REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A"

Transkrypt

1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH POGOTOWIA OPIEKUŃCZEGO IM KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA W GDAŃSKU UL. LECZKOWA 1A Spis treści: I. Postanowienia wstępne. II. Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń Funduszu. III. Przeznaczenie środków Funduszu. IV. Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych. V. Pomoc na cele mieszkaniowe. VI. Postanowienia końcowe. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem opracowany został na podstawie: 1) Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70 poz. 335 z późn. zm.), 2) Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 854 z póź. zm.), 3) Ustawa z dnia 26 lipca 1974 r. o Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.), 4) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458), 5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 ze.zm), 6) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 349). 2 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określa zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z funduszu oraz zasady przyznawania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej. 3 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Pogotowia Opiekuńczego im Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku; 2. Funduszu należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku; 3. Placówce należy przez to rozumieć Pogotowie Opiekuńcze im Karola Olgierda Borchardta w Gdańsku; 4. Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gdańsku 5. Pracownikach - należy przez to rozumieć nauczycieli, pracowników samorządowych zatrudnionych w placówce; 6. Gospodarstwie domowym- należy przez to rozumieć jedną osobę lub kilka osób (mąż, żona, dzieci), które razem mieszkają i wspólnie utrzymują się. Osoby samotne, które utrzymują się samodzielnie, tworzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. 1

2 4 1.Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników. 2.Wysokość odpisu podstawowego o którym mowa w ust. 1 wynosi: a) dla pracowników samorządowych - na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą, b) dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela - zgodnie z art. 53 ust.1 Karta Nauczyciela - jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 % kwoty bazowej, c) dla nauczycieli rencistów i emerytów tworzy się odpis w wysokości 5 % pobieranych przez nich rent i emerytur (Art. 53 ust.2 Karta Nauczyciela). 3.Wysokość odpisu podstawowego o którym mowa w ust. 2 pkt. c ustala się na podstawie aktualizowanej corocznie przez emerytów i rencistów informacji o wysokości pobieranych przez nich świadczeń w formie kserokopii decyzji ZUS o przyznaniu emerytury lub renty, składanych do 30 kwietnia każdego roku. 4. Dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami tworzy się odpis w wysokości 6,25 % podstawy naliczenia na osobę ( Art. 5 ust.5 Ustawy o ZFŚS) W Pogotowiu Opiekuńczym istnieje jeden niepodzielny Fundusz, administrowany przez Dyrektora. 2. Decyzje w sprawie przyznania świadczenia z ZFŚS wymagają uzgodnienia ze związkami zawodowymi (w przypadku braku organizacji związkowej rolę taką spełnia wybrany przedstawiciel pracowników). 3. Gospodarowanie środkami ZFŚS odbywa się w porozumieniu z Komisją Socjalną zwaną dalej Komisją. 4. Podstawą gospodarowania środkami ZFŚS stanowi roczny preliminarz określający podział tych środków na poszczególne cele, rodzaje i formy działalności socjalnej, organizowanej przez placówkę na rzecz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS uzgodniony ze związkami ze związkami zawodowymi. 5. Środki finansowe Funduszu gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym. 6. Środki finansowe nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny Wyboru członków Komisji Socjalnej dokonuje się podczas zebrania pracowników, wybierani są na tym zebraniu przez Dyrektora PO. 2. W skład Komisji wchodzą: a) Przewodniczący Komisji Socjalnej; b) Członkowie Komisji Socjalnej (w tym przedstawiciele związków zawodowych). 3. Kadencja Komisji trwa dwa lata, a pracą Komisji kieruje przewodniczący wybrany przez pracowników na zebraniu, zatwierdzony przez Dyrektora. Nie wyklucza się powołania tych samych osób na kolejne lata. 4. W przypadku zmian kadrowych w placówce Dyrektor uzupełnia skład Komisji. 5. Komisja Socjalna zobowiązana jest do: a) corocznego przygotowania preliminarza; b) opiniowania wniosków o udzielenie pomocy z Funduszu; c) informowania związków zawodowych o rozpatrywanych wnioskach; d) organizowania pomocy socjalnej dla osób uprawnionych do korzystania z Funduszu; 2

3 e) sporządzania protokołów z posiedzeń; f) prowadzenia ewidencji świadczeń indywidualnie dla każdego uprawnionego; g) złożenia sprawozdania ze swojej działalności na koniec kadencji ogółowi pracowników na zebraniu; 6. Komisja uprawniona jest do przeprowadzenia kontroli oświadczeń o dochodach, o której mowa w Wszelkie wnioski należy składać do ostatniego dnia każdego miesiąca, które następnie rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji odbywającym się do 10 dnia każdego nowego miesiąca. Wyjątek stanowią wnioski nr 2c i nr 2g, które należy składać do 10 listopada. II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU 7 1. Z poszczególnych świadczeń Funduszu mogą korzystać zgodnie z szczegółowymi zapisami Regulaminu: a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony i nieokreślony na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, przebywających na urlopach zdrowotnych i wychowawczych oraz członkowie ich rodzin; b) emeryci i renciści byli pracownicy Pogotowia Opiekuńczego. 2. Członkami rodzin, o których wyżej mowa, są: a) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu: dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, w wieku do ukończenia lat 18, a jeśli kształcą się w szkole - do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat; b) osoby wymienione w pkt. a. będące osobami niepełnosprawnymi bez względu na wiek; c) współmałżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe; e) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach jeżeli byli na ich utrzymaniu i nie posiadają własnego źródła dochodu mogą korzystać ze środków ZFŚS w ramach zapomóg socjalnych. III. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU 8 1. Do świadczeń socjalnych ze środków Funduszu przeznaczonych na dofinansowanie przyznawanych pracownikom, emerytom, rencistom i uprawnionym członkom ich rodzin należą: a) indywidualny wypoczynek, tj. tzw. grusza, wczasy, kolonie, obozy (w kraju i za granicą); b) imprezy sportowe, imprezy okolicznościowe, uczestnictwo w różnych formach rekreacji ruchowej, działalności kulturowo -oświatowej w postaci imprez artystycznych, kulturalnych i rozrywkowych oraz zakup biletów wstępu na te imprezy organizowane przez Pogotowie Opiekuńcze oraz indywidualnie przez osoby uprawnione- preliminarz nie przewiduje środków na wymienione cele( jednakże w szczególnych sytuacjach istnieje możliwość skorzystania ze środków z ZFŚS); c) zakup artykułów lub produktów wspierających organizację świąt przez pracowników( bony towarowe, paczki świąteczne, ekwiwalenty pieniężne); d) paczki dla dzieci pracowników w wieku od 0 do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki w szkole do 25 roku życia; e) zapomogi socjalne i pomoc rzeczowa przyznawane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub zapomogi udzielane w wypadkach losowych- preliminarz nie przewiduje środków na wymienione cele, jednakże w szczególnych sytuacjach istnieje możliwość skorzystania ze środków ZFŚS; 3

4 f) 12 pkt.12 Regulaminu mówi, że w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi może przyznać inne świadczenia częściowo lub całkowicie bezzwrotne. 2. Świadczenia socjalne finansowane ze środków Funduszu są opodatkowane, zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. 3. Środki Funduszu przeznaczone są na wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli zatrudnionych w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela, do końca sierpnia każdego roku, w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych art. 5 pkt. 2, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. 4. Ze środków finansowych, przeznaczonych na cele mieszkaniowe udziela się niskoprocentowych pożyczek przeznaczonych na: a) uzupełnienie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni mieszkaniowych; b) budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielomieszkaniowym; c) zakup mieszkania lub budynku mieszkalnego; d) rozbudowę budynku mieszkalnego; e)przebudowę strychu, suszarni bądź innego pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkaniowe; f) pokrycie kosztów wykupu lokali na własność oraz na uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu pod warunkiem, że osoba uprawniona lub jej małżonek jest głównym najemcą mieszkania; g) adaptację mieszkania na potrzeby osoby niepełnosprawnej; h) remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych. IV. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS 9 1. Przyznawanie świadczeń i usług oraz wysokość dopłat ze środków Funduszu (poza świadczeniem urlopowym dla nauczycieli w oparciu o ustawę KN) uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z jego środków, a w przypadku pomocy na cele mieszkaniowe również od sytuacji mieszkaniowej. 2. Świadczenia udzielane są na wniosek osób uprawnionych i mają charakter uznaniowy. 3. Warunkiem skorzystania ze świadczenia ze środków Funduszu jest: a) złożenie oświadczenia o wysokości dochodów brutto zgodnie z 10 ust. 1, 3 ; b) złożenie umotywowanego wniosku w terminach określonych w Terminy składania oświadczeń o dochodach brutto oraz wniosków będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w placówce oraz zamieszczane na stronie internetowej (www.pogotowieopiekuncze.gda.pl). 5. Świadczenia socjalne nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby uprawnione, które nie uzyskały świadczenia w związku z niespełnieniem warunków określonych w pkt 2., nie mogą domagać się jakiegokolwiek ekwiwalentu z tego tytułu. 6. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące zasady i przepisy prawa, w tym Kodeksu Postępowania Cywilnego. 7. Zgodnie z punktem 5a. rozdziału 2 Ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 4 marca 1994 r.-wypłata dofinansowania do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie następuje nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w ust.5- jednak jak zastrzega sobie Regulamin- przy zatwierdzonym przez związki zawodowe rocznym planie urlopowym pracowników, jednak w indywidualnych lub losowych przypadkach o przyznaniu świadczeń urlopowych decyduje dyrektor na wniosek Komisji Socjalnej. 4

5 10 1. Podstawą do obliczenia wysokości świadczeń z Funduszu stanowi dochód przypadający na osobę w rodzinie, wykazany w oświadczeniu pracownika. Pracownik ma obowiązek ująć w oświadczeniu pełną wysokość dochodów uzyskiwanych ze wszystkich źródeł przychodów przez wszystkie wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe osoby wymienione w pkt. 2a 7. Oświadczenie powinno zawierać dane z ostatnich złożonych zeznań podatkowych wg załącznika nr 1 do Regulaminu. Złożone dokumenty podlegają losowej kontroli przez pracodawcę. 2. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do świadczenia z Funduszu, przedłożyła sfałszowany dokument, nie poddała kontroli oświadczenia, nie spłaca zaciągniętych zobowiązań lub wyłudziła świadczenie, traci prawo do korzystania z Funduszu przez kolejne 3 lata działalności socjalnej Pogotowia Opiekuńczego. W szczególnie uzasadnionych wypadkach pracodawca może przyznać jedynie zapomogi losowe oraz świadczenia dzieciom tej osoby. 3. Osoby, które nie przedstawią informacji o dochodach zgodnie z ust. 1, nie będą uprawnione do korzystania ze środków ZFŚS. 4. Osoby składające oświadczenia o dochodach brutto rezygnujące z podania wysokości dochodów, zostaną przydzielone do grupy IV oraz otrzymają najniższe świadczenia. 5. W przypadku ubiegania się o zapomogę socjalną lub losową, wniosek bez podania wysokości dochodów nie będzie rozpatrywany. V. DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU Do korzystania z dopłat do świadczeń w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży uprawnione są dzieci pracownika, - własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. 2. Podstawą do udzielenia dopłaty jest imienny dokument stwierdzający udział dziecka w zorganizowanej formie wypoczynku oraz poniesionych kosztach wystawiony przez organizatora wypoczynku. 3. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie wg załącznika 2a do Regulaminu należy składać do ostatniego dnia każdego miesiąca, które następnie rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Komisji odbywającym się do 10 dnia każdego nowego miesiąca, wraz z: a) poświadczonym przez specjalistę ds. kadr okresem urlopu wypoczynkowego; b) rachunkiem za kolonie, obozy itp. wystawionych na nazwisko osoby uprawnionej. 4. Wysokość dopłaty z Funduszu do różnych form wypoczynku (wczasy, kolonie oraz wypoczynek organizowany we własnym zakresie) określa się wg załącznika nr 3 do Regulaminu. 5. Z dofinansowania do wypoczynku dla pracowników i osób uprawnionych można skorzystać tylko raz w roku kalendarzowym. VI. ZAPOMOGI LOSOWE, SOCJALNE Zapomogi losowe przyznawane są na podstawie wniosków z załączonymi kopiami dokumentów o wypadku losowym (oryginał do wglądu) wg załącznika nr 2 do Regulaminu, a w szczególności, leczeniu szpitalnym, stracie majątkowej (kradzieży, spaleniu mieszkania) itp. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od zdarzenia losowego. 5

6 2. Zapomogi losowe z tytułu zgonu wg załącznika nr 2d. 3. Zapomogi socjalne są przyznawane na podstawie wniosków z załączoną dokumentacją wg załącznika nr 2 do Regulaminu, potwierdzającą trudną sytuację materialną, życiową i rodzinną wnioskodawcy. 4. Wnioski o dofinansowanie biletów wstępu na imprezy sportowe oraz imprezy kulturalne wg załącznika 2b do Regulaminu należy składać do ostatniego dnia każdego miesiąca, które następnie rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Komisji odbywającym się do 10 dnia każdego nowego miesiąca wraz z rachunkami za bilety wstępu wystawionych na nazwisko osoby uprawnionej. 5. Wniosek o udzielenie zapomogi rzeczowej/ Bony towarowe /Ekwiwalent pieniężny/ wg załącznika 2c do regulaminu należy składać do 10 listopada. 6. Wniosek o przyznanie Paczki świątecznej dla uprawnionych zgodnie z pkt. 2a wg załącznika 2g do regulaminu należy składać do 10 listopada. 7. Decyzja Dyrektora, na podstawie opinii Komisji Socjalnej, odmawiająca świadczenia jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. 8. Wysokość dopłaty z Funduszu do imprez sportowych, kulturalnych określa się według załącznika nr 4 do Regulaminu. 9. Maksymalna wysokość zapomóg socjalnych i losowych przyznawanych z Funduszu jest ujęta w załączniku nr 4 do Regulaminu. 10. Częstotliwość przyznawania świadczeń z Funduszu jest ujęta w załączniku nr 5 do Regulaminu. 11. Wysokość oraz częstotliwość przyznawania pomocy określonej w 8 pkt.1 c) i d) lub świadczeń pieniężnych co roku ustalać będzie Komisja Socjalna w porozumieniu ze związkami zawodowymi, Przedstawicielem pracowników oraz Dyrektorem. Wniosek wg załącznika 2c do Regulaminu. 12. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej Dyrektor w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi może przyznać inne świadczenia częściowo lub całkowicie bezzwrotne. VII. POMOC NA CELE MIESZKANIOWE Pomoc na cele mieszkaniowe jest zwrotna i przyznawana w formie pożyczki mieszkaniowej. 2. Szczegółowe formy pomocy na cele mieszkaniowe przedstawia załącznik nr 6 do Regulaminu. 3. Pomoc na cele mieszkaniowe jest udzielana z częstotliwością podaną w załączniku nr 5 do Regulaminu. 4. O pożyczkę mieszkaniową może ubiegać się pracownik Pogotowia Opiekuńczego, którego dochody gwarantują możliwość terminowej spłaty zadłużenia (istnieje możliwość potrąceń rat pożyczki). 5. Pożyczka mieszkaniowa udzielana jest na podstawie umowy pożyczkobiorcy z Pogotowiem Opiekuńczym, reprezentowanym przez Dyrektora, zawierającej zobowiązanie pożyczkobiorcy i dwóch poręczycieli, pozostających z Pogotowiem Opiekuńczym w stosunku pracy zawartym na czas nieokreślony lub co najmniej na czas spłaty pożyczki, do spłaty pożyczki w okresie trwania stosunku pracy z Pogotowiem Opiekuńczym. 6. Pracownicy pozostający z Pogotowiem Opiekuńczym w stosunku pracy na czas określony mogą otrzymać pożyczkę w wysokości proporcjonalnej do pozostałego czasu zatrudnienia. W przypadku przyznania pożyczki w pełnej wysokości (osiągane przez pożyczkobiorcę wynagrodzenie umożliwia spłatę) okres, na który zostaje zawarta umowa nie może być dłuższy niż pozostały okres zatrudnienia. 7. Pożyczka mieszkaniowa pobrana na cele ujęte w poz. 1 załącznika nr 6 do Regulaminu nie wyklucza uzyskania pożyczki na cele ujęte w poz. 2-6 załącznika nr 6 do Regulaminu. 6

7 8. Warunkiem przyznania kolejnej pożyczki mieszkaniowej na cele ujęte w poz. 1 załącznika nr 6 jest całkowita spłata pożyczki poprzednio uzyskanej. 9. Można ubiegać się tylko jeden raz i tylko o jeden rodzaj pożyczki wyszczególniony w poz. 2 6 załącznika nr 6 do Regulaminu. 10. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 5 % od kwoty pożyczki. Kwota odsetek jest naliczana z góry w całości, w chwili zawarcia umowy. 11. Okres spłaty pożyczki wynosi: - dla pożyczki mieszkaniowej ujętej w poz. 1 załącznika 6 do Regulaminu 3 lata, - dla pożyczki mieszkaniowej ujętej w poz. 2-6 załącznika 6 do Regulaminu 5 lat, licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do zakończenia stosunku pracy pożyczkobiorcy z Pogotowiem Opiekuńczym. Na wniosek zainteresowanego okres spłaty może być skrócony. 12. Początek spłaty pożyczki następuje nie później niż w 3 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy. 13. Pożyczkobiorca, który zgodnie z art.87 ą 1 i art. 91 Kodeksu Pracy nie osiąga minimalnego wynagrodzenia, zobowiązany jest wpłacać do kasy lub na konto Pogotowia Opiekuńczego do 10 dnia każdego miesiąca, raty z tytułu spłaty pożyczki w ustalonej wysokości. 14. W przypadku zalegania ze spłatą pożyczki mieszkaniowej przyznane pożyczkobiorcy świadczenia (zapomogi, dofinansowania urlopowe) są zaliczane na poczet zaległego zadłużenia. 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek pożyczkobiorcy spłata pożyczki może być czasowo zawieszona przez Dyrektora, w sumie na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 16. Przy składaniu wniosku o pożyczkę na cele mieszkaniowe zgodnie z załącznikiem 7 do Regulaminu pracownik obowiązany jest dołączyć dokumenty określone w załączniku 7a do Regulaminu. 17. Osoby, które nie korzystały z pożyczek na cele mieszkaniowe mają pierwszeństwo w otrzymaniu takowej pożyczki. Mają pierwszeństwo również przed osobami, które w poprzednim roku kalendarzowy nie zostały uwzględnione ze względu na brak środków ZFŚS. Okres oczekiwania na pożyczkę mieszkaniową uzależniony jest od ilości złożonych podań i posiadanych środków finansowych Funduszu. Podania składa się do Komisji Socjalnej. 18. Z chwilą ustania stosunku pracy łączącego pożyczkobiorcę z Pogotowiem Opiekuńczym, pozostała do spłaty część pożyczki z Funduszu podlega natychmiastowej spłacie w całości. W przypadku, gdy stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na rentę lub emeryturę spłata pożyczki realizowana jest na dotychczasowych zasadach. 19. Pożyczkobiorcy, którym ustał stosunek pracy łączący ich z Pogotowiem Opiekuńczym, mogą zwrócić się z zaopiniowanym przez poręczycieli podaniem do Dyrektora o wyrażenie zgody na spłatę pożyczki na dotychczasowych zasadach. Pozytywna decyzja Dyrektora wiąże się z koniecznością sporządzenia aneksu do umowy. 20. W razie zaprzestania spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę zobowiązanie spłaty przenosi się na poręczycieli. 21. Umorzenie udzielonej pożyczki na cele mieszkaniowe następuje tylko w przypadku śmierci pożyczkobiorcy. 22. Wnioski o pożyczki mieszkaniowe należy składać do ostatniego dnia każdego miesiąca, które następnie rozpatrzone zostaną na posiedzeniu Komisji odbywającym się do 10 dnia każdego nowego miesiąca. 7

8 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie zmiany w Regulaminie podlegają uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi i wymagają formy pisemnej. 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem r. W uzgodnieniu z: 1. Przewodnicząca Koła NSZZ Solidarność... Pani Małgorzata Długa 8

9 Załącznik nr imię i nazwisko dokładny adres: tel. domowy.. Stanowisko, emeryt, rencista Oświadczenie o wysokości dochodów brutto* Oświadczam, że miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, wykazany w rocznych rozliczeniach podatkowych PIT wynosił: zł. (dochód brutto roczny : 12 m-cy : ilość osób w rodzinie) Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci ( w wieku do 18 lat lub do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat ) wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. Należy podać wszystkie dochody ( w tym np. alimenty, dochody ze środków U.E. po odliczeniu kosztów uzyskania, inne dochody nieopodatkowane w Polsce, itd. ) wszystkich członków rodziny; przy korzystaniu z formularzy PIT należy podać sumę z rubryk które należy aktualizować zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w PIT 36, PIT 37, PIT 40, PIT 40 a. Rezygnacja z deklaracji dochodów* Wnioskodawca może nie składać oświadczenia o przychodach. W takim przypadku będzie przyznana najniższa kwota dofinansowania. Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o wysokości dochodów i proszę o przyznanie świadczenia w wysokości odpowiadającej czwartej grupie zaszeregowania pod względem dochodów. Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za wpisanie danych nieprawdziwych. Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie pozbawiony prawa do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na okres 3 lat. *niepotrzebne skreślić... (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 9

10 Załącznik nr 2 W N I O S E K o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych..... imię i nazwisko dokładny adres: tel. domowy.. Stanowisko, emeryt, rencista Zapomogi socjalnej - losowej (właściwe podkreślić) Prośbę swą motywuję: Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy. Oświadczenie o wysokości dochodów brutto Oświadczam, że miesięczny dochód brutto na członka rodziny uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym, wykazany w rocznych rozliczeniach podatkowych PIT wynosił: zł. (dochód brutto roczny : 12 m-cy : ilość osób w rodzinie) Za członków rodziny uważa się wnioskodawcę, współmałżonka oraz dzieci (w wieku do 18 lat lub do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat) wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą i prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe. Należy podać wszystkie dochody ( w tym np. alimenty, dochody ze środków U.E. po odliczeniu kosztów uzyskania, inne dochody nieopodatkowane w Polsce, itd. ) wszystkich członków rodziny; przy korzystaniu z formularzy PIT należy podać sumę z rubryk, które należy aktualizować zgodnie ze zmianami wprowadzanymi w PIT 36, PIT 37, PIT 40, PIT 40 a. Oświadczam, że wyżej podane informacje są prawdziwe i jest mi znana odpowiedzialność prawna za wpisanie danych nieprawdziwych. Za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością wnioskodawca zostanie pozbawiony prawa do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na okres 3 lat. Załączniki: szt.... (data i czytelny podpis wnioskodawcy) Komisja Socjalna w dniu...proponuje przyznać / nie przyznać zapomogi... 10

11 Załącznik nr 2a W N I O S E K o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych..... imię i nazwisko dokładny adres: tel. domowy.. Stanowisko, emeryt, rencista 1. Dofinansowania do indywidualnego wypoczynku organizowanego we własnym zakresie w dniach od.. do Podpis specjalisty ds. kadr 2. Zwrotu części kosztów za wypoczynek dzieci (np. kolonie, obóz, itp.) (dołączyć rachunek) * Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy.... (data i czytelny podpis wnioskodawcy) *niepotrzebne skreślić Przyznano dofinansowanie z ZFŚS w wysokości:... Załącznik nr 2b W N I O S E K o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych..... imię i nazwisko dokładny adres: tel. domowy.. Stanowisko, emeryt, rencista 1. Dofinansowania do zakupu biletów wstępu na imprezę sportową, basen, siłownię, karnet do klubu sportowego, inne (określić) (właściwe podkreślić) (dołączyć rachunek za bilety wstępu) *. 2. Dofinansowanie do zakupu biletów wstępu na imprezę kulturalną, teatr, kino, opera, inne (określić).. (właściwe określić) (dołączyć rachunek za bilety wstępu) *. Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy.... (data i czytelny podpis wnioskodawcy) *niepotrzebne skreślić Przyznano dofinansowanie z ZFŚS w wysokości:... 11

12 Załącznik nr 2c W N I O S E K o przyznanie świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych..... imię i nazwisko dokładny adres: tel. domowy.. Stanowisko, emeryt, rencista Zapomogi rzeczowej Bony towarowe Ekwiwalent pieniężny Prośbę swą motywuję: Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy.... (data i czytelny podpis wnioskodawcy) Komisja Socjalna w dniu...proponuje przyznać / nie przyznać zapomogi rzeczowej-bony towarowe-ekwiwalent pieniężny... 12

13 Załącznik nr 2d WNIOSEK NR... /... rok O PRZYZNANIE ZAPOMOGI LOSOWEJ Z TYTUŁU ZGONU PRZYZNANE ŚWIADCZENIE: proszę przelać na moje konto nr Dane dotyczące osoby ubiegającej się: 1. Nazwisko i imię... PESEL Miejsce pracy, zajmowane stanowisko... lub adres... Dane dotyczące osoby zmarłej: 1. Nazwisko i imię Pokrewieństwo Nr aktu zgonu, wydany przez... Załączniki... (kserokopia aktu zgonu) (miejscowość dnia) (podpis Wnioskodawcy) 13

14 Załącznik nr 2e DECYZJA Gdańsk, dnia... Zapomogę losową z tytułu zgonu przyznano/nie przyznano* w kwocie......zł, słownie złotych... zgodnie z Regulaminem ZFŚS podpis przewodniczącego ZFŚS Podpis Dyrektora 14

15 Załącznik nr 2f KSIĘGOWOŚĆ Gdańsk, dnia... Uprzejmie proszę o wypłacenie przyznanej zgodnie z Regulaminem ZFŚS PO. zapomogi losowej Pani/u/... (Nazwisko i imię) PESEL...w kwocie... słownie złotych:... z tytułu zgonu członka rodziny. Płatne ze środków ZFŚS.... ( Podpis Dyrektora PO) 15

16 załącznik nr 2g W N I O S E K o przyznanie paczki świątecznej dla dziecka uprawnionego zgodnie z pkt. 2a do regulaminu ZFŚS..... imię i nazwisko dokładny adres: tel. domowy.. Stanowisko, emeryt, rencista Prośbę swą motywuję: Niekompletny wniosek nie będzie rozpatrzony i zostanie zwrócony wnioskodawcy.... (data i czytelny podpis wnioskodawcy) Komisja Socjalna w dniu...proponuje przyznać / nie przyznać paczki świątecznej. 16

17 Wypoczynek organizowany we własnym zakresie Załącznik nr 3 Limity świadczeń: Grupa Dochód na zaszeregowa osobę w nia rodzinie pracownika uprawnionego Dochód na osobę emeryta lub rencisty Wysokość dofinansowania przypadającego na: Pracownika uprawnionego Emeryta lub rencisty Dziecko pracownika, emeryta lub rencisty* I do 1 P do 1 E 0,9 P 0,9 E 90% K II od 1 P do 2 P od 1 E do 20,8 P 0,8 E 80% K E III od 2 P do 3 P od 2 E do 30,7 P 0,7 E 70% K E IV powyżej 3P powyżej 30,6 P 0,6 E 60% K E P aktualne minimalne wynagrodzenie brutto w gospodarce, ogłaszane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Monitorze Polskim. E aktualna najniższa emerytura K wysokość rachunku lub faktury za krajowy wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego (lub zakupionego) przez Pogotowie Opiekuńcze oraz indywidualnie przez osoby uprawnione w formie kolonii wypoczynkowych i zdrowotnych, obozów, zimowisk, wczasów wypoczynkowych i zdrowotnych, wyjazdów klimatycznych i zielonych szkół. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 1000 zł na jedno dziecko. Załącznik nr 4 Zapomogi losowe, socjalne i dopłaty do imprez Grupa Zaszere g Zapomogi losowe pracownik. Zapomogi losowe emerytów lub rencistów Wysokość świadczenia Zapomogi Zapomogi socjalne socjalne pracowników emerytów i rencistów Dopłaty do imprez kulturalnych Dopłaty do imprez sportowych I do 2 P do 2 E do 1,5 P do 1,5 E 80% R 80% K II do 1,5 P do 1,5 E do 1,0 P do 1,0 E 70% R 70% K III do 1,0 P do 1,0 E nie nie 60% R 60% K przysługuje przysługuje IV do 0,5 P do 0,5 E nie nie 50% R 50% K przysługuje przysługuje R - wysokość rachunku lub faktury za bilety wstępu na imprezy kulturalne, do teatru, opery, kina. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 100 zł na wszystkich uprawnionych w rodzinie. K wysokość rachunku lub faktury za bilety wstępu na imprezy sportowe, siłownię, basen, karnet do klubu sportowego. Dofinansowanie nie może być wyższe niż 100 zł na wszystkich uprawnionych w rodzinie. 17

18 Częstotliwość przyznawania świadczeń Załącznik nr 5 Rodzaj świadczenia Wypoczynek organizowany we własnym zakresie, kolonie dzieci i młodzieży Pożyczka na remont mieszkania, domu Pożyczka na zakup, rozbudowę, budowę (domu, mieszkania), adaptację pomieszczeń. Zasiłek socjalny Zapomoga losowa Dofinansowanie wycieczek organizowanych przez Pogotowie Opiekuńcze Dofinansowanie do imprez kulturalnych Dofinansowanie do imprez sportowych Częstotliwość przyznawania raz w roku raz na 3 lata Jednokrotnie raz w roku w losowo uzasadnionych przypadkach raz w roku raz w roku raz w roku Załącznik nr 6 Pożyczki na cele mieszkaniowe Limity świadczeń: L.p. Tytuł pożyczki Maksymalna wysokość pożyczki 1. Remont a) mieszkania b) domu zł zł. 2. Uzupełnienie wkładu własnego na własnościowe zł. mieszkanie spółdzielcze 3. Uzupełnienie wkładu własnego przy przekształceniu zł. prawa z lokatorskiego na własnościowe 4. Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne, do potrzeb zł. osób niepełnosprawnych, rozbudowa domu. 5. Zakup mieszkania, domu lub spółdzielczego zł. własnościowego prawa do mieszkania, domu 6. Budowa domu jednorodzinnego zł. W przypadku osób zatrudnionych na czas określony limit jest zmniejszony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia. 18

19 Załącznik nr 7 W N I O S E K o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych..... imię i nazwisko dokładny adres: tel. Domowy... Nr dowodu osobistego.. Stanowisko, emeryt, rencista 1) Proszę o przyznanie pożyczki mieszkaniowej w wysokości.. zł na okres... lat z przeznaczeniem na... 2) Pożyczkę proszę przekazać na konto nr... 3) Na poręczycieli proponuję: a)... zam... Nr dow. Osobistego... Podpis Poręczyciela... b)... zam... Nr dow. Osobistego... Podpis poręczyciela... 4) Do wniosku dołączam następujące dokumenty: a). b) c) d) Podpis wnioskodawcy 1. Informacja dotycząca braku zadłużenia wnioskodawcy z tytułu pożyczki mieszkaniowej Informacja o możliwości potrącania rat pożyczki wraz z odsetkami z wynagrodzenia.... Podpis Głównego Księgowego 1. Opinia Komisji Socjalnej zaopiniowano pozytywnie / negatywnie * na kwotę zł Podpis Komisji Socjalnej Zatwierdzam DYREKTOR.. 19

20 Załącznik nr 7a Dokumentacja wymagana przy pożyczkach na cele mieszkaniowe Pożyczka na: a) remont mieszkania - wniosek. b) remont domu - wniosek i dokument potwierdzający własność domu pożyczkobiorcy lub jego współmałżonka *. Pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego na mieszkanie spółdzielcze przydzielone na warunkach lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu - wniosek, - aktualna (tj. wydana nie wcześniej niż trzy lata przed wystąpieniem o pożyczkę) decyzja o przydziale mieszkania wydana na pożyczkobiorcę lub jego współmałżonka,* - dokument potwierdzający obowiązek wniesienia opłaty i jej wysokość, - zaświadczenie ze spółdzielni o wysokości wkładu własnego. Pożyczka na zakup mieszkania lub domu - wniosek, - akt notarialny zakupu mieszkania lub domu wystawiony na pożyczkobiorcę lub jego współmałżonka* lub przydział spółdzielczego własnościowego prawa do mieszkania wystawiony na pożyczkobiorcę lub jego współmałżonka*. Pożyczka na uzyskanie mieszkania drogą przydziału lub zamiany - wniosek, - aktualna (tj. wydana nie wcześniej niż trzy lata przed wystąpieniem o pożyczkę) decyzja o przydziale lub zamianie mieszkania wydana na pożyczkobiorcę lub jego współmałżonka,* - dokument potwierdzający obowiązek wniesienia opłaty i jej wysokość. Pożyczka na uzupełnienie wkładu własnego w przypadku przekształcenia lokatorskiego prawa do mieszkania na własnościowe prawo do mieszkania - wniosek, - aktualny (tj. wydany nie wcześniej niż trzy lata przed wystąpieniem o pożyczkę ) przydział mieszkania, z którego wynikają uprawnienia członkowskie pożyczkobiorcy lub jego współmałżonka,* - dokument potwierdzający konieczność wniesienia opłaty i jej wysokość. Pożyczka na adaptację pomieszczenia na lokal mieszkalny - wniosek, - decyzja o przydziale pomieszczenia na lokal mieszkalny wydana na pożyczkobiorcę lub jego współmałżonka.* Pożyczka na budowę lub rozbudowę domu jednorodzinnego - wniosek, - aktualne (tj. wydane nie wcześniej niż 3 lata przed wystąpieniem o pożyczkę) zezwolenie na budowę (rozbudowę) wystawione na pożyczkobiorcę lub jego współmałżonka.* - kosztorys, - w przypadku budowania domu jednorodzinnego przez spółdzielnię dokument potwierdzający kosztorys lub wysokość wkładu. * przez współmałżonka/ę rozumie się: małżonka/ę pożyczkobiorcy nie pozostającego z nim w rozdzielności majątkowej. 20