Nowe materia³y dotycz¹ce podró y przyrodnika francuskiego J.-É. Guettarda do Polski ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe materia³y dotycz¹ce podró y przyrodnika francuskiego J.-É. Guettarda do Polski (1760 1762)"

Transkrypt

1 Nowe materia³y dotycz¹ce podró y przyrodnika francuskiego J.-É. Guettarda do Polski ( ) Rados³aw Tarkowski* Przegl¹d Geologiczny, vol. 53, nr 1, 2005 Rozprawy Guettarda zawieraj¹ bardzo wiele cennych i jak na swój czas wcale trafnych i oryginalnych spostrze eñ, których pomijaæ w historii geologii polskiej adn¹ miar¹ nie wolno, ju chocia by tylko z tego powodu, e Guettard pierwszy daje w swych rozprawach bardzo dobre rysunki skamielin i bardzo ciekaw¹ ma³¹ mapê mineralogiczn¹ ca³ego królestwa polskiego... W³adys³aw Szajnocha (1889) *Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, ul. Wybickiego 7, Kraków 65; R. Tarkowski Wœród przyrodników francuskich dzia³aj¹cych w XVIII w., osob¹ która prowadzi³a badania w Polsce i wywar³a znacz¹cy wp³yw na rozwój geologii w naszym kraju by³ Jean-Étienne Guettard ( ). Przypisuje siê mu autorstwo jednego z pierwszych opisów geologii ziem Polski, pierwszej mapy geologicznej Polski, pierwszych ilustracji skamienia³oœci, opis kopalni soli w Wieliczce, wystêpowania wód mineralnych i inne. W trakcie dwuletniego pobytu ( ) przyrodnik ten prowadzi³ badania i obserwacje, g³ównie geologiczne i meteorologiczne. Po powrocie do Francji, wyniki prac opublikowa³ w kilku monografiach. Zainteresowanie wynikami prac Guettarda dotycz¹cymi badañ i obserwacji przeprowadzonych w Polsce, na przestrzeni ostatnich dwustu lat jest du e (Wójcik, 1977). S³abo znana jest natomiast sylwetka tego przyrodnika. Nie do koñca poznano motywy przyjazdu do Polski oraz zakres prowadzonych przez niego obserwacji. Istotne znaczenie mog¹ mieæ tutaj rêkopisy J-É. Guettarda znajduj¹ce siê w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Pary u, wspominane przez Daszkiewicza (1995, 1998). W aktach osobowych Guettarda, znajduj¹cych siê w Archiwum Francuskiej Akademii Nauk w Pary u oraz w sprawozdaniach z posiedzeñ Akademii, autor odnalaz³ liczne, nieznane wczeœniej oryginalne dokumenty, takie jak: listy, sprawozdania, notatki z prac terenowych, wyk³adów i inne (Tarkowski, 2004). Czêœæ z nich zwi¹zana jest z podró ¹ francuskiego przyrodnika do Polski i prowadzonymi tutaj obserwacjami przyrodniczymi, g³ównie geologicznymi. S¹ wœród nich te, które stanowi³y podstawê do napisania kilku znacz¹cych monografii, s¹ te i takie, które rozszerzaj¹ nasz¹ wiedzê o prowadzonych przez Guettarda obserwacjach. W artykule opisano odnalezione w Archiwum Francuskiej Akademii Nauk dokumenty dotycz¹ce pobytu Guettarda w Polsce. Wraz z danymi z publikacji polskich, francuskich i innych, pozwoli³y one przedstawiæ: motywy przyjazdu i pobyt Guettarda w Polsce, zakres prowadzonych prac i obserwacji oraz scharakteryzowaæ osobê uczonego. Zaprezentowane materia³y poszerzaj¹ nasz¹ wiedzê dotycz¹c¹ kontaktów, wspó³pracy naukowej oraz badañ geologów polskich we Francji i francuskich w Polsce, w XVIII i XIX w. Temat ten stanowi przedmiot zainteresowañ autora, a prezentowane wstêpne wyniki badañ s¹ kontynuacj¹ wczeœniej opublikowanych prac (Tarkowski, 2002a, b, c). * Znany francuski przyrodnik J.-É. Guettard, wymieniany w licznych bibliografiach (Dictionaire..., 1995; Poggeendorf, 1970; Sarjeant, ), w latach prowadzi³ badania przyrodnicze w Polsce. Na podstawie zebranych materia³ów, po powrocie do Francji og³osi³ w 1764 r. Pary u, w Mémoires de l Academie Royale des Sciences (por. Brian, 1996) cztery rozprawy: I. Mémoire sur la nature du terrain de Pologne et les minéraux qu il renferme. Pr mière partie (Guettard, 1764a). II. Mémoire sur la nature du terrain de Pologne et les minéraux qu il renferme. Seconde partie (Guettard, 1764b). III. Observations météorologiques faites Varsovie pendant année 1760, 1761 et 1762 (Guettard, 1764c). IV. Mémoire sur les Mines de sel de Wielicka en Pologne (Guettard, 1764d). Trzy prace (Guettard, 1764a, b, d) s¹ poœwiêcone budowie geologicznej Polski i kopalni soli kamiennej w Wieliczce. Czwarta (Guettard, 1764c) przedstawia stosunki klimatyczne w Polsce i wyniki obserwacji meteorologicznych. W pracach geologicznych, z tekstem opublikowanym w dwóch czêœciach Guettard (1764a, b) zaprezentowa³ oryginalny opis i podzia³ geologiczny ziem polskich oparty na w³asnych obserwacjach terenowych i literaturze, mapê mineralogiczn¹ Polski oraz 6 rycin ze skamienia³oœciami. Praca o kopalni soli w Wieliczce, obok tekstu ze szczegó³owym opisem kopalni, rodzajów soli, zawiera równie przekrój przez kopalniê. Opracowanie Guettarda (1764c) dotycz¹ce meteorologii, przedstawia seriê obserwacji meteorologicznych przeprowadzonych w Warszawie, w latach Ca³oœæ wyników badañ meteorologicznych wykonanych w Polsce zosta³a zamieszczona w jednej z serii 6 monografii, opracowanych na zamówienie Akademii (Guettard, 1768) w latach Guettard by³ jednym z najlepszych znawców geologii Polski w XVIII w. (Szajnocha, 1928). Wymienione wy ej monografie geologiczne pióra Guettarda s¹ pioniersk¹ prób¹ analizy g³ównych elementów geologicznych obszaru Polski, a przeprowadzone obserwacje meteorologiczne nale ¹ do jednych z pierwszych w naszym kraju. Prace 41

2 geologiczne Guettarda wywar³y znacz¹cy wp³yw na póÿniejsze badania geologiczne w Polsce. Mapa Guettarda jest pierwsz¹ map¹ geologiczn¹ Polski, podobnie jak ilustracje skamienia³oœci (Fleszarowa, 1962a, b; Samsonowicz, 1948). Informacje o J-É. Guettard w literaturze polskiej Najpe³niejsze dane dotycz¹ce pobytu Guettarda w Polsce oraz wzmianki o tym autorze znajdujemy w pracach Wójcika (1975, 1977, 1992). Wójcik (1977) odnalaz³ oraz zestawi³ informacje o tym przyrodniku i wynikach jego prac w przesz³o 70 publikacjach, obejmuj¹cych okres od 1764 do 1975 r., co wskazuje na du e zainteresowanie rezultatami prac Guettarda w naszym kraju. Dorobek Guettarda dotycz¹cy geologii Polski jest w naszym kraju ceniony od momentu ukazania siê pierwszych prac tego autora. Zaledwie dwa lata po opublikowaniu podstawowej pracy Guettarda o budowie geologicznej ziem polskich (Guettard, 1764a, b), znajdujemy ich oddÿwiêk w pracach S. Rieul a. Obserwacje Guettarda wykorzysta³ Staszic i Œniadecki (Wójcik, 1977). Kilkakrotnie wspominano o kontaktach Jaœkiewicza ( ) profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz Staszica ( ) z Guettardem. Polscy uczeni przebywaj¹c w Pary u musieli zetkn¹æ siê z tym znanym przyrodnikiem, zapewne korzystali z wiadomoœci, które on posiada³ na temat budowy geologicznej Polski (Szajnocha, 1889; Wójcik, 1977). Na prze³omie XIX i XX w. dorobek naukowy Guettarda sta³ siê przedmiotem zainteresowañ historyków geologii w Polsce. Szajnocha (1889, 1928), Wiœniowski (1915), Grabowski (1928), a ostatnio Wójcik (1977) zaprezentowali osi¹gniêcia francuskiego przyrodnika w Polsce. W 200. rocznicê wydania mapy geologicznej terenów Polski Guettarda, ukaza³y siê dwa artyku³y Fleszarowej (1962a, b). Jego dorobek w zakresie meteorologii ziem polskich zosta³ oceniony przez Rojeckiego (1965, 1968). Nale y stwierdziæ, e prezentowane w bibliografii polskiej wzmianki i informacje dotycz¹ zasadniczo pobytu Guettarda w Polsce. Natomiast informacje o Guettardzie jako przyrodniku s¹ niepe³ne. Ma³o wiemy o jego dzia³alnoœci we Francji, brak jest odniesienia do prac francuskich, w tym i do najnowszych opracowañ. Z drugiej strony, dzia³alnoœæ Guettarda w Polsce i wartoœæ jego prac dla rozwoju geologii i meteorologii w naszym kraju s¹ ma³o znane we Francji. Dlatego te, autor uzna³ za wskazane przedstawiæ yciorys Guettarda opracowany na podstawie ró nych publikacji. yciorys J.-É Guettarda Jean-Étienne Guettard, lekarz i wybitny francuski przyrodnik, urodzi³ siê 22 wrzeœnia 1715 r. w Étampes (Departament Seine-et-Oise); zmar³ w Pary u 8 stycznia 1786 r. By³ synem aptekarza i wnukiem lekarza z Etampes, nazywanego Descurais. Studiowa³ nauki medyczne w Pary u. Po otrzymaniu tytu³u doktora nauk medycznych poœwiêci³ siê ca³kowicie naukom przyrodniczym pod kierunkiem Reamura. W 1745 r., jako botanik, zosta³ wybrany cz³onkiem Królewskiej Francuskiej Akademii Nauk, na miejsce zwolnione przez Josepha de Jussieu. W okresie, w którym pracowa³ by³ jednym z najbardziej pracowitych twórców podstaw nowoczesnej geologii, która siê w tym czasie rodzi³a. W swoich pracach opiera³ siê œciœle na faktach. Okreœlany bywa jako niezmordowany przyrodnik, wielki podró nik, drobiazgowy obserwator. Swoj¹ dzia³alnoœæ Guettard zwi¹za³ z rodzin¹ ksiêcia orleañskiego. Syn regenta, ksi¹ ê orleañski powierzy³ mu opiekê nad kolekcj¹ przyrodnicz¹, zgromadzon¹ w klasztorze Sainte-Genevi ve, któr¹ zapisa³ mu nastêpnie w testamencie. Guettard zrzek³ siê tej spuœcizny na rzecz syna ksiêcia orleañskiego. Ten w zamian mianowa³ go opiekunem swojej kancelarii, co pozwoli³o mu yæ ze skromn¹ pensj¹ a do œmierci. Guettard jest autorem bardzo licznych prac z zakresu nauk przyrodniczych, dotycz¹cych: zoologii, botaniki, fizjologii roœlin, paleontologii, geologii, mineralogii, geomorfologii, kartografii, meteorologii i medycyny. Skamienia³oœci przyci¹ga³y jego szczególn¹ uwagê. y³ i pracowa³ w czasach, kiedy niektórzy uznawali je jeszcze za igraszki natury. Prace Guettarda wyjaœni³y organiczne pochodzenie skamienia³oœci. W ska³ach paleozoicznych okolic Ang rs odkry³ trylobity i wykaza³ ich zwi¹zki ze wspó³czesnymi skorupiakami. Wniós³ znacz¹cy wk³ad w rozpoznanie koralowców i kopalnych g¹bek, wskaza³ na ich znaczenie w tworzeniu siê ska³, da³ nazwy licznym rodzajom skamienia³oœci. G³ówne i najwiêksze jego osi¹gniêcia dotycz¹ geologii i mineralogii. W 1746 r. opublikowa³ geologiczn¹ mapê pó³nocnej czêœci Francji, wydzielaj¹c pasy wystêpowania ska³. Krótko póÿniej, wykorzystuj¹c ca³¹ wspó³czesn¹ mu wiedzê geologiczn¹, wskaza³ na zwi¹zki geologii Francji z geologi¹ po³udniowo-wschodniej czêœci Anglii. Dostrzega³ erozyjn¹ i sedymentacyjn¹ rolê p³yn¹cej wody. Jest autorem pierwszego opisu profilu, który sta³ siê nastêpnie oficjalnym stratotypem piêtra Stampien. Jako pierwszy odkry³ liczne wygas³e wulkany na terenie Owernii; stwierdzi³, e jeszcze niedawno by³y one czynne (Guettard, 1756). W pracy dotycz¹cej geologii obszarów pó³nocnej Francji i po³udniowo-wschodniej Anglii (Guettard, 1751) zamieœci³ dwie mapy, na których zaznaczy³ obszary (wyró nione od centrum basenu ku peryferiom): piaszczysty, marglisty i metaliczny lub ³upkowy. W przybli eniu, odpowiadaj¹ one dzisiaj utworom kenozoicznym, mezozoicznym oraz paleozoicznym. Te pasy zosta³y póÿniej równie wyró nione na mapie geologicznej Polski (Guettard, 1764b). Guettard nale a³ do geologów, którzy wiêkszoœæ czasu spêdzali w terenie. Pisa³ (Ellenberger 1994):... przyrodnik powinien kategorycznie wyjœæ ze swojej pracowni, udaæ siê w drogê i nie zwracaj¹c na warunki... By³ odwa ny w s¹dach, co zapewne nie u³atwia³o mu ycia. W liœcie do wielkiego przyrodnika i erudyty Buffona, w zwi¹zku z ukazaniem siê jego dzie³a Époques de la Nature potrafi³ napisaæ: Znowu Buffonady Mój drogi hrabio... Pisz lepiej powieœci lecz nie takie, które mówi¹ o zjawiskach fizycznych... (Ellenberger, 1994). Obaj nie znosili siê nawzajem ich metodologia pracy by³a przeciwstawna. Materia³y Prezentowane poni ej informacje i materia³y archiwalne dotycz¹ podró y Guettarda do Polski i pochodz¹ z 42

3 Archives de l Academie des Sciences w Pary u: z akt osobowych Guettarda oraz osiemnastowiecznych sprawozdañ Akademii Nauk. Nazwiska cz³onków Akademii figuruj¹ w indeksie (Index..., 1978). Francuska Akademia Nauk, przesz³o trzechsetletnia instytucja, jedna z piêciu akademii, które tworz¹ Institut de France przechowuje w swoim archiwum: sprawozdania spisywane w trakcie posiedzeñ teczki z posiedzeñ zawieraj¹ce liczne prace, raporty, listy, czytane lub przedstawiane w trakcie posiedzeñ akta osobowe zawieraj¹ce manuskrypty, pisma, dokumenty dotycz¹ce cz³onków Akademii Nauk od jej powstania. Akta osobowe J.-É. Guettarda. Akta osobowe Guettarda (Tarkowski, 2004) sk³adaj¹ siê z teczki oraz 3 kartonów. W teczce znajduj¹ siê pisma i dokumenty zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ tego przyrodnika, a wœród nich : list z Wersalu do De Fouchy sekretarza Akademii z dnia 11 kwietnia 1760 r. podpisany przez hrabiego de Saint-Florentin ( ) kanclerza królewskiego, zarejestrowany w Akademii 19 kwietnia 1760 r., w którym Król zezwala aby Guettard towarzyszy³ w Polsce markizowi de Paulmy i jednoczeœnie wyra a yczenie, aby jego chwilowa nieobecnoœæ by³a zwi¹zana ze s³u b¹ dla Jego Wysokoœci i by³a z korzyœci¹ dla Akademii. List Guettarda z 1763 r. do w³adz Akademii, pisany czarnym atramentem z w³asnorêcznym podpisem, z proœb¹ o zwrot kosztów podró y do Polski w górnej czêœci zapisano czerwonym atramentem rozliczenie kosztów: 800 podró rysunki/1000 livres (ryc. 1). W trzech kartonach s¹ listy pisane przez Guettarda lub adresowane do niego, notatniki z zapiskami prac terenowych, notatki z wyk³adów i inne. Rêkopisy te zwi¹zane s¹ z ró nymi okresami dzia³alnoœci naukowej Guettarda. Stosunkowo liczne s¹ materia³y zwi¹zane z jego pobytem w Polsce. Najbardziej interesuj¹ce to: zapiski: Definitio Status Regni Poloniae 13 stron notatek o stanie dawnej kopalni Olkusz: Mémoires sur les mines d Olkusz, nie datowane notatki z wyjazdu do owicza, Otwocka, Pu³aw, Poznania, Lwowa, zwykle ze spisem miejscowoœci (w polskiej pisowni) przez które przeje d a³, notatniki z zapiskami prac terenowych, sprawozdanie z czerwca 1763 r. pt: Decouverte d eaux minerales appellées aujourd hui Capucines, faite dans la Starostie de Zips, près du Village Druzbach, par le Pàre Ambroise de Culme Capucin, Vicaire actuel du convent de Varsovie opis dzia³ania wody mineralnej oraz przyk³ad cudownego uzdrowienia, zeszyt z obserwacjami meteorologicznymi wykonanymi w Warszawie w 1760 i 1761 r., list z Warszawy z 29 paÿdziernika 1762 r. z zapiskami meteorologicznymi, opis otwarcia Sejmu z 4 paÿdziernika 1762 r. (14 stron) oraz obszerny opis posiedzenia Sejmu z maja (bez podania roku): Description d une Diète de Pologne, opisy przygotowania polskich dañ: Manière de preparer mets polonais. Sprawozdania z posiedzeñ Academie des Sciences. Interesuj¹ce informacje, œciœle precyzuj¹ce pewne fakty zwi¹zane z pobytem Guettarda w Polsce, znajduj¹ siê równie w sprawozdaniach Francuskiej Akademii Nauk, z lat Pod nastêpuj¹cymi datami s¹ to: 22 marca 1760 r. informacja o wyst¹pieniu Guettarda na posiedzeniu Akademii, 19 kwietnia 1760 r. odpis listu królewskiego z Wersalu do De Fouchy, z dnia 11 kwietnia 1760 r. podpisany przez hrabiego de Saint-Florentin, 7 sierpnia 1762 r. informacja o przedstawieniu przez Guettarda pierwszej czêœci Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne et des minéraux qu il renferme, 22 grudnia 1762 r. informacja o przedstawieniu przez Guettarda trzech prac dotycz¹cych geologii Polski, w tym drugiej czêœci pracy Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne et des minéraux qu il renferme wraz z map¹ mineralogiczn¹ Polski. Motywy przyjazdu i pobyt w Polsce Poni ej, na podstawie analizy prac Guettarda (1764a d) opisuj¹cych wyniki obserwacji i badañ przeprowadzonych w Polsce prac polskich, francuskich i innych, dotycz¹cych tego przyrodnika, przy wykorzystaniu materia³ów odnalezionych w Archiwum Francuskiej Akademii Nauk, przedstawiono motywy przyjazdu oraz pobyt tego przyrodnika w Polsce. Podkreœlono niektóre jego najwa niejsze dokonania: pierwsze ilustracje i opis skamienia³oœci z terenu ówczesnej Polski, pierwsz¹ mapê geologiczn¹ Polski, opisy wystêpowania i leczniczego dzia³ania wód mineralnych Pod koniec lat piêædziesi¹tych XVIII w. Guettard by³ ju znanym (obok Buffona i Daubentona) przyrodnikiem francuskim (Szajnocha, 1928). Dziêki swoim pracom prowadzonym równie w Anglii i Szwajcarii, jego osi¹gniêcia by³y znane w ca³ej Europie Zachodniej. Chêæ przeprowadzenia badañ porównawczych, zweryfikowania swoich pogl¹dów, poznania s³ynnych w Europie kopalñ soli w Ryc. 1. List z podpisem Guettarda do w³adz Akademii z proœb¹ o rozliczenie kosztów podró y do Polski (ze zbiorów Archiwum Akademii Nauk w Pary u) 43

4 Wieliczce i Bochni oraz kopalñ rud o³owiu i srebra w Olkuszu, zadecydowa³a zapewne o wyborze przez Guettarda Polski jako miejsca przysz³ych badañ. W tych czasach Polska (za panowania Augusta III) by³a jednym z najwiêkszych pañstw Europy (Guettard, 1764a). Postrzegana jako kraj ciekawy, nietypowy w skali europejskiej, z niezrozumia³ym dla przeciêtnego Europejczyka sarmatyzmem (Candaux, 2003; Marty, 2000). Brak w³asnych œrodków na odbycie d³ugiej wyprawy do Polski, wstrzymywa³ Guettarda przed wyjazdem. Przygotowywa³ siê do niego, studiuj¹c literaturê dotycz¹c¹ naszego kraju (cytowan¹ póÿniej licznie w jego pracach). Istotny okaza³ siê wczeœniejszy kontakt Guettarda z Antoine-René d Argenson markizem de Paulmy ( ), bratankiem ksiêcia d Argenson, równie cz³onkiem Francuskiej Akademii Nauk; z t¹ rodzin¹ Guettard zwi¹za³ swoj¹ karierê. W zwi¹zku z pismem z Wersalu (panowa³ wtedy Ludwik XV), w którym król wysy³a Guettarda do Polski, sprawa jego wyjazdu zosta³a przedstawiana na posiedzeniu Akademii w dniu 19 kwietnia 1760 r. Guettard mia³ wyjechaæ i towarzyszyæ w Polsce jako lekarz (zgodnie zreszt¹ ze swoim zawodem) markizowi de Paulmy, który by³ ambasadorem przy Rzeczpospolitej Polskiej, w latach (Ellenberger, 1994). Do Polski Guettard przyjecha³ póÿn¹ wiosn¹, w maju lub czerwcu 1760 r. przez Strasburg Braunau Wiedeñ Brno Frydrek. Brak informacji w pracy Kettnera (1965) sugeruje, e Guettard nie prowadzi³ adnych obserwacji przeje d aj¹c przez Królestwo Czeskie. Dalsza droga do Warszawy prowadzi³a przez Cieszyn, nastêpnie Skoczów Bielsko-Bia³¹ Przeginiê Kraków Kazimierz Pu³awy (Fleszarowa, 1962b). Po drodze zatrzyma³ siê we Wiedniu, gdzie z³o y³ wizytê niejakiemu Mollowi ogl¹daj¹c pod mikroskopem geologicznym p³ytki cienkie z skamienia³ym drewnem. Moll, 55 lat przed Nicolem, produkowa³ ju p³ytki cienkie do badañ mikroskopowych (Ellenberger, 1994). Pierwszym miejscem, gdzie zatrzyma³ siê na d³u ej by³ Olkusz. Francja by³a zainteresowana ponownym otwarciem zalanych kopalñ srebra i o³owiu w Olkuszu, o czym wspomina Wójcik (1977). Œlad po pobycie w tym mieœcie znajdujemy na kilku stronach monografii Guettarda (1764b) oraz w odnalezionych notatkach w Akademii Nauk w Pary u. Po drodze do Warszawy zatrzyma³ siê w Krakowie i Wieliczce, do której zapewne jeszcze powraca³ udaj¹c siê na po³udnie Polski. Kopalni soli w Wieliczce poœwiêci³ obszern¹ rozprawê (Guettard, 1764d). Przeprowadzone badania i obserwacje pozwoli³y Guettardowi na wyznaczenie wieku i przes³anek tworzenia siê z³ó soli, wskazanie miejsc prawdopodobnego wystêpowania tej kopaliny we Francji (por. Wójcik, 1977, 1981). W Warszawie, która by³a g³ównym miejscem jego pobytu, Guettard mieszka³ od 1 lipca 1760 do maja 1762 r. W tym czasie prowadzi³ równie obserwacje meteorologiczne, które obejmowa³y pomiary temperatury powietrza, ciœnienia atmosferycznego, zachmurzenia nieba (Guettard, 1764c, 1768; Rojecki 1968). Jako pierwszy w Polsce prowadzi³ spostrze enia nad kryszta³kami lodu i ich wspó³zale noœci¹ od temperatury powietrza (Guettard, 1764c). W dn. 6 maja 1762 r. Guettard wyjecha³ z Warszawy. Motywy jego przyœpieszonego (Guettard, 1764c) powrotu do Francji nie s¹ znane. Po powrocie Guettarda do Francji (w 1762 r.), w okresie od 6 maja 1762 do 31 marca 1763 r., pomiary temperatury by³y kontynuowane przez Ojca J. Delsuc, Sekretarza Ambasadora Francji przy królu polskim (Guettard, 1768). Ca³oœæ wyników badañ meteorologicznych wykonanych w Polsce zosta³a opublikowana wraz z krótkim komentarzem, w 1768 r. w Pary u (Guettard, 1768). Podzielona na trzy czêœci, praca obejmuje pomiary wykonane osobiœcie przez Guettarda (czêœæ pierwsza i druga, p ) oraz przez Ojca J. Delsuc (czêœæ trzecia, p ). To szczegó³owe opracowanie (Guettard, 1768) zosta³o umieszczone w jednej z serii 6 du ych monografii, opracowanych na zamówienie Akademii, w latach , pod wspólnym tytu³em: Mémoires sur différentes parties de la physique, de l histoire naturelle, des sciences et des arts. W okresie dwuletniego pobytu w Polsce Guettard prowadzi³ g³ównie badania i obserwacje geologiczne. Przeby³, jak sam podaje (Guettard, 1764a) lieues (1 lieu ok. 4 km). Odby³ liczne krótkie wyjazdy w okolice Warszawy, do M³ocina/Otwocka, Inow³odza, Rawy Mazowieckiej, owicza (wizyta w rezydencji Prymasa), Pu³aw (wizyta na zamku ksiêcia Czartoryskiego) jak równie d³u sze podró e do: Bia³ej w Pieninach, Wilna Królewca Gdañska Malborka Kwidzynia Che³mna, Pu³aw Lublina Hrebenne Raw Lwowa (a st¹d wycieczki do ó³kwi i Szk³a, Krakowca) i inne. W trakcie tych wyjazdów prowadzi³ obserwacje terenowe, zbiera³ skamienia³oœci, pobiera³ próbki wody do analiz chemicznych, wykonywa³ pomiary temperatur, spotyka³ siê z ró nymi ludÿmi, którzy s³u yli mu pomoc¹. Wœród informatorów wymienia Guettard: Ojca J. Delsuc kontynuatora pomiarów meteorologicznych, lekarza De Fay, który zna³ dobrze Karpaty, Morét pracownika Ambasady Francuskiej, Ojca Ducruet doktora Sorbony, Ojca Œliwickiego misjonarza, barona Jakobskiego i innych. W swoich pracach Guettard odnosi i powo³uje siê na wczeœniejsze prace, manuskrypty, analizy i opracowania, m.in. autorstwa: Bruckmanna, Sagittandarusa, Agricoli, Beliusa, Rz¹czyñskiego jak równie markiza de Fougére oficera andarmerii, a nastêpnie ambasadora Francji w Petersburgu (opis terenów od Wilna po Petersburg), du Fay lekarza z Montpellier (manuskrypt), ojca Zlewiskiego (monografia terenów pomiêdzy Lwowem a Haliczem), Schobera (opis Wieliczki z 1750 r.), du Defille architekta francuskiego osiad³ego we Lwowie, F. Hoffmana (opis analizy wody siarczkowej z miejscowoœci Szk³o) i innych. Do najciekawszych dokonañ Guettarda w zakresie geologii nale y zaliczyæ: mapê geologiczn¹ Polski, opis pierwszych skamienia³oœci, opis wystêpowania i leczniczego dzia³ania wód. Na koñcu drugiej czêœci monografii Guettard (1764b) przedstawi³ mapê mineralogiczn¹, a w³aœciwie mapê geologiczn¹ Polski (ryc. 2). Obejmuje ona obszar ówczesnej Rzeczpospolitej Polskiej, w granicach sprzed 1772 r. Mapa ta zosta³a omówiona przez Fleszarow¹ (1962a, b). Na tle sieci wodnej, ówczesnych województw oraz po³o enia licznych miejscowoœci, Guettard przedstawi³ pasy mineralogiczne (geologiczne). Id¹c od pó³nocy s¹ to: pas 44

5 Ryc. 2. Mapa geologiczna Polski (Guettard, 1764b) z zaznaczonym pasem piaszczystym na pó³nocy i solonoœnym na po³udniu piaszczysty, pas marglisty, pas solny oraz pas ³upkowy lub metaliczny. Granice pasa marglistego i ³upkowego lub Przegl¹d Geologiczny, vol. 53, nr 1, 2005 metalicznego nie zosta³y jednak na mapie zaznaczone (por. Fleszarowa, 1962a). W Historii geologii w Polsce Samsonowicz (1948) stwierdza, e jest to pierwsza mapa geologiczna Polski. Rastawiecki w pracy Mapografia dawnej Polski z 1848 r. nazywa rozprawê Guettarda najdawniejszym opisem ziemioznawczym Polski, a K. Kozierowski w 1926 r. napisa³, e...pierwszym geologiem zajmuj¹cym siê naszym krajem, by³ Francuz Guettard... (Fleszarowa, 1962a). W drugiej czêœci monografii dotycz¹cej geologii ziem polskich Guettard (1764b) przedstawi³ 6 tablic z litografiami ró nych skamienia³oœciami wraz z ich opisem. Skamienia³oœci pochodzi³y z okolic Krakowa, Pu³aw, Lwowa, Podola, Wo³ynia i innych. Zebra³ je osobiœcie lub pochodzi³y one z darowizn. Zilustrowa³ ok. 40 okazów ma³ ów, je owców, ramienionogów, amonitów, koralowców, g¹bek i innych skamienia³oœci, w wielkoœci naturalnej, pochodz¹cych z Nieœwie a, kamienio³omów z okolic Pu³aw, Kazimierza, okolic Krakowa, Lwowa, Niœniowa nad Dniestrem. Opisa³ ich sposób zachowania, poda³ nazwy francuskie oraz przedstawi³ opis widocznych cech morfologii zewnêtrznej, niekiedy i wewnêtrznej. S¹ to jedne z pierwszych ilustracji skamienia³oœci z obszaru Polski (ryc. 3, 4). W pierwszej i drugiej czêœci monografii Guettard (1764a, b), przy opisie pasa piaszczystego, marglistego i solnego, poda³ liczne informacje dotycz¹ce wystêpowania wód mineralnych. Wspomina o wodach elazistych z Nietempowa, Osieku, o wodach leczniczych z Wyszogrodu ko³o Warszawy. Liczne Ÿród³a wód s³onych wskaza³ pomiêdzy Bochni¹ a Samborem (38 Ÿróde³), w Rabkce (S³one) oraz w Zwiernikach ko³o Sandomierza; wody mineralne (o nieprzyjemnym zapachu siarkowodoru) stwierdzi³ w okolicach Wieliczki. Pobiera³ próbki wód do badañ, które wstêpnie analizowa³ w terenie, a nastêpnie w Warszawie. Wskaza³ na mo liwoœæ wykorzystania wód mineralnych w medycynie, w szczególnoœci w leczeniu chorób skóry oraz chorób p³ucnych. Ubolewa³ nad brakiem wykorzystania wód mineralnych w celach leczniczych. Podsumowanie Ryc. 3. Tablica ze skamienia³oœciami (Guettard, 1764b: Tablica I) przedstawiaj¹ca ma³ e z ods³oniêæ z okolic Krakowa, Pu³aw i Kazimierza (1 6) oraz z okolic Lwowa (7 8) Ma³o znane dossier J.-É. Guettarda z Archiwum Francuskiej Akademii Nauk w Pary u stanowi interesuj¹cy materia³ do badañ dzia³alnoœci tego przyrodnika, w szczególnoœci jego podró y do Polski, w latach Odnalezione przez autora dokumenty archiwalne: listy, sprawozdania, notatki z prac terenowych, wyk³adów i inne 45

6 Ryc. 4. Tablica ze skamienia³oœciami (Guettard, 1764b: Tablica III) przedstawiaj¹ca zêby ryb (1, 2, 4) z kamienio³omu Niœniowa nad Dniestrem, je owca z utworów kredy górnej z Przegini/Krakowa (3), ma³ a z okolic Pu³aw (5), ramienionoga z okolic Nieœwie a (6), amonita znalezionego nad brzegami Dniestru (7), skamienia³oœæ z okolic Nieœwie a (8), fragment jaspisu z Drezna (9), fragmenty skamienia³oœci z Nieœwie a zosta³y wykorzystane w opublikowanych pracach Guettarda, dotycz¹cych budowy geologicznej oraz stosunków meteorologicznych w Polsce. Wobec szerokiego zakresu prowadzonych przez Guettarda obserwacji, nale y siê spodziewaæ odnalezienia kolejnych prac i materia³ów bêd¹cych wynikiem jego podró y do Polski. Literatura BRIAN E Histoire et mémoire de l Académie des Sciences. Guides des recherches. Technique et documentation. CANDAUX J.-D Le voyage géologique au XVIIIe si cle. Encyclopédie du voyage. DASZKIEWICZ P Ma³o znane dokumenty dotycz¹ce historii botaniki polskiej. Kwart. Historii Nauki i Techniki, 40: DASZKIEWICZ P Jean-Étienne Guettards travel journal in Poland and northern Europe ( ). Arch. Nat. Hist., 25: Dictionaire Encyclopédique des Sciences Médicale 1995 Quatri me série, F-K, Tome 11. Ed. A. Dechambre et L. Hahn. ELLENBERGER F Histoire de la géologie. T. 2. Technique et Documentation. Lavoisier. FLESZAROWA R. 1962a Najstarsza mapa geologiczna i najstarszy opis geologiczny Polski. Studia i materia³y z dziejów nauki polskiej, 100, z. 5: FLESZAROWA R. 1962b Dwóchsetlecie pierwszej geologicznej syntezy Polski. Prz. Geol., 6: GRABOWSKI T Stanis³aw Staszic Próba syntezy. [W:] Stanis³aw Staszic MDCCLV MDCCCXXVI. Ksiêga zbiorowa pod redakcj¹ Z. Kukulskiego. Lublin: GUETTARD J.-É Mémoire et carte minéralogique sur la nature et la situation des terrains qui traversent la France et l Angletere. Mémoires de l Académie Royale des Sciences, 48: GUETTARD J.-É Le Mémoire sur quelques montagnes de la France qui ont été des volcans. Mémoires de l Académie Royale des Sciences, 54: GUETTARD J.-É. 1764a Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne et des minéraux qu il renferme. Premi re partie. Mémoires de l Académie Royale des Sciences, 64: GUETTARD J.-É. 1764b Mémoire sur la nature du terrain de la Pologne et des minéraux qu il renferme. Seconde partie. Mémoires de l Académie Royale des Sciences, 64: GUETTARD J.-É. 1764c Observations météorologiques, faits Varsovie pendant les années 1760, 1761 et Mémoires de l Académie Royale des Sciences, 64: GUETTARD J.-É. 1764d Memoire sur les mines de sel de Wieliczka en Pologne. Mémoires de l Académie Royale des Sciences, 64: GUETTARD J.-É Mémoires sur différentes parties des sciences et art. Tome premi re, huithi me mémoire, qui renferme des observations météorologiques, faites en Pologne. Paris. Index Bibliographique de l académie des Sciences De Institut de France Paris. Gauthier-Villars. KETTNER R Jean Étienne Guettard (*1715, ) a Nicolas Desmarest (*1725, ) a otazka vzniku cedice. Èasopis pro mineralogii a geologii, 10: MARTY M La Pologne durant la seconde moiti du XVIIIe si cle selon les voyageurs fran ais: mythes, enjeux diplomatiques et pr jug s philosophiques. Encyclop die du voyage. POGGEENDORF J.C Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur geschichte der exacten Wissenschaften. Amsterdam. ROJECKI A Kilka uwag o najdawniejszych obserwacjach meteorologicznych w Toruniu na tle wyników jednoczeœnie prowadzonych spostrze eñ w Warszawie. Prz. Geof., 10: ROJECKI A Obserwacje meteorologiczne w Warszawie w wiekach XVII XIX. Prz. Geofiz., 13: SAMSONOWICZ H Historia geologii w Polsce. [W:] Historia nauki polskiej w monografiach VI. Kraków. SARJEANT W.A.S Geologists and the History of Geology. An International Bibliography from the Origins to Krieger Publishing Company, INC. Melbourne. Vol. I V. SZAJNOCHA W Stanis³aw Staszic jako geolog. Przew. Nauk. i Liter., 17: SZAJNOCHA W Stanis³aw Staszic jako geolog. [W:] Stanis³aw Staszic MDCCLV MDCCCXXVI. Ksiêga zbiorowa pod redakcj¹ Z. Kukulskiego. Lublin: TARKOWSKI R. 2002a Dwusetna rocznica urodzin Alcide d Orbigny ( ). Prz. Geol., 50: TARKOWSKI R. 2002b Nowe dane o zwi¹zkach polskich badaczy z geologami francuskimi w po³owie XIX stulecia. Prz. Geol., 50: TARKOWSKI R. 2002c Growing evidence for contacts between Polish and French geologists in the middle of XIX century. C. R. Palevol, 1: TARKOWSKI R New data on Jean- tienne Guettards journey to Poland in the years C.R. Geoscience, 336: WIŒNIOWSKI T W setn¹ rocznicê pierwszej geologii polskiej. O Staszicu jako geologu. Kosmos, 40: WÓJCIK Z Wp³yw Komisji Edukacji Narodowej na rozwój geologii w Polsce w drugiej po³owie XVIII w. Pr. Muzeum Ziemi, 23 cz. II: WÓJCIK Z Pogl¹dy Jean tienne Guettarda na genezê i metody poszukiwañ soli kamiennej. Pr. Muz. Ziemi, 27: WÓJCIK Z Kartografia geologiczna up krakowskich z po³owy XVIII wieku. [W:] Z dziejów kartografii. Pod red. J. Janczaka i Z. Rzepy. T. 2 Wroc³aw (1980): WÓJCIK Z Znajomoœæ wa niejszych kopalin na ziemiach polskich w epoce Oœwiecenia. Kwart. Historii Nauki i Techniki, 37:

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP

1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP KWARTALNIK ISSN 1234-8600 1Wspomnienia o in ynierach i organizatorach przemys³u O LOPP (17) 1999 i szybownictwie 80-lecie lwowskiej szko³y matematycznej Pok³osie konkursu: wspomnienie ulicy Gródeckiej

Bardziej szczegółowo

MEMORIA ZE ŒW. HELENY

MEMORIA ZE ŒW. HELENY MEMORIA ZE ŒW. HELENY EMMANUEL DE LAS CASES MARIA JÓZEF EMMANUEL AUGUST DIEUDONNE, HRABIA DE LAS CASES MEMORIA ZE ŒW. HELENY T UMACZY : JAN KORTAS ZE WSTÊPEM: MARIUSZA OLCZAKA FINNA Gdañsk 2008 Redakcja:

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMACJI NAUKOWEJ ptint PRAKTYKA i TEORIA INFORMACJI NAUKOWEJ i TECHNICZNEJ PRACTICE and THEORY of SCIENTIFIC and TECHNICAL INFORMATION Tom XVIII Nr 3 (71)/2010 ISSN 1230-5529 PROBLEMY BADANIA PRZEGLĄDY Z PRAKTYKI INT KWARTALNIK

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny

Drodzy Czytelnicy, www.ar.krakow.pl. Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Redakcja Prof. dr hab. Zbigniew Staliñski Redaktor Naczelny Mgr in. Ma³gorzata Przyby³o-Micek Drodzy Czytelnicy, intencj¹ redakcji Biuletynu Informacyjnego Akademii Rolniczej w Krakowie jest zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8

ISSN 1427-4736. Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego. 60-lecie. Ekonomii. Nr 7-8 ISSN 1427-4736 Pismo Uniwersytetu Szczeciñskiego 60-lecie Ekonomii Nr 7-8 (168-169) 2006 nowy radiowy magazyn studencki na falach szczeciñskiej rozg³oœni tawka radiowy magazyn studencki W każdą niedzielę

Bardziej szczegółowo

METEORYT Nr 1 (49) Marzec 2004 ISSN 1642-588X

METEORYT Nr 1 (49) Marzec 2004 ISSN 1642-588X KWARTALNIK MI OŒNIKÓW METEORYTÓW METEORYT Nr 1 (49) Marzec 2004 ISSN 1642-588X Fot. J. Dr¹ kowski 200 lat figur Thomsona W numerze: krater Bo³tysz Morasko nowe spojrzenie geologiczne konsekwencje wielkiego

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Zmiana klimatu 2007 Raport Syntetyczny Zredagowany przez: G³ówny zespó³ autorski Rajendra K. Pachauri Andy Reisinger Raportu Syntetycznego IPCC Przewodnicz¹cy IPCC Dyrektor IPCC G³ówny zespó³ autorski

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE (ROCZNIK LIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓ CZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958 1959) Nr 3 4 (207 208) Kraków 2011 Nr indeksu 38364 PL

Bardziej szczegółowo

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008

YCIE. Miêdzy cisz¹ a cisz¹ UNIWERSYTECKIE. strony 14-15. e-mail: redakcja@amu.edu.pl ISSN 1231-8825. NR 3 (174) marzec 2008 ISSN 1231-8825 YCIE UNIWERSYTECKIE e-mail: redakcja@amu.edu.pl NR 3 (174) marzec 2008 Miêdzy cisz¹ a cisz¹ strony 14-15 charytatywnie 2 FOT.DAWID STUBE 4-6 } wydarzenia Kalendarium Wspomnienie o profesorze

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH CZASOPISMO POŒWIÊCONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZA O ONE PRZEZ STANIS AWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 CIV

NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH CZASOPISMO POŒWIÊCONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZA O ONE PRZEZ STANIS AWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 CIV NACZELNA DYREKCJA ARCHIWÓW PAÑSTWOWYCH CZASOPISMO POŒWIÊCONE SPRAWOM ARCHIWALNYM ZA O ONE PRZEZ STANIS AWA PTASZYCKIEGO W ROKU 1926 CIV WARSZAWA 2002 REDAKCJA Adam Baniecki, Andrzej Biernat, Eugeniusz

Bardziej szczegółowo

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566 KWARTALNIK NR ISSN 1232-4566 NR 150 SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna WYDANIE SPECJALNE Kadisz Jatom (Sierocy) Niech bêdzie wywy szone i poœwiêcone Imiê Jego, wielkie w œwiecie, który sam stworzy³

Bardziej szczegółowo

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne 1 2 Jaros³aw Poteraj Tytu³ EPISTEME 24(2002) Jaros³aw Poteraj Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji

5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji 180 Prezentacja wpływu uzyskanych badań... 5.3. Projektowanie i doskonalenie wortalu internetowego w oparciu o przyjêty model badania procesów komunikacji Emanuel Kulczycki 5.3.1. Znaczenie Internetu w

Bardziej szczegółowo

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r.

Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 1 Kraków Nr 66 Kwiecieñ 2005 r. 2 (...) nie ustawajcie w tej modlitwie - raz jeszcze powtarzam - za ycia mojego i po œmierci. W numerze: Pismo Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Pielêgniarek i Po³o nych Wydaje:

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia

Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia 136 Komunikaty Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jêdrych, Agnieszka Jaromin Ewolucja studiów MBA 1. Oczekiwania a realia Celem artyku³u jest ogólna ocena kondycji studiów Master of Business

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188

STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 INSTYTUT GOSPODARKI SUROWCAMI MINERALNYMI I ENERGI POLSKIEJ AKADEMII NAUK KRAKÓW STUDIA, ROZPRAWY, MONOGRAFIE 188 Urszula Lorenz OCENA ODDZIA YWANIA ZMIAN CEN WÊGLA ENERGETYCZNEGO NA RYNKACH MIÊDZYNARODOWYCH

Bardziej szczegółowo

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI

na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI O poradniku www.cza.pl e-mail: cza@cza.pl na str. 3 i 68 Patronat POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE POLSKI KOMITET ZIELARSKI AMBASADOR FARMACJI ISSN 1233-2755 Vol. XIX Rok za³o enia 1992 Nr 6-7 (222-223) Czerwiec-Lipiec

Bardziej szczegółowo