KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW"

Transkrypt

1 KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW września 2012 r., Warszawa, Hotel Jan III Sobieski DWIE RÓWNOLEGŁE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE >>>><<<< PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA SKUTECZNEJ WINDYKACJI Dwie równoległe sekcje tematyczne: SYSTEMY MOTYWACYJNE DLA DZIAŁU WINDYKACJI oraz STRATEGIE WINDYKACJNE NA PRZYKŁADZIE RÓŻNYCH BRANŻ Praktyczne rozwiązania, doświadczenia praktyków Umorzenie należności jako element strategii windykacyjnej Efektywne systemy motywacyjne dla działu windykacji Efektywność vs. Jakość Ochrona danych osobowych w procesach windykacyjnych = skuteczna windykacja Budowanie systemu motywacyjnego dla pracownika windykacji sądowej Strategie w praktyce źródło sukcesów, przyczyna porażek Sposoby rozliczania z firmami zewnętrznymi podczas odzyskiwania wierzytelności Automatyzacja jako źródło motywacji Ścieżka kariery vs. Rotacja element motywacji Niedozwolone praktyki windykacyjne Rola i znaczenie osoby odpowiedzialnej za motywację Stalking na tle praktyki oraz orzecznictwa UOKiK Motywacja finansowa vs. Pozafinansowa Nowe formy kontaktu z dłużnikiem Pułapki systemów motywacyjnych EPU jako element strategii windykacyjnej Motywacja w praktyce inspiracją dla każdego Managera Strategie współpracy z międzynarodowymi sieciami handlowymi Bank Pekao S.A, Bank Millennium, BEST, KRUK S.A, ULTIMO, LINK4, Invest Bank, PROVIDENT Case studies: SPONSOR: PATRONI MEDIALNI: Bank BPH, Rieber Foods Polska,Bank Pekao S.A e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak Case studies: PATRON MERYTORYCZNY:

2 ( ) To co wyróżnia spotkania tego typu, to fakt, że każdy z uczestników wnosi coś niepowtarzalnego i dotyczy to nie tylko tylko tych, którzy mają okazję prezentować rozwiązania w swojej organizacji. Mogłoby się wydawać, że zwykle w gronie wybitnych ekspertów tej samej branży rozmawiamy wciąż o tym samym czasem jednak inspiracją jest jedna wypowiedź, jeden pomysł, jeden uczestnik. W obliczu tak wysublimowanych rozwiązań i technologii nie możemy być zapatrzeni wyłącznie w siebie i swoją organizację. Wciąż zmieniający się rynek, rosnące oczekiwania klientów i potrzeby pracowników powodują, że musimy wznieść się ponad standardowe rozwiązania, szukać i wciąż się doskonalić. Te spotkania dają nam po prostu na to szansę. Katarzyna Gulbicka, Kierownik Działu Windykacji Telefonicznej BEST S.A Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w najważniejszym tego roku wydarzeniu dla branży windykacyjnej. Podczas Kongresu windykacyjnego 2012 w gronie ekspertów, znawców tematu oraz wieloletnich praktyków postaramy się znaleźć praktyczne oraz inspirujące rozwiązania: jak stworzyć najskuteczniejszą strategię windykacyjną oraz jak ukształtować efektywny system motywacyjny dla działu windykacji. W roli prelegentów pojawią się wybitni eksperci jak i wieloletni praktycy m.in. Pan Marek Rechciński Dyrektor Operacyjny w Departamencie kredytów trudnych BANK Pekao S.A, Pan Tomasz Wójcik-P.O Kierownika biura windykacji PZU SA, Pani Marzena Dobrzańska Główczyk- Senior Key Account Manager KRUK S.A, Pani Sławomira Pastuszak - Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak, Pan Sylwester Pietrzak Kierownik działu windykacji Rieber Foods Polska, Pani Katarzyna Gulbicka Kierownik Działu Windykacji Telefonicznej BEST S.A, Pani Anna Witkowska Kierownik działu windykacji PROVIDENT, Pan Mateusz Sroka Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Invest Bank. Podczas Kongresu z pewnością nie zabraknie wielu dyskusji, debat, case studies oraz inspirujących prelekcji i wystąpień. Kongres będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami dla branży windykacyjnej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz wyborem odpowiedniej ścieżki tematycznej. Do zobaczenia na Kongresie Aleksandra Adamczyk Project Manager Na Kongresie spotkają Państwo przedstawicieli branż: Ubezpieczeniowej Bankowości Firm windykacyjnych Nieruchomości Kancelarii Prawnych IT Farmaceutycznej Energetycznej Telekomunikacyjnej Medialnej Budowlanej Chemicznej Dyrektorów działów windykacji/należności/wierzytelności Kierowników działów windykacji Firmy windykacyjne Kancelarie Prawne Zarząd i Członków Zarządu

3 Wtorek, 18 września SYSTEMY MOTYWACYJNE MODERATOR: Marek Rechciński Bank Peako S.A STRATEGIE WINDYKACYJNE MODERATOR: Sławomira Pastuszak-Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak 9:00 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa i przywitanie 9:15 Sesja networkingowa prowadzona przez Grzegorza Turniaka, Prezesa BNI Polska. 10:00 Motywowanie pracowników pó nej windykacji Co nas motywuje? Charakterystyka pracownika windykacji - fakty i mity Idealny system motywacji Jak to zrobi w praktyce? Pu apki i niebezpiecze stwa systemu motywacyjnego 10:00 Strategia w praktyce - ród o sukcesów, przyczyna pora ek Analiza podej cia i za o e Elementy kluczowe oraz wspieraj ce Wp yw na wynik po redni i bezpo redni Najlepsze praktyki, najcz stsze b dy Marek Rechci ski, Bank Pekao S.A Katarzyna Katana, Bank Millennium Przerwa na kaw Przerwa na kaw 11:30 Pieni dze to nie wszystko. Znaczenie mi kkiej motywacji dla zaanga owania pracowników windykacji Wszystkie drogi prowadz do Call Center - rola i miejsce w strukturze osób odpowiedzialnych za motywacj Kierunki i dzia ania w motywacji czego potrzebuje windykator? Pozap acowe czynniki motywacyjne jak zwi kszamy zaanga owanie windykatorówprzyk ady 11:30 Formu y wspó pracy z instytucjami nansowymi na poszczególnych etapach procesu windykacyjnego Narz dzia wykorzystywane w windykacji Dostosowanie narz dzi do obs ugiwanego portfela Sposoby rozliczania z rmami zewn trznymi podczas odzyskiwania wierzytelno ci Maciej Ziemski, e-kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. Barbara Urban, KRUK S.A W dniach września 2011r. miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach poświęconych tematyce "Elektronicznego Postępowania Upominawczego", zorganizowanych przez Business Media Solutions Sp.z o.o. Warsztaty w moim odczuciu zostały przygotowane profesjonalnie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Osoby prowadzące warsztaty w sposób interesujący przedstawiły wszelkie zagadnienia związane z procedurą Elektronicznego Postępowania Upominawczego od strony teoretycznej jak i praktycznej. Ponadto dzięki tym warsztatom uzyskałam bardzo wiele cennych wskazówek oraz informacji na nurtujące mnie pytania związane z omawianym zagadnieniem. Serdecznie wszystkim polecam warsztaty organizowane przez firmę Business Media Solutions. Magdalena Quainoo, Kierownik działu windykacji - CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o

4 Wtorek, 18 września SYSTEMY MOTYWACYJNE MODERATOR: Marek Rechciński Bank Peako S.A STRATEGIE WINDYKACYJNE MODERATOR: Sławomira Pastuszak-Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak Lunch Lunch 13:30 Motywacja nansowa i poza nansowa kluczem do osi gania wysokich odzysków, efektywno ci operacyjnej i zmniejszenia rotacji w CC 13:30 Umorzenia nale no ci jako element strategii windykacyjnej Motywacja nansowa czyli jak i za co p aci, aby zwi kszy satysfakcj pracowników oraz podnie efektywno operacyjn Ilo vs. jako - czyli czy i jak pogodzi odwieczny dylemat w systemie motywacyjnym cie ki Kariery niezb dne uzupe nienie systemów motywacyjnych Poza nansowa motywacja nie tylko uzupe nieniem, ale kluczem do zmniejszenia absencji oraz rotacji ycie w CC gry, zabawy, konkursy czyli dodatkowe paliwo nap dzaj ce agentów Damian Bednarski, Grupa ULTIMO Przerwa na kaw 15:00 Elementy systemu motywacyjnego, strategie, stosowane rozwi zania i narz dzia, modele krajowe i mi dzynarodowe przyk ady Podej cie kompleksowe oraz punktowe wady i zalety Dzia ania d ugoterminowe i ad hoc - cel Narz dzia rodzaj i zakres Przyk ady oraz ich praktyczna przydatno i znaczenie Marek Rechci ski, Bank Pekao S.A Dlaczego umarza nale no ci swoich d u ników? Prawne i nansowe skutki umorzenia nale no ci Gromadzenie informacji na temat d u nika w procesie umorzeniowym Regulacje, a swoboda decyzji w procesie umorzeniowym Umorzenie nale no ci jako element polityki windykacyjnej Tomasz Wójcik, PZU SA Przerwa na kaw 15:00 Strategie wspó pracy z mi dzynarodowymi sieciami handlowymi - pu apki umowne i bie ca wspó praca Standardowe szablony umów stosowane przez sieci: zapisy utrudniaj ce monitoring p atno ci zapisy wyd u aj ce faktyczny termin zap aty klauzule zrzeczenia sie z odsetek Negocjacje z sieciami: sieci jako "partner" negocjacji na co zwraca uwag jak próbowa zabezpiecza swoje interesy Wspó praca: problemy w bie cej wspó pracy sieciowe "oferty" faktoringu jak nie "przep aca " za dobre relacje z klientem Sylwester Pietrzak, Rieber Foods Polska Zako czenie pierwszego dnia spotkania Zako czenie pierwszego dnia spotkania Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy uczestniczyła w roli Sponsora w organizowanych przez Business Media Solutions konferencjach Elektroniczne Postępowanie Upominawcze oraz Obrót wierzytelnościami. Konferencje były doskonale przygotowane i zorganizowane pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Warunki umowy zostały w całości zrealizowane. Pracownicy Spółki wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Polecamy współpracę z Business Media Solutions przy okazji kolejnych edycji spotkań. Maciej Panfil i Partnerzy

5 Środa, 19 września SYSTEMY MOTYWACYJNE STRATEGIE WINDYKACYJNE MODERATOR: Marek Rechciński Bank Peako S.A MODERATOR: Sławomira Pastuszak-Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak 9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie 10:00 Efektywne systemy motywacyjne dla Call Center windykacyjnego Filozo a partycypacji targetów dla pracowników Call Center w strategii i KPI Spó ki 9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie 10:00 Jak kontakt z d u nikiem wp ywa na skuteczno procesów windykacyjnych? Jakimi wska nikami pos ugiwa si podczas budowania Nowoczesne rozwi zania w procesach systemów motywacyjnych(premiowych)? Efektowno czy jako co wa niejsze? Jakich b dów powinni my unika przy projektowaniu systemów motywacyjnych (premiowych)? Czy istnieje idealny model systemu premiowego? Istota komunikacji w procesie wdra ania systemów motywacyjnych (premiowych) windykacyjnych Nowe formy kontaktu z klientem Marzena Dobrza ska G ówczyk, KRUK S.A Przerwa na kaw Katarzyna Gulbicka, BEST S.A Przerwa na kaw 11:30 Transformacja funkcji informacyjnej Contact Center zarz dzaj cego p atno ciami w Pro t Center Wprowadzenie zmiany w sposobie rozliczania zada Balans pomi dzy wynagrodzeniem sta ym a opartym na ci galno ci 11:30 Elektroniczne Post powanie S dowoegzekucyjne jako element strategii windykacji Kiedy warto stosowa post powanie elektroniczne Realizacja procesu s dowego Propozycje procesów w e-egzekucji Zalety post powa elektronicznych Za i przeciw pracowników Contact Center Przej cie ewolucyjne czy rewolucyjne Pracownicy w tej samej ale nowej roli Beata Bara ska, e-kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. Marcin Kowalski, LINK4 Praktycznie każde działanie zmierzające do zintensyfikowania działań u pracownika można określić jako motywację ale sukces odniesiemy tylko wtedy jeśli nasze działania będą stanowiły przemyślaną i kompleksową strategię, w której od początku do końca jesteśmy w stanie rozpisać role, zadania i cele. Podczas wielu rozmów i spotkań z doświadczonymi Managerami zarządzającymi dużymi grupami osób zawsze dochodzimy do podobnych wniosków im większe doświadczenie i wiedza tym większe dylematy i brak pewności co do adekwatności narzędzi oraz efektów ich zastosowania. Jedno na szczęście pozostaje niezmienne proces motywacji ulega ciągłym zmianom i modyfikacjom, które pochodzą z różnych branż, jak również czerpią wzorce ze standardów międzynarodowych. ( ) Dlatego zawsze zachęcam wszystkich, zwłaszcza doświadczonych Managerów do ciągłego poszukiwania i możliwości konfrontowania swoich koncepcji, a Konferencje jakie organizuje firma Business Media Solutions są doskonałym poligonem doświadczalnym oraz źródłem nowych koncepcji i rozwiązań. Marek Rechciński, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego (klienci SME) Bank Pekao S.A

6 Środa, 19 września STRATEGIE WINDYKACYJNE SYSTEMY MOTYWACYJNE MODERATOR: Marek Rechciński Bank Peako S.A MODERATOR: Sławomira Pastuszak-Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak Lunch Lunch 13:30 Budowanie systemu motywacyjnego dla pracowników windykacji s dowej 13:30 Stalking, n kanie i niedozwolone praktyki windykacyjne- aspekty praktyczne, orzecznictwo UOKiK Automotywacja jako ród o motywacji dla pracowników Motywacja wewn trzna i zewn trzna w windykacji s dowej Motywacja poza nansowa, jako istotny element systemu motywacyjnego Organizacyjne narz dzia poprawy motywacji w Geneza problematyki nieuczciwych praktyk, Mateusz Sroka, Invest Bank Przerwa na kaw 15: 00 Zmotywowany i zaanga owany personel w Call Center windykacyjnym Wynagrodzenie ( udzia cz ci sta ej i zmiennej w ca o ci wynagrodzenia) Promocje rodkiem do realizacji krótkoterminowych celów cie ka kariery vs. rotacja Zarz dzanie oczekiwaniami pracowników (pozyskiwanie pomys ów, komunikacja, wizualizacja wyników) Anna Witkowska, PROVIDENT Zako czenie Spotkania oraz wr czenie certy katów konsument i interes konsumenta Nieuczciwe praktyki handlowe w prawie Unii Europejskiej (Dyrektywa 2009/22/WE) Nieuczciwe praktyki handlowe w prawie polskim Stalking a n kanie Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako stra nik ochrony konsumenta przed niedozwolonymi praktykami windykacyjnymi wybrane orzecznictwo Kodeks etyczny wierzyciela na przyk adzie Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych Konferencji Przedsi biorstw Finansowych w Polsce Zwi zku Pracodawców S awomira Pastuszak, Kancelaria Radcy Prawnego S awomiry Pastuszak Przerwa na kaw 15:00 Ochrona danych osobowych w procesach windykacyjnych Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w prawie polskim Przes anki przetwarzania danych osobowych Obowi zki administratora danych osobowych wobec podmiotów, których dane s przetwarzane Windykacja wierzytelno ci bankowych przez rmy zewn trzne - outsourcing i powierzenie przetwarzania danych osobowych Odpowiedzialno z tytu u naruszenia zasad ochrony danych osobowych Ma gorzata Bi czycka, Bank BPH Zako czenie Spotkania oraz wr czenie certy katów Konferencja dla branży windykacyjnej - Elektroniczne postępowanie upominawcze - praktyczne wskazówki, postulaty, perspektywy, zorganizowana w dniach września 2011 roku przez Bussines Media Solutions stanowiła doskonale forum wymiany doświadczeń zarówno z pozostałymi uczestnikami, jak i z samymi prelegentami w zakresie tematyki dotyczącej najnowszej, a zarazem jednej z najskuteczniejszych metod windykacji. Dzięki bogatej ofercie merytorycznej uczestnicy konferencji mieli niepowtarzalną możliwość przedyskutowania wszelkich wątpliwości z przedstawicielami praktyki z różnych środowisk: dyrektorów działów windykacji, komorników oraz Przewodniczącego e-sądu.(...) Joanna Kot, Waldemar Woroch, Dział Prawny - Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

7 Marek Rechci ski, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego (klienci SME) Bank Pekao Z wykształcenia Prawnik, trener i doradca z ponad 13 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego zarządzania wierzytelnościami w obszarach B2B i B2C. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy początkowo jako osoba tworząca systemy zarządzania należnościami w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM LOGISTIC. Następnie jako Dyrektor Windykacji w Spółce COFACE. Prowadził szereg seminariów w ramach Gazeli Biznesu pod patronatem Pulsu Biznesu. Ponadto wielokrotnie prowadził audyty i szkolenia i usługi doradcze dedykowane dla pracowników działów windykacji. Następnie podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy (wcześniej Citi Financial) poszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzytelnościami o charakterze masowym. Wielokrotnie prowadził szkolenia wewnętrzne w ramach tzw. Consumer Credit dla innych jednostek Banku celem lepszego zrozumienia cyklu kredytowego i przygotowania kadry pracowniczej do ewentualnej rotacji wewnątrz organizacji. W ramach pracy w Banku prowadził również gościnnie szkolenia zewnętrzne organizowane przez Business Consulting Group jako trener w zakresie Upadłości konsumenckiej w Polsce i na świecie. Na swoim koncie ma również przeprowadzenie szczegółowego audytu w jednym z największych Banków w Polsce w zakresie przeglądu i ewentualnych rekomendacji po-audytowych w zakresie całego procesu windykacji. Katarzyna Katana, Dyrektor Departamentu Dochodzenia Nale no ci Detalicznej Bank Millennium Od prawie 15 lat związana zawodowo z bankowością. W praktyce przeszła niemal całą ścieżkę procesu kredytowego, zaczynając od analizy wniosku, poprzez obsługę udzielonych kredytów a na windykacji kończąc. Karierę zawodową rozpoczynała jako windykator bankowy. Dwa lata później rozpoczęła współpracę z GE Money Bankiem, gdzie pełniła funkcję Kierownika Zespołu Prawnego. Od roku 2004 związana z Bankiem Millennium, gdzie przez 5 lat pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Obsługi Kredytów Hipotecznych, a obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Dochodzenia Należności Detalicznej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Kompetencji Psychologicznych i Negocjacyjnych w Firmie w Katedrze Zarządzania warszawskiej SGH. Wierzy, że siła każdej instytucji tkwi w odpowiednio dobranych zadaniach i zmotywowanych do działania ludziach. Katarzyna Gulbicka, Kierownik Dzia u Windykacji Telefonicznej BEST S.A Od 9 lat związana z branżą call center w firmie BEST S.A. Obecnie jako Kierownik działu Windykacji Telefonicznej zarządza 130 osobową strukturą call center. Współuczestniczyła w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu rozwiązań mających na celu rozwój pracowników i procesów operacyjnych w Spółce. Przez ostatnie lata zajmowała się budowaniem struktur call center w dwóch lokalizacjach, tworzeniem procesu szkoleń i monitoringu, wdrażaniem nowych technologii telekomunikacyjnych oraz opracowywaniem systemów motywacyjnych. Brała udział w licznych projektach mających na celu wzrost efektywności i jakości pracy call center. Jej życiowym mottem są słowa Cycerona Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać. Marcin Kowalski, Dyrektor Departamentu Obs ugi Polis i Sk adki LINK4 S.A Należy do grona pracowników tworzących przed dekadą Link4, pierwsze w Polsce Towarzystwa Ubezpieczeń działające w modelu direct. W Link4 aktualnie odpowiada z ramienia Finansów za rozliczenia z klientami towarzystwa, zarówno w obszarze administrowania płatnościami jak i zarządzaniem procesami monitoringu, windykacji oraz cesji należności. Za priorytet w procesie pozyskania płatności stawia sobie poprawę lojalności klientów niezależnie od etapu eskalacji działań windykacyjnych. Prywatnie tata 9-cio letniego syna, miłośnik wagnerowskiego dramatu muzycznego i muzyki dawnej oraz bałtyckich kąpieli i plaż, oraz zimy na dwóch deskach. Barbara Urban, Specjalista ds. koordynacji i optymalizacji pracy Call Center KRUK S.A Od 8 lat związana z firmą KRUK SA liderem rynku zarządzania należnościami w Polsce. Doświadczenie w pracy na CC zdobywała jako Skiper, Negocjator Telefoniczny, Lider Zespołu Windykacyjnego. Obecnie jako Specjalista ds. Optymalizacji Pracy Call Center odpowiada za stworzenie pracownikom Call Center jak najbardziej optymalnych warunków do rozwoju oraz aktywne motywowanie i dbanie o zaangażowanie pracowników. W ramach firmowej Akademii Trenera przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich motywacyjnych dla kobiet. Absolwentka Historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła również Podyplomowe Studia Menedżerskie na wrocławskiej WSB. Anna Witkowska, Kierownik dzia u windykacji PROVIDENT S.A W Provident Polska w roku 2000 Specjalista ds. Windykacji, w roku 2001 Z-ca kierownika Działu Windykacji, w roku 2002 Kierownik Działu Windykacji, w 2007 Kierownik Działu Odzyskiwania Należności i Windykacji. Od 2009 Kierownik Działu Windykacji. Odpowiedzialność za cel i budżet roczny oraz za podnoszenie efektywności odzyskiwanych należności; zarządzanie call center windykacyjnym oraz zespołem sądowym i administracyjnym liczba podległych pracowników od 20 w 2000 roku do 300 osób ; współpraca z firmami windykacyjnymi; tworzenie procesu i procedur w zakresie windykacji polubownej jak i sądowej dla podstawowych oraz nowych produktów w spółce; prowadzenie projektów związanych z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi klientów zaległościowych oraz windykacji bezpośredniej. Mateusz Sroka, Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji INVEST BANK S.A Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Invest Bank S.A. Doświadczenie zawodowe oraz praktykę Mateusz Sroka zdobywał m.in. w: Alior Bank S.A jako Menadżer Zespołu Egzekucyjnego, Ekspert ds. windykacji Klienta Biznesowego, Specjalista ds. windykacji Klienta Biznesowego, w Invest-Bank S.A jako Starszy Specjalista ds. windykacji i restrukturyzacji, w Cetelem Bank S.A jako Specjalista ds. windykacji sądowej w Kredyt Bank S.A jako. Asystent ds. windykacji Damian Bednarski, Dyrektor Departamentu Windykacji Centralnej ULTIMO Sp.z.o.o Manager z 12- letnim doświadczeniem w branży CC. Swoją karierę rozpoczął w 2000 roku w Banku Śląskim, gdzie współuczestniczył w tworzeniu pierwszego CC dla ING BSK. Współtworzył pierwszy Zespół Telefonicznej Sprzedaży Kredytów Hipotecznych i Call Center serwisujące sprzedaż produktów Banku przez oddziały pośredników finansowych. W latach budował i organizował pracę 400-osobowego Telefonicznego Centrum Likwidacji Szkód dla Warta S.A, od 2011 roku związany z windykacją zarządza 170 osobowym CC windykacyjnym Grupy ULTIMO.

8 S awomira Pastuszak, Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego S awomiry Pastuszak Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Chicago-Kent College of Law. W roku 2008 ukończyła aplikację sądową i została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku. W latach r. prowadziła obsługę prawną wierzytelności funduszy BEST I (Copernicus Capital TFI S.A.) i BEST II (BEST TFI S.A.). Zajmowała się m.in. przygotowaniem i wdrożeniem stosowania elektronicznego postępowania upominawczego w procesie obsługi wierzytelności masowych w BEST S.A. Współpracuje z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych Związkiem Pracodawców, członkiem EUROFINAS. Od 2011r. zajmuje się obsługą prawną Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Tomasz Wójcik, P.O. Dyrektora Biura Windykacji PZU SA Współorganizator departamentu windykacji u największego polskiego ubezpieczyciela, gdzie od 7 lat współkieruje windykacją. Posiada bogate doświadczenie w windykacji i zarządzaniu, specjalizuje się w prawnych aspektach windykacji należności handlowych i organizacji windykacji dużych portfeli należności masowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Maciej Ziemski, Kierownik Pionu Windykacji e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Od 2008 roku związany z branżą zarządzania wierzytelnościami. Doświadczenie zdobywał m.in. w Kancelarii Prawnej LEXUS i firmie windykacyjnej Casus Finanse Sp. z o.o. W e-kancelarii Grupie Prawno-Finansowej S.A. odpowiada za kreowanie strategii Spółki w zakresie windykacji na zlecenie oraz windykacji wierzytelności własnych jako Kierownik Pionu Windykacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Beata Bara ska, Kierownik Pionu Prawnego i Sekurytyzacji e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Od 2006 roku związana z e-kancelarią Grupą Prawno-Finansową S.A. jako Kierownik Pionu Prawnego i Sekurytyzacji, odpowiada za zarządzanie procesami windykacji prawnej sektora B2B i B2C oraz wierzytelności własnych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu obsługi wierzytelności. Wcześniej związana z Kancelarią Prawną Mec. Barbary Bołtryk-Czechowskiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu Prawa Bankowego. Aktualnie na III roku aplikacji radcowskiej. Marzena Dobrza ska G ówczyk, Senior Key Account Manager KRUK S.A Absolwentka wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od ponad 12 lat związana z branżą zarządzania należnościami. Ekspert i doradca w zakresie planowania procesów windykacyjnych. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu wieloetapowymi oraz złożonymi procesami obsługi należności gospodarczych i masowych na wszystkich etapach. Od 4 lat związana z obszarem Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami KRUK S.A., gdzie do jej obowiązków należy doradztwo i tworzenie procesów obsługi należności realizowanych w Grupie Kapitałowej KRUK oraz zakupy wierzytelności i relacje biznesowe z kluczowymi partnerami Grupy. Sylwester Pietrzak, Kierownik ds. Zarz dzania wierzytelno ciami - Rieber Foods Polska S.A Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji - magister prawa Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji - Podyplomowe Studia Prawa Handlowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji - Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego roku zatrudniony w Rieber Foods Polska na stanowisku: Kierownik Sekcji Zarządzania wierzytelnościami do Kierownik ds. Zarządzania wierzytelnościami. Ma gorzata Bi czycka, Radca Prawny Bank BPH S.A Radca prawny, absolwentka prawa oraz studiów z zakresu administracji samorządowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego. Od 2007 r. jest związana z Bankiem BPH S.A., gdzie zajmuje się m.in. ochroną danych osobowych oraz wszelkich informacji prawnie chronionych. Prowadzi szkolenia oraz publikuje artykuły w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013

IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Patronat Honorowy IX edycja, Warszawa Sala Notowañ GPW 12 grudnia 2013 Wspó³organizatorzy R PROGRAM KONGRESU 12 grudnia 2013 09.00-09.30 Rejestracja 09.30-09.40 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A.

Tarnowskie Góry, 29 sierpnia 2013 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. PREZENTACJA WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ PRAGMA INKASO S.A. Struktura Grupy na dzień 30.06.2013 Podmioty Grupy PRAGMA INKASO S.A. lider rynku windykacji wierzytelnościami B2B o wysokich

Bardziej szczegółowo

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl

www.proability.pl 15 marca 2016 PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odroczenie utraty mocy obowiązującej przepisów o BTE, wątpliwości interpretacyjne i orzecznictwo Dochodzenie należności przez banki po likwidacji BTE Bartosz Sierakowski,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B

SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B KONGRES WINDYKACYJNY 2013 III EDYCJA Sekcja tematyczna: SKUTECZNE STRATEGIE WINDYKACJI SEKTORA B2B - praktyczne rozwiązania 17-18 września 2013 r. Warszawa, Hotel Sheraton Skuteczność rozmowy z klientem

Bardziej szczegółowo

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014

X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Patronat Honorowy X edycja, Warszawa Sala Notowań GPW 11-12 grudnia 2014 Współorganizatorzy I DZIEŃ 11 grudnia 2014 16.30 17.00 Rejestracja 17.00 17.10 Otwarcie Kongresu Leszek Pawłowicz, Dyrektor Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

windykacji sądowej Praktyczne aspekty i egzekucyjnej 15 września Warszawa i skutecznego zaspokojenia wierzyciela z przyjętych PARTNERZY

windykacji sądowej Praktyczne aspekty i egzekucyjnej 15 września Warszawa i skutecznego zaspokojenia wierzyciela z przyjętych PARTNERZY Praktyczne aspekty windykacji sądowej i egzekucyjnej 2016 Zarządzane windykacją prawną Dochodzenie roszczeń za granicą Czynności nieegzekucyjne komornika sądowego: doręczanie korespondencji i protokół

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA SPOTKANIE Z KOMORNIKAMI

WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA SPOTKANIE Z KOMORNIKAMI WINDYKACJA SĄDOWO-EGZEKUCYJNA SPOTKANIE Z KOMORNIKAMI ZMIANY, PERSPEKTYWY, SKUTECZNE ROZWIĄZANIA V EDYCJA 16-17 Września 2015r. Warszawa Hotel Sheraton DYSKUSJA KOMORNIKÓW Z CAŁEJ POLSKI! INFORMATYZACJA

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 242710 Temat: Środki na rozwój firmy, jak je pozyskać? - alternatywne źródła, praktyczne warsztaty 22-23 Czerwiec Warszawa, Centrum Konferencyjne Rondo 1,

Bardziej szczegółowo

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a

18 marca 2016 C e n t r u m K o n f e r e n c y j n e G o l d e n F l o o r, W a r s z a w a ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Odpowiedzialność i sposoby postępowania w przypadku kontroli Analiza porównawcza cen transferowych Nowe wymogi i zmiany ws. sporządzania dokumentacji cen transferowych 2016/2017

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60

Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy. Spółka Komandytowa. al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa. tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Spółka Komandytowa al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa tel. sekr. +48 (22) 489 34 60 fax sekr. +48 (22) 489 34 50 www.panfil.pl Kancelaria Prawnicza Maciej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników.

Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Szkolenie - Zarządzanie zmianą i budowanie zaangażowania pracowników. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/29/5911/9896 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 1 217,00 zł Cena netto za godzinę 61,88 zł

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy Wspólnicy Kancelarii Paweł Wójcik - doradca podatkowy - obsługa prawna inwestycji kapitałowych i transakcji kapitałowych - obsługa prawna inwestycji budowlanych i zastępstwo procesowe w sporach sądowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych

Kluczowe zmiany dla TFI i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych i depozytariuszy w świetle nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych GŁÓWNE ZAGADNIENIA Relacja depozytariusz fundusz przewidziana w nowelizacji Nowe obowiązki informacyjne dla i depozytariuszy Operacje

Bardziej szczegółowo

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016)

BLOK II. SEM ZEBRA Edukacja (20 maja 2016) CAŁA WIEDZA O ZARZĄDZANIU W JEDNYM SŁOWIE Warsztaty dla Menedżerów System Edukacji Menedżerskiej ZEBRA BLOK I. Psychologia sukcesu, SEM ZEBRA Zarządzanie (15 kwietnia 2016) Weź udział w pierwszym dniu

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających.

serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających. POLSKA IZBA FIRM SZKOLENIOWYCH oraz KANCELARIA SADKOWSKI I WSPÓLNICY w ramach AKADEMII PRAWA PIFS serdecznie zapraszają na Śniadanie Biznesowe: Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców

Bardziej szczegółowo

Prawo Restrukturyzacyjne

Prawo Restrukturyzacyjne Prawo Restrukturyzacyjne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/06/5674/9075 Cena netto 690,00 zł Cena brutto 848,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe

Kadry i płace. Opis kierunku. WSB Szczecin - Studia podyplomowe Kadry i płace WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Kadry i płace - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów podyplomowych na kierunku Kadry i Płace jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) Typ raportu Raport bieżący Numer 32 /2014 Podmiot Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Tytuł: Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013 r. SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE, WINDYKACJA, REKLAMACJE Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia:

(wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: (wymagana rezerwacja miejsc w Centrum Informacji i Promocji WDK Gorzyce) Organizatorzy: Partnerzy wydarzenia: Żyjemy i funkcjonujemy biznesowo w trudnym czasie, zwanym w mediach często kryzysem. W wielu

Bardziej szczegółowo

Postaw z nami swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej

Postaw z nami swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej Postaw z nami swoje pierwsze kroki w karierze zawodowej Czym się zajmujemy Kancelaria Finansowa CreditFinance to instytucja zajmująca się: pośrednictwem na rynku produktów finansowych dla firm i osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7405/7654 Cena netto 4 200,00 zł Cena brutto 4 200,00 zł Cena netto za godzinę 26,25 zł Cena brutto za godzinę 26,25

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników

Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Skuteczne Zarządzanie Zespołem i motywacja pracowników Opinie o naszych szkoleniach: Agnieszka Sz. Wrocław: Ciekawie ujęty temat, świetna atmosfera, dużo praktycznych ćwiczeń, otwartość trenera, super

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń zamkniętych na 2013r. ZARZĄDZANIE DLA KADRY MANAGERSKIEJ Kim jesteśmy? Trenerzy rada programowa Tematy szkoleń Najciekawsze projekty opisy Szkolenia badanie

Bardziej szczegółowo

Doradca bankowy klienta biznesowego

Doradca bankowy klienta biznesowego Doradca bankowy klienta biznesowego Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/01/7405/7327 Cena netto 4 100,00 zł Cena brutto 4 100,00 zł Cena netto za godzinę 22,78 zł Cena brutto za godzinę 22,78 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie.

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Termin 05 / 12 / 2014, godz. 9.00 17.00 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Kontakt: Joanna

Bardziej szczegółowo

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH

OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH Prowadzenie działalności gospodarczej jest wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy. Wiąże się ono z koniecznością podejmowania szeregu decyzji oraz ryzyk, które mogą przełożyć

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku

Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Pasłęku Załącznik do Uchwały Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku Nr 3/2015 z dn. 15.01.2015r. Zatwierdzone: Uchwała Rady Nadzorczej B-PBS z s. w Pasłęku Nr 5/2015 z dn. 26.02.2015r. Polityka informacyjna Braniewsko-Pasłęckiego

Bardziej szczegółowo

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa.

Regulacje nadzorcze, procedury bankowe, perspektywa sądownictwa. SEMINARIUM UZGODNIENIOWE 13-14 kwietnia 2011 r. Warszawa Hotel Kyriad Prestige ul. Towarowa 2 PARTNER MERYTORYCZNY PATONAT MEDIIALNY Najlepsze praktyki wdrażania nowych wymogów regulacyjnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Stopień zawodowy Pracownik Obsługi Klientów

Stopień zawodowy Pracownik Obsługi Klientów Stopień zawodowy Pracownik Obsługi Klientów - jako narzędzie poprawy jakości obsługi System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej Czym jest System Standardów? 1. Jest to system stopni zawodowych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr

Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Studia podyplomowe. Manager CSR. www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr Studia podyplomowe Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo Studia podyplomowe Manager CSR www.civitas.edu.pl/collegium/manager-csr NAJLEPSZY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CSR W POLSCE Cztery przemyślane

Bardziej szczegółowo

Omówienie zadań i scenariuszy

Omówienie zadań i scenariuszy Strona Tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA PRELEGENCI Omówienie zadań i scenariuszy Przygotowanie do negocjacji Budowanie modelu kluczowych zależności Sytuacje konfliktowe gracze i plan gry Rozmowy przy stołach

Bardziej szczegółowo

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016.

Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016. Skuteczna windykacja należności w aspekcie prawnym i negocjacyjnym. Zmiany przepisów od 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek (10.00-16.00) - wtorek (09.00-15.00) Masz pytania odnośne

Bardziej szczegółowo

21 22 października 2015r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa

21 22 października 2015r. Centrum Konferencyjne Golden Floor Warszawa 21 22 października 2015r. Ochrona danych osobowych w grupach kapitałowych aspekty prawne Najnowsze zmiany dotyczące ochrony danych osobowych Wymagana dokumentacja z zakresu danych osobowych w grupie kapitałowej

Bardziej szczegółowo

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE

KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE KREDYT INKASO S.A. - WYNIKI ROCZNE 1 Osiągnięte wyniki: 35% 37% 50% 50% Wzrostu przychodów Wzrost EBIT Wzrostu zysku ne7o Proponowana wielkość dywidendy 2 Najważniejsze wydarzenia: FIZ Luksemburg Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne Doświadczenia projektu Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Małgorzata Lublińska Warszawa, 19 czerwca 2012 roku Lepsza Przyszłość Ekonomii Społecznej Europejska

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ 2017 FLOW CENTRUM KOMPETENCJI WINDYKACYJNYCH PRPOZYCJA SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA W OBSZARACH WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

KATALOG SZKOLEŃ 2017 FLOW CENTRUM KOMPETENCJI WINDYKACYJNYCH PRPOZYCJA SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA W OBSZARACH WINDYKACJI NALEŻNOŚCI FLOW CENTRUM KOMPETENCJI WINDYKACYJNYCH KATALOG SZKOLEŃ 2017 PRPOZYCJA SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA W OBSZARACH WINDYKACJI NALEŻNOŚCI O NAS Windykacja to najczęściej rywalizacja pomiędzy kilkoma

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

sprzedawcy Proces zmiany energii elektrycznej i gazu Prelegenci Główne zagadnienia

sprzedawcy Proces zmiany energii elektrycznej i gazu Prelegenci Główne zagadnienia 18 marca 2016 r. Główne zagadnienia Przypadki nadużyć w zakresie zmiany Problematyka pełnomocnictw umożliwiających przeprowadzenie procesu Zasady wypowiadania umów Znaczenie treści postanowień GUD i GUD-k

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Skuteczne techniki sprzedaży - jak sprzedawać więcej i efektywniej

Skuteczne techniki sprzedaży - jak sprzedawać więcej i efektywniej Skuteczne techniki sprzedaży - jak sprzedawać więcej i efektywniej Miejsce: Warszawa Termin: 09-10.02.2015, poniedziałek (09.00-16.00) wtorek (09.00-16.00) Masz pytania odnośne tego szkolenia? Skontaktuj

Bardziej szczegółowo

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe.

Profil i struktura Firmy. Zespół zarządzający. Struktura akcjonariatu. Opis działalności. Rynek. Prognozy finansowe. Profil i struktura Firmy Zespół zarządzający Struktura akcjonariatu Opis działalności Rynek Prognozy finansowe Strategia rozwoju Emisja obligacji Oferta prywatna Kontakt PROFIL FIRMY Firma Forma prawna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności

Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Prawne i psychologiczne elementy windykacji należności Terminy szkolenia 12-13 październik 2015r., Poznań - Hotel Platinum Palace Residence**** 11-12 kwiecień 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane

KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane KONFERENCJA Praktyczne aspekty przekształcania SP ZOZ w spółki w świetle nowych regulacji prawnych - podejście zintegrowane SZCZEGÓŁOWY PROGRAM Data Konferencji: 21 czerwca 2011 roku Miejsce: Lublin, Hotel

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ

TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ OFERTA dotyczące realizacji e-szkolenia nt: TAJEMNICA BANKOWA I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE BANKOWEJ dla sektora bankowego OFERTA dotycząca realizacji e-szkolenia nt.: Tajemnica bankowa i ochrona

Bardziej szczegółowo

Biografie konsultantów

Biografie konsultantów Biografie konsultantów Rada Programowa Mariusz Kunda +48 605 549 913 Absolwent prawa na UMK w Toruniu, MBA Carlson Business School University Minnessota/SGH w Warszawie; studia podyplomowe: Organizacja

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy 18-19 czerwca 2015 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo

PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo PODATEK VAT W PRAKTYCE - weekendowo Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/12/8058/7959 Cena netto 990,00 zł Cena brutto 990,00 zł Cena netto za godzinę 66,00 zł Cena brutto za godzinę 66,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

SGN - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

SGN - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne SGN - Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/08/8671/23052 Cena netto 1 280,00 zł Cena brutto 1 280,00 zł Cena netto za godzinę 80,00 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA CYFRYZACJI Warszawa, dnia 7 kwietnia 2016 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Cyfryzacji

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego

PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego PREZENTACJA usług doradztwa podatkowego O Firmie Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa podatkowego w lutym 2004 roku.

Bardziej szczegółowo

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne)

Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) Opis seminariów magisterskich (studia stacjonarne) 1. Specjalność: Menedżer personalny Prowadzący seminarium: prof. UG dr hab. Halina Czubasiewicz Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi 1. Procesy doboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Kwiatkowska

Agnieszka Kwiatkowska Warsztat: PR-owiec - dziennikarzem. Rola mediów w PR Warsztat: PR - ostatnia szansa w kryzysie Opis warsztatów: Warsztaty wprowadzą słuchaczy w jedną z dziedzin PR - Media Relations Uczestnicy dowiedzą

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne.

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne. Program Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne Cele szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dedykowane dealerom marek

Szkolenie dedykowane dealerom marek Szkolenie dedykowane dealerom marek RESCUE REPORTAŻ Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami wynikającymi z wprowadzonej ustawy o zmianie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Firmowe Call Center krok po kroku

Firmowe Call Center krok po kroku OFERTA SZKOLENIOWA Firmowe Call Center krok po kroku TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami

Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Program Podatkowe aspekty obrotu towarowego między Polską a Niemcami Termin 13 / 11 / 2014, godz. 10.00 16.30 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Cele szkolenia Celem tego seminarium

Bardziej szczegółowo

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych,

-bezzasadne przedłużanie prowadzonych postępowań podatkowych, Katowice,2011-01-1 NU/0120-000 /11/2206 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji-rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 13 września 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Justyna Bauta-Szostak - radca prawny i doradca podatkowy w MDDP. W latach 1999-2002

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W SEKTORZE ODZIEŻOWO-TEKSTYLNYM REKOMENDACJE W roku 2015 kancelaria SADKOWSKI I WSPÓLNICY została wyróżniona w corocznym rankingu prestiżowym zestawieniu kancelarii prawniczych, rekomendowanych przez Klientów Kancelarii oraz inne firmy

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA

AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA OFERTA SZKOLENIOWA AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA ul. Sokołowska 161, 08-110 Siedlce, tel. 25 633 30 32 w.62, 783 121 073. NIP: 821 21 02 Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Mazovia to skierowana do przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl

9 grudnia 2015. www.proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Coachingu Menedżerskiego

Szkoła Coachingu Menedżerskiego MODERATOR Sp. z o.o., ul. Św. Józefa 1-3, 50-329 Wrocław tel.: (71) 733 65 51, kom 728 963 417 moderator@moderator.wroc.pl Szkoła Coachingu Menedżerskiego Informacje ogólne.... 3 Założenia... 4 Program

Bardziej szczegółowo

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami - studia w WSB we Wrocławiu - edycja XII Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej

Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Menadżer jako szkoleniowiec kadry pracowniczej Duża rotacja pracowników w gastronomi i hotelarstwie to przykry fakt, z którym większość polskich pracodawców zmaga się w pracy każdego dnia. Trudno wciąż

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJE- ASPEKTY MIĘKKIE I PRAWNE

WINDYKACJE- ASPEKTY MIĘKKIE I PRAWNE WINDYKACJE- ASPEKTY MIĘKKIE I PRAWNE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1101 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę 138,38

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Zarządzanie projektami WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Zarządzanie projektami - studia na WSB w Szczecinie Podczas nauki słuchacze nabędą umiejętności zastosowania najlepszych, najnowszych

Bardziej szczegółowo

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości

Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Oferta usług dla MSP wspierających rozwój przedsiębiorczości Magdalena Weremczuk Koordynator Punktu Konsultacyjnego KSU Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie doradcze w Punkcie Konsultacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA

Zaangażowani w Twój biznes. Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Zaangażowani w Twój biznes Prezentacja inwestorska Grupy Kapitałowej Arteria SA Podsumowanie trzech kwartałów 2015 roku 52% 43% 4% 1% Call center Wsparcie sprzedaży Sprzedaż aktywna Pozostałe przychody

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r.

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. Seminarium portalu TaxFin.pl VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. 26 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA

Zbigniew Jagiełło. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA Zbigniew Jagiełło Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej Nordea Bank Polska SA JAKUB PAPIERSKI BARTOSZ DRABIKOWSKI PIOTR STANISŁAW ALICKI PAWEŁ BORYS Paweł Borys jest absolwentem Szkoły Głównej

Bardziej szczegółowo

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl

Konferencja portalu TaxFin.pl. Fuzje i przejęcia. 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa. Partnerzy: www.taxfin.pl Konferencja portalu TaxFin.pl Fuzje i przejęcia 26 kwietnia 2012 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Joanna Wierzejska, doradca podatkowy, partner kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Bardziej szczegółowo

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych

Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych Rewolucyjne zmiany w zakresie opodatkowania wyrobów węglowych NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Przedstawienie nowych reguł opodatkowania w zakresie węgla i koksu: podatnik/rejestracja, nowe definicje podmiotowe,

Bardziej szczegółowo

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl

27 stycznia 2016. www.proability.pl PROWADZĄCY ZAGADNIENIA GŁÓWNE. zgloszenia@proability.pl ZAGADNIENIA GŁÓWNE PROWADZĄCY Najnowsze i nadchodzące zmiany prawne w kontekście prawa budowlanego Problematyczne zagadnienia ustalenia kręgu stron postępowania w sprawie pozwolenia na budowę Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku

dział administracji obecnie72% - wzrost o 41 punktów procentowych w porównaniu do 2010 roku Outsourcing back-office atrakcyjnym rozwiązaniem biznesowym Co czwarte polskie przedsiębiorstwo stosuje outsourcing back-office, wynika z tegorocznego badania przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Grupy

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za. godzinę SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za Cena brutto za 37,08 zł godzinę godzinę 37,08

Bardziej szczegółowo