NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE"

Transkrypt

1

2

3 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE 10 lat doświadczenia w dochodzeniu należności Ponad spraw w obsłudze Sprawy o wartości blisko 2 mld zł przyjęte do obsługi w latach Ponad 170 pracowników Współpraca z ponad 1000 kancelarii komorniczych terenie całej Polski Wykorzystywanie najnowszych technologii IT 3

4 Kompleksowa obsługa wierzytelności B2B oraz B2C na wszystkich etapach windykacji

5 DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI* Monitoring Windykacja przedsądowa MOPS (Model Optymalizacji Postępowań Sądowych) Windykacja przedegzekucyjna Tytuł wykonawczy Windykacja sądowa BSS (Bailiffs Score System) Egzekucja komornicza Monitoring egzekucyjny * kompleksowo na wszystkich etapach lub na każdym etapie oddzielnie w zależności od potrzeb Klienta

6 SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI ZABEZPIECZONYCH NA RUCHOMOŚCIACH: stała grupa pełnomocników terenowych wyspecjalizowanych w bezpośredniej windykacji trudnych wierzytelności, zabezpieczanie oraz przejmowanie pojazdów na terenie całego kraju, podejmowanie czynności terenowych w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia, współpraca z wieloma podmiotami świadczącymi usługi na terenie całego kraju, w zakresie transportu zabezpieczonych przedmiotów, możliwość prowadzenia sprzedaży samochodów, przeprowadzanie niestandardowych projektów; w ramach jednego z takich projektów Kancelaria Panfil odzyskała oraz przetransportowała do miejsca wskazanego przez Klienta ponad 200 samochodów, z których większość stanowiły samochody o masie powyżej 3,5 tony (przede wszystkim ciągniki siodłowe z naczepami). 6

7 WINDYKACJA BEZPOŚREDNIA SPRAW LEASINGOWYCH: do dnia dzisiejszego przyjęliśmy do naszej obsługi około spraw, w toku podejmowanych czynności zabezpieczyliśmy ponad przedmiotów leasingu, w tym 12 flot pojazdów liczących od sztuk, posiadamy doświadczenie w zabezpieczaniu składników majątku przedsiębiorstw, w tym maszyn, mebli, linii produkcyjnych, współpracujemy z firmami transportowymi na terenie całego kraju, współpracujemy z firmami zajmującymi się sprzedażą pojazdów poleasingowych.

8 CZYNNOŚCI SĄDOWO-EGZEKUCYJNE, ADMINISTRACYJNE W SPRAWACH LEASINGOWYCH: dochodzenie należności na drodze sądowo-egzekucyjnej, w tym postępowania spadkowe, postępowania o wydanie przedmiotów leasingu, postępowania o zapłatę za bezumowne korzystanie z rzeczy, postępowania karne m.in. przywłaszczenia, wyłudzenia, postępowania o wyrejestrowanie pojazdów, postępowania upadłościowe, Łącznie przyjęliśmy do obsługi sądowo-egzekucyjnej około spraw o wartości ponad zł.

9 SKUTECZNE DOCHODZENIE NALEŻNOŚCI OD SPADKOBIERCÓW DŁUŻNIKÓW: wypracowane procedury szybkiego i taniego dochodzenia należności od spadkobierców dłużnika, wysoki poziom skuteczności (również na etapie przedsądowym), umiejętne prowadzenie działań na drodze administracyjno-prawnej, efektywne uzyskiwanie stwierdzeń nabycia spadku, nieszablonowe, nowoczesne podejście. 9

10 Postępowanie upadłościowe i układowe aktywna współpraca z syndykiem oraz kontrola podejmowanych przez niego działań prawidłowe i terminowe zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym wpływanie na czas i efektywność postepowania upadłościowego poprzez uczestnictwo w zgromadzeniu wierzycieli i w radzie wierzycieli analiza prawdopodobieństwa spłaty zadłużenia przez dłużnika po zatwierdzeniu układu przed oddaniem głosu, za lub przeciw układowi kontrola planów podziału funduszy z masy upadłości lub ze sprzedaży przedmiotów wyłączonych z masy upadłości, zaskarżanie planu w razie nieuwzględnienia całości roszczenia banku lub obrona planu przed niesłusznymi zarzutami innych wierzycieli przedstawienie syndykowi pośredników w sprzedaży przedmiotów wchodzących w skład masy upadłości.

11 NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI Panfil Direct nowoczesny raport i elektroniczne archiwum on-line kilkadziesiąt tysięcy tytułów wykonawczych uzyskanych w E-Sądzie 11

12 PANFIL DIRECT - ELEKTRONICZNA ARCHIWIZACJA DANYCH Z DOSTĘPEM ON-LINE Kancelaria może udostępnić Klientowi unikalny moduł raportowy PANFIL DIRECT. PANFIL DIRECT to: elektroniczna archiwizacja i zarządzanie dokumentami; szerokie możliwości zarządzania portfelami wierzytelności w trakcie postępowania sądowego i komorniczego; bezpieczny dostęp on-line do dokumentów w danej sprawie; szczegółowy, elektroniczny rejestr zdarzeń zawierający informacje o czynnościach podejmowanych przez sąd, komornika i Kancelarię; rejestr aktualnego salda dłużnika; zestawienie danych z systemu zarówno w zakresie jednostkowej sprawy jak i wybranej grupy spraw (za pośrednictwem bezpiecznego połączenia przez Internet); segregowanie spraw wg zdefiniowanych wcześniej kryteriów.

13 Elektroniczne postępowanie upominawcze (E-Sąd): nowe, szybkie i tanie postępowanie sądowe, nowoczesna organizacja procesu sądowego przy zastosowaniu technologii informatycznych, rewolucyjny sposób doręczania pism procesowych, brak obowiązku dołączania do pozwu dowodów i pełnomocnictwa, Kancelaria Panfil uzyskała w e-sądzie blisko tytułów wykonawczych.

14 Proces kierowania spraw leasingowych do e-sądu kompletowanie dokumentów digitalizacja danych zawartych w dokumentach weryfikacja poprawności danych skierowanie pozwów do e-sądu Ważne: sprawy leasingowe kierowane do e-sądu posiadają około 160 zmiennych, wymagających bezbłędnego odczytania przez system informatyczny Kancelarii, natomiast sprawy bankowe skierowane do e-sądu posiadają tylko około 16 zmiennych.

15 KLIENCI KANCELARII Klientami Kancelarii są wiodące polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Przede wszystkim zaufało nam już 12 banków. Współpracujemy także z innymi instytucjami finansowymi, w tym także firmami leasingowymi, towarzystwami ubezpieczeniowymi oraz funduszami sekurytyzacyjnymi. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy także szereg Klientów z branży telekomunikacyjnej, wydawniczej, paliwowej, spożywczej, budowlanej oraz wielu innych. Ze współpracy z naszymi Klientami czerpiemy wiele siły i inspiracji do rozwijania naszych usług. Ogromną satysfakcję przynosi nam sukces naszych Klientów osiągnięty dzięki wspólnie wypracowanym rozwiązaniom.

16 Związek Polskiego Leasingu Przywłaszczenie oraz wyrejestrowywanie pojazdów Warszawa, dnia 18 października 2012r.

17 Cel windykacji: odzyskać pieniądze Środek do celu: odzyskać rzecz

18 Przeszkody: Unikanie kontaktu z wierzycielem Odmowa wydania rzeczy Ukrywanie rzeczy Niedotrzymywanie zobowiązania do zwrotu rzeczy Utrata rzeczy przez dłużnika

19 Stany prawne: Kradzież Oszustwo Przywłaszczenie

20 Art kodeksu karnego [kradzież] 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 5. Przepisy 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

21 Art. 286 k.k. [oszustwo] 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy. 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat Jeżeli czyn określony w 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

22 Art. 284 k.k. [przywłaszczenie] 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

23 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 26 kwietnia 1999 r. II AKa 131/99 Między oszustwem (art kk) a przywłaszczeniem (art. 284 kk) nie ma różnicy co do przywłaszczenia rzeczy, a jest ta różnica, że oszust uzyskuje rzecz (mienie, prawo majątkowe) za pomocą oszukańczych zabiegów, zaś sprawca przywłaszczenia wchodzi w posiadanie rzeczy (mienia, prawa majątkowego) na podstawie tytułu prawnego

24 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2004 r. II AKa 309/2004 Pojęcie korzyści majątkowej jest pojęciem szerszym niż przywłaszczenie mienia stanowiące cel działania sprawcy przy popełnianiu innych przestępstw przeciwko mieniu takich jak kradzież czy przywłaszczenie.

25 Wyrok Sądu Najwyższego Izba Wojskowa z dnia 18 marca 2005 r. WA 2/2005 Istotą przestępstwa określonego w art kk jest, ogólnie rzecz ujmując, przywłaszczenie powierzonej rzeczy ruchomej. Takiemu działaniu musi jednak towarzyszyć szczególny zamiar określany jako animus rem sibi habendi, polegający na rozporządzeniu przez sprawcę tą rzeczą jak własną.

26 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 2003r. II KKN 273/2001 Istotnym elementem strony podmiotowej sprzeniewierzenia nie jest sam fakt odmowy wydania rzeczy powierzonej, lecz powody niezwrócenia, a więc wola włączenia rzeczy do swojego majątku lub wola postępowania z nią jak z własną

27 Podstawowa przesłanka wyrejestrowania: Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu

28 W przypadku kradzieży: Oświadczenie właściciela o kradzieży pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania

29 W przypadku oszustwa/przywłaszczenia: Wyrok Sądu albo postanowienie prokuratora o umorzeniu postępowania

30 Wyrok lub postanowienie muszą zawierać informację o przywłaszczeniu lub trwałej i zupełnej utracie rzeczy.

31 Uwaga! Często wyroki lub postanowienia dotyczą pieniędzy a nie rzeczy

32 Konsekwencje: Decyzja organu o odmowie wyrejestrowania pojazdu

33 Co robić? Nie dopuścić do takiej sytuacji!

34 Aktywne uczestnictwo w postępowaniu karnym: Status pokrzywdzonego Art. 49. k.k. 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Status oskarżyciela posiłkowego Art. 53. k.k. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego.

35 Droga do sukcesu:

36 Prawidłowe sformułowanie zawiadomienia o przestępstwie

37 Aktywne uczestnictwo w postępowaniu przygotowawczym

38 Oskarżyciel posiłkowy może mieć wpływ na kwalifikację prawną czynu. Jego wnioski mogą prowadzić do: Powtórzenia postępowania przygotowawczego Zmiany kwalifikacji prawnej czynu (przez Sąd w wyroku) W najgorszym wypadku zostaną pozostawione bez rozpoznania

39 Oskarżyciel posiłkowy, a niekorzystne rozstrzygnięcie Sądu: apelacja zażalenie na postanowienie

40 Sukces!

41 Art. 79. [Prawa drogowego] 1. Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: 1) przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie; 2) kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania; 3) wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę; 4) zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą; 5) udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;

42 W przypadku trwałej i zupełnej utraty do wniosku dołącza się: dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 79 ust. 5 ustawy; W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie

43 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 6 września 2011 r. (II SA/Op 165/2011) W konsekwencji, jeśli właściciel nie wyraża woli uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 79 ust. 5 tej ustawy, wówczas po stronie organu administracji brak jest prawnej możliwości jej wyegzekwowania.

44 Algorytm wyliczenia opłaty: O = W x R + 2 x S + 0,5 x M

45 O - łączna kwota opłaty będąca warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, W - współczynnik będący mnożnikiem opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, uzależniony od rodzaju pojazdu i wynoszący: a) 1,5 - dla motorowerów, b) 2,0 - dla motocykli i przyczep, c) 4,0 - dla ciągników rolniczych i pojazdów samochodowych o masie własnej poniżej nieprzekraczającej 3,5 tony, d) 6,0 - dla pojazdów samochodowych o masie powyżej samochodowych o masie własnej przekraczającej 3,5 tony, R - równowartość opłaty pobieranej za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu, określonej na podstawie odrębnych przepisów, S - stawka opłaty za umieszczenie zużytego lub nienadającego się do użytkowania pojazdu na składowisku odpadów, określona na podstawie odrębnych przepisów, M - maksymalna stawka grzywny w postępowaniu mandatowym, określona na podstawie odrębnych przepisów.

46 Zawyżenie opłaty częstsze niż można by się spodziewać. Lepiej kontrolować niż przepłacać.

47 Dziękujemy za uwagę

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl

Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl Działamy w Twoim interesie www.casus.com.pl 2 Grupa Casus Finanse Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą produktów i usług Grupy Casus Finanse. Nasza wiedza i doświadczenie na temat portfeli

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje Prawne

Podstawowe informacje Prawne Podstawowe informacje Prawne Warszawa 2012 Podstawowe informacje prawne Warszawa 2012 1 WSTĘP Warszawa, wrzesień 2012 r. Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Problem zaginięcia dotyczy jednak

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A.

Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. RAPORT ZA ROK OBROTOWY 2013/14 Warszawa/czerwiec 1 2014 Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI KREDYT INKASO S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013/14 (okres od 01.04.2013 do 31.03.2014)

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego

Wybrane aspekty prawne utraty danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego danych przez przedsiębiorcę i użycia jego infrastruktury informatycznej do popełnienia czynu zabronionego Mirosław Brzezicki wrzesień 2012 r. Veracomp SA danych przez przedsiębiorcę Przesłanki odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku

Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Rynek zarządzania wierzytelnościami w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju do 2014 roku Warszawa Październik 2010 Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Podstawowe aspekty zjawiska nieregulowania zobowiązań...

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU

PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU PRZEZNACZENIE I CECHY PRAWNYCH ZABEZPIECZEŃ KREDYTU Dobry kredytobiorca charakteryzuje się trzema podstawowymi cechami: (1) zdolnością kredytową, tzn. zdolnością do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I

Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA. z dnia 28 lutego 2003 r. CZĘŚĆ PIERWSZA TYTUŁ I. Przepisy ogólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/164 Dz.U. 2003 Nr 60 poz. 535 USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 1112, 1529, z 2013 r. poz. 355, 613, z 2014 r. poz. 1306, 1626, 1924.

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni

Przewodnik. po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Przewodnik po Sądzie Rejonowym w Gdyni Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dział I. Artykuły....... 2 Sprawy spadkowe Sprawy cywilne Sprawy karne Prawo pracy. Sprawy różne. Dział II. Postępowanie przed Sądem.

Spis treści Dział I. Artykuły....... 2 Sprawy spadkowe Sprawy cywilne Sprawy karne Prawo pracy. Sprawy różne. Dział II. Postępowanie przed Sądem. Spis treści Dział I. Artykuły.... 2 Sprawy spadkowe... 2 I. Czy postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku może być ograniczone do części spadku?... 2 II. Odwołanie testamentu notarialnego.... 3 III.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1. Dz.U.02.169.1385 USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. (Dz. U. z dnia 11 października 2002 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie

Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie Dokument Informacyjny DTP S.A. z siedzibą w Warszawie SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A i B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA. z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 2001 Nr 125 poz. 1371 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z 2014 r. poz. 486,

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A.

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI VOTUM S.A. Spis treści 1. ZASADY SPORZĄDZENIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO VOTUM S.A.... 5 2. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ... 6 2.1. Stan Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275) Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH. Poradnik dla polskich przedsiębiorców

O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH. Poradnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie Wydział Promocji Handlu i Inwestycji O POSTĘPOWANIU Z DŁUŻNIKAMI W NIEMCZECH Poradnik dla polskich przedsiębiorców Kancelaria ECDDP Rechtsanwaltsgesellschaft

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo