WSTÊP. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000, s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WSTÊP. K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000, s. 97. 2"

Transkrypt

1 WSTÊP Personalizm oznacza ujmowanie i rozwiązywanie różnorodnych zagadnień i spraw ludzkich zgodnie z (...) założeniem: człowiek jest osobą wartością niepowtarzalną i nieprzemijającą 1 głosił Karol Wojtyła na początku lat 50. ubiegłego stulecia w Krakowie. Personalizm jako sposób myślenia o człowieku swoje głębokie źródło ujawnia już w poglądach starożytnych filozofów greckich. Anaksagoras ( przed Chrystusem), Sokrates ( przed Chrystusem), Platon ( przed Chrystusem) i Arystoteles ( przed Chrystusem) utworzyli zręby myśli antropologicznej poprzez próbę wyjaśnienia, kim jest człowiek. Myśl chrześcijańska w spotkaniu z filozofią doprowadziła do słynnej definicji Boecjusza 2, a także do teorii personalizmu zawartej w egzystencjalnej koncepcji ludzkiego podmiotu, jaka znajduje się w De Trinitate i Wyznaniach Św. Augustyna ( ). Personalistyczna myśl klasyczna osiągnęła apogeum u Awicenny ( ) i św. Tomasza z Akwinu ( ), którzy zinterpretowali Arystotelesa, czym potwierdzili poprzez swą twórczość geniusz wschodniej i zachodniej kultury filozoficznej. Filozofia nowożytna z Kartezjańskim cogito ergo sum otworzyła zarówno nowe możliwości badawcze doświadczenia człowieka, jak i niebezpieczeństwo jego redukcjonizmu. Kartezjusz ( ) uznał, że człowiek jest w swej istocie myślą, intelektem i rozumem, które znajdują wyraz w fenomenie jego 1 K. Wojtyła, Rozważania o istocie człowieka, Kraków 2000, s A. M. Boecjusz, O pociechach filozofii ksiąg pięcioro; Traktaty filozoficzne, tłum. T. Jachimowski, Poznań, s. 229: Osoba jest poszczególną (jednostkową) substancją natury rozumnej. 5

2 samoświadomości 3. Kartezjusz otworzył drogę dla filozoficznego empiryzmu (w skrajnej postaci sensualizmu) i zarazem racjonalizmu poprzez radykalne przeciwstawienie kategorii duszy i ciała człowieka 4. Immanuel Kant ( ) poprzez imperatyw etyczny, odkryty w ludzkiej naturze jako nakaz czynienia dobra, doszedł do uznania zasady personalistycznej, aby człowieka zawsze traktować jako cel sam w sobie, a nie środek prowadzący do celu; jednocześnie uznawał on poznawalność jedynie zjawisk, a nie istoty bytu, czym otworzył drogę subiektywnemu idealizmowi. W Niemczech Friedrich Daniel Schleiermacher ( ) posłużył się jako pierwszy terminem personalizm w Dysputach (1799), stając w obronie koncepcji Boga osobowego, podważanej przez panteizm Johanna Herdera. Charles Renouvier w roku 1903 opublikował w Paryżu książkę pierwszy raz zatytułowaną Personalizm 5. Jednym z bardziej charakterystycznych personalizmów jest personalizm amerykański, który zapoczątkowany myślą protestancką przeniknięty jest humanizmem religijnym 6. Jednocześnie jest to personalizm o orientacji idealistycznej i pragmatycznej, ściśle powiązany z ideałem amerykańskiego państwa demokratycznego. Za ojca amerykańskiego personalizmu uważany jest Borden Parker Bowne ( ) metodysta, autor książki Personalizm, wykładowca filozofii na Uniwersytecie w Bostonie 7. Uczniami i zarazem twórczymi kontynuatorami myśli Browne a byli: w Bostonie Edgar Sheffield Brigthman ( ) i w Kaliforni Ralph Tyler Flewelling ( ). Ubogacenia amerykańskiej teologii protestanckiej personalizmem dokonał Albert Cornelius Knudson ( ), syntezując bostońską myśl personalistyczną w pracy Filozofia personalizmu. Z kolei Peter Anthony Bertocci ( ), nawiązując do psychologii, powiązał ją z personalizmem amerykańskim. Do czwartej generacji personalistów amerykańskich należy Martin Luther King Junior ( ), który traktował myśl personalistyczną jako podstawę ludzkiej godności właściwej każdemu człowiekowi 8. Najmłodsza amerykańska personalistka Carol Sue Robb 3 R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. i K. Ajdukiewicz, Kraków 1958, t. I, s W. Granat wskazuje na racjonalizm jako bardziej słuszną drogę nawiązującą do Kartezjusza niż empiryzm; Por. tenże, Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985, s Ch. B. Renouvier, Personalizm, wydanie polskie tłum. B. Gacka i U. Paprocka- Piotrowska, Lublin Por. Cz. Bartnik, Personalizm, Lublin 1995, s Por. Tamże, s. 126; także: B. Gacka, Personalizm amerykański, Lublin 1996, s M. Luther King Jr., Stride Toward Freedom, New York 1958, s

3 (ur. 1945) kontynuuje dorobek Szkół Bostońskiej i Kalifornijskiej, zwłaszcza w zakresie etyki społecznej, oraz nawiązuje do treści feministycznych 9. Przedstawicielem personalizmu wspólnotowego na terenie kontynentu północnoamerykańskiego jest Walter George Muelder (ur. 1907), który uczestniczył jako ekumeniczny obserwator w II Soborze Watykańskim (1964). Ks. Bogumił Gacka, charakteryzując personalizm amerykański, wskazuje na aksjologiczne ujmowanie rzeczywistości humanistycznej przez teoretyków amerykańskich 10. Personalizm amerykański najwyższą wartość rzeczywistości umieszcza w kategorii osoby ludzkiej i w Osobie Boga. Generalnie omawiany typ personalizmu można podzielić na personalizm realistyczny (głosi go: G. Harkness) i idealistyczny (D. H. Howison). Generalnie jednak, rdzeniem [amerykańskiej przyp. P. S.] doktryny personalistycznej jest Osobowy Bóg (personalizm teistyczny) i przekonanie, że epistemologiczna, metafizyczna i etyczna (moralna) czy społeczna prawda wyłania się z najwyższego misterium (faktu, kategorii i wartości) osoby, która jest kluczem do rzeczywistości 11. Personalizm francuski to antropologia personalistyczna, indywidualna i społeczna, w której są wyraźnie zaakcentowane wpływy filozofii tomistycznej. Do kręgu personalizmu francuskiego należą: Henry Bergson ( ), Maurice Blondel ( ), Jacques Maritain ( ), Etienne Gilson ( ), Louis Lavelle ( ), Emmanuel Mounier ( ) i Pierre Teilhard de Chardin ( ) 12. Do prekursorów francuskiej myśli personalistycznej zaliczyć również trzeba Gabriela Marcela ( ) twórcę egzystencjalizmu personalistycznego, który podmiotowo zinterpretował relację osoby do drugiej osoby 13. Charakteryzując personalizm francuski, należy wskazać głównie na J. Maritaina i E. Mouniera. Pierwszy filozof, twórczy interpretator tomizmu, w pracy Humanizm integralny (1936) 14 zawarł zasadę chrześcijańskiego personalizmu, który głosi priorytetową wartość osoby ludzkiej wobec świata rzeczy. Człowiek jest rozumną i wolną osobą, odróżniającą się dzięki temu radykalnie od przedmiotowego świata rzeczy i osobników. Człowiekowi poprzez atrybuty 9 B. Gacka, dz. cyt., s Tamże, s Tamże. 12 Por. Cz. Bartnik, dz. cyt., s Obok Rodzińskiego, co zobaczymy w szczegółowej części niniejszej pracy, czyni tak B. Gacka w książce: Personalizm amerykański, s Praca w języku polskim po raz pierwszy wydana w Londynie, J. Maritain, Humanizm integralny, Londyn

4 rozumności i wolności przynależna jest naturalna godność. Personalizm Maritaina jest teocentrycznym (człowieka łączy więź ontyczno-aksjologiczna z Bogiem), pluralistycznym (autor ten jako jeden z pierwszych odszedł od koncepcji państwa wyznaniowego) i wspólnotowym (powołaniem człowieka jest życie we wspólnocie) humanizmem chrześcijańskim 15. Personalizm francuskiego tomisty znalazł odbicie w pracach II Soboru Watykańskiego 16 i jest trwałym źródłem inspiracji kontynuatorów personalizmu tomistycznego. Drugim czołowym systematykiem personalizmu francuskiego jest Mounier, twórca personalizmu społecznego. Mounier był przede wszystkim działaczem społecznym i publicystą, w roku 1932 zapoczątkował wydawanie pisma Esprit, gdzie analizował zagadnienia filozoficzne, społeczno-polityczne i ekonomiczne. Był również człowiekiem głęboko zaangażowanym w chrześcijaństwo i z tego punktu poddawał osądowi egzystencjalizm, liberalizm i marksizm, współczesne mu teorie życia społecznego. Jego myśl filozoficzną można zakwalifikować jako nurt społeczno-aktywistyczny personalizmu 17. Personalizm był dla Mouniera realizacją wspólnoty osób i jednocześnie rewolucją duchową, która pozwoli przezwyciężyć sprzeczności liberalnego kapitalizmu i ochroni przed marksistowską tyranią sił kolektywnych 18. Poprzez swą antropologię i czynne zaangażowanie społeczne francuski filozof wyeksponował w personalizmie kategorię wspólnoty osób i fenomen ich społecznego działania jako wyznacznik realistycznej koncepcji człowieka, który w ten sposób nie jest bierną monadą, lecz aktywnym podmiotem życia społecznego. Należy odnotować również nurt niemieckiego personalizmu, autorów takich jak: Rudolfa Hermana Lotze ( ), Williama Sterna ( ) i Maxa Schelera ( ). Lotze osobę ludzką powiązał ściśle z wartościami (prawdą i sumieniem), uznając, że szczęście osoby oznacza rozwój realizacji wartości, co jest jedyną drogą pozytywnego odbioru świata 19. Natomiast Stern psycholog, opublikował w roku 1896 pracę Osoba i rzecz, gdzie osobę określił jako wartość samą w sobie, natomiast rzecz jako coś, co ma cel (wartościowość) poza sobą, dlatego winna służyć osobie Por. S. Kowalczyk, Człowiek w myśli współczesnej, Warszawa 1990, s Wszystkie rzeczy, które są na ziemi, należy skierować ku człowiekowi, stanowiącemu ich ośrodek i szczyt, KDK 12. Ta wypowiedź Kościoła katolickiego nawiązuje i rozwija myśl wyrażającą radykalną inność osoby ludzkiej od świata rzeczy. 17 Por. S. Kowalczyk, dz. cyt., s E. Mounier, Co to jest personalizm?, Kraków 1960, s Cz. Bartnik, dz. cyt., s Tamże, s

5 W konsekwencji Stern przyjmuje, że osoba ludzka jest głównie wartościowaniem, jest nawet tworzeniem wartości, co otwiera drogę dla idealizmu i aksjologicznego subiektywizmu. Reprezentantem aksjologicznego personalizmu jest jeden z twórców fenomenologii, M. Scheler. Dla tego filozofa człowiek osoba jest centralnym przedmiotem aksjologii w wymiarze indywidualnym i społecznym. Poprzez uznanie wartości za komponent opisujący fenomen dynamizmu osoby Scheler wskazuje na powołanie etyczno-społeczne ludzi. Aksjologiczny personalizm docenia sferę aksjologiczną jako domenę samorealizacji osoby, akcentując równocześnie rolę wartości moralno-religijnych 21. W Polsce personalizm jako kierunek i sposób myślenia rozwinął się twórczo zwłaszcza w lubelskiej szkole filozoficznej, skupiającej środowisko Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Nieoceniony wkład w polski personalizm włożyli: ks. Wincenty Granat ( ) 22, ks. Czesław Bartnik (ur. 1929) 23 i kardynał Karol Wojtyła ( ) 24. Obecnie personalizm polski jest twórczo rozwijany przez uczniów Karola Wojtyły: T. Stycznia, A. Szostka i T. Ślipko. Niezależnie od personalizmu Wojtyłowego rozwinął się personalizm tomistyczny o egzystencjalnym zabarwieniu M. A. Krąpca 25, kontynuowany między innymi przez: M. Gogacza, Z. J. Zdybicką, W. Stróżewskiego. Twórczo kontynuują personalizm poprzez syntezę myśli chrześcijańskiej S. Kowalczyk, B. Gacka, I. Dec i inni. Do czołowych przedstawicieli polskiego personalizmu należy również prof. Adam Rodziński, którego myśl filozoficzna jest przedmiotem analizy niniejszej pracy Należy odnotować również autorów personalizmu angielskiego, takich jak: J. H. Newman, J. Grote, H. W. Carr, J. M. E. McTaggart oraz rosyjskiego: W. S. Sołowjow, N. A. Bierdiajew, N. O. Losski; por. B. Gacka, Personalizm amerykański, s Autor następujących pozycji: W. Granat, Osoba ludzka. Próba definicji, Sandomierz 1961; Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań Cz. Bartnik jest autorem, jak zauważa B. Gacka, który tworzy personalizm oryginalny w dziele: Personalizm, Lublin 1995; inne prace tegoż: Hermeneutyka personalistyczna, Lublin 1994; Historia ludzka i Chrystus, Katowice 1987; Teilhardowska wizja dziejów, Lublin K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1969; Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne, Lublin 2001; Elementarz etyczny, Lublin 1983; Wykłady Lubelskie, Lublin M. A. Krąpiec, Ja człowiek, zarys antropologii filozoficznej, Lublin Adam Rodziński urodził się roku w Grabnie koło Wojnicza (powiat brzeski, ówczesne województwo krakowskie). Do szkoły średniej uczęszczał w Tarnowie do III Państwowego Liceum i Gimnazjum im. A. Mickiewicza, gdzie w 1939 roku złożył egzamin maturalny. Po II wojnie światowej rozpoczął studia wyższe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Humanistycznym i Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W 1952 roku Rodziński zakończył studia wyższe, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej i magistra 9

6 Prof. Rodziński jest autorem pięciu książek: Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemów nierówności majątkowych w II i III wieku, Lublin 1960 (praca doktorska); U podstaw kultury moralnej, Lublin 1968 (rozprawa habilitacyjna); Osoba i kultura, Warszawa 1985; Osoba, moralność, kultura, Lublin 1989; Na orbitach wartości, Lublin Zawartość powyższych prac stanowią rozdziały z prac zbiorowych, rozprawy, artykuły, eseje, omówienia i recenzje, których większość była publikowana na łamach: Roczników Filozoficznych, Roczników Nauk Społecznych, Zeszytów Naukowych KUL, Ateneum Kapłańskiego, Znaku, Tygodnika Powszechnego, Chrześcijanina w Świecie. Główną przesłanką napisania niniejszej rozprawy pt. Personalizm społeczny Adama Rodzińskiego jest próba analizy koncepcji antropologicznej tego autora. Antropologia jako filozoficzne wyjaśnienie człowieka zajmuje się jego genezą ontyczną i przejawami działalności w życiu społecznofilozofii. W tym samym roku Rodziński rozpoczął zajęcia dydaktyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1956 na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL uzyskał tytuł doktora filozofii na podstawie pracy Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku, której promotorem był ks. prof. dr hab. Mieczysław Żywczyński. Od roku 1957 Rodziński posiada etat w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie prowadził pracę naukowo-dydaktyczną do przejścia na emeryturę w roku W roku 1968 została zatwierdzona jego habilitacja, uzyskana w 1966 roku na podstawie pracy U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Recenzentami powyższej rozprawy byli: ks. prof. dr hab. Stanisław Adamczyk, prof. dr hab. Tadeusz Czeżowski, ks. prof. dr hab. Władysław Urmanowicz i ks. arcybiskup doc. dr hab. Karol Wojtyła. Przedmiotem wykładów Rodzińskiego była początkowo etyka i od roku 1960 także filozofia kultury. W roku 1968 Rodziński został Kierownikiem II Katedry Etyki przemianowanej później na Katedrę Filozofii Kultury. Katedra początkowo znajdowała się w strukturach Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, a potem Wydziału Nauk Społecznych KUL. Rodziński kierował tą Katedrą do momentu przejścia na emeryturę. Należy dodać, że Rodziński w latach był sekretarzem Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego KUL, po czym (lata ) przewodniczył temuż Wydziałowi. Jako redaktor wydawnictw naukowych KUL w latach współredagował z ks. J. Majką i ks. bp (potem abp.) K. Wojtyłą Roczniki Filozoficzne TN KUL. Od roku 1980 Rodziński był również członkiem komitetu redakcyjnego Roczników Nauk Społecznych KUL, a także współredaktorem Zeszytów Naukowych KUL (lata ). Rodziński należy również do współzałożycieli kwartalnika Ethos. Rodziński znalazł również miejsce we władzach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego: rok akademicki 1976/77 prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej i następne dwa ( ) dziekan tegoż Wydziału. Został również odznaczony przez Ojca Świętego Złotym Krzyżem Zasługi jako członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II działającej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł profesora nadzwyczajnego Rodziński otrzymał w roku

7 kulturowym. Prace Rodzińskiego wybitnego pracownika dydaktycznego i naukowego to bogate treściowo źródło dla konstrukcji koncepcji społeczeństwa i jego kulturowo-etycznego wymiaru. Głównym celem pracy będzie ukazanie specyfiki personalizmu społecznego prof. Rodzińskiego, co ma istotne znaczenie przy analizie zagadnień współczesnego życia społecznego. Poszczególne elementy rozprawy są próbą odpowiedzi na następujące pytania: co decyduje o personalizmie Rodzińskiego, jakie ma on źródła i czy można odnieść go do aksjologicznych wskazań praktyki życia społecznego? Czy personalizm społeczny posiada znaczący merytorycznie walor w kontekście pluralizmu poglądów na problemy społeczno-kulturowe? Czy w sytuacji współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych istnieje droga nadziei oparta na realizacji zasad i postulatów personalizmu? Rozprawa składa się z pięciu zasadniczych części. Pierwsza część jest analizą podstaw metodologicznych rozważań Rodzińskiego i omawia po kolei wątki: poznania ludzkiego, doświadczenia człowieka i całości świata. W rozdziale tym będą omawiane również źródła przemyśleń autora, mianowicie połączenie tomizmu, egzystencjalizmu i fenomenologii. Część druga pracy to analiza tej koncepcji człowieka, jaką proponuje Rodziński, z uwzględnieniem jego wymiaru osobowo-wspólnotowego. Lubelski uczony jest przedstawicielem personalizmu komunionistyczno-tomistycznego, co postaramy się wykazać, analizując jego koncepcję społeczeństwa w części trzeciej niniejszej pracy. Zwrócimy tu uwagę na sposób definiowania pojęcia społeczeństwo, na wartości społeczne oraz zagrożenia życia społecznego. Zostaną też wówczas omówione sposoby korelacji między życiem społecznym a kulturą. Część czwarta omówi bogatą sferę kultury jako podstawowego aspektu życia społecznego. W części piątej natomiast zatrzymamy się nad problematyką etyki, której właściwe zrozumienie jest podstawowym miernikiem oceny systemów kulturowych i społeczno-politycznych dla lubelskiego autora. Metodą naukową, jaką posłużymy się w pracy, będzie głównie krytyczna analiza źródeł, z uwzględnieniem ich historyczno-genetycznego zaplecza. Autor będzie również korzystał z literatury przedmiotu, stanowiącej podstawę własnych refleksji odnośnie problemu badawczego. Będziemy również podejmować merytoryczne porównania koncepcji antropologicznych Rodzińskiego z innymi autorami, co będzie stanowić doktrynalno-filozoficzne zaplecze dla omawianych problemów. Rozprawa analizuje filozoficzną koncepcję życia społecznego, jakże potrzebną w dobie dzisiejszego kryzysu podstawowych pojęć i punktów odniesienia partnerów interakcji społecznych. 11

8 W języku polskim o filozofii Rodzińskiego pisano dotychczas relatywnie mało. E. Podrez w pracy: Człowiek, byt, wartość umieszcza Rodzińskiego w gronie czołowych polskich etyków 27. Na odnotowanie zasługują również artykuły: Andrzeja Nowickiego pt. Współczesna katolicka filozofia kultury w Polsce. Personalistyczny pluralizm Adama Rodzińskiego 28 oraz Stanisława Kowalczyka Działalność naukowo-dydaktyczna prof. dra hab. Adama Rodzińskiego 29. Ten ostatni autor w swoich monografiach Zarys filozofii człowieka i Człowiek a społeczność odnotowuje personalizm Rodzińskiego jako cenny wkład filozofa do tomistycznej teorii osoby 30. I. Dec w pracy Transcendencja człowieka w przyrodzie wskazuje na poszukiwanie przez lubelskiego personalistę rozwiązań zapoczątkowanych przez K. Wojtyłę w dziedzinie antropologii 31. Autor niniejszej pracy ma nadzieję, że ułatwi ona zrozumienie istoty personalizmu społecznego Adama Rodzińskiego i dzięki temu przyczyni się do poszerzenia wiedzy o jego dorobku naukowym. 27 E. Podrez, Człowiek, byt, wartość, Warszawa 1989, s A. Nowicki, Współczesna katolicka filozofia kultury w Polsce. Personalistyczny pluralizm Adama Rodzińskiego, Euhemer Przegląd Religioznawczy 1981, nr 3 (121), s S. Kowalczyk, Działalność naukowo-dydaktyczna prof. dr. hab. Adama Rodzińskiego, Roczniki Nauk Społecznych, 25 (1997), nr 1, s Tenże, Zarys filozofii człowieka, Sandomierz 1990, s ; oraz Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994, s I. Dec, Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wrocław 1994, s

W swej klasyfikacji Chjam przedstawił rozwój myśli drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX w.

W swej klasyfikacji Chjam przedstawił rozwój myśli drugiej połowy XIX i pierwszej połowy XX w. WSTĘP Coraz częściej naukowcy z róŝnych krajów, chcąc uniknąć kolejnych kryzysów, szkoły podejmują debatę na temat autonomii i polityki reform, dostrzegając wagę tych procesów. Poszukują takiej myśli przewodniej,

Bardziej szczegółowo

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny

wrocławski PRZEGLĄD teologiczny wrocławski PRZEGLĄD teologiczny ISSN 1231-1731 Rok XVII 2009 Nr 1 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 17/2009/nr 1 OD REDAKCJI Doskonale pamiętamy, że założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym

Bardziej szczegółowo

1 Zob. Philosophie im 20. Jahrhundert, red. A. Hügli, P. Lübcke, t. 1 2, wyd. 3, Reinbek bei Hamburg 1992.

1 Zob. Philosophie im 20. Jahrhundert, red. A. Hügli, P. Lübcke, t. 1 2, wyd. 3, Reinbek bei Hamburg 1992. Wstęp Pozwolę sobie rozpocząć od osobistych wspomnień. W październiku 1982 roku, czyli dwadzieścia pięć lat temu, rozpocząłem pracę naukową jako asystent księdza profesora Józefa Tischnera. To on zafascynował

Bardziej szczegółowo

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena

Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena WYŻSZA SZKOŁA FILOZOFICZNO-PEDAGOGICZNA IGNATIANUM W KRAKOWIE Wydział Filozoficzny Instytut Filozofii Krzysztof Michalski SJ Problem agatologii w eseju Czego nie wiemy o wartościach Romana Ingardena Praca

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1 KATECHEZA BIBLIJNA W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ 1. Specyfika katechezy biblijnej Głównym źródłem katechezy jest słowo Boże zawarte w świętej Tradycji i Piśmie Świętym (PDK 32). Jeśli katecheza ma być

Bardziej szczegółowo

Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi

Ratio, religio, humanitas. Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi Ratio, religio, humanitas Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi Ratio, religio, humanitas Miscellanea dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi pod redakcją Edwarda Jelińskiego,

Bardziej szczegółowo

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera

Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie Dariusz Piórkowski SJ Między aksjologią a agatologią. Ewolucja myśli etycznej Józefa Tischnera Praca bakalaurecka napisana pod kierunkiem ks.

Bardziej szczegółowo

Studia Redemptorystowskie. nr 9/2011/1

Studia Redemptorystowskie. nr 9/2011/1 Studia Redemptorystowskie nr 9/2011/1 Studia Redemptorystowskie Pismo naukowe Warszawskiej Prowincji Redemptorystów nr 9/2011/1 Kraków 2011 Kolegium redakcyjne: O. dr Marek Kotyński CSsR O. dr Mirosław

Bardziej szczegółowo

KU ETYCE CHRONIENIA OSÓB

KU ETYCE CHRONIENIA OSÓB MIECZYSŁAW GOGACZ KU ETYCE CHRONIENIA OSÓB (WOKÓŁ PODSTAW ETYKI) Edycja internetowa wydania pierwszego Warszawa 1991 Mieczysław Gogacz 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. TEORIOPOZNAWCZA I METAFIZYCZNA IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Studies of Polish Philosophy

Studies of Polish Philosophy Studies of Polish Philosophy vol. 7(2012) Edited by Marka Rembierza Krzysztofa Ślezińskiego Bielsko-Biała Kraków 2012 ISSN 1897-8584 tom 7(2012) Pod redakcją Marka Rembierza Krzysztofa Ślezińskiego Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO

O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO MIROSŁAW KRAJEWSKI O METODOLOGII NAUK I ZASADACH PISARSTWA NAUKOWEGO Uwagi podstawowe Copyright by Mirosław Krajewski 2010 1 Spis treści Prolegomena Rozdział I ISTOTA I POJĘCIE NAUKI 1.1. Aspekty nauki

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego

Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego Uniwersytet Zielonogórski Wydział Humanistyczny Instytut Filozofii Marcin Sieńko Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego praca doktorska napisana pod kierunkiem Jana Kurowickiego Zielona

Bardziej szczegółowo

Dostrzegać niestworzoną miłość poprzez Prawdę, Dobro i Piękno w rozproszonym świecie, według Pawła Fłorenskiego

Dostrzegać niestworzoną miłość poprzez Prawdę, Dobro i Piękno w rozproszonym świecie, według Pawła Fłorenskiego P o z n a ń s k ie S t u d i a T e o l o g i c z n e Tom 23, 2009 ELŻBIETA KOTKOWSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny Dostrzegać niestworzoną miłość poprzez Prawdę, Dobro i Piękno

Bardziej szczegółowo

Elementy chrystianologii moralnej Listu do Kolosan w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Colossenses lectura św. Tomasza z Akwinu

Elementy chrystianologii moralnej Listu do Kolosan w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Colossenses lectura św. Tomasza z Akwinu UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ TEOLOGICZNY ZAKŁAD TEOLOGII MORALNEJ I KATOLICKIEJ NAUKI SPOŁECZNEJ ANDRZEJ T. KUBANOWSKI Nr albumu: 220416 Praca magisterska na kierunku Teologia Elementy chrystianologii

Bardziej szczegółowo

A R T Y K U Ł Y FILOZOFIA POLITYKI VICTORA FRANKLA W CIENIU HOLOCAUSTU. REFLEKSJE POLITOLOGA

A R T Y K U Ł Y FILOZOFIA POLITYKI VICTORA FRANKLA W CIENIU HOLOCAUSTU. REFLEKSJE POLITOLOGA A R T Y K U Ł Y ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH Tom 6(42), numer 3 2014 MATEUSZ NIEĆ * FILOZOFIA POLITYKI VICTORA FRANKLA W CIENIU HOLOCAUSTU. REFLEKSJE POLITOLOGA Postać Victora Emila Frankla (1905-1997), wybitnego

Bardziej szczegółowo

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką

Numer 6-7, Marzec 2015. Człowiek. Świat. Polityka ISSN 1643-9503. Między etyką a polityką Numer 6-7, Marzec 2015 6 Świat Człowiek Polityka ISSN 1643-9503 Między etyką a polityką Człowiek, Świat, Polityka Od Redakcji Numer: 6/7-2015 ISSN 1643-9503 E-kwartalnik naukowy Redakcja: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Ontyczna wolność osoby ludzkiej jako podmiotu prowadzenia działalności gospodarczej

Rozdział I. Ontyczna wolność osoby ludzkiej jako podmiotu prowadzenia działalności gospodarczej Rozdział I. Ontyczna wolność osoby ludzkiej jako podmiotu prowadzenia działalności gospodarczej 1. Uwagi wprowadzające Wolność gospodarcza zakłada istnienie wolności ontycznej człowieka, co jest relewantne

Bardziej szczegółowo

MIECZYSŁAW GOGACZ SZKICE O KULTURZE. Edycja internetowa wydania pierwszego Kraków Warszawa/Struga 1985 Mieczysław Gogacz

MIECZYSŁAW GOGACZ SZKICE O KULTURZE. Edycja internetowa wydania pierwszego Kraków Warszawa/Struga 1985 Mieczysław Gogacz MIECZYSŁAW GOGACZ SZKICE O KULTURZE Edycja internetowa wydania pierwszego Kraków Warszawa/Struga 1985 Mieczysław Gogacz SPIS TREŚCI WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ KSIĄŻKI... 6 I. FILOZOFICZNE ASPEKTY KULTURY...

Bardziej szczegółowo

Podstawy Budowania. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo. Trwałość, Użyteczność, Piękno konstrukcji budowlanych. www.biurokonstruktor.com.

Podstawy Budowania. Wydawnictwo Prawo i Budownictwo. Trwałość, Użyteczność, Piękno konstrukcji budowlanych. www.biurokonstruktor.com. Podstawy Budowania Trwałość, Użyteczność, Piękno konstrukcji budowlanych Krzysztof Michalik PODSTAWY BUDOWANIA TRWAŁOŚĆ, UŻYTECZNOŚĆ, PIĘKNO KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRAWO I BUDOWNICTWO 2015 Redaktor merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

Żyć etycznie żyć etyką

Żyć etycznie żyć etyką Żyć etycznie żyć etyką Prace dedykowane Ks. Prof. Tadeuszowi Ślipko SJ z okazji 90-lecia urodzin Redakcja Robert Janusz Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum Wydawnictwo WAM Kraków 2009 Patronat:

Bardziej szczegółowo

INNY W FILOZOFII EMMANUELA LÉVINASA

INNY W FILOZOFII EMMANUELA LÉVINASA S ł u p s k i e S t u d i a F i l o z o f i c z n e n r 11 * 2012 Sylwia Górzna Akademia Pomorska w Słupsku INNY W FILOZOFII EMMANUELA LÉVINASA Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny,

Bardziej szczegółowo

Zdrowie psychiczne pod redakcją Kazimierza Dąb rowskiego, PWN, Warszawa, ss. 504.

Zdrowie psychiczne pod redakcją Kazimierza Dąb rowskiego, PWN, Warszawa, ss. 504. ETYKA 19, 1981 RECENZJE I SPRAWOZDANIA ETYKA CZY PSYCHIATRIA? Zdrowie psychiczne pod redakcją Kazimierza Dąb rowskiego, PWN, Warszawa, ss. 504. Wątpliwość wyrażona w tytule recenzji zapewne nie zdziwi

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15

ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 ZESZYTY FILOZOFICZNE NR 14 15 Redakcja naukowa: Danuta Michałowska, Sławomir Krzyśka Zamieszczone w zbiorze teksty zostały wygłoszone podczas Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Filozofi a a edukacja.

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989

Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Uniwersytet Warszawski Wydział Historyczny Agnieszka Topolska Nr albumu: 199 887 Mit Stanisława Moniuszki jako wieszcza narodowego. Studium na podstawie polskiego piśmiennictwa w latach 1858-1989 Praca

Bardziej szczegółowo

półrocznik 2012 nr 1 (10) Studies in Law: Research Papers 2012 No. 1(10)

półrocznik 2012 nr 1 (10) Studies in Law: Research Papers 2012 No. 1(10) Studia półrocznik 2012 nr 1 (10) Rozprawy i materiały Studies in Law: Research Papers 2012 No. 1(10) Redakcja Redaktor naczelny prof. dr hab. Jan Widacki Z-ca redaktora naczelnego dr hab. Wiesław Kisiel,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE ROCZNIK ZMARTWYCHWSTAŃCÓW

ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE ROCZNIK ZMARTWYCHWSTAŃCÓW ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE ROCZNIK ZMARTWYCHWSTAŃCÓW ZESZYTY HISTORYCZNO-TEOLOGICZNE ROCZNIK ZMARTWYCHWSTAŃCÓW ROK XX NUMER 20(2014) KRAKÓW 2014 RADA NAUKOWA ks. prof. dr Carlo Bazzi (Pontificia

Bardziej szczegółowo

o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF

o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF o. prof. Dr hab. Piotr Liszka CMF 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego 38 www.piotr-liszka.strefa.pl + Panteizm absolutu Hegel usprawiedliwił istnienie Boga poprzez realizację ducha uniwersalnego, który jest

Bardziej szczegółowo

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA

PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA PIOTR PETRYKOWSKI SPOŁECZNO KULTUROWE ASPEKTY PODSTAW WYCHOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. Kontekst teoretyczny 7 2. Istota socjalizacji 18 3. Pojęcie wychowania 32 4. Koncepcje osobowości a wychowanie 55

Bardziej szczegółowo