Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych w IV i V Republice Francuskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych w IV i V Republice Francuskiej"

Transkrypt

1 Łukasz Buczkowski 1 Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych w IV i V Republice Francuskiej Wśród współcześnie stosowanych systemów ustalania ważności wyborów decydujące znaczenie mają: a) model kontroli parlamentarnej, przyznający uprawnienia weryfikacyjne izbie, której sprawa dotyczy 2, b) model jurysdykcyjny 3, w którym stwierdzenia ważności wyborów dokonuje organ 1 Autor jest adiunktem w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Stosunków Europejskich Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Rzeszowie. 2 System parlamentarnej kontroli ważności wyborów występuje na gruncie europejskim np. w Belgii, Holandii, Luksemburgu oraz we Włoszech. Parlamentarny model stwierdzania ważności postępowania wyborczego obowiązuje również w Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Boliwii, Ekwadorze, Meksyku i Wenezueli. Szerzej na temat zasad weryfikacji parlamentarnej zob. np. A. Patrzałek, Z zagadnień weryfikacji wyborów parlamentarnych, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo XXXVIII, Wrocław 1972; idem, Wybrane problemy prawa i systemu wyborczego Belgii, [w:] Wybrane problemy konstytucjonalizmu państw rozwiniętych i rozwijających się, red. A. Patrzałek, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CXXX, Wrocław 1985; idem, Systemy weryfikacji wyborów parlamentarnych w Europie Zachodniej, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLXIX, Wrocław 1989; J. Repel, Weryfikacja wyborów parlamentarnych w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyjnym, red. K. Działocha, Wrocław 1995; A. Antoszewski, Systemy wyborcze, [w:] Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1997; Z. Witkowski, System konstytucyjny współczesnych Włoch w aktualnej fazie jego przemian , Toruń 2004; S. Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki, Warszawa W Europie w czystej postaci występuje np. w Polsce (kontrola sprawowana przez Sąd Najwyższy), Austrii (Trybunał Konstytucyjny) i Francji (Rada Konstytucyjna), z której dorobku w omawianym zakresie korzystają m.in. Rumunia, Bułgaria, Litwa, Chorwacja i Czechy. Zob. na ten temat np. L. Garlicki, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987; Ł. Buczkowski, Stwierdzanie ważności wyborów parlamentarnych i prezydenckich w polskim prawie konstytucyjnym, Przemyśl Rzeszów 2010; E. Zwierzchowski, Zakres działania europejskich trybunałów konstytucyjnych, Studia Iuridica Silesiana 1981; B. Na-

2 94 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 sądowy w grę wchodzą tu sądy powszechne, administracyjne i specjalne (w ostatnim z wymienionych przypadków kompetencje kontrolne powierzane są trybunałom wyborczym 4 lub sądom konstytucyjnym) oraz c) system mieszany, stanowiący zróżnicowane w konkretnych systemach konstytucyjnych połączenie cech wskazanych powyżej modeli głównych. Interesująco z punktu widzenia przedmiotu niniejszego artykułu przedstawia się ewolucja francuskiego systemu ustalania ważności wyborów parlamentarnych, pozwalająca zaobserwować charakterystyczne cechy parlamentarnego i jurysdykcyjnego modelu weryfikacji. Organem uprawnionym do stwierdzania ważności wyboru członków obu izb francuskiego parlamentu Zgromadzenia Narodowego i Senatu uczyniono Radę Konstytucyjną 5, która zgodnie z art. 59 Konstytucji Republiki Francuskiej z 4 października 1958 r. (...) podejmuje ustalenia w przypadku sporów, dotyczących prawidłowości wyboru deputowanych i senatorów. Należy zauważyć, że system pozaparlamentarnej kontroli ważności wyborów pojawił się we Francji dopiero w okresie V Republiki, wraz z uchwaleleziński, Wybory do parlamentu federalnego Republiki Austrii, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu w wybranych państwach europejskich, red. S. Grabowska, K. Składowski, Kraków 2006; 4 Trybunały wyborcze występują powszechnie w krajach Ameryki Łacińskiej: Chile, Dominikanie, Panamie, Paragwaju, Urugwaju, Kostaryce, Nikaragui, Hondurasie, Peru, Salwadorze i Gwatemali. Wyczerpująco na ten temat pisze K. Complak, Trybunały wyborcze jako czwarta władza w państwach Ameryki Łacińskiej, [w:] Przeobrażenia..., s. 105 i n. 5 M. Granat, Zasady prawa wyborczego do Zgromadzenia Narodowego we Francji, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Księga Jubileuszowa w 70 rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s.198. Zob. także np. M. Bankowicz, Demokracja. Zasady, procedury, instytucje, Kraków 2006, s. 91. W skład Rady wchodzi 9 członków powoływanych w równych częściach przez prezydenta Republiki, przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego i przewodniczącego Senatu. Przewodniczącego Rady powołuje prezydent spośród jej członków. Kadencja organu trwa 9 lat, a co 3 lata odnowieniu ulega 1/3 jego składu. Oprócz członków Rady Konstytucyjnej wskazanych powyżej prawo do zasiadania w Radzie mają również byli prezydenci Francji. Rada Konstytucyjna jest również organem dokonującym oceny ważności wyborów prezydenta Republiki (art. 58 Konstytucji stanowi, iż Rada Konstytucyjna czuwa nad prawidłowością wyboru prezydenta Republiki. Rozpatruje protesty wyborcze i ogłasza wyniki głosowania ). Każdy wyborca, a także kandydat na urząd prezydenta, uprawniony jest do wniesienia protestu wyborczego przeciwko wyborowi głowy państwa. Decyzja Rady wydana w sprawie ma charakter ostateczny. Zob. W. Skrzydło, Prawo wyborcze na urząd prezydenta we Francji, [w:] Prawo wyborcze na urząd prezydenta w państwach europejskich, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2007, s. 100; S. Bożyk, Wybory prezydenckie, Białystok 1995, s. 34, oraz I. Bokszczanin, Prezydent V Republiki Francuskiej, [w:] Prezydent w państwach współczesnych, Warszawa 2000, s. 116.

3 Łukasz Buczkowski Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych... niem Konstytucji z 1958 r. 6 W okresie IV Republiki ( ) tryb dokonywania oceny zgodności przeprowadzonych wyborów z obowiązującymi normami prawnymi oraz badanie legalności przyznanych w drodze wyborów mandatów realizowane były przez parlament. Zarówno Konstytucja IV Republiki, jak również regulamin parlamentarny zawierały istotne regulacje odnoszące się do weryfikacji przeprowadzonego postępowania wyborczego: art. 8 Konstytucji stanowił bowiem, iż to izby parlamentu dokonują oceny prawidłowego przebiegu wyborów, zaś przepisy regulaminowe wyróżniały dwa rodzaje ich parlamentarnej kontroli. Pierwszy z nich odnosił się do wyborów, w stosunku do przebiegu których uprawnione podmioty nie wniosły zastrzeżeń, drugi regulował tryb przeprowadzenia weryfikacji wyborów oprotestowanych. Kontrola legalności postępowania wyborczego nieoprotestowanego, mimo iż dokonywana w sposób ogólny, bez konieczności przeprowadzania w parlamencie sformalizowanego, szczegółowego postępowania, miała bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości realizowania konstytucyjnych uprawnień przez izbę in pleno, jak również przez konkretnych jej członków, bowiem do czasu zweryfikowania zgodności z prawem wyboru większości członków Zgromadzenia Narodowego izba nie była władna do podjęcia swych obowiązków, zaś deputowany pełną legitymację do sprawowania mandatu uzyskiwał po pozytywnym zakończeniu parlamentarnej procedury kontrolnej 7. Z przytoczonych wyżej względów, kontrolę wyborów nieoprotestowanych cechowała szybkość prowadzonego postępowania, ukierunkowana na jak najszybsze umożliwienie parlamentowi wejścia w ogół uprawnień i obowiązków. W przypadku zaskarżenia przebiegu przeprowadzonego postępowania wyborczego wdrażany był szczególny tryb weryfikacji, określony przepisami art. 3 i 8 Regulaminu Zgromadzenia Narodowego z 1947 r. oraz art. 3 i 8 regulaminu Rady Republiki z 1947 r. Zgromadzenie Narodowe dzieliło się na 10 biur dokonujących kontroli legalności wyborów, zaś Rada Republiki na 6. W skład wyodrębnionych organów weryfikacyjnych wchodzili wszyscy deputowani, przydzielani do konkretnego biura w drodze losowania, przeprowadzanego na posiedzeniu izby. Gdyby w skład biura 95 6 Interesująco nt. genezy oraz ewolucji przepisów Konstytucji z dnia 4 października 1958 r. zob. J. Szymanek, Konstytucja V Republiki Francuskiej (przekład i opracowanie), Warszawa 2011, s A. Patrzałek, Systemy..., s. 16.

4 96 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 wszedł deputowany, którego mandat podlegałby weryfikacji przez to biuro, wówczas był on wyłączony od głosowania w sprawie ważności swego wyboru. Biura dokonywały podziału rozpatrywanych spraw pomiędzy swych członków, a ustalenia poczynione w trakcie prowadzonej kontroli stawały się podstawą wniosków biura przedstawionych w sprawozdaniu zawierającym szczegółowe uzasadnienie podjętych decyzji. Biura mogły wnioskować do właściwej izby o podjęcie działań mających na celu eliminację naruszeń prawa wyborczego lub o dokonanie moralnej oceny przeprowadzonego postępowania wyborczego. Podkreślić jednak należy, iż stanowisko biura nie miało charakteru wiążącego dla izby, do której należało podjęcie ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie ważności wyborów. W przypadku wystąpienia istotnych rozbieżności w opiniach członków biura dotyczących zgodności przeprowadzonego postępowania wyborczego z obowiązującym prawem dopuszczalne było powołanie tzw. komisji ankiet, tworzonych decyzją izby na wniosek zainteresowanego, członka parlamentu lub biura dokonującego weryfikacji. Regulamin parlamentarny rozróżniał dwa rodzaje komisji ankiet: generalne i specjalne 8. Komisje generalne zajmowały stanowisko w sprawach ogólnych mechanizmów rządzących przebiegiem postępowania wyborczego, mających służyć zagwarantowaniu jego legalności, zaś zadaniem komisji specjalnych było jedynie rozpatrywanie wniesionych protestów wyborczych. Komisje ankiet zostały wyposażone w środki pozwalające pełniej wyjaśnić wątpliwości pojawiające się w toku rozpatrywanej sprawy, m.in. w środki przymusu, umożliwiające sprawniejsze prowadzenie postępowania kontrolnego, gwarantujące stawiennictwo świadków oraz wdrożenie odpowiedzialności w przypadku składania zeznań niezgodnych z prawdą. Wskazać również należy na większą w porównaniu z biurami prowadzącymi postępowanie sprawdzające niezależność komisji ankiet od izb parlamentu. Efektem prac komisji było sprawozdanie, stanowiące przedmiot debaty na posiedzeniu plenarnym. Procedura weryfikacji wyborów oprotestowanych, mimo przedstawionych wyżej rozwiązań instytucjonalnych, pozwalała na znaczące opóźnienie wydania ostatecznej decyzji w sprawie ważności wyborów poprzez możliwe na ostatnim etapie prowadzonej kontroli przewlekanie postępowania. Umieszczenie w porządku dziennym obrad punktu obejmującego przedstawienie sprawozdania biura lub komisji ankiety 8 Ibidem, s. 17.

5 Łukasz Buczkowski Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych... w sprawie wyboru deputowanego, w stosunku do którego wniesiono protest, wymagało podjęcia decyzji przez przewodniczących, których aktywność w tym przedmiocie nie została zdyscyplinowana żadnym terminem, co mogło prowadzić do opóźnienia ostatecznej weryfikacji mandatu. Z udziału w debacie nad sprawozdaniami wyłączono deputowanych, których mandat został oprotestowany, natomiast czynny udział mogli w niej brać członkowie izby, których uprawnienia przedstawicielskie nie zostały jeszcze poddane weryfikacji. Obowiązywała w tym zakresie zasada domniemania zgodnego z prawem przebiegu wyborów. Wnioski przedstawione przez biura lub komisje po przeprowadzeniu debaty poddawane były pod głosowanie. Debata nie była z reguły przeprowadzana w przypadku wyborów nieoprotestowanych właściwa izba przystępowała od razu do głosowania nad sprawozdaniami, w których zawarte były wnioski o podjęcie uchwały stwierdzającej ważność wyborów. W przypadku weryfikacji prawidłowości przeprowadzenia postępowania wyborczego, przeciwko któremu zostały wniesione protesty, w toku debaty mógł zabrać głos każdy deputowany, dopuszczalne było również zgłaszanie dodatkowych wniosków, poddawanych następnie pod głosowanie. Podjęcie przez izbę uchwały w sprawie ważności wyboru swego członka skutkowało wstąpieniem deputowanego w ogół uprawnień i obowiązków, zaś decyzja uznająca wybór za nieważny była równoznaczna z wygaśnięciem mandatu 9. Parlamentarna weryfikacja prawidłowości postępowania wyborczego w warunkach IV Republiki wynikała z rygorystycznego pojmowania zasady trójpodziału władzy uznawano, iż organy sądowe nie mają kompetencji do stwierdzania ważności wyboru członków legislatywy. Sprawowanie funkcji weryfikacyjnej przez parlament przyniosło skutek w postaci wielu unieważnień mandatów dyktowanych względami politycznymi, szczególnie po wyborach ze stycznia 1956 r Ibidem, s J. P. Camby, P. Servent, Le travail parlementaire sous la cinqieme Republique, tłum. M. Granat, Warszawa 1999, s. 28. W doktrynie francuskiego prawa konstytucyjnego podkreśla się, iż pozaparlamentarny system weryfikacji wyborów cechuje większy obiektywizm jako przykład podaje się praktykę orzeczniczą Rady Konstytucyjnej z lat , z której wynika, iż przypadki zakwestionowania mandatów deputowanych przez Radę Konstytucyjną częściej dotyczyły obozu władzy (16) niż opozycji (9), co stanowiło zasadniczą różnicę w stosunku do stanu występującego pod rządami parlamentarnego systemu kontroli ważno-

6 98 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 Omawiana powyżej sytuacja uległa zmianie wraz z wprowadzeniem sądownictwa konstytucyjnego w postaci Rady Konstytucyjnej, która nie mieściła się w obrębie żadnej z trzech wydzielonych władz i, co za tym idzie, uzyskała uprawnienie do stwierdzania ważności wyborów 11. Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy francuskiego modelu kontroli legalności postępowania wyborczego należy wskazać na wprowadzenie przez Konstytucję z 1958 r. zasadniczej odmienności w trybie dokonywania weryfikacji legalności elekcji i pochodzących z niej mandatów w stosunku do uprzedniego stanu prawnego: procedura kontrolna wdrażana jest jedynie w przypadku oprotestowania wyników wyborów przez uprawniony podmiot 12 wyeliminowany więc został charakterystyczny dla III i IV Republiki model stwierdzania prawomocności postępowania wyborczego, zgodnie z którym weryfikacją parlamentarną obejmowano wszystkich deputowanych, bez względu na to, czy ważność ich wyboru została zakwestionowana. Warunkiem skutecznego złożenia skargi jest jej przedłożenie w terminie 10 dni od chwili ogłoszenia wyników głosowania; upływ terminu zamyka możliwość rozpatrzenia wniosku. Uprawnieni do złożenia skargi są każdy obywatel, którego nazwisko zostało ujęte w rejestrze wyborców w okręgu, z którego nastąpił wybór 13, a także osoba ubiegająca się w danym okręgu o mandat. Wniosek musi zawierać imiona, nazwisko oraz status wnioskodawcy (wyborca czy kandydat), nazwisko deputowanego, którego wybór jest kwestionowany, podstawę oraz uzasadnienie skargi, jak również dowody na jej poparcie 14. Sam fakt złożenia protestu wyborczego nie powoduje oczywiście zawieszenia sprawowania mandatu przedstawicielskiego. ści wyborów. Por. L. Philip, Le Conseil Constitutionnel juge electoral, Pouvoirs 1980, no. 13, s. 69, cyt. za: L. Garlicki, op.cit., s W. Skrzydło, Prawo wyborcze do parlamentu Republiki Francuskiej, [w:] Prawo wyborcze do parlamentu..., s Zob. E. Gdulewicz, System konstytucyjny Francji, Warszawa 2000, s L. Garlicki, op.cit., s Zob. także M. Granat, op.cit., s Uprawnienie wyborcy do zakwestionowania ważności wyboru deputowanego usankcjonował Ordonans nr z dnia 7 listopada 1958 r., dotyczący ustawy organicznej określającej uprawnienia Rady Konstytucyjnej (Journal Officiel z dnia 9 listopada 1958 r., s ). Zob. W. Skrzydło, System wyborczy V Republiki i jego ewolucja ( ), [w:] Wiesław Skrzydło o ustroju politycznym Francji prace wybrane, red. E. Gdulewicz, Lublin 2009, s. 172 (pierwodruk w: Rzeszowskie Zeszyty Naukowe Prawo Ekonomia Rolnictwo 1987, r. 3, t. 3). 14 Jedynie w wyjątkowych przypadkach Rada Konstytucyjna może wyznaczyć wnioskodawcy dodatkowy termin na przedstawienie dowodów. Podjęcie postępowania możliwe będzie dopiero po zweryfikowaniu prawdziwości danych skarżącego; jedynie w przypadku

7 Łukasz Buczkowski Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych... Skargę, której przedmiotem nie może być wyłącznie zgłoszenie zastrzeżeń co do prawidłowości działania biura wyborczego, uprawniony składa w formie pisemnej za pośrednictwem prefekta, który zawiadamia przewodniczącego Rady o szczegółach wniesionego protestu lub też bezpośrednio do Generalnego Sekretariatu Rady. Protesty wyborcze przesłane na adres inny niż prefekta lub Sekretariatu Generalnego formalnie nie podlegają rozpatrzeniu, jednakże z praktyki prowadzonych postępowań weryfikacyjnych wynika, iż skargi takie są skuteczne pod warunkiem ostatecznego ich przekazania właściwemu organowi w wyznaczonym, 10-dniowym terminie. Napływające protesty podlegają rejestracji w kolejności zgłoszeń, z oznaczeniem daty wpływu, co ma na celu wyłączenie z prac Rady skarg uchybiających terminowi 15. Tryb rozpatrywania protestów wyborczych przez Radę Konstytucyjną jest złożony i znajduje odzwierciedlenie w szczegółowych postanowieniach kodeksu wyborczego. Rada Konstytucyjna wyłania ze swego składu w drodze losowania trzy grupy, każdą liczącą po trzech członków 16. Losowanie odbywa się oddzielnie dla członków powołanych w skład Rady przez prezydenta, przewodniczącego Senatu oraz przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. Każdego roku, w ciągu 2 pierwszych tygodni października, Rada Konstytucyjna ustala również listę tzw. sprawozdawców pomocniczych, wyłonionych spośród sprawozdawców Rady Stanu oraz referendarzy Sądu Apelacyjnego. Sprawozdawcom pomocniczym nie przysługuje prawo głosu podczas rozpatrywania sprawy. Po wpłynięciu skargi Generalny Sekretariat Rady niezwłocznie zawiadamia izbę parlamentu, której członka sprawa dotyczy, a przewodniczący Rady Konstytucyjnej przekazuje wniosek do rozpatrzenia jednej z grup. Należy zauważyć, iż Radzie przysługuje prawo do odrzucenia wniesionej skargi bez kierowania jej do wstępnego rozpatrzenia dzieje się tak w wypadku, kiedy skarga nie nadaje się do rozpoznania z powodu uchybień formalnych, a także w przypadku, kiedy wskazane w niej naruszenia przepisów prawa wyborczego nie mogły mieć wpływu na ostateczny wynik wyborów. Decyzję taką Rada przekazuje właściwej izbie. 99 zawiadomienia o możliwości popełnienia w toku wyborów przestępstw fiskalnych dopuszczalne jest wszczęcie procedury sprawdzającej na podstawie anonimowego wniosku. 15 A. Patrzałek, Systemy..., s L. Garlicki, op.cit., s. 203.

8 100 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 Jeżeli skarga nie zostanie odrzucona w pierwszym etapie postępowania, grupa, do której wniosek trafił, zawiadamia parlamentarzystę, przeciwko którego wyborowi wniesiono protest, i wzywa go do zapoznania się z treścią skargi oraz do złożenia w Sekretariacie Rady pisemnych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W kolejnym etapie rozpatrywania wniosku grupa składa Radzie Konstytucyjnej sprawozdanie z dokonanych ustaleń wraz z uzasadnieniem oraz wnioskami co do ważności mandatu. Do Rady Konstytucyjnej należy podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia lub unieważnienia wyboru. Należy również zaznaczyć, iż w razie uznania przez Radę, że ustalenia wyznaczonej grupy są niewystarczające, możliwe jest zarządzenie przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Procedura rozpatrywania protestów wyborczych zezwala zarówno Radzie, jak i właściwej grupie na zarządzanie przesłuchań, przyjmowanie złożonych pod przysięgą zeznań świadków oraz uzyskiwanie dostępu do wszystkich dokumentów wyborczych 17. Rada Konstytucyjna oraz grupy mogą również upoważnić jednego z członków lub sprawozdawców pomocniczych do zbadania sprawy na miejscu. W toku rozpatrywania wniesionych protestów Rada może uzyskiwać informacje w każdej związanej ze skargą sprawie, jednakże jej ustalenia mają charakter wiążący jedynie w kwestiach związanych z prawidłowym obsadzeniem mandatów przedstawicielskich 18. Przewodniczący Rady Konstytucyjnej po otrzymaniu od grupy rozpatrującej sprawę sprawozdania wraz z wnioskami zarządza posiedzenie przy wymogu siedmioosobowego kworum. Podczas posiedzenia nie obowiązuje wyłączenie od udziału w dyskusji oraz podejmowania decyzji tych członków Rady, którzy brali udział w prowadzonym przez konkretną grupę postępowaniu uzasadnieniem tego stanu rzeczy jest fakt, iż w rzeczywistości postępowanie sprawdzające prowadzone jest przez sprawozdawców pomocni- 17 M. Granat, op.cit., s Rada Konstytucyjna oraz tymczasowy Komitet Konstytucyjny w latach podjęły 549 decyzji dotyczących wyborów do Zgromadzenia Narodowego i Senatu, unieważniając 26 mandatów, w tym 1 senatorski (zgodnie z danymi zawartymi w pracy: G. Hand, J. Georgel, Ch. Sasse, European electoral systems handbook, London 1979). Po wyborach z marca 1978 r. unieważniono 5 mandatów, przy czym w wyborach ponownych nie zostało wybranych 3 kandydatów, w stosunku do których wniesiono skargi. W latach podjęto dalszych 400 orzeczeń w sprawie ważności wyborów dane cyt. za: J. P. Camby, P. Servent, op.cit., s. 28. Zob. także W. Skrzydło, Problem kontroli konstytucyjności ustaw we Francji, [w:] Wiesław Skrzydło o ustroju..., s. 206 (pierwodruk w: idem, Państwo Prawo Obywatel, Ossolineum 1989).

9 Łukasz Buczkowski Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych czych, którym jak wskazano wyżej nie przysługuje prawo głosu podczas obrad Rady. Rozstrzygnięcia podejmowane są przez Radę Konstytucyjną na posiedzeniach tajnych, bez udziału stron i ich pełnomocników; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Wśród możliwych konstytutywnych rozstrzygnięć Rady Konstytucyjnej wyróżnić można unieważnienie wyboru deputowanego, którego wybór oprotestowano, oraz zmianę wyników wyborów ogłoszonych przez komisję wyborczą, związaną z ogłoszeniem nazwiska prawidłowego wyłonionego przedstawiciela 19. Dodatkowo wskazać należy, że unieważnienie wyboru dopuszczalne jest jedynie w razie wykazania wpływu podniesionych w skardze uchybień na ostateczny wynik elekcji. W grę mogą tu wchodzić różnego rodzaju naciski (rządowy, administracyjny, od osób wybranych, od osób duchownych), manipulacje (orzecznictwo Rady wyróżnia tu fałszywość, kłamliwość oraz manipulację dokonaną w ostatniej chwili, tj. niedającą oponentowi szansy na odpowiedź) oraz nieprawidłowości odnoszące się do wstępnych czynności postępowania wyborczego (listy wyborcze i karty do głosowania), kampanii wyborczej, głosowania, w tym głosowania korespondencyjnego i przez zastępcę oraz ustalenia wyników głosowania i wyników wyborów 20. Orzeczenie wydane przez Radę w przedmiocie ważności wyboru deputowanego musi czynić zadość wymogom natury formalnej: w treści wyroku należy wskazać podstawę prawną, na której został oparty, podjęte rozstrzygnięcie musi zawierać uzasadnienie, konieczne jest również opatrzenie orzeczenia podpisami przewodniczącego, sekretarza generalnego i sprawozdawcy oraz wskazanie członków Rady biorących udział w posiedzeniu. Postępowanie w sprawie kończy przesłanie decyzji podjętej przez Radę Konstytucyjną właściwej izbie oraz jej opublikowanie w dzienniku urzędowym (Journal Officiel) 21. Pokreślić należy, iż z doświadczeń ustrojowych V Republiki Francuskiej w zakresie dokonywania weryfikacji ważności wyborów przez Radę Konstytucyjną korzystały konstytucje niektórych państw Europy Środkowo-Wschodniej. Dla przykładu wskazać można, iż w Rumunii Sąd Konstytucyjny ma uprawnienia do kontroli prawidłowości przebiegu wyboru prezydenta oraz zatwierdzania wyników wyborów, Sąd Konstytucyjny 19 M. Granat, op.cit., s Ibidem, s A. Patrzałek, Systemy..., s. 22.

10 102 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 Bułgarii rozstrzyga o legalności wyborów prezydenta, wiceprezydenta oraz członków Zgromadzenia Narodowego, Sąd Konstytucyjny Litwy wyposażony jest w prawo formułowania wniosków odnośnie do zgodności z prawem wyborczym wyborów prezydenckich i parlamentarnych, w Chorwacji Sąd Konstytucyjny rozpatruje zagadnienia związane z konstytucyjnością i legalnością wyborów oraz rozpatruje spory wyborcze. Uprawnienia kontrolne odnośnie do prawidłowości wyborów mają również Sądy Konstytucyjne Czech i Albanii, szeroko zakreślone w interesującym nas zakresie zostały również kompetencje Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowacji, który stoi na straży konstytucyjności i legalności wyborów parlamentarnych, prezydenckich i samorządowych 22. Dodatkowego podkreślenia wymaga fakt, iż francuskie ustawodawstwo wykształciło również mechanizmy kontroli innych etapów postępowania wyborczego niż tylko czynności związanych z ustalaniem wyników głosowania. Kontroli sądowej podlegają również: rejestracja kandydatów na deputowanych, organizacja kampanii wyborczej, podział czasu antenowego przyznanego partiom politycznym na audycje radiowe i telewizyjne w czasie kampanii wyborczej, podział kraju na okręgi wyborcze. W ten sposób jest wprowadzana w życie charakterystyczna dla Francji idea, zgodnie z którą sąd jest istotnym elementem gwarancji przeprowadzonej kontroli oraz strażnikiem praw i wolności jednostki, wśród których istotne miejsce zajmują uprawnienia wyborcze 23. Przedstawione powyżej uwagi na temat zasad ustalania ważności wyborów parlamentarnych we Francji, pozwalają na sformułowanie wniosku, iż spośród systemów weryfikacji, które znalazły zastosowanie w praktyce ustrojowej IV i V Republiki więcej korzyści zdaje się mieć model jurysdykcyjny. System kontroli parlamentarnej, akcentujący autonomię ciała ustawodawczego jako emanacji suwerena oraz wskazujący na łatwość zastosowania wewnętrznych procedur izby dla potrzeb weryfikacji wyborów, często pro- 22 Zob. np. A. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, Toruń 2002, s ; M. Żmigrodzki, Sąd Konstytucyjny w Bułgarii, [w:] Sądy konstytucyjne w Europie, t. II, red. J. Trzciński, Warszawa 1997, s. 27; M. Kruk, Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej, [w:] Sądy..., s ; W. Sokolewicz, Sąd Konstytucyjny w Rumunii, [w:] Sądy..., s. 160 i 163; 23 W. Skrzydło, Prawo wyborcze do parlamentu..., s. 36.

11 Łukasz Buczkowski Zasady weryfikacji wyborów parlamentarnych wadzi do przedłużania walki politycznej toczonej w trakcie kampanii wyborczej i przenoszenia jej na forum nowo wyłonionej legislatywy 24. Stwarza przy tym możliwości wykorzystywania przewagi w składzie organu przedstawicielskiego w celu zwiększenia stanu posiadania dominującego ugrupowania oraz eliminacji przeciwników politycznych. Konflikty polityczne, które mogą towarzyszyć weryfikacji parlamentarnej, obniżają rangę wybranego organu i zaprzeczają rzeczywistemu celowi kontroli ważności postępowania wyborczego, jakim jest ukształtowanie składu wyłanianego ciała zgodnie z wolą wyborców, wyrażoną w głosowaniu. Na tym tle system kontroli jurysdykcyjnej jawi się jako bardziej obiektywny. Co prawda i Radzie Konstytucyjnej nie można odmówić akcentów politycznych co wynika ze sposobu kreowania jej składu lecz wysoki autorytet społeczny tego organu oraz zastosowanie sądowego trybu postępowania w sprawach wyborczych pozwalają przyjąć, iż ostateczna ocena ważności przeprowadzonych wyborów oparta będzie na rzetelnej ocenie stanu faktycznego i przyczyni się do złagodzenia sporów politycznych. Wydaje się również, iż orzeczenie niezależnego organu sądownictwa konstytucyjnego będzie również łatwiejsze do zaakceptowania przez wyborców niż decyzja podjęta w istocie przez większość parlamentarną. Summary The principles of the parliamentary election validation system in France during the Fourth and Fifth Republics On the basis of the binding Constitution of the French Republic of 4 October 1958 the authority establishing the legality of the election to the National Assembly and the Senate is the Constitutional Council, which determines the jurisdictional nature of the French model of the election verification. Empowerment of the constitutional judicial authority to make a binding assessment of the legitimacy of the mandates of representation has been made possible in France as a result of overcoming the rigorous understanding of the principle governing the separation of powers, which excluded any possibility of interference by non-legislative bodies in the process of determining the validity of elections to the Legislature. For this reason, during the Third and Fourth Republics in France there 24 Tak m.in. A. Patrzałek, Systemy..., s. 4.

12 104 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2012/2 was a parliamentary system to control the elections, marked by elements of the political struggle, and subjected to criticism because of its prejudicial nature. The purpose of this paper is to present the systemic transformations that took place in the French practice of determining the legality of the elections after the Constitution of 1958, as well as an analysis of the detailed procedure for the determination of the legitimacy of the elections to both Houses of the French Parliament.

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Konstytucja wk 10 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Został ustanowiony nowelą konstytucyjną 26 marca 1982r Ustawa o TK została uchwalona 29 kwietnia 1985r TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY jest organem władzy sądowniczej, choć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYBORCZA WŁADZ TERENOWYCH PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1

INSTRUKCJA WYBORCZA WŁADZ TERENOWYCH PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1 INSTRUKCJA WYBORCZA WŁADZ TERENOWYCH PARTII PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Instrukcja wyborcza władz terenowych partii Prawo i Sprawiedliwość, zwana dalej Instrukcją, określa zasady

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa

SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sędziowie. Krajowa Rada Sądownictwa SĄDY I TRYBUNAŁY (Roz. VIII) (władza sądownicza) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Wyroki wydawane w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, w postępowaniu co najmniej dwuinstancyjnym.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymuje następujące brzmienie:

Załącznik nr 4 do Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymuje następujące brzmienie: Załącznik nr 1 do uchwały Parlamentu Samorządu Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nr 19/2013 z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu im.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich

Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów Polskich Na podstawie 23 ust. 7 Statutu Stowarzyszenia Klimatologów Polskich przyjmuje się Regulamin Walnego Zebrania Stowarzyszenia Klimatologów

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r. III CZ 39/14

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 października 2014 r. III CZ 39/14 id: 20385 1. Przedmiotem orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie jest rozstrzygnięcie sporu określonego treścią powództwa albo zakończenie postępowania co do tego sporu. Toczący się przed sądem polubownym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz z dnia 13 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2074 USTAWA z dnia 13 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem

Bardziej szczegółowo

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej

Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rafał Czyrny Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Rzeszów 2013 Ustrój polityczny Republiki Włoskiej Copyright Rafał Czyrny Rzeszów 2013 ISBN 978-83-62681-57-0 Wydawnictwo ARMAGRAF ul. Krakowska 21, 38-400

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III SW 114/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Beata Gudowska w sprawie z protestu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1082. o Krajowej Radzie Sądownictwa Art. 1. 1. Krajowa Rada Sądownictwa, zwana dalej Radą, realizuje

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

obecność na zajęciach (usprawiedliwione dwie nieobecności) aktywność test zaliczeniowy INFORMACJE DODATKOWE: dyżur wykładowcy: 12.30-14.30, pok.

obecność na zajęciach (usprawiedliwione dwie nieobecności) aktywność test zaliczeniowy INFORMACJE DODATKOWE: dyżur wykładowcy: 12.30-14.30, pok. 1 NAZWA PRZEDMIOTU: Systemy polityczne wybranych państw świata. KATEGORIA PRZEDMIOTU: kanoniczny PROWADZĄCY: dr Arkadiusz Czwołek CZAS TRWANIA I WYMIAR GODZIN: semestr zimowy: 60 h FORMA ZAJĘĆ: ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu

Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Porównawcze prawo konstytucyjne Kod przedmiotu 10.5-WX-AdP-POK-W-14_pNadGenCHLEX Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ]

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 173 Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz. [ ] Art. 175 1. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sady administracyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 1

REGULAMIN DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 1 REGULAMIN DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 1 Regulamin określa zasady i tryb działania Okręgowej Komisji Wyborczej powołanej uchwałą Nr 282 /VI/2015 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE UZASADNIENIE Sygn. akt III SW 46/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2014 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 8 września 2011 r.

Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin. z dnia 8 września 2011 r. Uchwała Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Druk nr 286

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Druk nr 286 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Druk nr 286 KOMISJA USTAWODAWCZA Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Na podstawie art. 85a

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski Sygn. akt V CZ 56/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 grudnia 2015 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Kwaśniewski w sprawie ze skargi H. F.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 26 marca 2014 r. Poz. 1545 UCHWAŁA NR XXXV/412/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie statutu Osiedla Centrum. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. pozostawić protest bez dalszego biegu. UZASADNIENIE

POSTANOWIENIE. pozostawić protest bez dalszego biegu. UZASADNIENIE Sygn. akt III SW 31/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 czerwca 2014 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła

ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Załącznik do Uchwały nr 4/11/2016 z dnia 14.11.2016 r. ORDYNACJA WYBORCZA dla Kół PZW Okręgu Zielona Góra na kadencję 2017-2020 ROOZDZIAŁ I Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Koła Walne zgromadzenie zwołuje

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/ 93 /2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r.

Uchwała Nr VII/ 93 /2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. Uchwała Nr VII/ 93 /2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie ordynacji wyborczej do rad osiedli Miasta Kalisza. Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości

WŁADZA SĄDOWNICZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Organizacja wymiaru sprawiedliwości Sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. Sądy wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Przepisy ogólne

Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła. Rozdział I Przepisy ogólne Regulamin Walnego Zebrania stowarzyszenia Klub Turystyki Motocyklowej Husaria - Piła Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Klubu. 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu i

Bardziej szczegółowo

REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI

REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI REGULAMN WYBORÓW DO RADY NAUKOWEJ WOJSKOWEGO INSTYTUTU MEDYCZNEGO W WARSZAWIE KADENCJI 11.09.2012 10.09.2016 Wybory do Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego, zwanego dalej Instytutem lub WIM przeprowadza

Bardziej szczegółowo

Polskie referendum akcesyjne

Polskie referendum akcesyjne Mariusz Jabłoński Polskie referendum akcesyjne Wrocław 2007 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Spis treści Słowo wstępne ' 9 Rozdział I. Referendum jako instytucja demokracji bezpośredniej 1. Elementy

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego

Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego Załącznik nr 2 do uchwały nr Nr 1/XI/2013 z dnia 3.11.2013r Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Ordynacja Wyborcza do organów Samorządu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 39/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej. 1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgowej Rady BOIPiP.

Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej. 1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgowej Rady BOIPiP. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 431/V/2010 Okręgowej Rady BOIPiP Regulamin Okręgowej Komisji Wyborczej 1. 1. Pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej zwołuje Przewodnicząca Okręgowej Rady BOIPiP.

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W RACIĄŻU Art.1. Wybory do organów SU są równe, tajne, powszechne, bezpośrednie i większościowe. Art. 2. Organy wybieralne SU: Zarząd i Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) Sygn. akt III SW 159/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 listopada 2015 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Maciej Pacuda (sprawozdawca) w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 71/14. Dnia 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 71/14. Dnia 30 września 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SW 71/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 września 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSA Piotr Prusinowski w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 56/14. Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 56/14. Dnia 17 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SW 56/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 czerwca 2014 r. SSN Krzysztof Staryk (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Jolanta Strusińska-Żukowska w sprawie

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Załącznik nr 2 do Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW

III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW III 3 - Pytanie testowe WSPÓŁCZESNE SYSTEMY RZĄDÓW T1: 1. Zasada incompatibilitas polega na: a) zakazie łączenia funkcji b) braku kompetencji do dokonania określonej czynności c) nakazie określonego zachowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ REGULAMIN ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ Na podstawie art. 35 1 ust. 9, art. 41-44, art. 53-55 i art. 57 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99

POSTANOWIENIE. z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 20 POSTANOWIENIE z dnia 16 lutego 2000 r. Sygn. Ts 97/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Lech Garlicki przewodniczący Wiesław Johann sprawozdawca Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Tomasz Kłapsia

Tomasz Kłapsia SAMORZĄD STUDENCKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ORDYNACJA WYBORCZA SAMORZĄDU STUDENCKIEGO POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ Tomasz Kłapsia 2012 03 26 Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej,

Bardziej szczegółowo

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak postanawia, co następuje: UCHWAŁA Nr 4/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polski Ziemniak z siedzibą w Jadwisinie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Regulamin Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Regulamin Rady Nadzorczej I. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie kodeksu handlowego, statutu Spółki oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2 1.Członkowie Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia... 2015 r. w sprawie powołania Tomaszowskiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu. Na podstawie art. 5c ust. 2 i ust. 5, art.

Bardziej szczegółowo

PNK-IV Łódź, 12 sierpnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PNK-IV Łódź, 12 sierpnia 2011 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki PNK-IV.431.43.2011 Łódź, 12 sierpnia 2011 r. Pan Andrzej Stępień Starosta Wieluński Pan Krzysztof Owczarek Przewodniczący Rady Powiatu Wieluńskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WZÓR..., dnia (...) r.

WZÓR..., dnia (...) r. WZÓR..., dnia......200... (...) r. PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW KOŁA... POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO 1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Koła. 2. Powitanie wędkarzy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej

USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. Art Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji śledczej, zwanej dalej Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 stycznia 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 35, poz. 321. o sejmowej komisji śledczej Art. 1. 1. Ustawa reguluje tryb działania sejmowej komisji

Bardziej szczegółowo

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne

Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach Kontrola konstytucyjności prawa przez sądy powszechne Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych Autor: Robert Alberski Wstęp Rozdział 1 Sądowa kontrola konstytucyjności prawa we współczesnych demokracjach 1. Konstytucja i zasada podziału władzy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 150/15. Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III SW 150/15. Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt III SW 150/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 listopada 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r.

UCHWAŁA. z dnia 3 września 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 3 września 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD SAMORZĄDÓW STUDENCKICH WYDZIAŁÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD SAMORZĄDÓW STUDENCKICH WYDZIAŁÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Załącznik numer 2 do Regulaminu Samorządu Studenckiego ORDYNACJA WYBORCZA DO RAD SAMORZĄDÓW STUDENCKICH WYDZIAŁÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Zasady ogólne 1 Wybory członków Rad Samorządów Studenckich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE PROJEKT REGULAMIN OBRAD REGIONALNEGO WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA KOMITET OBRONY DEMOKRACJI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin obrad regionalnego walnego zebrania, dalej zwany regulaminem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/222/13 RADY GMINY JEŻOWE. z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe Centrum

UCHWAŁA NR XXXIV/222/13 RADY GMINY JEŻOWE. z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe Centrum UCHWAŁA NR XXXIV/222/13 RADY GMINY JEŻOWE z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Jeżowe Centrum Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 i art. 40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia 2013 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA. z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt USTAWA z dnia... o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1 W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U.1997.78.483) wprowadza się następujące zmiany: 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA * Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. Sygn. akt W. 8/94

UCHWAŁA * Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. Sygn. akt W. 8/94 25 UCHWAŁA * Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 czerwca 1994 r. Sygn. akt W. 8/94 w sprawie wykładni art. 34 ust. 2 i 3 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Bardziej szczegółowo

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej

Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej Ordynacja Wyborcza Sołtysa i Rady Sołeckiej ZASADY OGÓLNE Załącznik do Statutów Sołectw 1. Ordynacja określa zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej. 2. Ilekroć w niniejszej Ordynacji jest mowa o:

Bardziej szczegółowo

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA - Sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych - Bezpośrednie decydowanie prze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu . REGULAMIN WYBORÓW DO ORGANÓW SAMORZĄDU STUDENTÓW Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne Wybory do Organów Samorządu Studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SO 21/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 lutego 2012 r. SSN Kazimierz Jaśkowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło (sprawozdawca) SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z zażalenia

Bardziej szczegółowo

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ

III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ III. TRYB WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ 18 1. Prawo wybierania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej przysługuje osobom stale zamieszkałym na obszarze sołectwa, posiadającym obywatelstwo polskie i ukończone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dopiewo Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LIV/385/10 Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 września 2010 r. 1 Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORCZY delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów

REGULAMIN WYBORCZY delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów Załącznik do uchwały nr x Komitetu Organizacyjnego Samorządu Fizjoterapeutów z dnia. REGULAMIN WYBORCZY delegatów na pierwszy Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/268/10 RADY GMINY JEŻOWE z dnia 24 lutego 2010 roku

UCHWAŁA NR XLII/268/10 RADY GMINY JEŻOWE z dnia 24 lutego 2010 roku UCHWAŁA NR XLII/268/10 RADY GMINY JEŻOWE z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Sójkowa Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 i art. 40 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi

R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi 1. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Agat w Złotoryi zwana dalej Radą jest statutowym organem Spółdzielni.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II CZ 15/15. Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II CZ 15/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 kwietnia 2015 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Anna Owczarek SSN Karol Weitz w sprawie z wniosku E.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie 1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173.

Dz.U FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII. Art. 173. Dz.U.97.78.483 FRAGMENT KONSTYTUCJI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z dnia 16 lipca 1997 r.) Rozdział VIII SĄDY I TRYBUNAŁY Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezaleŝną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt III SW 54/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z protestu wyborczego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III KRS 16/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 24 maja 2016 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie Załącznik do uchwały nr 15/2008 Walnego Zgromadzenia z dnia 05 czerwca 2008r Rada Nadzorcza działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ordynacja wyborcza do Organów Uczelnianego Samorządu Studentów KUL Rozdział I Zasady ogólne

Ordynacja wyborcza do Organów Uczelnianego Samorządu Studentów KUL Rozdział I Zasady ogólne Ordynacja wyborcza do Organów Uczelnianego Samorządu Studentów KUL Rozdział I Zasady ogólne 1 1.Parlament powołuje Przewodniczącego i członków Studenckiej Komisji Wyborczej. 2.Liczba członków Komisji jest

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 15 lipca 2010 r. III SW 35/10

Postanowienie z dnia 15 lipca 2010 r. III SW 35/10 Postanowienie z dnia 15 lipca 2010 r. III SW 35/10 Stwierdzenie, że w urnie wyborczej znalazła się większa liczba kart do głosowania niż kart wydanych wyborcom oznacza, iż doszło do naruszenia dotyczących

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 2676 UCHWAŁA NR XXXV/420/2016 RADY MIASTA GORZOWA WLKP z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Gorzowskiej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAKRZEWO W ELBLĄGU

R E G U L A M I N OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAKRZEWO W ELBLĄGU R E G U L A M I N OBRAD ZEBRAŃ GRUP CZŁONKOWSKICH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAKRZEWO W ELBLĄGU 1 Zebranie Grupy Członkowskiej działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09. Trybunał Konstytucyjny

Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09. Trybunał Konstytucyjny Warszawa, dnia 8 lipca 2010 r. Sygn. akt SK 8/09 Trybunał Konstytucyjny W odpowiedzi na pismo Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 czerwca 2010 r., na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 27 pkt 2

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r.

Uchwała Nr. 2015. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój. z dnia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia nr Or.IV.0050.335.2015 z dnia 13 lipca 2015r. Uchwała Nr. 2015 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu powołania członków, oraz organizacji i trybu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Załącznik do uchwały nr.1/2014 V Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki z dnia 22.03.2014r Regulamin Walnego Zebrania Delegatów Polskiego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu

S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu S T A T U T Sądu Arbitrażowego przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o. 1 Nazwa, siedziba i pieczęć Sądu 1. Sąd Arbitrażowy przy Centrum Mediacji i Arbitrażu Transportu Sp. z o.o., zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warszawskiego REGULAMIN KOLEGIUM ELEKTORÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Rozdział 1... 1 Zasady ogólne... 1 Rozdział 2... 3 Posiedzenia Kolegium... 3 Rozdział 3... 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU. Bolesławiec, maj 2007 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W BOLESŁAWCU Bolesławiec, maj 2007 r. 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Rada Nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW Projektu Moja Firma w Unii Europejskiej II o przyznanie wsparcia finansowego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012

UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012 UCHWAŁA NR 460/XXVIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Płock. Na podstawie art. 5b ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA. Przepisy ogólne REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA Przepisy ogólne 1. 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688. USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli

Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688. USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Kancelaria Sejmu s. 1/7 Dz.U. z 1999 r. Nr 62, poz. 688 USTAWA z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli Art. 1. Ustawa reguluje tryb postępowania w sprawie wykonywania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu... Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego w Poznaniu zwany dalej Zarządem kieruje

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY

FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY FUNKCJONOWANIE I ORGANIZACJA SEJMU, SENATU. PRAWA I OBOWIĄZKI PARLAMENTARZYSTY Rozdział IV SEJM I SENAT Art. 95. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm sprawuje kontrolę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY

REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY REGULAMIN WYBORÓW DO SENATU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Wybory w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy, zwanej dalej Uczelnią

Bardziej szczegółowo