Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych w IV i V Republice Francuskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych w IV i V Republice Francuskiej"

Transkrypt

1 Łukasz Buczkowski 1 Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych w IV i V Republice Francuskiej Wśród współcześnie stosowanych systemów ustalania ważności wyborów decydujące znaczenie mają: a) model kontroli parlamentarnej, przyznający uprawnienia weryfikacyjne izbie, której sprawa dotyczy 2, b) model jurysdykcyjny 3, w którym stwierdzenia ważności wyborów dokonuje organ 1 Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Europejskich Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Rzeszowie. 2 System parlamentarnej kontroli ważności wyborów występuje na gruncie europejskim np. w Belgii, Holandii, Luksemburgu oraz we Włoszech. Parlamentarny model stwierdzania ważności postępowania wyborczego obowiązuje również w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Boliwii, Ekwadorze, Meksyku i Wenezueli. Szerzej na temat zasad weryfikacji parlamentarnej zob. np. A. Patrzałek, Z zagadnień weryfikacji wyborów parlamentarnych, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo XXXVIII, Wrocław 1972; idem, Wybrane problemy prawa i systemu wyborczego Belgii, [w:] Wybrane problemy konstytucjonalizmu państw rozwiniętych i rozwijających się, red. A. Patrzałek, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CXXX, Wrocław 1985; idem, Systemy weryfikacji wyborów parlamentarnych w Europie Zachodniej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLXIX, Wrocław 1989; J. Repel, Weryfikacja wyborów parlamentarnych w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyjnym, red. K. Działocha, Wrocław 1995; A. Antoszewski, Systemy wyborcze, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1997; Z. Witkowski, System konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian , Toruń 2004; S. Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa W Europie w czystej postaci występuje np. w Polsce (kontrola sprawowana przez Sąd Najwyższy), Austrii (Trybunał Konstytucyjny) i Francji (Rada Konstytucyjna), z której dorobku w omawianym zakresie korzystają m.in. Rumunia, Bułgaria, Litwa, Chorwacja i Czechy. Zob. na ten temat np. L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987; Ł. Buczkowski, Stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich w polskim prawie konstytucyjnym, Przemyśl Rzeszów 2010; E. Zwierzchowski, Zakres działania europejskich trybunałów konstytucyjnych, Studia Iuridica Silesiana 1981; B. Na-

2 94 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 sądowy w grę wchodzą tu sądy powszechne, administracyjne i specjalne (w ostatnim z wymienionych przypadków kompetencje kontrolne powierzane są trybunałom wyborczym 4 lub sądom konstytucyjnym) oraz c) system mieszany, stanowiący zróżnicowane w konkretnych systemach konstytucyjnych połączenie cech wskazanych powyżej modeli głównych. Interesująco z punktu widzenia przedmiotu niniejszego artykułu przedstawia się ewolucja francuskiego systemu ustalania ważności wyborów parlamentarnych, pozwalająca zaobserwować charakterystyczne cechy parlamentarnego i jurysdykcyjnego modelu weryfikacji. Organem uprawnionym do stwierdzania ważności wyboru członków obu izb francuskiego parlamentu Zgromadzenia Narodowego i Senatu uczyniono Radę Konstytucyjną 5, która zgodnie z art. 59 Konstytucji Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r. (...) podejmuje ustalenia w przypadku sporów, dotyczących prawidłowości wyboru deputowanych i senatorów. Należy zauważyć, że system pozaparlamentarnej kontroli ważności wyborów pojawił się we Francji dopiero w okresie V Republiki, wraz z uchwaleleziński, Wybory do parlamentu federalnego Republiki Austrii, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, K. Składowski, Kraków 2006; 4 Trybunały wyborcze występują powszechnie w krajach Ameryki Łacińskiej: Chile, Dominikanie, Panamie, Paragwaju, Urugwaju, Kostaryce, Nikaragui, Hondurasie, Peru, Salwadorze i Gwatemali. Wyczerpująco na ten temat pisze K. Complak, Trybunały wyborcze jako czwarta władza w państwach Ameryki Łacińskiej, [w:] Przeobrażenia..., s. 105 i n. 5 M. Granat, Zasady prawa wyborczego do Zgromadzenia Narodowego we Francji, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Księga Jubileuszowa w 70 rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s.198. Zob. także np. M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 91. W skład Rady wchodzi 9 członków powoływanych w równych częściach przez prezydenta Republiki, przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego i przewodniczącego Senatu. Przewodniczącego Rady powołuje prezydent spośród jej członków. Kadencja organu trwa 9 lat, a co 3 lata odnowieniu ulega 1/3 jego składu. Oprócz członków Rady Konstytucyjnej wskazanych powyżej prawo do zasiadania w Radzie mają również byli prezydenci Francji. Rada Konstytucyjna jest również organem dokonującym oceny ważności wyborów prezydenta Republiki (art. 58 Konstytucji stanowi, iż Rada Konstytucyjna czuwa nad prawidłowością wyboru prezydenta Republiki. Rozpatruje protesty wyborcze i ogłasza wyniki głosowania ). Każdy wyborca, a także kandydat na urząd prezydenta, uprawniony jest do wniesienia protestu wyborczego przeciwko wyborowi głowy państwa. Decyzja Rady wydana w sprawie ma charakter ostateczny. Zob. W. Skrzydło, Prawo wyborcze na urząd prezydenta we Francji, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007, s. 100; S. Bożyk, Wybory prezydenckie, Białystok 1995, s. 34, oraz I. Bokszczanin, Prezydent V Republiki Francuskiej, [w:] Prezydent w państwach współczesnych, Warszawa 2000, s. 116.

3 Łukasz Buczkowski Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych... niem Konstytucji z 1958 r. 6 W okresie IV Republiki ( ) tryb dokonywania oceny zgodności przeprowadzonych wyborów z obowiązującymi normami prawnymi oraz badanie legalności przyznanych w drodze wyborów mandatów realizowane były przez parlament. Zarówno Konstytucja IV Republiki, jak również regulamin parlamentarny zawierały istotne regulacje odnoszące się do weryfikacji przeprowadzonego postępowania wyborczego: art. 8 Konstytucji stanowił bowiem, iż to izby parlamentu dokonują oceny prawidłowego przebiegu wyborów, zaś przepisy regulaminowe wyróżniały dwa rodzaje ich parlamentarnej kontroli. Pierwszy z nich odnosił się do wyborów, w stosunku do przebiegu których uprawnione podmioty nie wniosły zastrzeżeń, drugi regulował tryb przeprowadzenia weryfikacji wyborów oprotestowanych. Kontrola legalności postępowania wyborczego nieoprotestowanego, mimo iż dokonywana w sposób ogólny, bez konieczności przeprowadzania w parlamencie sformalizowanego, szczegółowego postępowania, miała bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości realizowania konstytucyjnych uprawnień przez izbę in pleno, jak również przez konkretnych jej członków, bowiem do czasu zweryfikowania zgodności z prawem wyboru większości członków Zgromadzenia Narodowego izba nie była władna do podjęcia swych obowiązków, zaś deputowany pełną legitymację do sprawowania mandatu uzyskiwał po pozytywnym zakończeniu parlamentarnej procedury kontrolnej 7. Z przytoczonych wyżej względów, kontrolę wyborów nieoprotestowanych cechowała szybkość prowadzonego postępowania, ukierunkowana na jak najszybsze umożliwienie parlamentowi wejścia w ogół uprawnień i obowiązków. W przypadku zaskarżenia przebiegu przeprowadzonego postępowania wyborczego wdrażany był szczególny tryb weryfikacji, określony przepisami art. 3 i 8 Regulaminu Zgromadzenia Narodowego z 1947 r. oraz art. 3 i 8 regulaminu Rady Republiki z 1947 r. Zgromadzenie Narodowe dzieliło się na 10 biur dokonujących kontroli legalności wyborów, zaś Rada Republiki na 6. W skład wyodrębnionych organów weryfikacyjnych wchodzili wszyscy deputowani, przydzielani do konkretnego biura w drodze losowania, przeprowadzanego na posiedzeniu izby. Gdyby w skład biura 95 6 Interesująco nt. genezy oraz ewolucji przepisów Konstytucji z dnia 4 października 1958 r. zob. J. Szymanek, Konstytucja V Republiki Francuskiej (przekład i opracowanie), Warszawa 2011, s A. Patrzałek, Systemy..., s. 16.

4 96 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 wszedł deputowany, którego mandat podlegałby weryfikacji przez to biuro, wówczas był on wyłączony od głosowania w sprawie ważności swego wyboru. Biura dokonywały podziału rozpatrywanych spraw pomiędzy swych członków, a ustalenia poczynione w trakcie prowadzonej kontroli stawały się podstawą wniosków biura przedstawionych w sprawozdaniu zawierającym szczegółowe uzasadnienie podjętych decyzji. Biura mogły wnioskować do właściwej izby o podjęcie działań mających na celu eliminację naruszeń prawa wyborczego lub o dokonanie moralnej oceny przeprowadzonego postępowania wyborczego. Podkreślić jednak należy, iż stanowisko biura nie miało charakteru wiążącego dla izby, do której należało podjęcie ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie ważności wyborów. W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności w opiniach członków biura dotyczących zgodności przeprowadzonego postępowania wyborczego z obowiązującym prawem dopuszczalne było powołanie tzw. komisji ankiet, tworzonych decyzją izby na wniosek zainteresowanego, członka parlamentu lub biura dokonującego weryfikacji. Regulamin parlamentarny rozróżniał dwa rodzaje komisji ankiet: generalne i specjalne 8. Komisje generalne zajmowały stanowisko w sprawach ogólnych mechanizmów rządzących przebiegiem postępowania wyborczego, mających służyć zagwarantowaniu jego legalności, zaś zadaniem komisji specjalnych było jedynie rozpatrywanie wniesionych protestów wyborczych. Komisje ankiet zostały wyposażone w środki pozwalające pełniej wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w toku rozpatrywanej sprawy, m.in. w środki przymusu, umożliwiające sprawniejsze prowadzenie postępowania kontrolnego, gwarantujące stawiennictwo świadków oraz wdrożenie odpowiedzialności w przypadku składania zeznań niezgodnych z prawdą. Wskazać również należy na większą w porównaniu z biurami prowadzącymi postępowanie sprawdzające niezależność komisji ankiet od izb parlamentu. Efektem prac komisji było sprawozdanie, stanowiące przedmiot debaty na posiedzeniu plenarnym. Procedura weryfikacji wyborów oprotestowanych, mimo przedstawionych wyżej rozwiązań instytucjonalnych, pozwalała na znaczące opóźnienie wydania ostatecznej decyzji w sprawie ważności wyborów poprzez możliwe na ostatnim etapie prowadzonej kontroli przewlekanie postępowania. Umieszczenie w porządku dziennym obrad punktu obejmującego przedstawienie sprawozdania biura lub komisji ankiety 8 Ibidem, s. 17.

5 Łukasz Buczkowski Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych... w sprawie wyboru deputowanego, w stosunku do którego wniesiono protest, wymagało podjęcia decyzji przez przewodniczących, których aktywność w tym przedmiocie nie została zdyscyplinowana żadnym terminem, co mogło prowadzić do opóźnienia ostatecznej weryfikacji mandatu. Z udziału w debacie nad sprawozdaniami wyłączono deputowanych, których mandat został oprotestowany, natomiast czynny udział mogli w niej brać członkowie izby, których uprawnienia przedstawicielskie nie zostały jeszcze poddane weryfikacji. Obowiązywała w tym zakresie zasada domniemania zgodnego z prawem przebiegu wyborów. Wnioski przedstawione przez biura lub komisje po przeprowadzeniu debaty poddawane były pod głosowanie. Debata nie była z reguły przeprowadzana w przypadku wyborów nieoprotestowanych właściwa izba przystępowała od razu do głosowania nad sprawozdaniami, w których zawarte były wnioski o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów. W przypadku weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia postępowania wyborczego, przeciwko któremu zostały wniesione protesty, w toku debaty mógł zabrać głos każdy deputowany, dopuszczalne było również zgłaszanie dodatkowych wniosków, poddawanych następnie pod głosowanie. Podjęcie przez izbę uchwały w sprawie ważności wyboru swego członka skutkowało wstąpieniem deputowanego w ogół uprawnień i obowiązków, zaś decyzja uznająca wybór za nieważny była równoznaczna z wygaśnięciem mandatu 9. Parlamentarna weryfikacja prawidłowości postępowania wyborczego w warunkach IV Republiki wynikała z rygorystycznego pojmowania zasady trójpodziału władzy uznawano, iż organy sądowe nie mają kompetencji do stwierdzania ważności wyboru członków legislatywy. Sprawowanie funkcji weryfikacyjnej przez parlament przyniosło skutek w postaci wielu unieważnień mandatów dyktowanych względami politycznymi, szczególnie po wyborach ze stycznia 1956 r Ibidem, s J. P. Camby, P. Servent, Le travail parlementaire sous la cinqieme Republique, tłum. M. Granat, Warszawa 1999, s. 28. W doktrynie francuskiego prawa konstytucyjnego podkreśla się, iż pozaparlamentarny system weryfikacji wyborów cechuje większy obiektywizm jako przykład podaje się praktykę orzeczniczą Rady Konstytucyjnej z lat , z której wynika, iż przypadki zakwestionowania mandatów deputowanych przez Radę Konstytucyjną częściej dotyczyły obozu władzy (16) niż opozycji (9), co stanowiło zasadniczą różnicę w stosunku do stanu występującego pod rządami parlamentarnego systemu kontroli ważno-

6 98 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 Omawiana powyżej sytuacja uległa zmianie wraz z wprowadzeniem sądownictwa konstytucyjnego w postaci Rady Konstytucyjnej, która nie mieściła się w obrębie żadnej z trzech wydzielonych władz i, co za tym idzie, uzyskała uprawnienie do stwierdzania ważności wyborów 11. Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy francuskiego modelu kontroli legalności postępowania wyborczego należy wskazać na wprowadzenie przez Konstytucję z 1958 r. zasadniczej odmienności w trybie dokonywania weryfikacji legalności elekcji i pochodzących z niej mandatów w stosunku do uprzedniego stanu prawnego: procedura kontrolna wdrażana jest jedynie w przypadku oprotestowania wyników wyborów przez uprawniony podmiot 12 wyeliminowany więc został charakterystyczny dla III i IV Republiki model stwierdzania prawomocności postępowania wyborczego, zgodnie z którym weryfikacją parlamentarną obejmowano wszystkich deputowanych, bez względu na to, czy ważność ich wyboru została zakwestionowana. Warunkiem skutecznego złożenia skargi jest jej przedłożenie w terminie 10 dni od chwili ogłoszenia wyników głosowania; upływ terminu zamyka możliwość rozpatrzenia wniosku. Uprawnieni do złożenia skargi są każdy obywatel, którego nazwisko zostało ujęte w rejestrze wyborców w okręgu, z którego nastąpił wybór 13, a także osoba ubiegająca się w danym okręgu o mandat. Wniosek musi zawierać imiona, nazwisko oraz status wnioskodawcy (wyborca czy kandydat), nazwisko deputowanego, którego wybór jest kwestionowany, podstawę oraz uzasadnienie skargi, jak również dowody na jej poparcie 14. Sam fakt złożenia protestu wyborczego nie powoduje oczywiście zawieszenia sprawowania mandatu przedstawicielskiego. ści wyborów. Por. L. Philip, Le Conseil Constitutionnel juge electoral, Pouvoirs 1980, no. 13, s. 69, cyt. za: L. Garlicki, op.cit., s W. Skrzydło, Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Francuskiej, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu..., s Zob. E. Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000, s L. Garlicki, op.cit., s Zob. także M. Granat, op.cit., s Uprawnienie wyborcy do zakwestionowania ważności wyboru deputowanego usankcjonował Ordonans nr z dnia 7 listopada 1958 r., dotyczący ustawy organicznej określającej uprawnienia Rady Konstytucyjnej (Journal Officiel z dnia 9 listopada 1958 r., s ). Zob. W. Skrzydło, System wyborczy V Republiki i jego ewolucja ( ), [w:] Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji prace wybrane, red. E. Gdulewicz, Lublin 2009, s. 172 (pierwodruk w: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo Ekonomia Rolnictwo 1987, r. 3, t. 3). 14 Jedynie w wyjątkowych przypadkach Rada Konstytucyjna może wyznaczyć wnioskodawcy dodatkowy termin na przedstawienie dowodów. Podjęcie postępowania możliwe będzie dopiero po zweryfikowaniu prawdziwości danych skarżącego; jedynie w przypadku

7 Łukasz Buczkowski Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych... Skargę, której przedmiotem nie może być wyłącznie zgłoszenie zastrzeżeń co do prawidłowości działania biura wyborczego, uprawniony składa w formie pisemnej za pośrednictwem prefekta, który zawiadamia przewodniczącego Rady o szczegółach wniesionego protestu lub też bezpośrednio do Generalnego Sekretariatu Rady. Protesty wyborcze przesłane na adres inny niż prefekta lub Sekretariatu Generalnego formalnie nie podlegają rozpatrzeniu, jednakże z praktyki prowadzonych postępowań weryfikacyjnych wynika, iż skargi takie są skuteczne pod warunkiem ostatecznego ich przekazania właściwemu organowi w wyznaczonym, 10-dniowym terminie. Napływające protesty podlegają rejestracji w kolejności zgłoszeń, z oznaczeniem daty wpływu, co ma na celu wyłączenie z prac Rady skarg uchybiających terminowi 15. Tryb rozpatrywania protestów wyborczych przez Radę Konstytucyjną jest złożony i znajduje odzwierciedlenie w szczegółowych postanowieniach kodeksu wyborczego. Rada Konstytucyjna wyłania ze swego składu w drodze losowania trzy grupy, każdą liczącą po trzech członków 16. Losowanie odbywa się oddzielnie dla członków powołanych w skład Rady przez prezydenta, przewodniczącego Senatu oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Każdego roku, w ciągu 2 pierwszych tygodni października, Rada Konstytucyjna ustala również listę tzw. sprawozdawców pomocniczych, wyłonionych spośród sprawozdawców Rady Stanu oraz referendarzy Sądu Apelacyjnego. Sprawozdawcom pomocniczym nie przysługuje prawo głosu podczas rozpatrywania sprawy. Po wpłynięciu skargi Generalny Sekretariat Rady niezwłocznie zawiadamia izbę parlamentu, której członka sprawa dotyczy, a przewodniczący Rady Konstytucyjnej przekazuje wniosek do rozpatrzenia jednej z grup. Należy zauważyć, iż Radzie przysługuje prawo do odrzucenia wniesionej skargi bez kierowania jej do wstępnego rozpatrzenia dzieje się tak w wypadku, kiedy skarga nie nadaje się do rozpoznania z powodu uchybień formalnych, a także w przypadku, kiedy wskazane w niej naruszenia przepisów prawa wyborczego nie mogły mieć wpływu na ostateczny wynik wyborów. Decyzję taką Rada przekazuje właściwej izbie. 99 zawiadomienia o możliwości popełnienia w toku wyborów przestępstw fiskalnych dopuszczalne jest wszczęcie procedury sprawdzającej na podstawie anonimowego wniosku. 15 A. Patrzałek, Systemy..., s L. Garlicki, op.cit., s. 203.

8 100 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 Jeżeli skarga nie zostanie odrzucona w pierwszym etapie postępowania, grupa, do której wniosek trafił, zawiadamia parlamentarzystę, przeciwko którego wyborowi wniesiono protest, i wzywa go do zapoznania się z treścią skargi oraz do złożenia w Sekretariacie Rady pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W kolejnym etapie rozpatrywania wniosku grupa składa Radzie Konstytucyjnej sprawozdanie z dokonanych ustaleń wraz z uzasadnieniem oraz wnioskami co do ważności mandatu. Do Rady Konstytucyjnej należy podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia lub unieważnienia wyboru. Należy również zaznaczyć, iż w razie uznania przez Radę, że ustalenia wyznaczonej grupy są niewystarczające, możliwe jest zarządzenie przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Procedura rozpatrywania protestów wyborczych zezwala zarówno Radzie, jak i właściwej grupie na zarządzanie przesłuchań, przyjmowanie złożonych pod przysięgą zeznań świadków oraz uzyskiwanie dostępu do wszystkich dokumentów wyborczych 17. Rada Konstytucyjna oraz grupy mogą również upoważnić jednego z członków lub sprawozdawców pomocniczych do zbadania sprawy na miejscu. W toku rozpatrywania wniesionych protestów Rada może uzyskiwać informacje w każdej związanej ze skargą sprawie, jednakże jej ustalenia mają charakter wiążący jedynie w kwestiach związanych z prawidłowym obsadzeniem mandatów przedstawicielskich 18. Przewodniczący Rady Konstytucyjnej po otrzymaniu od grupy rozpatrującej sprawę sprawozdania wraz z wnioskami zarządza posiedzenie przy wymogu siedmioosobowego kworum. Podczas posiedzenia nie obowiązuje wyłączenie od udziału w dyskusji oraz podejmowania decyzji tych członków Rady, którzy brali udział w prowadzonym przez konkretną grupę postępowaniu uzasadnieniem tego stanu rzeczy jest fakt, iż w rzeczywistości postępowanie sprawdzające prowadzone jest przez sprawozdawców pomocni- 17 M. Granat, op.cit., s Rada Konstytucyjna oraz tymczasowy Komitet Konstytucyjny w latach podjęły 549 decyzji dotyczących wyborów do Zgromadzenia Narodowego i Senatu, unieważniając 26 mandatów, w tym 1 senatorski (zgodnie z danymi zawartymi w pracy: G. Hand, J. Georgel, Ch. Sasse, European electoral systems handbook, London 1979). Po wyborach z marca 1978 r. unieważniono 5 mandatów, przy czym w wyborach ponownych nie zostało wybranych 3 kandydatów, w stosunku do których wniesiono skargi. W latach podjęto dalszych 400 orzeczeń w sprawie ważności wyborów dane cyt. za: J. P. Camby, P. Servent, op.cit., s. 28. Zob. także W. Skrzydło, Problem kontroli konstytucyjności ustaw we Francji, [w:] Wiesław Skrzydło o ustroju..., s. 206 (pierwodruk w: idem, Państwo Prawo Obywatel, Ossolineum 1989).

9 Łukasz Buczkowski Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych czych, którym jak wskazano wyżej nie przysługuje prawo głosu podczas obrad Rady. Rozstrzygnięcia podejmowane są przez Radę Konstytucyjną na posiedzeniach tajnych, bez udziału stron i ich pełnomocników; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Wśród możliwych konstytutywnych rozstrzygnięć Rady Konstytucyjnej wyróżnić można unieważnienie wyboru deputowanego, którego wybór oprotestowano, oraz zmianę wyników wyborów ogłoszonych przez komisję wyborczą, związaną z ogłoszeniem nazwiska prawidłowego wyłonionego przedstawiciela 19. Dodatkowo wskazać należy, że unieważnienie wyboru dopuszczalne jest jedynie w razie wykazania wpływu podniesionych w skardze uchybień na ostateczny wynik elekcji. W grę mogą tu wchodzić różnego rodzaju naciski (rządowy, administracyjny, od osób wybranych, od osób duchownych), manipulacje (orzecznictwo Rady wyróżnia tu fałszywość, kłamliwość oraz manipulację dokonaną w ostatniej chwili, tj. niedającą oponentowi szansy na odpowiedź) oraz nieprawidłowości odnoszące się do wstępnych czynności postępowania wyborczego (listy wyborcze i karty do głosowania), kampanii wyborczej, głosowania, w tym głosowania korespondencyjnego i przez zastępcę oraz ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów 20. Orzeczenie wydane przez Radę w przedmiocie ważności wyboru deputowanego musi czynić zadość wymogom natury formalnej: w treści wyroku należy wskazać podstawę prawną, na której został oparty, podjęte rozstrzygnięcie musi zawierać uzasadnienie, konieczne jest również opatrzenie orzeczenia podpisami przewodniczącego, sekretarza generalnego i sprawozdawcy oraz wskazanie członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Postępowanie w sprawie kończy przesłanie decyzji podjętej przez Radę Konstytucyjną właściwej izbie oraz jej opublikowanie w dzienniku urzędowym (Journal Officiel) 21. Pokreślić należy, iż z doświadczeń ustrojowych V Republiki Francuskiej w zakresie dokonywania weryfikacji ważności wyborów przez Radę Konstytucyjną korzystały konstytucje niektórych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dla przykładu wskazać można, iż w Rumunii Sąd Konstytucyjny ma uprawnienia do kontroli prawidłowości przebiegu wyboru prezydenta oraz zatwierdzania wyników wyborów, Sąd Konstytucyjny 19 M. Granat, op.cit., s Ibidem, s A. Patrzałek, Systemy..., s. 22.

10 102 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 Bułgarii rozstrzyga o legalności wyborów prezydenta, wiceprezydenta oraz członków Zgromadzenia Narodowego, Sąd Konstytucyjny Litwy wyposażony jest w prawo formułowania wniosków odnośnie do zgodności z prawem wyborczym wyborów prezydenckich i parlamentarnych, w Chorwacji Sąd Konstytucyjny rozpatruje zagadnienia związane z konstytucyjnością i legalnością wyborów oraz rozpatruje spory wyborcze. Uprawnienia kontrolne odnośnie do prawidłowości wyborów mają również Sądy Konstytucyjne Czech i Albanii, szeroko zakreślone w interesującym nas zakresie zostały również kompetencje Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowacji, który stoi na straży konstytucyjności i legalności wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych 22. Dodatkowego podkreślenia wymaga fakt, iż francuskie ustawodawstwo wykształciło również mechanizmy kontroli innych etapów postępowania wyborczego niż tylko czynności związanych z ustalaniem wyników głosowania. Kontroli sądowej podlegają również: rejestracja kandydatów na deputowanych, organizacja kampanii wyborczej, podział czasu antenowego przyznanego partiom politycznym na audycje radiowe i telewizyjne w czasie kampanii wyborczej, podział kraju na okręgi wyborcze. W ten sposób jest wprowadzana w życie charakterystyczna dla Francji idea, zgodnie z którą sąd jest istotnym elementem gwarancji przeprowadzonej kontroli oraz strażnikiem praw i wolności jednostki, wśród których istotne miejsce zajmują uprawnienia wyborcze 23. Przedstawione powyżej uwagi na temat zasad ustalania ważności wyborów parlamentarnych we Francji, pozwalają na sformułowanie wniosku, iż spośród systemów weryfikacji, które znalazły zastosowanie w praktyce ustrojowej IV i V Republiki więcej korzyści zdaje się mieć model jurysdykcyjny. System kontroli parlamentarnej, akcentujący autonomię ciała ustawodawczego jako emanacji suwerena oraz wskazujący na łatwość zastosowania wewnętrznych procedur izby dla potrzeb weryfikacji wyborów, często pro- 22 Zob. np. A. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Toruń 2002, s ; M. Żmigrodzki, Sąd Konstytucyjny w Bułgarii, [w:] Sądy konstytucyjne w Europie, t. II, red. J. Trzciński, Warszawa 1997, s. 27; M. Kruk, Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej, [w:] Sądy..., s ; W. Sokolewicz, Sąd Konstytucyjny w Rumunii, [w:] Sądy..., s. 160 i 163; 23 W. Skrzydło, Prawo wyborcze do parlamentu..., s. 36.

11 Łukasz Buczkowski Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych wadzi do przedłużania walki politycznej toczonej w trakcie kampanii wyborczej i przenoszenia jej na forum nowo wyłonionej legislatywy 24. Stwarza przy tym możliwości wykorzystywania przewagi w składzie organu przedstawicielskiego w celu zwiększenia stanu posiadania dominującego ugrupowania oraz eliminacji przeciwników politycznych. Konflikty polityczne, które mogą towarzyszyć weryfikacji parlamentarnej, obniżają rangę wybranego organu i zaprzeczają rzeczywistemu celowi kontroli ważności postępowania wyborczego, jakim jest ukształtowanie składu wyłanianego ciała zgodnie z wolą wyborców, wyrażoną w głosowaniu. Na tym tle system kontroli jurysdykcyjnej jawi się jako bardziej obiektywny. Co prawda i Radzie Konstytucyjnej nie można odmówić akcentów politycznych co wynika ze sposobu kreowania jej składu lecz wysoki autorytet społeczny tego organu oraz zastosowanie sądowego trybu postępowania w sprawach wyborczych pozwalają przyjąć, iż ostateczna ocena ważności przeprowadzonych wyborów oparta będzie na rzetelnej ocenie stanu faktycznego i przyczyni się do złagodzenia sporów politycznych. Wydaje się również, iż orzeczenie niezależnego organu sądownictwa konstytucyjnego będzie również łatwiejsze do zaakceptowania przez wyborców niż decyzja podjęta w istocie przez większość parlamentarną. Summary The principles of the parliamentary election validation system in France during the Fourth and Fifth Republics On the basis of the binding Constitution of the French Republic of 4 October 1958 the authority establishing the legality of the election to the National Assembly and the Senate is the Constitutional Council, which determines the jurisdictional nature of the French model of the election verification. Empowerment of the constitutional judicial authority to make a binding assessment of the legitimacy of the mandates of representation has been made possible in France as a result of overcoming the rigorous understanding of the principle governing the separation of powers, which excluded any possibility of interference by non-legislative bodies in the process of determining the validity of elections to the Legislature. For this reason, during the Third and Fourth Republics in France there 24 Tak m.in. A. Patrzałek, Systemy..., s. 4.

12 104 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 was a parliamentary system to control the elections, marked by elements of the political struggle, and subjected to criticism because of its prejudicial nature. The purpose of this paper is to present the systemic transformations that took place in the French practice of determining the legality of the elections after the Constitution of 1958, as well as an analysis of the detailed procedure for the determination of the legitimacy of the elections to both Houses of the French Parliament.

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rafał Czyrny Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rzeszów 2013 Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Copyright Rafał Czyrny Rzeszów 2013 ISBN 978-83-62681-57-0 Wydawnictwo ARMAGRAF ul. Krakowska 21, 38-400

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

obecność na zajęciach (usprawiedliwione dwie nieobecności) aktywność test zaliczeniowy INFORMACJE DODATKOWE: dyżur wykładowcy: 12.30-14.30, pok.

obecność na zajęciach (usprawiedliwione dwie nieobecności) aktywność test zaliczeniowy INFORMACJE DODATKOWE: dyżur wykładowcy: 12.30-14.30, pok. 1 NAZWA PRZEDMIOTU: Systemy polityczne wybranych państw świata. KATEGORIA PRZEDMIOTU: kanoniczny PROWADZĄCY: dr Arkadiusz Czwołek CZAS TRWANIA I WYMIAR GODZIN: semestr zimowy: 60 h FORMA ZAJĘĆ: ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu

Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-POK-W-14_pNadGenCHLEX Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. pozostawić protest bez dalszego biegu. UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. pozostawić protest bez dalszego biegu. UZASADNIENIE Sygn. akt III SW 31/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 czerwca 2014 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego Załącznik nr 2 do uchwały nr Nr 1/XI/2013 z dnia 3.11.2013r Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu

Bardziej szczegółowo

Polskie referendum akcesyjne

Polskie referendum akcesyjne Mariusz Jabłoński Polskie referendum akcesyjne Wrocław 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Słowo wstępne ' 9 Rozdział I. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej 1. Elementy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09. Trybunał Konstytucyjny

Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09. Trybunał Konstytucyjny Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09 Trybunał Konstytucyjny W odpowiedzi na pismo Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2010 r., na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr Or.IV.0050.335.2015 z dnia 13 lipca 2015r. Uchwała Nr. 2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej ZASADY OGÓLNE Załącznik do Statutów Sołectw 1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2. Ilekroć w niniejszej Ordynacji jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie

POSTANOWIENIE. Uzasadnienie Sygn. akt III SW 122/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 lipca 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew Korzeniowski po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA * Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. Sygn. akt W. 8/94

UCHWAŁA * Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. Sygn. akt W. 8/94 25 UCHWAŁA * Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. Sygn. akt W. 8/94 w sprawie wykładni art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688. USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688. USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688 USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Art. 1. Ustawa reguluje tryb postępowania w sprawie wykonywania

Bardziej szczegółowo

215/5/B/2008. POSTANOWIENIE z dnia 19 września 2008 r. Sygn. akt Ts 41/08

215/5/B/2008. POSTANOWIENIE z dnia 19 września 2008 r. Sygn. akt Ts 41/08 215/5/B/2008 POSTANOWIENIE z dnia 19 września 2008 r. Sygn. akt Ts 41/08 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 25 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA - Sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych - Bezpośrednie decydowanie prze

Bardziej szczegółowo

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak,

303/4/B/2010. POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09. Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, 303/4/B/2010 POSTANOWIENIE z dnia 11 marca 2010 r. Sygn. akt Ts 272/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Zbigniew Cieślak, po wstępnym rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym skargi konstytucyjnej Anwil

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa.

Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. załącznik nr 1 do Uchwały Nr /../10 Rady Gminy Niwiska z dnia. grudnia 2010r. Zasady i Tryb Wyboru Sołtysa. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Wybory sołtysa są powszechne. 2 Czynne prawo wyborcze ma każdy

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.

Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. PROJEKT Ustawa z dnia o zmianie ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli. Art. 1. W ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ Załącznik Nr 6 do Statutu Gminy Uchwała Nr X/68/03 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 17.09.2003r. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. l Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubsku,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie

Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia r. REGULAMI WYBORCZY. PWSZ w ysie 0 Załącznik do Uchwały 43/2015/2016 Senatu PWSZ w ysie z dnia 15.02.2016 r. REGULAMI WYBORCZY PWSZ w ysie Luty 2016 1 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu Wyborczego Państwowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-681846-1/11/A WO 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pan Wojciech R. Wiewiórowski Generalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA NA SOŁTYSA SOŁECTWA KSIĄŻENICE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ORDYNACJA WYBORCZA NA SOŁTYSA SOŁECTWA KSIĄŻENICE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE ORDYNACJA WYBORCZA NA SOŁTYSA SOŁECTWA KSIĄŻENICE Załącznik Nr 2 do statutu sołectwa Książenice Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Ordynacja niniejsza ustala zasady i tryb wyboru Sołtysa. 1. Wybory są powszechne,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02

POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 45 POSTANOWIENIE z dnia 27 maja 2003 r. Sygn. akt K 43/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Mirosław Wyrzykowski przewodniczący Wiesław Johann Ewa Łętowska Jadwiga Skórzewska-Łosiak Marian Zdyb sprawozdawca,

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK-IV.431.9.2012 Łódź, 4 czerwca 2012 r. Pan Andrzej Sauter Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Pan Zbigniew Dychto Prezydent Miasta Pabianic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 23/15. Dnia 9 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 23/15. Dnia 9 czerwca 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SW 23/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 9 czerwca 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Myszka w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla. Rozdział I Zasady ogólne

Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla. Rozdział I Zasady ogólne Załącznik nr 3 do Statutu Osiedla. Zasady i tryb wyborów do Rady Osiedla. Rozdział I Zasady ogólne 1. 1. Wybory do Rady Osiedla, zwanej dalej Radą, są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1

Spis treści Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1 Spis treści Wykaz skrótów Wykaz orzeczeń Wykaz literatury Wprowadzenie Część I. Komentarz do Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego Rozdział 1. Postanowienia ogólne Art. 221. [Podmioty uprawnione

Bardziej szczegółowo

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna

Skarżący : Rzecznik Praw Obywatelskich Organ : Rada m. st. Warszawy. Skarga kasacyjna RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich RPO-623243-X/09/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Warszawa, lipca 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Rady Słowińskiej Grupy Rybackiej zwanej w dalszej części

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików

Bardziej szczegółowo

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej

Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Studencka Ordynacja Wyborcza Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Wybory przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU Uchwała nr 15/41/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 17 lipca 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Lublin, 20 stycznia 2015 r. Dr Marek Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski

Lublin, 20 stycznia 2015 r. Dr Marek Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Lublin, 20 stycznia 2015 r. Dr Marek Dobrowolski Wydział Prawa i Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski Opinia prawna stanowiąca odpowiedź na pytanie: Czy w świetle przepisów Konstytucji RP (wykładnia

Bardziej szczegółowo

9 1. Ocena każdego wniosku powierzana jest trzem, nie należącym do jednej grupy interesów, bezstronnym w ocenie członkom Rady. 2. Jeżeli którakolwiek

9 1. Ocena każdego wniosku powierzana jest trzem, nie należącym do jednej grupy interesów, bezstronnym w ocenie członkom Rady. 2. Jeżeli którakolwiek Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry nr../2015 z dnia. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Warszawa, dnia czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-9/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez partie polityczne o zamiarze skorzystania z uprawnienia do

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Załącznik do uchwały nr.1/2014 V Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z dnia 22.03.2014r Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy

U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy (projekt) U c h w a ł a Nr 1/15 Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie z dnia 11.05.20155. w sprawie projektu regulaminu Rejonowego Zjazdu Aptekarzy Na podstawie art.25 ust.3 ustawy z dnia 19 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/432/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/432/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 21 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XXXIV/432/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podbabiogórze Przepisy ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/2015 Walnego Zebrania Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze z dnia 22 grudnia 2015 roku. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze"

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 października 2010 r.

USTAWA z dnia 8 października 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1395. USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

Bardziej szczegółowo

Powiem uczciwie "Dudy mi grały", ale...

Powiem uczciwie Dudy mi grały, ale... Powiem uczciwie "Dudy mi grały", ale... Ziut, 27.10.2016 09:10 Jak tam Polacy nie upomną się o swoje, to za przeproszeniem, "P*S da", albo nie. Dostałem maila z Kancelarii Prezydenta Pan Józef Pisucki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/83/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/83/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 27 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/83/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do rad osiedli. Na podstawie art. 37 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. Regulamin Rady Nadzorczej Rawlplug S.A. 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej Regulaminem ) określa organizację Rady Nadzorczej spółki "Rawlplug Spółka Akcyjna (zwanej dalej Spółką ) oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich. Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich z dnia 12 stycznia 2015 REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Ordynacja wyborcza do Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ordynacja wyborcza do Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Ordynacja wyborcza do Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ordynacja Wyborcza do Rad Mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r.

USTAWA. z dnia 17 czerwca 2004 r. Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-11/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez fundacje o zamiarze skorzystania z uprawnienia do udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ESN Polska, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Antoni Górski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Antoni Górski (sprawozdawca) Sygn. akt III CSK 223/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 kwietnia 2016 r. SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Antoni Górski (sprawozdawca) w sprawie z wniosku I.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r.

KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. KOMUNIKAT NR 29/II/16 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PWSZ IM. WITELONA W LEGNICY z dnia 1 marca 2016 r. zawierający kalendarium i zasady przeprowadzania wyborów uzupełniających przedstawicieli nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 marca 2015 roku

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 marca 2015 roku Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z dnia 10 marca 2015 roku 1. 1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodniczący Okręgowej

Bardziej szczegółowo

Warszawa. Wnioskodawca:

Warszawa. Wnioskodawca: Warszawa, 12 sierpnia 2016 r. TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Al. J. Ch. Szucha 12a 00-918 Warszawa Wnioskodawca: Grupa posłów na Sejm RP VIII kadencji według załączonej listy, Przedstawiciel grupy posłów: poseł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SENATU

REGULAMIN PRACY SENATU Strona 1 z 6 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN PRACY SENATU POZNAŃ 2006 Strona 2 z 6 Rozdział 1 SPIS TREŚCI: strona Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Praca Senatu.... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Dąbrowskiego w Częstochowie Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ uchwalona przez Radę Doktorantów Politechniki Warszawskiej w dniu 28 października 2009 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

(tekst ujednolicony 1 )

(tekst ujednolicony 1 ) Uchwała Nr 10/2010 IX Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem

USTAWA. z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Dziennik Ustaw Nr 213 15098 Poz. 1395 1395 USTAWA z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Dział I Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Regulamin Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ ul. Sokola 50 w Skarżysku-Kam. dot. przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego. 1 1.Postanowienia Działu I Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII ZAKŁAD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII ZAKŁAD ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. OPIS PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu WSPÓŁCZESNE SYSTEMY POLITYCZNE Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO. w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy

REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO. w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu REGULAMIN SĄDU KONKURSOWEGO w konkursie na opracowanie czasopisma Sport Wyczynowy Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki 1. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków zwołuje

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU. z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu.

UCHWAŁA NR VII/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU. z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu. UCHWAŁA NR VII/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Olkuszu. Na podstawie art.5 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Przepisy ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr W/XX/124/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu z dnia 30.03.2016r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZLONKÓW Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZKÓW OBCYCH W ŚWIECIU Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Samorząd Studencki Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu 1, zwany dalej Samorządem, tworzy ogół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Regulamin Klubu Parlamentarnego PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Art. 1. Posłowie wybrani z listy Prawo i Sprawiedliwość oraz senatorowie popierani przez Prawo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów. Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW: prawo, studia stacjonarne STOPIEŃ EDUKACJI: jednolite studia magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu (course

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo