( )* *2.0 m *2.05*3 szt *2.80*2+1.10*2.10*1+2.11*2.12*2+1.5*2.12*4 m szt. 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(1.17+4.29)*3.20-0.8*2.0 m 2 15.872. 0.90*2.05*3 szt. 5.535. 1.5*2.80*2+1.10*2.10*1+2.11*2.12*2+1.5*2.12*4 m 2 32.376. 4 szt. 4."

Transkrypt

1 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa wejscia budynku Zespolu Szkóù ponadginnzjalnych przy ul.poczowej w Mysùowicach Roboy rozbiórkowe 1 d.1 KNR KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR-W 2-01 d KNR 4-01 d KNR-W 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d Rozebranie œcian, filarów i kolun z cegieù na zaprawie ceenowo-wapiennej 3 (2.06* * *2.12)* *0.90*0.30* *3.20* *3.20*0.29+( )*0.29* *2.12* *2.30* RAZEM Rozebranie œcianki z cegieù o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ceenowo-wapiennej ( )* * RAZEM Wykucie z uru oœcie nic drewnianych o powierzchni do 2 2- wykucie drzwi sz. 0.90*2.05*3 sz RAZEM Wykucie z uru oœcie nic salowych lub kra okiennych o powierzchni ponad *2.80*2+1.10*2.10*1+2.11*2.12*2+1.5*2.12* RAZEM Wykucie z uru oœcie nic drewnianych o powierzchni do 2 2-okna sz. 4 sz Wykucie z uru kra okiennych o powierzchni ponad 2 2 RAZEM *1.00* RAZEM Zerwanie posadzek lub okùadzin z asy lasrykowej ( )* RAZEM Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów, koùnierzy, gzysów ip. z blachy nie nadaj¹cej siê do u yku 12.00*0.50* RAZEM Rozebranie rur spusowych z blachy nie nadaj¹cej siê do u yku 12* RAZEM Rêczne rozebranie podbudowy beonowej - dalszy 1 c gruboœci RAZEM Rêczne rozebranie podbudowy beonowej o gruboœci 12 c 9.38* * RAZEM Roboy ziene wykonywane koparkai podsiêbiernyi o pojenoœci ùy ki w gruncie ka. III z ranspore urobku saochodai saowyùadowczyi na odlegùoœã do 1 k ( 5.63*13.50* *6.20*3.20)* RAZEM Wykopy o œcianach pionowych przy odkrywaniu odcinkai isniej¹cych fundaenów 3 o gùêbokoœci do 1.5 w gruncie ka. IV (5.63*13.50* *6.20*3.20)* RAZEM Peùne uocnienie pionowych œcian wykopów liniowych o szerokoœci do 1 i gùêb. do 3 balai drewnianyi w grunach suchych ka. III-IV z rozbiórk¹ ( )*2* RAZEM Roboy ziene z przewoze grunu aczkai na odlegùoœã do 10 (ka.gr.iii) 3 ( )-( ( )*0.30) RAZEM Zasypywanie wykopów spycharkai z przeieszczenie grunu na odl. do 10 3 w gruncie ka. I-III * RAZEM Nakùady uzupeùn.za ka de dalsze rozp. 0.5 k ransporu ponad 1 k saochodai 3 saowyùadowczyi po drogach uwardzonych ziei ka.iii-iv (( )-( ))* RAZEM Nora PRO Wersja 4.27

2 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 18 KNR 2-01 Roboy ziene wykon.koparkai przedsiêbiernyi o poj.ùy ki w 3 d gr.ka.iii z ransp.urobku saochod.saowyùadowczyi na odlegùoœã do 1 k dowoz ziei do zasypu d.1 kalk. wùasna 20 d.1 kalk. wùasna Opùaa za skùadowanie nadiaru ziei z wykopów. kpl RAZEM kpl RAZEM Opùaa za wywóz i skùadowanie aeriaùów z rozbiórki - gruz, solarka kpl 1 kpl RAZEM Roboy beonowe 21 KNR z.sz KNR Podkùady beonowe na podùo u grunowy Zasosowano popê do beonu na saochodzie. 9.28*9.25* *1.70* RAZEM awy fundaenowe prosok¹ne elbeowe, szerokoœci do 0,8 - z zasosowanie 3 popy do beonu 1: ( )*0.7* ; 7.88*3*0.80* : ( )*0.70* KNR 2-02 awy fundaenowe prosok¹ne elbeowe, szerokoœci do 0,6 - z zasosowanie popy do beonu 4; 8.50*3*0.40* KNR KNR RAZEM RAZEM Úciany beonowe prose gruboœci 20 c wysokoœci do 3 - z zasosowanie popy do beonu ( )* RAZEM Úciany beonowe ùukowe gruboœci 20 c wysokoœci do 4 - z zasosowanie popy do beonu ( )* RAZEM Úciany beonowe - dodaek za ka dy 1 c ró nicy gruboœci - z zasosowanie popy do beonu ( )* RAZEM Sùupy elbeowe, prosok¹ne o wysokoœci do 6 ; sosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zasosowanie popy do beonu S 1; 0.45*0.30*5.20* RAZEM Sùupy elbeowe, prosok¹ne o wysokoœci do 6 ; sosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z zasosowanie popy do beonu S 2; 0.30*0.20*5.40* RAZEM Wieñce onoliyczne na œcianach zewnêrznych o szerokoœci do 30 c 3 26 KNR KNR KNR KNR *0.30*(9.24*2+1.4*2+9.28*2)* RAZEM Belki i podci¹gi, elbeowe; sosunek deskowanego obwodu do przekroju do z zasosowanie popy do beonu B 1: 8.18*0.30*0.50* RAZEM Belki i podci¹gi, elbeowe; sosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad z zasosowanie popy do beonu B 2; 8.48*0.20*0.30* RAZEM Belki i podci¹gi, elbeowe; sosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad z zasosowanie popy do beonu N 1+N2; 0.2*0.20* *0.20* RAZEM Wykonanie przesklepieñ oworów w œcianach z cegieù z wykucie gniazd dla 3 belek salowych 0.50*0.25*0.59*4+0.70*0.22*0.29* RAZEM Wykonanie przesklepieñ oworów w œcianach z cegieù - dosarczenie i obsadzenie belek salowych I IPE do 330 B 3,B *2+6.10* RAZEM KNR KNR KNR KNR KNR Nora PRO Wersja 4.27

3 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 35 KNR 4-01 Uocowanie siaki 'Rabiza' na sopkach belek poz ( ) RAZEM KNR 4-01 Powlekanie siaki ciêo-ci¹gnionej na œcianach i sropach zapraw¹ ceenow¹ ob.jw 53.20* RAZEM KNR 0-14 Obudowa eleenów konsrukcji pùyai gipsowo - karonowyi na ruszach ealowych pojedynczych belek i podci¹gów, jednowarswowa *(0.48*2+0.40)*2+7.20*(0.34*2+0.50) RAZEM KNR-W 2-05 Hale ypu lekkiego - sùupy o asie do 1 - ona wraz z dosaw¹ RAZEM KNK 7-28 Wykucie oworów na œruby w fundaenach beonowych o gùêbokoœci ponad ow do 80 c 12*4 ow RAZEM KNR 2-02 Ýelbeowe pùyy sropowe, gruboœci 8 c pùaskie lub na ebrach - z zasosowanie popy do beonu 8.78*(2.885* ) RAZEM KNR 2-02 Ýelbeowe pùyy sropowe, dachowe - dodaek za ka dy 1 c ró nicy gruboœci pùyy - z zasosowanie popy do beonu Kronoœã = KNR 2-02 Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy ebrowane Fi; KNR KNR KNR KNR z.sz KNR z.sz KNR KNR RAZEM RAZEM Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy gùadkie RAZEM Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy gùadkie RAZEM Przygoowanie i ona zbrojenia eleenów budynków i budowli - prêy ebrowane RAZEM Úciany kanaùów wewn¹rz budynku z beonu gruboœci 12 c Przy zasosowaniu popy do beonu. (1.3*2+2.05*2+2.95*2+0.38*6)* RAZEM Beonowe dno kanaùu wewn¹rz budynku gruboœci 10 c Przy zasosowaniu popy do beonu. ( )* RAZEM Tynki œcian kanaùu o wysokoœci do 50 c (( )*2+0.38*6)* RAZEM Obraowanie z k¹ownika kanaùu wewn¹rz budynku ( )* RAZEM KNR 2-02 Przekrycia kanaùów wewn¹rz budynku prefabrykowanyi pùyai elbeowyi o gruboœci 6 c ( )* RAZEM Roboy izolacyjne i pokrycie 51 KNR 0-29 Przygoowanie powierzchni pozioych pod uszczelnienia w echnologii SU- d PERFLEX-10 - grunowanie Eurolane 3K rêcznie ( * )* RAZEM Nora PRO Wersja 4.27

4 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 52 KNR 0-29 Docieplenie œcian piwnic pùyai polisyrenowyi (syropianowyi) ocowanyi d caùopowierzchniowo w echnologii SUPERFLEX RAZEM KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiea warswai papy na lepiku na gor¹co ùaw d fundaenowych beonowych ( )* ( *3)* RAZEM KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powùokowe biuiczne pionowe - wykonywane na d zino z lepiku asfalowego - pierwsza warswa ( * )*0.40*2 RAZEM KNR 0-22 Krycie dachów pap¹ erozgrzewaln¹ na podùo u beonowy d * RAZEM KNR 0-22 Obróbki dachowe urów ogniowych pase papy przy zasosowaniu papy erozgrzewalnej b d dodaek za ka de 5 c szer. ponad 30 c 11.08* *1.20*2+9.38*1.20 b RAZEM KNR 0-22 Obróbki dachowe kosza przy zasosowaniu papy erozgrzewalnej - analogia b d obrobka korya odwadniaj¹cego 9.38 b RAZEM KNR 2-02 Obróbki przy szerokoœci w rozwiniêciu ponad 25 c - z blachy ocynkowanej d * RAZEM KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylaacyjnych konsrukcyjnych pionowych kie d * RAZEM KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylaacyjnych konsrukcyjnych pozioych kie d * RAZEM KNR-W 2-02 Rury spusowe okr¹gùe o œr. 15 c - z blachy salowej ocynkowanej d RAZEM Roboy urowe 62 KNR 0-27 d z.sz KNR 0-27 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR AT-32 d KNR 0-16 d Úciany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powy ej 4,5 i gr. 38 c z pusaków ceraicznych POROTHERM - syse "z kieszeni¹" Proieñ krzywizny œcian ponad 3 ( )* RAZEM Úciany budynków jednokondygnacyjnych o wys. powy ej 4,5 i gr. 38 c z pusaków ceraicznych POROTHERM - syse "z kieszeni¹" ( )*4.80-( )* RAZEM Uzupeùnienie œcian lub zaurowanie oworów w œcianach na zaprawie ceenowo-wapiennej 3 cegùai 1.10*2.12*0.50+( )*2.12* *0.29* *2.12* RAZEM Úcianki dziaùowe peùne z cegieù kraówek 7c. 2.00* *2.05+( *2)* *2.05*2+2.00* RAZEM Úcianki dziaùowe peùne z cegieù dziurawek gruboœci 2x1/4 ceg. ( )* *2.05+( )* * * *2.05 RAZEM Osadzenie kszaùowników ealowych ochronnych zabezpieczaj¹cych krawêdzie 3.20* RAZEM Úciany budynków jednokondygnacyjnych o wysokoœci powy ej 4.5 z bloczków YTONG o gruboœci 20 c 9.0* RAZEM Nora PRO Wersja 4.27

5 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 69 NNRNKB (z.iv) Licowanie œcian o pow.do 5 2 pùykai erakoowyi o wy. 10x20 c d luze na zaprawie klejowej "ATLAS" 9.00*1.1* RAZEM Tynki i okladziny œcienne wewnêrzne i zewnêrzne 70 KNR 2-02 Tynki wewnêrzne zwykùe ka. III wykonywane echanicznie na œcianach i sùupach d z.sz Úciany krzywoliniowe. 9.38* * KNR 2-02 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 4-01 d KNR 2-02 d KNR AT-12 d KNR AT-12 d KNR 2-02 d RAZEM Tynki wewnêrzne zwykùe ka. III wykonywane echanicznie na œcianach i sùupach (2.12* *2.05)* ( * *3+0.35)* *2.05* (2.00* *2.05)*2+(7.66*2+0.28*4)* *2.05* ( )*3.64-( )* RAZEM Uzupeùnienie ynków zwykùych wewnêrznych ka. III z zaprawy ceenowowapiennej na œcianach i sùupach prosok¹nych na podùo u z cegùy i pusaków (do 2 2 w 1 iejscu) 1.02*2.12*2+( )*3.10*2+0.30*3.20* Wykonanie pasów ynku zwykùego ka. III o szerokoœci do 15 c na urach z cegieù lub œcianach z beonu pokrywaj¹cego bruzdy uprzednio zaurowanych cegùai lub dachówkai 3.2* Wykonanie pasów ynku zwykùego ka. III o szerokoœci do 50 c na urach z cegieù lub œcianach z beonu pokrywaj¹cego bruzdy uprzednio zaurowanych cegùai lub dachówkai 3.20* RAZEM RAZEM RAZEM Wykonanie pasów ynku zwykùego ka. III o szerokoœci do 30 c na urach z cegieù lub œcianach z beonu pokrywaj¹cego bruzdy uprzednio zaurowanych cegùai lub dachówkai 3.20* * RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdêwiêkowe z pùy syropianowych pionowe na zaprawie bez siaki eal RAZEM Okùadziny œcian z pùy gipsowo-karonowych NIDA pojedyncze na konsrukcji salowej na œcianach ( *3+0.30*2+0.2*3+0.35* *3+0.3*2)* *2.05*2-( )*2.12 RAZEM Sufiy podwieszane z pùy gipsowo-karonowych NIDA Ogieñ (syse NIDA Sufi) na ealowej konsrukcji noœnej NIDA 60CD jednopozioowej, jedna wars- wa pokrycia 15-01, odpornoœã ogniowa F 0,5/EI * * RAZEM Tynki wewnêrzne zwykùe ka. III wykonywane echanicznie na sropach i podci¹gach 9.38* * RAZEM KNR-W 2-02 Tynki (gùadzie) jednowarswowe wewnêrzne gruboœci 3 z gipsu szpachlowego d wykonywane rêcznie na œcianach na podùo u z ynku po.1,2 ( )*3.64-( )* po.3 (8.15*2+3.77*2)* * * *0.54*6+(2.05*2+1.4)* po.4 ( )*2* *2.05* po.5 ( )*2* * po.6 (1.08*4+1.35*2+1.4*2)*( )+( )*2* *2.05* (1.47*2+1.63*2+1.67*2+2.47*2)* * po.7 ( )*2* RAZEM KNR-W 2-02 Tynki (gùadzie) jednowarswowe wewnêrzne gruboœci 3 z gipsu szpachlowego d wykonywane rêcznie na sropach na podùo u z ynku po. 1,2 8.48* * po. 4,5 ( )* po. 6 ( )*1.08+( )* * po * KNR 2-02 d Tynki (gùadzie) jednowarsw.wewn.gr.3 z gipsu szpachlow.wyk.rêcz.na œcianach - dodaek za pogrubienie o RAZEM Nora PRO Wersja 4.27

6 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 2-02 Tynki (gùadzie) jednowarsw.wewn.gr.3 z gipsu szpachlow.wyk.rêcz.na d sropach - dodaek za pogrubienie o KNR 2-02 d KNR AT-31 d KNR AT-31 d KNR AT-31 d KNR 2-02 d Licowanie œcian pùykai o wyiarach 30x30 c na klej eod¹ zwykù¹ RAZEM (1.40*2+1.35*2+1.08*4-0.90)*2.10+( )*2.1 RAZEM Ocieplenie w syseie BAUMIT GRANOPOR (wyprawa ynkarska akrylowa); pùyy syropianowe gr. 12 c na œcianach ( *2+1.5*2)* RAZEM Ochrona naro ników wypukùych przy u yciu profilu naro nikowego 4.50* RAZEM Ocieplenie œcian w echnologii BAUMIT/MUREXIN z okùadzin¹ z pùyek klinkierowych 25x6 c; pùyy syropianowe gr. 12 c - elewacja + filary w hollu ( )*4.50-( )*3.05+(0.45* * *2)*3.64 RAZEM Ruszowania raowe warszawskie wielokolunowe wysokoœci do 6 14*4.50+( )* RAZEM Solarka okienna i drzwiowa 89 KNR 2-02 Owory w œcianach urowanych -uùo enie nadpro y prefabrykowanych d KNR 0-19 d KNR 0-19 d KNR 0-19 d KNR 0-19 d KNR 0-19 d KNNR 2 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d Deona i ona okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad na zewn¹rz grafi od wewn¹rz biale szyba anywùaaniowa 3.05* *0.95* Wyiana solarki na œcianki aluiniowe oszklone na budowie - szkùo anywùaaniowe szyby anywlaniowe 5.57*( )* RAZEM RAZEM RAZEM Mona okien z PCV z obróbk¹ obsadzenia o pow. ponad okno hollu wejœiowego, saùe barwione na zewn grafiowe, wewn. biaùe,szklo anywlaaniowe 3.05*2.57* RAZEM Wyiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do *0.80*1+1.00*1.00* RAZEM Wyiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad EI *1.00* RAZEM Úwieliki i klapy dyowe 1.20*1.20* RAZEM Mona drzwi wejœciowych o konsrukcji aluiniowej anywlaaniowych 3.34* RAZEM Drzwi aluiniowe jednoskrzydùowe anywlaaniowe EI *1.00*1+2.10*1.00* RAZEM Drzwi aluiniowe dwuskrzydùowe o odpornoœci ogniowej EI *1.50* RAZEM Úcianki aluiniowe-przegroda p.po EI *2.00* Nora PRO Wersja 4.27

7 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 0-19 Wyiana drzwi zespolonych na drzwi zewn. PCV z naœwiele d *1.60*1+2.10*1.20* RAZEM KNR-W 2-02 Oœcie nice drewniane zwykùe z opaskai dwusronnyi d *1.0* RAZEM KNR-W 2-02 Skrzydùa drzwiowe pùyowe wewnêrzne peùne jednoskrzydùowe fabrycznie wykoñczone d biale 2.10*1.00* RAZEM KNR-W 2-02 Drzwi przeciwpo arowe radycyjne pelne biale o powierzchni ponad 2 2 d *1.00* RAZEM KNR-W 2-02 Dosawa i ona zadaszenia nad wejœcie d * RAZEM KNR 4-01 Obsadzenie podokienników drewnianych - analogia ona blau drewnianego d lady RAZEM Podlo a i posadzki 106 KNR 2-02 Podkùady z ubiych aeriaùów sypkich na sropie 3 d po. 1+2 (9.38* *2.10)* RAZEM KNR 2-02 Podkùady beonowe na podùo u grunowy Zasosowano popê do beonu na 3 d z.sz saochodzie * NNRNKB d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d KNR 2-02 d Holl+2poriernia po.3- szania p.7pokój Dyrekora 115 KNR 2-02 d KNNR 2 d RAZEM (z.v) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w poieszczeniach o pow.ponad RAZEM Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polieylenowej szerokiej pozioe podposadzkowe RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdêwiêkowe z pùy syropianowych pozioe na wierzchu konsrukcji na sucho - jedna warswa RAZEM Izolacje cieplne i przeciwdêwiêkowe z pùy syropianowych pozioe na wierzchu konsrukcji na sucho - ka da nasêpna warswa RAZEM Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy beonowej gruboœci 20 zaare na gùadko * * RAZEM Warswy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy ceenowej - dodaek lub por¹cenie za zianê gruboœci o * RAZEM Posadzki z wykùadzin z worzyw szucznych bez warswy izolacyjnej rulonowe - PCW anypoœlizgowa ( )* *0.53+( )*( ) * RAZEM Posadzki z wykùadzin z worzyw szucznych - zgrzewanie wykùadzin rulonowych RAZEM Saopoziouj¹ce asy szpachlowe ypu TERPLAN-N gr. 2,0 wewn¹rz budynków pod pùyki z kaieni szucznych, wykùadziny i parkie Nora PRO Wersja 4.27

8 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 0-12II Posadzki pùykowe z kaieni szucznych; pùyki 30x30 c ukùadane na klej eod¹ d kobinowan¹ po.4 szania ( )*2+0.40* po.5 socjalne 2.84*1.72+( )* po *( )+0.10*0.59+( )*2*3.20+( )*2* RAZEM KNR 2-02 Szafy wnêkowe z pawlaczai dwudrzwiowe o szer.90c d (0.60*2+1.47)* RAZEM NNRNKB (z.vii) Grunowanie podùo y preparaai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI d GRUNT" - powierzchnie pozioe * RAZEM NNRNKB (z.vii) Grunowanie podùo y preparaai "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI d GRUNT" - powierzchnie pionowe RAZEM Roboy alarskie 121 KNR 2-02 d Dwukrone alowanie doborowe farb¹ olejn¹ lub falow¹ ynków wewnêrznych z rzykrony szpachlowanie 122 KNR-W 2-02 d KNR-W 2-02 d (2.84*2+4.76*2+0.28*4+2.00*4)* RAZEM Dwukrone alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnêrznych - podùo- y gipsowych z grunowanie farbai zywalnyi- kolor RAZEM Dwukrone alowanie farbai eulsyjnyi powierzchni wewnêrznych - podùo- y gipsowych z grunowanie RAZEM Roboy zewnêrzne-podjazd, place,parking 124 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie korya na caùej szerokoœci jezdni i chodników w gruncie d ka. I-IV gùêbokoœci 20 c RAZEM KNR 2-31 Rêczne wykonanie korya na caùej szerokoœci jezdni i chodników w gruncie ka. d III-IV - za ka de dalsze 5 c gùêbokoœci Kronoœã = * KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d NNRNKB d RAZEM Podbudowa z kruszywa nauralnego - warswa dolna o gruboœci po zagêszczeniu 20 c RAZEM Podbudowa z kruszywa ùaanego - warswa górna o gruboœci po zagêszczeniu 8 c Kronoœã = RAZEM Krawê niki beonowe wysaj¹ce o wyiarach 15x30 c na podsypce ceenowo-piaskowej RAZEM awa pod krawê niki beonowa z opore 3 53*0.20* RAZEM Ukùadanie nawierzchni chodników i placów z beonowej koski brukowej gr. 8 c eleenów/ RAZEM Nora PRO Wersja 4.27

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Budowa budynku przedszkola 1.1 Roboty ziemne- CPV 45111200-0 1 d.1.1

OBMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Budowa budynku przedszkola 1.1 Roboty ziemne- CPV 45111200-0 1 d.1.1 PRZEDSZKOLE_BUDOWA_KOSZTORYS_AKT.ah Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz. Raze Budowa budynku przedszkola. Roboy ziene- CPV 45- d.. KNR-W - 9- KNR-W - d.. 9- KNR - d.. 7-4 KNR - d.. 8-5 KNR-W - d..

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Przebudowa budynku Remizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboty budowlane Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa budynku Reizy OSP w Rybnie - wykonanie garażu - roboy budowlane 1 KNR 4-01 Wykucie z uru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 2 0354-08 1.70*1.50*2

Bardziej szczegółowo

- 1 - Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud

- 1 - Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 6686 Użytkownik: Ekobud DZIAŁY KOSZTORYSU Nazwa działu Od Do Budowa sali sporowej wraz z częścią dydakyczną w Śniadowie - roboy rozbiórkowe 1 45110000-1 Rozebranie budynku urowanego 1 26 2 45110000-1 Rozebranie budynku hali 27

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo. PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński

PRZEDMIAR. ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo. PHU Hydrobud Stanisław Kuźmiński PHU Hydrobud Sanisław Kuźiński ul. Wspólna 4, 18-214 Klukowo PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KULESZACH KOŚCIEL- NYCH ADRES INWESTYCJI : UL. GŁÓWNA 2,

Bardziej szczegółowo

d.1 0114-01 1) niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.090 ha 0.090 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.

d.1 0114-01 1) niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe 0.090 ha 0.090 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. Hala agazynowo garazowa - Ząbki 1 San surowy owary 1 KNR-W 2-01 Roboy poiarowe przy powierzchniowych roboach zienych - ha d.1 0114-01 1) niwelacja erenu pod obieky przeysłowe 0.090 ha 0.090 Usunięcie warswy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.U.H.Indo Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino ul.ogrodowa5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45213221-8 Roboy budowlane w zakresie budowy agazynów NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688

1 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m 3 5.176+20.606+22.906 m 3 48.688 RAZEM 48.688 Podsawa 1 Roboy ziemne 1 KNR 2- Pomiary przy wykopach fundamenowych w erenie równinnym d.1 22- i nizinnym 5.176+20.606+22.906 48.688 RAZEM 48.688 2 KNR 2- Usuni cie warswy ziemi urodzajnej o grubo ci do

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Wiaa ocieplona sorowni odpadów ADRES INWESTYCJI : Rzgów, ul. Lieracka 83 INWESTOR : JANTAR Jarosław Fiałkowski ADRES INWESTORA : 95-030 Rzgów, ul. Króka 2 BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA PRZEDMIAR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PRZEDMIAR ROBÓT. PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45200000-9 Roboy budowlane w zakresie wznoszenia koplenych obieków budowlanych lub ich części oraz roboy

Bardziej szczegółowo

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej m2 się do użytku 4,76 m2 4,76 PRZEDMIAR INWESTORSKI Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 CZĘŚĆ A- od podwórka 1 d.1 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów ip.z blachy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski

KOSZTORYS OFERTOWY. Usługi Projektowe Henryk Tomaszewski Usługi Projektowe Henryk Toaszewski KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont swietlicy wiejskiej w Tuławkach ADRES INWESTYCJI : Tuławki 14; 11-001 Dywity INWESTOR : Gina Dywity ADRES INWESTORA : ul.olsztyńska

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : styczeń 2011 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł NAZWA INWESTYCJI : Zachodniopoorskie Cenru Opieki nad Kobieą i Dzieckie ADRES INWESTYCJI : ul. Mączna 4 70-780 Szczecin INWESTOR : S.P.S.Z.O.Z " Zdroje " ADRES INWESTORA : 70-780 Szczecin ul.mączna 4 BRANŻA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : GaraŜ 6-stanowiskowy. BRANśA : OGÓLNOBUDOWLANA. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : GaraŜ 6-stanowiskowy. BRANśA : OGÓLNOBUDOWLANA. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4525000-7 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych opieki zdrowonej i społecznej, kreaoriów oraz obieków uŝyeczności publicznej NAZWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów

PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : HALA MAGAZYNOWA ADRES INWESTYCJI : PGK śyrardów INWESTOR : PGK śyrardów SP. Z O.O. ADRES INWESTORA : ULICA CZYSTA 5, 96-300 śyrardów BRANśA : ROBOTY BUDOWLANE DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym Przediar j.. Raze 1 KNR 4-04 0405-02 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych podłóg białych na półwpust - Usytuowanie budynku unieożliwia dostęp osobo postronny,00 2 KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1. Rozebranie drewnianych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37

PRZEDMIAR. Instytut Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37 Insyu Techniki Górniczej KOMAG 44-101 Gliwice, ul. Pszczyńska 37 NAZWA INWESTYCJI : Ekran akusyczny - ZG SOBIESKI ADRES INWESTYCJI : 74-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2 INWESTOR : Południowy Koncern Węglowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT HALA

PRZEDMIAR ROBÓT HALA EcoPro; Ochrona Środowiska, Budownicwo Wodne gr inż. Pior Furak ul. Żeroskiego 2; 8-200 Dzierżoniów PRZEDMIAR ROBÓT HALA NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i odernizacja Zakładu Uylizacji Odpadów Kounalnych

Bardziej szczegółowo

Kasy stadionu przedmiar -dla projektu Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu

Kasy stadionu przedmiar -dla projektu Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu a.s.p.a. Pracownia Archiekoniczna ul. Kwiaowa 13, 8-306 Wałbrzych Kasy sadionu przedmiar -dla projeku Zagospodarowanie erenów sporowo-rekreacyjnych przy ul. Śliwińskiego w Kołobrzegu Klasyfikacja robó

Bardziej szczegółowo

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - przyjęto 25% istniejącej powierzchni (((4,4 + 0,54 + 4,07) * (3,99 + 0,54 + 3,83))) * 0,25 Nadbudowa jednej kondygnacji nad budynkiem sraży pożarnej wraz z przebudową więźby dachowej, dobudowa garażu, zadaszenie wieży dachem czerospadowym na słupach - prace konsrukcyjne Podsawa KNR 4-04 0504-0

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T. "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 1 KASYNO

P R Z E D M I A R R O B Ó T. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 1 KASYNO Konseal Alians Sp. z o.o. ul. Jana Kaziierza 60 lok. U2 01-248 Warszawa "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku nr 1 KASYNO NAZWA INWESTYCJI : Budynek nr 1 - KASYNO wraz z owarzyszącyi urzadzeniai budowlanyi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR cz.1 Przebudowa części magazynu na dwie komory chłodnicze

PRZEDMIAR cz.1 Przebudowa części magazynu na dwie komory chłodnicze Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45200000-9 Roboy budowlane 1.1 45110000-1 Roboy rozbiórkowe 1 d.1.1 2 d.1.1 3 d.1.1 KNNR 6 0803-02 KNR 4-01 0212-02 KNR 2-25 0307-04 1.2 45110000-1 Roboy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygoowanie erenu pod budowę 45112500-0 Usuwanie gleby 45262210-6 Roboy budowlane w zakresie budowy obieków budowlanych

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY BUDOWLANE 1.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY BUDOWLANE. 0- Roboty rozbiórkowe d.. KNR -0 0-0 KNR -0 d.. 0-0 KNR -0 d.. 0- KNR -0 d.. 0- d.. kalk. własna Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15. Pracownia Projektowo Konserwatorska " PROKON"

PRZEDMIAR ROBÓT. 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 15. Pracownia Projektowo Konserwatorska  PROKON Pracownia Projektowo Konserwatorska " PROKON" 46-053 Suchy Bór, ul. Kasztanowa 5 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Do Pobytu Dziennego OsóbStarych ADRES INWESTYCJI : 46-060 Prószków, ul. Zakowa 8 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza

PRZEDMIAR USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE NOR- BUD NORBERT WAŚKIEWICZ. ul. Polna 23; 97-340 Rozprza USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE "NOR- BUD" NORBERT WAŚKIEWICZ ul. Polna 23; 97-340 Rozprza NAZWA INWESTYCJI : Reont poieszczeń w ZSP w Sulejowie ADRES INWESTYCJI : ul. Milejowska 21, 97-330 Sulejów INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 16.06.2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 16.06.2014. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45410000-4 Tynkowanie 45421131-1 Insalowanie drzwi 45431000-7 Kładzenie płyek 45233220-7 Roboy w zakresie nawierzchni dróg 45443000-4 Roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

PRZEDMIAR ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 ROBÓT - IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTO- WYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNEGO 4.1.1. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 NAZWA INWESTYCJI : IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SEGMENTU ŻYWIENIOWO-ADMINISTRACYJNE-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 67-200 Głogów ul. Oriona 1/13. Pracownia Projektowo Kosztorysowa CADI- MA Paweł Macher

PRZEDMIAR. 67-200 Głogów ul. Oriona 1/13. Pracownia Projektowo Kosztorysowa CADI- MA Paweł Macher Pracownia Projekowo Koszorysowa CADI- MA Paweł Macher 67-200 Głogów ul. Oriona /3 PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000- Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych;

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG)

KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) KOSZTORYS INWESTORSKI (WYCIĄG) Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45223000-6 Roboy budowlane w zakresie konsrukcji 45111200-0 Roboy w zakresie przygoowania erenu pod budowę i roboy ziene

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Wymiana ścian osłonowych na ściany z płyt warstwowych 1.1 Elementy do demontażu 1 d.1.

PRZEDMIAR. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Wymiana ścian osłonowych na ściany z płyt warstwowych 1.1 Elementy do demontażu 1 d.1. Remon pomosu U Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem Wymiana ścian osłonowych na ściany z pły warswowych. Elemeny do demonażu d.. d.. KNR -0 00-0 Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 0701-05 Biblioteka Węgliniec elewacja PARTER KSIĄśKA PRZEDIARÓW Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-07-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy ceentowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 15 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu MOST NAD RZEKĄ PSZCZYNKĄ W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4109S W KM 1+750- BRZEŹCE 1 DZIAŁ WSTĘPNY DM.00.00.00 1 Kalk. ind. Zabezpieczenie rzeki przed zanieczyszczeniai gruze (ruszowania, poosy robocze, siaki

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe

KOSZTORYS ŚLEPY. ul. Myśliwska 43, 33-300 Nowy Sącz. A-14 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe A-4 Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe ul. Myśliwska 4, -00 Nowy Sącz KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej Nr 98 R Zawadka - Grodzisko - Strzyżów ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym BEZ POMIARÓW GEODEZYJNYCH

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym BEZ POMIARÓW GEODEZYJNYCH Budynek garaowy 0800 Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze Budynek garazowy CPV 500-0 BRANZA BUDOWLANA Roboty ziene CPV 50000- KNR -0 d 0-0 KNR -0 d 07-0 KNR -0 d 005-0 KNR -0 d 0-0 5 KNR-W - d 8 008-0

Bardziej szczegółowo

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0

1+1+1+1+1+1+1+1+7+1+4. Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm $1.1*0.5+$1.2*1.0+$1.3*1.5+$1.4*2,0 Przediar Lp 00-0. KNR - 0-0. KNR - 0-07. KNR - 0-08. KNR - 0-09. KNR - 00-0. KNR - 00-07.7 KNR - 00-08.8 KNR - 00-09.9 KNR -0 00-0.0 KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0. KNR -0 00-0 00-. KNR -0 0-0.

Bardziej szczegółowo

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013

Jan Witkowski. Łukasz Gardian DATA OPRACOWANIA : 10.04.2013 .. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWO-WARSZTATOWEGO ADRES INWESTYCJI : Baćkowice, dz. nr ew. 181/5 INWESTOR : Gina Baćkowice ADRES INWESTORA : Baćkowice 84, 27-552

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZEDPOKÓJ 4,68 M2 ( VIDE RZUT LOKALU ) 1.1 PODŁOGA 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 PRZEDPOKÓJ 4,68 M2 ( VIDE RZUT LOKALU ) 1.1 PODŁOGA 1 d.1. KOWALSKA 58- PRZEDPOKÓJ,68 M ( VIDE RZUT LOKALU ). PODŁOGA d.. KNR-W -0 088-05 KNR-W -0 d.. -0 KNR-W -0 d.. -0 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych.68.680 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont dachu Ceynowy 18 - przediar Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont dachu 1 KNR 202 Rusztowania raowe warszawskie, wielokolunowe, daszki ochronne nad 2 1611-0900 wejściai. [3*2*4] 2 24.000 2 KNR

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 Roboty budowlane 1 STOPY, ŚCIANY FUNDAMENTOWE 1 d.1 KNNR N001-0210-030 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkai podsiębiernyi o pojeności łyŝki 0,25 3, głębokość wykopu do 3,00. Grunt kategorii

Bardziej szczegółowo

Polanica Zdrój / Wrocław, PAŹDZIERNIK 2010 LUTY 2011.

Polanica Zdrój / Wrocław, PAŹDZIERNIK 2010 LUTY 2011. INWESTOR PROJEKT MIASTO ŁÓDŹ URZĄD MIASTA ŁODZI ULICA PIOTRKOWSKA 104 90-926 ŁÓDŹ SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT ADRES DZ. NR: 31/14, 33/1, 34/5 OBRĘB W-3 ULICA OPOLSKA - ŁÓDŹ FAZA OPRACOWANIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką Tarczyn ul. Stępkowskiego 17

KOSZTORYS. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką Tarczyn ul. Stępkowskiego 17 KOSZTORYS NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej z jednoczesną rozbiórką 05-555 Tarczyn ul. Stępkowskiego 15 Gina Tarczyn 05-555

Bardziej szczegółowo

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn

Klimas Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krotoszyn Klimas Przedsiębiorswo Budowlano Projekowe Ryszard Klimas ul. Zdunowska 116, 63-700 Krooszyn NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA KOTŁOWNI NA SALĘ ĆWICZEŃ ORAZ WYKO- NANIE INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 23.10.2015 WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 23.10.2015 WYKONAWCA : INWESTOR : O.I.B. "Concrete" Rafał Głaz Ul.Słoneczna 3a, 98-100 Łask PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa o szyb windowy, przedsionki oraz przebudowa WC na Ip dla potrzeb SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014

PRZEDMIAR ROBÓT DATA OPRACOWANIA : 23.10.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 23.10.2014 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 4540000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 4544000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

Bardziej szczegółowo

Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik PRZEDMIAR

Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik PRZEDMIAR Gina Rudnik Rudnik ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik PRZEDMIAR Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45110000-1 Roboy w zakresie burzenia i rozbiórki obieków budowlanych; roboy ziene 45210000-2

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2008-11-14 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1 KNNR 1 112-1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2008-11-14 str. 1 Nr Nazwa Jednostka miary Ilość 1 Stan zerowy 1.1 Roboty ziemne 1 KNNR 1 112-1 Koszorysowanie FORTE 9.52 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Budowa szkoły wraz z salą ginasyczną w Korzeniowie Idenyfikaor koszorysu: ROBOTY BUDOWLANE W1 Przediar robó wyk.dn: 2008-11-14 sr. 1 Nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej j.. d.. 0805-03 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysokości 8 c na podsypce ceentowo-piaskowej 93,880 d.. 085-0 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA - ADAPTACJA POMIESZCZEN PRZEDSZKOLA NA LOKALE MIESZKALNE UL. KOLEJOWA 4 ŁAZISKA GÓRNE - ROBOTY BUDOWLANE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1 d.1 KNR 4-01 0818-05 2 KNR 4-01 d.1 0819-15 3 KNR 4-01 d.1 0811-07 4 KNR 4-01 d.1 0354-07 5 KNR 4-01 d.1 0354-04 6 KNR 4-01 d.1 0802-06

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214210-5 Szkoły podstawowe 45212222-8 Sale gimnastyczne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45214210-5 Szkoły podstawowe 45212222-8 Sale gimnastyczne srona:1 Pracownia Projekowa "MAXPOL" 26-600 Rado ul. śeroskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45214210-5 Szkoły podsawowe 45212222-8 Sale ginasyczne NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyŝki 0.15 m3 w gr.kat. I-III Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Rozbudowa sali wiejskiej. Roboty ziene d.. KNNR 00-0 Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 wyk.na odkład koparkai podsiębiernyi o poj.łyŝki 0.5 3 w gr.kat. I-III.0*.0*(3.80+*3.55)

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1. m 2 9 KNR 2-31

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1. m 2 9 KNR 2-31 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1 0109-03 z.o. 2.12. 9901-01 2 d.1 1101-03 3 d.1 1101-03 1101-04 4 KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 5 d.1 0114-05 6 d.1 0114-05 z.o. 2.12.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Wentylacja nawiewno-wywiewna 1 Mieszakanie nr 7. 1 d.1. Demontaż z muru kratek wentylacyjnych.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Wentylacja nawiewno-wywiewna 1 Mieszakanie nr 7. 1 d.1. Demontaż z muru kratek wentylacyjnych. Wenylacja nawiewno-wywiewna 1 Mieszakanie nr 7. 1 d.1 KNR 4-01 0354-13 2 KNR 2-02 d.1 2004-01 3 KNR 4-02 d.1 0314-07 4 KNR 4-01 d.1 0425-02 5 KNR 4-01 d.1 0333-12 6 KNR-W 2-02 d.1 0616-09 7 KNR-W 2-17

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT. 1. Przedmiot karkulacji Przedmiotem karkulacji jest termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT 1. Przediot karkulacji Przediote karkulacji jest teroodernizacja budynku ieszkalnego przy ul. Wyspiańskiego 6 2. Zaawiający Kosztorys wykonano

Bardziej szczegółowo

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1

WK Karta tytułowa wyk.dn: 2013-12-09 str. 1 KoszBud 15-756 Białysok ul. Swobofna 58/24 el./fax 85 654 38 44; 506 110 199 Koszorysowanie FORTE 12.00 Prawa auorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45232421-9 Roboy w zakresie oczyszczania ścieków Rozbudowa oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADRES INWESTYCJI : 95-070 Aleksandrów Łódzki ul. Marii Skłodowskiej

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r.

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. DATA OPRACOWANIA : 2008 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 2008 r. NAZWA INWESTYCJI : Dobudowa i reont elewacji oraz części poieszczeń Katedry Chorób Wewnętrznych i PasoŜytniczych z Kliniką Chorób Koni, Psów i Kotów - ETAP II ADRES INWESTYCJI : Wrocław pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28

PRZEDMIAR ROBÓT. MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 MAAG s.c. 01-228 Warszawa, ul. Klonowicza 2/28 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI: : Przebudowa kina "Pegaz" w Cenru Kulury i Szuki w Połańcu ADRES INWESTYCJI: : 28-230 Połaniec, ul. Czarnieckiego 5 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-5 Roboy budowlane w zakresie magazynów i przemysłowych obieków budowlanych NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego - budynek suszarni ADRES

Bardziej szczegółowo

<<>> SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<>> DATA OPRACOWANIA : 08.12.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót :

<<>> SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<>> DATA OPRACOWANIA : 08.12.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budynek garaŝowy dwusanowiskowy dla porzeb OSP Maroańskie Porzecze ADRES INWESTYCJI : Mariańskie Porzecze gm. Wilga INWESTOR : Gmina Wilga ADRES INWESTORA : 08-470

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST 001 1 KNR 4-01 Rozbiórka eleentów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie płyty stropodachu 3 d.1 0212-03 budynku 30*0.25

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remont budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Remon budynku komunalnego w Młochowie 1 REMONT STROPU 1 d.1 KNR 4-01 0336-07 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemenowo-wapiennej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Butkiewicz SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : techn. Stefan Butkiewicz DATA OPRACOWANIA : 14.05. ATD - Architekci s.c. Wrocław ul. Oleśnicka 15b NAZWA INWESTYCJI : Budynek produkcyjno-agazynowy ADRES INWESTYCJI : Rudna Wielka g. Wąsosz INWESTOR : Cheeko - Syste sp. z o.o. ADRES INWESTORA : Wrocław

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II

KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II KOSZTORYS INWESTORSKI- ETAP II NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA LABORATORIÓW NAUKOWYCH W BUDYNKU HALI TECHNOLOGICZNEJ WYDZIA- ŁU INśYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ZUT w SZCZECINIE ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY

PRZEDMIAR - TARAS DOLNY PRZEDMIAR - TARAS DOLNY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana okładzin schodów zewn.i posadzki tarasu w Budynku Wojewódzkiego Sądu Adinistracyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Załącznik nr 1 do SIWZ znak: ZIB /09 PRZEDMIAR ROBÓT. Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Roboy przygoowawcze 1 0318-04.01 Ogrodzenie yczasowe placu budowy - przygoowanie słupów - siaka ealowa sz. 30 sz. 30.000 RAZEM 30.000 2 0318-04.03

Bardziej szczegółowo

BNS PROJEKT- ARCH.ANDRZEJ NIGBOR

BNS PROJEKT- ARCH.ANDRZEJ NIGBOR BNS PROJEKT- ARCH.ANDRZEJ NIGBOR Biuro Usług Archiekonicznych i In ynierskich 0-7 Kaowice, Nowoarska, el./fax. 8 06 0, 0 97 07 e-ail: bnsprojek@archiekci.kaowice.pl NIP: 6 007 98 - Kono bankowe nr 0 00

Bardziej szczegółowo

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST

SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST SP NR 16 W GDYNI-WZMOCNIENIE STROPODACHU-INWESTORSKI.KST PRZEDMIAR Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SP NR 16 W GDYNI - WZMOCNIENIE STROPODACHU 1 WZMOCNIENIE STROPU 1.1 Zabezpieczenie podłóg folią

Bardziej szczegółowo

C.I.L. TENSOR 50-515 Wrocław, ul. Żegiestowska 3

C.I.L. TENSOR 50-515 Wrocław, ul. Żegiestowska 3 C.I.L. TENSOR 0- Wrocław, ul. Żegiesowska ROBÓT - PRZEBUDOWA DROGI NR 00 D NA ODCIN- KU CESARZOWICE - MICHAŁÓW - UJAZD GÓRNY DO SKRZYŻO- WANIA Z DROGĄ 087 D ORAZ DROGI 087 D NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej m 2 Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki betonowej 2 0101-02 24.00 2 24.000 2 KNR-W 4-01 Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 2 0101-03 31.20 2 31.200

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 1 Roboty rozbiórkowe-przygotowawcze 1 Deontaż garażu z blachy trapezowej szt 1 szt 1.000 RAZEM 1.000 2 KNR 2-31 Rozebranie obrzeży 6x20 c na podsypce piaskowej 0814-01 13.15 13.150 RAZEM 13.150 3 KNR 2-31

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 m 16.750 RAZEM 16.750 2KNR-W 2-02 Parapety zewnętrzne ceramiczne m 2 d.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 m 16.750 RAZEM 16.750 2KNR-W 2-02 Parapety zewnętrzne ceramiczne m 2 d. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA OKNA Z PCV 1KNR 4-01 Wykucie z uru podokienników betonowych zewnętrznych d.1 0354-12 1.15*6+1.55+0.65+2.45*2+1.5+1.25 16.750 RAZEM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne ROBÓT Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboy remonowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK OŚRODKA POSTAW TWÓRCZYCH - REMONT STREFY WEJŚCIOWEJ I ELEWACJI ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na pomieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na pomieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja budynku GaraŜu na poieszczenia biurowe - 2009 DATA OPRACOWANIA : 20.01.2009 Ogółe wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ARP Zespół Usług Projektowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21a/4. : Ryszard Potulski

ARP Zespół Usług Projektowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobótki 21a/4. : Ryszard Potulski ARP Zespół Usług Projekowych 80-247 Gdańsk, ul. Sobóki 21a/4 KOSZTORYS Slepy - Rozbudowa i przebudowa - dobudowa windy zewnęrznej ośrodka zdrowia w Baninie przy ul. Loniczej 31 adres : Banino, ul Lonicza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro projektowe em.forma mgr inż. arch. M. Jarominiak 62-513 Brzeźno ul. Świerkowa 16

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro projektowe em.forma mgr inż. arch. M. Jarominiak 62-513 Brzeźno ul. Świerkowa 16 Biuro projektowe em.fora gr inż. arch. M. Jaroiniak 62-513 Brzeźno ul. Świerkowa 16 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont części poieszczeń budynku PWSZ w Koninie ADRES INWESTYCJI : Konin, ul. Przyjaźni

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 PRZEDMIAR

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 PRZEDMIAR Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik Katowice ul.wybickiego 55 NAZWA INWESTYCJI : DOBUDOWA WINDY ZEWNĘTRZNEJ,PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ORAZ NOWE NAWIERZCHNIE W DZIE- DZIŃCU ADRES INWESTYCJI : Katowice

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA PRZY UL. SŁOWIAŃS- KIEJ UL.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP.

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA PRZY UL. SŁOWIAŃS- KIEJ UL.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP. P.P.B.H. "BUDART" 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 40/108 ROBÓT - BUDOWA DRÓG W MIEŚCIE - ZAGOSPODAROWANIE OSIEDA PRZY U. SŁOWIAŃS- KIEJ U.KARUGI Z PARKINGIEM - III ETAP. Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE

PRZEDMIAR. 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W SZCZECINIE 70-204 Szczecin, ul.rybacka 1 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45410000-4 Tynkowanie 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 214620-2,Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień. 214620-2,Roboty budowlane w zakresie ośrodków badawczych i testowych INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN 45332000-3 4521420-2, Roboy budowlane w za K O S Z T O R Y S 01-224 WARSZAWA UL.KASPRZAKA 44/52 N A K Ł A D C Z Y Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 21420-2,Roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI Nazwa zaówienia: Obiek Nr 6- Przebudowa isniejącej wiay garażowej Adres: Inwesor: Zgorzelec, ul. Idzikowskiego 2 Tauron Dysrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków Oddział w Jeleniej Górze przy ul.

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR-W 2-02 Rusztowania raowe przy cienne RR - 1/30 wysoko do 16 d.1 1609-02 8.5*8.5+9*12.5+2.6*3.5+8.5*6.5+8.5*3.5 278.850 2 KNR

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Poziom cen : I kwartał 2009. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI BALETOWEJ INWESTOR : TEATR MUZYCZNY ROMA ADRES INWESTORA : Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 BRANŻA : usługa reontowa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : KOSZTORYS ŚLEPY

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Ogrodzenie betonowe. przyjęto wsp. do S=0,7 2.60*300 m RAZEM 780.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem 1 Ogrodzenie betonowe. przyjęto wsp. do S=0,7 2.60*300 m RAZEM 780. 1 Ogrodzenie beonowe 1 KNR-W 2-25 Rozebranie desek żelbeowych ogrodzenia prefabrykowanego 0308-02 przyjęo wsp. do R=0,7 przyjęo wsp. do S=0,7 2.60*300 780.000 RAZEM 780.000 2 KNR 4-01 0104-02 Wykopy o

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych

KOSZTORYS ślepy bez nakładów finansowych KOSZTORYS "ślepy" bez nakładów finansowych NAZWA INWESTYCJI : Poieszczenie serwerowni ADRES INWESTYCJI : 59-220 Legnica INWESTOR : Sąd Rejonowy w Legnicy ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica, ul.złotoryjska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PPHU INWEST-BUD-KOSZT Paweł Ulatowski Plac Teatralny 1, 06-100 Pułtusk PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 01-187 Warszawa ul.wolska 50 A Pawilon 9 B ROBÓT BUDOWLANYCH Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45343100-4 Roboty w zakresie uocnień przeciwogniowych 45111220-6

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach

PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE 00-583 Warszawa Aleje Ujazdowskie 9 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reon schodów wejścia głównego do budynku siedziby Delegaury Cenralnego Biura Anykorupcyjnego w Kaowicach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski. ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec Projektowanie i Nadzór Budowy Dróg i Mostów Zbigniew Radziszewski ul. Parkowa 2a, 18-230 Ciechanowiec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. nowoprojektowanej od ulicy Drohiczyńskiej

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU 1 REMONT POKOI CHŁOPCÓW 1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 d.1.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU 1 REMONT POKOI CHŁOPCÓW 1.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe 1 d.1. REMONT POMIESZCZEŃ INTERNATU 1 REMONT POKOI CHŁOPCÓW 1.1 Roboy rozbiórkowe i deonażowe 1 d.1.1 KNR 4-01 0816-06 2 knr 4-01 d.1.1 0348-03 3 KNR 4-01 d.1.1 0108-11 4 d.1.1 analiza indywidualna 5 d.1.2 Rozebranie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów "BHL" BIURO USŁUG BUDOWLANYCH inŝ. Halina Luty Gdańsk ul.kocurki 2 lok.9 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych eleentów NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Kamiński DATA OPRACOWANIA : 2015-07-09 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Michał Kamiński DATA OPRACOWANIA : 2015-07-09 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia Klasyfikacja robó wg. Wspólnego Słownika Zaówień 5000000-7 Roboy budowlane 55000-7 Roboy reonowe i renowacyjne 5000-8 Roboy w zakresie burzenia, roboy ziene 5262500-6 Roboy urarskie i urowe 522200-8 Roboy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Myszków, ul. Kosciuszki 51. Firm Projektowo Usługowa KONCEPT

PRZEDMIAR Myszków, ul. Kosciuszki 51. Firm Projektowo Usługowa KONCEPT Fir Projekowo Usługowa KONCEPT -00 Myszków, ul. Kosciuszki 51 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: NAZWA INWESTORA: ADRES INWESTORA: Reon schodów wejściowych, naprawa elewacji budynku, wyiana

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 9.52 Nazwa Firy Koorysowanie FORTE 9.52 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców REMONT I MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU RATUSZA OD STRONY PLACU DOMINIKAŃSKIEGO -

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Augustynowicz DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Grzegorz Augustynowicz DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY TUPLICE - Budynek Saorządowego Przedszkola W Tuplicach ADRES INWESTYCJI : ul. Kopernika 3 w Tuplicach

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111100-9 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZABEZPIECZAJĄCE 1 KNNR-W 3 Zabezpieczenie podłóg ebli i boazerii folią d.1 1013-01 2.20*2.05+1.50*1.80+0.75*1.75 8.52 SPP.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa RM-BUD 6-600 Rado, ul.traugutta 17a/19 tel.607-677-378 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 4.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 4.000 Hunik Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Podjazd dla osoby niepełnosprawne) 1Roboy rozbiórkowe KNR-W 4-1 Rozebranie eleenów sropów drewnianych - belki sropowe o przekroju do d.1 44-7 analogia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r.

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r. WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania maj 2016 r. Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR" ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Osiedle Górnicze 4 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo