SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2013 ROK Wrocław, 18 marca 2014

2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding, opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmiany struktury Grupy w okresie sprawozdawczym Podstawowe dane Spółki Getin Holding S.A Opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Getin Holding w Informacja o działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Getin Holding oraz przewidywany dalszy rozwój spółek Grupy i przewidywana sytuacja finansowa Grupa Getin Holding na rynku finansowym Rozwój działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013 linie biznesowe, podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu I. Segment usług bankowych w Polsce II. Segment usług bankowych na Ukrainie IV. Segment usług bankowych w Rumunii V. Segment usług bankowo- leasingowych w Rosji VI. Segment usług finansowych w Polsce Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Przewidywany dalszy rozwój Grupy Kapitałowej Komentarz dotyczący wyników finansowych Spółki w 2013 wraz z charakterystyką struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności Spółki Ważniejsze czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze w 2013, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe w obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach oraz ich ocena, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń dla rozwoju spółek Grupy, wraz z określeniem, w jakim stopniu spółki są na nie narażone Zarządzanie zasobami finansowymi oraz ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Spółkę lub jednostkę od niej zależną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe Informacje o udzielonych pożyczkach i kredytach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym ze Spółką Informacje o udzielonych i otrzymanych w 2013 poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym ze Spółką Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w 2013 umowach dotyczących kredytów i pożyczek Instrumenty finansowe Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym Informacje o umowach znaczących dla działalności spółek Grupy Kapitałowej, w tym znanych umowach zwartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki Informacja dotycząca nabycia akcji własnych

3 17. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Getin Holding wg stanu na dzień r Wartość wynagrodzeń, nagród, korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki wypłaconych lub należnych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz informacja o wartości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding z tytułu pełnienia funkcji we władzach spółek zależnych Umowy zawarte między Spółką, a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych Informacja o umowie Spółki z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Informacja o powiązania organizacyjnych i kapitałowych Spółki oraz określenie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Grupy Kapitałowej (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jej grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania

4 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding, opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz zmiany struktury Grupy w okresie sprawozdawczym. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy od dnia do dnia zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres sprawozdawczy od do oraz na dzień sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE ( MSSF-UE ), w tym: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Porównawcze dane finansowe na dzień i oraz za okres 12 miesięcy zakończony Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za okres od do Oświadczenia Zarządu zgodnie z par. 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Podstawowe dane Spółki. Getin Holding S.A. ul. Gwiaździsta Wrocław NIP Kapitał zakładowy zł (w pełni wpłacony) REGON Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest Działalność holdingów finansowych. Podmiotem dominującym całej Grupy Kapitałowej Getin Holding jest dr Leszek Czarnecki. Grupa Kapitałowa Getin Holding (zwana dalej Grupą Kapitałową Getin Holding, Grupą Getin Holding Grupą Kapitałową lub Grupą ) składa się ze spółki dominującej Getin Holding S.A. (zwanej dalej "Getin Holding" lub Spółką ) i jej spółek zależnych Opis organizacji Grupy Kapitałowej Getin Holding ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Getin Holding jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się Grupy Kapitałowej działającej w sektorze usług finansowych. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działalność inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych, w szczególności na rynkach Europy środkowo-wschodniej, a następnie tworzeniu wartości w spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Podmioty wchodzące w skład Grupy Getin Holding to głównie instytucje finansowe prowadzące działalność w zakresie usług bankowych, leasingowych, doradztwa finansowego i inwestycyjnego, oraz dystrybucji produktów finansowych. Szeroki zakres oferty spółek Grupy Kapitałowej Getin Holding, ścisła współpraca oraz koordynacja działań zapewnia wysoki poziom kooperacji w ramach 4

5 struktury, zwiększając operatywność poszczególnych jednostek. Działalność Grupy Getin Holding obejmuje swym zakresem zarówno rynek krajowy jak i zagraniczny, w tym terytorium Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy i Rumunii (od 2013). Obecność w grupie banków, firm leasingowych oraz podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego pozwala wszystkim podmiotom w pełni korzystać z doświadczeń oraz zaplecza pozostałych spółek, stanowiąc jednocześnie ważne uzupełnienie ofert świadczonych usług i produktów, co w znacznym stopniu podnosi konkurencyjność Grupy Getin Holding na rynku usług finansowych. 5

6 W skład Grupy na dzień wchodzi Getin Holding oraz następujące spółki: Jednostki zależne konsolidowane metodą pełną: Nazwa i siedziba Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi bankow e 79,79% 79,79% Idea Expert S.A. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w zakresie usług finansow ych i ubezpieczeniow ych 79,79% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada akcji PDK Biznes sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu pośrednictw o w zakresie usług finansow ych 79,79% 79,79% Idea Expert S.A. posiada udziałów Debito Niestandaryzow any Sekurytyzacyjny Fundusz Inw estycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 79,79% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada jednostek uczestnictw a Property Solutions Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w Warszaw ie działalność funduszy 79,79% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada jednostek uczestnictw a Development System sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu kupno i sprzedaż nieruchomości 79,79% 79,79% Property Solutions FIZAN posiada udziałów Veso Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie kupno i sprzedaż nieruchomości 79,79% 79,79% Property Solutions FIZAN posiada udziałów Veso Investments sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszaw ie kupno i sprzedaż nieruchomości 79,79% 79,79% Property Solutions FIZAN posiada 99,9998% udziałów, Veso Investments sp. z o.o. 0,0002% Tax Care S.A. z siedzibą w Warszaw ie usługi rachunkow o - księgow e, doradztw o podatkow e 79,79% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada akcji TC Doradcy Finansow i sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie usługi finansow e nd 79,79% nastąpiło połączenie spółki ze spółką Tax Care S.A. Doradcy Finansow i TC sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie usługi finansow e nd 79,79% nastąpiło połączenie spółki ze spółką Tax Care S.A. TC Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a nd 79,79% nastąpiło połączenie spółki ze spółką Tax Care S.A. Tw oja Inicjatyw a Fundacja Wspieranie Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszaw ie działalność fundacji 79,79% nd Tax Care S.A. posiada udziałów Debentures Fundusz Inw estycyjny Zamknięty Aktyw ów Niepublicznych z siedzibą w działalność funduszy Warszaw ie 79,79% nd Tax Care S.A. posiada udziałów Idea Leasing S.A. z siedzibą w e Wrocław iu leasing 79,79% 79,79% Idea Bank S.A. (Polska) posiada akcji LC Corp Sky Tow er sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu zarządzanie nieruchomościami, projektow anie, nadzór budow lany 79,79% nd Idea Bank S.A. (Polska) posiada udziałów Ellisa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 79,79% nd Idea Bank S.A. (Polska) posiada udziałów Lion's House sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pośrednictw o w obrocie nieruchomościami i działalność zw iązana z 79,79% nd oprogramow aniem Idea Bank S.A. (Polska) posiada udziałów Carlise Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszaw ie pozostała działalność finansow a 79,79% nd Idea Bank S.A. (Polska) posiada udziałów MW Trade S.A. z siedzibą w e Wrocław iu usługi finansow e 51,27% 51,27% Carcade sp. z o.o. z siedzibą w Kaliningradzie (Federacja Rosyjska) leasing 100,00% 100,00% IDEA Bank S.A. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska) usługi bankow e 96,07% 96,05% Carcade sp. z o.o. posiada 96,07% akcji; do bank działał pod nazw ą Kubanbank S.A. Carcade Service sp. z o.o. z siedzibą w Krasnodarze (Federacja Rosyjska) pozostałe usługi 100,00% 100,00% Carcade sp. z o.o. posiada 99,999% udziałów ; do spółka działała pod nazw ą D2 Technologie sp. z o.o. Carcade Polska sp. z o.o. z siedzibą w e Wrocław iu usługi finansow e 100,00% 100,00% Carcade sp. z o.o. posiada udziałów Idea Bank z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina) usługi bankow e 99,26% 99,17% Getin Holding S.A. posiada 92,0319% akcji, 7,2283% akcji posiada Gw arant Plus sp. z o.o. Idea Leasing sp. z o.o. z siedzibą w e Lw ow ie (Ukraina) leasing 100,00% 99,98% Gw arant Plus sp. z o.o. posiada udziałów Spółka Finansow a Gw arant Plus sp. z o.o. z siedzibą w Kijow ie (Ukraina) Rodzaj działalności usługi factoringow e, udzielania gw arancji i poręczeń oraz pośrednictw o finansow e Efektywny udział w kapitale 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada 48,499%, 44,084% udziałów zostało skupionych przez Gw arant Plus, Carcade sp. z o.o. 7,417% Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankow e 100,00% 99,99% Getin Holding S.A. posiada 99,99% akcji, Getin International S.A. posiada 0,01% akcji Getin International S.A z siedzibą w e Wrocław iu działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin International S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstw o Luksemburg) działalność holdingow a dla jednostek zagranicznych Grupy 100,00% 100,00% Getin International S.A. posiada akcji spółki Informacje uzupełniające Idea Finance sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) pośrednictw o w zakresie usług finansow ych 100,00% nd Getin International S.A. posiada 95,1% udziałów, Idea Bank S.A. (Białoruś) posiada 4,9% udziałów Biznesu S.A. z siedzibą w Mińsku (Białoruś) usługi bankow e 100,00% nd Getin Holding S.A. posiada 95,5% akcji, Getin International S.A. posiada 0,00036% akcji; BBMB posiada 4,49% skupionych akcji w łasnych Romanian International Bank S.A. z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) usługi bankow e 100,00% nd RIB Recovery Srl z siedzibą w Bukareszcie (Rumunia) usługi finansow e 100,00% nd Romanian International Bank S.A. posiada udziałów

7 Na dzień i udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę w podmiotach zależnych odpowiada bezpośredniemu udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. Wyjątek stanowi udział Getin Holding w Idea Bank (Polska) na i Getin Holding posiadał akcje stanowiące 79,79% kapitału zakładowego oraz uprawniające do 80,22% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Idea Bank (Polska) Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013 Skład spółek zależnych od Getin Holding według stanu na dzień przedstawia się następująco: Getin Holding Tax Care Twoja Inicjatywa Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Debentures FIZAN Debito NSFIZ Idea Expert PDK Biznes 79,79% Idea Bank (Polska) Idea Leasing (Polska) Property Solutions FIZAN Development System Veso Investments sp. z o.o. LC Corp Sky Tower Ellisa Investments 99,9998% 0,0002% Veso Investments sp. z o.o. SKA Lion s House 51,27% MW Trade Carlise Investments 99,99% Idea Bank (Białoruś) Getin International (Polska) 0,01% 95,1% 4,9% Idea Finance Getin International (Luksemburg) 95,5% 0,00035% Biznesu 48,50% 92,03% Idea Bank (Ukraina) 7,23% Gwarant Plus (44,08% - skupione akcje własne) Idea Leasing (Ukraina) 7,42% 99,999% Carcade Service Carcade 96,07% IDEA Bank (Rosja) Carcade Polska Romanian International Bank RIB Recovery

8 Nabycia i zbycia akcji (udziałów) przez Spółkę W dniu Spółka nabyła akcje Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Open Finance ), stanowiące 6,62% jej kapitału zakładowego. Nabycie akcji nastąpiło w wyniku transakcji przeprowadzonej na podstawie umowy z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Getin Noble Bank ), której przedmiotem było zwolnienie się Getin Noble Bank z zobowiązania wobec Spółki, stosownie do treści art. 453 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, poprzez przeniesienie na rzecz Spółki własności akcji zwykłych na okaziciela spółki Open Finance o wartości nominalnej 0,01 zł każda, należących do Getin Noble Bank, o łącznej wartości ,80 zł. W dniu Spółka sprzedała akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank za łączną cenę ,60 zł. Sprzedaż akcji miała miejsce w wyniku złożenia ofert sprzedaży przez Spółkę w odpowiedzi na Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży Akcji Getin Noble Bank z dnia Rozliczenie transakcji, w tym przeniesienie własności akcji oraz zapłata ceny za akcje, nastąpiło w dniu W dniu Getin Holding nabył od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, International Finance Corporation, Nederlandse Financierings-Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V., Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau, Swedfund International AB, Shorecap International Ltd oraz Shorebank International Ltd łącznie akcji Zamkniętej Spółki Akcyjnej Biznesu z siedzibą w Mińsku o wartości nominalnej 237 tys. BYR każda (79,86 zł) stanowiących 95,5070% kapitału zakładowego banku za łączną cenę tys. EUR ( tys. zł). Przeniesienie własności akcji nastąpiło na podstawie umów Local Transfer Document zawartych pomiędzy każdym ze sprzedających a Emitentem. Na podstawie umowy z dnia Spółka sprzedała Getin International (Polska) 1 akcję Białoruskiego Banku Małego Biznesu za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj. 237 tys. BYR (79,86 zł). Na podstawie umowy z dnia Spółka kupiła od Getin International (Luksemburg) 1 akcję Idea Bank Białoruś za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj tys. BYR (1 tys. zł). Na podstawie umowy z dnia Spółka nabyła akcji Romanian International Bank z siedzibą w Bukareszcie stanowiących kapitału zakładowego. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Romanian International Bank z dnia kapitał zakładowy banku został podwyższony z kwoty ,20 RON ( ,98 zł) do kwoty ,20 RON ( ,98 zł) poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 RON każda (0,09 zł). Akcje nowej emisji zostały objęte przez Spółkę. Na podstawie umowy z dnia w dniu Getin Holding nabył od swojej spółki zależnej Getin International (Luksemburg) akcji zwykłych Idea Bank (Białoruś). W dniu w wyniku zamiany długu na kapitał zakładowy Getin Holding objął akcji zwykłych Idea Bank (Białoruś). W wyniku nabycia akcji od Getin International (Luksemburg) i zamiany długu na kapitał zakładowy Emitent stał się właścicielem akcji Idea Bank (Białoruś), które stanowią 99,996% kapitału zakładowego banku. W dniu Emitent nabył akcji zwykłych na okaziciela Getin Noble Bank. Nabyte akcje stanowią 2,0344% kapitału zakładowego Getin Noble Bank i 2,0344% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank. Po przeprowadzeniu wyżej wymienionej transakcji stan posiadania akcji Getin Noble Bank przez Emitenta zwiększył się z 5,5242% kapitału zakładowego i 5,5242% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu do 7,5586% kapitału zakładowego i 7,5586% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Getin Noble Bank. 8

9 Nabycia (objęcia) i zbycia akcji lub udziałów dokonane przez podmioty zależne Spółki Idea Bank (Polska) W dniu została założona spółka Idea IT Solutions sp. z o.o., w której wszystkie udziały zostały objęte przez Idea Bank (Polska). W dniu nastąpiła zmiana nazwy spółki na Lion s House sp. z o.o., a Zgromadzenie Wspólników Lion s House podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty tys. zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które w zamian za aport objął Idea Bank. Od dnia kapitał zakładowy spółki Lion s House wynosi tys. zł. W dniu Idea Bank (Polska) i Idea Leasing (Polska) zawarły umowę objęcia akcji o wartości nominalnej zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Idea Leasing. W dniu Idea Bank (Polska) nabył udziałów spółki Ellisa Investments sp. z o.o. oraz udziałów spółki Carlise Investments sp. z o.o. W dniu Idea Bank (Polska) nabył certyfikatów inwestycyjnych serii E emitowanych przez Property Solutions FIZAN, o łącznej wartości ,08 zł. W dniu umorzono certyfikatów inwestycyjnych serii C emitowanych przez Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W dniu Idea Bank (Polska) nabył certyfikatów inwestycyjnych serii G emitowanych przez Debito NFIZ, o łącznej wartości 18,8 mln zł. W dniu Idea Bank (Polska) nabył certyfikatów inwestycyjnych serii G emitowanych przez Property Solutions FIZAN, o łącznej wartości 50 mln zł. W dniu umorzono certyfikatów inwestycyjnych serii C emitowanych przez Debito Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. W dniu spółka Idea Expert S.A. nabyła akcji spółki All money S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu nastąpiła rejestracja połączenia wyżej wymienionych spółek poprzez przeniesienie całego majątku All money S.A. na Idea Expert S.A. W dniu Idea Bank (Polska) zawarł umowę nabycia udziałów o wartości nominalnej 1 tys. zł każdy spółki LC Corp Sky Tower sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W wyniku transakcji Idea Bank (Polska) stał się jedynym udziałowcem LC Corp Sky Tower sp. z o.o. W dniu do rejestru funduszy inwestycyjnych został wpisany Debentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego certyfikaty zostały objęte przez spółkę Doradcy Finansowi TC sp. z o.o. (dawniej TC Doradcy Finansowi sp. z o.o. SKA) miała miejsce sprzedaż 1 udziału w spółce Doradcy Finansowi TC Sp. z o.o. na rzecz Tax Care S.A., wskutek czego Tax Care S.A. objęła w posiadanie udziały stanowiące kapitału zakładowego Doradcy Finansowi TC, dające prawo do głosów ma Zgromadzeniu Wspólników Spółki. 9

10 Idea Bank (Ukraina) Na podstawie umowy z dnia Idea Bank (Ukraina) sprzedał spółce Gwarant Plus udziały w Idea Leasing (Ukraina), w wyniku czego Gwarant Plus został jedynym wspólnikiem spółki Idea Leasing (Ukraina). Rejestracja sprzedaży nastąpiła w dniu W dniu skuteczne stało się zbycie akcji PSA TU Europa UA (stanowiących 10% kapitału statutowego spółki), a w dniu PSA TU Europa UA na Życie (stanowiących 8% kapitału statutowego spółki) na rzecz TU Europa S.A. i TU Europa na Życie S.A. W wyniku zbycia akcji Idea Bank (Ukraina) przestał być akcjonariuszem wyżej wymienionych spółek ubezpieczeniowych. Getin International W dniu podpisano umowę sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin International (Polska) i Gwarant Plus, na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin InternationaI udziały własne w wysokości 44,081%, co stanowi 47,614% udziałów posiadanych przez Getin International (Polska). Na podstawie umowy z dnia Spółka sprzedała Getin International (Polska) 1 akcję Białoruskiego Banku Małego Biznesu za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj. 237 tys. BYR (79,86 zł). Na podstawie umowy z dnia Spółka kupiła od Getin International (Luksemburg) 1 akcję Idea Bank Białoruś za cenę równą wartości nominalnej akcji, tj tys. BYR (1 tys. zł). W dniu podpisano umowę kupna sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin International (Polska) i Gwarant Plus na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin International (Polska) udziały własne w wysokości 11,973 % co stanowi 24,688 % udziałów posiadanych przez Getin International (Polska). Na dzień zmiana nie była zarejestrowana. W dniu została zarejestrowana Idea Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku. Udziałowcami spółki są Getin International (Polska) (95,1%) i Idea Bank (Białoruś) (4,9%). W dniu podpisano umowę kupna sprzedaży praw korporacyjnych pomiędzy Getin International S.A. i Gwarant Plus na mocy której Gwarant Plus kupił od Getin International (Polska) udziały własne w wysokości 23,7% co stanowi 64,886% udziałów posiadanych przez Getin International (Polska). Carcade (Rosja) W dniu Carcade nabyła akcji zwykłych imiennych Idea Bank (Rosja), w wyniku czego udział Carcade w kapitale zakładowym banku wzrósł do 96,0582%. W dniu Carcade (Rosja) nabyła 15 tys. akcji zwykłych imiennych oraz 15 tys. akcji uprzywilejowanych imiennych Idea Bank (Rosja), w wyniku czego udział Carcade (Rosja) w banku wzrósł z 96,0582% do 96,0657%. Zmiany wysokości kapitału zakładowego Getin Holding W dniu Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego oraz zmianę oznaczenia serii akcji Spółki. Wraz z rejestracją obniżenia kapitału zakładowego nastąpiło umorzenie akcji zwykłych na okaziciela Getin Holding. 10

11 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zmiana oznaczenia akcji oraz umorzenie akcji nastąpiło na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding z dnia , zgodnie z którą umorzeniu uległo akcji zwykłych, na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLGSPR000014, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia , zmienionej Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia oraz uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia Akcjom umarzanym odpowiadało głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). Po dokonaniu umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany serii akcji kapitał zakładowy Spółki wynosił zł i dzielił się na akcji zwykłych na okaziciela serii A, a ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosiła W dniu zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii P Getin Holding o wartości nominalnej 1 zł każda. Wprowadzenie akcji serii P do obrotu giełdowego związane było z kontynuacją rozpoczętego przez Spółkę w 2011 roku Programu Opcji Menedżerskich. Po wprowadzeniu akcji do obrotu kapitał zakładowy Spółki wynosił zł i dzielił się na akcji. W dniu w ramach Programu Opcji Menedżerskich zostało wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii P Getin Holding o wartości nominalnej 1 zł każda. Po wprowadzeniu akcji do obrotu kapitał zakładowy Spółki wynosi zł i dzieli się na akcji. Idea Bank (Polska) W dniu Zgromadzenie Wspólników Lion s House podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z kwoty 100 tys. zł do kwoty tys. zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, które w zamian za aport objął Idea Bank. Od dnia kapitał zakładowy spółki Lion s House wynosi tys. zł. W 2013 roku kapitał zakładowy Idea Leasing (Polska) został podwyższony z kwoty 15,5 mln zł do kwoty 19 mln zł Idea Bank (Polska) w dniu objął akcji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda w podwyższonym kapitale zakładowym Idea Leasing (Polska). W dniu Walne Zgromadzenie Idea Box S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 500 tys. zł do kwoty 1 mln zł, poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Idea Bank (Polska) objął akcji w podwyższonym kapitale zakładowym. W dniu Walne Zgromadzenie Idea Box S.A. podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 500 tys. zł tj. do kwoty 1,5 mln zł; Idea Bank (Polska) objął 8,5 tys. akcji w podwyższonym kapitale; po rejestracji podwyższenia w KRS udział Idea Banku (Polska) w kapitale tej spółki wynosić będzie 17,06% (na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wpis podwyższenia do rejestru jeszcze nie został dokonany). Idea Bank (Ukraina) W dniu zarejestrowano zakończenie emisji akcji Idea Bank (Ukraina) uchwalonej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank (Ukraina) w dniu , w wyniku której kapitał statutowy banku został podwyższony do 180,5 mln UAH i składa się ze 180,5 mln akcji o wartości nominalnej 1 UAH (0,39 zł) za akcję. W dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Idea Bank (Ukraina) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału statutowego banku o kwotę 17,5 mln UAH (6,7 mln zł) poprzez 11

12 zamkniętą subskrypcję dodatkowych akcji o dotychczasowej wartości nominalnej. Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania podwyższenie nie zostało zarejestrowane. Idea Bank (Białoruś) W dniu w wyniku zamiany długu podporządkowanego na kapitał zakładowy kapitał zakładowy Idea Bank (Białoruś) został podwyższony o mln BYR ( tys. zł) poprzez utworzenie akcji zwykłych o wartości nominalnej tys. BYR (1 tys. zł) za akcję. Po podwyższeniu kapitał zakładowy Idea Bank (Białoruś) wynosi tys. BYR ( tys. zł) i dzieli się na akcji prostych o wartości nominalnej tys. BYR (1 tys. zł) za akcję. Nowoutworzone akcje zostały objęte przez Getin Holding. 2. Informacja o działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Getin Holding oraz przewidywany dalszy rozwój spółek Grupy i przewidywana sytuacja finansowa Grupa Getin Holding na rynku finansowym. Getin Holding jest holdingiem finansowym prowadzącym działalność inwestycyjną w spółki sektora finansowego w Polsce oraz poza jej granicami. Inwestycje Spółki mają charakter długoterminowy. Spółka aktywnie wpływa na strategię i zarządzanie kontrolowanych podmiotów w celu zapewnienia wzrostu wartości posiadanych aktywów, ich bezpieczeństwa oraz wykorzystania potencjalnych synergii w ramach Grupy. Od kilku lat Getin Holding plasuje się w gronie największych firm notowanych na GPW. Potwierdzeniem pozycji firmy jest fakt, że od Spółka znajdowała się w gronie spółek tworzących WIG 20, a od mwig 40 (w związku z podziałem Getin Holding). Spółka inwestuje w przedsięwzięcia z zakresu bankowości oraz usług finansowych (pośrednictwo, doradztwo, leasing, usługi maklerskie). W skład Grupy Getin Holding wchodzą w szczególności Idea Bank (Polska) oraz spółki działające na rynkach Europy wschodniej i południowo-wschodniej, w tym pięć banków: Idea Bank na Ukrainie, Idea Bank na Białorusi, Idea Bank działający na rynku rosyjskim oraz dwa banki, które dołączyły do Grupy w drugiej połowie 2013 Biznesu z siedzibą w Mińsku i Romanian International Bank z siedzibą w Bukareszcie w Rumunii. Od kilku już lat ważnym podmiotem w międzynarodowej strukturze Grupy Getin Holding jest spółka Carcade, jeden z liderów rynku leasingu pojazdów w Rosji. Osiągane przez Grupę Kapitałową Getin Holding wyniki są efektem dynamicznego rozwoju działalności biznesowej oraz silnej pozycji rynkowej w obszarach, na których skoncentrowana jest aktywność poszczególnych spółek Rozwój działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding w 2013 linie biznesowe, podstawowe produkty, towary i usługi oraz rynki zbytu. Równolegle z realizacją opisanej wyżej strategii zmian w strukturze Grupy Getin Holding, działania poszczególnych spółek w 2013 ukierunkowane były na rozwój na rynku usług finansowych oraz realizację założonej strategii inwestycyjnej. Spółka inwestuje w podmioty o dużym potencjale rozwoju, działające w sektorze usług finansowych dla klientów indywidualnych oraz mikro i małych przedsiębiorstw. Wykorzystując bogate doświadczenia i kapitał intelektualny kadry menedżerskiej Getin Holding zarządza aktywami, budując ich silną pozycję rynkową. Grupa koncentrowała się na szybko rosnących sektorach rynku, takich jak: bankowość, leasing, 12

13 pośrednictwo kredytowe, usługi finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacja strategii dokonuje się również poprzez maksymalizację wzrostu organicznego, wykorzystanie wzrostu rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych. Grupa dąży do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między innymi poprzez optymalizowanie wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i zmotywowanego kierownictwa, jak również źródeł finansowania. Jednocześnie szczególną uwagę zwraca się na ryzyko poprzez ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem. Grupa rozwija się poprzez powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową, pozostając skoncentrowanym na rynku finansowym. Spółka poszukuje i podejmuje projekty inwestycyjne w sektorze usług finansowych (bankowych, leasingowych, ubezpieczeniowych, a także pośrednictwa i doradztwa) na rynku krajowym i rynkach wschodzących, przede wszystkim Europy środkowo-wschodniej. Inwestuje w nowe podmioty gospodarcze lub podmioty już istniejące, pod warunkiem zakupu pakietu umożliwiającego aktywne zarządzanie i kształtowanie strategii tych podmiotów. Celem takiego działania jest przede wszystkim budowa wartości dla akcjonariuszy Spółki poprzez realizację rentownych inwestycyjnie projektów. Wzrost wartości firm wchodzących w skład portfela inwestycyjnego uzyskiwany jest poprzez wzrost ich dochodowości, między innymi dzięki restrukturyzacji, zwiększaniu skali działania i wzmacnianiu ich pozycji rynkowej. Cele te Spółka realizuje poprzez: aktywne uczestnictwo w procesach związanych z restrukturyzacją, a następnie zarządzanie firmami oraz tworzenie i realizację ich strategii rozwoju, dostarczanie niezbędnych dla rozwoju danego projektu środków finansowych, pomoc w zakresie biznesowego i branżowego know-how, wyszukiwanie możliwości kooperacji oraz komplementarności wśród firm w ramach portfela inwestycyjnego Spółki, prowadzenie ciągłego nadzoru strategicznego i operacyjnego, wsparcie merytoryczne i personalne w przeprowadzanych procesach. W procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym, Getin Holding przewiduje uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży niektórych podjętych projektów w okresie gwarantującym maksymalizację stopy zwrotu, głównie z wykorzystaniem lokalnego rynku kapitałowego lub poprzez sprzedaż inwestorowi strategicznemu. Dodatkowym źródłem przychodów Spółki są pożytki z posiadanych aktywów w postaci np. dywidend lub odsetek z udzielanych pożyczek. Poniżej scharakteryzowano główne kierunki aktywności Grupy Kapitałowej Getin Holding w I. Segment usług bankowych w Polsce Idea Bank (Polska) kieruje swoją ofertę produktową do grupy klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw, a w szczególności do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Oferta produktowa banku wspierana jest przez wysokiej jakości doradztwo finansowe oraz doradztwo w obszarze księgowości. Dzięki konsekwentnemu budowaniu wizerunku wśród klientów poprzez podejmowane działania marketingowe, bank buduje długookresowe relacje z klientem, proponując mu zindywidualizowaną obsługę i wysoki standard komunikacji. 13

14 Działalność operacyjna Idea Banku (Polska) opiera się na udzielaniu kredytów dla przedsiębiorców oraz zbieraniu depozytów, głównie od osób fizycznych. Bank oferuje również usługi z zakresu produktów inwestycyjnych. Wynik netto Grupy Idea Bank (Polska) w 2013 wyniósł 107,3 mln zł i był prawie czterokrotnie wyższy w stosunku do Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy 202,3 mln zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe 460,8 mln zł; b. koszty odsetkowe 258,4 mln zł; 2. Wynik prowizyjny 219 mln zł: a. przychody prowizyjne 301,3 mln zł; b. koszty prowizyjne 82,3 mln zł; 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 47,8 mln zł; 4. Rezerwy na należności kredytowe 60 mln zł; 5. Koszty działania banku 331,1 mln zł; 6. Podatek dochodowy + 29,4 mln zł. Aktywa Idea Banku na koniec 2013 wynosiły 7,4 mld zł, co stanowi wzrost o 39,3% w stosunku do końca Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 5,5 mld zł, podczas gdy na koniec analogicznego okresu w 2012 wynosiło ono 3,9 mld zł co stanowi wzrost o 42%. Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło 4,9 mld zł co stanowi wzrost o 45% w stosunku do stanu na koniec ,3 mld zł. Na koniec grudnia 2013 bank posiadał 54 oddziały. Grupa Tax Care zajmuje się obsługą księgową małych i średnich przedsiębiorstw. Poza działalnością typowo księgową Grupa Tax Care oferuje usługi z zakresu doradztwa i pośrednictwa finansowego, inwestycyjnego oraz doradztwa przy rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej w jednym miejscu. Dodatkowo, Grupa posiada w swojej ofercie także programy regularnego oszczędzania, które zabezpieczą przyszłość przedsiębiorców. Spółka funkcjonuje na polskim rynku od 2009 roku. Posiada sieć placówek w całym kraju. Wynik netto Grupy Tax Care w 2013 wyniósł 23,1 mln zł. Na łączny wynik w 2013 składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy -451 tys. zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe 291 tys. zł; b. koszty odsetkowe 742 tys. zł; 2. Wynik prowizyjny tys. zł: a. przychody prowizyjne tys. zł; b. koszty prowizyjne tys. zł; 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto tys. zł; 4. Koszty działania tys. zł; 14

15 5. Podatek dochodowy tys. zł. Spółka posiada 67 oddziałów sprzedaży oraz 17 oddziałów księgowych. Idea Expert: Wynik netto Idea Expert w 2013 wyniósł 3,5 mln zł. Na łączny wynik osiągnięty w 2013 składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy 229 tys. zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe tys. zł; b. koszty odsetkowe tys. zł; 2. Wynik prowizyjny tys. zł: a. przychody prowizyjne tys. zł; b. koszty prowizyjne tys. zł; 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto tys. zł; 4. Koszty działania tys. zł; 5. Podatek dochodowy tys. zł. Głównym źródłem przychodów Idea Expert jest sprzedaż kredytów hipotecznych, samochodowych oraz gotówkowych. Udział tych trzech obszarów produkcyjnych w przychodach prowizyjnych w 2013 wyniósł 80,6%. Przychód prowizyjny z pośrednictwa finansowego wyniósł 89,6 mln zł, a wynik netto 3,5 mln zł. Wpływ na ich osiągnięcie miały m.in. transakcje jednorazowe w postaci zrealizowania sprzedaży portfela pożyczek gotówkowych oraz otrzymania premii za zrealizowany obrót w Idea Bank, których pozytywny wpływ został częściowo zmniejszony poprzez odwrócenie aktywa z tytułu podatku odroczonego od strat z lat ubiegłych. Niższe koszty operacyjne są wynikiem działań restrukturyzacyjnych wprowadzonych decyzją Zarządu w lutym Utworzono wówczas rezerwę restrukturyzacyjną w kwocie 3,9 mln zł, którą zaksięgowano jednorazowo w koszty lutego Na dzień spółka prowadziła działalność w 56 oddziałach. Idea Leasing Strata netto Idea Leasing w 2013 wyniosła 619 tys. zł i była niższa o tys. zł w porównaniu do wyniku w Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy tys. zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe tys. zł; b. koszty odsetkowe tys. zł; 2. Wynik prowizyjny tys. zł: a. przychody prowizyjne tys. zł; 15

16 b. koszty prowizyjne tys. zł; 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 204 tys. zł; 4. Rezerwy na należności leasingowe tys. zł; 5. Podatek dochodowy +181 tys. zł. Aktywa Idea Leasing na koniec 2013 wynosiły 427 mln zł. Na dzień spółka posiadała 19 oddziałów. II. Segment usług bankowych na Ukrainie Idea Bank (Ukraina) to działający na terenie Ukrainy bank skupiający swoją działalność w obszarze produktów dla osób fizycznych. Bank skupia swoją działalność w obszarze produktów dla osób fizycznych. Głównymi produktami banku są kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, depozyty, rachunki bieżące, karty płatnicze (debetowe). W zakresie swojej działalności bank oferuje również produkty oferowane w mniejszej skali: kredyty dla przedsiębiorstw, depozyty dla osób prawnych, usługi realizacji przelewów i płatności, leasing środków transportu. W 2013 roku bank zakończył projekt otwarcia 100 oddziałów. Bank jest obecny w większości miast obwodowych Ukrainy. Sprzedaż kredytów samochodowych realizowana jest za pośrednictwem menedżerów regionalnych i sieci dealerów samochodowych na terytorium całego kraju. Spółka Gwarant Plus skupia się obecnie na usługach factoringu, poręczenia oraz windykacji związanych ze starym portfelem kredytowym banku. Spółkа Idea Leasing (Ukraina) rozpoczęła sprzedaż produktów leasingowych w 2013 r. Sprzedaż leasingu realizowana jest na terytorium całego kraju za pośrednictwem menedżerów regionalnych i sieci dealerów samochodowych. Wynik netto Grupy Idea Bank (Ukraina) w 2013 wyniósł tys. UAH ( tys. zł) i w stosunku do 2012 był wyższy o 29%. Na łączny wynik składają się z następujące pozycje syntetyczne. 1. Wynik odsetkowy tys. UAH ( tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe tys. UAH ( tys. zł); b. koszty odsetkowe tys. UAH ( tys. zł); 2. Wynik prowizyjny tys. UAH ( tys. zł): a. przychody prowizyjne tys. UAH ( tys. zł); b. koszty prowizyjne tys. UAH (1 783 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto tys. UAH (4 818 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe tys. UAH ( tys. zł); 5. Koszty działania banku tys. UAH ( tys. zł); 6. Podatek dochodowy tys. UAH ( tys. zł). Aktywa Grupy Idea Bank (Ukraina) na koniec 2013 wynosiły mln UAH (1 163 mln zł), co stanowi wzrost o 35% w stosunku do końca

17 Saldo depozytów Grupy Idea Bank (Ukraina) na koniec okresu bilansowego wynosiło mln UAH (752 mln tys. zł), podczas gdy na koniec analogicznego okresu w 2012 wynosiło mln UAH (647 mln zł) co stanowi wzrost o 19%. Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło mln UAH (892 mln zł), co stanowi wzrost o 34% w stosunku do stanu na koniec 2012 (1 745 mln UAH mln zł). III. Segment usług bankowych na Białorusi Idea Bank (Białoruś) Idea Bank (Białoruś) rozwija się jako uniwersalna instytucja finansowa skupiając się jednocześnie na biznesie detalicznym tj. kredytowaniu osób fizycznych oraz zbieraniu depozytów poprzez sieć własnych oddziałów a także udzielaniu kredytów bezgotówkowych na zakup towarów w sklepach. Prowadzi także obsługę rozliczeniowo-kasową w oddziałach oraz wymianę walut w kantorach. Jednocześnie dążąc do dywersyfikacji ryzyka bank rozwija także działalność w zakresie udzielania kredytów dla osób prawnych - głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wynik netto Idea Bank (Białoruś) w 2013 wyniósł mln BYR ( tys. zł), co stanowi w porównaniu z 2012 wzrost o 58%. Na łączny wynik składają się następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy mln BYR ( tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe mln BYR ( tys. zł); b. koszty odsetkowe mln BYR ( tys. zł); 2. Wynik prowizyjny mln BYR ( tys.zł): a. przychody prowizyjne mln BYR ( tys. zł); b. koszty prowizyjne mln BYR ( tys. zł); 3. Pozostałe przychody oraz koszty operacyjne netto 510 mln BYR (160 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe mln BYR ( tys. zł); 5. Koszty działalności Banku mln BYR ( tys. zł); 6. Podatek dochodowy mln BYR ( tys. zł). Aktywa Idea Bank (Białoruś) na koniec 2013 wyniosły mln BYR (872 mln zł), co stanowi wzrost o 54% w porównaniu do końca Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wyniosło mln BYR (602,6 mln zł), podczas gdy na koniec 2012 roku wynosiło ono mln BYR (471 mln zł), obecnie jest o 45% więcej. Saldo kredytów na koniec 2013 wyniosło mln BYR (601 mln zł), co stanowi wzrost o 56% w porównaniu do końca Na koniec 2012 roku saldo kredytów wynosiło mln BYR (438 mln zł). Biznesu Biznesu prowadzi działalność bankową na terenie Republiki Białorusi skupiającą się na udzielaniu kredytów małym i średnim przedsiębiorcom. Wynik netto banku za okres od do końca roku wyniósł mln BYR (654 tys. zł). Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne: 17

18 1. Wynik odsetkowy mln BYR (2 434 tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe mln BYR (3 691 tys. zł); b. koszty odsetkowe mln BYR (1 257 tys. zł); 2. Wynik prowizyjny mln BYR (799 tys. zł): a. przychody prowizyjne mln BYR (890 tys. zł); b. koszty prowizyjne 287 mln BYR (91 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto mln BYR (1 014 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe +97 mln BYR (31 tys. zł); 5. Koszty działania banku mln BYR (3 454 tys. zł); 6. Podatek dochodowy 537 mln BYR (170 tys. zł); Aktywa Idea Bank (Polska) na koniec 2013 wynosiły mln BYR (107,4 mln zł). Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło mln BYR (18,1 mln zł). Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło mln BYR (65,7 mln zł). IV. Segment usług bankowych w Rumunii Wynik netto Romanian International Bank w grudniu 2013 wyniósł -74 tys. RON (-69 tys. zł). Na łączny wynik składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy 998 tys. RON (925 tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe tys. RON (1 496 tys. zł); b. koszty odsetkowe 617 tys. RON (571 tys. zł); 2. Wynik prowizyjny tys. RON (1 401 tys. zł): a. przychody prowizyjne tys. RON (1 508 tys. zł); b. koszty prowizyjne 115 tys. RON (107 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 744 tys. RON (689 tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe 0; 5. Koszty działania banku tys. RON (3 151 tys. zł); 6. Podatek dochodowy +72 tys. RON (+67 tys. zł). Aktywa Romanian International Bank na koniec 2013 wynosiły 384 mln RON (356 mln zł). Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wynosiło 355 mln RON (329 mln zł). Saldo kredytów na koniec 2013 wynosiło 120 mln RON (111,5 mln zł). 18

19 V. Segment usług bankowo- leasingowych w Rosji Zysk netto Grupy Carcade w 2013 roku wyniósł tys. RUB ( tys. zł) i w stosunku do 2012 był wyższy o 15%. Łączny wynik składa się z następujących pozycji: 1. Wynik odsetkowy tys. RUB ( tys. zł), na który składają się: a. przychody odsetkowe tys. RUB ( tys. zł); b. koszty odsetkowe tys. RUB ( tys. zł); 2. Wynik prowizyjny tys. RUB ( tys. zł): a. przychody prowizyjne tys. RUB ( tys. zł); b. koszty prowizyjne tys. RUB (606 tys. zł); 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto tys. RUB ( tys. zł); 4. Rezerwy na należności kredytowe i leasingowe tys. RUB ( tys. zł); 5. Koszty działania tys. RUB ( tys. zł); 6. Podatek dochodowy tys. RUB ( tys. zł). Аktywa Idea Bank (Rosja) na koniec 2013 wyniosły mln RUB (360 mln zł), co stanowi wzrost o 81% w porównaniu z końcem Saldo depozytów na koniec okresu bilansowego wyniosło mln RUB (295 mln zł), podczas gdy na koniec 2012 wynosiło ono mln RUB (164 mln zł), co stanowi wzrost o. Saldo kredytów na koniec 2013 wyniosło mln RUB (322 mln zł), co stanowi wzrost o 153% w porównaniu z końcem 2012 (1 390 mln RUB mln zł). VI. Segment usług finansowych w Polsce MW Trade W 2013 roku spółka kontynuowała działalność na rynku finansowania publicznej służby zdrowia, która przejawiała się w oferowaniu podmiotom leczniczym rozwiązań pozwalających na restrukturyzację zadłużenia oraz poprawę ich płynności finansowej. Wynik netto MW Trade w 2013 wyniósł tys. zł i w stosunku do 2012 był wyższy o 56%. Zarówno pierwsze jak i drugie półrocze okazały się najwyższymi pod względem wyniku netto w historii spółki. Na łączny wynik tego składają się z następujące pozycje syntetyczne: 1. Wynik odsetkowy tys. zł, na który składają się: a. przychody odsetkowe tys. zł; b. koszty odsetkowe tys. zł; 2. Wynik prowizyjny -631 tys. zł: a. przychody prowizyjne 758 tys. zł; b. koszty prowizyjne zł; 19

20 3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 63 tys. zł; 4. Koszty działania spółki tys. zł; 5. Podatek dochodowy tys. zł. Stan aktywów na koniec 2013 roku wynosił tys. zł, co w porównaniu do stanu z roku poprzedniego stanowi wzrost o tys. zł (32%). Na dzień 31 grudnia 2013 główną pozycją aktywów bez zmian pozostają wierzytelności portfela składającego się z długo- oraz krótkoterminowych należności od podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udzielonych pożyczek i restrukturyzacji zobowiązań. Aktywa finansowe powstałe ze współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego stanowią ponad 13% portfela (w 2012 roku 8,3%). Łączna wartość portfela wierzytelności wyniosła tys. zł, co oznacza 31% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W strukturze aktywów 69% to aktywa długoterminowe, co w porównaniu do struktury z ubiegłego roku stanowi wzrost o 22,7 p.p. Udział kapitału własnego w finansowaniu spółki wg stanu na wynosił 12%. Pozostałą część stanowią zobowiązania. Łączna wartość zobowiązań wzrosła z tys. zł na koniec 2012 do tys. zł wg stanu na dzień roku. Wskaźnik zadłużenia liczony jako wartość zobowiązań do aktywów ogółem wyniósł 88% i wzrósł o 1,3 p.p. w porównaniu do 2012 roku. Działalność spółki jest zbliżona do działalności bankowej, w której pozyskane środki inwestowane są w dochodowe instrumenty finansowe Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. Nie dotyczy spółek Grupy Kapitałowej Getin Holding Przewidywany dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. Getin Holding jest podmiotem dominującym zdywersyfikowanej, dynamicznie rozwijającej się grupy działającej w sektorze usług finansowych, a głównym przedmiotem działalności Spółki pozostaje działalność inwestycyjna polegająca na wyszukiwaniu i realizacji projektów inwestycyjnych na rynkach krajowych i zagranicznych, a następnie tworzeniu wartości w spółkach wchodzących w skład portfela inwestycyjnego poprzez nadzór i koordynację ich rozwoju. Nadrzędnym celem Getin Holding pozostaje osiągnięcie wysokiej stopy zwrotu z inwestycji, a co za tym idzie wymiernych korzyści dla akcjonariuszy. Getin Holding zamierza osiągnąć wzrost zarówno poprzez systematyczny rozwój spółek wchodzących w skład Grupy, jak i poprzez przemyślane, celowe akwizycje bądź tworzenie od podstaw kolejnych podmiotów, działających w sektorze usług finansowych, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka zamierza kontynuować rozwój działalności na rynkach Europy wschodniej i środkowo-wschodniej. Getin Holding realizując strategię przyjętą w 2011 koncentruje swoją działalność na pełnieniu funkcji inkubatora dla nowych i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Strategia rozwoju realizowana będzie również poprzez maksymalizację wzrostu organicznego, wykorzystanie wzrostu rynku oraz przewag konkurencyjnych w docelowych segmentach rynkowych, głównie bankowości detalicznej. Grupa dąży do maksymalnego wykorzystywania zasobów, między innymi poprzez optymalizowanie wyników spółek z Grupy i zapewnianie im doświadczonego i zmotywowanego kierownictwa, jak również źródeł finansowych. Jednocześnie szczególną uwagę zwraca się na ryzyko poprzez ulepszoną kontrolę organizacyjną oraz systemy zarządzania ryzykiem. Grupa rozwija się poprzez powielanie sprawdzonego modelu biznesowego na skalę międzynarodową, pozostając skoncentrowanym na rynku finansowym. 20

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. ZA 2014 ROK Wrocław, 23 lutego 2015 Spis treści 1. Zasady sporządzenia sprawozdania finansowego Getin Holding S.A.... 3 1.1. Podstawowe dane Spółki....

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2015 ROKU Wrocław, 10 sierpnia 2015 roku Grupa Kapitałowa Getin Holding

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2015 ROKU Wrocław, 8 maja 2015 roku 1. 2. Wybrane dane finansowe... 3 Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING

GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013r. 2 S t r o n a Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CALATRAVA CAPITAL za okres rozpoczęty 1 stycznia 2014 r. a zakończony 31 grudnia 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPA NOKAUT S.A.... 6 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...

Bardziej szczegółowo