OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA"

Transkrypt

1 OFERTA KANCELARII SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA

2 WSTĘP I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII II. ZAKRES USŁUG A. Zakres usług świadczonych przez Kancelarię. B. Obsługa instytucji należących do sektora finansów publicznych. C. Obsługa związana z windykacją należności. III. ZESPÓŁ IV. LISTA REFERENCYJNA V. POUFNOŚĆ VI. HONORARIUM VII. KONTAKT

3 1. Szanowni Państwo, Niniejszym przedstawiamy ofertę Kancelarii w zakresie kompleksowej obsługi prawnej obejmującej bieżące doradztwo prawne we wszystkich aspektach działalności Klienta, w tym w szczególności obsłudze korporacyjnej, działalności inwestycyjnej, kontraktach handlowych, przekształceniach własnościowych i fuzjach, zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi i w arbitrażu, reprezentacji przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz urzędami, kompleksowej obsłudze w zakresie windykacji należności, a także nadzór merytoryczny i koordynację pracy prawników zatrudnionych u Klienta. Mamy nadzieję, iż w przypadku wyboru niniejszej oferty, nasza wiedza i umiejętności zawodowe pozwolą rozstrzygnąć wszelkie kwestie związane z zagadnieniami prawnymi objętymi przedmiotem zlecenia w sposób jak najbardziej dla Państwa korzystny. Szczegółowe informacje o Kancelarii SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIEWICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PART- NERSKA w Warszawie, w tym dotyczące Zespołu, znajdziecie Państwo na stronie internetowej pod adresem

4 INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII 2. I. INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII Kancelaria SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI, JACEK REPS, PAWEŁ MARCINKIE- WICZ, KRZYSZTOF WAWRZYNIAK, JACEK CZARNOHORSKI SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 29, Warszawa (Atrium Plaza) jest firmą prawniczą świadczącą usługi z zakresu szeroko pojmowanej pomocy prawnej na rzecz dużych korporacji polskich i zagranicznych, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji, państwowych i samorządowych osób prawnych oraz osób fizycznych. Partnerzy Kancelarii posiadają wieloletnie doświadczenie, zarówno w prowadzeniu działalności indywidualnej, jak i w pracy w renomowanych kancelariach prawnych polskich i międzynarodowych. Kancelaria jest emanacją oraz czerpie doświadczenie z wieloletniej działalności Kancelarii Marcinkiewicz, Czarnohorski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Prawnicy zatrudnieni w Kancelarii są ekspertami w swoich dziedzinach nie tylko w zakresie prawa polskiego, ale również ustawodawstwa Wspólnot Europejskich. Kancelaria świadczy usługi w ramach stałej obsługi prawnej, jak również zleceń jednostkowych. Poza reprezentowaniem Klientów przed sądami i innymi organami oferujemy także inne usługi prawne, takie jak prowadzenie negocjacji, sporządzanie opinii prawnych i analiz, sporządzanie projektów umów, statutów i innych aktów prawnych oraz obsługę korporacyjną przedsiębiorstw. Kancelaria świadczy swoje usługi w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, włoskim i francuskim.

5 INFORMACJE OGÓLNE O KANCELARII 3. Kancelaria prowadzi swoją działalność na obszarze całego kraju współpracując z adwokatami, radcami prawnymi i prawnikami z innych miast. Ponadto współpracujemy z renomowanymi kancelariami zagranicznymi w zakresie tworzenia i obsługi podmiotów gospodarczych oraz kompleksowej obsługi projektów inwestycyjnych. Kancelaria świadczy usługi dla Klientów różnych branż i sektorów gospodarki. Są wśród nich największe polskie i zagraniczne firmy energetyczne, budowlane, farmaceutyczne, doradcze i handlowe, zakłady przemysłowe, deweloperzy, banki, telekomy oraz prywatni inwestorzy. Obsługa tych podmiotów obejmuje wszystkie etapy związane z realizacją projektów doradztwo przy składaniu ofert lub ich ocenie, doradztwo transakcyjne, prowadzenie postępowań administracyjnych, udział w negocjacjach zmierzających do podpisania umów, obsługę prawną prawidłowej realizacji projektu, nadzór nad działaniami kooperantów, przygotowanie umów z klientami oraz wszelkie czynności zmierzające do realizacji roszczeń mogących powstać w związku z realizacją projektu. Wśród naszych współpracowników są osoby o dużym doświadczeniu zawodowym, eksperci wyspecjalizowani w konkretnych dziedzinach, a także osoby młode, dynamiczne, ze śmiałymi pomysłami rozwiązywania zawiłych problemów faktycznych i prawnych. Współpraca z kancelariami notarialnymi, firmami audytorskimi, biegłymi rewidentami oraz rzeczoznawcami z różnych dziedzin stwarza możliwość świadczenia usług prawnych w pełnym i kompleksowym zakresie. Partnerzy Kancelarii objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem cywilnym od odpowiedzialności z tytułu prowadzonej działalności. Ubezpieczenia takie posiadają również zatrudnieni przez Kancelarię prawnicy i współpracownicy.

6 OPIS DOŚWIADCZENIA 4. II. OPIS DOŚWIADCZENIA A - Zakres usług świadczonych przez Kancelarię. W ramach świadczenia pomocy prawnej Kancelaria świadczy w szczególności następujące usługi: Prawo budowlane i obsługa procesów inwestycyjnych oraz nabywania nieruchomości: obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie, doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów inwestycyjnych, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, badanie stanów prawnych przedsiębiorstw oraz nieruchomości, negocjowanie i wdrażanie umów na roboty budowlane i umowy z zakresu nadzoru inżynieryjnego oraz umów wykonawczych, umowy dotyczące wyposażenia zakładów przemysłowych i fabryk, z uwzględnieniem przepisów Unii Europejskiej i pozyskiwaniem środków pomocowych, doradztwo administracyjnoprawne związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców, obsługa samorządowych i krajowych inwestycji infrastrukturalnych w zakresie budowy dróg i mostów; Obsługa procesów przekształceń własnościowych i fuzji w pełnym zakresie z uwzględnieniem prawa antymonopolowego oraz procedur z zakresu prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi; Zamówienia publiczne: doradztwo w procedurach przetargowych na rzecz zamawiających jak również oferentów, opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych; Obsługa projektów finansowanych z funduszy unijnych: doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, obsługa prawna zamawiających, wykonawców, podwykonawców, niezależnych inżynierów i zarządców kilkudziesięciu projektów infrastrukturalnych finansowanych przy pomocy funduszy unijnych;

7 OPIS DOŚWIADCZENIA 5. Prawo ochrony środowiska: doradztwo w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska, obowiązków organów administracji w zakresie ochrony środowiska, reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji, doradztwo w zakresie uzyskiwania stosowanych pozwoleń i środków pomocowych na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie udzielenia oprocentowanych pożyczek, dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek oraz przyznawania dotacji; Prawo energetyczne: doradztwo dotyczące wszelkiej działalności w sektorze energetycznym, w tym w zakresie restrukturyzacji, uregulowań ustawodawstwa unijnego, przejęć, fuzji, prawa antykonkurencyjnego, długoterminowych umów oraz finansowania projektów energetycznych. Prawo farmaceutyczne: doradztwo w zakresie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, reklamy, promocji i dystrybucji oraz ochrony praw własności intelektualnej produktów leczniczych; Spory sądowe, postępowanie administracyjne i arbitraż gospodarczy: opiniowanie zasadności wszczynania bądź zaniechania wszczęcia postępowań, zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej i samorządowej, organami podatkowymi, sądami polubownymi i w międzynarodowym arbitrażu handlowym, a także mediacja i pomoc w prowadzeniu negocjacji; Prawo handlowe: tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek, postępowanie upadłościowe i naprawcze, due diligence przedsiębiorstw oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw w tym na potrzeby banków i instytucji finansowych;

8 OPIS DOŚWIADCZENIA 6. Prawo cywilne: doradztwo w zakresie umów, zawieranie i rozwiązywanie umów, opiniowanie umów i innych aktów prawnych oraz czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez osoby fizyczne i osoby prawne, jak również jednostki nie posiadające osobowości prawnej, sporządzanie pism, umów i innych aktów prawnych skomplikowanych pod względem prawnym, jak również wzorów umów typowych, problematyka odpowiedzialności kontraktowej stron umów, uczestnictwo w prowadzonych rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego; Prawo finansowe, bankowe i dewizowe: doradztwo w zakresie odpowiedzialności za dyscyplinę finansów publicznych, zasad i sposobów zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych, czynności bankowych, prawa wekslowego i czekowego oraz prawa dewizowego; Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych: doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, zatrudniania cudzoziemców, tworzenie uregulowań wewnętrznych w zakładach pracy, doradztwo w zakresie układów zbiorowych pracy, doradzanie organizacjom pracodawców oraz reprezentowanie pracodawców w sporach ze związkami zawodowymi; Prawo własności intelektualnej i mediów: negocjowanie i zawieranie umów na usługi informatyczne, rejestracja znaków towarowych, doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich, doradztwo w zakresie prawa prasowego oraz radiofonii i telewizji; Prawo podatkowe oraz celne: doradztwo w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatków i opłat lokalnych, reprezentowanie w postępowaniu podatkowym oraz postępowaniu przed organami celnymi, doradztwo w zakresie prawa akcyzowego; Prawo karne: reprezentacja w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego jak również powoda cywilnego, doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty gospodarcze oraz odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych;

9 OPIS DOŚWIADCZENIA 7. B. Obsługa instytucji należących do sektora finansów publicznych. Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze instytucji sektora finansów publicznych we wszystkich aspektach ich działalności, w szczególności w zakresie zagadnień korporacyjnych tych instytucji, doradztwie ich organom, opracowywaniu i opiniowaniu projektów umów, doradzaniu w sprawie zabezpieczeń, sporządzaniu opinii prawnych dotyczących interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa w kontekście realizowanych przez daną jednostkę zadań własnych i zleconych. Kancelaria świadczyła pomoc prawną i obsługiwała między innymi: Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Łodzi Miasto Łódź Miasto Olsztyn Miasto Piotrków Trybunalski.

10 OPIS DOŚWIADCZENIA / ZESPÓŁ 8. C. Obsługa związana z windykacją należności. Wybór naszej oferty pozwala na optymalizację rozwiązań windykacyjnych na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego ze względu na brak jakichkolwiek opłat prowizyjnych od kwot odzyskanych przez Kancelarię w przypadku windykacji masowych portfeli wierzytelności, stosowanie jedynie metod dopuszczalnych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz powierzenie windykacji tylko i wyłącznie wyspecjalizowanym w egzekucji tego typu wierzytelności i współpracującym z nami Komornikom Sądowym wykonującym swoje czynności w oparciu o Kodeks postępowania cywilnego, co może mieć znaczny wpływ na ochronę dobrego wizerunku Klienta często narażonego na uszczerbek związany ze współpracą z firmami windykacyjnymi stosującymi niekonwencjonalne metody działania. III. ZESPÓŁ Wierzymy, iż najlepsze wyniki daje praca zespołowa, dlatego też przedmiot każdego zlecenia realizowany jest przez zespół kilkudziesięciu prawników posiadających stosowne doświadczenie w zakresie określonym przedmiotem zlecenia, pracujących pod nadzorem osób odpowiedzialnych za kontakt z Klientem. Osoby wchodzące w skład zespołu posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej, procesowej oraz doradztwa.

11 LISTA REFERENCYJNA 9. IV. LISTA REFERENCYJNA Obsługujemy przede wszystkim podmioty gospodarcze, ale ze względu na naszą wiedzę i zaufanie wśród Klientów, również osoby fizyczne, a także członków organów spółek prawa handlowego oraz innych instytucji. Do grona naszych stałych Klientów mamy zaszczyt zaliczyć grupę spółek, instytucji finansowych i banków będących liderami w swojej branży. Dla tych podmiotów, niejednokrotnie na zlecenie głównego Klienta, wykonujemy analizy dotyczące podmiotów wchodzących w skład holdingów. Niejednokrotnie przedmiot zleceń udzielanych Kancelarii objęty jest tajemnicą, w związku z tym należy pamiętać, iż w przypadku wielu Klientów nie możemy ujawniać jakichkolwiek danych. Naszymi Klientami są lub byli między innymi: Asseco Systems S.A Arcus S.A. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. BOIG Property Consulting Sp. z o.o. Budimex Dromex S.A. Bilfinger Berger Polska S.A. Braughman Media Big Car Management Sp. z o.o. Centrum Medyczne ENEL MED Centrum Medyczne LIM Sp. z o.o. Cheman S.A. CT-Card Link Sp. z o.o. Chemia Polska Sp. z o.o. Ceramika Nowa Gala S.A. Dro Konsult Sp. z o.o. Danske Bank S.A. Debiut Fundacja Młodego Kina Edbud S.A. ED Invest S.A. ECC Sp. z o.o. El Al. Izrael Airlines Sp. z o.o. Energopol Warszawa S.A.

12 LISTA REFERENCYJNA 10. Europol Nord Sp. z o.o. Euro Bank S.A. Fundacja Edukacji Filmowej Andrzeja Wajdy Fraikin Polska Sp. z o.o. Generali TU S.A. Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Hator Sp. z o.o. Iveco Poland Sp. z o.o. Kredyt Bank S.A. Link4 TU S.A. MAPEI S.A. Mosty Płock S.A. Mosty Łódź S.A. Mistrzowska Szkoła Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy Sp. z o.o. Miasto Łódź Miasto Olsztyn Miasto Piotrków Trybunalski Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o. Mennica Invest Sp. z o.o. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Narodowy Fundusz Ochr. Środ. i Gosp. Wodnej PGE Energia Odnawialna S.A. PKN Orlen S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKO BP Inwestycje Sp. z o.o. PNO Consultants Sp. z o.o. Pure Point Sp. z o.o. Parkridge Retail Development Sp. z o.o. Polbau Sp. z o.o. PTK Centertel Sp. z o.o. PZU S.A. Q Credit S.A. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. Stalexport Transroute Autostrada S.A. Spółdzielnia Mieszkaniowo Budowlana OSIEDLE KABATY Spółdzielnia Mieszkaniowa ŻELAZNA BRAMA Sequence Media Sp. z o.o Telekomunikacja Polska S.A. Totolotek S.A. Transprojekt Sp. z o.o. TU Allianz Polska S.A. Warbud Beton Sp. z o.o. Wittchen S.A. Żagiel S.A. Doradzamy również kilkudziesięciu innym podmiotom gospodarczym reprezentującym różne branże oraz wielu osobom fizycznym, w tym inwestorom giełdowym.

13 POUFNOŚĆ 11. V. POUFNOŚĆ Kancelaria, występując jako oferent, przed ewentualnym wyborem jego oferty, lub jako zleceniobiorca, po dokonaniu wyboru, zobowiązuje się, iż nie będzie ujawniać jakichkolwiek informacji związanych z działalnością Zleceniodawcy lub podmiotów z nim powiązanych zarówno w zakresie objętym przedmiotem zlecenia, jak również wszelkich innych informacji uzyskanych przy okazji wykonywania przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy, po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy. Wszelkie materiały, w tym umowy i inne dokumenty zawierające dane dotyczące Zleceniodawcy i inne informacje związane z jego działalnością, w których posiadanie Zleceniobiorca wejdzie w związku z wykonywaniem prac objętych przedmiotem umowy stanowić będą własność Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zwróci niniejsze dokumenty Zleceniodawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, co wiąże się z wykonywaniem zawodu radcy prawnego lub adwokata wynika z obowiązujących przepisów prawa: Ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych oraz Ustawy z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze, a także z Zasad Etyki obowiązujących radców prawnych i adwokatów przy wykonywaniu zawodu. Za naruszenie obowiązków, także obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej członkowie korporacji odpowiadają dyscyplinarnie, a z jej zachowania radcy prawni i adwokaci mogą zostać zwolnieni jedynie przez Sąd. Obowiązki te dotyczą wszystkich członków zespołu. Kancelaria zapewnia o dochowaniu tajemnicy zawodowej i zabezpieczeniu poufności w trakcie wykonywania umowy jak i po jej zakończeniu bez ograniczeń czasowych. Zachowanie tajemnicy i poufności nastąpi w oparciu o funkcjonujące w Kancelarii procedury oparte o przytoczone powyżej wymogi wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

14 HONORARIUM 12. VI. HONORARIUM Wynagrodzenie określane według stawki godzinowej wynegocjowanej z Klientem za godzinę pracy prawnika Kancelarii lub Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe niezależne od ilości godzin pracy Kancelarii lub Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za umówioną z Klientem ilość godzin pracy Kancelarii uzupełnione wynagrodzeniem według stawki godzinowej po przekroczeniu określonego w umowie limitu godzin pracy Kancelarii i Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych negocjowane indywidualnie w sprawie, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r. z późniejszymi zmianami). Wyrażamy nadzieję, iż nasza oferta okaże się dla Państwa interesująca. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do jej treści, prosimy o bezpośredni kontakt z partnerami Kancelarii. Przedmiotową ofertę prosimy traktować jako zaproszenie do negocjacji. Z poważaniem, Jacek Czarnohorski Adwokat

15 KONTAKT 13. SQLEGAL ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI Atrium Plaza Al. Jana Pawła II Warszawa T F

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne

O FIRMIE BIURA. Finanse IP / IT Spory Sądowe / Arbitraż / Mediacje Podatki Prawo upadłościowe Prawo umów Zamówienia publiczne O FIRMIE Kancelaria Prawnicza Windmill Gąsiewski & Roman została utworzona jako firma prawnicza specjalizująca się w prawie korporacyjnym i gospodarczym w listopadzie 1996 roku. W latach 1997-1999 Kancelaria

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA USŁUG PRAWNYCH OFERTA USŁUG PRAWNYCH Kancelaria Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni to zespół ponad 20 prawników wyspecjalizowanych we wszystkich dziedzinach prawa. Klienci doceniają nasze interdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze

BCC2014 Edycja 12. Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC2014 Edycja 12 Firmy doradcze i kancelarie prawnicze BCC Firmy doradcze i kancelarie prawnicze Wydawnictwa Business Centre Club: GAZETA BCC Klubowy miesięcznik BCC o sprawach najważniejszych dla polskich

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów

Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Prezentacja oferty - KDA Kancelaria Doradców i Audytorów KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o. ul. Głogowska 100/6; 60-263 Poznań kancelaria@kdadp.pl; www.kdadp.pl,

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności

Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Prezentacja Kancelarii w zakresie obsługi prawnej oraz windykacji wierzytelności Kancelaria Prawna Stigma Office... Rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb Szanowni Państwo! Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1)

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 1) Dz.U.2010.46.276 2010-10-08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011-01-02 zm. Dz.U.2010.182.1228

Bardziej szczegółowo

MiFID broszura informacyjna

MiFID broszura informacyjna MiFID broszura informacyjna dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1. Przewodnik po MiFID 4 I. Co to jest MiFID? 4 II. Proces świadczenia usług inwestycyjnych 4 A. Przed świadczeniem

Bardziej szczegółowo

Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k.

Oferta Produktowa. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. Sp.k. Mirosław Ochojski Prezes Zarządu tel: 71 788 85 91 fax: 71 788 85 92 Oferta Produktowa Spis treści: 1. Przedmiot oferty 3 2. O Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537

tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 Kancelaria Sejmu s. 1/26 tj. Dz.U. 2014 poz. 1537 dla ustawy Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1537 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.

Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan ul. Zbyszka Cybulskiego 3 00-727 Warszawa Tel. 48 (22) 55 99 875 Fax 48 (22) 55 99 910 www.radapodatkowa.pl RAPORT ROCZNY 2013 Jesteś odpowiedzialny wyłącznie za zapłatę

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA

Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA Dz.U.10.46.276 2010.10.08 zm. przen. Dz.U.2009.166.1317 art. 1 2011.01.02 zm. Dz.U.2010.182.1228 art. 129 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo