016. Filozofia i bioetyka

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014/2016. Filozofia i bioetyka Jednostka Organizacyjna: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014/2016 Katedra Nauk Społecznych Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj studiów i profil (I stopień/ii stopień,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14

Andrzej Rossa Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel. Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 Profesor Tadeusz Kmiecik - żołnierz, uczony, wychowawca, przyjaciel Słupskie Studia Historyczne 13, 11-14 2007 Profesor Tadeusz Kmiecik... 11 AP SŁUPSK PROFESOR TADEUSZ KMIECIK ŻOŁNIERZ, UCZONY, WYCHOWAWCA,

Bardziej szczegółowo

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI

Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI Polish FF Curriculum Translation in Polish Studium Katechetyczne Wychowując w Wierze tłumaczenie po Polsku. OBJAWIENIE W PIŚMIE ŚWIĘTYM I TRADYCJI 1. Objawienie: Pismo Św. i Tradycja a. Pismo Święte: Części,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS NA CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS NA CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016 Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu AWFiS w Gdańsku Nr 16 z dnia 27 kwietnia 2012 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS NA CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2016 Jednostka Organizacyjna: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

FENOMENOLOGICZNE PODSTAWY ETYKI WEDŁUG KAROLA WOJTYŁY

FENOMENOLOGICZNE PODSTAWY ETYKI WEDŁUG KAROLA WOJTYŁY Prof. dr hab. Andrzej Półtawski FENOMENOLOGICZNE PODSTAWY ETYKI WEDŁUG KAROLA WOJTYŁY 1. DOŚWIADCZALNY CHARAKTER ETYKI Podstawowym pytaniem etyki jest, jak stwierdza Karol Wojtyła, Co jest moralnie dobre,

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU

ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU Załącznik nr 2 ZASADY NALICZANIA PUNKTÓW DO WNIOSKU O STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW DLA DOKTORANTÓW I ROKU. Prawo do ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Politologii i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Instytut Filozofii Zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii

Instytut Filozofii Zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii Instytut Filozofii Zagadnienia na egzamin licencjacki z filozofii I. Metafizyka Zagadnienie 1: Synonimem metafizyki jest filozofia pierwsza. Na czym polega pierwszeństwo metafizyki? W. Stróżewski, Ontologia

Bardziej szczegółowo

TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH i mim III i u III mii mu mu mu mu im im A/521476 Jacek Czaputowicz TEORIE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Krytyka i systematyzacja WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN WARSZAWA 2008 lis treści irowadzenie 11 Teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki

Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Program studiów doktoranckich na Wydziale Anglistyki Specjalność językoznawcza: I Rok 1. Zajęcia obowiązkowe Typ zajęć Razem godz. Forma zaliczenia Pkt. ECTS a) seminaria organizowane przez Wydział Anglistyki

Bardziej szczegółowo

ZARYS TEORII REKREACJI RUCHOWEJ

ZARYS TEORII REKREACJI RUCHOWEJ ZARYS TEORII REKREACJI RUCHOWEJ Redakcja naukowa Andrzej Dąbrowski AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Warszawa, 2006 Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Siwiński prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas Zdzisława Piątek o śmierci seksie i metodzie in vitro universitas Na ironię zakrawa fakt, iż nauka, która nigdy nie dążyła do odkrycia prawd absolutnych, a wręcz odcinała się od takich poszukiwań,

Bardziej szczegółowo

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski

Noty o autorach Lic. Paweł Drobot Dr Katarzyna Flader Dr Leonard Grochowski Noty o autorach Lic. Paweł Drobot, redemptorysta, ur. w 1971 roku w Dębicy. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku. W 2000 roku rozpoczął studia licencjackie na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w

Bardziej szczegółowo

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne.

K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. K. Guzikowski, R. Misiak (red.) Pontyfikat Jana Pawła II. Zagadnienia społeczne i historyczne. Spis treści: Przedmowa 11 Wstęp 13 Część II Zagadnienia historyczne. G. Wejman, Papież Jan Paweł II w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Maciej Witek Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński.

Dr hab. Maciej Witek Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński. Dr hab. Maciej Witek Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński http://mwitek.univ.szczecin.pl pok. 174, gmach Wydziału Humanistycznego US przy ul. Krakowskiej etyka moralność etyka moralność reguły,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany

Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Małgorzata Kosiorek Pedagogika autorytarna Geneza, modele, przemiany Oicyna Wydawnicza Impuls Kraków 2007 Copyright by Oicyna Wydawnicza Impuls, Kraków

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011

Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011 Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej Warszawa 2011 Recenzenci tomu Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (UKSW), Ks.

Bardziej szczegółowo

REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO

REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO REGUŁY ANALIZY TEKSTU NAUKOWEGO (według Mieczysława Gogacza) Plan i cel prezentacji PLAN 1. Odróżnianie pytań badawczych od odpowiedzi 2. Analiza pytań badawczych 3. Analiza odpowiedzi 4. Precyzowanie

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawno-biznesowy Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii. PRZEWÓD DOKTORSKI NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: a) ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; b) ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Szkoły personalizmu amerykańskiego: bostońskiej i kalifornijskiej

Szkoły personalizmu amerykańskiego: bostońskiej i kalifornijskiej ARTYKUŁY Szkoły personalizmu amerykańskiego: bostońskiej i kalifornijskiej Mgr Radosław Edward Skakuj D o k t o r a n t KUL Magister pedagogiki (WZNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli); od 1 października

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL KUL St a l o w a Wo l a

Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL KUL St a l o w a Wo l a ARTYKUŁY Karol Wojtyła jako uczony i profesor Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof. KUL KUL St a l o w a Wo l a Kieruje Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii KUL Jana Pawła II oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Marcin Karas, prof. UJ Kraków, dnia 25 września 2013 r. Zakład Ontologii Instytutu Filozofii UJ. Autoreferat naukowy

Dr hab. Marcin Karas, prof. UJ Kraków, dnia 25 września 2013 r. Zakład Ontologii Instytutu Filozofii UJ. Autoreferat naukowy Dr hab. Marcin Karas, prof. UJ Kraków, dnia 25 września 2013 r. Zakład Ontologii Instytutu Filozofii UJ Autoreferat naukowy Urodziłem się w Krakowie (1971). W roku 1995 uzyskałem tytuł magistra historii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

1 Maria Zduniak Ukończyła studia w zakresie teorii muzyki i gry na fortepianie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (1961), a także w zakresie historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas

Zdzisława Piątek. o śmierci. seksie. i metodzie in vitro. universitas Zdzisława Piątek o śmierci seksie i metodzie in vitro universitas Na ironię zakrawa fakt, iż nauka, która nigdy nie dążyła do odkrycia prawd absolutnych, a wręcz odcinała się od takich poszukiwań,

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach:

1 Rekrutacja na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na rok akademicki 2014/2015 odbywa się na następujących zasadach: Uchwała Nr 43/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie na

Bardziej szczegółowo

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska

I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska 1. Przedmioty obowiązkowe 1.1. Kanon studiów teologicznych I. Program studiów 6-letnich jednolitych magisterskich Kierunek: Teologia Specjalność: Kapłańska Wstęp do filozofii Z 1 Historia filozofii starożytnej

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Program Studiów Doktoranckich Instytutu Historii im Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk ROK Obowiązkowe Fakultatywne 1 RAZEM (obowiązkowe + fakultety) I praca pisemna A/ 6 2 seminarium promotorskie

Bardziej szczegółowo

Nowe życie w Chrystusie

Nowe życie w Chrystusie Nowe życie w Chrystusie ISSN 0239-801X Imprimatur 883/15/A Kuria Metropolitalna Białostocka Spis 32 Roczników Studiów Teologicznych dostępny pod adresami: 1) www.studiateologiczne.pl; 2) www.archibial.pl

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych Zasady pisania prac dyplomowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prace licencjackie - mogą mieć postać prac przeglądowych: streszczać poglądy filozofów, stanowić świadectwo rozumienia tekstów filozoficznych,

Bardziej szczegółowo

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wiesław M. Macek. Teologia nauki. według. księdza Michała Hellera. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wiesław M. Macek Teologia nauki według księdza Michała Hellera Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa 2010 Na początku było Słowo (J 1, 1). Książka ta przedstawia podstawy współczesnej

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu PEDAGOGIKA Rocznik studiów 2012/13 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Podstawy etyki Kod przedmiotu: ETK Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Studia stacjonarne WF AIK NAZWA PRZEDMIOTU: SEMINARIUM LICENCJACKIE NAZWA PRZEDMIOTU PO ANGIELSKU: BA DIPLOMA SEMINAR I. KARTA PRZEDMIOTU CELE PRZEDMIOTU C1. Analiza wybranych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ OD SEMIOTYKI DO METAFIZYKI

KAZIMIERZ AJDUKIEWICZ OD SEMIOTYKI DO METAFIZYKI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Konferencja odbędzie się w UNIWERSYTECIE KAZIMIERZA WIELKIEGO Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30 (Aula Mikotoksyn) organizowana przez: Instytut Filozofii UKW w Bydgoszczy KOMITET

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. filologia angielska

KUL. Lubelski Jana Pawła II. filologia angielska KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II filologia angielska 2 Projekt i opracowanie: Dział Informacji i Promocji KUL, oinfo@kul.pl filologia angielska Tryby studiów I stopnia (licencjackie) stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Józef Wroceński "Kościół a wspólnoty polityczne", Paweł Sobczyk, Warszawa 2005 : [recenzja]

Józef Wroceński Kościół a wspólnoty polityczne, Paweł Sobczyk, Warszawa 2005 : [recenzja] Józef Wroceński "Kościół a wspólnoty polityczne", Paweł Sobczyk, Warszawa 2005 : [recenzja] Prawo Kanoniczne : kwartalnik prawno-historyczny 49/1-2, 301-305 2006 R E C E N Z J E Prawo Kanoniczne 49 (2006)

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW I. ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Załącznik nr 11 I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów,

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Sylabus. LP. Treści merytoryczne przedmiotu: LICZBA

Sylabus. LP. Treści merytoryczne przedmiotu: LICZBA Sylabus 1 rok akademicki 010-011 Nazwa Przedmiotu: Historia filozofii współczesnej (wykład) Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany Rok studiów, semestr: rok III, semestr

Bardziej szczegółowo

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii

Michał Kruszelnicki. Drogi francuskiej heterologii Michał Kruszelnicki Drogi francuskiej heterologii Spis treści Wstęp 11 Część I Tło historyczne i filozoficzne podłoże heterologii Rozdział 1 Tło historyczne i społeczno -polityczne 21 Wprowadzenie........................................

Bardziej szczegółowo

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN

Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI REGULAMIN Strona1 Instytut Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PRACA MAGISTERSKA i EGZAMIN MAGISTERSKI I. CEL PRACY MAGISTERSKIEJ REGULAMIN Celem pracy magisterskiej jest wykazanie się dobrą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

PROCEDURA PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA Symbol WSDZJK- WNoZ/7 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne art. 132 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności

Fundacja Pro Memoria Problemy współczesności Problemy współczesności Obecnie przeżywamy okres, w którym ludzkość znalazła się w stadium dotychczas nieznanych, wielkich problemów cywilizacyjnych. Jesteśmy świadkami nagromadzenia się przeróżnych trudności,

Bardziej szczegółowo

CZyM SĄ ĆwICZENIA DUChOwNE

CZyM SĄ ĆwICZENIA DUChOwNE Spis treści Wstęp... 5 Czym są Ćwiczenia duchowne Mieczysław Bednarz SJ Całościowa wizja Ćwiczeń duchownych św. Ignacego Loyoli... 13 Istota Ćwiczeń duchownych... 14 Przeżycie Ćwiczeń duchownych... 18

Bardziej szczegółowo

Zawartość problemowa traktatu św. Tomasza De unione verbi incarnati.

Zawartość problemowa traktatu św. Tomasza De unione verbi incarnati. Zawartość problemowa traktatu św. Tomasza De unione verbi incarnati. Ze względu na charakter niniejszego wystąpienia, zmuszony byłem dokonać wyboru tematów, które z jednej strony przybliżą zagadnienia

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II O NAUCE

JAN PAWEŁ II O NAUCE JAN PAWEŁ II O NAUCE (1978 2005) Wstęp Zenon Kardynał Grocholewski Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Arcybiskup Kazimierz Nycz Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH Załącznik do Uchwały nr 28 Rady Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska z dn. 22.04.2009 r. SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH w dziedzinie: nauki techniczne w dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 49/2011 z dnia 26 października 2011 r. ZASADY PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE specjalność: Międzynarodowy wymiar obsługi ruchu granicznego Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Polityka w teorii i praktyce: idee i organizacje

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

MEANDRY HISTORII EKONOMII Adam Glapiński

MEANDRY HISTORII EKONOMII Adam Glapiński MEANDRY HISTORII EKONOMII Adam Glapiński Wstęp Joan Robinson już prawie pół wieku temu stwierdziła, że rozróżnienie naukowej i nienaukowej metody w ekonomii, choć ważne, jest bardzo trudne, a być może

Bardziej szczegółowo

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Procedura przebiegu przewodu doktorskiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Życie i działalność naukowa Ks. dr. hab. Zdzisława Pawlaka, prof. UMK

Życie i działalność naukowa Ks. dr. hab. Zdzisława Pawlaka, prof. UMK 19 (2012) Ks. Krzysztof Konecki* Włocławek Toruń Życie i działalność naukowa Ks. dr. hab. Zdzisława Pawlaka, prof. UMK Ksiądz Zdzisław Pawlak urodził się 13 października 1942 roku w Joance, pow. Kalisz.

Bardziej szczegółowo