ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego"

Transkrypt

1 ANEKS Nr 1 z dnia 19 września do zarządzenia R-59/2013 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Na podstawie: - ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), - art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 592 z późn. zm.), - art. 27 ust. 1 i art. 30 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001 r., poz. 854 z późn. zm.) wobec nieprzedstawienia wspólnie uzgodnionego stanowiska związków zawodowych działających w Uczelni: ZNP, KZ NSZZ Solidarność i Związku Zawodowego Profesorów UTH Radom w zarządzeniu R-59/2013 wprowadza się następujące zmiany: I. W zarządzeniu R-59/2013: 1. 2 otrzymuje brzmienie: Traci moc zarządzenie R-4/2006 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego, z wyłączeniem przepisów dotyczących dopłat do obiadów, które obowiązują do dnia 31 grudnia 2013 r., 2. 3 otrzymuje brzmienie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń należnych od dnia 1 stycznia 2013 r., z wyłączeniem dopłat do obiadów, do których przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2014 r., II. W Regulaminie Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu stanowiącym załącznik do zarządzenia R-59/2013: 1. 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o minimalnym wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone przez Radę Ministrów, obowiązujące w danym roku kalendarzowym.

2 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o najniższej emeryturze, należy przez to rozumieć najniższą emeryturę obowiązującą w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego., 2. 9 otrzymuje brzmienie: W pierwszej kolejności uprawnienia do przyznania dopłat i pomocy z Funduszu przysługują osobom: 1) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, 2) posiadającym niskie dochody na osobę w rodzinie, tj. nieprzekraczające 50% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku, a w przypadku emerytów i rencistów 50% najniższej emerytury, faktycznie potrzebującym pomocy finansowej., 3. w 10 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) w przypadku dopłat do obiadów dla pracowników należy złożyć odpowiedni wniosek stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu oraz dokonać wpłaty na konto Uczelni. Dowód wpłaty należy okazać w Dziale Kadr w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Dopłata do obiadu wynosi 50% jego ceny, lecz nie więcej niż 6 zł za obiad, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu,, 4. w 11: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Na każdy rok kalendarzowy w planie rzeczowo-finansowym określane są kwoty bazowe dla pracowników Uczelni oraz emerytów i rencistów, od których wylicza się dopłaty z Funduszu. Wysokość kwot bazowych ogłasza Kanclerz., b) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 7. W ciągu roku kalendarzowego osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie tylko do jednej z form wypoczynku wymienionych w 6 ust. 1 pkt 1., 5. w 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Łączna wartość pomocy finansowej przyznanej osobie uprawnionej w ciągu roku z tytułu zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci w rodzinie nie może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów 200 % najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym., 6. w 16: 2

3 a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Do korzystania z pomocy na cele mieszkaniowe uprawnieni są: a) pracownicy: - po roku pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 9, - po 3 latach pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8, b) emeryci i renciści, z wyłączeniem pożyczek wymienionych w ust. 1 pkt 1-8., b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Pożyczka na cele, o których mowa w ust. 1 pkt. 9, może być udzielana raz na trzy lata po spłaceniu poprzedniej pożyczki. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości: 1) 2% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny wyższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów - najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym, 2) 1% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny niższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów - najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym., 7. w 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi: 1) 25-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczek wymienionych w 16 ust. 1 pkt 1-6 i pkt 8 udzielanych pracownikom Uczelni, 2) 12-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust. 1. pkt 7 udzielanych pracownikom Uczelni, 3) w przypadku pracowników Uczelni 7-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów - najniższej emerytury, w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust.1 pkt 9., 8. zmienia się treść załączników Nr 2, 3, 4, 6, 9 i 10 do Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Załączniki, o których mowa wyżej otrzymują brzmienie: 3

4 Załącznik Nr 2 do Regulaminu UFŚS... (Nazwisko i imię pracownika)... (Jednostka Organizacyjna)... (PESEL) Wniosek o przyznanie świątecznego świadczenia pieniężnego Proszę o przyznanie i wypłatę świątecznego świadczenia pieniężnego. Oświadczam, że dochód brutto za ubiegły rok kalendarzowy na członka mojej rodziny: - jest niższy niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku kalendarzowym/ jest niższy niż najniższa emerytura *) - wynosi do 1,5 - krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym / wynosi do 1,5 - krotności najniższej emerytury *) - wynosi do 2 - krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym / wynosi do 2 - krotności najniższej emerytury *) - przekracza 2 - krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym / przekracza 2 krotność najniższej emerytury *) *)niepotrzebne skreślić Potwierdzam prawdziwość powyższych informacji, pod rygorem odpowiedzialności karnej, a nadto przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia utracę świadczenie z Funduszu przez dwa kolejne lata.... (data i własnoręczny podpis) 4

5 Załącznik Nr 3 do Regulaminu UFŚS Tabela świątecznego świadczenia pieniężnego Dochód brutto na osobę w rodzinie Poniżej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/poniżej najniższej emerytury Osiągany w wysokości do 1,5- krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/osiągany w wysokości do 1,5-krotności najniższej emerytury Osiągany w wysokości do 2-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/osiągany w wysokości do 2- krotnej najniższej emerytury Powyżej 2-krotnego minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym/powyżej 2- krotności najniższej emerytury Wysokość świątecznego świadczenia pieniężnego * 500 zł 400 zł 300 zł 200 zł * wysokość świątecznego świadczenia pieniężnego ustalana będzie corocznie 5

6 Załącznik Nr 4 do Regulaminu UFŚS Tabela dopłat z Funduszu do wymienionych w Regulaminie rodzajów wypoczynku Lp. Dochód na 1 uprawnionego członka rodziny brutto Wskaźnik dopłaty z Funduszu na podstawie kwot bazowych dla pracowników, emerytów, rencistów Wskaźnik dopłaty z Funduszu na podstawie kwot bazowych pomniejszonych o 20% dla dzieci od 1 do 3 lat Wskaźnik dopłaty z Funduszu na podstawie kwot bazowych pomniejszonych o 20% dla dzieci od 3 do 25 lat 1 do % 50 % 100 % % 45 % 90 % % 40 % 80 % % 35 % 70 % % 30 % 60 % 6 powyżej % 25 % 50 % 6

7 Załącznik Nr 6 do Regulaminu UFŚS... (imię i nazwisko) Radom, dnia (adres zamieszkania)... (Jednostka Organizacyjna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, emeryt, rencista)... (numer telefonu)... (data zatrudnienia) WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NA REMONT LUB MODERNIZACJĘ MIESZKANIA LUB DOMU Proszę o udzielenie pożyczki na: remont mieszkania, modernizację mieszkania lub domu*) Planowany zakres prac to: W załączeniu przedkładam niżej wymienione dokumenty wymagane w 16 ust. 2 pkt. 8 Regulaminu:... Oświadczam, że w roku... łączny dochód ze wszystkich źródeł przypadający na 1 członka rodziny był: a) wyższy od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w dniu roku/ wyższy od najniższej emerytury obowiązującej w dniu roku *) b) niższy od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w dniu roku/ niższy od najniższej emerytury obowiązującej w dniu roku *) Uwzględniając powyższe proszę o udzielenie mi ww. pożyczki w wysokości:... Jednocześnie oświadczam, że posiadam zdolność finansową do spłaty pożyczki. Sekcja Rachuby Płac Stwierdzam, że pracownikowi: a) możliwe jest potrącanie pożyczki*) b) niemożliwe jest potrącanie pożyczki*)... (data, nazwisko i podpis)... (data i własnoręczny podpis) *) - niepotrzebne skreślić 7

8 Załącznik Nr 9 do Regulaminu UFŚS TABELA DOPŁAT DO POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Lp. Rodzaj świadczenia Wysokość dofinansowania przy dochodach nieprzekraczających minimalnego wynagrodzenia na członka rodziny pracownika/najniższej emerytury w przypadku emerytów i rencistów 1. Ogólnodostępne wycieczki krajowe lub zagraniczne *) do 300 zł do 150 zł 2. Zorganizowany wyjazd turystyczno-krajoznawczy (np. rajd rowerowy Rektorski),zorganizowany wyjazd (np. Pielgrzymka na Jasną Górę) *) do 100 zł Wysokość dofinansowania przy dochodach przekraczających minimalne wynagrodzenie na członka rodziny pracownika/ najniższej emerytury w przypadku emerytów i rencistów do 50 zł 3. Dofinansowanie do obiadów *) do 6 zł/ do obiadu do 3 zł/ do obiadu 4. Dopłata do biletów *) 60 % 40% *) dofinansowanie nastąpi po przedstawieniu listy obecności uczestników 8

9 PLAN RZECZOWO-FINANSOWY z UFŚS na... rok Załącznik Nr 10 do Regulamin UFŚS I. DOCHODY 1. Saldo na dzień r.... zł 2. Odpis od planu wynagrodzeń osobowych 6,5%... zł 3. Odpis od emerytur i rent - 10%... zł 4. Odpisy razem... zł 5. Wpływy ze spłat pożyczek mieszkaniowych... zł RAZEM:... zł II. WYDATKI 1. Dopłata do wypoczynku (wczasy pod gruszą)... zł 2. Dopłata do wypoczynku dzieci... zł 3. Zapomogi losowe... zł 4. Akcja choinkowa... zł 5. Imprezy okolicznościowe, kulturalne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, bilety do teatru i kina, spotkanie plenerowe... zł 6. Pożyczki mieszkaniowe... zł 7. Umorzenie pożyczek... zł 8. Obiady abonamentowe... zł 9. Świąteczne świadczenia pieniężne... zł RAZEM:... zł 10. Rezerwa... OGÓŁEM:... Kwoty bazowe na rok..., od których wylicza się dopłaty z UFŚS wynoszą: 1) w przypadku pracowników... zł 2) w przypadku emerytów, rencistów... zł Sporządziła: Zatwierdzam: 9

10 III. Ogłaszam, w załączniku do niniejszego aneksu, tekst jednolity Regulaminu Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uwzględniający wyżej wprowadzone zmiany. IV. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do świadczeń należnych od dnia 1 stycznia 2013 r. R E K T O R prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik 10

11 Załącznik do aneksu Nr 1 z dnia r. do zarządzenia R-59/2013 z dnia r. Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (tekst jednolity) I. Podstawy prawne Regulaminu 1 Regulamin opracowano na podstawie: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 592 z późn. zm.), 2) ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 23 maja 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.) Ilekroć w Regulaminie jest mowa o minimalnym wynagrodzeniu, należy przez to rozumieć minimalne wynagrodzenie za pracę ogłoszone przez Radę Ministrów, obowiązujące w danym roku kalendarzowym. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o najniższej emeryturze, należy przez to rozumieć najniższą emeryturę obowiązującą w dniu 1 stycznia danego roku kalendarzowego. II. Postanowienia ogólne 3 Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przyznawania środków z funduszu świadczeń socjalnych (zwanego dalej Funduszem) na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z pomocy i świadczeń finansowanych z Funduszu. Podstawę gospodarowania środkami Funduszu stanowi roczny plan rzeczowofinansowy, określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje 11 4

12 i formy działalności socjalnej organizowanej przez Uczelnię na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu Projekt planu rzeczowo finansowego Funduszu przygotowuje Dział Kadr w porozumieniu z Kanclerzem i Kwestorem, a zatwierdza Rektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Uczelni nie później niż do 31 maja danego roku. 2. Przyznawanie pomocy oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. 3. Decyzje w sprawie przyznawania świadczeń socjalnych podejmowane są przez Kanclerza Uczelni w uzgodnieniu z Komisją Socjalną, w skład której wchodzi dwóch przedstawicieli reprezentatywnych związków zawodowych, po jednym przedstawicielu z pozostałych związków zawodowych działających w Uczelni oraz dwóch przedstawicieli Uczelni wskazanych przez Rektora. 4. Przedstawiciele związków zawodowych muszą legitymować się stosownymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentowania związków zawodowych działających w Uczelni. 5. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się raz na 2 miesiące. W sprawach nagłych Rektor może zwołać posiedzenie Komisji dodatkowo z własnej inicjatywy lub na wniosek związków zawodowych. III. Przeznaczenie Funduszu 6 1. Środki Funduszu mogą być przeznaczane na dofinansowanie: 1) różnych form wypoczynku dorosłych oraz dzieci i młodzieży: wczasów, wypoczynku połączonego z leczeniem i rehabilitacją, kolonii letnich i zimowisk dla dzieci, obozów młodzieżowych stałych i wędrownych, biwaków, pobytów w zielonych szkołach oraz wypoczynku organizowanego we własnym zakresie, 2) działalności kulturalno - oświatowej organizowanej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych (z wyłączeniem zabaw dla dorosłych) lub zakupu biletów wstępu na te imprezy, 3) działalności sportowo rekreacyjnej organizowanej w postaci różnych form rekreacji ruchowej, sportu, uczestnictwa w masowych imprezach sportowych lub zakupu biletów wstępu na imprezy sportowo rekreacyjne, 4) działalności turystyczno krajoznawczej w formie wycieczek ogólnodostępnych organizowanych przez pracodawcę lub organizacje związkowe, 5) zabawy noworocznej dla dzieci (choinka) połączonej z zakupem paczek oraz upominków dla dzieci, 12

13 6) obiadów dla pracowników wydawanych w bufetach prowadzonych na terenie Uczelni, 7) świątecznego świadczenia pieniężnego. 2. Środki Funduszu mogą być również przeznaczane na: 1) pomoc finansową w formie zapomóg pieniężnych, 2) zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe. 3. Pomoc i świadczenia mogą być przyznawane na wniosek osoby uprawnionej, której sytuacja życiowa, rodzinna i materialna wymaga społecznego wsparcia. Od warunków socjalnych i rodzinnych uzależniona jest także wysokość przyznanej pomocy. IV. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń z Funduszu 7 1. Ze świadczeń Funduszu mają prawo korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony i określony na podstawie umowy o pracę, mianowania w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz członkowie ich rodzin, przy czym pracownicy dla których Uczelnia jest 2-gim miejscem pracy po przedstawieniu zaświadczeń od pozostałych pracodawców, że nie korzystali z Funduszu w roku poprzedzającym złożenie wniosku, 2) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, 3) byli pracownicy Uczelni, którzy nabyli prawa emerytalne lub rentowe w Uczelni oraz członkowie ich rodzin, 4) uprawnieni członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach byłych pracownikach, jeżeli byli na utrzymaniu osoby zmarłej i uzyskali rentę rodzinną, 5) byli pracownicy zwolnieni na podstawie ustawy z dnia r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników przez okres pobierania świadczenia przedemerytalnego oraz z poprzedzającym go okresem pobierania zasiłku dla bezrobotnych. 2. Do członków rodzin uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu należą osoby: 1) dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej, w wieku od 1 roku do ukończenia 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole średniej lub wyższej do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku, 2) wymienione w pkt. 1 posiadające całkowitą, częściową, trwałą lub okresową niezdolność do pracy, bez względu na wiek, 13

14 3) współmałżonkowie z wyłączeniem dopłaty do wczasów turystycznych - w przypadku zatrudnienia w Uczelni małżeństwa dopłata z Funduszu do wypoczynku przysługuje każdemu z nich. 3. Uprawnienia do korzystania z Funduszu nie przysługują w czasie urlopu bezpłatnego. V. Ogólne zasady przyznawania świadczeń z Funduszu 8 1. Świadczenia z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały świadczeń, nie mogą dochodzić roszczeń na drodze sądowej. 2. Nie przyznanie pomocy z Funduszu nie wymaga uzasadnienia. 3. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc na cele niezgodne z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne dwa lata oraz zobowiązana jest do zwrotu pobranego świadczenia. W szczególnie uzasadnionych wypadkach może być przyznana pomoc dzieciom tej osoby. 4. Osoby uprawnione, które ubiegają się o dofinansowanie świadczenia socjalnego (wczasy turystyczne) winny przedstawić do wglądu w Dziale Kadr właściwy roczny PIT oraz inne dokumenty niezbędne do potwierdzenia prawidłowości danych zawartych we wniosku. 5. Każdego roku Dział Kadr dokonuje losowej weryfikacji do 10% złożonych oświadczeń o wysokości dochodu. Wylosowana osoba w ciągu 14 dni zobowiązana jest do złożenia zaświadczenia z Urzędu Skarbowego. 9 W pierwszej kolejności uprawnienia do przyznania dopłat i pomocy z Funduszu przysługują osobom: 1) znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej, 2) posiadającym niskie dochody na osobę w rodzinie, tj. nieprzekraczające 50% wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku, a w przypadku emerytów i rencistów 50% najniższej emerytury, faktycznie potrzebującym pomocy finansowej Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy lub świadczenia dofinansowywanego z Funduszu jest obowiązana: 1) w przypadku zapomogi losowej złożyć podanie poparte oświadczeniem o sytuacji życiowej rodziny, zaświadczenie o dochodach członków ro- 14

15 dziny, zaświadczenie lekarskie mówiące o przewlekłej i długotrwałej chorobie, faktury za wykupione w okresie trwania choroby leki oraz inne dokumenty stwierdzające wypadek losowy np. pożar, powódź, kradzież itp., 2) w przypadku dofinansowania do form wypoczynku wymienionych w 6 ust. 1 pkt 1 złożyć wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu, 3) w przypadku dopłat do obiadów dla pracowników należy złożyć odpowiedni wniosek stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszego Regulaminu oraz dokonać wpłaty na konto Uczelni. Dowód wpłaty należy okazać w Dziale Kadr w terminie do 20 dnia każdego miesiąca. Dopłata do obiadu wynosi 50% jego ceny, lecz nie więcej niż 6 zł za obiad, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik Nr 9 do niniejszego Regulaminu, 4) w przypadku ubiegania się o świąteczne świadczenie pieniężne złożyć odpowiedni wniosek stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Dopłatę do świadczeń socjalnych ustala się na podstawie dochodu na 1 uprawnionego członka rodziny na podstawie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu złożonego do Urzędu Skarbowego za poprzedni rok podatkowy (właściwy PIT) lub na podstawie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy. 3. W wyliczonym dochodzie należy uwzględnić: 1) przychód minus koszty uzyskania przychodów czyli dochód brutto, 2) dochód osiągany z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości ostatniego przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczonego, ogłoszonego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U z późniejszymi zmianami), 3) w przypadku, gdy małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową, dochody obu stron należy zsumować, o ile małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, a w przypadku separacji lub rozwodu dzieci, na które płacone są alimenty, doliczyć należy do tego współmałżonka, przy którym dzieci pozostają, natomiast drugi ze współmałżonków odlicza od dochodu kwoty zapłaconych alimentów. VI. Dofinansowanie różnych form wypoczynku Na każdy rok kalendarzowy w planie rzeczowo-finansowym określane są kwoty bazowe dla pracowników Uczelni oraz emerytów i rencistów, od których wylicza się dopłaty z Funduszu. Wysokość kwot bazowych ogłasza Kanclerz. 2. Wysokość dopłaty z Funduszu nie może być wyższa niż obliczona wg tabeli dopłat stanowiącej załącznik Nr 4 do Regulaminu. 15

16 3. Jeżeli rzeczywisty koszt kolonii lub obozu jest niższy od kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1, wysokość dopłaty ze środków Funduszu oblicza się od wysokości tego kosztu, stosując tabelę dopłat z załącznika Nr 4 do Regulaminu. 4. Wysokość dopłaty oblicza się po przedłożeniu faktury, rachunku lub dowodu wpłaty potwierdzonego pieczątką organizatora i osoby wystawiającej ten dokument za pobyt na kolonii, obozie, wczasach wg tabeli dopłat stanowiącej załącznik Nr 4 do Regulaminu. 5. W przypadku różnego rodzaju form wypoczynku warunkiem wypłacenia pracownikowi przyznanej dopłaty jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych w danym roku. 6. Osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, jeśli ich dochód nie przekracza minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, otrzymują dopłatę do wypoczynku o 10% wyższą niż wynika to z tabeli dopłat stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu. 7. W ciągu roku kalendarzowego osobom uprawnionym przysługuje dofinansowanie tylko do jednej z form wypoczynku wymienionych w 6 ust.1 pkt W przypadku zatrudnienia w Uczelni obydwojga rodziców dziecku przysługuje dofinansowanie jeden raz. VII. Dofinansowanie działalności kulturalno oświatowej, sportowo rekreacyjnej i turystyczno krajoznawczej Dopłaty z funduszu do biletów na występy estradowe, imprezy sportowe, rekreacyjne, do kin, teatrów, oper itp. zakupionych przez pracodawcę wynoszą 40% bądź 60% w zależności od dochodu uprawnionego. 2. Każdej z osób uprawnionych przysługuje nie więcej niż 4 bilety z dopłatą w ciągu roku. 3. Wysokość dopłaty z Funduszu do organizowanych ogólnodostępnych wycieczek krajowych lub zagranicznych, uczestnictwo w zorganizowanym wyjeździe turystyczno-krajoznawczym na terenie kraju stanowi załącznik Nr 9 do Regulaminu Finansowanie imprezy dla dzieci obejmuje koszt zabawy choinkowej i zakup paczek dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat. 2. W przypadku zatrudnienia w Uczelni obydwojga rodziców dziecku przysługuje 1 paczka. 16

17 14 Dofinansowanie ze środków Funduszu na cele określone w 6 ust. 1 pkt. 6 i 12 jest uzależnione od dochodu miesięcznego przypadającego na osobę. VIII. Udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej Łączna wartość pomocy finansowej przyznanej osobie uprawnionej w ciągu roku z tytułu zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci w rodzinie nie może przekroczyć 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów 200 % najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. 2. Oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej dokonuje Komisja Socjalna, o której mowa w 5 ust. 3 Regulaminu i proponuje wysokość zapomogi losowej (w granicach określonych w ust.1). IX. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy zwrotnej na cele mieszkaniowe Zwrotna pomoc na cele mieszkaniowe może być udzielona w szczególności na: 1) budowę domu jednorodzinnego, 2) wpłatę wkładu mieszkaniowego, 3) wykupienie mieszkania na własność, 4) zakup domu jednorodzinnego lub mieszkania, 5) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego, 6) zaadoptowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny, 7) przystosowanie domu lub mieszkania do potrzeb osób niepełnosprawnych, 8) spłatę kredytu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, 9) remont lub modernizację mieszkania lub domu. 2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 pkt 1-8 jest udzielana na podstawie wniosku stanowiącego załącznik Nr 5, zaś pomoc, o której mowa w ust.1 pkt. 9, na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszego Regulaminu. 3. Do wniosku o udzielenie pomocy na powyższe cele należy dołączyć: 1) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt.1 i pkt 5 a) akt własności działki, 17

18 b) ważne pozwolenie na budowę, c) uproszczony kosztorys budowlany podpisany przez uprawnionego inspektora, 2) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt.2, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości żądanego wkładu lub umowa notarialna z firmą deweloperską (przyznaną pomoc przekazuje się bezpośrednio na konto spółdzielni lub firmy deweloperskiej), 3) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt. 3 decyzję o wykupieniu mieszkania i wysokości kwoty wykupu lub akt notarialny (przyznaną pomoc przekazuje się na konto Spółdzielni lub firmy deweloperskiej), 4) w przypadku pożyczki na cel, o którym mowa w ust.1 pkt. 4, akt notarialny, 5) w przypadku pożyczki na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6: a) ważne pozwolenie na budowę, b) uproszczony kosztorys podpisany przez uprawnionego inspektora. 6) w przypadku pożyczki na cel, o którym mowa ust.1 pkt.7: a) zaświadczenie o rodzaju inwalidztwa uprawnionej osoby, b) uproszczony kosztorys niezbędnych prac w mieszkaniu, w którym uprawniony jest zameldowany na pobyt stały, c) ważne pozwolenie na przebudowę, 7) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt. 8, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o wysokości pozostałego do spłaty kredytu (przyznaną pomoc przekazuje się bezpośrednio na konto Spółdzielni), 8) w przypadku pożyczki na cele, o których mowa w ust.1 pkt. 9, tytuł prawny do zajmowanego mieszkania osoby uprawnionej wymienionej w 7 ust.1 lub jej rodziców, dziadków, rodzeństwa, jeśli w tym lokalu osoba uprawniona zameldowana jest na pobyt stały. 4. Do korzystania z pomocy na cele mieszkaniowe uprawnieni są: a) pracownicy: - po roku pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust.1 pkt. 9, - po 3 latach pracy w Uczelni w przypadku ubiegania się o pożyczki, o których mowa w ust.1 pkt. 1-8, b) emeryci i renciści, z wyłączeniem pożyczek wymienionych w ust. 1 pkt Pożyczki, o których mowa w ust.1 pkt. 1 8, udzielane są tylko raz w całym okresie zatrudnienia. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 5 lat. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości: 1) 4% w stosunku rocznym dla osób uprawnionych o dochodach na członka rodziny wyższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 18

19 2) 2% w stosunku rocznym dla osób uprawnionych o dochodach na członka rodziny niższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku. 6. Pożyczka na cele, o których mowa w ust. 1 pkt. 9, może być udzielana raz na trzy lata po spłaceniu poprzedniej pożyczki. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości: 1) 2% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny wyższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym, 2) 1% w stosunku rocznym dla pracowników o dochodach na członka rodziny niższych od minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę pracowników obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów najniższej emerytury obowiązującej w danym roku kalendarzowym. 7. Kwotę oprocentowania, o której mowa w ust. 5 i 6, zaokrągla się do pełnych złotych (tj. końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych kwot). 8. Pożyczki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt. 9, mogą być udzielane pracownikom mieszkającym w mieszkaniach hotelowych Uczelni tylko w przypadku, gdy obowiązek remontów tych mieszkań spoczywa na najemcy lokalu. 17 Pomoc przyznana na cele mieszkaniowe ma charakter pomocy socjalnej, dlatego jej wysokość, możliwość zawieszenia spłaty lub wydłużenia okresu spłaty uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pożyczkobiorcy oraz jego warunków mieszkaniowych Wysokość pomocy na cele mieszkaniowe zależy od wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie rzeczowo finansowym. 2. Maksymalna wysokość pożyczki wynosi: 1) 25-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczek wymienionych w 16 ust. 1 pkt. 1-6 i pkt. 8 udzielanych pracownikom Uczelni, 2) 12- krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust. 1 pkt. 7 udzielanych pracownikom Uczelni, 19

20 3) w przypadku pracowników Uczelni 7-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku, a w przypadku emerytów i rencistów najniższej emerytury, w przypadku pożyczki wymienionej w 16 ust. 1 pkt Wysokość wyliczonych pożyczek w ust. 2 pkt. 1-3 zaokrągla się do pełnych setek złotych Spłata pożyczki może ulec zawieszeniu na okres nie dłużej niż 1 rok w przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej, materialnej lub rodzinnej pożyczkobiorcy. 2. Termin spłaty pożyczek, o których mowa w 16 ust.1 pkt.1-8 nie może przekroczyć 60 miesięcy z zastrzeżeniem ust Termin spłaty pożyczki przyznanej na remont i modernizację mieszkania, o których mowa w 16 ust. 1 pkt. 9, nie może przekroczyć 36 miesięcy z zastrzeżeniem ust W przypadku określonym w ust. 2 i 3 terminy spłaty ulegają odpowiednio wydłużeniu o okres zawieszenia nie dłużej niż odpowiednio do 72 miesięcy i 48 miesięcy w wypadku pożyczek na remont Warunkiem wypłaty przyznanej pomocy na cele mieszkaniowe jest zawarcie umowy pożyczki. 2. Na umowie niezbędna jest zgoda współmałżonka na zaciągnięcie pożyczki i warunki jej spłaty oraz podpisanie jej przez dwóch poręczycieli posiadających zdolność finansową do spłaty poręczonej pożyczki, zatrudnionych na czas nieokreślony w Uczelni (poręczycielem można być 2 razy w okresie 3 lat) Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie wraz z odsetkami w przypadku: 1) rozwiązania stosunku pracy z przyczyn zawinionych przez pracownika, 2) wykorzystania pożyczki na cel inny niż określony w umowie. 2. W pozostałych przypadkach rozwiązania umowy o pracę lub zawieszenia stosunku pracy spłata pożyczki następuje w terminie i w ratach określonych w umowie. 3. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się solidarnie na poręczycieli. 4. W przypadku zatrudnienia w Uczelni małżeństwa, pomoc na powyższe cele mieszkaniowe może być udzielana każdemu z nich. 20