Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji"

Transkrypt

1 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Sylwia Morawska* Przemys³aw Banasik** Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji Wstêp Wierzycielowi przys³uguj¹ nastêpuj¹ce mo liwoœci dochodzenia przeterminowanej nale noœci: po pierwsze, mo e skorzystaæ z windykacji polubownej, pozas¹dowej 1, bez wykorzystania przymusu pañstwowego; po drugie, gdy windykacja polubowna oka e siê bezskuteczna, wierzyciel mo e uruchomiæ windykacjê s¹dow¹ z wykorzystaniem przymusu pañstwowego. Windykacja s¹dowa mo e przybraæ formê egzekucji syngularnej prowadzonej przez komornika s¹dowego, dzia³aj¹cego przy s¹dzie rejonowym, lub egzekucji uniwersalnej, prowadzonej przez syndyka w postêpowaniu upad³oœciowym obejmuj¹cym likwidacjê maj¹tku d³u - nika. Wybór egzekucji w obecnym stanie prawnym pozostawiony jest wierzycielowi. W przypadku postêpowania upad³oœciowego do og³oszenia upad³oœci konieczne s¹ co najmniej dwa wnioski wierzycieli o og³oszenie upad³oœci. Wierzyciel mo e równie skorzystaæ z alternatywnego sposobu dochodzenia nale noœci, atrakcyjnego tak ze wzglêdu na czas, jak i koszty, tj. mediacji. Jej celem jest doprowadzenie do dobrowolnego zaspokojenia nale noœci bez zastosowania sankcji przymusu pañstwowego. Celem artyku³u jest przeprowadzenie analizy instrumentów prawnych s³u ¹cych dochodzeniu przeterminowanych nale noœci, zarówno pod k¹tem czasu, kosztów, jak i skutecznoœci. W artykule wykorzystano nastêpuj¹ce metody badawcze: studia literaturowe, * Dr, Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiêbiorstw, Kolegium Nauk o Przedsiêbiorstwie, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie, ul. Madaliñskiego 6/8, Warszawa, ** Dr, Katedra Przedsiêbiorczoœci i Prawa Gospodarczego, Wydzia³ Zarz¹dzania i Ekonomii, Politechnika Gdañska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, Gdañsk, 1 Windykacja polubowna, pozas¹dowa podejmowane w jej ramach dzia³ania to: kontaktowanie siê z d³u nikiem (telefony, listy, faks, SMS, ), bezpoœrednie kontakty z d³u nikiem, wywiad œrodowiskowy w przypadku braku mo liwoœci skontaktowania siê z d³u nikiem itp. [Kreczmañska-Gigol, 2011, s. 135].

2 28 Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik analiza Ÿróde³ wtórnych (desk research), case study. 1. Analiza krytyczna instrumentów dochodzenia nale noœci przeterminowanych Pojawienie siê nale noœci przeterminowanych (i w ich nastêpstwie nale noœci nieœci¹galnych) uwa a siê za nieuchronny skutek procesu gospodarowania w warunkach niepewnoœci. Powstaj¹ one wskutek udzielenia przez przedsiêbiorcê kredytu handlowego (kupieckiego). Motywy udzielania kredytu handlowego wynikaj¹ z korzyœci, jaki on przynosi. Realizacja korzyœci wymaga jednak e ponoszenia okreœlonych kosztów, w tym windykacji nale noœci [Wêdzki, 2000; M¹czyñska, 2013, s. 140]. Czynnik czasu i kosztów dochodzenia nale noœci ma wp³yw na kreacjê wartoœci przedsiêbiorstwa [Szablewski, 2008, s. 104; Szablewski, 2006, s. 155; Cwynar, 2002, s. 113; Kie³tyka, 2010, s. 59; Je ak, 2010, s. 99]. Pomiar wartoœci przedsiêbiorstwa przy zastosowaniu metody DCF odzwierciedla skalê wp³ywu powy szych czynników na wartoœæ przedsiêbiorstwa [Herman, 2006, s. 160]. Do podstawowych instrumentów prawnych s³u ¹cych œci¹gniêciu od d³u nika nale noœci przeterminowanych nale ¹, w obecnym stanie prawnym, egzekucja i upad³oœæ. Z punktu widzenia ich skutecznoœci, czasu koniecznego do odzyskania nale noœci, jak i kosztów s¹ one dla wierzyciela nieatrakcyjne. Konkurencyjnym sposobem dochodzenia nale noœci przeterminowanych jest mediacja, w niewielkim stopniu wykorzystywana przez wierzycieli. W artykule dokonano porównania wy ej wymienionych instrumentów prawnych w kontekœcie czasu niezbêdnego do wyegzekwowania nale noœci, czasu i skutecznoœci ich dochodzenia. Cele instytucji upad³oœci zosta³y zapisane w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upad³oœciowe i naprawcze. Podstawow¹ intencj¹ ustawodawcy jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli [Jakubecki i inni, 2011, s. 89; Witosz, 2006, s. 33; Morawska, 2009, s. 129]. Co prawda okreœlono granice tego zaspokojenia: postêpowanie winno byæ tak przeprowadzone, aby przedsiêbiorstwo d³u nika zosta³o zachowane, ale tylko wtedy, gdy racjonalne wzglêdy za tym przemawiaj¹. Jednak z dalszych regulacji wynika, e uk³ad jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy zostanie uprawdopodobnione, e w drodze uk³adu wierzyciele zostan¹ zaspokojeni w wy szym stopniu, ni zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postêpowania upad³oœciowego obejmuj¹cego likwidacjê maj¹tku

3 Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji 29 d³u nika. Cel postêpowañ upad³oœciowych realizowany jest przez nastêpuj¹ce cele szczegó³owe: windykacyjny, profilaktyczny, wychowawczy, odd³u eniowy. Cel windykacyjny wyra a siê w zaspokojeniu wierzycieli niewyp³acalnego d³u nika. Cel profilaktyczny sprowadza siê do niedopuszczenia do dalszych niewyp³acalnoœci, które s¹ nastêpstwem niep³acenia zobowi¹zañ przez niewyp³acalnego d³u nika. Cel wychowawczy polega na tym, e prawo upad³oœciowe i naprawcze ma kszta³towaæ pewne wzorce zachowania, które zmierzaj¹ do nale ytego i rzetelnego wype³niania swoich zobowi¹zañ, bowiem samo pojêcie niewyp³acalnoœci, podstawy niewyp³acalnoœci, bêd¹ce podstaw¹ upad³oœci i sankcje gro ¹ce w razie niewyp³acalnoœci maj¹ dyscyplinowaæ uczestników obrotu gospodarczego do wykonywania przez te podmioty swoich zobowi¹zañ z nale yt¹ starannoœci¹. Sens ekonomiczny instytucji upad³oœci sprowadza siê do utrzymania przedsiêbiorcy czasowo prze ywaj¹cego utratê p³ynnoœci finansowej, albo likwidacji przedsiêbiorcy trwale niezdolnego do regulowania swoich zobowi¹zañ [M¹czyñska, 2009, s. 29; M¹czyñska, 2013, s. 55; Morawska, 2011, s. 13; Prusak, 2011, s. 143]. Prawid³owo okreœlone cele w prawie upad³oœciowym, dostosowane do potrzeb ycia gospodarczego, mog¹ u³atwiaæ prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej, z jednej strony gwarantuj¹c szybki powrót œrodków produkcji w przypadku nierentownoœci przedsiêwziêcia gospodarczego, z drugiej zaœ strony w sytuacji przejœciowych trudnoœci regulacje powinny sprzyjaæ dzia³aniom maj¹cym na celu restrukturyzacjê zad³u enia lub te restrukturyzacjê przedsiêbiorstwa [Paw³owicz, 2006, s. 103 i nast.]. Wobec b³êdnie przyjêtej aksjologii w obecnych ramach prawnych prawo upad³oœciowe i naprawcze mo e stanowiæ konkurencyjn¹ wobec egzekucji syngularnej drogê dochodzenia wierzytelnoœci przez wierzycieli, prowadz¹c do likwidacji przedsiêbiorców w sytuacji przejœciowych trudnoœci. W tablicy 1 przedstawiono liczbê upad³oœci og³oszonych w latach w rozbiciu m.in. na upad³oœæ likwidacyjn¹ i uk³adow¹. Przedstawione dane jednoznacznie wskazuj¹ na dominacjê upad³oœci likwidacyjnych. Upad³oœæ uk³adowa nale y do rzadkoœci.

4 30 Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik Tablica 1. Og³oszenia upad³oœci w s¹dach rejonowych w latach Wyszczególnienie Liczba upad³oœci Og³oszenie upad³oœci obejmuj¹ce likwidacjê 5355 Og³oszenie upad³oœci z mo liwoœci¹ zawarcia uk³adu 1164 Oddalenie wniosku 8160 Prawomocny zwrot ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwoœci, Departament Strategii i Deregulacji. Egzekucja definiowana jest jako zastosowanie przez powo³ane pañstwowe organy egzekucyjne œrodków przymusu przewidzianych przez ustawê (procesow¹) celem spe³nienia œwiadczeñ przys³uguj¹cych wierzycielowi od d³u nika, a ustalonych w tytule egzekucyjnym [Wengerek, 1978, s. 9 10]. Z kolei s¹dowe postêpowanie egzekucyjne (które nale y odró niæ od postêpowania egzekucyjnego w administracji) polega na dzia³aniu organów egzekucyjnych z udzia³em zainteresowanych podmiotów, zmierzaj¹cym do wyegzekwowania od d³u nika nale nego wierzycielowi œwiadczenia [Dolecki, 2011, s. 401]. Organami egzekucyjnymi s¹ s¹dy rejonowe oraz dzia³aj¹cy przy nich komornicy s¹dowi 2. Sens ekonomiczny egzekucji sprowadza siê do zapewnienia pewnoœci obrotu gospodarczego. Postêpowanie egzekucyjne wszczynane jest wtedy, kiedy d³u nik nie wykonuje zas¹dzonego œwiadczenia dobrowolnie 3. Zgodnie z art. 776 k.p.c. podstaw¹ egzekucji jest tytu³ wykonawczy, czyli tytu³ egzekucyjny 4 zaopatrzony w klauzulê wykonalnoœci. 2 Organem egzekucyjnym jest ten, który podejmuje czynnoœci bezpoœrednio zmierzaj¹ce do zrealizowania tytu³u wykonawczego, natomiast organy, które w postêpowaniu egzekucyjnym podejmuj¹ czynnoœci niekierowane bezpoœrednio na wykonanie tytu³u wykonawczego, nie s¹ organami egzekucyjnymi [Bruliñska, 2012, s. 118]. 3 Postêpowanie egzekucyjne prowadzone jest wed³ug zasad: poszanowania godnoœci ludzkiej, prawa do wys³uchania, formalizmu oraz dyspozycyjnoœci [Pogonowski, 2007, s. 111 i nast.]. 4 Analizuj¹c przepis art k.p.c., nale y zauwa yæ, e katalog tytu³ów egzekucyjnych obejmuje jedynie dokumenty urzêdowe: orzeczenia wydane przez s¹d b¹dÿ referendarza s¹dowego, ugody zawarte przed s¹dem oraz akty notarialne sporz¹dzone przez notariusza. A zatem nie mo na przymusiæ d³u nika do spe³nienia œwiadczenia na drodze egzekucji na podstawie np. zawartej z nim umowy.

5 Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji 31 Postêpowanie egzekucyjne mo e byæ wszczête na wniosek, z urzêdu, b¹dÿ na ¹danie uprawnionego organu. W Polsce regu³ê stanowi wszczêcie egzekucji na wniosek [Zedler, 1995, s. 133]. W obecnym stanie prawnym komornik mo e prowadziæ egzekucjê poza obszarem swojego rewiru komorniczego 5, z wyj¹tkiem spraw o egzekucjê z nieruchomoœci oraz spraw, w których przepisy o egzekucji nieruchomoœci stosuje siê odpowiednio. Wierzycielowi przys³uguje prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym je eli dokona wyboru komornika, który prowadz¹c egzekucjê bêdzie dzia³a³ poza obszarem swojego rewiru komorniczego, wierzyciel musi z³o yæ wraz z wnioskiem egzekucyjnym oœwiadczenie, e korzysta z prawa wyboru komornika 6. Wp³yw spraw z czynnoœci komorników, pomimo niskiej skutecznoœci, wykazuje tendencjê wzrostow¹ (tablica 2). Tablica 2. Ewidencja spraw z czynnoœci komorników ogó³em w latach Rok Liczba spraw ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwoœci Departament Strategii i Deregulacji. W odró nieniu do upad³oœci i egzekucji mediacja nie jest sposobem egzekwowania nale noœci, ale sposobem jej dochodzenia. Dotychczas brak jest jednolitej definicji normatywnej w prawie miêdzynarodowym i legislacjach krajowych. Doktryna i praktyka mediacji okreœla j¹ jako metodê rozwi¹zywania sporów w trybie szczególnego rodzaju negocjacji prowadzonych przez strony sporu przy pomocy neutralnej osoby trzeciej 5 Rewirem komorniczym jest obszar w³aœciwoœci s¹du rejonowego (art. 7 ust. 1 u.k.s.e.). 6 Oœwiadczenie to musi byæ z³o one na piœmie. Z³o enie oœwiadczenia nie jest wymogiem formalnym wniosku, a jego brak powinien stanowiæ podstawê do przekazania sprawy komornikowi w³aœciwemu [Banasik, 2012, s. 60].

6 32 Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik mediatora [Pieckowski, 2011, s. 3]. Z kolei Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie niektórych aspektów mediacji w prawach cywilnych i handlowych, w art. 3 pkt a definiuje mediacjê jako zorganizowane postêpowanie o dobrowolnym charakterze, bez wzglêdu na jego nazwê lub okreœlenie, w którym przynajmniej dwie strony sporu próbuj¹ same osi¹gn¹æ porozumienie w celu rozwi¹zania ich sporu, korzystaj¹c z pomocy mediatora. Postêpowanie takie mo e zostaæ zainicjowane przez strony albo mo e je zaproponowaæ lub zarz¹dziæ s¹d lub nakazaæ prawo pañstwa cz³onkowskiego. Termin ten obejmuje mediacjê prowadzon¹ przez sêdziego, który nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek postêpowanie s¹dowe dotycz¹ce rzeczonego sporu. Nie obejmuje on jednak prób podejmowanych przez s¹d lub sêdziego rozstrzygaj¹cego spór w toku postêpowania s¹dowego dotycz¹cego rzeczonego sporu. Z przywo³anej dyrektywy, ale równie z polskiego Kodeksu postêpowania cywilnego wynika, e mediacja jest alternatywn¹ (polubown¹) metod¹ rozwi¹zywania sporu zaistnia³ego pomiêdzy stronami (w relacjach gospodarczych pomiêdzy wierzycielem a d³u nikiem). Obok niej wystêpuj¹ inne metody, jak chocia by: ugoda zawarta przed s¹dem (bez udzia³u mediatora) w trakcie trwaj¹cego postêpowania, postêpowanie pojednawcze (inicjowane przed s¹dem, ale przed wszczêciem zasadniczego postêpowania), czy postêpowanie arbitra owe (najczêœciej poza strukturami s¹dów pañstwowych). Za³o eniem polskiego ustawodawcy jest jak najszersze spektrum wykorzystywania instrumentów mediacyjnych i likwidowanie sporów we wszelkich sprawach cywilnych, które mog¹ byæ rozstrzygane w drodze ugody zawartej przed s¹dem. Mediacjê mo na nawi¹zaæ albo na podstawie umowy zawartej miêdzy stronami, albo na podstawie postanowienia s¹du kieruj¹cego strony do mediacji (art k.p.c.) najpóÿniej przed zakoñczeniem pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawê (po zamkniêciu tego posiedzenia tylko na zgodny wniosek stron). Umowa mo e byæ zawarta w dowolnej formie, co powinno zachêciæ strony do jej zawierania. W umowie okreœla siê osobê mediatora albo, jeœli go strony nie wyznaczy³y, sposób jego wyboru i przedmiot mediacji (art k.p.c.) Pomimo ewidentnych korzyœci mediacyjnego dochodzenia nale noœci, statystyka mediacyjna wskazuje na ich bardzo nisk¹ liczbê bezwzglêdn¹ oraz niewielk¹ dynamikê wzrostu. W mediacjach cywilnych i gospodar-

7 Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji 33 czych zauwa alny jest niski ich udzia³ w ogólnej liczbie spraw spornych w s¹dach. W tablicy 3 przedstawiono liczbê przeprowadzonych w latach mediacji cywilnych i gospodarczych. Tablica 3. Liczba mediacji cywilnych i gospodarczych w latach Rok Liczba mediacji w sprawach cywilnych Liczba mediacji w sprawach gospodarczych ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwoœci Departament Strategii i Deregulacji. Jak s³usznie wskazuje S. Pieckowski [2012, s. 5], w Polsce brak jest uznania i jednoznacznego potwierdzenia wysokiej systemowej rangi mediacji oraz zdefiniowania instytucji mediacji jako pe³noprawnego, komplementarnego do postêpowania s¹dowego sposobu rozwi¹zywania sporów spo³ecznych. Jest to o tyle niezrozumia³e, e liczne badania empiryczne wykaza³y niezwyk³¹ skutecznoœæ tego instrumentu w rozwi¹zywaniu sporów gospodarczych 7. Szybkoœæ postêpowania mediacyjnego, ale tak e jego mniejsze sformalizowanie i mniejsza kosztownoœæ s¹ zaletami wzglêdnymi, tj. zale nymi od innych czynników [Skibiñska, 2010, s. 102]. Przede wszystkim warunkiem podstawowym uzyskania takiego efektu jest prowadzenie mediacji w dobrej wierze. Jeœli bowiem strony uczestnicz¹ w postêpowaniu mediacyjnym w celu wyd³u enia procesu 7 Projekt badawczy Cornell University Prawid³owe rozwi¹zywanie sporów korporacyjnych; raport na temat rosn¹cego stosowania ADR przez amerykañskie korporacje (1998); Studium Amerykañskiego Stowarzyszenia Arbitra owego (American Arbitrarion Association) z 2003 roku i 2006 roku Dispute-Wise Business Management; Zielona Ksiêga Komisji Europejskiej o alternatywnych metodach rozwi¹zywania sporów w prawie cywilnym i handlowym z 2002 roku; Projekt zrealizowany w 2008 roku przez Oxford Institute of European and Comparative Law oraz Oxford Centre for Socio-Legal-Studies, przy wspó³pracy z European Justice Forum oraz European Company Lawyers Association (ECLA); Raport Centrum ADR w Rzymie z 2010 roku wykonany dla Komisji Europejskiej Koszt rozwi¹zywania sporów gospodarczych przez s¹d, arbitra i w trybie mediacji, obejmuj¹cy wszystkie kraje Unii (bez Danii).

8 34 Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik dochodzenia do rozstrzygniêcia, to nale y uznaæ, e nie bêdzie to ani szybszy, ani tañszy, ani prostszy sposób rozwi¹zania sporu. Aby mediacja przyczyni³a siê do rozwi¹zania konfliktu, strony musz¹ uznaæ mo - liwoœæ wspó³istnienia, podejmowaæ próby znalezienia wspólnego jêzyka i wykazywaæ chêæ do uczciwych rozmów [Szreniawski, 2008, s. 16]. Niezwykle istotne dla powodzenia mediacji jest zainicjowanie jej we wstêpnej fazie zaistnia³ego konfliktu [Slapper i inni, 2001, s. 259]. Po pierwsze, relatywnie szybko prowadzi ona wówczas do ³agodzenia b¹dÿ likwidacji konfliktu. Po drugie, zmniejsza koszty dochodzenia roszczeñ. Po trzecie, zwiêksza siê jej skutecznoœæ. Nie mo na jednak nie zauwa yæ, e w przypadku prowadzenia mediacji w z³ej wierze, zalety mediacji stan¹ siê jej wadami. I tak koszty postêpowania powiêksz¹ siê o koszty mediacji, wyd³u y siê proces dochodzenia wierzytelnoœci, spadnie satysfakcja wierzyciela z uzyskania korzystnego dla siebie rozstrzygniêcia. Ponadto w literaturze wskazuje siê, e w postêpowaniu s¹dowym prawo jest stosowane, a w postêpowaniu mediacyjnym, gdzie interesy stron odgrywaj¹ najwa niejsz¹ rolê, mamy do czynienia jedynie z u ywaniem prawa w celu realizacji interesów stron [Gottwald, 2000, s. 268]. Mediacja mo e równie ogrywaæ rolê katalizatora pomiêdzy stronami postêpowania a dostêpem do s¹du i kreowaniem pozytywnego wizerunku wymiaru sprawiedliwoœci. Tê prawid³owoœæ zauwa ono g³ównie w pañstwach dobrze rozwiniêtych gospodarczo, gdzie s¹ wysokie koszty dochodzenia sprawiedliwoœci przed s¹dami, a równoczeœnie ciê - ko uzyskaæ zwolnienie od kosztów s¹dowych [Skibiñska, 2010, s. 106]. Ka de zreszt¹ zwolnienie od kosztów s¹dowych generuje dodatkowe koszty po stronie Skarbu Pañstwa i zwiêksza koszty funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoœci, a zarazem koszty spo³eczne. 2. Upad³oœæ, egzekucja i mediacja analiza porównawcza (czas, koszty i skutecznoœæ) Czas i koszty to podstawowe parametry decyduj¹ce o wyborze drogi prawnej dochodzenia przez wierzyciela nale noœci przeterminowanych. Maj¹ one bowiem wp³yw na wartoœæ odzyskanych nale noœci. Skutecznoœæ postêpowañ wyznacza zaœ granice op³acalnoœci dochodzenia nale - noœci. D³ugotrwa³e i kosztowne procedury, a tak e ich niska skutecznoœæ mog¹ odstraszaæ wierzycieli od dochodzenia nale noœci na drodze s¹dowej.

9 Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji 35 W ramach artyku³u wykorzystano badania praktyki s¹dowej na przyk³adzie spraw egzekucyjnych z obszaru w³aœciwoœci S¹du Okrêgowego w Gdañsku oraz spraw upad³oœciowych. W ramach badañ poddano analizie spraw egzekucyjnych oraz 513 akt postêpowañ upad³oœciowych. Celem ustalenia miarodajnych w skali kraju wyników badañ do analizy wybrano akta postêpowañ upad³oœciowych w s¹dach maj¹cych swoj¹ siedzibê w pó³nocnej, œrodkowej i po³udniowej Polsce. Badania przeprowadzono w: 1. S¹dzie Rejonowym dla Wroc³awia-Fabrycznej VIII Wydzia³ Gospodarczy ds. Upad³oœciowych i Naprawczych (98 akt). 2. S¹dzie Rejonowym dla Krakowa-Œródmieœcia w Krakowie VIII Wydzia³ ds. Upad³oœciowych i Naprawczych (144 akta, w tym 81 akt postêpowañ, w których oddalono wniosek o og³oszenie upad³oœci z art. 13 Prawa upad³oœciowego i naprawczego). 3. S¹dzie Rejonowym dla m. st. Warszawy X Wydzia³ Gospodarczy ds. Upad³oœciowych i Naprawczych (250 akt). 4. S¹dzie Rejonowym w Bia³ymstoku Wydzia³ Gospodarczy (21 akt) 8. W ramach badañ analizie poddano czas, koszty i skutecznoœæ postêpowañ upad³oœciowych Czas Postêpowanie upad³oœciowe sk³ada siê z dwóch etapów. Pierwszy etap, tzw. postêpowanie w przedmiocie og³oszenia upad³oœci, koñczy siê albo wydaniem postanowienia o og³oszeniu upad³oœci, albo postanowieniem oddalaj¹cym wniosek o og³oszenie upad³oœci. Sprawy o og³oszenie upad³oœci rozpoznaje s¹d upad³oœciowy w sk³adzie trzech sêdziów zawodowych. S¹dem upad³oœciowym jest s¹d rejonowy s¹d gospodarczy. S¹d oddala wniosek o og³oszenie upad³oœci, je eli maj¹tek niewyp³acalnego d³u nika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postêpowania. S¹d mo e oddaliæ wniosek o og³oszenie upad³oœci: 1. Je eli opóÿnienie w wykonaniu zobowi¹zañ nie przekracza trzech miesiêcy, a suma niewykonanych zobowi¹zañ nie przekracza 10% wartoœci bilansowej przedsiêbiorstwa d³u nika. 2. W razie stwierdzenia, e maj¹tek d³u nika jest obci¹ ony hipotek¹, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipotek¹ 8 Badania postêpowañ upad³oœciowych przeprowadzone zosta³y w ramach grantu numer N N Efektywnoœæ procedur upad³oœci.

10 36 Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik morsk¹ w takim stopniu, e pozosta³y jego maj¹tek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postêpowania. Zgodnie z prawem upad³oœciowym i naprawczym postanowienie w sprawie og³oszenia upad³oœci s¹d wydaje w terminie dwóch miesiêcy od dnia z³o enia wniosku. Dwumiesiêczny termin do wydania postanowienia w przedmiocie og³oszenia upad³oœci ma charakter instrukcyjny. Zasada szybkoœci postêpowania odnosi siê nie tylko do postêpowania w pierwszej instancji, ale tak e do postêpowania odwo³awczego, st¹d te podczas nowelizacji prawa upad³oœciowego i naprawczego dodano unormowanie, zgodnie z którym s¹d drugiej instancji rozpoznaje w terminie miesi¹ca od dnia przedstawienia mu akt sprawy. Tak e ten termin ma instrukcyjny charakter. Drugi etap to w³aœciwe postêpowanie upad³oœciowe. Mo e ono przybraæ formê postêpowania upad³oœciowego z mo liwoœci¹ zawarcia uk³adu lub obejmuj¹cego likwidacjê maj¹tku upad³ego. Wybór postêpowania, zgodnie z zasad¹ optymalizacji, uzale niony jest od mo liwoœci zaspokojenia wierzycieli. Wierzyciele powinni byæ zaspokojeni w jak najwy - szym stopniu. Ustawodawca nie zakreœli³ terminu instrukcyjnego do zakoñczenia w³aœciwego postêpowania upad³oœciowego. Brak jest w tym wzglêdzie standardów czasowych, np. uzale nionych wielkoœci¹ masy upad³oœciowej czy rodzajem sk³adników masy upad³oœciowej. Analizuj¹c to zagadnienie, trudno jest w jednoznaczny sposób okreœliæ minimalny czas, jaki powinien siê wi¹zaæ z przeprowadzeniem procesu upad³oœciowego. Sprawa ta jest uzale niona od wielu czynników, a w szczególnoœci od rozmiaru i rodzaju maj¹tku masy upad³oœci podlegaj¹cemu likwidacji, mo liwoœci zbycia przedsiêbiorstwa w ca³oœci, przygotowania syndyka oraz zaanga owania sêdziego-komisarza w bezpoœrednie kierownictwo nad tokiem postêpowania. Szczególnie ten ostatni aspekt ma du e znaczenie przy poprawie sprawnoœci przebiegu postêpowañ upad³oœciowych. Czas w³aœciwego postêpowania upad³oœciowego liczony jest od momentu og³oszenia upad³oœci do chwili wydania postanowienia o stwierdzeniu ukoñczenia postêpowania upad³oœciowego lub umorzenia procesu. W tablicy 4 przedstawiono wyniki badañ dotycz¹cych czasu postêpowania w przedmiocie og³oszenia upad³oœci oraz w³aœciwego postêpowania upad³oœciowego.

11 Tablica 4. Czas trwania postêpowania w przedmiocie og³oszenia upad³oœci i w³aœciwego postêpowania upad³oœciowego wyniki badañ (lata ) Lp. Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji 37 S¹d 1. S¹d Rejonowy dla Krakowa-Œródmieœcia w Krakowie VIII Wydzia³ ds. Upad³oœciowych i Naprawczych 2. S¹d Rejonowy w Bia³ymstoku Wydzia³ Gospodarczy 3. S¹d Rejonowy dla Wroc³awia-Fabrycznej VII Wydzia³ Gospodarczy ds. Upad³oœciowych i Naprawczych 4. S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy X Wydzia³ Gospodarczy ds. Upad³oœciowych i Naprawczych Czas trwania postêpowania w przedmiocie og³oszenia upad³oœci (w dniach) Czas trwania postêpowania upad³oœciowego od og³oszenia upad³oœci do wydania postanowienia o ukoñczeniu lub umorzeniu postêpowania (w dniach) Apelacja Bia³ostocka ród³o: Opracowanie w³asne. Wyniki badañ wykazuj¹, e œredni czas postêpowania w przedmiocie og³oszenia upad³oœci nie przekracza dwumiesiêcznego, ustawowego terminu do za³atwienia sprawy, z wyj¹tkiem S¹du Rejonowego dla Krakowa-Œródmieœcia w Krakowie, gdzie czas pomiêdzy zg³oszeniem wniosku o upad³oœæ a wydaniem przez s¹d postanowienia w przedmiocie og³oszenia upad³oœci przekroczy³ trzy miesi¹ce. W praktyce czas, jaki up³ywa pomiêdzy zg³oszeniem wniosku a rozstrzygniêciem s¹du, ma kardynalne znaczenie, zw³aszcza gdy chodzi o upad³oœæ z mo liwoœci¹ zawarcia uk³adu. Bywa, e zw³oka w rozpoznaniu sprawy powoduje, i wskutek zmiany sytuacji finansowej d³u nika sensowne propozycje uk³adowe dezaktualizuj¹ siê, co z kolei sprawia, e postêpowanie mo e toczyæ siê wy³¹cznie w formule likwidacyjnej. W³aœciwe postêpowania

12 38 Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik upad³oœciowe najd³u ej (851 dni) prowadzone s¹ w S¹dzie we Wroc³awiu, najkrócej w Bia³ymstoku (624 dni). Ró nica ta wynosi ponad 200 dni. Na efektywnoœæ postêpowañ upad³oœciowych wywiera wp³yw czynnik czasu postêpowañ, zarówno w przedmiocie og³oszenia upad³oœci, jak i w³aœciwych postêpowañ upad³oœciowych. D³ugotrwa³e postêpowania spowalniaj¹ powrót œrodków produkcji na rynek, a tak e powoduj¹ stopniowe konsumowanie masy upad³oœci poprzez zwiêkszone koszty postêpowania. Zgodnie z treœci¹ art. 796 k.p.c. egzekucja mo e byæ wszczêta na wniosek, z urzêdu na ¹danie s¹du pierwszej instancji, który sprawê rozpoznawa³ (np. sprawê alimentacyjn¹), b¹dÿ na ¹danie uprawnionego organu, np. s¹du, w sprawie egzekucji grzywny. W toku egzekucji dzia³ania komornika s¹ poddawane kontroli, w szczególnoœci s¹du rejonowego, przy którym dany komornik dzia³a. S¹d mo e z urzêdu wydawaæ komornikowi zarz¹dzenia zmierzaj¹ce do zapewnienia nale ytego wykonania egzekucji oraz usuwaæ spostrze one uchybienia. Ponadto w zakresie formalnej poprawnoœci dzia³añ komornika nadzór administracyjny nad komornikiem sprawuje prezes s¹du rejonowego, zaœ zwierzchni nadzór nad komornikami sprawuje Minister Sprawiedliwoœci. Co wiêcej, dzia³ania komornika s¹ w pewnym sensie kontrolowane przez strony oraz innych uczestników postêpowania, wyposa onych w uprawnienie do wniesienia do s¹du skargi na czynnoœci komornika 9. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postêpowania egzekucyjnego ani wykonania zaskar onej czynnoœci, chyba e s¹d zawiesi postêpowanie lub wstrzyma dokonanie czynnoœci. Postêpowanie egzekucyjne koñczy siê w chwili wyegzekwowania ca³oœci œwiadczenia b¹dÿ umorzenia postêpowania egzekucyjnego z mocy prawa, z urzêdu lub na wniosek. 9 Skargê na czynnoœci komornika wnosi siê do w³aœciwego s¹du rejonowego w terminie tygodniowym od dnia dokonania b¹dÿ zaniechania czynnoœci albo dowiedzenia siê o czynnoœci. Skarga winna czyniæ zadoœæ ogólnym wymaganiom pisma procesowego, a ponadto okreœlaæ zaskar on¹ czynnoœæ lub czynnoœæ, której zaniechano, jak równie wniosek o zmianê, uchylenie lub dokonanie czynnoœci wraz z uzasadnieniem. Skarga przys³uguje na ka d¹ czynnoœæ komornika, zarówno o charakterze decyzyjnym, jak i o charakterze wykonawczym. W skardze mo na podnosiæ jedynie zarzuty formalne, natomiast nie mo na w niej wskazywaæ na naruszenia prawa materialnego. Je eli ustawa przewiduje innego rodzaju œrodki zaskar enia czynnoœci komornika (np. zarzuty przeciwko planowi podzia³u sumy uzyskanej z egzekucji), skarga z art. 767 k.p.c. jest wy³¹czona. Skarga na czynnoœci komornika podlega op³acie sta³ej w wysokoœci 100 z³.

13 Czas, koszty i skutecznoœæ jako parametry prawnych instrumentów windykacji 39 Z tablicy 5 wynika, e czas niezbêdny do wyegzekwowania przez komornika nale noœci ulega skróceniu. Tablica 5. Ewidencja spraw z czynnoœci komorników wskaÿnik czasu trwania postêpowañ (w miesi¹cach) Rok WskaŸnik czasu trwania postêpowañ (w miesi¹cach) , , , , , ,9 ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwoœci Departament Strategii i Deregulacji. Wszczêcie mediacji przez stronê nastêpuje z chwil¹ dorêczenia mediatorowi wniosku o przeprowadzenie mediacji, z do³¹czonym dowodem dorêczenia jego odpisu drugiej stronie. S¹d, kieruj¹c strony do mediacji, wyznacza czas jej trwania na okres do miesi¹ca, chyba e strony zgodnie wnios³y o wyznaczenie d³u szego terminu na przeprowadzenie mediacji. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie mo e byæ przed³u ony na zgodny wniosek stron. Zawarcie ugody przed mediatorem i zatwierdzonej przez s¹d wy³¹cza rozstrzygniêcie merytorycznego sporu przez ten s¹d. W konsekwencji nastêpuje umorzenie postêpowania, co koñczy spór pomiêdzy stronami Koszty postêpowania W regulacjach prawnych pojêcia kosztów i wydatków rozumiane s¹ zamiennie. Koszty postêpowania upad³oœciowego sk³adaj¹ siê z dwóch elementów: op³at s¹dowych i innych kosztów. W sk³ad kosztów postêpowania upad³oœciowego nie wchodz¹ natomiast koszty w³asne upad³ego, koszty w³asne wierzycieli ani te koszty ich pe³nomocników. Op³atê sta³¹ w kwocie 1000 z³otych pobiera siê od wniosku o og³oszenie upad³oœci. Prawo upad³oœciowe i naprawcze nie zawiera zamkniêtego katalogu kosztów postêpowania upad³oœciowego. Do kosztów nale ¹ w szczególnoœci: wynagrodzenie i koszty syndyka, nadzorcy s¹dowego i zarz¹dcy oraz ich zastêpców, wynagrodzenie i koszty cz³onków rady wierzycieli,

14 40 Sylwia Morawska, Przemys³aw Banasik koszty zwi¹zane ze zgromadzeniem wierzycieli, koszty dorêczeñ, obwieszczeñ i og³oszeñ, przypadaj¹ce za czas po og³oszeniu upad³oœci podatki i inne daniny publiczne, koszty zwi¹zane z zarz¹dem masy upad³oœci, w tym przypadaj¹ce za czas po og³oszeniu upad³oœci nale noœci ze stosunku pracy oraz nale noœci z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne, koszty zwi¹zane z likwidacj¹ masy upad³oœci, chocia by do likwidacji dosz³o na podstawie uk³adu. W sk³ad kosztów zwi¹zanych ze zgromadzeniem wierzycieli wchodz¹ przede wszystkim koszty wynajmu sali na zgromadzenie, je eli jest wiêksza liczba wierzycieli i brak odpowiedniego pomieszczenia w s¹dzie, a tak e koszt obwieszczeñ, jak równie koszty dojazdu sêdziego-komisarza i protokolanta do miejsca odbywania siê zgromadzenia wierzycieli, gdyby zgromadzenie to odbywa³o siê poza miejscowoœci¹, gdzie znajduje siê s¹d. Do kosztów zwi¹zanych z likwidacj¹ masy nale ¹ m.in. koszty zwi¹zane z wycen¹ maj¹tku, w razie wydzielenia czêœci nieruchomoœci koszty us³ug geodezyjnych i op³aty z tym zwi¹zane, koszty og³oszeñ, a tak e koszty zwi¹zane z negocjacjami i op³aty zwi¹zane ze sprzeda ¹. Poni ej omówione zosta³y wzajemne relacje pomiêdzy funduszami masy a kosztami postêpowania, jakie zosta³y poniesione przez syndyka w toku postêpowania upad³oœciowego (tablica 6). Dane te wynikaj¹ z analizy przygotowywanego przez syndyka sprawozdania ostatecznego oraz periodycznych sprawozdañ rachunkowych, sk³adanych w ci¹gu przebiegu ca³ego postêpowania upad³oœciowego. Niektóre sprawozdania ostateczne nie zawiera³y szczegó³owych danych. W takich wypadkach mo na siê by³o oprzeæ jedynie na danych wynikaj¹cych ze sprawozdañ rachunkowych. Koszty postêpowania upad³oœciowego obci¹ aj¹ masê upad³oœci i efektywnie pomniejszaj¹ pulê przypadaj¹c¹ wierzycielom. W odniesieniu do kosztów postêpowania egzekucyjnego ustawodawca zdecydowa³ siê na odst¹pienie od zasady odpowiedzialnoœci za wynik sprawy przewidzianej dla s¹dowego postêpowania rozpoznawczego (art. 98 k.p.c.: Strona przegrywaj¹ca sprawê obowi¹zana jest zwróciæ przeciwnikowi na jego ¹danie koszty niezbêdne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony koszty procesu) i w jej miejsce wprowadzi³ zasady: 1. Odpowiedzialnoœci d³u nika za koszty postêpowania egzekucyjnego. 2. Zwrotu wierzycielowi kosztów niezbêdnych do celowego przeprowadzenia egzekucji. 3. Œci¹gania kosztów wraz z egzekwowanym roszczeniem.

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego

Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego ARTYKU Y I ROZPRAWY Beata Mrozowska, Aldona Wnêk Umowaubezpieczeniana yciejako zabezpieczenie kredytu hipotecznego Udzielanie przez banki kredytów hipotecznych wi¹ e siê z koniecznoœci¹ przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost...

Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost... Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 3/1/2014 Leszek Paw³owicz* Leszek Paw³owicz Systemy wynagrodzeñ mened erów ukierunkowane na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa Systemy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ

Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ ARTYKU Y I ROZPRAWY ARTYKU Y I ROZPRAWY Iwona Filipska, Anna Tarasiuk-Flodrowska Dochodzenie roszczeñ a oddzia³y zagranicznych zak³adów ubezpieczeñ 1. Wstêp Zagraniczne zak³ady ubezpieczeñ ju od ponad

Bardziej szczegółowo

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Eugeniusz Kowalewski, W³adys³aw Wojciech Mogilski Istota i charakter ubezpieczenia pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych I. Wprowadzenie Ubezpieczenie pacjentów z tytu³u zdarzeñ medycznych

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego

Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Podstawy oraz zasady odpowiedzialnoœci brokera ubezpieczeniowego Odpowiedzialnoœæ brokera mo e wynikaæ z faktu zawarcia umowy brokerskiej; jej podstawê mo e tak e

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu ARTYKU Y I ROZPRAWY Andrzej Dêbiec, Joanna Fiema Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug kosztów ubezpieczenia przedmiotu leasingu 1. Wprowadzenie Opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug refakturowania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja?

Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? ARTYKU Y I ROZPRAWY Jakub Nawraca³a Zasi³ki dla powodzian a odszkodowanie z umowy ubezpieczenia mienia kompensacja czy kumulacja? W artykule dokonano oceny kwestii, czy fakt wyp³aty œwiadczeñ ze œrodków

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609

IWONA KARWALA * TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 TRANSFORMACJE PRAWA PRYWATNEGO 3 4/2006 ISSN 1641 1609 IWONA KARWALA * UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO ZAWARTA W CELU SFINANSOWANIA UMOWY SPRZEDA Y NIERUCHOMOŒCI W WARUNKACH AKWIZYCJI W ŒWIETLE DYREKTYWY 85/577/EWG

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej

Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej ARTYKU Y I ROZPRAWY Ma³gorzata Serwach Przedawnienie roszczeñ odszkodowawczych w judykaturze oraz w praktyce ubezpieczeniowej W stosunkach ubezpieczeniowych istnieje wiele roszczeñ podlegaj¹cych przedawnieniu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A.

Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. Regulamin Rachunków dla Konsumentów w Deutsche Bank PBC S.A. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Postanowienia wstêpne 1.1.1 Zakres regulacji Regulamin Rachunków określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo