SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2013 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych, stanowią podstawowe ogniwa realizacji polityki finansowej państwa. Misją w/w organów podatkowych jest pozyskiwanie dochodów budżetowych przy maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych oraz zapewnienie podatnikom wysokiej jakości obsługi w warunkach jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego. Głównymi celami operacyjnymi administracji podatkowej w 2013 r. było: zapewnienie wpływu dochodów do budżetu państwa na poziomie określonym w ustawie budżetowej, ułatwienie prowadzenia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami, usuwanie barier biurokratycznych oraz zapewnienie odpowiedniej jakości usług w relacjach ze wszystkimi klientami korzystającymi z usług administracji podatkowej. Zgodnie z przyjętym na rok 2013 Planem działalności Izby Skarbowej w Katowicach, podstawowymi celami i zadaniami tut. Izby Skarbowej były: 1. Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych - realizowane przede wszystkim poprzez systematyczne usprawnianie procesu wymiaru, poboru i egzekucji należnych zobowiązań podatkowych, ułatwianie dobrowolnego regulowania zobowiązań, bieżące monitorowanie spraw, a ponadto poprzez doskonalenie systemu kontroli zarządczej; 2. Ułatwianie legalnej działalności gospodarczej i usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie współpracy - realizowane przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, realizację projektów Programu e-podatki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 3. Zapewnienie jednolitej i zgodnej z prawem podatkowym interpretacji przepisów podatkowych - realizowane przede wszystkim poprzez terminowe, zgodne z przepisami prawa i stanowiskiem Ministra Finansów wydawanie interpretacji przepisów podatkowych oraz udzielanie informacji telefonicznych w ww. zakresie.

2 Działalność tutejszej Izby Skarbowej, obsługującej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, służąca realizacji ww. celów i zadań, wyraża się między innymi w poniższych danych. I. ZAPEWNIENIE DOCHODÓW DO BUDŻETU PAŃSTWA Z TYTUŁU PODATKÓW I NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWYCH 1. Orzecznictwo w sprawach podatkowych W 2013 roku rozpatrzono (załatwiono) odwołań i zażaleń (liczonych w ujęciu systemowym) od decyzji/postanowień organów I instancji w zakresie podatku PIT, CIT i VAT, z tego: utrzymano w mocy decyzji/postanowień wydanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych (2 357) i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej (1 354), uchylono decyzji/postanowień wydanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych (1 202) i Dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej (548), umorzono 165 postępowań odwoławczych dot. decyzji/postanowień wydanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych. 2. Nadzór nad Urzędami Skarbowymi 2.1. W 2013 roku przeprowadzono 184 kontrole w trybie nadzoru nad Urzędami Skarbowymi, w tym: 43 kontrole w trybie zwykłym, zgodnie z rocznym Planem kontroli zatwierdzonym przez Dyrektora Izby Skarbowej, a w tym 19 kontroli zleconych i koordynowanych przez Ministerstwo Finansów oraz 141 kontroli w trybie uproszczonym (tj. poza ww. Planem kontroli) realizowanych na polecenie Dyrektora Izby Skarbowej. Kontrole w trybie zwykłym i uproszczonym (zgodnie z ustaloną właściwością rzeczową) zostały przeprowadzone przez pracowników nw. Wydziałów/Oddziałów: Kadr i Szkolenia oraz Ochrony Informacji Niejawnych 3 kontrole zwykłe i 11 kontroli uproszczonych, Analiz i Sprawozdawczości 9 kontroli zwykłych, Kontroli Wewnętrznej 6 kontroli zwykłych i 26 kontroli uproszczonych, Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi 25 kontroli zwykłych i 55 kontroli uproszczonych, Informatyki 39 kontroli uproszczonych oraz Spraw Ogólnych 10 kontroli uproszczonych. Głównym celem w/w kontroli była ocena działalności jednostki kontrolowanej dokonana na podstawie ustalonego stanu faktycznego przy zastosowaniu przyjętych kryteriów kontroli, którymi 2

3 w szczególności były: legalność, gospodarność, celowość i rzetelność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości oraz uchybień celem kontroli było również ustalenie ich zakresu, przyczyn i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych, a także sformułowanie zaleceń ukierunkowanych na usunięcie nieprawidłowości, doskonalenie metod działania jednostek kontrolowanych. Zalecenia powyższe kierowano w każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i/lub uchybień. Funkcją ww. kontroli był także instruktaż W trybie nadzoru rozpatrywane były również sprawy dotyczące skarg i wniosków, które wpłynęły do Izby Skarbowej w Katowicach na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Ogółem w 2013 roku do tut. Izby Skarbowej wpłynęło 109 skarg i wniosków, z czego przekazano do załatwienia zgodnie z właściwością 27 spraw. Pozostałe 82 skargi i wnioski załatwiono w następujący sposób: 9 - pozytywnie dla skarżących, 50 negatywnie, 23 - w inny sposób. Wnikliwa analiza skarg i wniosków wykazała, że w większości spraw zarzuty w nich zawarte były nieuzasadnione i nie znalazły potwierdzenia w przeprowadzonych czynnościach kontrolnych i wyjaśniających. Powodem wnoszenia skarg były w szczególności zarzuty dotyczące nieprawidłowego działania organu podatkowego, nieterminowego i nieprawidłowego sposobu załatwiania spraw, niewłaściwej organizacji pracy, nieprawidłowego prowadzenia postępowań (głównie egzekucyjnych) oraz - niejednokrotnie - niezadowolenie podatnika z faktu egzekwowania należności w trybie egzekucji administracyjnej. Obserwowano też niepełne zrozumienie obowiązujących przepisów prawa podatkowego, zarówno materialnego jak i procesowego. Skargi i wnioski były załatwiane w terminie, z zachowaniem obowiązujących procedur. Na ich tle kontynuowano działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu w Urzędach Skarbowych wskazywanych uchybień i nieprawidłowości. W trybie nadzoru rozpatrzono ponadto 44 ponaglenia w tym 5 zasadnych - na niezałatwienie przez Naczelników Urzędów Skarbowych spraw w terminie Inne formy działania i oddziaływania w trybie nadzoru nad Urzędami Skarbowymi Wykonując w tut. Izbie Skarbowej zadania w zakresie nadzoru nad Urzędami Skarbowymi (dalej też US) w związku z realizacją dochodów w szczególności: 3

4 nadzorowano przebieg rozliczenia za 2012 rok w US, nadzorowano działanie US w sprawach prawidłowego i terminowego przekazania 1% podatku na rzecz OPP, nadzorowano realizację przez US zadań dot. obowiązków składania oświadczeń majątkowych przez radnych i pracowników samorządowych wyższego szczebla, prowadzono systematyczne czynności monitorujące i analityczne w zakresie realizacji przez nadzorowane US polityki finansowej państwa, a w tym w odniesieniu do: - wykonania dochodów budżetowych na założonym poziomie, - realizacji funkcji wierzyciela m.in. w zw. z przepisami Ordynacji podatkowej, a w tym: przenoszenie odpowiedzialności na osoby trzecie i następców prawnych, zabezpieczanie wykonywania zobowiązań podatkowych, - wykorzystywania przez organ podatkowy i egzekucyjny rozwiązań wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksu karnego skarbowego, Prawa upadłościowego i naprawczego - w wyniku czego stosowano wobec podległych US zróżnicowane środki oddziaływania zmierzające do osiągania założonych rezultatów, stałego doskonalenia metod funkcjonowania US, podnoszenia efektywności ich działania (wystąpienia do Naczelników US, szkolenia, narady) przy równoczesnym dążeniu do minimalizacji kosztów funkcjonowania Ewidencja i identyfikacja podatników Od jakości danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) zależy w dużym stopniu prawidłowe realizowanie wszystkich procesów w jednostkach administracji podatkowej. Stąd też weryfikacja poprawności i prawdziwości wszystkich istotnych danych podmiotów dokonujących zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacyjnego do Naczelnika US oraz wprowadzenie danych w nim zawartych do CRP KEP jest jednym z podstawowych zadań urzędu skarbowego. Nadzorując funkcjonowanie podległych Urzędów Skarbowych tut. Izba Skarbowa w zakresie ewidencji i identyfikacji podatników w 2013 roku: 1. wysłała pismo, w którym wskazała m.in. kierunki działań w zakresie zapewnienia najwyższej jakości danych gromadzonych w CRP KEP, 2. nadzorowała działania w zakresie unieważniania z urzędu nieprawidłowo nadanego NIP i wydawania decyzji o odmowie nadania NIP, 3. sporządzała odpowiedzi na skargi na ww. decyzje wniesione do WSA w Gliwicach, 4

5 4. udzielała urzędom wsparcia informacyjnego poprzez pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych zarówno telefonicznie jak i pisemnie, 5. rozpatrywała odwołania wniesione przez podatników (głównie spółki) od decyzji Naczelników US w sprawach odmowy nadania NIP, 6. sporządzała sprawozdanie o ujawnionych niezgodnościach pomiędzy datą zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej zgłoszoną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) a danymi będącymi w posiadaniu US, 7. nadzorowała zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacyjne podmiotów, które podejmują próby rejestracji firm posługując się fikcyjnymi adresami siedzib lub są powiązane z podmiotami, wobec których stwierdzono już dokonywanie oszustw podatkowych i stanowią tym samym grupę wysokiego ryzyka oraz doprowadzają do uszczupleń wpływów do budżetu państwa. Pochodną powyższych działań było stosowanie wobec podległych Urzędów Skarbowych zróżnicowanych środków oddziaływania zmierzających do stałego doskonalenia metod funkcjonowania US w omawianym zakresie. W szczególności przeprowadzano spotkania z pracownikami zajmującymi się problematyką NIP w US, na której ujednolicono stanowiska w zakresie ewidencjonowania i identyfikacji podatników i płatników oraz omówiono problemy bieżące i związane z rejestracją lub odmową rejestracji podmiotów mających siedzibę w tzw. wirtualnych biurach. Ponadto na każdym spotkaniu podkreślano wagę, jaką ma konieczność zapewnienia najwyższej jakości danych gromadzonych w CRP KEP dla realizacji zadań nałożonych na izby i urzędy skarbowe Maksymalizacja wpływów budżetowych Dążenie do zwiększania wpływu należności podatkowych i ograniczanie wypływu środków nienależnych w wyniku podejmowania przez podatników nielegalnych działań, (co dotyczy wyłudzeń w wyniku oszustw podatkowych) realizowano głównie poprzez różnorodne rozwiązania w obszarze kontroli podatkowej. Aktywność tut. Izby i podległych US w powyższym zakresie ukierunkowana była na doskonalenie trafności typowania podmiotów do kontroli, a tym samym zapewnienie wzrostu efektywności podejmowanych kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających przeprowadzanych w stosunku do podmiotów, wobec których istnieje ryzyko podejmowania nielegalnych działań, ustalone na podstawie wstępnych informacji gromadzonych zarówno w ramach administracji podatkowej, jak i pochodzących z innych źródeł. W toku realizacji ww. działań wykorzystywano dostępne funkcje podsystemu KONTROLA w ramach systemu POLTAX. Szczególnie koncentrowano się na efektywności czasu wykorzystywanego na 5

6 kontrole, doskonaleniu procesu planowania pracy komórek kontroli (m.in. w kontekście celowości i efektywności podejmowanych działań), jak również eliminowaniu błędów proceduralnych w postępowaniach kontrolnych. Doskonalono metody współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy pracownikami wszystkich komórek organizacyjnych i jednostek administracji podatkowej. Kontynuowano i doskonalono proces wymiany informacji pomiędzy organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej w zakresie podmiotów stanowiących potencjalne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu podatkowego. Proces ten był realizowany przy wykorzystaniu udostępnionej w 2010r. aplikacji Baza Podmiotów Szczególnych (BPS), gdzie gromadzone są służące usprawnianiu procesu analitycznego w przedmiotowym zakresie - informacje m.in. w zakresie: podmiotów nieistniejących i nierzetelnych, podmiotów podejrzanych o funkcjonowanie jako znikający podatnicy, podatników pozbawionych prawa wykonywania działalności gospodarczej, dostaw wewnątrzwspólnotowych uznanych za krajowe, zidentyfikowanych obszarów ryzyka, podatników dokonujących obrotu paliwami. W ramach przypisanych uprawnień do aplikacji oraz sprawowanego nadzoru nad Urzędami Skarbowymi woj. śląskiego w 2013 r.: dokonywano bieżącej analizy wpisów do BPS w zakresie wszystkich tablic, rozpatrzono 66 wniosków o modyfikację/usunięcie danych z BPS, wystąpiono do Ministerstwa Finansów (dalej też MF) o dodanie w ww. bazie kolejnej tablicy gromadzącej zapytania o podmioty lub o stwierdzone transakcje z tymi podmiotami (w 2014 r. MF uwzględniło powyższą prośbę poprzez dodanie tablicy T19). Wykonując w tut. Izbie Skarbowej zadania w zakresie nadzoru nad Urzędami Skarbowymi w przedmiotowym zakresie w szczególności: realizowano zadania dot. współpracy z Prokuraturą, Policją oraz wywiadem skarbowym w zakresie zwalczania zagrożenia zorganizowaną przestępczością podatkową, nadzorowano realizację przez US zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (współpraca z GIIF), współpracowano z Izbą Celną, Krajowym Centrum Informacji Kryminalnej (KCIK) w zakresie udzielenia informacji o prowadzonych postępowaniach administracyjnych i karnych skarbowych wobec przedsiębiorców, nadzorowano podatników wpłacających kaucję gwarancyjną (na podstawie wykazu MF), 6

7 koordynowano akcje kontrolne w zakresie działania aptek internetowych, podmiotów znajdujących się na liście ostrzeżeń publicznych KNF oraz podmiotów o charakterze zbliżonym do działalności parabankowej, nadzorowano przebieg działań mających na celu sprawdzenie prawidłowości wywiązywania się przez podatników z obowiązków w zakresie ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, współpracowano na różnych płaszczyznach z Urzędem Kontroli Skarbowej (UKS) w tym: - zbierano informacje o kontrahentach podatników w związku z prowadzonymi przez UKS postępowaniami, - przeprowadzano wspólne akcje kontroli podatkowych oraz wymieniały informacje dot. podmiotów o charakterze zbliżonym do działalności parabankowej, - przekazywano informacje dotyczące firm prowadzących działalność gospodarczą polegającą na handlu granulatem złota i złomem złota, realizowano zadania dot. współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dążono do pełnego wykorzystywania dostępnych instrumentów prawnych oraz organizacyjnych związanych z współpracą międzynarodową i wymianą informacji w wymiarze międzynarodowym. W szczególności w zakresie podatku VAT, w związku z członkostwem w Unii Europejskiej: zapewniono prawidłową realizację zadań związanych z wymianą informacji o podatku VAT w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej, informowano Biuro Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie (w terminie do 30 dnia po zakończeniu każdego kwartału) o dodatkowym wymiarze podatku oraz sankcjach nałożonych na podatnika, będących wynikiem wykorzystania informacji otrzymanych z krajów członkowskich UE, zapewniono terminowe przesyłanie sprawozdań dot. ilości wysłanych wniosków o nadanie/zmianę/usunięcie uprawnień dla użytkowników VIES i VIES 2 VAT Refund, zapewniono prawidłową realizację zadań związanych z procedurą VAT Refund oraz koordynowano współpracę w zakresie rozwiązywania merytorycznych problemów związanych z ww. procedurą, przeszkolono w US osoby zajmujące się procedurą VAT Refund. 7

8 Kontynuowano działania dot. współpracy międzynarodowej także w podatkach bezpośrednich monitorując: prawidłową realizację wymiany informacji z krajami członkowskimi UE oraz krajami trzecimi, prawidłową realizację automatycznej wymiany informacji, prawidłową realizację w zakresie przekazywania informacji zwrotnych. Realizacja celów i zadań z w/w zakresu przebiegała ponadto w ramach zatwierdzonej na poziomie Ministerstwa Finansów Strategii zarządzania ryzykiem zewnętrznym zmierzającej do uzyskania jak najwyższego poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych. W ramach przyjętego modelu zarządzania ryzykiem zewnętrznym - w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na rok 2013 (KPDP) ustalono pięć priorytetowych obszarów tj.: 1. Wykazywanie, co do zasady, znacznych zwrotów w podatku od towarów i usług lub częstotliwych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia, 2. Wykazywanie znacznych przychodów i jednocześnie niskich dochodów lub strat z tytułu działalności gospodarczej oraz dokonywanie odliczeń strat z lat poprzednich, 3. Podatnicy lub płatnicy podatku dochodowego niedokonujący wpłat należnego podatku bądź zaliczek na podatek za poszczególne miesiące lub kwartały, 4. Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą, 5. Dokonywanie transakcji gospodarczych za pośrednictwem Internetu. W 2013 roku zrezygnowano z traktowania obszaru ryzyka Dokonywanie transakcji wewnątrzwspólnotowych jako odrębnego priorytetu i włączono jego zakres do obszaru Wykazywanie, co do zasady, znacznych zwrotów w podatku od towarów i usług lub częstotliwych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia. Uzasadnione jest to faktem, że podmioty dokonujące transakcji wewnątrzwspólnotowych jednocześnie wykazują zwroty podatku od towarów i usług lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, co powoduje konieczność skupienia się na zagrożeniach wynikających z obszaru ryzyka dotyczącego zwrotów. Pewne działania z w/w zakresu realizowano również w drodze sprawowania nadzoru nad orzecznictwem Naczelników Urzędów Skarbowych jako organów podatkowych I instancji, co zostanie omówione poniżej. 8

9 2.6. Pobór podatków Ogólna kwota dochodów budżetowych zrealizowanych w woj. śląskim w 2013 roku wyniosła zł. W zakresie trzech podstawowych tytułów podatkowych (PIT, CIT, VAT) wykonano dochody w kwocie zł., tj. 116,22% w stosunku do poziomu określonego do wykonania przez aparat podatkowy woj. śląskiego w dokumencie Zadania dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji przez organy administracji podatkowej polityki finansowej państwa w 2013 oraz wytycznych do ich realizacji. W roku 2012 kwota zrealizowanych dochodów ogółem wyniosła zł (dynamika r/r 2013/2012 wynosi 97%). Z ww. kwoty zrealizowanych w 2013r. dochodów budżetowych ogółem na dochody jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) przypada kwota zł. W roku 2012 kwota zrealizowanych dochodów j.s.t. wynosiła zł (dynamika r/r 2013/2012 wynosi 93%). W poszczególnych tytułach podatkowych wykonanie dochodów w 2013 roku przebiegało jak niżej Podatek dochodowy od osób prawnych W 2013r. dochody zrealizowane w w/w podatku wyniosły zł. Dążąc do wykonania dochodów w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - na poziomie tut. Izby Skarbowej i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: nadzorowano czynności wykonywane przez US związane z kontrolą prawidłowości wykazywania przez podatników wysokości zobowiązania podatkowego, w tym zasadności zaliczania poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, stosowania ulg i zwolnień, monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem systemu analitycznosprawozdawczego tut. Izby, rozpatrywano odwołania, zażalenia oraz wnioski złożone w postępowaniu odwoławczym, rozpatrywano sprawy w I instancji (zgodnie z właściwością instancyjną), udzielano odpowiedzi na skargi wniesione przez podatników do WSA, analizowano na etapie postępowań odwoławczych prawidłowość podejmowanych przez US rozstrzygnięć zwracając szczególną uwagę na właściwą interpretację przepisów prawa materialnego oraz przestrzeganie procedury administracyjnej, udzielano informacji, wskazówek i porad w zakresie interpretacji przepisów w prowadzonych w US sprawach podatkowych, 9

10 celem zapewnienia wysokiej jakości orzekania prowadzono szkolenia wewnętrzne. Pochodną powyższych działań było przede wszystkim stałe doskonalenie metod funkcjonowania US, podnoszenia efektywności ich działania Podatek dochodowy od osób fizycznych W 2013 roku dochody zrealizowane w w/w podatku wyniosły zł. Dążąc do wykonania dochodów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych - na poziomie tut. Izby Skarbowej i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: nadzorowano czynności wykonywane przez US związane z kontrolą prawidłowości rozliczania zobowiązań podatkowych przez podatników podatku dochodowego prowadzących działalność gospodarczą, w tym w zakresie zasadności zaliczania poszczególnych wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, zwracano uwagę na zasadność korzystania przez podatników ze zryczałtowanych form opodatkowania, jak również na prawidłowość stosowania ulg i zwolnień, monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem systemu analitycznosprawozdawczego tut. Izby, uczestniczono w przebiegu akcji rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 r., w ramach której: utworzono okresowe punkty obsługi podatników poza siedzibami US, uruchomiono w tut. Izbie Skarbowej punkt informacyjny - udzielając podatnikom informacji w zakresie sporządzania zeznań, uczestniczono w pracach związanych z zamieszczeniem na stronie internetowej nowych druków zeznań i załączników wraz z objaśnieniami, brano udział w opracowywaniu informacji prasowych oraz udział w konsultacjach telefonicznych, monitorowano przebieg akcji w trybie nadzoru nad US, nadzorowano prawidłowość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu progresywnej skali podatkowej (18% i 32%) lub 19% stawki podatku, jak również w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz dochodów z kapitałów pieniężnych, nadzorowano również prawidłowość rozliczenia w zakresie ww. podatku osiągniętego z tytułu najmu, 10

11 analizowano prawidłowość stosowania przez US przepisów Ordynacji podatkowej w prowadzonych postępowaniach podatkowych oraz przepisów prawa materialnego, w toku postępowań odwoławczych dotyczących opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych zwracano szczególną uwagę na przestrzeganie przez US wymogów proceduralnych, w rozpatrywanych odwołaniach zwracano szczególną uwagę na prawidłowość: preferencyjnego rozliczania się małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci, odliczeń wydatków z tytułu: darowizn (głównie na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych), spłaty odsetek od kredytów mieszkaniowych na sfinansowanie inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, stosowania kosztów uzyskania przychodu w zakresie m. in.: kosztów kwalifikowanych na rzecz tzw. podmiotów nieistniejących oraz kosztów z tytułu usług niematerialnych (marketingowych, doradztwa, pośrednictwa handlowego itp.), związanych z obrotem paliwami, usługami budowlanymi, przekwalifikowania sprzedaży nieruchomości na działalność gospodarczą, kwalifikowania dochodów jako zwolnionych od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy podatkowej, w szczególności dochodów pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przeznaczonych na cele mieszkaniowe, rozpatrywano i udzielano odpowiedzi na skargi i pisma procesowe wnoszone do WSA, rozpatrywano ponaglenia wnoszone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, rozpatrywano sprawy w trybach nadzwyczajnych jako I i II instancja, w toku prowadzonych postępowań rozpatrywano skargi na działanie organów I instancji oraz wnioski podatników w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, celem zapewnienia wysokiej jakości orzekania prowadzono szkolenia wewnętrzne. Pochodną powyższych działań było przede wszystkim stałe doskonalenie metod funkcjonowania US, podnoszenia efektywności ich działania Podatek od towarów i usług W 2013 roku dochody zrealizowane w w/w podatku wyniosły zł. Urzędy Skarbowe zwróciły podatnikom w ramach zwrotów podatku VAT kwotę zł. 11

12 Dążąc do wykonania dochodów w podatku od towarów i usług na poziomie tut. Izby Skarbowej i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: nadzorowano czynności wykonywane przez US związane z kontrolą prawidłowości wykazywania przez podatników wysokości zobowiązania podatkowego, szczególnie wnikliwie monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem systemu analityczno-sprawozdawczego tut. Izby, monitorowano ponadto: prawidłowość rejestrowania podatników VAT podejmujących wykonywanie czynności opodatkowanych, w szczególności deklarujących dokonywanie wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw towarów i usług, ze zwróceniem uwagi na: autentyczność dokumentów i prawdziwość danych przedstawionych w tych dokumentach (na podstawie których dokonuje się zgłoszenia) oraz osobę dokonującą zgłoszenia, informacje związane z aktualizacją danych rejestracyjnych, ze zwróceniem uwagi na możliwie szybkie wyrejestrowywanie podatników (zwłaszcza zarejestrowanych dla potrzeb handlu wewnątrzwspólnotowego), którzy zaprzestali działalności, składanie deklaracji podatkowych oraz dokonywanie wpłat wykazywanych zobowiązań, w szczególności w odniesieniu do podatników VAT-UE, zwracano szczególną uwagę na: nowe podmioty, wykazujące znaczne obroty w ramach wewnątrzwspólnotowych transakcji lub nagły, wielokrotny wzrost wartości tych transakcji, rosnące w kolejnych okresach rozliczeniowych kwoty nadwyżek podatku naliczonego nad należnym, działające w szczególności w branżach obarczonych znaczącym ryzykiem występowania nieprawidłowości takich jak np. obrót częściami elektronicznymi, telefonami komórkowymi, towarami o małych rozmiarach i dużej wartości, czy też w sektorze procesorów komputerowych, samochodów, farmaceutyków, podatników prowadzących działalność nie dłużej niż rok, dokonujących wewnątrzwspólnotowych dostaw, wykazujących wysokie kwoty nadwyżek podatku naliczonego nad należnym i jednocześnie często zmieniających profil działalności, dane adresowe itp. oraz często występujących o potwierdzenie numerów VAT-UE nowych kontrahentów; podmioty działające w sektorach obarczonych znaczącym ryzykiem występowania nieprawidłowości (handel przez internet, handel samochodami, paliwami i produktami ropopochodnymi, złomem, elektroniką, usługi telekomunikacyjne, niematerialne), a także tych, którzy dokonują transakcji wątpliwych z ekonomicznego punktu widzenia, 12

13 aktualizowano bazy danych mających wpływ na system VIES; analizowano na etapie postępowań odwoławczych: prawidłowość podejmowanych przez Naczelników US rozstrzygnięć zwracając szczególną uwagę na właściwą interpretację nowych przepisów, wyjaśnianie wszystkich okoliczności sprawy (kompletność materiału dowodowego i właściwa analiza), a także w zakresie związanym z rejestracją podatników do podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem działalności obciążonych ryzykiem występowania nieprawidłowości oraz innych okoliczności mogących mieć wpływ na prawidłowe rozliczanie się z budżetem państwa, prawidłowość dokumentowania przeprowadzanych przez podatników transakcji, zwracając Urzędom Skarbowym uwagę na kierunki i zakres kontroli, których celem byłoby potwierdzenie nierzetelności działań podatników lub zamiaru obejścia przepisów prawa, udzielano wskazówek w zakresie sprawdzania sposobu rozliczeń podatku od towarów i usług, zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych, współdziałano z Krajową Informacją Podatkową w zakresie jednolitego interpretowania przepisów prawa, w ramach nadzoru nad funkcjonowaniem US prowadzone były działania instruktażowoszkoleniowe, a także udzielano telefonicznych wyjaśnień w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa podatkowego, celem zapewnienia wysokiej jakości orzekania prowadzono szkolenia wewnętrzne. Pochodną powyższych działań było przede wszystkim stałe doskonalenie metod funkcjonowania US, podnoszenia efektywności ich działania Podatki majątkowe Podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych W 2013 roku dochody zrealizowane w podatku od spadków i darowizn wyniosły zł, natomiast w podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły zł. W zakresie powyższych podatków na poziomie tut. Izby i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: nadzorowano czynności wykonywane przez US, a w tym nadzorowano funkcjonowanie aplikacji Czynności majątkowe (CZM) przeznaczonej do rejestracji danych w przedmiotowym zakresie, rozpatrywano odwołania, zażalenia i skargi, dbano o skuteczny przepływ informacji podatkowych między organami podatkowymi, 13

14 udzielano pomocy Urzędom Skarbowym w interpretacji przepisów podatkowych. Opłata skarbowa Zgodnie z treścią art. 11 ustawy o opłacie skarbowej tut. Izba Skarbowa w 2013 roku w cyklu miesięcznym przekazywała do Urzędu Miasta informacje o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez tut. organ podatkowy czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także złożonych do postępowań podatkowych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz odpisów, wypisów lub kopii. W tut. Izbie w 2013 roku wystąpiło 45 przypadków nieuiszczenia opłaty skarbowej Windykacja polubowna Mając na uwadze dążenie do maksymalizacji poziomu dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych tut. Izba Skarbowa bieżąco monitorowała i stymulowała stosowanie przez podległe Urzędy Skarbowe różnych metod windykacji polubownej (poprzedzającej wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych) w przypadku braku wpłat zobowiązań podatkowych. Efektywna windykacja polubowna, a w tym rozmowy telefoniczne, środki komunikacji elektronicznej ( , sms) równocześnie ograniczała koszty funkcjonowania administracji podatkowej oraz zwiększała możliwości aktywnej współpracy klientów administracji, służyła pogłębianiu zaufania do organów państwa. W wyniku zastosowania różnych metod windykacji polubownej wg stanu na r. podatnicy woj. śląskiego wpłacili ok. 130 mln zł. 3. Egzekucja zaległości podatkowych 3.1. Orzecznictwo w zakresie egzekucji administracyjnej i majątkowej represji karnej W 2013 roku w w/w zakresie wydano 875 postanowień i decyzji w wyniku rozpatrzenia środków prawnych wniesionych na postanowienia organów egzekucyjnych oraz na decyzje organów podatkowych, a także w sprawach, w których orzekano jako organ I instancji. Udzielono 179 odpowiedzi na skargi wniesione przez podatników do WSA W zakresie egzekucji podatków i niepodatkowych należności budżetowych na poziomie tut. Izby Skarbowej i we współpracy z podległymi Urzędami Skarbowymi: szczególnie wnikliwie monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem mierników realizacji zadań wprowadzanych przez MF oraz z wykorzystaniem systemu analityczno-sprawozdawczego tut. Izby, a w tym monitorowano zabezpieczenie wykonania 14

15 zobowiązań podatkowych podatników/płatników/następców prawnych/osób trzecich na majątku oraz na wierzytelnościach i innych prawach majątkowych, sprawowano nadzór nad bieżącą aktualizacją i modyfikacją rejestrów zastawów skarbowych w US i przekazywano na bieżąco dane do Centralnego Rejestru Zastawów, monitorowano prawidłowość i terminowość wprowadzania danych do podsystemu EGAPOLTAX, ze szczególnym zwróceniem uwagi na brak odnotowania wszczęć egzekucji, usuwanie błędów i nieprawidłowości w bazach danych US, dokonywano oceny skuteczności, prawidłowości podejmowanych działań, w tym terminowości wdrażania postępowań, zastosowania środków egzekucyjnych przerywających bieg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, sprawowano nadzór nad aplikacją CEIDG w zakresie terminowości pobierania wniosków rejestracyjnych i aktualizacyjnych oraz ich obsługi, kontrolowano realizację zadania ustawowego w zakresie korzystania przez wierzycieli oraz organy egzekucyjne z pomocy obcych państw przy dochodzeniu należności podatkowych, powstałych na terenie Polski, weryfikowano poprawność merytoryczną i formalną wniosków o wystąpienie do obcego państwa w omawianym zakresie, analizowano sprawy, w których: nie wszczęto postępowania egzekucyjnego pomimo znacznego upływu czasu od wpływu wniosków do egzekucji, nie dokonano czynności egzekucyjnych, nie zastosowano środków egzekucyjnych - w celu niedopuszczenia do przedawnienia należności, nadzorowano realizację postępowań egzekucyjnych po przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania dłużników na osoby trzecie, spadkobierców i następców prawnych, monitorowano poziom realizacji zadań m.in. z wykorzystaniem systemu analitycznosprawozdawczego tut. Izby z ww. zakresu, w ramach nadzoru nad agendami egzekucji przeprowadzono kontrole w zakresie ich organizacji, prowadzenia postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych, monitorowano i analizowano wykorzystanie rozwiązań wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (w tym stosowanie wybranych środków egzekucyjnych, poszukiwanie majątku, wyjawienie majątku, rejestr dłużników niewypłacalnych). Pochodną powyższych działań było stosowanie wobec podległych US zróżnicowanych środków oddziaływania zmierzających do osiągania założonych rezultatów, stałego doskonalenia metod funkcjonowania US, podnoszenia efektywności ich działania (wystąpienia do naczelników US, 15

16 szkolenia, narady) przy równoczesnym dążeniu do minimalizacji kosztów funkcjonowania administracji. 4. Finansowy organ postępowania przygotowawczego 4.1. W toku realizacji zadań Izby Skarbowej jako organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego w rozumieniu art Kodeksu karnego skarbowego - analizie zostały poddane akta dotyczące: 632 spraw przed podjęciem decyzji o zatwierdzeniu postanowienia o zawieszeniu, umorzeniu postępowania, odmowie wszczęcia dochodzenia, spraw związanych z przygotowaniem projektów postanowień o przedłużeniu dochodzenia na czas oznaczony, 21 spraw, w których przygotowano projekty rozstrzygnięć po rozpatrzeniu (zażaleń niezastrzeżonych do kompetencji sądu lub prokuratora) na postanowienia Urzędów Skarbowych Poza wykonywaniem kontroli w przedmiotowym zakresie - Izba Skarbowa w Katowicach sprawując nadzór nad agendami spraw karnych skarbowych w podległych Urzędach Skarbowych w 2013 r.: 1. opracowała, na podstawie przekazanych przez US sprawozdań o postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, analizę realizacji zadań w zakresie spraw karnych skarbowych, 2. przygotowała i przekazała do podległych urzędów wzór pouczenia o: środku zaskarżenia na postanowienia o umorzeniu, odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego, na wezwaniu do postępowania mandatowego, 3. przeprowadziła analizę zawieszonych postępowań przygotowawczych, czynności podejmowanych przez US w trakcie zawieszenia postępowań, 4. przeprowadziła naradę dla kadry kierowniczej Izby Skarbowej w Katowicach i podległych jej US, na której omówiono zagadnienia dotyczące dużej noweli do Kodeksu postępowania karnego, modyfikującej model postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego w kierunku zwiększenia jego kontradyktoryjności, zagadnienia związane z powołaniem biegłego tłumacza, a także omówiono aktualne orzecznictwo sądowe w sprawach z zakresu Kodeksu karnego skarbowego. 16

17 5. Współdziałanie z Wojewódzkim Sądem Administracyjnym Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w 2013 roku wniesione zostały skargi na orzeczenia Dyrektora tut. Izby Skarbowej. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzył je w następujący sposób: oddalenie skarg 797 uchylenie decyzji 169 stwierdzenie nieważności decyzji 0 umorzenie postępowań 30 odrzucenie skarg 304 Na dzień r. w toku postępowania przed WSA w Gliwicach były 33 sprawy. W 2013 roku WSA w Gliwicach nie stwierdził wydania przez organy podatkowe woj. śląskiego decyzji z rażącym naruszeniem prawa, co mogłoby rodzić odpowiedzialność majątkową funkcjonariuszy publicznych z tego tytułu. 6. Sporządzanie informacji i sprawozdań W związku z koniecznością bieżącego monitorowania poziomu realizacji zadań w tut. Izbie Skarbowej i podejmowania stosownych działań zaradczych na przestrzeni 2013r. sporządzano liczne sprawozdania (ogółem ok , w tym dla potrzeb MF ok ) i analizy (łącznie ponad 200) o różnym stopniu złożoności. Uzyskane dane i informacje służyły prawidłowej, bieżącej realizacji procesu zarządzania w podległych Urzędach Skarbowych oraz zarządzania i nadzorowania przez tut. Izbę Skarbową, doskonaleniu realizowanych w w/w jednostkach procesów, podnoszeniu efektywności ich działania. Oddziaływano ponadto na rzetelność i prawidłowość sporządzania przez podległe Urzędy Skarbowe sprawozdań statystycznych, a także budżetowych. Równolegle w obszarze sprawozdawczości funkcjonują i są wykorzystywane w bieżącej pracy administracji podatkowej woj. śląskiego tematyczne hurtownie danych: WHTAX oraz SPR, oparte na danych wprowadzanych przez Urzędy Skarbowe na bieżąco do systemu POLTAX, jego podsystemów i aplikacji. Terminowość i prawidłowość wprowadzania danych do ww. hurtowni podlegała monitorowaniu przez tut. Izbę. Na tle posiadanych danych i informacji, zwłaszcza zgromadzonych w zasobach ww. hurtowni danych, osobom fizycznym, które zwróciły się z prośbą, udzielano informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r., poz ze zm.). 17

18 7. System kontroli zarządczej Od 1 stycznia 2010r. przepisy ustawy o finansach publicznych nałożyły na kierowników jednostek obowiązek wdrożenia kontroli zarządczej stanowiącej ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu kontroli zarządczej w Izbie Skarbowej w Katowicach funkcjonuje Zespół ds. kontroli zarządczej, a jeden z Oddziałów Izby realizuje zadania szczegółowe w ww. zakresie. W przedmiotowym obszarze w 2013 roku podjęto w szczególności poniższe działania: 1. Zgodnie z wymogami wynikającymi z Komunikatu MF Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych planowano działalność tut. Izby Skarbowej w układzie rocznym. Obowiązujący na rok 2013 dokument Plan działalności Izby Skarbowej w Katowicach na 2013 r. opracowano pod koniec roku 2012, 2. Również zgodnie z wymogami wynikającymi z w/w dokumentu MF zarządzano ryzykiem z wykorzystaniem opracowanego pod koniec roku 2012 Rejestru ryzyk Izby Skarbowej w Katowicach na 2013r. monitorując wyniki w tym zakresie w cyklu, co najmniej kwartalnym (częstość monitorowania była uzależniona od ustalonego poziomu istotności ryzyka), 3. Z uwzględnieniem ryzyk ujętych w w/w Rejestrze ryzyk - opracowano szczegółowy Plan pracy Izby Skarbowej w Katowicach na 2013r. - definiujący zadania i mierniki ich realizacji dla poszczególnych komórek organizacyjnych tut. Izby na tle w/w Planu działalności oraz Zadań dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników Urzędów Skarbowych w zakresie realizacji przez organy administracji podatkowej polityki finansowej państwa w 2013 oraz wytycznych do ich realizacji, 4. Monitorowano poziom realizacji ww. Planu działalności w cyklu półrocznym, 5. Monitorowano poziom realizacji ww. Planu pracy w cyklu kwartalnym (w zw. z ryzykami o istotności wysokiej) i półrocznym - dla wszystkich zadań ujętych w w/w Planie pracy (z wykorzystaniem dodatkowo w/w Rejestru ryzyk), 6. Sporządzono i przekazano do Ministerstwa Finansów Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Izby Skarbowej za rok 2012 (zamieszczone też na stronie BIP) oraz Informację Dyrektora Izby Skarbowej o stanie kontroli zarządczej w nadzorowanych Urzędach Skarbowych za rok 2012, 7. Przeprowadzono samoocenę funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w tut. Izbie Skarbowej z wykorzystaniem jednolitego Kwestionariusza samooceny systemu kontroli zarządczej opracowanego przez MF oraz na podstawie pogłębionej Ankiety w ww. zakresie skierowanej do kadry kierowniczej tut. Izby, 18

19 8. Przeprowadzono szkolenia nt. planowania i zarządzania ryzykiem w administracji podatkowej dedykowane kadrze kierowniczej tut. Izby oraz podległym Urzędom Skarbowym. Pochodną ogółu powyższych działań, ukierunkowanych na osiągania założonych rezultatów wg koncepcji zarządzania przez cele i rezultaty, było stałe doskonalenie metod funkcjonowania tut. Izby oraz podległych Urzędów Skarbowych, podnoszenie efektywności działania jednostek administracji podatkowej przy równoczesnym dążeniu do minimalizacji kosztów funkcjonowania. II. UŁATWIANIE LEGALNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I USUWANIE BARIER BIUROKRATYCZNYCH ORAZ DOSKONALENIE WSPÓŁPRACY 1. Działalność informacyjna i edukacyjna 1.1. Niezwykle istotnym elementem realizacji Strategii Zarządzania Ryzykiem Zewnętrznym, w szczegółach określonej w Krajowym Planie Dyscypliny Podatkowej na rok 2013, były działania prewencyjne, polegające na prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej w wyżej wskazanych obszarach ryzyka ujętych w KPDP, ale także w obszarach potrzeb informacyjnych rozpoznawanych na bieżąco, głównie przez rzecznika prasowego tut. Izby (również we współpracy z Ministerstwem Finansów). Powyższe przedsięwzięcia zmierzały do ułatwiania prowadzenia legalnej działalności gospodarczej, miały służyć doskonaleniu współpracy z przedsiębiorcami. Działania te były realizowane w szczególności poprzez kierowanie do podatników objętych KPDP informacji o ich obowiązkach wynikających z przepisów prawa podatkowego. Wzorem lat ubiegłych, celem ujednolicenia w skali kraju zakresu kierowanych do podatników informacji, w 2013 roku przygotowane zostały karty informacyjne dla poszczególnych obszarów ryzyka zewnętrznego. Informacje te zostały zamieszczone na stronach Internetowych organów podatkowych. Równocześnie kolportowano materiały opracowane przez Ministerstwo Finansów, a ponadto rzecznik prasowy tut. Izby przygotowywał i przekazywał mediom własne materiały informacyjne oraz dostarczał przedstawicielom mediów oczekiwanych informacji i danych W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Finansów realizuje kompleksowe przedsięwzięcie o nazwie Program e-podatki. Program obejmuje wiele działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej i wyposażenia jej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Celem strategicznym Programu e-podatki jest poprawa efektywności działania organów podległych Ministrowi Finansów oraz uproszczenie systemu poboru 19

20 podatków poprzez m.in. usprawnienie wewnętrznych procesów w administracji podatkowej, poprawa ściągalności podatków oraz zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych. Docelowo Program e-podatki ma zapewnić zmniejszenie kosztów funkcjonowania systemu podatkowego tak po stronie administracji, jak i podatników oraz płatników do wielkości średniej dla państw OECD. Jednocześnie wdrożenie Programu wpłynie na większy stopień dobrowolnego wypełniania zobowiązań przez podatników. W ramach Programu realizowane są przez Ministerstwo Finansów trzy projekty: e-deklaracje 2 - umożliwiający m.in. składanie wybranych deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w tym rocznych deklaracji podatkowych dla osób fizycznych, e-rejestracja - w ramach którego m.in. powstał Centralny Rejestr Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz wdrożono System Rejestracji Centralnej zintegrowanej z bazami POLTAX. Dzięki temu administracja podatkowa posiada jedną, spójną bazę podatników i płatników a interesariusze szybciej otrzymują wiarygodne dane z połączonego rejestru, e-podatki - w wyniku realizacji którego powstanie tzw. konto podatnika, na którym gromadzone będą dane podatkowe, finansowe i operacyjne poszczególnych podmiotów. Dane te będą udostępniane na internetowym portalu podatkowym za pośrednictwem, którego będzie można również skorzystać ze wstępnie wypełnionych przez Urząd Skarbowy deklaracji podatkowych. Projekty Programu e-podatki współfinansowane są przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka W 2013 roku Dyrektor Izby Skarbowej powołał Zespół wdrożeniowy systemu e-podatki w Izbie Skarbowej w Katowicach i Urzędach Skarbowych woj. śląskiego, który realizuje zadania w powyższym zakresie w jednostkach administracji podatkowej woj. śląskiego. Wymiernym efektem satysfakcjonującego poziomu realizacji zadań w ramach ww. Programu i ww. projektów są między innymi osiągnięte w 2013 roku współczynniki: udziału deklaracji podatkowych złożonych organom podatkowym elektronicznie w stosunku do ogółu złożonych deklaracji oraz wzrostu składanych zeznań rocznych przez osoby fizyczne drogą elektroniczną. W roku 2013 w/w współczynnik udziału deklaracji podatkowych złożonych organom podatkowym elektronicznie przy zakładanym w Planie działalności na ten rok do uzyskania poziomie >= 12% wyniósł 29%. 20

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie

Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Sprawozdanie z wykonania planu działalności za rok 2011 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie Część A - Realizacja najważniejszych celów w roku 2011 (w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2012 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W KŁOBUCKU W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W KŁOBUCKU W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W KŁOBUCKU W 2011 ROKU Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych,

Bardziej szczegółowo

AP/ /14 Sprawozdanie z działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w 2013 roku

AP/ /14 Sprawozdanie z działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w 2013 roku AP/0711-50 /14 Sprawozdanie z działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie w 2013 roku Do głównych celów administracji podatkowej w 2013 r. należało: 1. zapewnienie wpływu dochodów do budżetu

Bardziej szczegółowo

Karty Informacyjne US Chrzanów

Karty Informacyjne US Chrzanów Karty Informacyjne US Chrzanów Informacja o karcie informacyjnej NumerWersjaNazwa Obowiązuje od dnia Plik PDF K/001 3 Wniosek o stwierdzeni nadpłaty K/002 3 Wstrzymanie wykonania decyzji K/003 3 K/004

Bardziej szczegółowo

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r.

ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. ZMIANA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W RZESZOWIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2015 r. wrzesień 2015 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 134/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego Izby Skarbowej w Bydgoszczy REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA KRAJOWEJ INFORMACJI PODATKOWEJ w Toruniu 1 Zakres działania Biura Krajowej Informacji Podatkowej 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2011 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2011 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO NOWE USŁUGI ADMINISTRACJI PODATKOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKÓW W TOKU WERYFIKACJI PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH Tarnów,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013

PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 PLAN DZIAŁALNOŚCI IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU NA ROK 2013 CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013 Lp. Cel Mierniki określające stopień realizacji celu Nazwa Planowana wartość do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2014 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej i Naczelnicy Urzędów Skarbowych jako organy rządowej administracji niezespolonej podległe ministrowi właściwemu

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe

Katalog usług Urząd Skarbowy ID Kategoria usługi Nazwa usługi Słowa kluczowe Katalog usług 1 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja danych identyfikacyjnych osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej aktualizacja zmiana dane osoba fizyczna 2 Aktualizacja, zmiana Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ELEMENT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ nazwa imię i nazwisko Rzecznik Prasowy Do zadań Rzecznika Prasowego należy współpraca ze środkami masowego przekazu, w tym poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 59/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sierpcu 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r.

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2015 r. Leszno, 2016 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji podatkowej za 2015 r. Strona 2 z 13 DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 680510 Temat: Kurs: Doradca podatkowy - przygotowanie do egzaminu państwowego 16 Kwiecień - 3 Lipiec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia: 680510 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 Lublin, dnia 02 grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120 fax. 081 53 64 111 LLU 41028-2-08 P/08/024 Pan Bernard Zięba p.o. Naczelnika

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2015 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI IZBY SKARBOWEJ W KATOWICACH W 2015 ROKU Dyrektor Izby Skarbowej jako organ rządowej administracji niezespolonej podległej ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych, stanowi

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 27 stycznia 2010 r. LWR-410-21-02/2009 P/09/023 Pan Artur Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Stare Miasto WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu

Katowice,2011-07-15 NU3/03120-03120-0031 /11/36194. Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Katowice,20110715 NU3/03120 031200031 /11/36194 Pan Michał Kasprzak Wieloosobowe stanowisko ds. komunikacji Rzecznik Prasowy w miejscu Wydział Nadzoru nad Urzędami Skarbowymi przedkłada informację o kontrolach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich

Pan Zbigniew Urbaszek p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Końskich Kielce, dnia grudnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 041 344-55-75, tel./fax. 041 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.pl P/08/024

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-020-05/2013 P/13/112 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/112 Egzekucja należności z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-013-01/2014 P/14/016 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/016 Wykonywanie wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Katalog usług Administracji Podatkowej dla podatnika

Katalog usług Administracji Podatkowej dla podatnika System Obsługi i Wsparcia Podatnika Katalog usług Katalog usług Administracji Podatkowej dla podatnika Białystok, czerwiec 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy

3. Uchylanie się od podatku. Nielegalne formy ucieczki przed podatkiem i ich przejawy Podstawy wiedzy o polskim systemie podatkowym Autor: Dolata Stanisław Część I Podstawy wiedzy z teorii podatku Rozdział 1 Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

W oryginale podpisała p. o. NUS w Jaworznie

W oryginale podpisała p. o. NUS w Jaworznie Jaworzno, dnia 25 lutego 2014 r. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE AP/072-02/2014 ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI ul Jagiellońska 25 40-032 KATOWICE Zgodnie z art. 58 w powiązaniu z art. 56 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Izba Skarbowa w Łodzi

Izba Skarbowa w Łodzi Izba Skarbowa w Łodzi Konsolidacja procesów pomocniczych od 1 kwietnia 2015 r. na podstawie: projektu ustawy o urzędach i izbach skarbowych projektu zarządzenia MF w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r.

Dz.U Nr 106 poz. 489 USTAWA. z dnia 21 czerwca 1996 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 489 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 578. o urzędach i izbach skarbowych Art. 1 4. (uchylone) Art. 5.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część I L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

LLU /2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU /2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-09-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/042 Zwalczanie oszustw

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej. 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy. 3. Symbol Referatu: FK Stanowisko ds. księgowości podatkowej OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. księgowości podatkowej 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol Referatu: FK

Bardziej szczegółowo

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych,

Zakres podmiotowy kontroli skarbowej obejmuje: - podatników, - płatników, - inkasentów, - osoby trzecie, - następców prawnych, Kontrola podatkowa prowadzona przez organ kontroli skarbowej w ramach prowadzonego postępowania Kontrola podatkowa jest prowadzona na podstawie imiennego upoważnienia udzielonego przez dyrektora urzędu

Bardziej szczegółowo

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej

Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Wydział Wymiaru i Księgowości Podatkowej Podstawowe czynności wykonywane przez pracowników Wydziału Wymiaru i Księgowości Podatkowej Pokój nr 12 Tel. (018) 3536200 w.239 mgr Daniel Gruszkowski Kierownik

Bardziej szczegółowo

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r.

Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Leszno, 2015 r. Informacja z działalności Biur Krajowej Informacji Podatkowej za 2014 r. Strona 2 z 13 DANE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Pozycja 38 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 29 września 2014 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy

A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy Stanowisko ds. windykacji OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska: Stanowisko ds. windykacji (zastępstwo nieobecnego pracownika) 2. Referat: Referat Finansowo - Księgowy 3. Symbol

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia grudnia 2011 r. P/11/024 LBY-4101-25-01/2011 Pan Stanisław Doman Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie za rok: - 2010-2011 - 2012 Plan działalności Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie na rok: - 2013 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym

ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym ZARZĄDZENIE Nr 2 /2012 NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Urzędu Skarbowego stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Zdiagnozowane potrzeby klientów usług (oczekiwane korzyści dla grupy Podatnicy) Potrzeby Podatników w obszarze CIT i VAT oraz kontroli:

Zdiagnozowane potrzeby klientów usług (oczekiwane korzyści dla grupy Podatnicy) Potrzeby Podatników w obszarze CIT i VAT oraz kontroli: Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego CVP Rozwój katalogu

Bardziej szczegółowo

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka

ściągalności należności wymienionych w art. 28 ust. 1-4 ustawy 1 jednostka WYNIKI PRZEPROWADZONYCH W 2015 ROKU KONTROLI Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH I USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW W 2015 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie

Pan Artur Dmitruk Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w SZCZECINIE 71-420 Szczecin, ul. Jacka OdrowąŜa 1 tel. 091 4231776 fax 091 4224581 P/07/031 LSZ - 41022-2-07 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. Pan Artur Dmitruk Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zakres przeprowadzonej kontroli

Zakres przeprowadzonej kontroli Kontrole i analizy Kontrole zewnętrzne w 06 Lp. Organ Okres Skarbowa w Skarbowa w 6.05.06 -.05.06.06.06 -.06.06 Zakres przeprowadzonej Kontrola podjętych działań zmierzających do zakończenia zajęć ruchomości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie

Załącznik nr II do protokołu kontroli. przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik tylko do użytku służbowego Załącznik nr II do protokołu kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Skarbowym w Międzychodzie Załącznik sporządzony przez st. komisarza skarbowego Marlenę Siluk (nr legitymacji

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. www.radapodatkowa.pl Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl RYZYKO PODATKOWE Marcin Kolmas Definicja pojęcia ryzyka podatkowego na cele naszego spotkania Co to jest ryzyko podatkowe Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnica. z dnia

Wójta Gminy Lipnica. z dnia ' MINY LIPNICA «ZARZĄDZENIE Nr 49/2011 Wójta Gminy Lipnica z dnia 11.05.2011 w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Lipnicy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

I. ETAP 1 - Czynności wstępne

I. ETAP 1 - Czynności wstępne Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11 Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mikołowie z dnia 22.04.2011r. Szczególny tryb postępowania z dokumentami związanymi ze zwrotami bezpośrednimi nadwyżki podatku naliczonego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 11 grudnia 2009 r. LGD-410-035-01-09 P/09/023 Pan Krzysztof Ptaszyński Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI. Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE I POSTĘPOWANIE PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Autorzy: ZBIGNIEW CIEŚLAK, EUGENIUSZ BOJANOWSKI, JACEK LANG ROZDZIAŁ I. Geneza i rozwój postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 6 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o urzędach i izbach skarbowych USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. O URZĘDACH I IZBACH SKARBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 2012. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za rok 202. Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 15 czerwca 2009 r. Pani Magdalena Grodzka p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo LWA-410-16-04/09 P/09/139 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE W ROKU 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU SKARBOWEGO W JAWORZNIE W ROKU 2012 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie działający jako organ podatkowy i egzekucyjny oraz Urząd Skarbowy w Jaworznie działający jako

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 94/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *)

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2367 *) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych Na podstawie art. 6 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy

Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy Wrocław, 17 marca 2009 roku WK.60/423/K-19/09 Pan Jan Bronś Burmistrz Oleśnicy ul. Rynek - Ratusz 56-400 Oleśnica Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64. z dnia 24 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 64 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 53 M I N I S T R A F I N A N S Ó W 1) z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 13 listopada 2009 r. P/09/024 LOP-410-10-01/2009 Szanowny Pan Zdzisław Mosoń Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym

Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Odpowiedzialność członków rad nadzorczych a podatki w sprawozdaniu finansowym Forum Rad Nadzorczych Warszawa, 20 maja 2010 Agenda 1 Odpowiedzialność karno skarbowa za rozliczenia podatkowe 2 Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r.

Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 11/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. www.inforlex.pl

Uzasadnienie. www.inforlex.pl Uzasadnienie W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 3 sierpnia 2010 r. Pan TADEUSZ KRZAKOWSKI P/10/167 LWR-4101-03-02/2010 Prezydent Legnicy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 1 kwietnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU SKARBOWEGO W OLSZTYNIE Kwiecień, 2015 Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Budowanie przyjaznej, nowoczesnej i profesjonalnej Administracji Podatkowej

Budowanie przyjaznej, nowoczesnej i profesjonalnej Administracji Podatkowej Budowanie przyjaznej, nowoczesnej i profesjonalnej Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o administracji podatkowej (obecnie na etapie rozpatrywania przez Senat) Propozycja art. 1: Ustawa określa zadania i organizację

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność gospodarczą Urząd Skarbowy w Jaworze K-042/1 Przyznawanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych podmioty prowadzące działalność Obowiązuje od 18.04.2011 r. I. Kogo dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone).

USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych. Art. 1-4. (uchylone). Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 183, poz. 1538,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo