DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH"

Transkrypt

1 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej we Francji Wydział Ekonomiczny DOSTĘP DO RYNKU PRACY WE FRANCJI DLA OBYWATELI POLSKICH PRZEWODNIK Niniejsza publikacja została opracowana między innymi przy wykorzystaniu informacji dostępnych na francuskich stronach internetowych, zwłaszcza Ministerstwa Pracy, Zatrudnienia i Mieszkalnictwa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani źródła prawa, ani jego oficjalnej wykładni. Autor opracowania: Agnieszka CZUPRYNIAK Drugi Sekretarz Nadzór merytoryczny i redakcyjny: Bohdan BUCZKO Pierwszy Sekretarz p.o. Kierownika Wydziału Opracowanie techniczne publikacji: Jacek śuchowicz Informatyk PARYś, lipiec 2006

2 SPIS TREŚCI I. Dostęp do francuskiego rynku pracy w trakcie okresu przejściowego dla obywateli 8-iu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym polskich Warunki ogólne dostępu obywateli polskich do francuskiego rynku pracy Procedura wprowadzenia pracownika zagranicznego Formalności administracyjne Rodzaje Karty Pobytu dla pracowników obcokrajowców Główne kryteria brane pod uwagę przy analizie wniosku o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca Opłaty naleŝne ANAEM z tytułu zatrudnienia obcokrajowca Zmiana statusu tryb postępowania Procedury odrębne (szczególne) zatrudniania cudzoziemców Rekrutacja kadr zarządzających i specjalistów wysokiej klasy Rekrutacja naukowców Rekrutacja studentów Rekrutacja młodych pracowników w ramach umowy o wymianie staŝystów zawodowych Rekrutacja pracowników sezonowych...10 II. Częściowe otwarcie francuskiego rynku pracy...11 III. Sankcje karne...13 Załącznik nr 1 Okólnik nr DPM/DMI2/2006/200 z dn r Załącznik nr 2 Lista 61 zawodów otwartych od dn r Załącznik nr 3 Adresy Dyrekcji Departamentalnych Pracy oraz Inspekcji Pracy we Francji...39 Załącznik nr 4 UŜyteczne adresy...47 Adresy we Francji...47 Adresy w Polsce

3 I. Dostęp do francuskiego rynku pracy w trakcie okresu przejściowego dla obywateli 8-iu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, w tym polskich W związku z moŝliwością określoną w Traktatach Akcesyjnych Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Czech, Słowacji i Słowenii z Unią Europejską (UE) Francja wprowadziła od 1-go maja 2004 r. (tj. od daty ich członkostwa w UE) okres przejściowy w zakresie wolnego dostępu obywateli tych 8-iu krajów do jej rynku pracy. W okresie tym obywatele wyŝej wymienionych krajów są zobowiązani uzyskać zezwolenie na pracę w celu wykonywania zarobkowej pracy najemnej na terytorium Republiki Francuskiej. Podczas między-ministerialnej rady ds. Europy w dniu 13 marca 2006 r. rząd francuski zdecydował o przystąpieniu od 1-go maja 2006 r. do stopniowego, kontrolowanego znoszenia przeszkód w wolnym dostępie do miejscowego rynku pracy dla obywateli w/w 8-iu krajów członkowskich UE. Dotyczy ono tylko zawodów, w których występują problemy z naborem pracowników francuskich. 1. Warunki ogólne dostępu polskich obywateli do francuskiego rynku pracy Warunki 1 związane z zatrudnieniem we Francji pracowników-obcokrajowców (w tym Polaków) określają przepisy francuskiego Kodeksu Pracy 2, a w szczególności: art. L341-1 do L341-8 (Część Legislacyjna) art. R341-1 do R (Część Reglamentacyjna Dekrety Rady Państwa) art. D341-1 do D (Część Reglamentacyjna Dekrety Zwykłe) oraz m. in.: Okólnik z 26 maja 2004 r. odnoszący się do przepisów stosowanych wobec osób pochodzących z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej w zakresie dopuszczenia ich do pobytu i pracy, N NOR INT/D/04/00066/C (fr.: Circulaire du 26 mai 2004 relative au régime applicable aux ressortissants de l Union Européenne, de l Espace Economique Européen et de la Confédération Helvétique en matière d admission au séjour et au travail, N NOR INT/D/04/00066/C 3 ). Okólnik DPM/DMI2/2006/200 z 29 kwietnia 2006 r. odnoszący się do zezwoleń na pracę wydawanych osobom przybywającym z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w czasie okresu przejściowego (Circulaire N o DPM/DMI2/2006/200 du 29 avril 2006, relative aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats Membres de l Union européenne pendant la période transitoire 4 ) BliŜsze informacje na stronach internetowych: fiches pratiques embauche l embauche d un étranger lub dossiers thématiques migrations et l intégrations travailler en France oraz pod telefonem: info emploi Code du Travail, dostępny na stronie: Codes Nie publikowany we francuskim Dz.U., dostępny na stronie: nr N NOR INT/D/04/00066/C Nie publikowany we francuskim Dz.U., dostępny na stronie: fiches pratiques embauche l embauche d un étranger texte de référence oraz na stronie: we francuskiej wersji przewodnika. 3

4 Na mocy tych przepisów pracodawca francuski nie moŝe ani sprowadzić do Francji, ani zatrudnić na jej terytorium m.in. polskiego kandydata do pracy bez wcześniejszego uzyskania zgody kompetentnych, miejscowych władz na jego zatrudnienie jako obcokrajowca. Rekrutacja pracownika zagranicznego, w tym pochodzącego z Polski, przebiega we Francji, w zasadzie, wg dwóch róŝnych procedur: Procedury wprowadzenia (fr. procédure d introduction) dotyczącej obcokrajowców mieszkających poza Francją w chwili poszukiwania pracy lub, Procedury zmiany statusu (fr. procédure de changement de statut) dotyczącej obcokrajowców juŝ przebywających na terenie Francji. 2. Procedura wprowadzenia pracownika zagranicznego Procedura wprowadzenia jest stosowana wówczas, jeŝeli pracodawca francuski ma zamiar zatrudnić obcokrajowca nie mieszkającego na terenie Francji w czasie poszukiwania pracy w tym kraju. W tym celu pracodawca składa odpowiednią dokumentację w Dyrekcji Departamentalnej Pracy, Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego (fr. Direction Départamentale du Travail et de la Formation Professionnelle DDTEFP), właściwej ze względu na siedzibę pracodawcy 5. DDTEFP jest w tej procedurze jedyną instytucją, która decyduje o wydaniu zezwolenia na pracę warunkującego moŝliwość legalnego pobytu i zatrudnienia obywatela zagranicznego na terytorium Francji Formalności administracyjne Pracodawca składa ofertę pracy w Krajowej Agencji Zatrudnienia (fr. Agence Nationale pour l Emlpoi ANPE) 6 lub teŝ w innych instytucjach bądź gazetach w celu przeprowadzenia poszukiwań na rynku lokalnym kandydatów spełniających wymagania do zatrudnienia na danym stanowisku pracy lub w danym zawodzie. JeŜeli Ŝadna z osób poszukujących pracy nie odpowiada ofercie, dopiero wtedy pracodawca moŝe złoŝyć wniosek o zatrudnienie swojego kandydata obcokrajowca (w tym Polaka) do DDTEFP w ramach procedury wprowadzenia Wniosek pracodawcy musi zawierać następujące dokumenty: dowód złoŝenia oferty pracy do ANPE oraz ewentualnie dowody jej publikacji; pisemna prośba uzasadniająca konieczność zatrudnienia pracownika obcokrajowca; podpisana przez strony umowa o pracę w 3 egzemplarzach, której waŝność uwarunkowana jest uzyskaniem przez kandydata zezwolenia na pobyt i pracę; kwestionariusz dotyczący proponowanego zakwaterowania przyszłego pracownika obcokrajowca; kwestionariusz informacyjny o kandydacie na pracownika; zobowiązanie pracodawcy do uiszczenia odpowiedniej opłaty na rzecz Krajowej Agencji ds. Przyjęć Obcokrajowców i Migracji (fr. Agence Nationale de l Accueil des Etrangers et des Migrations ANAEM). 5 6 Zobacz Załącznik nr 3 Lista DDTEFP 4

5 Ponadto pracodawca musi przedłoŝyć wyciąg z rejestru handlowego swojego przedsiębiorstwa, zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami na rzecz URSSAF-u 7 (tutejszy zakład ubezpieczeń społecznych) oraz zaświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą podatków Tak przygotowaną dokumentację pracodawca składa we właściwej DDTEFP, która podejmuje decyzję odnośnie wydania zezwolenia na pracę lub odrzucenia wniosku JeŜeli DDTEFP pozytywnie rozpatrzy wniosek, pracodawca informuje wstępnie ANAEM o moŝliwej dacie przyjazdu do Francji kandydata na pracownika w celu poddania go badaniom lekarskim. ANAEM ustala termin i miejsce badań oraz wzywa kandydata na tak wyznaczone badania. Jeśli w kraju, z którego pochodzi kandydat do pracy, działa przedstawicielstwo ANAEM dopuszcza się takŝe moŝliwość wykonania badań lekarskich w tym kraju, u lekarzy wskazanych przez to przedstawicielstwo. W Polsce przedstawicielstwo takie funkcjonuje przy Ambasadzie Francji w Warszawie Po pozytywnych wynikach badań lekarskich pracownik udaje się na prefekturę właściwą ze względu na swe miejsce zamieszkania (ustalone z pracodawcą), aby odebrać Kartę Pobytu (fr. Carte de Séjour). JeŜeli DDTEFP odrzuci wniosek wówczas przysyła ona pracodawcy list informujący go o podjętej decyzji odmownej, z podaniem przyczyn odmowy oraz przysługującego pracodawcy trybu odwołania się od takiej decyzji. WaŜnym, obowiązkowym elementem procedury wprowadzenia jest rozpatrywanie wniosku o zatrudnienie cudzoziemca w kontekście sytuacji na miejscowym rynku pracy. Z uwagi na ochronę tego rynku, decyzje odmowne są najczęściej argumentowane wysokim bezrobociem wśród miejscowej siły roboczej Rodzaje Karty Pobytu dla pracowników-obcokrajowców Rodzaj Karty Pobytu wydawanej obcokrajowcowi zaleŝy od rodzaju i czasu trwania jego umowy o pracę. Obywatel pochodzenia zagranicznego, dopuszczony do pracy we Francji jako pracownik stały w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony (fr: contrat de travail à durée indéterminée CDI), otrzymuje Kartę Pobytu z napisem «salarié» (pl. wynagradzany pracownik najemny). Karta ta, dająca prawo do pobytu i pracy, waŝna jest jeden rok i jest odnawialna. Osoby, które ją posiadają, mogą wpisać się na listę poszukujących pracy prowadzoną przez ANPE, mogą otrzymywać płatności z Assedic (zasiłki dla bezrobotnych), mają dostęp do pomocy i szkoleń finansowanych ze środków publicznych. Obywatel pochodzenia zagranicznego dopuszczony do pracy we Francji jako pracownik tymczasowy w oparciu o umowę o pracę na czas określony (fr.: contrat de travail à durée déterminée CDD), otrzymuje Kartę Pobytu z napisem «travailleur temporaire» (pl. pracownik tymczasowy) wraz z dopiskiem «autorisation provisoire de travail» APT (pl. zgoda tymczasowa na pracę), której czas waŝności zaleŝy od długości kontraktu. Czas maksymalny APT wynosi 9 miesięcy i moŝna ją odnowić. Posiadacze tej Karty nie korzystają z prawa do 7 5

6 zasiłku dla bezrobotnych, ani z pomocy i szkoleń finansowanych ze środków publicznych Główne kryteria brane pod uwagę przy analizie wniosku o zezwolenie na pracę dla obcokrajowca Rozpatrując wniosek o zezwolenie na pracę DDTEFP kieruje się następującymi kryteriami zasadniczymi: Sytuacja na rynku pracy we Francji. Administracja francuska sprawdza czy pracodawca moŝe znaleźć siłę roboczą na lokalnym rynku pracy, na stanowisko proponowane obywatelowi zagranicznemu. W związku z tym pracodawca musi, w celu uzasadnienia swojego wniosku, przedstawić dokumenty wskazujące, Ŝe dokonał poszukiwań kandydata na to stanowisko na lokalnym rynku pracy i wskazać powody, dla których nie mógł takiego kandydata znaleźć. W tym celu do wniosku o zatrudnienie kandydata obcokrajowca pracodawca zobowiązany jest załączyć dowody złoŝenia oferty pracy w ANPE i/lub w innej kompetentnej instytucji oraz ich ogłoszenia w prasie Równość traktowania. Administracja francuska sprawdza czy warunki pracy i wynagrodzenia zaproponowane obcokrajowcowi są identyczne z tymi, z jakich korzystają obywatele francuscy (zasada równego traktowania Francuzów i obcokrajowców). Wynagrodzenie pracownika zagranicznego musi więc być zgodne z minimami zdefiniowanymi w układach zbiorowych pracy i przynajmniej równe SMIC Przestrzeganie prawa pracy przez pracodawcę. Administracja sprawdza czy pracodawca przestrzega przepisów prawa pracy, postanowień dotyczących w szczególności: ochrony zdrowia, higieny i bezpieczeństwa, czasu pracy, uiszczania składek socjalnych, obowiązku wystąpienia o wydanie zezwolenia na zatrudnienie pracownika zagranicznego. Pracownik zagraniczny musi ponadto dysponować odpowiednim lokalem do zamieszkania, zgodnie z normami ustalonymi przez stosowne rozporządzenia i ustawodawstwo socjalne Opłaty naleŝne ANAEM z tytułu zatrudnienia obcokrajowca Pracodawca ma obowiązek uiścić niŝej wskazane opłaty: Umowa na czas nieokreślony Wynagrodzenie miesięczne niŝsze lub równe euro brutto Wynagrodzenie miesięczne wyŝsze niŝ euro brutto Jednorazowa opłata na rzecz ANAEM Umowa na czas określony 893,00 euro Opłata na rzecz ANAEM wynosi 168,00 euro bez względu na wysokość wynagrodzenia 1.612,00 euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8 SMIC płaca minimalna, od 1 lipca 2006 r. SMIC wynosi 8,27 euro brutto za godzinę pracy lub 1.254,28 euro za 151,67 godz. pracy miesięcznie 6

7 3. Zmiana statusu tryb postępowania Obywatel polski posiadający Kartę Pobytu noszącą zapis «visiteur» (pl. gość), «liberté d établissement» (pl. wolność osiedlenia się) lub «étudiant» (pl. student) poszukujący zatrudnienia po ukończeniu nauki, nie mogą wykonywać pracy na terenie Francji bez zmiany swojego statusu. Postępowanie i formalności administracyjne niezbędne do zmiany statusu 3.1. Kandydat na pracownika musi znaleźć francuskiego pracodawcę, który wyrazi chęć jego zatrudnienia Kandydat kompletuje dokumentację, w której skład wchodzą najczęściej następujące dokumenty: umowa o pracę w 3 egzemplarzach stanowiąca dla władz francuskich przyrzeczenie zatrudnienia; kwestionariusz dotyczący zakwaterowania pracownika wraz z dokumentami potwierdzającymi adres (umowa najmu, zaświadczenie o zamieszkaniu oraz ostatnia płatność za gaz, energię czy telefon stacjonarny); kwestionariusz informacyjny o kandydacie do pracy; zobowiązanie przyszłego pracodawcy do uiszczenia wymaganych opłat na rzecz ANAEM; paszport oraz 3 zdjęcia Dokumentację składa się w PREFEKTURZE policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata Prefektura, po otrzymaniu dokumentacji wraz z wnioskiem o zmianę statusu, przekazuje ją do właściwej DDTEFP w celu wydania decyzji dotyczącej zgody na zezwolenie na pracę bądź odmowy wydania takiego zezwolenia. Decyzję w sprawie zezwolenia na pracę i Kartę Pobytu kandydat odbiera na prefekturze. 4. Procedury odrębne (szczególne) zatrudniania cudzoziemców W niektórych dziedzinach działalności moŝemy wyodrębnić szczególne zasady rekrutacji. Dotyczą one: kadr zarządzających i specjalistów wysokiej klasy; naukowców; studentów; młodych pracowników w ramach wymiany dwustronnej; pracowników sezonowych Rekrutacja kadr zarządzających i specjalistów wysokiej klasy Kadry zarządzające w przedsiębiorstwach mają odpowiedzialność, której waga powoduje duŝą niezaleŝność w organizacji ich czasu pracy. Osoby te uprawnione są do podejmowania decyzji w sposób samodzielny, a ich wynagrodzenie sytuuje się na poziomie wynagrodzeń najwyŝszych wypłacanych w firmie (art. L francuskiego kodeksu pracy). Kadry zagraniczne wysokiego szczebla otrzymują 7

8 wynagrodzenie miesięczne wyŝsze bądź równe kwocie euro brutto i muszą być od co najmniej 1-go roku pracownikami spółki wchodzącej w skład danej międzynarodowej grupy kapitałowej. W celu ułatwienia rekrutacji spółkom francuskim kadr zarządzających, czy wysoko wyspecjalizowanych, ustawodawca francuski przewidział w tym wypadku uproszczoną procedurę wprowadzenia. Charakteryzuje ją: wprowadzenie instytucji jednego i wyłącznego rozmówcy (jest nim ANAEM), zastępującego róŝne organy administracji; krótkie okresy oczekiwania na decyzję, tj. poniŝej 1-go miesiąca. Z procedury tej wyłączeni są: członkowie kadry zagranicznej, którzy chcą pracować we Francji jako pracownicy spółki francuskiej niezaleŝnej, tj. nie wchodzącej w skład międzynarodowej grupy kapitałowej; obcokrajowcy, którzy chcą pracować we Francji jako kadry oddelegowane do pracy do francuskiej firmy przyjmującej, poniewaŝ w tym przypadku nie ma związku podległości hierarchicznej i subordynacji, a oddelegowanie następuje w ramach świadczenia usług trans-granicznych. Formalności administracyjne W celu uzyskania zgody na pracę pracodawca francuski składa odpowiednią dokumentację do ANAEM, której rolą w ramach tej procedury jest: przyjęcie i przekazanie dokumentacji do właściwej DDTEFP w celu wydania decyzji co do zatrudnienia obcokrajowca; przekazanie ostemplowanej umowy o pracę przez DDTEFP do konsulatu i na prefekturę; uprzedzenie prefektury o terminie przyjazdu pracownika na teren Francji (po uzyskaniu takiej informacji), aby ta na czas przygotowała Kartę Pobytu; wezwanie pracownika do odbycia badań lekarskich i do ewentualnego odbioru Karty Pobytu. Przepisy prawne regulujące wprowadzenie kadr zarządzających na francuski rynek pracy są następujące: Circulaire interministérielle n DPM/DMI2/2006/132 du 15 mars 2006 complétant la circulaire n 143 du 26 mars 2004 relative à la délivrance des autorisations de travail et des titres de séjour aux cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers salariés de sociétés françaises de groupes internationaux, ainsi qu à leur famille 9 ; Circulaire interministérielle n DPM/DMI2/2006/133 du 15 mars 2006 relative à la procédure de famille accompagnante 10 ; Circulaire DPM/DMI2 n 143 du 26 mars 2004 relative à la délivrance des autorisations de travail et des titres de séjour aux cadres dirigeants ou de haut niveau étrangers salariés de sociétés françaises de groupes internationaux, ainsi qu à leur famille 11 ;

9 Circulaire DPM/DMI2 n 212 du 7 mai 2004 relative à l accès au marché du travail des conjoints étrangers de mandataires sociaux, de cadres dirigeants ou de haut niveau ainsi que des conjoints de fonctionnaires d organisations internationales intergouvernementales Rekrutacja naukowców Niektóre instytucje francuskie 13 mogą przyjąć do pracy obcokrajowców jako naukowców czy wykładowców uniwersyteckich. KaŜdy ośrodek naukowy lub badawczy moŝe otrzymać od prefektury policji swojego departamentu tzw. «protocole d accueil» (pl. protokół przyjęcia) i przyznać go naukowcowi lub wykładowcy uniwersyteckiemu nie pochodzącemu z krajów członkowskich UE czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 14. Ośrodek, aby dysponować taką moŝliwością, powinien dostarczyć kompetentnym organom prefektury: dokumenty zaświadczające, Ŝe jego głównym przedmiotem działalności jest nauczanie wyŝsze i badania oraz informacje dotyczące jego statusu prawnego, sposobu finansowania i zdolności do przyjęcia obywateli zagranicznych; szacunek liczby obywateli zagranicznych, jaką moŝe przyjąć w swoim ośrodku. Właściwy minister, po otrzymaniu od ośrodka kompletnej dokumentacji, przekazuje wniosek Ministrowi Spraw Wewnętrznych, który w terminie 2 miesięcy od daty potwierdzenia otrzymania wniosku wydaje decyzję i informuje o niej właściwego ministra. Zgoda wydawana jest na 5 lat i moŝe być odnowiona. Naukowcy przebywają we Francji na podstawie Karty Pobytu z napisem «scientifique» (pl. naukowiec). Karta wydawana jest na okres 1-go roku i moŝe zostać odnowiona. Uzyskanie tej Karty zwalnia jej posiadacza z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę Rekrutacja studentów Student ma prawo do pracy na terenie Francji pod warunkiem otrzymania zgody na pracę i wyłącznie w wymiarze czasu na pół etatu w ciągu roku. Konieczne do spełnienia warunki a. Wpis na uczelnię lub kontynuacja nauki dająca prawo do studenckiej ochrony socjalnej. b. PrzedłoŜenie promesy zatrudnienia na pół etatu w wymiarze 822,50 godzin rocznie. W drodze wyjątku student moŝe uzyskać zezwolenie na pracę w pełnym wymiarze czasu na okres trzech miesięcy (łącznie bądź oddzielnie) w trakcie tego samego roku kalendarzowego. Godziny przepracowane będą odjęte od rocznej puli dozwolonych godzin pracy, tj. od 822,50 godzin. Zgoda na pracę wydawana jest na konkretnego pracodawcę Listę ośrodków zawiera arrêté du 19/09/2001. Lista jest aktualizowana i publikowana w Bulletin Officiel du Ministère de l Education Nationale RównieŜ Polakom w trakcie obowiązywania okresu przejściowego 9

10 Formalności administracyjne Student występuje o Kartę Pobytu do DDTEFP właściwej dla miejsca jego zamieszkania. W tym celu przedkłada dokumentację, na którą składają się: Karta Pobytu albo wniosek o studencką Kartę Pobytu; Karta Studencka albo zaświadczenie o nauce w liceum; promesa zatrudnienia z datą nie wcześniejszą niŝ 15 dni przed datą jej złoŝenia, wskazująca czas trwania umowy, datę rozpoczęcia i zakończenia umowy, stanowisko, liczbę godzin, wynagrodzenie, miejsce pracy. JeŜeli student pragnie pracować po zakończeniu nauki wówczas wnosi o zezwolenie na pracę w ramach procedury zmiany statusu Rekrutacja młodych pracowników w ramach umowy o wymianie staŝystów zawodowych W 1990 r. Francja i Polska podpisały umowę 15 w sprawie wymiany staŝystów zawodowych, pozwalającą młodym pracownikom dyplomowanym wykonywać pracę, zdobywać doświadczenie i doskonalić język obcy. Procedura zatrudnienia staŝysty zawodowego jest uproszczona. Konieczne do spełnienia przez młodego pracownika warunki: wiek pomiędzy 18 i 35 rokiem Ŝycia; zdobyte wcześniej w kraju pochodzenia doświadczenie zawodowe; znajomość firmy, w której staŝysta będzie odbywał staŝ; czas trwania kontraktu od 3 do 12 miesięcy, z moŝliwością przedłuŝenia do 18 miesięcy maksimum; podstawowa znajomość języka francuskiego; obowiązkowy jego powrót do kraju pochodzenia po zakończeniu kontraktu. Formalności administracyjne W celu uzyskania zgody na zatrudnienie młodego staŝysty zawodowego pracodawca francuski składa odpowiednią dokumentację w EEI 16 (Espace Emploi International), w którym wcześniej moŝe otrzymać wszelkie niezbędne formularze i informacje. Wynagrodzenie staŝysty zawodowego musi być zgodne ze stawkami wskazanymi w układzie zbiorowym pracy obowiązującym pracodawcę, ale nie niŝsze niŝ SMIC 17. W przypadku zatrudnienia staŝysty zawodowego pracodawca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na rzecz ANAEM w wysokości 55 euro Rekrutacja pracowników sezonowych Pracodawcy sezonowi, którzy nie mogą znaleźć pracowników na lokalnym rynku pracy, mogą zwrócić się do DDTEFP z wnioskiem o wprowadzenie pracowników zagranicznych Dostępna na stronach Opublikowana w JORF nr 175 z dnia r. Informacja o EEI oraz adresy biur ANAEM na stronach lub SMIC płaca minimalna, od 1 lipca 2006 r. SMIC wynosi 8,27 euro brutto za godzinę pracy, lub 1.254,28 euro za 151,67 godz. pracy miesięcznie 10

11 Formalności administracyjne Wprowadzenie polskich pracowników sezonowych w rolnictwie odbywa się na podstawie umowy francusko-polskiej 18. Instytucjami kompetentnymi dla realizacji jej ustaleń są: po stronie polskiej Mazowiecki Urząd Pracy, a po stronie francuskiej biuro ANAEM działające przy Ambasadzie Francji w Warszawie 19. Wnioski pozytywnie rozpatrzone przez DDTEFP właściwą dla siedziby pracodawcy przesyłane są do ANAEM. Zasady szczególne dotyczące rekrutacji pracowników sezonowych w rolnictwie na kampanię 2006 r. wymienione zostały w okólniku z dnia r. 20 Całkowity czas jednego czy kilku kontraktów sezonowych pracownika zagranicznego nie moŝe przekroczyć 6 miesięcy na 12 miesięcy roku kalendarzowego łącznie. Opłaty na rzecz ANAEM Za wydanie zgody na pracę pracownika sezonowego pracodawca francuski jest zobowiązany uiścić na rzecz ANAEM następujące opłaty: Czas trwania umowy Max 2 m-ce Od 2 do 4 m-cy Od 4 do 6 m-cy Od 6 do 8 m-cy Opłata na rzecz ANAEM II. Częściowe otwarcie francuskiego rynku pracy W dniu 27 kwietnia br. Francja podała do publicznej wiadomości swoją decyzję o stopniowym i kontrolowanym otwarciu swojego rynku pracy od 1 maja 2006 r. Dotyczy ono 7-u następujacych sektorów. 1) budownictwo i roboty publiczne; 2) hotelarstwo, gastronomia i Ŝywienie; 3) rolnictwo; 4) mechanika i obróbka metali; 5) przemysł przetwórczy; 6) handel i sprzedaŝ; 7) utrzymanie czystości; oraz 61 zawodów w tych sektorach. Lista zawodów stanowi aneks do OKÓLNIKA N o DPM/DMI2/2006/200 z 29 kwietnia 2006 r. w sprawie zezwoleń na pracę wydawanych obywatelom 8-u nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w trakcie okresu przejściowego Umowa między Polską a Francją o zatrudnieniu polskich pracowników sezonowych we Francji, podpisana w Warszawie r. ANAEM, Mission pour la Pologne, ul. Puławska 17, Warszawa, tel , fax (circulaire du 24 mars 2006 relative aux travailleurs saisonniers étrangers pour la campagne 2006) Zobacz Załącznik nr 1 oraz nr 2 Okólnik oraz Lista zawodów 11

12 Formalności administracyjne Przystępując do stopniowego i kontrolowanego znoszenia przeszkód dla wolnego napływu pracowników Francja utrzymała jednak obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę oraz obowiązek uiszczenia przez pracodawcę podatków i opłat na rzecz ANAEM (Państwowej Agencji Przyjmowania Cudzoziemców i Ruchu Ludności). Pracodawca francuski w dalszym więc ciągu nie ma prawa zatrudnić obcokrajowca zanim nie uzyska dla niego zezwolenia na pracę i nie uiści odpowiedniej opłaty na rzecz ANAEM 22. Oznacza to w praktyce, Ŝe zatrudnienie pracownika obcokrajowca przebiega wg procedury wprowadzenia bądź zmiany statusu, opisanych szczegółowo w punktach 2. i 3. niniejszego Przewodnika. W związku z tym, w przypadku gdy kandydat na pracownika w jednym z 61 zawodów przebywa w Polsce to na pracodawcy francuskim ciąŝy obowiązek skompletowania odpowiedniej dokumentacji i jej złoŝenia we właściwej DDETFP. Jeśli natomiast kandydat do pracy przebywa na terenie Francji, mając do tego legalną, inną niŝ wynagradzane zatrudnienie najemne podstawę (np. osoba czasowo pasywna zawodowo, która ma legalne, finansowe zabezpieczenie swojego pobytu oraz udokumentowane zabezpieczenie socjalne), wówczas w przypadku chęci podjęcia pracy zarobkowej to on kompletuje wymaganą dokumentację i składa ją w prefekturze. Do takich osób nie zalicza się np. turystów, którzy przy poszukiwaniu pracy podlegają procedurze wprowadzenia (vide pkt 2.), a więc muszą opuścić Francję i w Polsce oczekiwać na decyzję DDETFP. Nowością i obrębnością w przypadku rekrutacji w jednym z 61 zawodów jest rezygnacja administracji francuskiej z rozpatrywania wniosku w kontekscie sytuacji na francuskim rynku pracy. Kryterium to nie obowiązuje przy rozpatrywaniu wniosku o zezwolenie na pracę. Oznacza to, Ŝe pracodawca, który chce zatrudnić obywatela polskiego, nie ma obowiązku wcześniejszego poszukiwania kandydata na francuskim rynku pracy na oferowane stanowisko i udowodnienia tych poszukiwań przed administracją pracy. Mimo skrócenia i uproszczenia przebiegu procedury o jeden bardzo istotny element, który najczęściej powodował odrzucenie wniosku, strona francuska nie określiła czasu przewidzianego na wydanie decyzji. Generalnie więc DDETFP ma jedynie obowiązek rozpatrywania wniosków o zezwolenia na pracę bez zbędnej zwłoki. Na liście zawodów, dla których określono wyzej wymienioną, preferencyjną zasadę przy rekrutacji pracowników z 8-u nowych krajów członkowskich UE, obok kaŝdego zawodu figuruje kod ROME. W przypadku jeśli kod ROME dotyczy kilku zawodów, ułatwienia w wydawaniu zezwolenia na pracę odnoszą się do wszystkich zawodów nim oznaczonych 23. Pomimo otwarcia rynku w 61 zawodach, obywatele polscy poszukujący pracy we Francji nie mogą wpisać się na listę poszukujących pracy prowadzoną przez francuską ANPE, poniewaŝ lista ta jest przeznaczona tylko dla tych osób pozostających bez pracy, które utraciły ją we Francji, a przed jej utratą pracowały w oparciu o umowę na czas nieokreślony. Pozostaje im zatem szukanie ofert pracy Zobacz punkt 2.4. Przewodnika Zobacz Załącznik nr 2 Lista zawodów 12

13 w portalu EURES, w polskich Urzędach Pracy, w ANAEM, czy w prasie polskiej lub/i francuskiej. III. Sankcje karne W przypadku nieprzestrzegania ustawodawstwa określającego zasady zatrudnienia pracowników zagranicznych pracodawca podlega sankcjom karnym 24. Karze podlega: praca utajniona, uŝyczenie siły roboczej, zatrudnianie obcokrajowców bez uzyskania zezwolenia na pracę. Typy sankcji Praca utajniona Nielegalne uŝyczenie siły roboczej Nielegalne zatrud. pracownika zagr. Osoby fizyczne Pozbawienie wolności do lat 3 i kara grzywny do Pozbawienie wolności do lat 2 i kara grzywny do Pozbawienie wolności do lat 5 i kara grzywny do W niektórych przypadkach istnieje moŝliwość nałoŝenia następujących kar dodatkowych: zakaz prowadzenia działalności; konfiskata narzędzi i maszyn; podanie wyroku do publicznej wiadomości; wyłączenie czasowe lub stałe podmiotu z udziału w rynku zamówień publicznych. Osoby prawne Grzywna do Grzywna do Grzywna do W niektórych przypadkach istnieje moŝliwość nałoŝenia następujących kar dodatkowych: rozwiązanie (jeśli osobę prawną utworzono w celu popełnienia przestępstwa); zakaz prowadzenia działalności; konfiskata narzędzi i maszyn; podanie wyroku do publicznej wiadomości; wyłączenie czasowe bądź stałe z udziału w rynku zamówień publicznych. 24 BliŜsze informacje na stronie 13

14 Załącznik nr 1 Okólnik nr DPM/DMI2/2006/200 z dn r. Tłumaczenie z j. francuskiego (tekst informacyjny) 25 Okólnik nr DPM/DMI2/2006/200 z 29 kwietnia 2006 r. dotyczący zezwoleń na pracę wydawanych obywatelom nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w trakcie okresu przejściowego Ministerstwo d/s Zatrudnienia, Spójności Społecznej i Mieszkalnictwa Ministerstwo d/s Zatrudnienia, Pracy i Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych 55, rue Saint-Dominique, Paris SP telefon fax Minister d/s Zatrudnienia, Pracy i Aktywizacji Zawodowej Osób Młodych do: Pań i Panów Prefektów Regionów Regionalnych Dyrekcji Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (fr. Directions régionales du travail, de l emploi et de la formation professionnelle) Regionalnych Dyrekcji Rolnictwa i Lasów (fr. Directions régionales de l agriculture et de la forêt SRITPSA) Pań i Panów Prefektów Departamentów Departamentalnych Dyrekcji Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (fr. Directions départementales du travail, de l emploi et de la formation professionnelle) Departamentalnych Dyrekcji Rolnictwa i Lasów (fr. Directions départementales de l agriculture et de la forêt ITEPSA) Pana Prefekta Policji Pana Dyrektora Generalnego Krajowej Agencji Przyjmowania Cudzoziemców i Ruchu Ludności (fr. l Agence nationale de l accueil des étrangers et des migrations ANAEM), Pana Dyrektora Generalnego Krajowej Agencji na rzecz zatrudnienia (fr. Agence National pour l Emploi ANPE). OKÓLNIK N o DPM/DMI2/2006/200 z 29 kwietnia 2006 r. dotyczący zezwoleń na pracę wydawanych obywatelom nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w trakcie okresu przejściowego Data wejścia w Ŝycie: 1 maja 2006 r. 25 Uwaga: polskie tłumaczenie Okólnika nie ma mocy prawnej i ma wyłącznie charakter informacyjny. WiąŜący jest tylko tekst francuski Okólnika. Tłumaczenie i redakcja: Wydział Ekonomiczny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej we Francji 14

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce i wysyłanie polskich naukowców za granicę w ramach w międzynarodowych projektów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA NA STUDIA

REKRUTACJA NA STUDIA REKRUTACJA NA STUDIA 1. REJESTRACJA Pierwszym krokiem, jaki trzeba wykonać, aby dostać się na studia w Uniwersytecie Szczecińskim, jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (w skrócie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO ŚLUSARSKO BUDOWLANE LESZEK PLUTA L Entreprise de Serrurerie et de Construction a été fondée en 1992 en Pologne en tant qu entreprise privée. Aujourd hui, nous sommes un fabricant reconnu de constructions métallique et de verre dans le

Bardziej szczegółowo

2. Imiona: 3. Płeć 1) : K M. 4. Imię ojca: 5. Data urodzenia: - - rok miesiąc dzień 6. Miejsce urodzenia: 7. Kraj urodzenia: (nazwa państwa)

2. Imiona: 3. Płeć 1) : K M. 4. Imię ojca: 5. Data urodzenia: - - rok miesiąc dzień 6. Miejsce urodzenia: 7. Kraj urodzenia: (nazwa państwa) Pieczęć pracodawcy - - Sygnatura i data złoŝenia wniosku:... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej A. Dane osobowe cudzoziemca

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii?

Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii? Z ecoplus do nowej Europy Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii? Informacje dla poszukujących pracy z nowych krajów członkowskich UE www.ecointernational.at Powered by federal government of Lower

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS

ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS Ambassade de Pologne en France Service Economique ACCES AU MARCHE DU TRAVAIL EN FRANCE POUR LES CITOYENS POLONAIS GUIDE La présente publication a été rédigée en utilisant des informations disponibles,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr-sanok.pl/?p=299 Sanok: Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego pn. Prawo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców Warszawa, 4 listopada 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sokołów Podlaski: Monter ścian działowych-glazurnik w wymiarze 200 godzin zegarowych dla 12 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokołowie Podlaskim. Numer ogłoszenia: 20604-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej nr 0177 z dnia 31 lipca 2016 r. pozycja nr 19

Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej nr 0177 z dnia 31 lipca 2016 r. pozycja nr 19 Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej nr 0177 z dnia 31 lipca 2016 r. pozycja nr 19 Dekret nr 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie transmisji cyfrowej zgłoszeń i zaświadczeń o delegowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW

EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Warszawa, 14 czerwca 2012 EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3

UMOWA. Artykuł 1. Artykuł 2. Artykuł 3 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróŝy obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd

Bardziej szczegółowo

Z Nami importujesz bez VAT-u

Z Nami importujesz bez VAT-u Biuro Spedycji TAR-SPED Jan Oleksy ul. Przemysłowa 27 33-100 Tarnów PLAEOF350000110030 Tel.14 6298001, faks:14 6298017 e-mail: biuro@tar-sped.com.pl Z Nami importujesz bez VAT-u Pragniemy Państwu zaoferować

Bardziej szczegółowo

Krajowe przepisy prawne z zakresu EURES

Krajowe przepisy prawne z zakresu EURES Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Krajowe przepisy prawne z zakresu EURES Agnieszka Zdak Wydział Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Warszawa, 3 lutego 2012 r. Krajowe przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. (Dz. U. z dnia 4 maja 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. (Dz. U. z dnia 4 maja 2005 r. Dz.U.05.77.672 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z dnia 4 maja 2005 r.) Na podstawie art. 107 ust. 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 03/2013 Senatu WSIiE TWP z dnia 22 lutego 2013 r. ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW W WYŻSZEJ SZKOLE INFORMATYKI I EKONOMII TWP W OLSZTYNIE 1 Cudzoziemcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZŁOCZEWIE

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZŁOCZEWIE REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZŁOCZEWIE Podstawa prawna: Art. 3 i 3a-3f ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2001, Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Tłumaczenia pisemne i ustne Numer ogłoszenia: 44396-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Tłumaczenia pisemne i ustne Numer ogłoszenia: 44396-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl, BIP, zakładka zamówienia publiczne Warszawa: Tłumaczenia pisemne i ustne Numer

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Opole: Odbudowa muru ceglanego w Zespole Szkół Specjalnych - 45-005 OPOLE ul. KsiąŜąt Opolskich 21 Numer ogłoszenia: 244080-2011; data zamieszczenia: 12.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej

Jesteście obywatelami Unii Europejskiej Jesteście obywatelami Unii Europejskiej W I T A M Y w L u k s e m b u r g u informacja zaproponowana przez ASTI ( АСТИ) i partnerów S P I S T R E Ś C I Pobyt w Luksemburgu : Przez okres krótszy niż 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa?

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA 1468. System oceny zgodności w Polsce jak to działa? System oceny zgodności w Polsce jak to działa? Unijne akty horyzontalne Decyzja PE i Rady UE nr 768/2008/WE w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu Rozporządzenie nr 765/2008/WE

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.

KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp. KARTA OPISU SPRAWY NR-PCPR/05/2009/1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Staszica 2 26 200 Końskie tel. (041) 372 84 06 pcpr.powiatkonecki@wp.pl PCPR w Końskich czynne jest codziennie od poniedziałku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Warszawa, dnia 1 sierpnia 2008 r. DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa Tel. 444-57 - 72 Fax 444-57 - 62 P/08/063 LWA 41014 4 08 Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent

Bardziej szczegółowo

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie

niekorzystaniu z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie E-mail:lol2@praca.gov.pl PREZENTACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁODZI NA SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU RE-TURN: Migracja powrotna korzyścią dla regionu Jednorazowe środki na podjęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234 poz.1694, z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/um Kraków: Wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYDZIELANIA I KORZYSTANIA Z MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. Rozdział I. Przydzielenie miejsca w domu studenckim

REGULAMIN PRZYDZIELANIA I KORZYSTANIA Z MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO. Rozdział I. Przydzielenie miejsca w domu studenckim Załącznik do zarządzenia nr 31 Rektora UJ z 27 maja 2010 roku REGULAMIN PRZYDZIELANIA I KORZYSTANIA Z MIEJSC W DOMACH STUDENCKICH UNIWERSYTETU JAGIELLONSKIEGO Rozdział I. Przydzielenie miejsca w domu studenckim

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Dąbrowa Górnicza: Wybór Ubezpieczyciela na ubezpieczenia komunikacyjne (AC, OC, NNW). Zadanie opatrzone numerem K-2010-08 Numer ogłoszenia: 120194-2010; data zamieszczenia: 29.04.2010 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia

Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o., ul. Świętojańska 53/8, 81-391 Gdynia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W FAZIE SZKOLENIOWO DORADCZEJ PROJEKTU MOJA FIRMA MOJE MIEJSCE PRACY - WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA W GMINACH SŁABYCH STRUKTURALNIE POWIATU

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej UZASADNIENIE Celem opracowania projektowanej zmiany ustawy o cudzoziemcach jest konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień przepisów prawa Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w bieŝący roku dysponuje kwotą 552 000 zł Priorytet

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR Publicznego Gimnazjum nr11 im.bolesława Prusa w Radomiu ul. Kujawska 19. ogłasza nabór na stanowisko

DYREKTOR Publicznego Gimnazjum nr11 im.bolesława Prusa w Radomiu ul. Kujawska 19. ogłasza nabór na stanowisko DYREKTOR Publicznego Gimnazjum nr11 im.bolesława Prusa w Radomiu ul. Kujawska 19 ogłasza nabór na stanowisko INSPEKTOR D/S BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY NA 3/40 ETATU GŁÓWNE OBOWIĄZKI: 1. Czuwanie nad

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 z 13.02.2012r. REGULAMIN

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 z 13.02.2012r. REGULAMIN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8 z 13.02.2012r. REGULAMIN finansowania kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do pracy lub na inne formy aktywizacji w związku ze skierowaniem osoby bezrobotnej

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2001 r.)

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z dnia 31 października 2001 r.) Dz.U.01.126.1379 2002.10.01 zm. Dz.U.2002.152.1263 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.2004.93.896 art. 88 2006.10.27 zm. Dz.U.2006.170.1217 art. 61 2007.05.01 zm. Dz.U.2007.75.492 art. 2 2009.03.24 zm. Dz.U.2008.227.1505

Bardziej szczegółowo

Warszawa 60: Robota budowlana - remont sal konferencyjnych w budynku nr 3 oraz remont wejścia do budynku nr 3 (oznaczenie sprawy:

Warszawa 60: Robota budowlana - remont sal konferencyjnych w budynku nr 3 oraz remont wejścia do budynku nr 3 (oznaczenie sprawy: 1 z 7 2010-06-29 11:07 Warszawa 60: Robota budowlana - remont sal konferencyjnych w budynku nr 3 oraz remont wejścia do budynku nr 3 (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2010) Numer ogłoszenia: 186896-2010; data

Bardziej szczegółowo

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY KIEROWANIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst

Bardziej szczegółowo

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców

KM-8. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców KM-8 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Ewidencji Pojazdów i Kierowców Wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (wymiana prawa jazdy) Dokumenty od wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-07-12 10:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: wymianę okien i drzwi balkonowych drewnianych

Bardziej szczegółowo

szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, współfinansowanego ze

szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, współfinansowanego ze Page 1 of 23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp/zamowienia/zamowienia Gdańsk: Opracowanie autorskiego programu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Sosnowiec: Czyszczenie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wszelkimi niezbędnymi robotami towarzyszącymi Numer ogłoszenia: 184625-2010; data zamieszczenia: 12.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

jest przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - zaplecze kuchenne zgodnie z: 1. dokumentacją

jest przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - zaplecze kuchenne zgodnie z: 1. dokumentacją Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - zaplecze kuchenne Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne

1. Podstawy prawne. 2. Informacje ogólne 1. Podstawy prawne. 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zmianami) 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE Załącznik nr 1 do Zasad doboru i kierowania osób uprawnionych na szkolenia organizowane w trybie indywidualnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce w 2015 roku WNIOSEK O SKIEROWANIE NA SZKOLENIE INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2014 Numer ogłoszenia: 477932-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Wewnętrzne nr 35/2005 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 24 listopada 2005r.

Zarządzenie Wewnętrzne nr 35/2005 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi. z dnia 24 listopada 2005r. Zarządzenie Wewnętrzne nr 35/2005 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji naboru na stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ 1 z 6 2015-09-01 11:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przedszkole163lodz.edu.pl/ Łódź: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Dostawa, montaŝ i ustawienie mebli biurowych, oraz innych elementów wyposaŝenia w ramach zadania pn.zabudowa podcieni budynku sądów i prokuratur w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 364176-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Budowa chodnika wraz ze zjazdami oraz regulacją

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, Strona 1 z 5 Warszawa: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Kawiarni Artystycznej wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - pomieszczeniem ochrony i magazynem przy ul. Rybaki na Skwerze im. I Dywizji Pancernej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie usług cateringowych dla potrzeb spotkań organizowanych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość ... I. Organizator 1. Nazwa/imię i nazwisko Organizatora staŝu... ...

WNIOSEK. Prezydent Miasta Lublin. ...,... miejscowość ... I. Organizator 1. Nazwa/imię i nazwisko Organizatora staŝu... ... ... pieczątka Organizatora...,... miejscowość data Decyzja Dyrektora MUP w Lublinie w sprawie organizacji staŝu... data.. podpis Wniosek naleŝy złoŝyć w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, ul. Niecała

Bardziej szczegółowo

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy

Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy skierowane do Poszukujących Pracy Definicja Poszukujący pracy oznacza to osobę, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego poszukujących zatrudnienia, innej pracy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Węgliniec: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2010 roku do 28 lipca 2013 roku Numer ogłoszenia: 186275-2010;

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/130/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 stycznia 2012 r.

Uchwała Nr XVI/130/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 stycznia 2012 r. Uchwała Nr XVI/130/2012 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłoŝenia

Bardziej szczegółowo

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1

Stały pobyt w Polsce. dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Stały pobyt w Polsce dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej 1 Ustawa o cudzoziemcach przewiduje dwie formy stałego pobytu dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej: zezwolenie na osiedlenie się oraz zezwolenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI)

WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) WNIOSEK O UDZIELENIE KONCESJI (LUB PROMESY KONCESJI) Zakres wniosku i załą łączników Marek Kulesa Towarzystwo Obrotu Energią Sesja warsztatowa pt.: Zasady koncesjonowania działalno alności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia grudnia 2009 r. Pan Jacek Paszkiewicz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia KPZ-410-14-03/2009 P/09/095 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich

I. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich ZASADY PRZYJMOWANIA NA STUDIA W UNIWERSYTECIE RZESZOWSKIM CUDZOZIEMCÓW Dokumenty źródłowe: - Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365), - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarnoepidemiologiczne)

medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarnoepidemiologiczne) 1 z 5 2011-03-21 14:32 Lublin: Usługi medyczne obejmujące profilaktyczne badania lekarskie (wstępne, okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne) pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego z podziałem

Bardziej szczegółowo

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 z 6 2010-03-23 10:26 Ełk: Likwidacja barier architektonicznych - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej, modernizacja sanitariatów z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Stosuje się odpowiednio: 1 1. WH Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne: Załącznik nr 7 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego

Bardziej szczegółowo

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ Kierownik oddziału: Postępowanie prowadzi i informacji udziela: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania wynagrodzeń w ramach projektów wynagrodzeniowych (działanie 1.1 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013)

Zasady rozliczania wynagrodzeń w ramach projektów wynagrodzeniowych (działanie 1.1 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013) Zasady rozliczania wynagrodzeń w ramach projektów wynagrodzeniowych (działanie 1.1 Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013) Podstawowe zasady dotyczące rozliczania wydatków w ramach działania

Bardziej szczegółowo

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO

STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLV/342/10 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31.03. 2010 r. STATUT URZĘDU PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi

Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 30 września 2010 r. Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Studenckie praktyki przewidziane w planach studiów i programach nauczania

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej

Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 11/2010/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Politechnice Lubelskiej Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać

Bardziej szczegółowo

Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Konkurs na stanowisko urzędnicze REFERENT ds. KADR w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach ogłasza konkurs

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki

Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Załącznik nr 2 do Programu usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla miasta i gminy Woźniki Zasady przyznawania i rozliczania dofinansowania z budŝetu Gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Pabianice: Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach uŝyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I - w tym: Zespół Szkół Nr 2 - docieplenie ścian Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Choszczno: Sporządzanie wycen nieruchomości znajdujących się w obrębach Gminy Choszczno w 2010 Numer ogłoszenia: 17483-2010; data zamieszczenia: 27.01.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo