Pytanie 3: Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie 3: Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości."

Transkrypt

1 Proszowice, dn r. Zamawiający: Powiat Proszowicki ul. 3 Maja Proszowice dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: ; Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Proszowickiego oraz jednostek podległych, w zakresie: - Część I Zamówienia: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie szyb od stłuczenia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. - Część II Zamówienia: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia assistance. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownych odpowiedzi, jednocześnie modyfikując SIWZ w niezbędnym, a dotyczącym ich, zakresie. Treść zapytania: Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie iż podana przez Zamawiającego aktualna szkodowość oznacza brak: -jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, -braku jakichkolwiek innych okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien widzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości. -jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej. Pytanie 2: Potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, mają zastosowanie przepisy prawa oraz OWU wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakres ubezpieczenia w SIWZ. Pytanie 3: Prosimy o informację czy załączona szkodowość uwzględniała jakieś franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w obecnie obowiązujących umowach zastosowanie ma jedynie franszyza integralna w kwocie 200 zł w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Pytanie 4: Czy szkodowość uległa zmianie i czy Zamawiający może ją uaktualnić według danych bieżących. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż szkodowość nie uległa zmianie. Pytanie 5: Prosimy o potwierdzenie, że wykazane w SIWZ limity na pierwsze ryzyko mają zastosowanie w 36 miesięcznym okresie ubezpieczenia

2 Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykazane w SIWZ limity na pierwsze ryzyko mają zastosowanie w rocznym okresie ubezpieczenia. Pytanie 6: Prosimy o potwierdzenie, że wykazane w SIWZ limity na pierwsze ryzyko mają zastosowanie w 36 miesięcznym okresie ubezpieczenia i są wspólne dla mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykazane w SIWZ limity na pierwsze ryzyko mają zastosowanie w rocznym okresie ubezpieczenia i są wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych. Każde ryzyko ma swoje odrębne sumy/limity patrz zapisy SIWZ. Pytanie 7: Prosimy o zmianę w Klauzuli automatycznego pokrycia w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych i sprzęcie elektronicznym limitu odpowiedzialności na nie więcej niż 20% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww. ryzykach na początku okresu ubezpieczenia. Odpowiedź: Patrz odpowiedzi udzielone w dniu r. odpowiedź na pytanie 53. Pytanie 8: Prosimy w Klauzuli ochrony mienia nie przygotowanego do pracy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Pytanie 9: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł dla całego zakresu odpowiedzialności cywilnej z wyłączeniem OC pracodawcy. Pytanie 10: W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł dla OC zarządzania drogami. Pytanie 11: W klauzuli czystych strat finansowych prosimy o zmianę franszyzy z integralnej na redukcyjną w wysokości 1 tys zł. Pytanie 12: Odpowiedzialność cywilna: Prosimy o potwierdzenie, że w punkcie n) odpowiedzialność za szkody wynikające ze świadczenia drobnych usług medycznych ( ) nie dotyczą obowiązkowych świadczeń zdrowotnych. Pytanie 13: Odpowiedzialność cywilna: Prosimy o wprowadzenie limitu w punkcie x) odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego ( ) do wys. 200 tys zł. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 zł. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości ,00 zł w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczonego. Brak zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Pytanie 14: Prosimy o dopisanie w treści klauzuli warunków i taryf z zastrzeżeniem rozliczeń wynikających z art. 816 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 15: W świetle klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy i informację czy Zamawiający: - 2 -

3 posiada mienie wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak podanie sum Ubezpieczenia oraz lokalizacji i jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że gaśnice oraz inne instalacje ppoż znajdują się w wyznaczonym miejscu i są sprawne i gotowe do użycia oraz, że z urządzeń (instalacji) wodnokanalizacyjnych i technicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Odpowiedź: Zamawiający w chwili obecnej nie posiada takiego mienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż mienie wyłączone z eksploatacji w związku z przeznaczeniem do rozbiórki/wyburzenia jest wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Pytanie 16: Prosimy o wprowadzenie dla klauzuli kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody (lub propozycja Zamawiającego). Pytanie 17: Prosimy o wprowadzenie w kl. terroryzmu franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 tys zł. Odpowiedź: Patrz odpowiedzi udzielone w dniu r. odpowiedź na pytanie 28. Pytanie 18: Ryzyko terroryzmu prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że zakres ochrony nie obejmuje: 1/ skażenia biologicznego lub chemicznego 2/ działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, gróźb i fałszywych alarmów oraz 3/ innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Pytanie 19: Prosimy o potwierdzenie że w ramach klauzuli transportowania nie będą pokryte następujące szkody: a) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i optycznych, b) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości, c) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, d) powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych i wyładunkowych, e) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, f) powstałe wskutek kradzieży bez śladów włamania lub zaginięcia Pytanie 20: W treści klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o dodanie zapisu: Inna lokalizacja o której mowa w treści klauzuli nie może znajdować się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 21: W treści klauzuli przepięć prosimy o dodanie zapisu: Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach - 3 -

4 Pytanie 22: W treści klauzuli przepięć prosimy o wykreślenie zapisu: Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane Pytanie 23: Klauzula zmian w odbudowie. Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności 20% sumy wartości szkody wyliczonej bez uwzględnienia zmian w odbudowie, nie więcej niż ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Pytanie 24: Klauzula likwidacji drobnych szkód: Prosimy o potwierdzenie, że zapisy klauzuli nie będą miały zastosowania dla ryzyka kradzieży zwykłej. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Pytanie 25: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o informacje: czy wszystkie budynki mają aktualne (ważne) roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego, także instalacje (art.. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) - jeśli tak, to czy w czasie lub po wykonaniu przeglądów wniesiono uwagi/zastrzeżenia do stanu technicznego - jeśli tak, podanie bliższych informacji oraz czy stan ten został poprawiony; - jeśli nie, to podanie adresów lokalizacji, jakie konkretnie przeglądy nie zostały wykonane i kiedy zostaną, co było powodem ich niewykonania; Czy obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta. Czy obiekty wyposażono w gaśnice, hydranty oraz inne urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi normatywami, sprzęt i urządzenia poddawane są okresowej konserwacji i przeglądom stanu technicznego potwierdzających ich sprawność, zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku? - Jaka jest najbliżej położona jednostka straży pożarnej? Czas dojazdu. Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej do najdalej położonej jednostki powiatu wynosi 10 minut. Pytanie 26: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o podanie pełnej wartości dla pozycji budowli (ogrodzenia itd.). Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w przypadku pozycji Budowle (ogrodzenia itd.) mamy do czynienia z ubezpieczeniem na pierwsze ryzyko z sumą ,00 zł. Pytanie 27: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o podanie pełnej wartości dla pozycji budowli (ogrodzenia itd.) w odniesieniu do namiotów wystawienniczych. Prosimy o opis namiotów, rodzaj wykonania, ilość namiotów, rodzaj/typ mocowania/kotwiczenia do podłoża, forma zastosowania i gdzie. Czy klient stosuje się do wytycznych eksploatacyjnych producenta hali namiotowej w szczególności do sposobu zabezpieczenia konstrukcji i powłoki na nadmierne obciążenie śniegiem. Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 26. Zamawiający stosuje się do wytycznych eksploatacyjnych producenta tego typu mienia. Pytanie 28: W odniesieniu do ubezpieczenia pozycji budowli (ogrodzenia itd.) prosimy o udzielenie informacji czy w tym przedmiocie ubezpieczenia za okres 3-ch ostatnich lat wystąpiły szkody. Prosimy o podanie informacji nawet jeśli nie powodowały wypłat odszkodowania

5 Odpowiedź: Patrz załącznik nr 4 do SIWZ tabela nr 8. Pytanie 29: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych prosimy o potwierdzenie w klauzuli drobnych robót budowlano-montażowych: 1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, 2) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy, 3) w mieniu otaczającym (znajdującym się poza oznakowanym obszarem prowadzenia robót), które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót. Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Pytanie 30: Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł (lub propozycja Zamawiającego). Pytanie 31: Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzy redukcyjnej w wysokości 300,00 zł (lub propozycja Zamawiającego). Pytanie 32: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią (m.in. sieć wodociągowa i kanalizacyjna) prosimy o informację: - czy dotychczas przedmiotowe sieci były przedmiotem ubezpieczenia (przez jaki okres) - w jakim zakresie były ubezpieczone sieci - czy wystąpiły szkody w przedmiotowych sieciach - jeśli wystąpiła szkodowość prosimy o jej wskazanie niezależnie czy przedmiot ubezpieczenia był objęty ochroną czy też nie. - prosimy o jednoznaczne wskazanie sum ubezpieczenia na sieć wodociągową i kanalizacyjną Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w obecnie funkcjonującej umowie zastosowanie ma jedynie następująca klauzula: Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokryje szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, należących do ubezpieczonego oraz znajdujących się w obrębie lokalizacji objętej ochroną na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii. Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli ,00 zł. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane. Ponadto Zamawiający informuje, iż we wnioskowanym zakresie ubezpieczeniem objęte są również instalacje znajdujące się pod ziemią (m.in. sieć wodociągowa i kanalizacyjna), jeżeli znajdują się w wykazie mienia do ubezpieczenia. Wykaz mienia stanowi Załącznik nr 4. Dotychczas nie było szkód tego typu. Pytanie 33: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia znajdującego się pod ziemią prosimy o informację jakie mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia z wyłączeniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jeśli takie mienie nie jest zgłoszone do ubezpieczenia prosimy o korektę zapisów SIWZ. Odpowiedź: Patrz Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wnioskowanego zapisu

6 Pytanie 34: W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych prosimy o dopisanie, że zabezpieczenia są zgodne z przepisami prawa i są sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach Pytanie 35: Prosimy Zamawiającego o podanie informacji odnośnie instalacji solarnych m.inn: -jaka jest wartość wszystkich instalacji solarnych. -w jakich lokalizacjach i gdzie są zamontowane (dach inne miejsca usytuowania ), w jednej lokalizacji?, miejsca rozproszone. -maksymalną wartość zespołu kolektorów słonecznych na jednym budynku/w granicach jednej posesji/adresu lokalizacji Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w chwili obecnej nie posiada instalacji solarnych, nie wyklucza jednak zamontowania ich w przyszłości. Pytanie 36: Prosimy Zamawiającego o podanie informacji jakie mienie znajduje się na wolnym powietrzu, które zostało zgłoszone do ubezpieczenia. Proszę podanie sum ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to różnego rodzaju witacze, okazjonalne standy, wiaty rekreacyjne itp. Sumy ubezpieczenia i limity dla poszczególnych rodzajów mienia znajdują się w SIWZ. Pytanie 37: Prosimy Zamawiającego o podanie informacji odnośnie szkód na instalacjach solarnych za okres 3-ch ostatnich lat. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie było takich szkód. Pytanie 38: Czy Zamawiający może wyłączyć z zakresu ochrony w stosunku do instalacji solarnych szkód spowodowanych przez grad, huragan, dewastację lub w przypadku braku zgody wprowadzić limit odpowiedzialności. Pytanie 39: Prosimy z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk wyłączenie zapisu: ochrona obejmuje szkody powstałe w trakcie napraw dokonywanych przez pracowników Pytanie 40: W zakresie ubezpieczenia maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk prosimy o zmianę franszyzy integralnej na redukcyjną na poziomie 300 zł. Pytanie 41: Prosimy o informacje czy w którejkolwiek z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia przez Zamawiającego, prowadzona jest działalności: wysypiska śmieci, sortowni czy też spalarni śmieci. Jeżeli tak, prosimy o informacje które to lokalizacji i w jakie mienie związane z ww. działalnością zostało zgłoszone do ubezpieczenia. Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie prowadzi takiej działalności. Pytanie 42: Czy Zamawiający został dotknięty powodzią w latach ? Jeśli Zamawiający został dotknięty powodzią w latach prosimy o: a) udzielenie informacji o łącznych wartościach szkód/strat poniesionych przez Zamawiającego w wyniku każdej z tych powodzi, niezależnie od posiadania (bądź nie) ochrony ubezpieczeniowej w zawartych umowach ubezpieczenia, także przy uwzględnieniu kosztów poniesionych na zapobieżenie powstaniu szkód powodziowych nawet jeśli okazały się nieskuteczne lub bezcelowe, - 6 -

7 b) wskazanie adresów lokalizacji dotkniętych powodzią nie dotyczy lokalizacji nie stanowiących miejsc ubezpieczenia w rozumieniu obecnej SIWZ. c) udzielenie informacji jakie konkretnie działania organizacyjne, techniczne lub o innym charakterze po każdej z ww. powodzi - zostały podjęte w celu co najmniej minimalizacji ryzyka powstania szkód o znacznych rozmiarach (obszarowo lub wartościowo) w przyszłości; d) podanie wydatków (kosztów) poniesionych na ratowanie mienia przed powstaniem szkody. a. Prosimy o wskazanie lokalizacji oraz łącznej wartości mienia w nich się znajdujących tj. wartość budynku, wyposażenia, środków obrotowych itp., znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, jak też i potwierdzenia, iż budynki te zostały wykonane w technologii uwzględniającej zagrożenia związane z wodami powodziowymi. b. Czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia w pięciu poprzednich latach wystąpiły szkody związane z zalaniami czy też podtopieniami? Odpowiedź: Patrz odpowiedzi udzielone w dniu r. odpowiedzi na pytania 34 i 38. Ponadto patrz Załącznik nr 4 do SIWZ Tabela nr 1 (dodatkowe informacje). Pytanie 43: Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu wykonania Zamówienia z 36 miesięcy na 24 miesiące lub w przypadku 36 miesięcy wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu Cywilnego ustala się że, umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczyciela z ważnych powodów, w terminie 30 dni przed zakończeniem pierwszego dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia. Do ważnych powodów należy wyłącznie 1. szkodowość z przedmiotowej umowy ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych przekroczy 60%; przez szkodowość rozumie się wyrażony w procentach stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw z tytułu szkód zaistniałych i zgłoszonych z przedmiotowej umowy ubezpieczenia do składki zainkasowanej w tożsamym okresie, 2. zmianę warunków reasekuracji, 3. wycofanie któregokolwiek Ubezpieczyciela z danego segmentu klientów lub danej branży. W przypadku zaistnienia któregokolwiek z ważnych powodów wskazanych w pkt. 1) przed wypowiedzeniem umowy Ubezpieczyciele mogą zaproponować Ubezpieczającemu renegocjacje warunków ubezpieczenia na dalszy okres trwania umowy. Jeśli strony umowy nie osiągną porozumienia, Ubezpieczyciele mają prawo wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w terminie 30 dni. Pytanie 44: W związku z oczekiwanym długim okresem obowiązywania umowy (36 miesięcy), udzielenie bliższych informacji na temat planów inwestycyjno-budowlanych zamawiającego mogących istotnie zmienić lub zwiększyć rodzaje i wartość ubezpieczanych środków trwałych, za istotne uznając nakłady finansowe lub rzeczowe w ramach jednej umowy/przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 1 mln zł. Odpowiedź: Patrz odpowiedzi udzielone w dniu r. odpowiedzi na pytania 4 i 5. Pytanie 45: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla poszczególnych jednostek będą obowiązywały wspólne limity dla wszystkich jednostek. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, limity są wspólne dla wszystkich jednostek, niezależnie od sposobu wystawienia polis. Pytanie 46: Prosimy o informację jak wyglądają procedury archiwizacji danych w formie elektronicznej na zapasowych kopiach /jak często są wykonywane/ i gdzie są przechowywane. Odpowiedź: Kopie zapasowe wykonywane są codziennie po godzinach pracy urzędu. Dane z wszystkich serwerów przesyłane są do serwera archiwizacji, który zapisuje je na macierzach dyskowych

8 Pytanie 47: Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów pkt. E SIWZ dotyczących ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w następstwie szkody w sprzęcie elektronicznym : 1. Przez zwiększone koszty działalności, rozumie się nadwyżkę kosztów ponad koszty normalnej działalności, które muszą być poniesione przez Ubezpieczającego w celu jej kontynuacji tj.: 1) koszty proporcjonalne narastające proporcjonalnie do czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty: a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych, b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych, c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych, d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych), e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania danych), 2) koszty nieproporcjonalne niezależne od upływu czasu przerwy lub zakłóceń w działalności Ubezpieczającego, obejmujące koszty: a) jednorazowej procedury przeprogramowania, b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych, c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych. 2. Z zakresu ochrony wyłączone są również koszty powstałe pośrednio lub bezpośrednio w związku z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, zniekształceniem, całkowitym lub częściowym skasowaniem, bezprawnym wykorzystaniem danych i oprogramowania. 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe albo zwiększone pośrednio lub bezpośrednio przez którąkolwiek z następujących przyczyn: 1) decyzję władz publicznych, która uniemożliwia lub opóźnia odtworzenie zniszczonego mienia lub jego eksploatację, 2) brak u Ubezpieczającego wystarczających środków kapitałowych na odtworzenie, naprawę lub wymianę mienia zniszczonego, uszkodzonego lub utraconego, 3) modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie przeglądów, remontów, odbudowy, naprawy lub wymiany ubezpieczonego mienia, 4) zanieczyszczenie, skażenie, zniszczenie, uszkodzenie lub zepsucie surowców, półproduktów lub gotowych produktów, 5) szkody zaistniałe w wynajętych urządzeniach zastępczych, sprzęcie zastępczym lub systemach zewnętrznych wykorzystywanych przez Ubezpieczającego w celu zapobieżenia przerwom lub zakłóceniom w prowadzonej działalności. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 48: Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w klauzuli ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności w wysokości 10% wartości szkody min. 500 zł (lub propozycja Zamawiającego) Pytanie 49: W zakresie ubezpieczenia maszyn od wszystkich ryzyk proszę o informację czy urządzenia konserwowane są zgodnie z wymogami producenta. Pytanie 50: Czy istnieje możliwość ubezpieczenia koparki Atlas 1304M na ubezpieczeniu maszyn? Brak możliwości przedstawienia oferty AC/KR w ubezpieczeniu flotowym dla pojazdu wolnobieżnego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość ubezpieczenia pojazdu wolnobieżnego także na ubezpieczeniu maszyn budowlanych. Wymagany jest jednak minimalny zakres ubezpieczenia zawarty w SIWZ w ryzyku AC/KR. W takim przypadku należy również w formularzu ofertowym wskazać obowiązujące OWU w odniesieniu do tego pojazdu. Pytanie 51: Czy istnieje możliwość wykreślenia z części II, z zakresu ubezpieczenia AC/KR zapisu: Zakres ubezpieczenia obejmuje również: koszty holowania pojazdu po szkodzie objętej umową ubezpieczenia do wysokości minimum zł na pojazd do siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub warsztatu naprawczego bez stosowania - 8 -

9 ograniczenia w postaci limitu kilometrów (dot. pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t), Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 52: Czy istnieje możliwość wykreślenia z części II, z zakresu ubezpieczenia AC/KR, części dodatkowych postanowień zapisu: w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej nie będzie następowało automatyczne rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia może nastąpić tylko w przypadku zbycia pojazdu lub jego pozostałości po szkodzie oraz w przypadku jego utraty (kradzieży); Pytanie 53: Czy istnieje możliwość wykreślenia z części II, z zakresu ubezpieczenia Assistance części zapisu odnośnie zakresu: (bez wprowadzania limitu kilometrów, powyżej którego przysługuje świadczenie assistance), Pytanie 54: Czy istnieje możliwość wykreślenia z części II, z zakresu ubezpieczenia Assistance zapisu: dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa), Pytanie 55: Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień oraz dostarczenia oferty. Odpowiedź: Patrz odpowiedzi udzielone w dniu r. odpowiedź na pytanie

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.

Odpowiedź Zamawiający informuje, że w chwili obecnej nie planuje żadnych prac budowlanych wymagających pozwolenia na budowę. Wrocław, dnia 21.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie mienia i OC podmiotu leczniczego Zdrowie Sp. z o.o. Zamawiający, Zdrowie Sp. z o.o., zgodnie z art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Wodzierady, dn. 21 września 2015 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 239178-2015;. Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Gniezno, 24.04.2014 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 24.04.2014r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania

Uczestnicy postępowania ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: 9/ZP/p.n./ubezpieczenia/2013 Nr ogłoszenia w BZP:214937-2013 Uczestnicy postępowania Dotyczy: przetargu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia SzWNr2 ZP/250/83/382/10 Rzeszów, 2010-11-02......... Dotyczy przetargu nieograniczonego na zawarcie umów ubezpieczenia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU

DOTYCZY: USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU ZP-1/02/2014 Wrocław, dn. 11-03-2014r. INFORMACJA NR 6 DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. USŁUGA UBEZPIECZENIA MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM.

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 109/26/04/2013/N/Bogatynia Strona 1 z 11 Wrocław, 08.05.2013 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Bogatynia wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy

Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy Łomazy, dnia 13.04.2015 r. Wszyscy Wykonawcy WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWENIA PUBLICZNEGO pod nazwą : UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW

Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW Miłoradz, dnia 05.12.2014 r. R.270.31.2014 INFORMACJA DLA OFERENTÓW dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 6 F178. Wrocław, 18.02.2014 r. Strona 1 z 6 Wrocław, 18.02.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 07-100 Wegrów, ul. Gdańska 69, KRS: 0000112493, kapitał zakładowy 4.295.000,00 zł NIP: 824-000-31-72, REGON: 710045680, http://www.pgk.wegrow.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ

ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Gmina Ciechanów Ul. Fabryczna 8 06 400 Ciechanów Regon: 130378002 Ciechanów, dnia 10.06.2015 r. Do wszystkich wykonawców ODPOWIEDŹ na zapytanie wykonawcy do SIWZ Dotyczy: odpowiedź na zapytania wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy.

Zamawiający potwierdza że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają OWU Wykonawcy. Czechowice-Dziedzice, dn. 21.11.2013 PKM/361/2013 Do Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w trybie zapytania o cenę na ubezpieczenia w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC.

Pytanie 5: W ubezpieczeniach komunikacyjnych prosimy o podanie sum ubezpieczenia dla pojazdów, które mają być objęte ubezpieczeniem AC. Znak sprawy 2611/24/4/2013 Otrębusy, dnia 18.10.2013r. PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

FORMULARZ OFERTA. oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Załącznik Nr 2 do SIWZ. (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTA Dane dotyczące wykonawcy (wszystkich wykonawców w przypadku oferty wspólnej) Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej ZP-URB/5/2015: URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że w trakcie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa Śląska Strona 1 z 5 Wrocław, 20.06.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Środa Śląska wraz z jednostkami organizacyjnymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 115/2014/N/Środa

Bardziej szczegółowo

ZP KN WYKONAWCY

ZP KN WYKONAWCY URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, 10.03.2017 r. ZP.271.1.12.2017.KN WYKONAWCY Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/ORG/17 na Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Nidzica, dnia 07 listopada 2012 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.:ti.271.21.2012 WYJAŚNIENIA NR 1 TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TREŚCI SIWZ Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Strona 1 z 6 Wrocław, 25.03.2014r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE Strona 1 z 6 Wrocław, 13.12.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Centrum Psychiatrii w Katowicach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 373/05/12/2012/N/KATOWICE

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) Znak sprawy: ZPK.262.10.2015 Kielce, dn.30.11.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (1) w sprawie postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług ubezpieczenia Miasta Kielce wraz z jednostkami organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r.

GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. GtvfiNA DAMNICA 76.23' DAMNICA ul. G6lnil l. lei (591 a11 Ja 46 NIP RJ9 2().1~7 AllO/ln 170979195 Damnica, dnia 3 kwietnia 2D12r. Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary Strona 1 z 5 Wrocław, 21.03.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Żarach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 63/12/03/2013/N/Żary

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialności Gminy Ujsoły.

odpowiedzialności Gminy Ujsoły. GMINA l>lteoi,\ 34-371 Ujsoty, ul Gminna 1,el. 33-864-73-5u,lux 33 864-73-54 Regon 072182730 NIP 55325io9^jp^^jgj^j pytania do przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Ujsoły. I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej na dzień r.

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej na dzień r. Or. 271.1.2015 Kowalewo Pomorskie, 02.11.2015 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia dotyczy: wyjaśnienia treści SIWZ w postępowaniu na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ AB. 272.1.8.2014 Nowe Miasto Lubawskie, 02.12.2014 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 27.02.2013 1/S/2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN,

5. Pytanie Wykonawcy: Prosimy o wprowadzenie podlimitu w klauzuli składowania (nr 19) w wysokości 100 000,00 PLN, Nr postępowania: KZp.2730.31.14 Łomża, 02.12.2014r Uczestniczy postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP: 6291069553, REGON: 272935168 KRS: 0000446087 Dąbrowa Górnicza 16.03.2015 Wszyscy Wykonawcy biorący

Bardziej szczegółowo

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13

Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Zapytania i odpowiedzi na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr sprawy PN/002/11/13 Miejski Zarząd Lokalami w Radomiu w odpowiedzi na złożone zapytania Wykonawcy dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 1/2015/N/Kielce

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 1/2015/N/Kielce Strona 1 z 9 Wrocław, 08.01.201 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

120/19/03/2012/N/Wińsko

120/19/03/2012/N/Wińsko Strona 1 z 15 Wrocław, 27.03.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Gminy Wińsko wraz z jednostkami podległymi ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 120/19/03/2012/N/Wińsko

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 321/16/11/2012/NO/Pyskowice Strona 1 z 5 Wrocław, 26.11.2012r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy

Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku. Nr sprawy: I.272.13.2013. Wszyscy Wykonawcy Mińsk Mazowiecki, dnia 29 października 2013 roku Nr sprawy: I.272.13.2013 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P.

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Skierniewicach Załącznik nr 4a Formularz ofertowy dla PAKIETU 1 Znak sprawy nr MZK.07.P. ...... Nazwa i adres Wykonawcy (Wykonawców) FORMULARZ OFERTOWY 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami udzielenia zamówienia publicznego na usługę Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe

10. W przypadku gdy wysypisko śmieci wyposażone jest w linię sortowniczą prosimy o informację czy zastosowane zostały jakiekolwiek dodatkowe Dotyczy: pytań do przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku I innych interesów Gminy Annopol wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 1. W odniesieniu do rozszerzenia zakresu

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Nidzica, dnia 25.02.2015r Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski

WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski WOJT GMINY SAWIN wo). lubelskie pow ch elmski RBO.271.3.1.2013 Sawin, dnia 18 marca 2013 r. Wykonawcy (wszyscy) Zmiana tresci SIWZ dotyczy: post~powania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego nr 271.3.2013

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie, 29.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Gdynia, 17.02.2015 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (strona internetowa Zamawiającego) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ

Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ. Modyfikacja treści SIWZ Nr sprawy 341/6/10 Gubin 16 grudnia 2010 r. Wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą : Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 288/14/11/2013/N/Kraków Strona 1 z 9 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 110/26/04/2013/N/Jaworze Strona 1 z 5 Wrocław,10.05.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 04.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015.

Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. Wykonawcy. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w BZP: 131826-2015. Środa Wielkopolska, dn. 9 czerwca 2015 r. STAROSTWO POWIATOWE w Środzie Wielkopolskiej Wykonawcy biorący udział w postępowaniu dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław,

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8. Wrocław, Strona 1 z 8 Wrocław, 20.12.2016 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej Inspekcji Pracy. GOZ-353-221-2/10 Wykonawcy wg rozdzielnika Warszawa, dnia 18 lutego 2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Państwowej

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

O F E R T A. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Nidzica wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Załącznik Nr 2 do SIWZ Pieczęd wykonawcy NIP:. (data) REGON: O F E R T A Zamawiający GMINA NIDZICA Plac Wolności 1 13-100 Nidzica woj. Warmiosko - mazurskie Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

157/16/07/2013/N/Sulęcin

157/16/07/2013/N/Sulęcin Strona 1 z 5 Wrocław, 29.07.2013 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Sulęcińskiego ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 157/16/07/2013/N/Sulęcin Działając

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 EIC ISO 27001:2005 AQAP 2120:2006 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. Odpowiedzi Nr 2 na pytania Wykonawców YSKA NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA NYSA Sp. z o.o. 48 300 Nysa, ul. Jagiellońska 10a Tel.: +48 774017100 Fax.: +48 774017110 Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 6/NEC/2015 Odpowiedzi Nr 2 na

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 19.09.2012 r. SUPRA BROKERS Strona 1 z 8 F178 Wrocław, 19.09.2012 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSW w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 NIP 204 000 07 11 REGON 192993561 ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W GDAŃSKU Sp. z o.o. 80-252 GDAŃSK ul. Jaśkowa Dolina 2 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym:

2.2. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej przebiegu szkodowego zgodnie z poniższym: Poznań, 10.09.2014r. ZP WORD 5/komunikacja/2014 W oparciu o art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu udziela

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów

OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/2016/N/Rzeszów Strona 1 z 6 Wrocław, 16.08.2016r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie OPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Świętajno, 17.03.2015 Do wszystkich wykonawców Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia zamawiającego dot. treści SIWZ (zapytanie z dnia 16.03.2015r.) Dotyczy: Postępowania przetargowego o zamówienie

Bardziej szczegółowo

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r.

NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia r. NR SPRAWY: 8/ZP/2016 Warszawa, dnia 08.03.2016 r. Nr ogłoszenia w BZP: 47102-2016; data zamieszczenia: 02.03.2016, Dotyczy: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Gmina Dubeninki Mereckiego 27 19-504 Dubeninki Pismo: Fn.253.1.2013 Dubeninki dnia: 2013-10-18 Szanowni Państwo, O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-17

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10

SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 SPECJALISTYCZNY SZPITAL GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZY im. E. BIERNACKIEGO 58-301 Wałbrzych ul. Paderewskiego 10 tel. (0-74) 887-71-83 tel/fax (0-74) 887-71-03 e-mail: sekretariat@szpital.walbrzych.pl www:szpital.walbrzych.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR. 142/14/06/2013/N/Strzyżów Strona 1 z 5 Wrocław, 17.06.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 142/14/06/2013/N/Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( )

Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) 421. Załącznik 17 Wykonawca wnosi o następujące modyfikacje: Wykonawca zapewni ubezpieczenie ubezpieczy w imieniu swoim ( ) Ubezpieczenie dedykowane będzie obejmowało zapewnione w całym okresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot.

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej szkodowości w odniesieniu do szkód komunikacyjnych (dot. WSzSL/FKZ/072/720/11 Legnica 16.11.2011 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 13 F178. Wrocław, 22.11.2013r. Strona 1 z 13 Wrocław, 22.11.2013r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Powiatu Bolesławieckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi. ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013

Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer ogłoszenia: 312380-2013 Zambrów dnia 09.08.2013 r. OR.272.10.2013 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy : przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego, Numer

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów

GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, Celestynów GMINA CELESTYNÓW Urząd Gminy w Celestynowie ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów www.celestynow.pl RIZPiFZ.271.14.2016 Celestynów dn. 08 kwietnia 2016 r. Wyjaśnienia treści SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń

Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Wyjaśnienie Treści SIWZ III Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Zbąszyń oraz ubezpieczenie łodzi motorowej należącej do Gminy Zbąszyń Zbąszyń, dnia 05.03.2014 r. Sprawa nr: FPI.271.4.2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Celestynów, 08.04.2013r. FZP.271.11.2013 INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Nr ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r.

Pytanie 1 Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert na 14.11.2014 r. Wrocław, dnia 06.11.2014 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenia majątkowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej we Bolesławcu, zgodnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY DO SIWZ NR 132/2014/N/Bochnia Strona 1 z 6 Wrocław, 08.09.2014 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego im. Bł.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica...

Oferta. Załącznik nr 1 do SIWZ. IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy ... ... adres siedziby Wykonawcy. ulica... IN-II.272.3.2015 pełna nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ...... adres siedziby Wykonawcy kod ulica... miasto województwo. nr telefonu... nr fax... adres e-mail. (miejscowość, data). Oferta Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot. postępowania poradzonego trybem przetargu nieograniczonego pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo