KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW"

Transkrypt

1 KONGRES WINDYKACYJNY 2012 DIALOG PRAKTYKÓW września 2012 r., Warszawa, Hotel Jan III Sobieski DWIE RÓWNOLEGŁE ŚCIEŻKI TEMATYCZNE >>>><<<< PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA SKUTECZNEJ WINDYKACJI Dwie równoległe sekcje tematyczne: SYSTEMY MOTYWACYJNE DLA DZIAŁU WINDYKACJI oraz STRATEGIE WINDYKACJNE NA PRZYKŁADZIE RÓŻNYCH BRANŻ Praktyczne rozwiązania, doświadczenia praktyków Umorzenie należności jako element strategii windykacyjnej Efektywne systemy motywacyjne dla działu windykacji Efektywność vs. Jakość Ochrona danych osobowych w procesach windykacyjnych = skuteczna windykacja Budowanie systemu motywacyjnego dla pracownika windykacji sądowej Strategie w praktyce źródło sukcesów, przyczyna porażek Sposoby rozliczania z firmami zewnętrznymi podczas odzyskiwania wierzytelności Automatyzacja jako źródło motywacji Ścieżka kariery vs. Rotacja element motywacji Niedozwolone praktyki windykacyjne Rola i znaczenie osoby odpowiedzialnej za motywację Stalking na tle praktyki oraz orzecznictwa UOKiK Motywacja finansowa vs. Pozafinansowa Nowe formy kontaktu z dłużnikiem Pułapki systemów motywacyjnych EPU jako element strategii windykacyjnej Motywacja w praktyce inspiracją dla każdego Managera Strategie współpracy z międzynarodowymi sieciami handlowymi Bank Pekao S.A, Bank Millennium, BEST, KRUK S.A, ULTIMO, LINK4, Invest Bank, PROVIDENT Case studies: SPONSOR: PATRONI MEDIALNI: Bank BPH, Rieber Foods Polska,Bank Pekao S.A e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A., Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak Case studies: PATRON MERYTORYCZNY:

2 ( ) To co wyróżnia spotkania tego typu, to fakt, że każdy z uczestników wnosi coś niepowtarzalnego i dotyczy to nie tylko tylko tych, którzy mają okazję prezentować rozwiązania w swojej organizacji. Mogłoby się wydawać, że zwykle w gronie wybitnych ekspertów tej samej branży rozmawiamy wciąż o tym samym czasem jednak inspiracją jest jedna wypowiedź, jeden pomysł, jeden uczestnik. W obliczu tak wysublimowanych rozwiązań i technologii nie możemy być zapatrzeni wyłącznie w siebie i swoją organizację. Wciąż zmieniający się rynek, rosnące oczekiwania klientów i potrzeby pracowników powodują, że musimy wznieść się ponad standardowe rozwiązania, szukać i wciąż się doskonalić. Te spotkania dają nam po prostu na to szansę. Katarzyna Gulbicka, Kierownik Działu Windykacji Telefonicznej BEST S.A Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w najważniejszym tego roku wydarzeniu dla branży windykacyjnej. Podczas Kongresu windykacyjnego 2012 w gronie ekspertów, znawców tematu oraz wieloletnich praktyków postaramy się znaleźć praktyczne oraz inspirujące rozwiązania: jak stworzyć najskuteczniejszą strategię windykacyjną oraz jak ukształtować efektywny system motywacyjny dla działu windykacji. W roli prelegentów pojawią się wybitni eksperci jak i wieloletni praktycy m.in. Pan Marek Rechciński Dyrektor Operacyjny w Departamencie kredytów trudnych BANK Pekao S.A, Pan Tomasz Wójcik-P.O Kierownika biura windykacji PZU SA, Pani Marzena Dobrzańska Główczyk- Senior Key Account Manager KRUK S.A, Pani Sławomira Pastuszak - Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak, Pan Sylwester Pietrzak Kierownik działu windykacji Rieber Foods Polska, Pani Katarzyna Gulbicka Kierownik Działu Windykacji Telefonicznej BEST S.A, Pani Anna Witkowska Kierownik działu windykacji PROVIDENT, Pan Mateusz Sroka Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Invest Bank. Podczas Kongresu z pewnością nie zabraknie wielu dyskusji, debat, case studies oraz inspirujących prelekcji i wystąpień. Kongres będzie znakomitą okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami dla branży windykacyjnej. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz wyborem odpowiedniej ścieżki tematycznej. Do zobaczenia na Kongresie Aleksandra Adamczyk Project Manager Na Kongresie spotkają Państwo przedstawicieli branż: Ubezpieczeniowej Bankowości Firm windykacyjnych Nieruchomości Kancelarii Prawnych IT Farmaceutycznej Energetycznej Telekomunikacyjnej Medialnej Budowlanej Chemicznej Dyrektorów działów windykacji/należności/wierzytelności Kierowników działów windykacji Firmy windykacyjne Kancelarie Prawne Zarząd i Członków Zarządu

3 Wtorek, 18 września SYSTEMY MOTYWACYJNE MODERATOR: Marek Rechciński Bank Peako S.A STRATEGIE WINDYKACYJNE MODERATOR: Sławomira Pastuszak-Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak 9:00 Rejestracja, wr czenie materia ów, poranna kawa i przywitanie 9:15 Sesja networkingowa prowadzona przez Grzegorza Turniaka, Prezesa BNI Polska. 10:00 Motywowanie pracowników pó nej windykacji Co nas motywuje? Charakterystyka pracownika windykacji - fakty i mity Idealny system motywacji Jak to zrobi w praktyce? Pu apki i niebezpiecze stwa systemu motywacyjnego 10:00 Strategia w praktyce - ród o sukcesów, przyczyna pora ek Analiza podej cia i za o e Elementy kluczowe oraz wspieraj ce Wp yw na wynik po redni i bezpo redni Najlepsze praktyki, najcz stsze b dy Marek Rechci ski, Bank Pekao S.A Katarzyna Katana, Bank Millennium Przerwa na kaw Przerwa na kaw 11:30 Pieni dze to nie wszystko. Znaczenie mi kkiej motywacji dla zaanga owania pracowników windykacji Wszystkie drogi prowadz do Call Center - rola i miejsce w strukturze osób odpowiedzialnych za motywacj Kierunki i dzia ania w motywacji czego potrzebuje windykator? Pozap acowe czynniki motywacyjne jak zwi kszamy zaanga owanie windykatorówprzyk ady 11:30 Formu y wspó pracy z instytucjami nansowymi na poszczególnych etapach procesu windykacyjnego Narz dzia wykorzystywane w windykacji Dostosowanie narz dzi do obs ugiwanego portfela Sposoby rozliczania z rmami zewn trznymi podczas odzyskiwania wierzytelno ci Maciej Ziemski, e-kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. Barbara Urban, KRUK S.A W dniach września 2011r. miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach poświęconych tematyce "Elektronicznego Postępowania Upominawczego", zorganizowanych przez Business Media Solutions Sp.z o.o. Warsztaty w moim odczuciu zostały przygotowane profesjonalnie zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Osoby prowadzące warsztaty w sposób interesujący przedstawiły wszelkie zagadnienia związane z procedurą Elektronicznego Postępowania Upominawczego od strony teoretycznej jak i praktycznej. Ponadto dzięki tym warsztatom uzyskałam bardzo wiele cennych wskazówek oraz informacji na nurtujące mnie pytania związane z omawianym zagadnieniem. Serdecznie wszystkim polecam warsztaty organizowane przez firmę Business Media Solutions. Magdalena Quainoo, Kierownik działu windykacji - CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o

4 Wtorek, 18 września SYSTEMY MOTYWACYJNE MODERATOR: Marek Rechciński Bank Peako S.A STRATEGIE WINDYKACYJNE MODERATOR: Sławomira Pastuszak-Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak Lunch Lunch 13:30 Motywacja nansowa i poza nansowa kluczem do osi gania wysokich odzysków, efektywno ci operacyjnej i zmniejszenia rotacji w CC 13:30 Umorzenia nale no ci jako element strategii windykacyjnej Motywacja nansowa czyli jak i za co p aci, aby zwi kszy satysfakcj pracowników oraz podnie efektywno operacyjn Ilo vs. jako - czyli czy i jak pogodzi odwieczny dylemat w systemie motywacyjnym cie ki Kariery niezb dne uzupe nienie systemów motywacyjnych Poza nansowa motywacja nie tylko uzupe nieniem, ale kluczem do zmniejszenia absencji oraz rotacji ycie w CC gry, zabawy, konkursy czyli dodatkowe paliwo nap dzaj ce agentów Damian Bednarski, Grupa ULTIMO Przerwa na kaw 15:00 Elementy systemu motywacyjnego, strategie, stosowane rozwi zania i narz dzia, modele krajowe i mi dzynarodowe przyk ady Podej cie kompleksowe oraz punktowe wady i zalety Dzia ania d ugoterminowe i ad hoc - cel Narz dzia rodzaj i zakres Przyk ady oraz ich praktyczna przydatno i znaczenie Marek Rechci ski, Bank Pekao S.A Dlaczego umarza nale no ci swoich d u ników? Prawne i nansowe skutki umorzenia nale no ci Gromadzenie informacji na temat d u nika w procesie umorzeniowym Regulacje, a swoboda decyzji w procesie umorzeniowym Umorzenie nale no ci jako element polityki windykacyjnej Tomasz Wójcik, PZU SA Przerwa na kaw 15:00 Strategie wspó pracy z mi dzynarodowymi sieciami handlowymi - pu apki umowne i bie ca wspó praca Standardowe szablony umów stosowane przez sieci: zapisy utrudniaj ce monitoring p atno ci zapisy wyd u aj ce faktyczny termin zap aty klauzule zrzeczenia sie z odsetek Negocjacje z sieciami: sieci jako "partner" negocjacji na co zwraca uwag jak próbowa zabezpiecza swoje interesy Wspó praca: problemy w bie cej wspó pracy sieciowe "oferty" faktoringu jak nie "przep aca " za dobre relacje z klientem Sylwester Pietrzak, Rieber Foods Polska Zako czenie pierwszego dnia spotkania Zako czenie pierwszego dnia spotkania Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy uczestniczyła w roli Sponsora w organizowanych przez Business Media Solutions konferencjach Elektroniczne Postępowanie Upominawcze oraz Obrót wierzytelnościami. Konferencje były doskonale przygotowane i zorganizowane pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Warunki umowy zostały w całości zrealizowane. Pracownicy Spółki wykazali się profesjonalizmem i zaangażowaniem. Polecamy współpracę z Business Media Solutions przy okazji kolejnych edycji spotkań. Maciej Panfil i Partnerzy

5 Środa, 19 września SYSTEMY MOTYWACYJNE STRATEGIE WINDYKACYJNE MODERATOR: Marek Rechciński Bank Peako S.A MODERATOR: Sławomira Pastuszak-Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak 9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie 10:00 Efektywne systemy motywacyjne dla Call Center windykacyjnego Filozo a partycypacji targetów dla pracowników Call Center w strategii i KPI Spó ki 9.30 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie 10:00 Jak kontakt z d u nikiem wp ywa na skuteczno procesów windykacyjnych? Jakimi wska nikami pos ugiwa si podczas budowania Nowoczesne rozwi zania w procesach systemów motywacyjnych(premiowych)? Efektowno czy jako co wa niejsze? Jakich b dów powinni my unika przy projektowaniu systemów motywacyjnych (premiowych)? Czy istnieje idealny model systemu premiowego? Istota komunikacji w procesie wdra ania systemów motywacyjnych (premiowych) windykacyjnych Nowe formy kontaktu z klientem Marzena Dobrza ska G ówczyk, KRUK S.A Przerwa na kaw Katarzyna Gulbicka, BEST S.A Przerwa na kaw 11:30 Transformacja funkcji informacyjnej Contact Center zarz dzaj cego p atno ciami w Pro t Center Wprowadzenie zmiany w sposobie rozliczania zada Balans pomi dzy wynagrodzeniem sta ym a opartym na ci galno ci 11:30 Elektroniczne Post powanie S dowoegzekucyjne jako element strategii windykacji Kiedy warto stosowa post powanie elektroniczne Realizacja procesu s dowego Propozycje procesów w e-egzekucji Zalety post powa elektronicznych Za i przeciw pracowników Contact Center Przej cie ewolucyjne czy rewolucyjne Pracownicy w tej samej ale nowej roli Beata Bara ska, e-kancelaria Grupa Prawno Finansowa S.A. Marcin Kowalski, LINK4 Praktycznie każde działanie zmierzające do zintensyfikowania działań u pracownika można określić jako motywację ale sukces odniesiemy tylko wtedy jeśli nasze działania będą stanowiły przemyślaną i kompleksową strategię, w której od początku do końca jesteśmy w stanie rozpisać role, zadania i cele. Podczas wielu rozmów i spotkań z doświadczonymi Managerami zarządzającymi dużymi grupami osób zawsze dochodzimy do podobnych wniosków im większe doświadczenie i wiedza tym większe dylematy i brak pewności co do adekwatności narzędzi oraz efektów ich zastosowania. Jedno na szczęście pozostaje niezmienne proces motywacji ulega ciągłym zmianom i modyfikacjom, które pochodzą z różnych branż, jak również czerpią wzorce ze standardów międzynarodowych. ( ) Dlatego zawsze zachęcam wszystkich, zwłaszcza doświadczonych Managerów do ciągłego poszukiwania i możliwości konfrontowania swoich koncepcji, a Konferencje jakie organizuje firma Business Media Solutions są doskonałym poligonem doświadczalnym oraz źródłem nowych koncepcji i rozwiązań. Marek Rechciński, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego (klienci SME) Bank Pekao S.A

6 Środa, 19 września STRATEGIE WINDYKACYJNE SYSTEMY MOTYWACYJNE MODERATOR: Marek Rechciński Bank Peako S.A MODERATOR: Sławomira Pastuszak-Kancelaria Radcy Prawnego Sławomiry Pastuszak Lunch Lunch 13:30 Budowanie systemu motywacyjnego dla pracowników windykacji s dowej 13:30 Stalking, n kanie i niedozwolone praktyki windykacyjne- aspekty praktyczne, orzecznictwo UOKiK Automotywacja jako ród o motywacji dla pracowników Motywacja wewn trzna i zewn trzna w windykacji s dowej Motywacja poza nansowa, jako istotny element systemu motywacyjnego Organizacyjne narz dzia poprawy motywacji w Geneza problematyki nieuczciwych praktyk, Mateusz Sroka, Invest Bank Przerwa na kaw 15: 00 Zmotywowany i zaanga owany personel w Call Center windykacyjnym Wynagrodzenie ( udzia cz ci sta ej i zmiennej w ca o ci wynagrodzenia) Promocje rodkiem do realizacji krótkoterminowych celów cie ka kariery vs. rotacja Zarz dzanie oczekiwaniami pracowników (pozyskiwanie pomys ów, komunikacja, wizualizacja wyników) Anna Witkowska, PROVIDENT Zako czenie Spotkania oraz wr czenie certy katów konsument i interes konsumenta Nieuczciwe praktyki handlowe w prawie Unii Europejskiej (Dyrektywa 2009/22/WE) Nieuczciwe praktyki handlowe w prawie polskim Stalking a n kanie Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako stra nik ochrony konsumenta przed niedozwolonymi praktykami windykacyjnymi wybrane orzecznictwo Kodeks etyczny wierzyciela na przyk adzie Zasad Dobrych Praktyk Windykacyjnych Konferencji Przedsi biorstw Finansowych w Polsce Zwi zku Pracodawców S awomira Pastuszak, Kancelaria Radcy Prawnego S awomiry Pastuszak Przerwa na kaw 15:00 Ochrona danych osobowych w procesach windykacyjnych Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w prawie polskim Przes anki przetwarzania danych osobowych Obowi zki administratora danych osobowych wobec podmiotów, których dane s przetwarzane Windykacja wierzytelno ci bankowych przez rmy zewn trzne - outsourcing i powierzenie przetwarzania danych osobowych Odpowiedzialno z tytu u naruszenia zasad ochrony danych osobowych Ma gorzata Bi czycka, Bank BPH Zako czenie Spotkania oraz wr czenie certy katów Konferencja dla branży windykacyjnej - Elektroniczne postępowanie upominawcze - praktyczne wskazówki, postulaty, perspektywy, zorganizowana w dniach września 2011 roku przez Bussines Media Solutions stanowiła doskonale forum wymiany doświadczeń zarówno z pozostałymi uczestnikami, jak i z samymi prelegentami w zakresie tematyki dotyczącej najnowszej, a zarazem jednej z najskuteczniejszych metod windykacji. Dzięki bogatej ofercie merytorycznej uczestnicy konferencji mieli niepowtarzalną możliwość przedyskutowania wszelkich wątpliwości z przedstawicielami praktyki z różnych środowisk: dyrektorów działów windykacji, komorników oraz Przewodniczącego e-sądu.(...) Joanna Kot, Waldemar Woroch, Dział Prawny - Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

7 Marek Rechci ski, Dyrektor Operacyjny, Departament Kredytów Trudnych Klienta Korporacyjnego (klienci SME) Bank Pekao Z wykształcenia Prawnik, trener i doradca z ponad 13 letnim doświadczeniem praktycznym w zakresie szeroko rozumianego zarządzania wierzytelnościami w obszarach B2B i B2C. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy początkowo jako osoba tworząca systemy zarządzania należnościami w Grupie Firm Logistycznych w Polsce FM LOGISTIC. Następnie jako Dyrektor Windykacji w Spółce COFACE. Prowadził szereg seminariów w ramach Gazeli Biznesu pod patronatem Pulsu Biznesu. Ponadto wielokrotnie prowadził audyty i szkolenia i usługi doradcze dedykowane dla pracowników działów windykacji. Następnie podczas kilkuletniej pracy w Banku Citi Handlowy (wcześniej Citi Financial) poszerzył swoją wiedzę w zakresie zarządzania wierzytelnościami o charakterze masowym. Wielokrotnie prowadził szkolenia wewnętrzne w ramach tzw. Consumer Credit dla innych jednostek Banku celem lepszego zrozumienia cyklu kredytowego i przygotowania kadry pracowniczej do ewentualnej rotacji wewnątrz organizacji. W ramach pracy w Banku prowadził również gościnnie szkolenia zewnętrzne organizowane przez Business Consulting Group jako trener w zakresie Upadłości konsumenckiej w Polsce i na świecie. Na swoim koncie ma również przeprowadzenie szczegółowego audytu w jednym z największych Banków w Polsce w zakresie przeglądu i ewentualnych rekomendacji po-audytowych w zakresie całego procesu windykacji. Katarzyna Katana, Dyrektor Departamentu Dochodzenia Nale no ci Detalicznej Bank Millennium Od prawie 15 lat związana zawodowo z bankowością. W praktyce przeszła niemal całą ścieżkę procesu kredytowego, zaczynając od analizy wniosku, poprzez obsługę udzielonych kredytów a na windykacji kończąc. Karierę zawodową rozpoczynała jako windykator bankowy. Dwa lata później rozpoczęła współpracę z GE Money Bankiem, gdzie pełniła funkcję Kierownika Zespołu Prawnego. Od roku 2004 związana z Bankiem Millennium, gdzie przez 5 lat pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Obsługi Kredytów Hipotecznych, a obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Dochodzenia Należności Detalicznej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Kompetencji Psychologicznych i Negocjacyjnych w Firmie w Katedrze Zarządzania warszawskiej SGH. Wierzy, że siła każdej instytucji tkwi w odpowiednio dobranych zadaniach i zmotywowanych do działania ludziach. Katarzyna Gulbicka, Kierownik Dzia u Windykacji Telefonicznej BEST S.A Od 9 lat związana z branżą call center w firmie BEST S.A. Obecnie jako Kierownik działu Windykacji Telefonicznej zarządza 130 osobową strukturą call center. Współuczestniczyła w tworzeniu, wdrażaniu i monitorowaniu rozwiązań mających na celu rozwój pracowników i procesów operacyjnych w Spółce. Przez ostatnie lata zajmowała się budowaniem struktur call center w dwóch lokalizacjach, tworzeniem procesu szkoleń i monitoringu, wdrażaniem nowych technologii telekomunikacyjnych oraz opracowywaniem systemów motywacyjnych. Brała udział w licznych projektach mających na celu wzrost efektywności i jakości pracy call center. Jej życiowym mottem są słowa Cycerona Nie wystarczy zdobywać mądrość, trzeba jeszcze umieć z niej korzystać. Marcin Kowalski, Dyrektor Departamentu Obs ugi Polis i Sk adki LINK4 S.A Należy do grona pracowników tworzących przed dekadą Link4, pierwsze w Polsce Towarzystwa Ubezpieczeń działające w modelu direct. W Link4 aktualnie odpowiada z ramienia Finansów za rozliczenia z klientami towarzystwa, zarówno w obszarze administrowania płatnościami jak i zarządzaniem procesami monitoringu, windykacji oraz cesji należności. Za priorytet w procesie pozyskania płatności stawia sobie poprawę lojalności klientów niezależnie od etapu eskalacji działań windykacyjnych. Prywatnie tata 9-cio letniego syna, miłośnik wagnerowskiego dramatu muzycznego i muzyki dawnej oraz bałtyckich kąpieli i plaż, oraz zimy na dwóch deskach. Barbara Urban, Specjalista ds. koordynacji i optymalizacji pracy Call Center KRUK S.A Od 8 lat związana z firmą KRUK SA liderem rynku zarządzania należnościami w Polsce. Doświadczenie w pracy na CC zdobywała jako Skiper, Negocjator Telefoniczny, Lider Zespołu Windykacyjnego. Obecnie jako Specjalista ds. Optymalizacji Pracy Call Center odpowiada za stworzenie pracownikom Call Center jak najbardziej optymalnych warunków do rozwoju oraz aktywne motywowanie i dbanie o zaangażowanie pracowników. W ramach firmowej Akademii Trenera przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich motywacyjnych dla kobiet. Absolwentka Historii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła również Podyplomowe Studia Menedżerskie na wrocławskiej WSB. Anna Witkowska, Kierownik dzia u windykacji PROVIDENT S.A W Provident Polska w roku 2000 Specjalista ds. Windykacji, w roku 2001 Z-ca kierownika Działu Windykacji, w roku 2002 Kierownik Działu Windykacji, w 2007 Kierownik Działu Odzyskiwania Należności i Windykacji. Od 2009 Kierownik Działu Windykacji. Odpowiedzialność za cel i budżet roczny oraz za podnoszenie efektywności odzyskiwanych należności; zarządzanie call center windykacyjnym oraz zespołem sądowym i administracyjnym liczba podległych pracowników od 20 w 2000 roku do 300 osób ; współpraca z firmami windykacyjnymi; tworzenie procesu i procedur w zakresie windykacji polubownej jak i sądowej dla podstawowych oraz nowych produktów w spółce; prowadzenie projektów związanych z wdrożeniem systemu informatycznego do obsługi klientów zaległościowych oraz windykacji bezpośredniej. Mateusz Sroka, Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji INVEST BANK S.A Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Invest Bank S.A. Doświadczenie zawodowe oraz praktykę Mateusz Sroka zdobywał m.in. w: Alior Bank S.A jako Menadżer Zespołu Egzekucyjnego, Ekspert ds. windykacji Klienta Biznesowego, Specjalista ds. windykacji Klienta Biznesowego, w Invest-Bank S.A jako Starszy Specjalista ds. windykacji i restrukturyzacji, w Cetelem Bank S.A jako Specjalista ds. windykacji sądowej w Kredyt Bank S.A jako. Asystent ds. windykacji Damian Bednarski, Dyrektor Departamentu Windykacji Centralnej ULTIMO Sp.z.o.o Manager z 12- letnim doświadczeniem w branży CC. Swoją karierę rozpoczął w 2000 roku w Banku Śląskim, gdzie współuczestniczył w tworzeniu pierwszego CC dla ING BSK. Współtworzył pierwszy Zespół Telefonicznej Sprzedaży Kredytów Hipotecznych i Call Center serwisujące sprzedaż produktów Banku przez oddziały pośredników finansowych. W latach budował i organizował pracę 400-osobowego Telefonicznego Centrum Likwidacji Szkód dla Warta S.A, od 2011 roku związany z windykacją zarządza 170 osobowym CC windykacyjnym Grupy ULTIMO.

8 S awomira Pastuszak, Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego S awomiry Pastuszak Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego Chicago-Kent College of Law. W roku 2008 ukończyła aplikację sądową i została wpisana na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku. W latach r. prowadziła obsługę prawną wierzytelności funduszy BEST I (Copernicus Capital TFI S.A.) i BEST II (BEST TFI S.A.). Zajmowała się m.in. przygotowaniem i wdrożeniem stosowania elektronicznego postępowania upominawczego w procesie obsługi wierzytelności masowych w BEST S.A. Współpracuje z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych Związkiem Pracodawców, członkiem EUROFINAS. Od 2011r. zajmuje się obsługą prawną Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Tomasz Wójcik, P.O. Dyrektora Biura Windykacji PZU SA Współorganizator departamentu windykacji u największego polskiego ubezpieczyciela, gdzie od 7 lat współkieruje windykacją. Posiada bogate doświadczenie w windykacji i zarządzaniu, specjalizuje się w prawnych aspektach windykacji należności handlowych i organizacji windykacji dużych portfeli należności masowych. Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Maciej Ziemski, Kierownik Pionu Windykacji e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Od 2008 roku związany z branżą zarządzania wierzytelnościami. Doświadczenie zdobywał m.in. w Kancelarii Prawnej LEXUS i firmie windykacyjnej Casus Finanse Sp. z o.o. W e-kancelarii Grupie Prawno-Finansowej S.A. odpowiada za kreowanie strategii Spółki w zakresie windykacji na zlecenie oraz windykacji wierzytelności własnych jako Kierownik Pionu Windykacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Beata Bara ska, Kierownik Pionu Prawnego i Sekurytyzacji e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa S.A. Od 2006 roku związana z e-kancelarią Grupą Prawno-Finansową S.A. jako Kierownik Pionu Prawnego i Sekurytyzacji, odpowiada za zarządzanie procesami windykacji prawnej sektora B2B i B2C oraz wierzytelności własnych. Posiada szeroką wiedzę z zakresu obsługi wierzytelności. Wcześniej związana z Kancelarią Prawną Mec. Barbary Bołtryk-Czechowskiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego i studiów podyplomowych z zakresu Prawa Bankowego. Aktualnie na III roku aplikacji radcowskiej. Marzena Dobrza ska G ówczyk, Senior Key Account Manager KRUK S.A Absolwentka wydziału filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od ponad 12 lat związana z branżą zarządzania należnościami. Ekspert i doradca w zakresie planowania procesów windykacyjnych. Posiadająca wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu wieloetapowymi oraz złożonymi procesami obsługi należności gospodarczych i masowych na wszystkich etapach. Od 4 lat związana z obszarem Transakcji Strategicznych i Relacji z Klientami KRUK S.A., gdzie do jej obowiązków należy doradztwo i tworzenie procesów obsługi należności realizowanych w Grupie Kapitałowej KRUK oraz zakupy wierzytelności i relacje biznesowe z kluczowymi partnerami Grupy. Sylwester Pietrzak, Kierownik ds. Zarz dzania wierzytelno ciami - Rieber Foods Polska S.A Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji - magister prawa Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji - Podyplomowe Studia Prawa Handlowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Prawa i Administracji - Podyplomowe Studia Prawa Europejskiego roku zatrudniony w Rieber Foods Polska na stanowisku: Kierownik Sekcji Zarządzania wierzytelnościami do Kierownik ds. Zarządzania wierzytelnościami. Ma gorzata Bi czycka, Radca Prawny Bank BPH S.A Radca prawny, absolwentka prawa oraz studiów z zakresu administracji samorządowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego. Od 2007 r. jest związana z Bankiem BPH S.A., gdzie zajmuje się m.in. ochroną danych osobowych oraz wszelkich informacji prawnie chronionych. Prowadzi szkolenia oraz publikuje artykuły w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej.

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce

VI EDYCJA DIALOG PRAKTYKÓW. KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce KONGRES WINDYKACYJNY Sprawdzone rozwiązania w praktyce Dwie równoległe sekcje tematyczne do wyboru Dopasuj temat do swoich zainteresowań! VI EDYCJA 26-27 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton DIALOG PRAKTYKÓW

Bardziej szczegółowo

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton

KONGRES HR 2014. Sprawdzone rozwiązania w praktyce. 18-19 Listopada, Warszawa. Hotel Sheraton KONGRES HR 2014 Sprawdzone rozwiązania w praktyce 18-19 Listopada, Warszawa Hotel Sheraton na potrzeby biznesu IV Edycja Komunikacja działu HR z Zarządem jak wspólnie budować sukces organizacji - DHL Express

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI KONGRES HR 2013 SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 18-19 WRZEŚNIA, WARSZAWA HOTEL SHERATON VII EDYCJA DWIE RÓWNOLEGŁE SEKCJE TEMATYCZNE: ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW A EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA:

Bardziej szczegółowo

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów,

Prelegenci: 42 Praktyków Prezesów, 28-29 lutego 2012 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa III Forum Corporate Legal Counsel 2012 Doroczne, najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! 42 Prelegentów: Prezesów, Dyrektorów Działów Prawnych

Bardziej szczegółowo

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy

6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy IX KONGRES 6-7 maja 2015 r., Warszawa Stadion Narodowy Szanowny Uczestniku,,,O business intelligence powiedziano już wszystko"?! To prawda Masz za sobą lata praktyki w biznesie. Podnosisz kompetencje na

Bardziej szczegółowo

Corporate Legal Counsel 2011

Corporate Legal Counsel 2011 II Forum 8-9 lutego 2011 Radisson BLU Centrum Hotel, Warszawa Corporate Legal Counsel 2011 Prawo i Biznes najważniejsze spotkanie Branży Prawniczej! unikalna możliwość osobistego spotkania najważniejszych

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ: 27-28 lutego 2013 Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa IV FORUM Corporate Legal Counsel 2013 DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY PRAWNICZEJ: WIĘCEJ NIŻ DORADZTWO PRAWNE DLA BIZNESU! WŚRÓD PRELEGENTÓW: Wojciech

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji

EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji KONGRES PRAWNIKÓW & COMPLIANCE MANAGERÓW IN-HOUSE EFEKTYWNY DZIAŁ COMPLIANCE vs. EFEKTYWNY DZIAŁ PRAWNY najnowsze case studies i interaktywna forma dyskusji 22-23 Kwietnia 2015r. Warszawa, Hotel Sheraton

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w

Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w Pomagać firmom z sektora finansowego w odnoszeniu coraz większych sukcesów poprzez wprowadzanie najlepszych praktyk i standardów rynkowych, by w efekcie rynek funduszy w Polsce rozwijał się w sposób nie

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI

FORUM MANAGERÓW JAKOŚCI zaawansowane zarządzanie jakością praktyczne aspekty wdrażania systemów zapewnienia jakości branży FMCG KLUCZOWE TEMATY: najlepsze praktyki w zakresie wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

I BANKING PROFITABILITY FORUM

I BANKING PROFITABILITY FORUM Jak zwiększyć przychody, nie tracąc klientów I BANKING PROFITABILITY FORUM 16 września Hotel Marriott Warszawa Wyzwania regulacyjne i rynkowe przed sektorem finansowym w najbliższych latach Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

PERFORMANCE INSPIRACJE LIDERÓW SPRZEDAŻY. Dyrektor Wsparcia Sprzedaży RAIFFEISEN-LEASING POLSKA. Zastępca Dyrektora, Pion Sprzedaży DSM SPORTOWY

PERFORMANCE INSPIRACJE LIDERÓW SPRZEDAŻY. Dyrektor Wsparcia Sprzedaży RAIFFEISEN-LEASING POLSKA. Zastępca Dyrektora, Pion Sprzedaży DSM SPORTOWY 10-11 PAŹDZIERNIKA 2013, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA SALES V KONFERENCJA PERFORMANCE INSPIRACJE LIDERÓW SPRZEDAŻY WŚRÓD INSPIRATORÓW M.IN.: Kinga Baranowska Marcin Ludwicki Krystian Kulczycki

Bardziej szczegółowo

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych

CFO I KONGRES2012. 28-29 maja 2012 roku. Hotel OSSA, Ossa SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG. Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Zarządzanie Ryzykiem rola CFO spółek giełdowych 28-29 maja 2012 roku Hotel OSSA, Ossa CFO I KONGRES2012 SPÓŁEK GIEŁDOWYCH SEG Szanowni Państwo, Pragnę Państwa serdecznie

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Macrologic Controlling Systems Grupa Arcus Ewolucja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja.

Market. Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI. Intelligence In Business. II Konferencja. Intelligence In Business 22-23 września 2011, Hotel Courtyard by Marriott, Warszawa II Konferencja Market do 9 września 500 zł taniej! Segmentation NARZĘDZIA, METODY I STRATEGIE EFEKTYWNEGO WDROŻENIA SEGMENTACJI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH VIII FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH Prawo i biznes w harmonii 29-30 września 2015 Hotel Marriott, Warszawa Al. Jerozolimskie 65 Szanowni Państwo, Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum

Bardziej szczegółowo

Ewolucja roli kontrolera

Ewolucja roli kontrolera Poznaj doświadczenia i najlepsze praktyki: TNT Iglotex Dr Gerard Polenergia Żywiec Zdrój Skanska Lux-Med Tata Global Beverages PKO Życie AXA Coca-Cola Gaz System Avon Ewolucja roli kontrolera od raportowania

Bardziej szczegółowo

Pharmaceutical Business Management Diploma

Pharmaceutical Business Management Diploma www.pwcacademy.pl Pharmaceutical Business Management Diploma Jesień/Zima 2013/2014 Program edukacyjny dla menedżerów firm farmaceutycznych Program realizowany przy współpracy: O programie Pharmaceutical

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo