DYSKRYMINACJA I MOBBING

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DYSKRYMINACJA I MOBBING"

Transkrypt

1 DYSKRYMINACJA I MOBBING w zatrudnieniu Karolina K dziora Krzysztof Âmiszek 2. wydanie PRAWO DLA FIRM

2 PRAWO DLA FIRM DYSKRYMINACJA I MOBBING w zatrudnieniu

3 Polecamy w serii: Jacek Âwieca WINDYKACJA. ASPEKTY CYWILNOPRAWNE I KARNOPRAWNE Tomasz Major (red.) UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MIGRUJÑCYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB PROWADZÑCYCH DZIAŁALNOÂå GOSPODARCZÑ, wyd. 2 Stanisław Matura LIKWIDACJA PRZEDSI BIORSTWA W PRAKTYCE Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka, Marta Boroƒ TARYFY W CIEPŁOWNICTWIE Barbara P czalska OCHRONA KONKURENCJI

4 DYSKRYMINACJA I MOBBING w zatrudnieniu Karolina K dziora Krzysztof Âmiszek 2. wydanie Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2010

5 Redakcja: Iwona Duda Zdjęcie na okładce Emre Ogan/iStockphoto.com Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: KOLONEL Druk i oprawa: Cyfrowe Centrum Druku i Fotografii, Bydgoszcz ISBN:

6 Spis treści Wstęp... IX Wykaz skrótów... XIII Literatura... XV Wykaz orzecznictwa... XXI Międzynarodowe źródła zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu System Organizacji Narodów Zjednoczonych Konwencja Nr 111 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet System Rady Europy Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Europejska Karta Społeczna System Unii Europejskiej Zasady: pierwszeństwa prawa wspólnotowego, skutku bezpośredniego, skutku pośredniego dyrektyw wspólnotowych. Postępowanie w sprawie wydania orzeczenia wstępnego Prawo Unii Europejskiej Dyrektywa Rady 75/117/EWG Dyrektywa Rady 76/207/EWG Dyrektywa Rady 86/613/EWG Dyrektywa Rady 92/85/EWG Dyrektywa Rady 97/80/WE Dyrektywa Rady 2000/43/WE Dyrektywa Rady 2000/78/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/73/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE Dyskryminacja w zatrudnieniu kluczowe pojęcia Dyskryminacja bezpośrednia Dyskryminacja pośrednia Zachęcanie lub nakazywanie dyskryminacji Molestowanie... 44

7 Spis treści 5. Molestowanie seksualne Ciężar dowodu Zakaz działań odwetowych Błędne przypisanie cechy prawnie chronionej Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu Zasada równego traktowania w zatrudnieniu jako podstawowa zasada prawa pracy Prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę Dyskryminacja ze względu na płeć Dyskryminacja ze względu na wiek Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność Dyskryminacja ze względu na rasę i pochodzenie etniczne Dyskryminacja ze względu na religię i wyznanie Dyskryminacja ze względu na narodowość Dyskryminacja ze względu na przekonania polityczne Dyskryminacja ze względu na przynależność związkową Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną Dyskryminacja ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony Dyskryminacja ze względu na zatrudnienie w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy Obowiązki pracodawcy Obowiązek informowania Wewnątrzzakładowe procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe Przykładowy wewnątrzzakładowy regulamin antydyskryminacyjny i antymobbingowy Wyjątki od zakazu dyskryminacji Rodzaj pracy, warunki wykonywania pracy, wymagania zawodowe Wypowiedzenie warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników Środki różnicujące sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność Warunki zatrudniania i zwalniania, zasady wynagradzania i awansowania oraz dostęp do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych z uwzględnieniem kryterium stażu pracy Działania wyrównawcze Zatrudnianie w organizacjach wyznaniowych VI

8 Spis treści Mobbing Przyczyny powstawania Definicja Mobbing a dyskryminacja Odpowiedzialność pracodawcy Odszkodowanie za dyskryminację Odszkodowanie za mobbing Zadośćuczynienie za mobbing Zadośćuczynienie za dyskryminację Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika Indeks rzeczowy VII

9

10 Wstęp Dyskryminacja i mobbing w zatrudnieniu to zjawiska, które zostały wyraźnie zdefiniowane w polskim prawie pracy dopiero kilka lat temu. Głównym motorem zmian legislacyjnych w tym kierunku były dążenia Polski do członkostwa w strukturach Unii Europejskiej, gdzie zasada równości, zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu, w tym równe wynagrodzenie za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, to wartości fundamentalne. Polska, chcąc wejść do rodziny krajów unijnych, musiała w pełni dostosować swoje ustawodawstwo pracy do wysoko postawionych standardów wspólnotowych. Sama Unia Europejska jest areną dynamicznie rozwijającego się prawa antydyskryminacyjnego, które swym zasięgiem zaczyna obejmować kolejne grupy społeczne oraz nowe dziedziny życia. Punktem wyjścia polityki krajów europejskich była chęć zniesienia nierówności kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, a w szczególności wyrównanie dysproporcji płacowych dotykających kobiety. Z czasem wspólnotowa antydyskryminacyjna aktywność legislacyjna skierowana została na takie dziedziny, jak równość płci w sferze zabezpieczenia społecznego, pracy na własny rachunek, pracy w niepełnym wymiarze godzin, pracy na czas określony, dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług. Dopiero okres ostatnich kilku lat zaowocował większym zaangażowaniem Unii Europejskiej w efektywne przeciwdziałanie nierównemu traktowaniu z takich przyczyn, jak: rasa i pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna czy religia lub przekonania, czego efektem było m.in. przyjęcie w 2000 r. dyrektywy Rady 2000/43/WE z r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne oraz dyrektywy Rady 2000/78/WE z r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. Niezwykle ciekawym źródłem wiedzy o wspólnotowym prawie antydyskryminacyjnym, jak również jego interpretacji, są liczne wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w tym zakresie. Orzekane głównie na podstawie legislacji dotyczącej równości płci, wyznaczają niezwykle wysoki poziom ochrony przed nierównym traktowaniem. Są także kierunkowskazem do interpretacji przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji z powodów innych niż płeć. Polska, przystępując do Unii Europejskiej, dokonała zasadniczej zmiany w prawie pracy, która polegała na implementowaniu przepisów antydyskry- IX

11 Wstęp minacyjnych, precyzujących takie pojęcia, jak dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, molestowanie, molestowanie seksualne, zmuszanie do dyskryminacji, odwrócenie ciężaru dowodu w postępowaniach o nierówne traktowanie czy zakaz działań represyjnych wobec pracowników decydujących się na dochodzenie swoich praw naruszonych dyskryminacją. Pierwszą poważną próbą włączenia wspólnotowych przepisów do polskiego systemu prawa pracy była ustawa z r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 128, poz ze zm.), na mocy której po rozdziale II działu pierwszego Kodeksu pracy dodano nowy rozdział IIa zatytułowany Równe traktowanie kobiet i mężczyzn. W rozdziale ujęto takie zagadnienia, jak dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, przejawy dyskryminacji ze względu na płeć, wyjątki od dyskryminacji czy też prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Szybko jednak okazało się, że regulacje te są niewystarczające, a skupiając się jedynie na kwestiach równości płci, polski ustawodawca pominął szereg innych cech, na podstawie których prawo wspólnotowe wyraźnie zakazuje różnicowania sytuacji pracowniczej. Konsekwencją tego stanu rzeczy była konieczność ponownej zmiany przepisów, która w efekcie, na mocy ustawy z r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 213, poz. 2081), doprowadziła do zmiany brzmienia przepisów antydyskryminacyjnych rozdziału IIa Kodeksu pracy, zastępując jednocześnie jego dotychczasowy tytuł sformułowaniem Równe traktowanie w zatrudnieniu. W Kodeksie pracy, po raz pierwszy w historii polskiego prawa pracy, pojawiła się również definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku. Choć przeciwdziałanie praktykom mobbingowym nie jest uregulowane w prawie wspólnotowym, to jednak polski ustawodawca uznał, że problem ten jest na tyle poważny, że istnieje konieczność jego prawnego zdefiniowania i zakazania. Po raz kolejny Kodeks pracy został znowelizowany ustawą z r. o zmianie ustawy Kodeks pracy (Dz.U. Nr 223, poz. 1460), która doprecyzowała przepisy antydyskryminacyjne. Należy pamiętać, że odpowiednie uregulowanie zakazu dyskryminacji i mobbingu w prawie to tylko jeden, bardzo ważny element skutecznego przeciwdziałania tym zjawiskom w sferze zatrudnienia i pracy. Drugim, nie mniej istotnym, jest umiejętność efektywnego posługiwania się nimi w praktyce. Z myślą o obu tych zagadnieniach opracowana została niniejsza książka. Publikacja ta zawiera szczegółowe omówienie przepisów dotyczących obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu, zakazu dyskryminacji i mobbingu. Autorzy niniejszego opracowania nie poprzestali jednak na X

12 Wstęp omówieniu regulacji krajowych. W związku z niepełną implementacją przez polskiego ustawodawcę przepisów wspólnotowych do prawa krajowego książka prezentuje także krytyczne spojrzenie na stan tych regulacji prawnych, a przywołane przepisy prawa polskiego zostały zinterpretowane przez autorów w świetle prawa wspólnotowego jako nadrzędnego w stosunku do regulacji krajowych. Ponadto w związku ze stosunkowo ubogim orzecznictwem sądów krajowych dotyczącym dyskryminacji w zatrudnieniu, autorzy często odwołują się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Cel, jaki przyświecał autorom w trakcie przygotowywania niniejszego opracowania, to unaocznienie Czytelnikowi, w jaki sposób nierówne traktowanie i mobbing w zatrudnieniu się przejawiają, jak również jak można tym zjawiskom przeciwdziałać i skutecznie je zwalczać. Autorzy XI

13

14 Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPC Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzona w Rzymie r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EKS Europejska Karta Społeczna sporządzona w Turynie r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67) KC ustawa z r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK ustawa z r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP ustawa z r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPC ustawa z r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) MniejNarU ustawa z r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17, poz. 141 ze zm.) MPPGSiK Międynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169 zał.) PromocZatrU ustawa z r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) TfUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) ZwZawU ustawa z r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) 2. Organy, organizacje, instytucje ETPCz Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS Europejski Trybunał Sprawiedliwości MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy RE Rada Europy SN Sąd Najwyższy TK Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma, publikatory Dz.U Dziennik Ustaw EPS Europejski Przegląd Sądowy GP Gazeta Prawna MoP Monitor Prawniczy XIII

15 Wykaz skrótów M.P Monitor Polski MoPr Monitor Prawa Pracy OSP Orzecznictwo Sądów Polskich OSNAPiUS Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych PiP Państwo i Prawo PiZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne Pr. Pracy Prawo Pracy PS Przegląd Sądowy Prz. Sejm Przegląd Sejmowy R. Pr Radca Prawny Rzeczposp Rzeczpospolita Sł. Pracown Służba Pracownicza 4. Inne skróty art artykuł BIRE Biuro Informacji Rady Europy EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza m.in między innymi niepubl niepublikowany np na przykład Nr numer ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych orz orzeczenie PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pkt punkt podrozdz podrozdział post postanowienie poz pozycja r rok Rada WE Rada Wspólnot Europejskich (red.) redakcja RM Rada Ministrów s strona t.j tekst jednolity TWE Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską uchw uchwała UE Unia Europejska ust ustęp w zw w związku wyr wyrok z zeszyt ze zm ze zmianami zob zobacz XIV

16 Literatura Abramowicz M. (red.), Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych w Polsce. Raport za lata 2005 i 2006, Warszawa Aktualności Europejskie, Obowiązkowe przejście na emeryturę a zakaz dyskryminacji, MoP 2007, Nr 21. Baran K. W. (red.), Prawo pracy, Kraków tenże, Wolności związkowe i ich gwarancje w systemie ustawodawstwa polskiego, Bydgoszcz Kraków Barcz J. (red.), Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, Warszawa Bechowska-Gebhardt A., Stalewski T., Mobbing. Patologia zarządzania personelem, Warszawa Bińczycka T., Ochrona kobiet w ciąży i w okresie macierzyństwa w prawie wspólnotowym i w polskim ustawodawstwie pracy, PiZS 1998, Nr 5. Boruta I., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu nowa regulacja prawna, PiZS 2004, Nr 2. Brodecki Z. (red.), Zatrudnienie i ochrona socjalna, Warszawa Bydłoń A., Różnicowanie wynagrodzeń w oparciu o staż pracy a zasada równego traktowania pracowników, PiZS 2006, Nr 11. taż, Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy, PiZS 2006, Nr 11. Cajsel W., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa Chappel D., V. Di Martino, Violence at work, Asian-Pacific Newsletter on Occupational Health and Safety 1999, z. 6. Christiansen J. M., Vold på arbejdet med særlig vægt på FTF-medlemmers arbejdspladser, Kopenhaga Cieślak W., Stelina J., Definicja mobbingu oraz obowiązek pracodawcy przeciwdziałania temu zjawisku, PiP 2004, Nr 12. Czarnecki P., Rozkład ciężaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji, PiZS 2006, Nr 3. Dörre-Nowak D., Zbieg środków ochronnych przed molestowaniem, molestowaniem seksualnym i mobbingiem, PiZS 2004, Nr 11. Drozd A., Ochrona danych osobowych pracownika (kandydata) po nowelizacji kodeksu pracy, PiZS 2004, Nr 1. Dulewicz K., Czy pracodawca może swobodnie kształtować system premiowania w zakładzie, GP z r. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące równego traktowania bez względu na rasę, jako instrument zmiany prawa polskiego. Materiały konferencyjne, Warszawa Edelmann R. J., Konflikty w pracy, Gdańsk Ellis E., EU Anti-Discrimination Law, Oxford XV

17 Literatura Equality in employment and occupation, General Survey by the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, International Labour Conference, 75 th Session, Raport III (Część 4B), Genewa Florek L. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa tenże, Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy, PiZS 1997, Nr 1. tenże, Znaczenie wspólnotowego prawa pracy, PiZS 2004, Nr 5. Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Salwa Z. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa Gersdorf M., Reczyńska-Ratajczak M., Prewencja antymobbingowa, PiZS 2007, Nr 2. Gładoch M., Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy, PiZS 2006, Nr 4. Gniewek E. (red.), Kodeks cywilny, Komentarz, Warszawa Gonera K., Ważne wyroki w sprawach o mobbing, Sł. Pracown. 2007, Nr 9. Goździk M., Bezrobocie, co robić problematyka organizacji pozarządowych świadczących usługi na rynku pracy, skierowanych do uchodźców, imigrantów i mniejszości narodowych, opracowanie dla Fundacji Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa Grabowska B., Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Gdańsk Hoel H., Sparks K., Cooper C. L., The cost of violence/stress at work and the benefits of a violence/stress-free working environment, raport sporządzony na zamówienie Międzynarodowej Organizacji Pracy, Genewa Jaśkowski K. (red.), Prawo pracy 2007, Warszawa Jedynasta A., Glosa do wyroku SN z r. w sprawie nieważności umowy o pracę zawartej z kobietą w ciąży z powodu sprzeczności umowy z zasadami współżycia społecznego, PiZS 2007, Nr 5. Jończyk J., Zbiorowe prawo pracy, Wrocław Kamiński I. C., Wymiar sprawiedliwości we Wspólnocie Europejskiej. Praktyczny komentarz i przepisy, Warszawa Kenig-Witkowska M. M. (red.), Łazowski A., Ostrihansky R., Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa Kmiecik-Baran K., Rybicki J., Mobbing zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Gdańsk Konieczna A., Czy decyzja ministra jest zgodna z prawem?, Rzeczposp. z r. Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn. Raporty eksperckie, Warszawa Król J., Nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu na tle regulacji wspólnotowych, R. Pr. 2004, Nr 4. Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa Lankamer A., Potocka-Szmoń P., Dyskryminacja w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawcy i pracownika, Gdańsk Lewandowski H., Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy (przedmiot i granice), Warszawa XVI

18 Literatura Leymann H., The mobbing encyclopaedia, Leymann H., Gustafsson A., Mobbing at work and the development of post-traumatic stress disorders, European Journal of Work and Organizational Psychology, 1996, Nr 5. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa Liszcz T., Równość kobiet i mężczyzn w znowelizowanym kodeksie pracy, PiZS 2002, Nr 2. Machińska H., Protokół 12 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako istotny instrument przeciwdziałania dyskryminacji, Biuletyn BIRE 2003, Nr 3. Majewska R., Zła siatka płac dyskryminuje pracowników, Rzeczposp. z r. Maniewska E., Dyskryminacja ze względu na wiek, PiZS 2006, Nr 2. taż, Prawo wspólnotowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, EPS 2007, Nr 9. Marciniak J., Jak bronić się przed mobbingiem, Jak_bronic_sie_przed_mobbingiem_fr.pdf. tenże, Praca bez mobbingu, materiały informacyjne projektu Gender Index realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. tenże, Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach, Warszawa Materiały z warsztatów z prawa antydyskryminacyjnego Unii Europejskiej dla trenerów z Litwy, Łotwy i Polski. Organizatorzy: INTERIGHTS, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Matey-Tyrowicz M., Zieliński T. (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa Matuszyński W., O źródłach i sposobach przezwyciężania mobbingu w organizacji, referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Etyka w życiu gospodarczym r. w Łodzi, zorganizowanej przez Salezjańską Wyższą Szkołę Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Mik C., Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa Mitrus L., Rozwój prawa wspólnotowego w dziedzinie równego traktowania mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu, PiZS 2007, Nr 1. Naumann E., Dyskryminacja w prawie pracy, MoPr 2007, Nr 6. Nowak M., Prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Regulacja prawna i treść, Łódź Nowicki M. A., Europejski system ochrony praw człowieka teksty wykładów Szkoły Praw Człowieka HFPC, Warszawa 1998, z. 3. Nowicki M. A., Wokół Konwencji Europejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Kraków Otto M., Modele ochrony pracowników przed molestowaniem seksualnym w wybranych krajach, PiZS 2007, Nr 10. Perkowski M. (red.), Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Warszawa Piątkowski J., Wprowadzenie do nowego prawa stosunku pracy, Toruń XVII

19 Literatura Płażek S., Jeszcze w sprawie palenia tytoniu w pracy, PiZS 2005, Nr 9. Poździk R., Odszkodowanie, zadośćuczynienie za mobbing w miejscu pracy, PS 2004, Nr 5. Raczkowski B., Jaki jest zakres roszczeń odszkodowawczych z tytułu mobbingu, GP z r. Rahman Q., Wilson G. D., Born gay? The psychology of human sexual orientation, Personality and Individual Differences 2003, z. 34. Report of the Director-General Equality at work: Tackling the challenges, Global Report under the follow-up to the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, International Labour Conference, 96 th Session 2007, Report I (B), Geneva. Romer M. T., Mobbing i jego konsekwencje, Pr. Pracy 2005, Nr 12. taż, Prawo pracy. Komentarz, Warszawa Romer T., Zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na orientację seksualną, [w:] K. Śmiszek (red.), Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej w świetle prawa polskiego oraz standardów europejskich, Warszawa Rotkiewicz M., Dyskryminacja i mobbing w miejscu pracy, Warszawa Rzemek M., Doświadczony pracownik żąda pensji jak nowy, Rzeczposp. z r. tenże, Pracownik może mówić o swoich zarobkach, Rzeczposp. z r. tenże, Zwolnienia grupowe to nie mobbing, Rzeczposp. z r. Salwa Z. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa tenże, Zakazy zatrudniania kobiet przy pracach im wzbronionych, PiZS 2000, Nr 9. Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, Warszawa Skoczyński J., Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za lata 2004 i 2005 cz. 1, PiZS 2006, Nr 10. tenże, Przegląd orzecznictwa w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2006 (zasada równego traktowania pracowników), PiZS 2007, Nr 3. tenże, Zasada równego traktowania pracowników, PiZS 1999, Nr 7 8. Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Stosowanie dyrektywy 2000/43/WE z r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, Bruksela, r. Stanisz P., Wspólnotowy zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na religię lub światopogląd, Prz. Sejm. 2005, Nr 1. Sztabińska J., Ofiara mobbingu musi udowodnić szykany, Rzeczposp. z r. Śmiszek K., Jak zdiagnozować dyskryminację pośrednią w zatrudnieniu, Rzeczposp. z r. Świątkowski A., Zasady prawa pracy, Warszawa Świątkowski A. M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa tenże, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa Wacławska P. K., Rekrutacja w drodze ogłoszeń charakterystyka prawna, PiZS 2004, Nr 4. XVIII

20 Literatura Waddington L., Protection for Family and Friends: Addressing Discrimination by Association, European Anti-Discrimination Law Review 2007, Nr 5. Wandzel M., Równe traktowanie mężczyzn i kobiet. Prawo socjalne Unii Europejskiej i Rady Europy, Kraków Warylewski J., Molestowanie seksualne w miejscu pracy, Sopot Wojteczek J., Praca kobiet w Unii Europejskiej, GP z r. Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa tenże, Problem ochrony pracowników w elastycznych formach zatrudnienia, PiZS 2007, Nr 7. Zalewski T., Badania trzeba wykonać, nawet gdy religia zabrania, Rzeczposp. z r. tenże, Można się umówić na dłuższe wypowiedzenie, Rzeczposp. z r. Zielińska E., Polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn podstawy prawne, Przewodnik dobrych praktyk. Firma równych szans, Warszawa Zieliński T. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa XIX

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP

PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE

Bardziej szczegółowo

dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu

dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu dyskryminacja ze względu na orientację

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym

Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym Magdalena Półtorak* Zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym Streszczenie Pojęciem dyskryminacja określa się każde działanie, odmawiające pewnym osobom równego traktowania w porównaniu z innymi. Zakaz

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

1 Źródła i zasady prawa pracy

1 Źródła i zasady prawa pracy 1 Źródła i zasady prawa pracy Krzysztof Walczak Po zapoznaniu się z rozdziałem 1 Czytelnik będzie umiał odpowiedzieć na pytania dotyczące: zasad prawa pracy, o których należy pamiętać, tworząc prawo zakładowe,

Bardziej szczegółowo

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY

ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY UNIWERSYTET ŁÓDZKI Wydział Prawa i Administracji PODYPLOMOWE STUDIUM EUROPEJSKIEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I MARKETINGU Dominika Stelmachowicz-Pawyza ZAKAZ DYSKRYMINACJI A WYRÓWNYWANIE SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja ze względu na wiek regulacje prawne

Dyskryminacja ze względu na wiek regulacje prawne Adam Bodnar 1 Dyskryminacja ze względu na wiek regulacje prawne 1. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w polskim prawie geneza Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w polskim prawie wynika przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w świetle przepisów prawa międzynarodowego i polskiego dr Magdalena Arczewska Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Warszawa, maj 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Równe traktowanie w zatrudnieniu Równe traktowanie w zatrudnieniu Przepisy a rzeczywistość Raport z monitoringu ogłoszeń o pracę pod redakcją Karoliny Kędziory Krzysztofa Śmiszka Moniki Zimy Równe traktowanie w zatrudnieniu Przepisy

Bardziej szczegółowo

RAPORTY 5/2011 EKSPERTYZY

RAPORTY 5/2011 EKSPERTYZY ANALIZY Nr 5/2011 RAPORTY EKSPERTYZY Katarzyna Wencel DYSKRYMINACJA CUDZOZIEMCÓW W DOSTĘPIE DO USŁUG MIESZKANIOWYCH W POLSCE. MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ Dyskryminacja cudzoziemców w dostępie do usług mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE)

Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) OPEN SOCIETY INSTITUTE PROGRAM MONITORINGU AKCESJI DO UE WSPÓLNY PROGRAM NETWORK WOMEN S PROGRAM ORAZ OPEN SOCIETY FOUNDATION RUMUNIA Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej (UE) Równoœæ szans

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Wstęp do prawa pracy

Rozdział I. Wstęp do prawa pracy Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy Ważne akty prawne: ustawa z 26.6.1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

MONOGRAFIE PRAWNICZE

MONOGRAFIE PRAWNICZE MONOGRAFIE PRAWNICZE Towary giełdowe I TOWAROWE instrumenty pochodne PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Wydawnictwo C. H. Beck Polecamy

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r.

Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-4822-18(5)/11 Druk nr 4696 Warszawa, 30 września 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Krótkie Komentarze Becka Jaromir Miaskowski Krzysztof Niezgoda Piotr Skawiński Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie

Skrypty Becka. Rafał Golat. Prawo autorskie. i prawa pokrewne. 8. wydanie Skrypty Becka Rafał Golat Prawo autorskie i prawa pokrewne 8. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo autorskie i prawa pokrewne W sprzedaży: J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE. Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci

Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia płci WARUNKI PRACY I RESPEKTOWANIE PRAW PRACOWNICZYCH W SUPERMARKETACH W POLSCE Z PERSPEKTYWY RÓWNOUPRAWNIENIA PŁCI Warunki pracy i respektowanie praw pracowniczych w supermarketach w Polsce z perspektywy równouprawnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 3/2013. Wyk³adnia i praktyka. Z orzecznictwa Sadu Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy

Spis treœci PRACA I ZABEZPIECZENIE SPO ECZNE 3/2013. Wyk³adnia i praktyka. Z orzecznictwa Sadu Najwy szego. Zdaniem Pañstwowej Inspekcji Pracy Spis treœci Kolegium redakcyjne Krzysztof Rączka redaktor naczelny Małgorzata Gersdorf redaktor tematyczny Urszula Joachimiak sekretarz redakcji Rada naukowa Teresa Bińczycka-Majewska, Helga Oberloskamp,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Ochrona pracy kobiet w europejskim prawie pracy

Ochrona pracy kobiet w europejskim prawie pracy Małgorzata Paszkowska * Ochrona pracy kobiet w europejskim prawie pracy 1. Wprowadzenie Pojęcie europejskie prawo pracy, podobnie jak pojęcie prawo europejskie używane jest w znaczeniu szerszym lub węższym.

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego

Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. raport z badania ewaluacyjnego Zasada równości szans w projektach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej raport z badania ewaluacyjnego Część I Wstęp...3 Część II Metodologia badania ewaluacyjnego...4 CZĘŚĆ III. Zasada równości

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo