ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego"

Transkrypt

1 ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Na podstawie: - ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), - art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.), - art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 854 z późn. zm.) wobec nieprzedstawienia wspólnie uzgodnionego stanowiska związków zawodowych działających w Uczelni: ZNP, KZ NSZZ Solidarność i Związku Zawodowego Profesorów UTH Radom w zarządzeniu R-59/2013 wprowadza się następujące zmiany: I. W zarządzeniu R-59/2013: 1. 2 otrzymuje brzmienie: Traci moc zarządzenie R-4/2006 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, z wyłączeniem przepisów dotyczących dopłat do obiadów, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r., 2. 3 otrzymuje brzmienie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń należnych od dnia 1 stycznia 2013 r., z wyłączeniem dopłat do obiadów, do których przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r., II. W Regulaminie Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu stanowiącym załącznik do zarządzenia R-59/2013: 1. 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o minimalnym wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone przez Radę Ministrów, obowiązujące w danym roku kalendarzowym.

2 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o najniższej emeryturze, należy przez to rozumieć najniższą emeryturę obowiązującą w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego., 2. 9 otrzymuje brzmienie: W pierwszej kolejności uprawnienia do przyznania dopłat i pomocy z Funduszu przysługują osobom: 1) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, 2) posiadającym niskie dochody na osobę w rodzinie, tj. nieprzekraczające 50% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku, a w przypadku emerytów i rencistów 50% najniższej emerytury, faktycznie potrzebującym pomocy finansowej., 3. w 10 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) w przypadku dopłat do obiadów dla pracowników należy złożyć odpowiedni wniosek stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu oraz dokonać wpłaty na konto Uczelni. Dowód wpłaty należy okazać w Dziale Kadr w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Dopłata do obiadu wynosi 50% jego ceny, lecz nie więcej niż 6 zł za obiad, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu,, 4. w 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Na każdy rok kalendarzowy w planie rzeczowo-finansowym określane są kwoty bazowe dla pracowników Uczelni oraz emerytów i rencistów, od których wylicza się dopłaty z Funduszu. Wysokość kwot bazowych ogłasza Kanclerz., b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. W ciągu roku kalendarzowego osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie tylko do jednej z form wypoczynku wymienionych w 6 ust. 1 pkt 1., 5. w 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Łączna wartość pomocy finansowej przyznanej osobie uprawnionej w ciągu roku z tytułu zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci w rodzinie nie może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów 200 % najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym., 6. w 16: 2

3 a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Do korzystania z pomocy na cele mieszkaniowe uprawnieni są: a) pracownicy: - po roku pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, - po 3 latach pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, b) emeryci i renciści, z wyłączeniem pożyczek wymienionych w ust. 1 pkt 1-8., b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Pożyczka na cele, o których mowa w ust. 1 pkt. 9, może być udzielana raz na trzy lata po spłaceniu poprzedniej pożyczki. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości: 1) 2% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny wyższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów - najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym, 2) 1% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny niższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów - najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym., 7. w 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi: 1) 25-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczek wymienionych w 16 ust. 1 pkt 1-6 i pkt 8 udzielanych pracownikom Uczelni, 2) 12-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust. 1. pkt 7 udzielanych pracownikom Uczelni, 3) w przypadku pracowników Uczelni 7-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów - najniższej emerytury, w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust.1 pkt 9., 8. zmienia się treść załączników Nr 2, 3, 4, 6, 9 i 10 do Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Załączniki, o których mowa wyżej otrzymują brzmienie: 3

4 Załącznik Nr 2 do Regulaminu UFŚS... (Nazwisko i imię pracownika)... (Jednostka Organizacyjna)... (PESEL) Wniosek o przyznanie świątecznego świadczenia pieniężnego Proszę o przyznanie i wypłatę świątecznego świadczenia pieniężnego. Oświadczam, że dochód brutto za ubiegły rok kalendarzowy na członka mojej rodziny: - jest niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym/ jest niższy niż najniższa emerytura *) - wynosi do 1,5 - krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym / wynosi do 1,5 - krotności najniższej emerytury *) - wynosi do 2 - krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym / wynosi do 2 - krotności najniższej emerytury *) - przekracza 2 - krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym / przekracza 2 krotność najniższej emerytury *) *)niepotrzebne skreślić Potwierdzam prawdziwość powyższych informacji, pod rygorem odpowiedzialności karnej, a nadto przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia utracę świadczenie z Funduszu przez dwa kolejne lata.... (data i własnoręczny podpis) 4

5 Załącznik Nr 3 do Regulaminu UFŚS Tabela świątecznego świadczenia pieniężnego Dochód brutto na osobę w rodzinie Poniżej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/poniżej najniższej emerytury Osiągany w wysokości do 1,5- krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/osiągany w wysokości do 1,5-krotności najniższej emerytury Osiągany w wysokości do 2-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/osiągany w wysokości do 2- krotnej najniższej emerytury Powyżej 2-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/powyżej 2- krotności najniższej emerytury Wysokość świątecznego świadczenia pieniężnego * 500 zł 400 zł 300 zł 200 zł * wysokość świątecznego świadczenia pieniężnego ustalana będzie corocznie 5

6 Załącznik Nr 4 do Regulaminu UFŚS Tabela dopłat z Funduszu do wymienionych w Regulaminie rodzajów wypoczynku Lp. Dochód na 1 uprawnionego członka rodziny brutto Wskaźnik dopłaty z Funduszu na podstawie kwot bazowych dla pracowników, emerytów, rencistów Wskaźnik dopłaty z Funduszu na podstawie kwot bazowych pomniejszonych o 20% dla dzieci od 1 do 3 lat Wskaźnik dopłaty z Funduszu na podstawie kwot bazowych pomniejszonych o 20% dla dzieci od 3 do 25 lat 1 do % 50 % 100 % % 45 % 90 % % 40 % 80 % % 35 % 70 % % 30 % 60 % 6 powyżej % 25 % 50 % 6

7 Załącznik Nr 6 do Regulaminu UFŚS... (imię i nazwisko) Radom, dnia (adres zamieszkania)... (Jednostka Organizacyjna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, emeryt, rencista)... (numer telefonu)... (data zatrudnienia) WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NA REMONT LUB MODERNIZACJĘ MIESZKANIA LUB DOMU Proszę o udzielenie pożyczki na: remont mieszkania, modernizację mieszkania lub domu*) Planowany zakres prac to: W załączeniu przedkładam niżej wymienione dokumenty wymagane w 16 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu:... Oświadczam, że w roku... łączny dochód ze wszystkich źródeł przypadający na 1 członka rodziny był: a) wyższy od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w dniu roku/ wyższy od najniższej emerytury obowiązującej w dniu roku *) b) niższy od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w dniu roku/ niższy od najniższej emerytury obowiązującej w dniu roku *) Uwzględniając powyższe proszę o udzielenie mi ww. pożyczki w wysokości:... Jednocześnie oświadczam, że posiadam zdolność finansową do spłaty pożyczki. Sekcja Rachuby Płac Stwierdzam, że pracownikowi: a) możliwe jest potrącanie pożyczki*) b) niemożliwe jest potrącanie pożyczki*)... (data, nazwisko i podpis)... (data i własnoręczny podpis) *) - niepotrzebne skreślić 7

8 Załącznik Nr 9 do Regulaminu UFŚS TABELA DOPŁAT DO POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Lp. Rodzaj świadczenia Wysokość dofinansowania przy dochodach nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia na członka rodziny pracownika/najniższej emerytury w przypadku emerytów i rencistów 1. Ogólnodostępne wycieczki krajowe lub zagraniczne *) do 300 zł do 150 zł 2. Zorganizowany wyjazd turystyczno-krajoznawczy (np. rajd rowerowy Rektorski),zorganizowany wyjazd (np. Pielgrzymka na Jasną Górę) *) do 100 zł Wysokość dofinansowania przy dochodach przekraczających minimalne wynagrodzenie na członka rodziny pracownika/ najniższej emerytury w przypadku emerytów i rencistów do 50 zł 3. Dofinansowanie do obiadów *) do 6 zł/ do obiadu do 3 zł/ do obiadu 4. Dopłata do biletów *) 60 % 40% *) dofinansowanie nastąpi po przedstawieniu listy obecności uczestników 8

9 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY z UFŚS na... rok Załącznik Nr 10 do Regulamin UFŚS I. DOCHODY 1. Saldo na dzień r.... zł 2. Odpis od planu wynagrodzeń osobowych 6,5%... zł 3. Odpis od emerytur i rent - 10%... zł 4. Odpisy razem... zł 5. Wpływy ze spłat pożyczek mieszkaniowych... zł RAZEM:... zł II. WYDATKI 1. Dopłata do wypoczynku (wczasy pod gruszą)... zł 2. Dopłata do wypoczynku dzieci... zł 3. Zapomogi losowe... zł 4. Akcja choinkowa... zł 5. Imprezy okolicznościowe, kulturalne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, bilety do teatru i kina, spotkanie plenerowe... zł 6. Pożyczki mieszkaniowe... zł 7. Umorzenie pożyczek... zł 8. Obiady abonamentowe... zł 9. Świąteczne świadczenia pieniężne... zł RAZEM:... zł 10. Rezerwa... OGÓŁEM:... Kwoty bazowe na rok..., od których wylicza się dopłaty z UFŚS wynoszą: 1) w przypadku pracowników... zł 2) w przypadku emerytów, rencistów... zł Sporządziła: Zatwierdzam: 9

10 III. Ogłaszam, w załączniku do niniejszego aneksu, tekst jednolity Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uwzględniający wyżej wprowadzone zmiany. IV. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń należnych od dnia 1 stycznia 2013 r. R E K T O R prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 10

11 Załącznik do aneksu Nr 1 z dnia r. do zarządzenia R-59/2013 z dnia r. Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (tekst jednolity) I. Podstawy prawne Regulaminu 1 Regulamin opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.) Ilekroć w Regulaminie jest mowa o minimalnym wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone przez Radę Ministrów, obowiązujące w danym roku kalendarzowym. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o najniższej emeryturze, należy przez to rozumieć najniższą emeryturę obowiązującą w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego. II. Postanowienia ogólne 3 Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przyznawania środków z funduszu świadczeń socjalnych (zwanego dalej Funduszem) na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z pomocy i świadczeń finansowanych z Funduszu. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowofinansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje 11 4

12 i formy działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu Projekt planu rzeczowo finansowego Funduszu przygotowuje Dział Kadr w porozumieniu z Kanclerzem i Kwestorem, a zatwierdza Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni nie później niż do 31 maja danego roku. 2. Przyznawanie pomocy oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 3. Decyzje w sprawie przyznawania świadczeń socjalnych podejmowane są przez Kanclerza Uczelni w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych, po jednym przedstawicielu z pozostałych związków zawodowych działających w Uczelni oraz dwóch przedstawicieli Uczelni wskazanych przez Rektora. 4. Przedstawiciele związków zawodowych muszą legitymować się stosownymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentowania związków zawodowych działających w Uczelni. 5. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się raz na 2 miesiące. W sprawach nagłych Rektor może zwołać posiedzenie Komisji dodatkowo z własnej inicjatywy lub na wniosek związków zawodowych. III. Przeznaczenie Funduszu 6 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na dofinansowanie: 1) różnych form wypoczynku dorosłych oraz dzieci i młodzieży: wczasów, wypoczynku połączonego z leczeniem i rehabilitacją, kolonii letnich i zimowisk dla dzieci, obozów młodzieżowych stałych i wędrownych, biwaków, pobytów w zielonych szkołach oraz wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, 2) działalności kulturalno - oświatowej organizowanej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych (z wyłączeniem zabaw dla dorosłych) lub zakupu biletów wstępu na te imprezy, 3) działalności sportowo rekreacyjnej organizowanej w postaci różnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych lub zakupu biletów wstępu na imprezy sportowo rekreacyjne, 4) działalności turystyczno krajoznawczej w formie wycieczek ogólnodostępnych organizowanych przez pracodawcę lub organizacje związkowe, 5) zabawy noworocznej dla dzieci (choinka) połączonej z zakupem paczek oraz upominków dla dzieci, 12

13 6) obiadów dla pracowników wydawanych w bufetach prowadzonych na terenie Uczelni, 7) świątecznego świadczenia pieniężnego. 2. Środki Funduszu mogą być również przeznaczane na: 1) pomoc finansową w formie zapomóg pieniężnych, 2) zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe. 3. Pomoc i świadczenia mogą być przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, której sytuacja życiowa, rodzinna i materialna wymaga społecznego wsparcia. Od warunków socjalnych i rodzinnych uzależniona jest także wysokość przyznanej pomocy. IV. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu 7 1. Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, mianowania w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz członkowie ich rodzin, przy czym pracownicy dla których Uczelnia jest 2-gim miejscem pracy po przedstawieniu zaświadczeń od pozostałych pracodawców, że nie korzystali z Funduszu w roku poprzedzającym złożenie wniosku, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) byli pracownicy Uczelni, którzy nabyli prawa emerytalne lub rentowe w Uczelni oraz członkowie ich rodzin, 4) uprawnieni członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach byłych pracownikach, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali rentę rodzinną, 5) byli pracownicy zwolnieni na podstawie ustawy z dnia r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przez okres pobierania świadczenia przedemerytalnego oraz z poprzedzającym go okresem pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 2. Do członków rodzin uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu należą osoby: 1) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, w wieku od 1 roku do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole średniej lub wyższej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku, 2) wymienione w pkt. 1 posiadające całkowitą, częściową, trwałą lub okresową niezdolność do pracy, bez względu na wiek, 13

14 3) współmałżonkowie z wyłączeniem dopłaty do wczasów turystycznych - w przypadku zatrudnienia w Uczelni małżeństwa dopłata z Funduszu do wypoczynku przysługuje każdemu z nich. 3. Uprawnienia do korzystania z Funduszu nie przysługują w czasie urlopu bezpłatnego. V. Ogólne zasady przyznawania świadczeń z Funduszu 8 1. Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały świadczeń, nie mogą dochodzić roszczeń na drodze sądowej. 2. Nie przyznanie pomocy z Funduszu nie wymaga uzasadnienia. 3. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne dwa lata oraz zobowiązana jest do zwrotu pobranego świadczenia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach może być przyznana pomoc dzieciom tej osoby. 4. Osoby uprawnione, które ubiegają się o dofinansowanie świadczenia socjalnego (wczasy turystyczne) winny przedstawić do wglądu w Dziale Kadr właściwy roczny PIT oraz inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia prawidłowości danych zawartych we wniosku. 5. Każdego roku Dział Kadr dokonuje losowej weryfikacji do 10% złożonych oświadczeń o wysokości dochodu. Wylosowana osoba w ciągu 14 dni zobowiązana jest do złożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. 9 W pierwszej kolejności uprawnienia do przyznania dopłat i pomocy z Funduszu przysługują osobom: 1) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, 2) posiadającym niskie dochody na osobę w rodzinie, tj. nieprzekraczające 50% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku, a w przypadku emerytów i rencistów 50% najniższej emerytury, faktycznie potrzebującym pomocy finansowej Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy lub świadczenia dofinansowywanego z Funduszu jest obowiązana: 1) w przypadku zapomogi losowej złożyć podanie poparte oświadczeniem o sytuacji życiowej rodziny, zaświadczenie o dochodach członków ro- 14

15 dziny, zaświadczenie lekarskie mówiące o przewlekłej i długotrwałej chorobie, faktury za wykupione w okresie trwania choroby leki oraz inne dokumenty stwierdzające wypadek losowy np. pożar, powódź, kradzież itp., 2) w przypadku dofinansowania do form wypoczynku wymienionych w 6 ust. 1 pkt 1 złożyć wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, 3) w przypadku dopłat do obiadów dla pracowników należy złożyć odpowiedni wniosek stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu oraz dokonać wpłaty na konto Uczelni. Dowód wpłaty należy okazać w Dziale Kadr w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Dopłata do obiadu wynosi 50% jego ceny, lecz nie więcej niż 6 zł za obiad, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu, 4) w przypadku ubiegania się o świąteczne świadczenie pieniężne złożyć odpowiedni wniosek stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Dopłatę do świadczeń socjalnych ustala się na podstawie dochodu na 1 uprawnionego członka rodziny na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu złożonego do Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy (właściwy PIT) lub na podstawie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy. 3. W wyliczonym dochodzie należy uwzględnić: 1) przychód minus koszty uzyskania przychodów czyli dochód brutto, 2) dochód osiągany z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości ostatniego przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczonego, ogłoszonego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U z późniejszymi zmianami), 3) w przypadku, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, dochody obu stron należy zsumować, o ile małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a w przypadku separacji lub rozwodu dzieci, na które płacone są alimenty, doliczyć należy do tego współmałżonka, przy którym dzieci pozostają, natomiast drugi ze współmałżonków odlicza od dochodu kwoty zapłaconych alimentów. VI. Dofinansowanie różnych form wypoczynku Na każdy rok kalendarzowy w planie rzeczowo-finansowym określane są kwoty bazowe dla pracowników Uczelni oraz emerytów i rencistów, od których wylicza się dopłaty z Funduszu. Wysokość kwot bazowych ogłasza Kanclerz. 2. Wysokość dopłaty z Funduszu nie może być wyższa niż obliczona wg tabeli dopłat stanowiącej załącznik Nr 4 do Regulaminu. 15

16 3. Jeżeli rzeczywisty koszt kolonii lub obozu jest niższy od kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, wysokość dopłaty ze środków Funduszu oblicza się od wysokości tego kosztu, stosując tabelę dopłat z załącznika Nr 4 do Regulaminu. 4. Wysokość dopłaty oblicza się po przedłożeniu faktury, rachunku lub dowodu wpłaty potwierdzonego pieczątką organizatora i osoby wystawiającej ten dokument za pobyt na kolonii, obozie, wczasach wg tabeli dopłat stanowiącej załącznik Nr 4 do Regulaminu. 5. W przypadku różnego rodzaju form wypoczynku warunkiem wypłacenia pracownikowi przyznanej dopłaty jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku. 6. Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, jeśli ich dochód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, otrzymują dopłatę do wypoczynku o 10% wyższą niż wynika to z tabeli dopłat stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu. 7. W ciągu roku kalendarzowego osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie tylko do jednej z form wypoczynku wymienionych w 6 ust.1 pkt W przypadku zatrudnienia w Uczelni obydwojga rodziców dziecku przysługuje dofinansowanie jeden raz. VII. Dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej, sportowo rekreacyjnej i turystyczno krajoznawczej Dopłaty z funduszu do biletów na występy estradowe, imprezy sportowe, rekreacyjne, do kin, teatrów, oper itp. zakupionych przez pracodawcę wynoszą 40% bądź 60% w zależności od dochodu uprawnionego. 2. Każdej z osób uprawnionych przysługuje nie więcej niż 4 bilety z dopłatą w ciągu roku. 3. Wysokość dopłaty z Funduszu do organizowanych ogólnodostępnych wycieczek krajowych lub zagranicznych, uczestnictwo w zorganizowanym wyjeździe turystyczno-krajoznawczym na terenie kraju stanowi załącznik Nr 9 do Regulaminu Finansowanie imprezy dla dzieci obejmuje koszt zabawy choinkowej i zakup paczek dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. 2. W przypadku zatrudnienia w Uczelni obydwojga rodziców dziecku przysługuje 1 paczka. 16

17 14 Dofinansowanie ze środków Funduszu na cele określone w 6 ust. 1 pkt. 6 i 12 jest uzależnione od dochodu miesięcznego przypadającego na osobę. VIII. Udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej Łączna wartość pomocy finansowej przyznanej osobie uprawnionej w ciągu roku z tytułu zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci w rodzinie nie może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów 200 % najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. 2. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej dokonuje Komisja Socjalna, o której mowa w 5 ust. 3 Regulaminu i proponuje wysokość zapomogi losowej (w granicach określonych w ust.1). IX. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe może być udzielona w szczególności na: 1) budowę domu jednorodzinnego, 2) wpłatę wkładu mieszkaniowego, 3) wykupienie mieszkania na własność, 4) zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania, 5) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 6) zaadoptowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, 7) przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 8) spłatę kredytu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, 9) remont lub modernizację mieszkania lub domu. 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1-8 jest udzielana na podstawie wniosku stanowiącego załącznik Nr 5, zaś pomoc, o której mowa w ust.1 pkt. 9, na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 3. Do wniosku o udzielenie pomocy na powyższe cele należy dołączyć: 1) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt.1 i pkt 5 a) akt własności działki, 17

18 b) ważne pozwolenie na budowę, c) uproszczony kosztorys budowlany podpisany przez uprawnionego inspektora, 2) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt.2, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości żądanego wkładu lub umowa notarialna z firmą deweloperską (przyznaną pomoc przekazuje się bezpośrednio na konto spółdzielni lub firmy deweloperskiej), 3) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt. 3 decyzję o wykupieniu mieszkania i wysokości kwoty wykupu lub akt notarialny (przyznaną pomoc przekazuje się na konto Spółdzielni lub firmy deweloperskiej), 4) w przypadku pożyczki na cel, o którym mowa w ust.1 pkt. 4, akt notarialny, 5) w przypadku pożyczki na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6: a) ważne pozwolenie na budowę, b) uproszczony kosztorys podpisany przez uprawnionego inspektora. 6) w przypadku pożyczki na cel, o którym mowa ust.1 pkt.7: a) zaświadczenie o rodzaju inwalidztwa uprawnionej osoby, b) uproszczony kosztorys niezbędnych prac w mieszkaniu, w którym uprawniony jest zameldowany na pobyt stały, c) ważne pozwolenie na przebudowę, 7) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt. 8, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości pozostałego do spłaty kredytu (przyznaną pomoc przekazuje się bezpośrednio na konto Spółdzielni), 8) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt. 9, tytuł prawny do zajmowanego mieszkania osoby uprawnionej wymienionej w 7 ust.1 lub jej rodziców, dziadków, rodzeństwa, jeśli w tym lokalu osoba uprawniona zameldowana jest na pobyt stały. 4. Do korzystania z pomocy na cele mieszkaniowe uprawnieni są: a) pracownicy: - po roku pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust.1 pkt. 9, - po 3 latach pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust.1 pkt. 1-8, b) emeryci i renciści, z wyłączeniem pożyczek wymienionych w ust. 1 pkt Pożyczki, o których mowa w ust.1 pkt. 1 8, udzielane są tylko raz w całym okresie zatrudnienia. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości: 1) 4% w stosunku rocznym dla osób uprawnionych o dochodach na członka rodziny wyższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 18

19 2) 2% w stosunku rocznym dla osób uprawnionych o dochodach na członka rodziny niższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 6. Pożyczka na cele, o których mowa w ust. 1 pkt. 9, może być udzielana raz na trzy lata po spłaceniu poprzedniej pożyczki. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości: 1) 2% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny wyższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym, 2) 1% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny niższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. 7. Kwotę oprocentowania, o której mowa w ust. 5 i 6, zaokrągla się do pełnych złotych (tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych kwot). 8. Pożyczki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt. 9, mogą być udzielane pracownikom mieszkającym w mieszkaniach hotelowych Uczelni tylko w przypadku, gdy obowiązek remontów tych mieszkań spoczywa na najemcy lokalu. 17 Pomoc przyznana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego jej wysokość, możliwość zawieszenia spłaty lub wydłużenia okresu spłaty uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy oraz jego warunków mieszkaniowych Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo finansowym. 2. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi: 1) 25-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczek wymienionych w 16 ust. 1 pkt. 1-6 i pkt. 8 udzielanych pracownikom Uczelni, 2) 12- krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust. 1 pkt. 7 udzielanych pracownikom Uczelni, 19

20 3) w przypadku pracowników Uczelni 7-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów najniższej emerytury, w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust. 1 pkt Wysokość wyliczonych pożyczek w ust. 2 pkt. 1-3 zaokrągla się do pełnych setek złotych Spłata pożyczki może ulec zawieszeniu na okres nie dłużej niż 1 rok w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub rodzinnej pożyczkobiorcy. 2. Termin spłaty pożyczek, o których mowa w 16 ust.1 pkt.1-8 nie może przekroczyć 60 miesięcy z zastrzeżeniem ust Termin spłaty pożyczki przyznanej na remont i modernizację mieszkania, o których mowa w 16 ust. 1 pkt. 9, nie może przekroczyć 36 miesięcy z zastrzeżeniem ust W przypadku określonym w ust. 2 i 3 terminy spłaty ulegają odpowiednio wydłużeniu o okres zawieszenia nie dłużej niż odpowiednio do 72 miesięcy i 48 miesięcy w wypadku pożyczek na remont Warunkiem wypłaty przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe jest zawarcie umowy pożyczki. 2. Na umowie niezbędna jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki i warunki jej spłaty oraz podpisanie jej przez dwóch poręczycieli posiadających zdolność finansową do spłaty poręczonej pożyczki, zatrudnionych na czas nieokreślony w Uczelni (poręczycielem można być 2 razy w okresie 3 lat) Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: 1) rozwiązania stosunku pracy z przyczyn zawinionych przez pracownika, 2) wykorzystania pożyczki na cel inny niż określony w umowie. 2. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę lub zawieszenia stosunku pracy spłata pożyczki następuje w terminie i w ratach określonych w umowie. 3. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 4. W przypadku zatrudnienia w Uczelni małżeństwa, pomoc na powyższe cele mieszkaniowe może być udzielana każdemu z nich. 20

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego. I. Podstawy prawne Regulaminu

Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego. I. Podstawy prawne Regulaminu Zaù¹cznik do zarz¹dzenia R-4/2006 z dnia 5.05.2006 r. Regulamin Uczelnianego Funduszu Úwiadczeñ Socjalnych Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Puùaskiego Regulamin opracowano na podstawie: I. Podstawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu Przepisy wstępne. 1 Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-11/2016. w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

ZARZĄDZENIE R-11/2016. w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego ZARZĄDZENIE R-11/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. I. Podstawy prawne wydania regulaminu

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. I. Podstawy prawne wydania regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Podstawy prawne wydania regulaminu Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr 22 /2015. Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. z dnia 16 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr 22 /2015 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 16 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 5/2010 Dyrektora Generalnego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze (pieczątka placówki) PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH R E G U L A M I N GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OPRACOWANY NA PODSTAWIE : Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. 1. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 120/26/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 30.06.2014r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady naliczania Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach Podstawa prawna: REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Tychach 1. Ustawa z dnia 04.03.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych ( Dz. II. z 1996

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 08 stycznia 2009.r REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne

Podstawa prawna. Rozdział II. Postanowienia ogólne R e g u l a m i n Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Morskiej w Gdyni (wprowadzony zarządzeniem nr 36 Rektora AMG z 21.11.2014r zmiany w zarządzeniu nr 44 Rektora AMG z 18.12.2014r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje:

zarządzam co następuje: Zarządzenie Nr 453/ZK/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 czerwca2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2012r.

Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2012r. Zarządzenie nr 60/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Smołdzino. Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU Z OODZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 39 W RYBNIKU Spis treści: I. Postanowienia ogólne ( 1-5 ) II. Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr B-0151/53/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30.03.2009 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie. Rozdział I Postanowienia wstępne REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej Funduszem,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU PUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNYCH W CZĘSTOCHOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r.

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Mszczonowie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Mszczonowie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Mszczonowie Mszczonów, dn. 2 grudnia 2013 roku I. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szkoły Podstawowej w Gotelpiu REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej w Gotelpiu I. ZASADY OGÓLNE 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na

Bardziej szczegółowo