DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH"

Transkrypt

1 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Ekonomiczny DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH PRZEWODNIK Niniejsza publikacja została opracowana między innymi przy wykorzystaniu informacji dostępnych na francuskich stronach internetowych, zwłaszcza Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia i Mieszkalnictwa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani źródła prawa, ani jego oficjalnej wykładni. Autor opracowania: Agnieszka CZUPRYNIAK Drugi Sekretarz Nadzór merytoryczny i redakcyjny: Bohdan BUCZKO Pierwszy Sekretarz p.o. Kierownika Wydziału Opracowanie techniczne publikacji: Jacek śuchowicz Informatyk PARYś, lipiec 2006

2 SPIS TREŚCI I. Dostęp do francuskiego rynku pracy w trakcie okresu przejściowego dla obywateli 8-iu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym polskich Warunki ogólne dostępu obywateli polskich do francuskiego rynku pracy Procedura wprowadzenia pracownika zagranicznego Formalności administracyjne Rodzaje Karty Pobytu dla pracowników obcokrajowców Główne kryteria brane pod uwagę przy analizie wniosku o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca Opłaty naleŝne ANAEM z tytułu zatrudnienia obcokrajowca Zmiana statusu tryb postępowania Procedury odrębne (szczególne) zatrudniania cudzoziemców Rekrutacja kadr zarządzających i specjalistów wysokiej klasy Rekrutacja naukowców Rekrutacja studentów Rekrutacja młodych pracowników w ramach umowy o wymianie staŝystów zawodowych Rekrutacja pracowników sezonowych...10 II. Częściowe otwarcie francuskiego rynku pracy...11 III. Sankcje karne...13 Załącznik nr 1 Okólnik nr DPM/DMI2/2006/200 z dn r Załącznik nr 2 Lista 61 zawodów otwartych od dn r Załącznik nr 3 Adresy Dyrekcji Departamentalnych Pracy oraz Inspekcji Pracy we Francji...39 Załącznik nr 4 UŜyteczne adresy...47 Adresy we Francji...47 Adresy w Polsce

3 I. Dostęp do francuskiego rynku pracy w trakcie okresu przejściowego dla obywateli 8-iu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym polskich W związku z moŝliwością określoną w Traktatach Akcesyjnych Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Czech, Słowacji i Słowenii z Unią Europejską (UE) Francja wprowadziła od 1-go maja 2004 r. (tj. od daty ich członkostwa w UE) okres przejściowy w zakresie wolnego dostępu obywateli tych 8-iu krajów do jej rynku pracy. W okresie tym obywatele wyŝej wymienionych krajów są zobowiązani uzyskać zezwolenie na pracę w celu wykonywania zarobkowej pracy najemnej na terytorium Republiki Francuskiej. Podczas między-ministerialnej rady ds. Europy w dniu 13 marca 2006 r. rząd francuski zdecydował o przystąpieniu od 1-go maja 2006 r. do stopniowego, kontrolowanego znoszenia przeszkód w wolnym dostępie do miejscowego rynku pracy dla obywateli w/w 8-iu krajów członkowskich UE. Dotyczy ono tylko zawodów, w których występują problemy z naborem pracowników francuskich. 1. Warunki ogólne dostępu polskich obywateli do francuskiego rynku pracy Warunki 1 związane z zatrudnieniem we Francji pracowników-obcokrajowców (w tym Polaków) określają przepisy francuskiego Kodeksu Pracy 2, a w szczególności: art. L341-1 do L341-8 (Część Legislacyjna) art. R341-1 do R (Część Reglamentacyjna Dekrety Rady Państwa) art. D341-1 do D (Część Reglamentacyjna Dekrety Zwykłe) oraz m. in.: Okólnik z 26 maja 2004 r. odnoszący się do przepisów stosowanych wobec osób pochodzących z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej w zakresie dopuszczenia ich do pobytu i pracy, N NOR INT/D/04/00066/C (fr.: Circulaire du 26 mai 2004 relative au régime applicable aux ressortissants de l Union Européenne, de l Espace Economique Européen et de la Confédération Helvétique en matière d admission au séjour et au travail, N NOR INT/D/04/00066/C 3 ). Okólnik DPM/DMI2/2006/200 z 29 kwietnia 2006 r. odnoszący się do zezwoleń na pracę wydawanych osobom przybywającym z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w czasie okresu przejściowego (Circulaire N o DPM/DMI2/2006/200 du 29 avril 2006, relative aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats Membres de l Union européenne pendant la période transitoire 4 ) BliŜsze informacje na stronach internetowych: fiches pratiques embauche l embauche d un étranger lub dossiers thématiques migrations et l intégrations travailler en France oraz pod telefonem: info emploi Code du Travail, dostępny na stronie: Codes Nie publikowany we francuskim Dz.U., dostępny na stronie: nr N NOR INT/D/04/00066/C Nie publikowany we francuskim Dz.U., dostępny na stronie: fiches pratiques embauche l embauche d un étranger texte de référence oraz na stronie: we francuskiej wersji przewodnika. 3

4 Na mocy tych przepisów pracodawca francuski nie moŝe ani sprowadzić do Francji, ani zatrudnić na jej terytorium m.in. polskiego kandydata do pracy bez wcześniejszego uzyskania zgody kompetentnych, miejscowych władz na jego zatrudnienie jako obcokrajowca. Rekrutacja pracownika zagranicznego, w tym pochodzącego z Polski, przebiega we Francji, w zasadzie, wg dwóch róŝnych procedur: Procedury wprowadzenia (fr. procédure d introduction) dotyczącej obcokrajowców mieszkających poza Francją w chwili poszukiwania pracy lub, Procedury zmiany statusu (fr. procédure de changement de statut) dotyczącej obcokrajowców juŝ przebywających na terenie Francji. 2. Procedura wprowadzenia pracownika zagranicznego Procedura wprowadzenia jest stosowana wówczas, jeŝeli pracodawca francuski ma zamiar zatrudnić obcokrajowca nie mieszkającego na terenie Francji w czasie poszukiwania pracy w tym kraju. W tym celu pracodawca składa odpowiednią dokumentację w Dyrekcji Departamentalnej Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (fr. Direction Départamentale du Travail et de la Formation Professionnelle DDTEFP), właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy 5. DDTEFP jest w tej procedurze jedyną instytucją, która decyduje o wydaniu zezwolenia na pracę warunkującego moŝliwość legalnego pobytu i zatrudnienia obywatela zagranicznego na terytorium Francji Formalności administracyjne Pracodawca składa ofertę pracy w Krajowej Agencji Zatrudnienia (fr. Agence Nationale pour l Emlpoi ANPE) 6 lub teŝ w innych instytucjach bądź gazetach w celu przeprowadzenia poszukiwań na rynku lokalnym kandydatów spełniających wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku pracy lub w danym zawodzie. JeŜeli Ŝadna z osób poszukujących pracy nie odpowiada ofercie, dopiero wtedy pracodawca moŝe złoŝyć wniosek o zatrudnienie swojego kandydata obcokrajowca (w tym Polaka) do DDTEFP w ramach procedury wprowadzenia Wniosek pracodawcy musi zawierać następujące dokumenty: dowód złoŝenia oferty pracy do ANPE oraz ewentualnie dowody jej publikacji; pisemna prośba uzasadniająca konieczność zatrudnienia pracownika obcokrajowca; podpisana przez strony umowa o pracę w 3 egzemplarzach, której waŝność uwarunkowana jest uzyskaniem przez kandydata zezwolenia na pobyt i pracę; kwestionariusz dotyczący proponowanego zakwaterowania przyszłego pracownika obcokrajowca; kwestionariusz informacyjny o kandydacie na pracownika; zobowiązanie pracodawcy do uiszczenia odpowiedniej opłaty na rzecz Krajowej Agencji ds. Przyjęć Obcokrajowców i Migracji (fr. Agence Nationale de l Accueil des Etrangers et des Migrations ANAEM). 5 6 Zobacz Załącznik nr 3 Lista DDTEFP 4

5 Ponadto pracodawca musi przedłoŝyć wyciąg z rejestru handlowego swojego przedsiębiorstwa, zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz URSSAF-u 7 (tutejszy zakład ubezpieczeń społecznych) oraz zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatków Tak przygotowaną dokumentację pracodawca składa we właściwej DDTEFP, która podejmuje decyzję odnośnie wydania zezwolenia na pracę lub odrzucenia wniosku JeŜeli DDTEFP pozytywnie rozpatrzy wniosek, pracodawca informuje wstępnie ANAEM o moŝliwej dacie przyjazdu do Francji kandydata na pracownika w celu poddania go badaniom lekarskim. ANAEM ustala termin i miejsce badań oraz wzywa kandydata na tak wyznaczone badania. Jeśli w kraju, z którego pochodzi kandydat do pracy, działa przedstawicielstwo ANAEM dopuszcza się takŝe moŝliwość wykonania badań lekarskich w tym kraju, u lekarzy wskazanych przez to przedstawicielstwo. W Polsce przedstawicielstwo takie funkcjonuje przy Ambasadzie Francji w Warszawie Po pozytywnych wynikach badań lekarskich pracownik udaje się na prefekturę właściwą ze względu na swe miejsce zamieszkania (ustalone z pracodawcą), aby odebrać Kartę Pobytu (fr. Carte de Séjour). JeŜeli DDTEFP odrzuci wniosek wówczas przysyła ona pracodawcy list informujący go o podjętej decyzji odmownej, z podaniem przyczyn odmowy oraz przysługującego pracodawcy trybu odwołania się od takiej decyzji. WaŜnym, obowiązkowym elementem procedury wprowadzenia jest rozpatrywanie wniosku o zatrudnienie cudzoziemca w kontekście sytuacji na miejscowym rynku pracy. Z uwagi na ochronę tego rynku, decyzje odmowne są najczęściej argumentowane wysokim bezrobociem wśród miejscowej siły roboczej Rodzaje Karty Pobytu dla pracowników-obcokrajowców Rodzaj Karty Pobytu wydawanej obcokrajowcowi zaleŝy od rodzaju i czasu trwania jego umowy o pracę. Obywatel pochodzenia zagranicznego, dopuszczony do pracy we Francji jako pracownik stały w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony (fr: contrat de travail à durée indéterminée CDI), otrzymuje Kartę Pobytu z napisem «salarié» (pl. wynagradzany pracownik najemny). Karta ta, dająca prawo do pobytu i pracy, waŝna jest jeden rok i jest odnawialna. Osoby, które ją posiadają, mogą wpisać się na listę poszukujących pracy prowadzoną przez ANPE, mogą otrzymywać płatności z Assedic (zasiłki dla bezrobotnych), mają dostęp do pomocy i szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Obywatel pochodzenia zagranicznego dopuszczony do pracy we Francji jako pracownik tymczasowy w oparciu o umowę o pracę na czas określony (fr.: contrat de travail à durée déterminée CDD), otrzymuje Kartę Pobytu z napisem «travailleur temporaire» (pl. pracownik tymczasowy) wraz z dopiskiem «autorisation provisoire de travail» APT (pl. zgoda tymczasowa na pracę), której czas waŝności zaleŝy od długości kontraktu. Czas maksymalny APT wynosi 9 miesięcy i moŝna ją odnowić. Posiadacze tej Karty nie korzystają z prawa do 7 5

6 zasiłku dla bezrobotnych, ani z pomocy i szkoleń finansowanych ze środków publicznych Główne kryteria brane pod uwagę przy analizie wniosku o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca Rozpatrując wniosek o zezwolenie na pracę DDTEFP kieruje się następującymi kryteriami zasadniczymi: Sytuacja na rynku pracy we Francji. Administracja francuska sprawdza czy pracodawca moŝe znaleźć siłę roboczą na lokalnym rynku pracy, na stanowisko proponowane obywatelowi zagranicznemu. W związku z tym pracodawca musi, w celu uzasadnienia swojego wniosku, przedstawić dokumenty wskazujące, Ŝe dokonał poszukiwań kandydata na to stanowisko na lokalnym rynku pracy i wskazać powody, dla których nie mógł takiego kandydata znaleźć. W tym celu do wniosku o zatrudnienie kandydata obcokrajowca pracodawca zobowiązany jest załączyć dowody złoŝenia oferty pracy w ANPE i/lub w innej kompetentnej instytucji oraz ich ogłoszenia w prasie Równość traktowania. Administracja francuska sprawdza czy warunki pracy i wynagrodzenia zaproponowane obcokrajowcowi są identyczne z tymi, z jakich korzystają obywatele francuscy (zasada równego traktowania Francuzów i obcokrajowców). Wynagrodzenie pracownika zagranicznego musi więc być zgodne z minimami zdefiniowanymi w układach zbiorowych pracy i przynajmniej równe SMIC Przestrzeganie prawa pracy przez pracodawcę. Administracja sprawdza czy pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy, postanowień dotyczących w szczególności: ochrony zdrowia, higieny i bezpieczeństwa, czasu pracy, uiszczania składek socjalnych, obowiązku wystąpienia o wydanie zezwolenia na zatrudnienie pracownika zagranicznego. Pracownik zagraniczny musi ponadto dysponować odpowiednim lokalem do zamieszkania, zgodnie z normami ustalonymi przez stosowne rozporządzenia i ustawodawstwo socjalne Opłaty naleŝne ANAEM z tytułu zatrudnienia obcokrajowca Pracodawca ma obowiązek uiścić niŝej wskazane opłaty: Umowa na czas nieokreślony Wynagrodzenie miesięczne niŝsze lub równe euro brutto Wynagrodzenie miesięczne wyŝsze niŝ euro brutto Jednorazowa opłata na rzecz ANAEM Umowa na czas określony 893,00 euro Opłata na rzecz ANAEM wynosi 168,00 euro bez względu na wysokość wynagrodzenia 1.612,00 euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8 SMIC płaca minimalna, od 1 lipca 2006 r. SMIC wynosi 8,27 euro brutto za godzinę pracy lub 1.254,28 euro za 151,67 godz. pracy miesięcznie 6

7 3. Zmiana statusu tryb postępowania Obywatel polski posiadający Kartę Pobytu noszącą zapis «visiteur» (pl. gość), «liberté d établissement» (pl. wolność osiedlenia się) lub «étudiant» (pl. student) poszukujący zatrudnienia po ukończeniu nauki, nie mogą wykonywać pracy na terenie Francji bez zmiany swojego statusu. Postępowanie i formalności administracyjne niezbędne do zmiany statusu 3.1. Kandydat na pracownika musi znaleźć francuskiego pracodawcę, który wyrazi chęć jego zatrudnienia Kandydat kompletuje dokumentację, w której skład wchodzą najczęściej następujące dokumenty: umowa o pracę w 3 egzemplarzach stanowiąca dla władz francuskich przyrzeczenie zatrudnienia; kwestionariusz dotyczący zakwaterowania pracownika wraz z dokumentami potwierdzającymi adres (umowa najmu, zaświadczenie o zamieszkaniu oraz ostatnia płatność za gaz, energię czy telefon stacjonarny); kwestionariusz informacyjny o kandydacie do pracy; zobowiązanie przyszłego pracodawcy do uiszczenia wymaganych opłat na rzecz ANAEM; paszport oraz 3 zdjęcia Dokumentację składa się w PREFEKTURZE policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata Prefektura, po otrzymaniu dokumentacji wraz z wnioskiem o zmianę statusu, przekazuje ją do właściwej DDTEFP w celu wydania decyzji dotyczącej zgody na zezwolenie na pracę bądź odmowy wydania takiego zezwolenia. Decyzję w sprawie zezwolenia na pracę i Kartę Pobytu kandydat odbiera na prefekturze. 4. Procedury odrębne (szczególne) zatrudniania cudzoziemców W niektórych dziedzinach działalności moŝemy wyodrębnić szczególne zasady rekrutacji. Dotyczą one: kadr zarządzających i specjalistów wysokiej klasy; naukowców; studentów; młodych pracowników w ramach wymiany dwustronnej; pracowników sezonowych Rekrutacja kadr zarządzających i specjalistów wysokiej klasy Kadry zarządzające w przedsiębiorstwach mają odpowiedzialność, której waga powoduje duŝą niezaleŝność w organizacji ich czasu pracy. Osoby te uprawnione są do podejmowania decyzji w sposób samodzielny, a ich wynagrodzenie sytuuje się na poziomie wynagrodzeń najwyŝszych wypłacanych w firmie (art. L francuskiego kodeksu pracy). Kadry zagraniczne wysokiego szczebla otrzymują 7

8 wynagrodzenie miesięczne wyŝsze bądź równe kwocie euro brutto i muszą być od co najmniej 1-go roku pracownikami spółki wchodzącej w skład danej międzynarodowej grupy kapitałowej. W celu ułatwienia rekrutacji spółkom francuskim kadr zarządzających, czy wysoko wyspecjalizowanych, ustawodawca francuski przewidział w tym wypadku uproszczoną procedurę wprowadzenia. Charakteryzuje ją: wprowadzenie instytucji jednego i wyłącznego rozmówcy (jest nim ANAEM), zastępującego róŝne organy administracji; krótkie okresy oczekiwania na decyzję, tj. poniŝej 1-go miesiąca. Z procedury tej wyłączeni są: członkowie kadry zagranicznej, którzy chcą pracować we Francji jako pracownicy spółki francuskiej niezaleŝnej, tj. nie wchodzącej w skład międzynarodowej grupy kapitałowej; obcokrajowcy, którzy chcą pracować we Francji jako kadry oddelegowane do pracy do francuskiej firmy przyjmującej, poniewaŝ w tym przypadku nie ma związku podległości hierarchicznej i subordynacji, a oddelegowanie następuje w ramach świadczenia usług trans-granicznych. Formalności administracyjne W celu uzyskania zgody na pracę pracodawca francuski składa odpowiednią dokumentację do ANAEM, której rolą w ramach tej procedury jest: przyjęcie i przekazanie dokumentacji do właściwej DDTEFP w celu wydania decyzji co do zatrudnienia obcokrajowca; przekazanie ostemplowanej umowy o pracę przez DDTEFP do konsulatu i na prefekturę; uprzedzenie prefektury o terminie przyjazdu pracownika na teren Francji (po uzyskaniu takiej informacji), aby ta na czas przygotowała Kartę Pobytu; wezwanie pracownika do odbycia badań lekarskich i do ewentualnego odbioru Karty Pobytu. Przepisy prawne regulujące wprowadzenie kadr zarządzających na francuski rynek pracy są następujące: Circulaire interministérielle n DPM/DMI2/2006/132 du 15 mars 2006 complétant la circulaire n 143 du 26 mars 2004 relative à la délivrance des autorisations de travail et des titres de séjour aux cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers salariés de sociétés françaises de groupes internationaux, ainsi qu à leur famille 9 ; Circulaire interministérielle n DPM/DMI2/2006/133 du 15 mars 2006 relative à la procédure de famille accompagnante 10 ; Circulaire DPM/DMI2 n 143 du 26 mars 2004 relative à la délivrance des autorisations de travail et des titres de séjour aux cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers salariés de sociétés françaises de groupes internationaux, ainsi qu à leur famille 11 ;

9 Circulaire DPM/DMI2 n 212 du 7 mai 2004 relative à l accès au marché du travail des conjoints étrangers de mandataires sociaux, de cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi que des conjoints de fonctionnaires d organisations internationales intergouvernementales Rekrutacja naukowców Niektóre instytucje francuskie 13 mogą przyjąć do pracy obcokrajowców jako naukowców czy wykładowców uniwersyteckich. KaŜdy ośrodek naukowy lub badawczy moŝe otrzymać od prefektury policji swojego departamentu tzw. «protocole d accueil» (pl. protokół przyjęcia) i przyznać go naukowcowi lub wykładowcy uniwersyteckiemu nie pochodzącemu z krajów członkowskich UE czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 14. Ośrodek, aby dysponować taką moŝliwością, powinien dostarczyć kompetentnym organom prefektury: dokumenty zaświadczające, Ŝe jego głównym przedmiotem działalności jest nauczanie wyŝsze i badania oraz informacje dotyczące jego statusu prawnego, sposobu finansowania i zdolności do przyjęcia obywateli zagranicznych; szacunek liczby obywateli zagranicznych, jaką moŝe przyjąć w swoim ośrodku. Właściwy minister, po otrzymaniu od ośrodka kompletnej dokumentacji, przekazuje wniosek Ministrowi Spraw Wewnętrznych, który w terminie 2 miesięcy od daty potwierdzenia otrzymania wniosku wydaje decyzję i informuje o niej właściwego ministra. Zgoda wydawana jest na 5 lat i moŝe być odnowiona. Naukowcy przebywają we Francji na podstawie Karty Pobytu z napisem «scientifique» (pl. naukowiec). Karta wydawana jest na okres 1-go roku i moŝe zostać odnowiona. Uzyskanie tej Karty zwalnia jej posiadacza z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę Rekrutacja studentów Student ma prawo do pracy na terenie Francji pod warunkiem otrzymania zgody na pracę i wyłącznie w wymiarze czasu na pół etatu w ciągu roku. Konieczne do spełnienia warunki a. Wpis na uczelnię lub kontynuacja nauki dająca prawo do studenckiej ochrony socjalnej. b. PrzedłoŜenie promesy zatrudnienia na pół etatu w wymiarze 822,50 godzin rocznie. W drodze wyjątku student moŝe uzyskać zezwolenie na pracę w pełnym wymiarze czasu na okres trzech miesięcy (łącznie bądź oddzielnie) w trakcie tego samego roku kalendarzowego. Godziny przepracowane będą odjęte od rocznej puli dozwolonych godzin pracy, tj. od 822,50 godzin. Zgoda na pracę wydawana jest na konkretnego pracodawcę Listę ośrodków zawiera arrêté du 19/09/2001. Lista jest aktualizowana i publikowana w Bulletin Officiel du Ministère de l Education Nationale RównieŜ Polakom w trakcie obowiązywania okresu przejściowego 9

10 Formalności administracyjne Student występuje o Kartę Pobytu do DDTEFP właściwej dla miejsca jego zamieszkania. W tym celu przedkłada dokumentację, na którą składają się: Karta Pobytu albo wniosek o studencką Kartę Pobytu; Karta Studencka albo zaświadczenie o nauce w liceum; promesa zatrudnienia z datą nie wcześniejszą niŝ 15 dni przed datą jej złoŝenia, wskazująca czas trwania umowy, datę rozpoczęcia i zakończenia umowy, stanowisko, liczbę godzin, wynagrodzenie, miejsce pracy. JeŜeli student pragnie pracować po zakończeniu nauki wówczas wnosi o zezwolenie na pracę w ramach procedury zmiany statusu Rekrutacja młodych pracowników w ramach umowy o wymianie staŝystów zawodowych W 1990 r. Francja i Polska podpisały umowę 15 w sprawie wymiany staŝystów zawodowych, pozwalającą młodym pracownikom dyplomowanym wykonywać pracę, zdobywać doświadczenie i doskonalić język obcy. Procedura zatrudnienia staŝysty zawodowego jest uproszczona. Konieczne do spełnienia przez młodego pracownika warunki: wiek pomiędzy 18 i 35 rokiem Ŝycia; zdobyte wcześniej w kraju pochodzenia doświadczenie zawodowe; znajomość firmy, w której staŝysta będzie odbywał staŝ; czas trwania kontraktu od 3 do 12 miesięcy, z moŝliwością przedłuŝenia do 18 miesięcy maksimum; podstawowa znajomość języka francuskiego; obowiązkowy jego powrót do kraju pochodzenia po zakończeniu kontraktu. Formalności administracyjne W celu uzyskania zgody na zatrudnienie młodego staŝysty zawodowego pracodawca francuski składa odpowiednią dokumentację w EEI 16 (Espace Emploi International), w którym wcześniej moŝe otrzymać wszelkie niezbędne formularze i informacje. Wynagrodzenie staŝysty zawodowego musi być zgodne ze stawkami wskazanymi w układzie zbiorowym pracy obowiązującym pracodawcę, ale nie niŝsze niŝ SMIC 17. W przypadku zatrudnienia staŝysty zawodowego pracodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na rzecz ANAEM w wysokości 55 euro Rekrutacja pracowników sezonowych Pracodawcy sezonowi, którzy nie mogą znaleźć pracowników na lokalnym rynku pracy, mogą zwrócić się do DDTEFP z wnioskiem o wprowadzenie pracowników zagranicznych Dostępna na stronach Opublikowana w JORF nr 175 z dnia r. Informacja o EEI oraz adresy biur ANAEM na stronach lub SMIC płaca minimalna, od 1 lipca 2006 r. SMIC wynosi 8,27 euro brutto za godzinę pracy, lub 1.254,28 euro za 151,67 godz. pracy miesięcznie 10

11 Formalności administracyjne Wprowadzenie polskich pracowników sezonowych w rolnictwie odbywa się na podstawie umowy francusko-polskiej 18. Instytucjami kompetentnymi dla realizacji jej ustaleń są: po stronie polskiej Mazowiecki Urząd Pracy, a po stronie francuskiej biuro ANAEM działające przy Ambasadzie Francji w Warszawie 19. Wnioski pozytywnie rozpatrzone przez DDTEFP właściwą dla siedziby pracodawcy przesyłane są do ANAEM. Zasady szczególne dotyczące rekrutacji pracowników sezonowych w rolnictwie na kampanię 2006 r. wymienione zostały w okólniku z dnia r. 20 Całkowity czas jednego czy kilku kontraktów sezonowych pracownika zagranicznego nie moŝe przekroczyć 6 miesięcy na 12 miesięcy roku kalendarzowego łącznie. Opłaty na rzecz ANAEM Za wydanie zgody na pracę pracownika sezonowego pracodawca francuski jest zobowiązany uiścić na rzecz ANAEM następujące opłaty: Czas trwania umowy Max 2 m-ce Od 2 do 4 m-cy Od 4 do 6 m-cy Od 6 do 8 m-cy Opłata na rzecz ANAEM II. Częściowe otwarcie francuskiego rynku pracy W dniu 27 kwietnia br. Francja podała do publicznej wiadomości swoją decyzję o stopniowym i kontrolowanym otwarciu swojego rynku pracy od 1 maja 2006 r. Dotyczy ono 7-u następujacych sektorów. 1) budownictwo i roboty publiczne; 2) hotelarstwo, gastronomia i Ŝywienie; 3) rolnictwo; 4) mechanika i obróbka metali; 5) przemysł przetwórczy; 6) handel i sprzedaŝ; 7) utrzymanie czystości; oraz 61 zawodów w tych sektorach. Lista zawodów stanowi aneks do OKÓLNIKA N o DPM/DMI2/2006/200 z 29 kwietnia 2006 r. w sprawie zezwoleń na pracę wydawanych obywatelom 8-u nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w trakcie okresu przejściowego Umowa między Polską a Francją o zatrudnieniu polskich pracowników sezonowych we Francji, podpisana w Warszawie r. ANAEM, Mission pour la Pologne, ul. Puławska 17, Warszawa, tel , fax (circulaire du 24 mars 2006 relative aux travailleurs saisonniers étrangers pour la campagne 2006) Zobacz Załącznik nr 1 oraz nr 2 Okólnik oraz Lista zawodów 11

12 Formalności administracyjne Przystępując do stopniowego i kontrolowanego znoszenia przeszkód dla wolnego napływu pracowników Francja utrzymała jednak obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę oraz obowiązek uiszczenia przez pracodawcę podatków i opłat na rzecz ANAEM (Państwowej Agencji Przyjmowania Cudzoziemców i Ruchu Ludności). Pracodawca francuski w dalszym więc ciągu nie ma prawa zatrudnić obcokrajowca zanim nie uzyska dla niego zezwolenia na pracę i nie uiści odpowiedniej opłaty na rzecz ANAEM 22. Oznacza to w praktyce, Ŝe zatrudnienie pracownika obcokrajowca przebiega wg procedury wprowadzenia bądź zmiany statusu, opisanych szczegółowo w punktach 2. i 3. niniejszego Przewodnika. W związku z tym, w przypadku gdy kandydat na pracownika w jednym z 61 zawodów przebywa w Polsce to na pracodawcy francuskim ciąŝy obowiązek skompletowania odpowiedniej dokumentacji i jej złoŝenia we właściwej DDETFP. Jeśli natomiast kandydat do pracy przebywa na terenie Francji, mając do tego legalną, inną niŝ wynagradzane zatrudnienie najemne podstawę (np. osoba czasowo pasywna zawodowo, która ma legalne, finansowe zabezpieczenie swojego pobytu oraz udokumentowane zabezpieczenie socjalne), wówczas w przypadku chęci podjęcia pracy zarobkowej to on kompletuje wymaganą dokumentację i składa ją w prefekturze. Do takich osób nie zalicza się np. turystów, którzy przy poszukiwaniu pracy podlegają procedurze wprowadzenia (vide pkt 2.), a więc muszą opuścić Francję i w Polsce oczekiwać na decyzję DDETFP. Nowością i obrębnością w przypadku rekrutacji w jednym z 61 zawodów jest rezygnacja administracji francuskiej z rozpatrywania wniosku w kontekscie sytuacji na francuskim rynku pracy. Kryterium to nie obowiązuje przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie na pracę. Oznacza to, Ŝe pracodawca, który chce zatrudnić obywatela polskiego, nie ma obowiązku wcześniejszego poszukiwania kandydata na francuskim rynku pracy na oferowane stanowisko i udowodnienia tych poszukiwań przed administracją pracy. Mimo skrócenia i uproszczenia przebiegu procedury o jeden bardzo istotny element, który najczęściej powodował odrzucenie wniosku, strona francuska nie określiła czasu przewidzianego na wydanie decyzji. Generalnie więc DDETFP ma jedynie obowiązek rozpatrywania wniosków o zezwolenia na pracę bez zbędnej zwłoki. Na liście zawodów, dla których określono wyzej wymienioną, preferencyjną zasadę przy rekrutacji pracowników z 8-u nowych krajów członkowskich UE, obok kaŝdego zawodu figuruje kod ROME. W przypadku jeśli kod ROME dotyczy kilku zawodów, ułatwienia w wydawaniu zezwolenia na pracę odnoszą się do wszystkich zawodów nim oznaczonych 23. Pomimo otwarcia rynku w 61 zawodach, obywatele polscy poszukujący pracy we Francji nie mogą wpisać się na listę poszukujących pracy prowadzoną przez francuską ANPE, poniewaŝ lista ta jest przeznaczona tylko dla tych osób pozostających bez pracy, które utraciły ją we Francji, a przed jej utratą pracowały w oparciu o umowę na czas nieokreślony. Pozostaje im zatem szukanie ofert pracy Zobacz punkt 2.4. Przewodnika Zobacz Załącznik nr 2 Lista zawodów 12

13 w portalu EURES, w polskich Urzędach Pracy, w ANAEM, czy w prasie polskiej lub/i francuskiej. III. Sankcje karne W przypadku nieprzestrzegania ustawodawstwa określającego zasady zatrudnienia pracowników zagranicznych pracodawca podlega sankcjom karnym 24. Karze podlega: praca utajniona, uŝyczenie siły roboczej, zatrudnianie obcokrajowców bez uzyskania zezwolenia na pracę. Typy sankcji Praca utajniona Nielegalne uŝyczenie siły roboczej Nielegalne zatrud. pracownika zagr. Osoby fizyczne Pozbawienie wolności do lat 3 i kara grzywny do Pozbawienie wolności do lat 2 i kara grzywny do Pozbawienie wolności do lat 5 i kara grzywny do W niektórych przypadkach istnieje moŝliwość nałoŝenia następujących kar dodatkowych: zakaz prowadzenia działalności; konfiskata narzędzi i maszyn; podanie wyroku do publicznej wiadomości; wyłączenie czasowe lub stałe podmiotu z udziału w rynku zamówień publicznych. Osoby prawne Grzywna do Grzywna do Grzywna do W niektórych przypadkach istnieje moŝliwość nałoŝenia następujących kar dodatkowych: rozwiązanie (jeśli osobę prawną utworzono w celu popełnienia przestępstwa); zakaz prowadzenia działalności; konfiskata narzędzi i maszyn; podanie wyroku do publicznej wiadomości; wyłączenie czasowe bądź stałe z udziału w rynku zamówień publicznych. 24 BliŜsze informacje na stronie 13

14 Załącznik nr 1 Okólnik nr DPM/DMI2/2006/200 z dn r. Tłumaczenie z j. francuskiego (tekst informacyjny) 25 Okólnik nr DPM/DMI2/2006/200 z 29 kwietnia 2006 r. dotyczący zezwoleń na pracę wydawanych obywatelom nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w trakcie okresu przejściowego Ministerstwo d/s Zatrudnienia, Spójności Społecznej i Mieszkalnictwa Ministerstwo d/s Zatrudnienia, Pracy i Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych 55, rue Saint-Dominique, Paris SP telefon fax Minister d/s Zatrudnienia, Pracy i Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych do: Pań i Panów Prefektów Regionów Regionalnych Dyrekcji Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (fr. Directions régionales du travail, de l emploi et de la formation professionnelle) Regionalnych Dyrekcji Rolnictwa i Lasów (fr. Directions régionales de l agriculture et de la forêt SRITPSA) Pań i Panów Prefektów Departamentów Departamentalnych Dyrekcji Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (fr. Directions départementales du travail, de l emploi et de la formation professionnelle) Departamentalnych Dyrekcji Rolnictwa i Lasów (fr. Directions départementales de l agriculture et de la forêt ITEPSA) Pana Prefekta Policji Pana Dyrektora Generalnego Krajowej Agencji Przyjmowania Cudzoziemców i Ruchu Ludności (fr. l Agence nationale de l accueil des étrangers et des migrations ANAEM), Pana Dyrektora Generalnego Krajowej Agencji na rzecz zatrudnienia (fr. Agence National pour l Emploi ANPE). OKÓLNIK N o DPM/DMI2/2006/200 z 29 kwietnia 2006 r. dotyczący zezwoleń na pracę wydawanych obywatelom nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w trakcie okresu przejściowego Data wejścia w Ŝycie: 1 maja 2006 r. 25 Uwaga: polskie tłumaczenie Okólnika nie ma mocy prawnej i ma wyłącznie charakter informacyjny. WiąŜący jest tylko tekst francuski Okólnika. Tłumaczenie i redakcja: Wydział Ekonomiczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji 14

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS Ambassade de Pologne en France Service Economique ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS GUIDE La présente publication a été rédigée en utilisant des informations disponibles,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII

INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEśDśAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII Stan na dzień 17 sierpnia 2006 r. SPIS TREŚCI: 1 1. PRZEKRACZANIE GRANICY...

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ. Informator dla Przedsiębiorców

ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ. Informator dla Przedsiębiorców MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Europejskich Spraw Gospodarczych Wydział Świadczenia Usług ŚWIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsiębiorców Warszawa, grudzień 2005 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy FRANCJA SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Francji... 2 1.1. Informacje geograficzne... 2 1.2. Cechy charakterystyczne Francji... 2 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Szwajcarii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Szwajcarii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA 15.9.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 243/1 I (Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE)

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK GOSPODARCZY

PRZEWODNIK GOSPODARCZY Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Promocji Handlu i Inwestycji FRANCJA 2011 PRZEWODNIK GOSPODARCZY ParyŜ, grudzień 2010 r. AUTORZY OPRACOWANIA Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Przewodnik dla przedsiębiorców w formie pytań i odpowiedzi ISBN 83-912868-5-1 Konsultacja merytoryczna: Tomasz L. Krawczyk, LLM. Eur. (Leicester) Tłumaczenie:

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Belgii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Belgii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 3 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki życia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Finlandii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Finlandii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskich rynkach pracy

Przewodnik po europejskich rynkach pracy Przewodnik po europejskich rynkach pracy Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2012 Wydawca: Agencja Wydawniczo-Reklamowa SAGITTARIUS 76-150 Darłowo, ul. Księżnej Anny 3b/8 tel./fax (+48

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia

NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Materia³y Informacyjne Ewa Flaszyñska NARODOWE CENTRUM ZASOBÓW PORADNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM LEONARDO DA VINCI NAUKA I PRACA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wielka Brytania Irlandia Poradnik MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Tutaj umie ść wiad omo ść. Aby uzyskać maks ymal ny ef ekt, u Ŝyj dwóc h lub trz ech z dań. Biuletyn Informacyjny Dotacje dla dolnośląskich przedsiębiorców w zasięgu ręki Jest bardzo prawdopodob- inwestycje

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji

Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji Beata Ciepła Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM.

Elektroniczna wersja krajowego raportu dostępna jest na stronie www.emn.gov.pl pod zakładką Publikacje Krajowego Punktu Kontaktowego ESM. Niniejszy raport krajowy został skompilowany i przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, pełniące funkcję koordynatora Krajowego Punktu Kontaktowego Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce (PL

Bardziej szczegółowo

AMBASADA RP W AUSTRII

AMBASADA RP W AUSTRII AMBASADA RP W AUSTRII PRAKTYCZNY PORADNIK DLA OBYWATELI POLSKICH PRZYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W AUSTRII OTWARCIE AUSTRIACKIEGO RYNKU PRACY Wiedeń 2011 Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Strona 1 1.

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów)

STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) STUDIA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (poradnik dla maturzystów) WSTĘP Przedstawiamy informacje na temat warunków ubiegania się o miejsca na uczelniach wyższych w krajach Unii Europejskiej. Opisujemy tu wszelkie

Bardziej szczegółowo

2. Praca w Holandii... 2. 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2. 2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Holandii...

2. Praca w Holandii... 2. 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2. 2.2. Sposoby poszukiwania pracy w Holandii... SPIS TREŚCI HOLANDIA 2. Praca w Holandii... 2 2.1. Podejmowanie pracy przez obywateli Polski w Holandii... 2 2.1.1. Zasady dostępu obywateli Polski do holenderskiego rynku pracy... 2 2.1.2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo