ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego"

Transkrypt

1 ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Na podstawie: - ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), - art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.), - art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 854 z późn. zm.) wobec nieprzedstawienia wspólnie uzgodnionego stanowiska związków zawodowych działających w Uczelni: ZNP, KZ NSZZ Solidarność i Związku Zawodowego Profesorów UTH Radom w zarządzeniu R-59/2013 wprowadza się następujące zmiany: I. W zarządzeniu R-59/2013: 1. 2 otrzymuje brzmienie: Traci moc zarządzenie R-4/2006 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, z wyłączeniem przepisów dotyczących dopłat do obiadów, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r., 2. 3 otrzymuje brzmienie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń należnych od dnia 1 stycznia 2013 r., z wyłączeniem dopłat do obiadów, do których przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r., II. W Regulaminie Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu stanowiącym załącznik do zarządzenia R-59/2013: 1. 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o minimalnym wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone przez Radę Ministrów, obowiązujące w danym roku kalendarzowym.

2 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o najniższej emeryturze, należy przez to rozumieć najniższą emeryturę obowiązującą w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego., 2. 9 otrzymuje brzmienie: W pierwszej kolejności uprawnienia do przyznania dopłat i pomocy z Funduszu przysługują osobom: 1) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, 2) posiadającym niskie dochody na osobę w rodzinie, tj. nieprzekraczające 50% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku, a w przypadku emerytów i rencistów 50% najniższej emerytury, faktycznie potrzebującym pomocy finansowej., 3. w 10 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) w przypadku dopłat do obiadów dla pracowników należy złożyć odpowiedni wniosek stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu oraz dokonać wpłaty na konto Uczelni. Dowód wpłaty należy okazać w Dziale Kadr w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Dopłata do obiadu wynosi 50% jego ceny, lecz nie więcej niż 6 zł za obiad, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu,, 4. w 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Na każdy rok kalendarzowy w planie rzeczowo-finansowym określane są kwoty bazowe dla pracowników Uczelni oraz emerytów i rencistów, od których wylicza się dopłaty z Funduszu. Wysokość kwot bazowych ogłasza Kanclerz., b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. W ciągu roku kalendarzowego osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie tylko do jednej z form wypoczynku wymienionych w 6 ust. 1 pkt 1., 5. w 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Łączna wartość pomocy finansowej przyznanej osobie uprawnionej w ciągu roku z tytułu zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci w rodzinie nie może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów 200 % najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym., 6. w 16: 2

3 a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Do korzystania z pomocy na cele mieszkaniowe uprawnieni są: a) pracownicy: - po roku pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, - po 3 latach pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, b) emeryci i renciści, z wyłączeniem pożyczek wymienionych w ust. 1 pkt 1-8., b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Pożyczka na cele, o których mowa w ust. 1 pkt. 9, może być udzielana raz na trzy lata po spłaceniu poprzedniej pożyczki. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości: 1) 2% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny wyższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów - najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym, 2) 1% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny niższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów - najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym., 7. w 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi: 1) 25-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczek wymienionych w 16 ust. 1 pkt 1-6 i pkt 8 udzielanych pracownikom Uczelni, 2) 12-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust. 1. pkt 7 udzielanych pracownikom Uczelni, 3) w przypadku pracowników Uczelni 7-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów - najniższej emerytury, w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust.1 pkt 9., 8. zmienia się treść załączników Nr 2, 3, 4, 6, 9 i 10 do Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Załączniki, o których mowa wyżej otrzymują brzmienie: 3

4 Załącznik Nr 2 do Regulaminu UFŚS... (Nazwisko i imię pracownika)... (Jednostka Organizacyjna)... (PESEL) Wniosek o przyznanie świątecznego świadczenia pieniężnego Proszę o przyznanie i wypłatę świątecznego świadczenia pieniężnego. Oświadczam, że dochód brutto za ubiegły rok kalendarzowy na członka mojej rodziny: - jest niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym/ jest niższy niż najniższa emerytura *) - wynosi do 1,5 - krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym / wynosi do 1,5 - krotności najniższej emerytury *) - wynosi do 2 - krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym / wynosi do 2 - krotności najniższej emerytury *) - przekracza 2 - krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym / przekracza 2 krotność najniższej emerytury *) *)niepotrzebne skreślić Potwierdzam prawdziwość powyższych informacji, pod rygorem odpowiedzialności karnej, a nadto przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia utracę świadczenie z Funduszu przez dwa kolejne lata.... (data i własnoręczny podpis) 4

5 Załącznik Nr 3 do Regulaminu UFŚS Tabela świątecznego świadczenia pieniężnego Dochód brutto na osobę w rodzinie Poniżej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/poniżej najniższej emerytury Osiągany w wysokości do 1,5- krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/osiągany w wysokości do 1,5-krotności najniższej emerytury Osiągany w wysokości do 2-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/osiągany w wysokości do 2- krotnej najniższej emerytury Powyżej 2-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/powyżej 2- krotności najniższej emerytury Wysokość świątecznego świadczenia pieniężnego * 500 zł 400 zł 300 zł 200 zł * wysokość świątecznego świadczenia pieniężnego ustalana będzie corocznie 5

6 Załącznik Nr 4 do Regulaminu UFŚS Tabela dopłat z Funduszu do wymienionych w Regulaminie rodzajów wypoczynku Lp. Dochód na 1 uprawnionego członka rodziny brutto Wskaźnik dopłaty z Funduszu na podstawie kwot bazowych dla pracowników, emerytów, rencistów Wskaźnik dopłaty z Funduszu na podstawie kwot bazowych pomniejszonych o 20% dla dzieci od 1 do 3 lat Wskaźnik dopłaty z Funduszu na podstawie kwot bazowych pomniejszonych o 20% dla dzieci od 3 do 25 lat 1 do % 50 % 100 % % 45 % 90 % % 40 % 80 % % 35 % 70 % % 30 % 60 % 6 powyżej % 25 % 50 % 6

7 Załącznik Nr 6 do Regulaminu UFŚS... (imię i nazwisko) Radom, dnia (adres zamieszkania)... (Jednostka Organizacyjna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, emeryt, rencista)... (numer telefonu)... (data zatrudnienia) WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NA REMONT LUB MODERNIZACJĘ MIESZKANIA LUB DOMU Proszę o udzielenie pożyczki na: remont mieszkania, modernizację mieszkania lub domu*) Planowany zakres prac to: W załączeniu przedkładam niżej wymienione dokumenty wymagane w 16 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu:... Oświadczam, że w roku... łączny dochód ze wszystkich źródeł przypadający na 1 członka rodziny był: a) wyższy od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w dniu roku/ wyższy od najniższej emerytury obowiązującej w dniu roku *) b) niższy od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w dniu roku/ niższy od najniższej emerytury obowiązującej w dniu roku *) Uwzględniając powyższe proszę o udzielenie mi ww. pożyczki w wysokości:... Jednocześnie oświadczam, że posiadam zdolność finansową do spłaty pożyczki. Sekcja Rachuby Płac Stwierdzam, że pracownikowi: a) możliwe jest potrącanie pożyczki*) b) niemożliwe jest potrącanie pożyczki*)... (data, nazwisko i podpis)... (data i własnoręczny podpis) *) - niepotrzebne skreślić 7

8 Załącznik Nr 9 do Regulaminu UFŚS TABELA DOPŁAT DO POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Lp. Rodzaj świadczenia Wysokość dofinansowania przy dochodach nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia na członka rodziny pracownika/najniższej emerytury w przypadku emerytów i rencistów 1. Ogólnodostępne wycieczki krajowe lub zagraniczne *) do 300 zł do 150 zł 2. Zorganizowany wyjazd turystyczno-krajoznawczy (np. rajd rowerowy Rektorski),zorganizowany wyjazd (np. Pielgrzymka na Jasną Górę) *) do 100 zł Wysokość dofinansowania przy dochodach przekraczających minimalne wynagrodzenie na członka rodziny pracownika/ najniższej emerytury w przypadku emerytów i rencistów do 50 zł 3. Dofinansowanie do obiadów *) do 6 zł/ do obiadu do 3 zł/ do obiadu 4. Dopłata do biletów *) 60 % 40% *) dofinansowanie nastąpi po przedstawieniu listy obecności uczestników 8

9 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY z UFŚS na... rok Załącznik Nr 10 do Regulamin UFŚS I. DOCHODY 1. Saldo na dzień r.... zł 2. Odpis od planu wynagrodzeń osobowych 6,5%... zł 3. Odpis od emerytur i rent - 10%... zł 4. Odpisy razem... zł 5. Wpływy ze spłat pożyczek mieszkaniowych... zł RAZEM:... zł II. WYDATKI 1. Dopłata do wypoczynku (wczasy pod gruszą)... zł 2. Dopłata do wypoczynku dzieci... zł 3. Zapomogi losowe... zł 4. Akcja choinkowa... zł 5. Imprezy okolicznościowe, kulturalne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, bilety do teatru i kina, spotkanie plenerowe... zł 6. Pożyczki mieszkaniowe... zł 7. Umorzenie pożyczek... zł 8. Obiady abonamentowe... zł 9. Świąteczne świadczenia pieniężne... zł RAZEM:... zł 10. Rezerwa... OGÓŁEM:... Kwoty bazowe na rok..., od których wylicza się dopłaty z UFŚS wynoszą: 1) w przypadku pracowników... zł 2) w przypadku emerytów, rencistów... zł Sporządziła: Zatwierdzam: 9

10 III. Ogłaszam, w załączniku do niniejszego aneksu, tekst jednolity Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uwzględniający wyżej wprowadzone zmiany. IV. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń należnych od dnia 1 stycznia 2013 r. R E K T O R prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 10

11 Załącznik do aneksu Nr 1 z dnia r. do zarządzenia R-59/2013 z dnia r. Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (tekst jednolity) I. Podstawy prawne Regulaminu 1 Regulamin opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.) Ilekroć w Regulaminie jest mowa o minimalnym wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone przez Radę Ministrów, obowiązujące w danym roku kalendarzowym. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o najniższej emeryturze, należy przez to rozumieć najniższą emeryturę obowiązującą w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego. II. Postanowienia ogólne 3 Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przyznawania środków z funduszu świadczeń socjalnych (zwanego dalej Funduszem) na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z pomocy i świadczeń finansowanych z Funduszu. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowofinansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje 11 4

12 i formy działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu Projekt planu rzeczowo finansowego Funduszu przygotowuje Dział Kadr w porozumieniu z Kanclerzem i Kwestorem, a zatwierdza Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni nie później niż do 31 maja danego roku. 2. Przyznawanie pomocy oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 3. Decyzje w sprawie przyznawania świadczeń socjalnych podejmowane są przez Kanclerza Uczelni w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych, po jednym przedstawicielu z pozostałych związków zawodowych działających w Uczelni oraz dwóch przedstawicieli Uczelni wskazanych przez Rektora. 4. Przedstawiciele związków zawodowych muszą legitymować się stosownymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentowania związków zawodowych działających w Uczelni. 5. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się raz na 2 miesiące. W sprawach nagłych Rektor może zwołać posiedzenie Komisji dodatkowo z własnej inicjatywy lub na wniosek związków zawodowych. III. Przeznaczenie Funduszu 6 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na dofinansowanie: 1) różnych form wypoczynku dorosłych oraz dzieci i młodzieży: wczasów, wypoczynku połączonego z leczeniem i rehabilitacją, kolonii letnich i zimowisk dla dzieci, obozów młodzieżowych stałych i wędrownych, biwaków, pobytów w zielonych szkołach oraz wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, 2) działalności kulturalno - oświatowej organizowanej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych (z wyłączeniem zabaw dla dorosłych) lub zakupu biletów wstępu na te imprezy, 3) działalności sportowo rekreacyjnej organizowanej w postaci różnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych lub zakupu biletów wstępu na imprezy sportowo rekreacyjne, 4) działalności turystyczno krajoznawczej w formie wycieczek ogólnodostępnych organizowanych przez pracodawcę lub organizacje związkowe, 5) zabawy noworocznej dla dzieci (choinka) połączonej z zakupem paczek oraz upominków dla dzieci, 12

13 6) obiadów dla pracowników wydawanych w bufetach prowadzonych na terenie Uczelni, 7) świątecznego świadczenia pieniężnego. 2. Środki Funduszu mogą być również przeznaczane na: 1) pomoc finansową w formie zapomóg pieniężnych, 2) zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe. 3. Pomoc i świadczenia mogą być przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, której sytuacja życiowa, rodzinna i materialna wymaga społecznego wsparcia. Od warunków socjalnych i rodzinnych uzależniona jest także wysokość przyznanej pomocy. IV. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu 7 1. Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, mianowania w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz członkowie ich rodzin, przy czym pracownicy dla których Uczelnia jest 2-gim miejscem pracy po przedstawieniu zaświadczeń od pozostałych pracodawców, że nie korzystali z Funduszu w roku poprzedzającym złożenie wniosku, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) byli pracownicy Uczelni, którzy nabyli prawa emerytalne lub rentowe w Uczelni oraz członkowie ich rodzin, 4) uprawnieni członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach byłych pracownikach, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali rentę rodzinną, 5) byli pracownicy zwolnieni na podstawie ustawy z dnia r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przez okres pobierania świadczenia przedemerytalnego oraz z poprzedzającym go okresem pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 2. Do członków rodzin uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu należą osoby: 1) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, w wieku od 1 roku do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole średniej lub wyższej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku, 2) wymienione w pkt. 1 posiadające całkowitą, częściową, trwałą lub okresową niezdolność do pracy, bez względu na wiek, 13

14 3) współmałżonkowie z wyłączeniem dopłaty do wczasów turystycznych - w przypadku zatrudnienia w Uczelni małżeństwa dopłata z Funduszu do wypoczynku przysługuje każdemu z nich. 3. Uprawnienia do korzystania z Funduszu nie przysługują w czasie urlopu bezpłatnego. V. Ogólne zasady przyznawania świadczeń z Funduszu 8 1. Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały świadczeń, nie mogą dochodzić roszczeń na drodze sądowej. 2. Nie przyznanie pomocy z Funduszu nie wymaga uzasadnienia. 3. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne dwa lata oraz zobowiązana jest do zwrotu pobranego świadczenia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach może być przyznana pomoc dzieciom tej osoby. 4. Osoby uprawnione, które ubiegają się o dofinansowanie świadczenia socjalnego (wczasy turystyczne) winny przedstawić do wglądu w Dziale Kadr właściwy roczny PIT oraz inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia prawidłowości danych zawartych we wniosku. 5. Każdego roku Dział Kadr dokonuje losowej weryfikacji do 10% złożonych oświadczeń o wysokości dochodu. Wylosowana osoba w ciągu 14 dni zobowiązana jest do złożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. 9 W pierwszej kolejności uprawnienia do przyznania dopłat i pomocy z Funduszu przysługują osobom: 1) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, 2) posiadającym niskie dochody na osobę w rodzinie, tj. nieprzekraczające 50% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku, a w przypadku emerytów i rencistów 50% najniższej emerytury, faktycznie potrzebującym pomocy finansowej Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy lub świadczenia dofinansowywanego z Funduszu jest obowiązana: 1) w przypadku zapomogi losowej złożyć podanie poparte oświadczeniem o sytuacji życiowej rodziny, zaświadczenie o dochodach członków ro- 14

15 dziny, zaświadczenie lekarskie mówiące o przewlekłej i długotrwałej chorobie, faktury za wykupione w okresie trwania choroby leki oraz inne dokumenty stwierdzające wypadek losowy np. pożar, powódź, kradzież itp., 2) w przypadku dofinansowania do form wypoczynku wymienionych w 6 ust. 1 pkt 1 złożyć wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, 3) w przypadku dopłat do obiadów dla pracowników należy złożyć odpowiedni wniosek stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu oraz dokonać wpłaty na konto Uczelni. Dowód wpłaty należy okazać w Dziale Kadr w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Dopłata do obiadu wynosi 50% jego ceny, lecz nie więcej niż 6 zł za obiad, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu, 4) w przypadku ubiegania się o świąteczne świadczenie pieniężne złożyć odpowiedni wniosek stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Dopłatę do świadczeń socjalnych ustala się na podstawie dochodu na 1 uprawnionego członka rodziny na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu złożonego do Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy (właściwy PIT) lub na podstawie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy. 3. W wyliczonym dochodzie należy uwzględnić: 1) przychód minus koszty uzyskania przychodów czyli dochód brutto, 2) dochód osiągany z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości ostatniego przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczonego, ogłoszonego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U z późniejszymi zmianami), 3) w przypadku, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, dochody obu stron należy zsumować, o ile małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a w przypadku separacji lub rozwodu dzieci, na które płacone są alimenty, doliczyć należy do tego współmałżonka, przy którym dzieci pozostają, natomiast drugi ze współmałżonków odlicza od dochodu kwoty zapłaconych alimentów. VI. Dofinansowanie różnych form wypoczynku Na każdy rok kalendarzowy w planie rzeczowo-finansowym określane są kwoty bazowe dla pracowników Uczelni oraz emerytów i rencistów, od których wylicza się dopłaty z Funduszu. Wysokość kwot bazowych ogłasza Kanclerz. 2. Wysokość dopłaty z Funduszu nie może być wyższa niż obliczona wg tabeli dopłat stanowiącej załącznik Nr 4 do Regulaminu. 15

16 3. Jeżeli rzeczywisty koszt kolonii lub obozu jest niższy od kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, wysokość dopłaty ze środków Funduszu oblicza się od wysokości tego kosztu, stosując tabelę dopłat z załącznika Nr 4 do Regulaminu. 4. Wysokość dopłaty oblicza się po przedłożeniu faktury, rachunku lub dowodu wpłaty potwierdzonego pieczątką organizatora i osoby wystawiającej ten dokument za pobyt na kolonii, obozie, wczasach wg tabeli dopłat stanowiącej załącznik Nr 4 do Regulaminu. 5. W przypadku różnego rodzaju form wypoczynku warunkiem wypłacenia pracownikowi przyznanej dopłaty jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku. 6. Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, jeśli ich dochód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, otrzymują dopłatę do wypoczynku o 10% wyższą niż wynika to z tabeli dopłat stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu. 7. W ciągu roku kalendarzowego osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie tylko do jednej z form wypoczynku wymienionych w 6 ust.1 pkt W przypadku zatrudnienia w Uczelni obydwojga rodziców dziecku przysługuje dofinansowanie jeden raz. VII. Dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej, sportowo rekreacyjnej i turystyczno krajoznawczej Dopłaty z funduszu do biletów na występy estradowe, imprezy sportowe, rekreacyjne, do kin, teatrów, oper itp. zakupionych przez pracodawcę wynoszą 40% bądź 60% w zależności od dochodu uprawnionego. 2. Każdej z osób uprawnionych przysługuje nie więcej niż 4 bilety z dopłatą w ciągu roku. 3. Wysokość dopłaty z Funduszu do organizowanych ogólnodostępnych wycieczek krajowych lub zagranicznych, uczestnictwo w zorganizowanym wyjeździe turystyczno-krajoznawczym na terenie kraju stanowi załącznik Nr 9 do Regulaminu Finansowanie imprezy dla dzieci obejmuje koszt zabawy choinkowej i zakup paczek dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. 2. W przypadku zatrudnienia w Uczelni obydwojga rodziców dziecku przysługuje 1 paczka. 16

17 14 Dofinansowanie ze środków Funduszu na cele określone w 6 ust. 1 pkt. 6 i 12 jest uzależnione od dochodu miesięcznego przypadającego na osobę. VIII. Udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej Łączna wartość pomocy finansowej przyznanej osobie uprawnionej w ciągu roku z tytułu zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci w rodzinie nie może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów 200 % najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. 2. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej dokonuje Komisja Socjalna, o której mowa w 5 ust. 3 Regulaminu i proponuje wysokość zapomogi losowej (w granicach określonych w ust.1). IX. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe może być udzielona w szczególności na: 1) budowę domu jednorodzinnego, 2) wpłatę wkładu mieszkaniowego, 3) wykupienie mieszkania na własność, 4) zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania, 5) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 6) zaadoptowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, 7) przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 8) spłatę kredytu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, 9) remont lub modernizację mieszkania lub domu. 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1-8 jest udzielana na podstawie wniosku stanowiącego załącznik Nr 5, zaś pomoc, o której mowa w ust.1 pkt. 9, na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 3. Do wniosku o udzielenie pomocy na powyższe cele należy dołączyć: 1) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt.1 i pkt 5 a) akt własności działki, 17

18 b) ważne pozwolenie na budowę, c) uproszczony kosztorys budowlany podpisany przez uprawnionego inspektora, 2) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt.2, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości żądanego wkładu lub umowa notarialna z firmą deweloperską (przyznaną pomoc przekazuje się bezpośrednio na konto spółdzielni lub firmy deweloperskiej), 3) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt. 3 decyzję o wykupieniu mieszkania i wysokości kwoty wykupu lub akt notarialny (przyznaną pomoc przekazuje się na konto Spółdzielni lub firmy deweloperskiej), 4) w przypadku pożyczki na cel, o którym mowa w ust.1 pkt. 4, akt notarialny, 5) w przypadku pożyczki na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6: a) ważne pozwolenie na budowę, b) uproszczony kosztorys podpisany przez uprawnionego inspektora. 6) w przypadku pożyczki na cel, o którym mowa ust.1 pkt.7: a) zaświadczenie o rodzaju inwalidztwa uprawnionej osoby, b) uproszczony kosztorys niezbędnych prac w mieszkaniu, w którym uprawniony jest zameldowany na pobyt stały, c) ważne pozwolenie na przebudowę, 7) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt. 8, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości pozostałego do spłaty kredytu (przyznaną pomoc przekazuje się bezpośrednio na konto Spółdzielni), 8) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt. 9, tytuł prawny do zajmowanego mieszkania osoby uprawnionej wymienionej w 7 ust.1 lub jej rodziców, dziadków, rodzeństwa, jeśli w tym lokalu osoba uprawniona zameldowana jest na pobyt stały. 4. Do korzystania z pomocy na cele mieszkaniowe uprawnieni są: a) pracownicy: - po roku pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust.1 pkt. 9, - po 3 latach pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust.1 pkt. 1-8, b) emeryci i renciści, z wyłączeniem pożyczek wymienionych w ust. 1 pkt Pożyczki, o których mowa w ust.1 pkt. 1 8, udzielane są tylko raz w całym okresie zatrudnienia. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości: 1) 4% w stosunku rocznym dla osób uprawnionych o dochodach na członka rodziny wyższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 18

19 2) 2% w stosunku rocznym dla osób uprawnionych o dochodach na członka rodziny niższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 6. Pożyczka na cele, o których mowa w ust. 1 pkt. 9, może być udzielana raz na trzy lata po spłaceniu poprzedniej pożyczki. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości: 1) 2% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny wyższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym, 2) 1% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny niższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. 7. Kwotę oprocentowania, o której mowa w ust. 5 i 6, zaokrągla się do pełnych złotych (tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych kwot). 8. Pożyczki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt. 9, mogą być udzielane pracownikom mieszkającym w mieszkaniach hotelowych Uczelni tylko w przypadku, gdy obowiązek remontów tych mieszkań spoczywa na najemcy lokalu. 17 Pomoc przyznana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego jej wysokość, możliwość zawieszenia spłaty lub wydłużenia okresu spłaty uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy oraz jego warunków mieszkaniowych Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo finansowym. 2. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi: 1) 25-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczek wymienionych w 16 ust. 1 pkt. 1-6 i pkt. 8 udzielanych pracownikom Uczelni, 2) 12- krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust. 1 pkt. 7 udzielanych pracownikom Uczelni, 19

20 3) w przypadku pracowników Uczelni 7-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów najniższej emerytury, w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust. 1 pkt Wysokość wyliczonych pożyczek w ust. 2 pkt. 1-3 zaokrągla się do pełnych setek złotych Spłata pożyczki może ulec zawieszeniu na okres nie dłużej niż 1 rok w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub rodzinnej pożyczkobiorcy. 2. Termin spłaty pożyczek, o których mowa w 16 ust.1 pkt.1-8 nie może przekroczyć 60 miesięcy z zastrzeżeniem ust Termin spłaty pożyczki przyznanej na remont i modernizację mieszkania, o których mowa w 16 ust. 1 pkt. 9, nie może przekroczyć 36 miesięcy z zastrzeżeniem ust W przypadku określonym w ust. 2 i 3 terminy spłaty ulegają odpowiednio wydłużeniu o okres zawieszenia nie dłużej niż odpowiednio do 72 miesięcy i 48 miesięcy w wypadku pożyczek na remont Warunkiem wypłaty przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe jest zawarcie umowy pożyczki. 2. Na umowie niezbędna jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki i warunki jej spłaty oraz podpisanie jej przez dwóch poręczycieli posiadających zdolność finansową do spłaty poręczonej pożyczki, zatrudnionych na czas nieokreślony w Uczelni (poręczycielem można być 2 razy w okresie 3 lat) Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: 1) rozwiązania stosunku pracy z przyczyn zawinionych przez pracownika, 2) wykorzystania pożyczki na cel inny niż określony w umowie. 2. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę lub zawieszenia stosunku pracy spłata pożyczki następuje w terminie i w ratach określonych w umowie. 3. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 4. W przypadku zatrudnienia w Uczelni małżeństwa, pomoc na powyższe cele mieszkaniowe może być udzielana każdemu z nich. 20

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 13/2011 Rektora UKSW z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Mszczonowie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Mszczonowie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Mszczonowie Mszczonów, dn. 2 grudnia 2013 roku I. Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie 1 Niniejszy regulamin stanowi źródło zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, którego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKLADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005. Prawo o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r.

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir 59 700 Bolesławiec ul. Bielska 5 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony

2. Traci moc Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony ZARZĄDZENIE NR 11/11/2010 BURMISTRZA MIASTA JASŁA Z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów ul. Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie I. Podstawa prawna. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r.

Zarządzenie nr 332 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 05.10.2005r. Zarządzenie nr 332 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Urzędu Miasta Torunia. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku

Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku Projekt Zarządzenie Nr R 22/2007 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2007 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 marca 2012r.

z dnia 30 marca 2012r. Zarządzenie Nr 2/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 30 marca 2012r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z dnia 18 maja 2009 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 01.03.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne (Tekst ujednolicony 14 maja 2014) REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym ustanowiony Zarządzeniem Rektora nr 15/2008 z dnia 15 lutego 2008 roku (tekst ujednolicony) I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Chociwiu Rozdział I Postanowienia wstępne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej regulaminem powstał na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Nr 13 im. Huberta J. Wagnera w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Nr 13 im. Huberta J. Wagnera w Katowicach I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: a. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W PRUDNIKU Wstęp: W szkole istnieje jeden zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, który stanowią odpisy na: - nauczycieli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie I. Postanowienia ogólne 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia nr 21 z dnia 9 lipca 2004r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2004 r. ROZDZIAŁ I Zasady tworzenia i gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na podstawie: 1. ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚRODKU DORAŹNEJ POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCĄ W KONINIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚRODKU DORAŹNEJ POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCĄ W KONINIE Załącznik do zarządzenia Nr 8 / 2013 Dyrektora Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W OŚRODKU DORAŹNEJ POMOCY OSOBOM Z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity)

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu. (tekst jednolity) R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu (tekst jednolity) Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. ZARZĄDZENIE Nr B-0151/44 /10 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 22.03.2010 r. W sprawie: wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr B-0151/53/09 Burmistrza Miasta Bierunia z dnia 30.03.2009 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne WYDANIE 6 DATA WYDANIA STRON Zarządzenie dyrektora 21/2012 01.01.2013 r. 7 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie Podstawa opracowania regulaminu: Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej

REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej REGULAMIN podziału i gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH oraz zakładowej działalności socjalnej w Politechnice Poznańskiej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W WYSZKACH I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Podstawa prawna: a). art. 8, ust 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 315/2013

Zarządzenie Nr 315/2013 Zarządzenie Nr 315/2013 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży I. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Sędziszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Sędziszowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2012 Burmistrza Sędziszowa z dnia 23 marca 2012 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku I. Podstawy prawne: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

3. Dot. 11. Tabela dofinansowania do wczasów turystycznych i organizowanych we własnym zakresie dla uprawnionych pracowników i ich dzieci

3. Dot. 11. Tabela dofinansowania do wczasów turystycznych i organizowanych we własnym zakresie dla uprawnionych pracowników i ich dzieci Załącznik Nr 1 Wysokości świadczeń socjalnych z ZFŚS na rok 2015 1. Dot. 9; ust. 1 ustala się kwotę 700,00 zł 2. Dot. 10; ust. 1, pkt. a ustala się kwotę 600,00 zł (zapomoga z tyt. zgonu), pkt. b i c -

Bardziej szczegółowo