REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH"

Transkrypt

1 Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Zasady tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem określa: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U nr 70 poz. 335 z późn. zm.), ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (t.j. Dz.U nr 79 poz. 854 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U nr 43 poz. 349 ) 2 1. Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy wymienione w 1 ustawy, niniejszy Regulamin oraz zatwierdzony preliminarz opracowany na każdy rok kalendarzowy i zatwierdzany w ustalonym trybie. 2. Środkami funduszu administruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie oraz zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania funduszu w MOPS Regulamin gospodarowania ZFŚS, jego zmiany oraz coroczny preliminarz i zmiany w preliminarzu wymagają uzgodnienia z Zakładową Organizacją Związkową. Preliminarz funduszu na rok kalendarzowy Dyrektor MOPS ustala corocznie do 15 lutego w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową. Wzór preliminarza określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Prawo zgłaszania propozycji zmian w Regulaminie oraz w rocznym preliminarzu wydatków ZFŚS posiada Dyrektor i Zakładowa Organizacja Związkowa. Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu do Regulaminu w trybie obowiązującym wprowadzanie Regulaminu. 3. Decyzje w przedmiocie przyznawania świadczeń socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową.

2 4 1. W przypadku odmowy przyznania świadczenia (rzeczowego lub pieniężnego), osobie zainteresowanej w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisemnej decyzji odmownej służy prawo odwołania się do Dyrektora MOPS i wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu siedmiu dni od złożenia odwołania. Ponowna negatywna decyzja podjęta przez Dyrektora przy udziale Zakładowej Organizacji Związkowej jest ostateczna Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej, na obowiązujących drukach przewidzianych w Regulaminie, należy składać u Zastępcy Kierownika Działu Kadr i Administracji. Druki wniosków dostępne są u Zastępcy. 2. Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna pracownikom i innym osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS przez wywieszenie Regulaminu na tablicy ogłoszeń w świetlicy MOPS. 6 Wykonanie wydatków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dział Finansowo-Księgowy sporządza narastająco do 10-go każdego miesiąca za kwartał i przedkłada Dyrektorowi i Zakładowej Organizacji Związkowej. Wzór wykonania wydatków stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uprawnieni do korzystania ze świadczeń z Funduszu są: a) pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, c) członkowie rodzin pracowników, d) emeryci i renciści byli pracownicy MOPS oraz członkowie ich rodzin, e) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach jeżeli byli na ich utrzymaniu. 2. Członkami rodzin, o których mowa wyżej są: a) współmałżonkowie, b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu, przysposobione i przyjęte na wychowanie dzieci w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole (ponadgimnazjalnej, pomaturalnej i wyższej niezależnie od trybu nauki i pozostają na utrzymaniu tzn. nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek do ukończenia 24 roku życia.

3 c) osoby wymienione w pkt. b) będące całkowicie niezdolne do pracy bez względu na wiek. III. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie: 1. Wypoczynku w formie: 8 a) dopłaty do wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie, b) dopłaty do kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktycznych zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione. 2. Innej działalności o charakterze socjalnym związanej z wypoczynkiem osób uprawnionych oraz działalnością kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną organizowaną przez pracodawcę w formach grupowych. 3. Pomocy rzeczowej i pieniężnej dla osób uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w zależności od możliwości finansowych Funduszu. Pomoc rzeczowa może być udzielana w szczególności w formie zakupu: lekarstw, artykułów żywnościowych i niezbędnych sprzętów domowych. 4. Pomocy mieszkaniowej w formie pożyczek na warunkach określonych umową z przeznaczeniem na: a) pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, budowę lub kupno małego domu mieszkalnego lub lokalu mieszkaniowego, b) pożyczki na remont domu lub lokalu mieszkalnego, c) pożyczki na bieżącą konserwację domu lub lokalu mieszkalnego. IV. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS. 9 Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Pomoc ze środków ZFŚS w pierwszej kolejności przysługuje osobom uprawnionym: o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, rodzinom wielodzietnym o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej troski i kosztownego leczenia o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

4 osobom niepełnosprawnym, dotkniętym zdarzeniami losowymi. 1. Osoby ubiegające się o dopłatę: 10 do wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie, do kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktycznych zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione składają wnioski, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, w terminie do 15 maja każdego roku. Wnioski złożone po ww. terminie będą rozpatrywane indywidualnie. 2. Z dopłaty do wypoczynku, o którym mowa w 8 pkt. 1a osoba uprawniona może skorzystać raz w roku. 3. Z jednej wybranej formy wypoczynku o których mowa w 8 pkt. 1b osoba uprawniona może skorzystać raz na dwa lata. 4. Dopłata do wypoczynku wypłacana jest nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 5. Osoby uprawnione korzystające z wypoczynku w I kwartale roku dopłatę do wypoczynku otrzymują po ustaleniu preliminarza i tabeli dopłat po przedłożeniu deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu w poprzednim roku podatkowym. Deklaracje należy przedłożyć do zweryfikowania najpóźniej do 15 maja zgodnie z 12 ust Pomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana jest na wniosek osób uprawnionych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Z takim wnioskiem może też wystąpić z własnej inicjatywy pracodawca lub Zakładowa Organizacja Związkowa Podstawę do ustalenia ulgowych świadczeń (z dopłatą z Funduszu) stanowi przeciętny miesięczny dochód rodziny: 1) dochód rodziny stanowią: a) dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o dopłatę / pomoc pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ustalony w oparciu o roczną deklarację (wszystkie składane PIT-y), b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz poniesione koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z uwzględnieniem dochodu:

5 - utraconego oznaczającego utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, utratą dochodów nieopodatkowanych bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej - uzyskanego oznaczającego uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, uzyskaniem dochodów nieopodatkowanych bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, według stanu na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o dopłatę / pomoc. Dochód ten dzieli się na ilość miesięcy w jakich uzyskano go w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dopłatę / pomoc. 2. Uprawniony ubiegający się o pełnopłatne świadczenie zakupione ze środków ZFŚS nie ma obowiązku wykazywania dochodu. 3. Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu socjalnego obowiązane są do przedkładania dokumentów potwierdzających dochody oraz składania oświadczeń z powołaniem art. 233 kodeksu karnego o nie uzyskiwaniu innych dochodów poza wykazanymi we wniosku. 4. Dyrektor MOPS w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Zakładową może zobowiązać osobę ubiegającą się o świadczenie z funduszu do przedłożenia innych dokumentów potrzebnych do rozstrzygnięcia danej sprawy. 5. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnione mogą ubiegać się o świadczenia i usługi w całości finansowane z Funduszu. 6. Tabela dopłat do świadczeń socjalnych, o których mowa w 8 pkt 1, 2 i 3 będzie ustalana przez Dyrektora corocznie do ostatniego dnia lutego w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową. Wzór tabeli stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 7. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z ZFŚS, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z ZFŚS przez kolejne dwa lata działalności socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 8. Do wniosku o udzielenie z ZFŚS pomocy finansowej lub rzeczowej należy dołączyć do wglądu oryginały dokumentacji uprawniającej do tej pomocy. 9. Emeryci i renciści składają dodatkowo oświadczenie, że do deklaracji PIT-40a nie złożyli korekty w Urzędzie Skarbowym na dzień 15 maja danego roku.

6 V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE. 13 Przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dziale Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 2. Maksymalną wysokość pożyczek na poszczególne cele oraz ich oprocentowanie określa załącznik nr 7 ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową Pożyczka na bieżącą konserwację domu lub mieszkania może być udzielona raz na 16 m cy. Okres 16 m-cy nie jest wymagany w sytuacjach losowych zalanie mieszkania, pożar, itp. 2. Pożyczka na remont domu lub mieszkania może być przyznana raz na 32 m-ce. 3. Pożyczka na jeden z pozostałych celów określonych w 8 pkt 4 a) może być przyznana raz na 15 lat w okresie korzystania z Funduszu dla gospodarstwa domowego Maksymalny okres spłaty pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, budowę lub kupno małego domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego ustala się na 48 miesięcy 2. Maksymalny okres spłaty pożyczki na remont domu lub mieszkania ustala się na 32 miesiące. 3. Maksymalny okres spłaty pożyczki na bieżącą konserwację ustala się na 16 miesięcy. 17 Spłata pożyczki powinna rozpocząć się po upływie 1 miesiąca a w uzasadnionych wypadkach nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty jej udzielenia. 18 Szczegółowe warunki i okresy spłaty pożyczki określa umowa zawierana pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a pożyczkobiorcą wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu a w przypadku gdy pożyczkobiorca jest emerytem lub rencistą załącznik nr 10 do regulaminu O przyznanie pożyczki przeznaczonej na cele mieszkaniowe osoba uprawniona może ubiegać się po spłacie zobowiązań z Funduszu. 2. Wniosek złożony przed spłatą zobowiązań zwraca się bez rozpatrzenia wnioskodawcy.

7 20 1. Zastępca Kierownika Działu Kadr i Administracji prowadzi odrębną ewidencję wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe. 2. Wnioski są ewidencjonowane i rozpatrywane według kolejności wpływu. 3. Wnioski o przyznanie pomocy mieszkaniowej Zastępca Kierownika Działu Kadr i Administracji przedkłada Dyrektorowi MOPS raz na miesiąc w terminie do 25 go każdego miesiąca. 21 Wnioski, które nie mogą być załatwione pozytywnie z powodu braku środków finansowych podlegają załatwieniu w terminie późniejszym w miarę wpływu środków. 22 Po pozytywnym załatwieniu wniosku zawierana jest umowa, którą z jednej strony podpisują pożyczkobiorca i 2 poręczycieli zatrudnionych w MOPS na czas nie krótszy niż okres spłaty pożyczki, a z drugiej Dyrektor MOPS. 23 Niespłacona pożyczka, udzielona ze środków Funduszu staje się natychmiast wymagalna w razie rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub za wypowiedzeniem z powodu nienależytego wywiązywania się z obowiązków albo w wypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem 24 Pożyczka niezwrócona w ciągu 7 dni od daty rozwiązania stosunku pracy, w przypadkach o których mowa w 23, podlega oprocentowaniu w wysokości stosowanej przez Bank obsługujący Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dla kredytów konsumpcyjnych złotowych W przypadkach losowych, w szczególności takich jak: zalanie mieszkania, pożar, kradzież, bezrobocie członka rodziny pożyczkobiorca może ubiegać się o zawieszenie spłaty pożyczki. 2. Niespłacona pożyczka lub jej część może być umorzona w przypadku śmierci pożyczkobiorcy lub jego współmałżonka. 3. Wniosek w sprawie zawieszenia lub umorzenia niespłaconej pożyczki powinien być uzupełniony o dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy. 4. Decyzje o okresie zawieszenia lub umorzeniu podejmuje pracodawca po uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 26

8 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 27 Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia. 28 Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez Dyrektora i Zakładową Organizację Związkową.

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Preliminarz dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na. rok I. Dochody: 1. Stan funduszu na.. rok - 2. Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe - 3. Niewykorzystane środki na rachunku bankowym - z tego: - na cele pożyczek mieszkaniowych - - na pozostałe cele - 4. Odpis w 2009 r Wartość do ustalenia preliminarza wydatków - II. Wydatki: Wyszczególnienie Dopłaty do wypoczynku urlopowego, leczenia sanatoryjnego, wczasów profilaktycznych, kolonii, obozów organizowanych we własnym zakresie Wypoczynek, działalność kulturalna i rekreacyjna organizowana przez pracodawcę w formach grupowych Pomoc finansowa i rzeczowa Pomoc mieszkaniowa Kwota w zł Spłaty pożyczek mieszkaniowych wpływają na konto funduszu mieszkaniowego Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Dyrektor

10 Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS Wykonanie wydatków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok Wyszczególnienie Plan Wykonanie Dopłaty do wypoczynku urlopowego, leczenia sanatoryjnego, wczasów profilaktycznych, kolonii, obozów organizowanych przez osoby uprawnione we własnym zakresie Działalność kulturalna i rekreacyjna organizowana przez pracodawcę w formach grupowych Pomoc finansowa i rzeczowa Pozostało do wykorzystania Pomoc mieszkaniowa Razem

11 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS... Proszę o przyznanie dopłaty / sfinansowanie *) do: 1) wypoczynku organizowanego we własnym zakresie **). Oświadczam, że z urlopu wypoczynkowego będę korzystać w okresie od.. do.. 2) wypoczynku dla dziecka. w formie..**) (imię) 3) leczenia sanatoryjnego **) (imię) 4) wczasów profilaktycznych **) (imię) Do wniosku dołączam dokument potwierdzający udział w. 5) wypoczynku*), działalności kulturalno-oświatowej*), działalności sportowo-rekreacyjnej*) organizowanej w formie grupowej**). 2. Uprawnieni członkowie rodziny: Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Członkowie rodziny: ( 7 ust. 2 Regulaminu) 1) współmałżonkowie, 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu, przysposobione i przyjęte na wychowanie dzieci w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole (ponadgimnazjalnej, pomaturalnej i wyższej) niezależnie od trybu nauki i pozostają na utrzymaniu tzn. nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek do 24 roku życia, 3) osoby wymienione w pkt. 2 będące całkowicie niezdolne do pracy bez względu na wiek

12 3. Ja, niżej podpisany/a, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego, który mówi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód wszystkich uprawnionych członków rodziny według stanu na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wynosił: Lp. Imię i nazwisko Dochód za rok...wg PIT Dochód uzyskany Dochód utracony Razem: Dochód miesięczny: 4. Oświadczam, że w roku poprzedzającym korzystałam/łem/ z następujących świadczeń z ZFŚS: 5. Oświadczam, że mój dochód uległ/nie uległ *) zmianie, tj. uzyskałem(am) / utraciłem(am) *) dochód wymieniony w 12 ust.1 pkt 1 lit.c ***) Data i podpis *) niepotrzebne skreślić **) odpowiednie podkreślić ***) wypełnić przy ubieganiu się po raz kolejny w danym roku o pomoc / dopłatę.

13 Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS W N I O S E K o przyznanie pomocy finansowej (rzeczowej) 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy... Proszę o przyznanie pomocy bezzwrotnej w formie.. 2. Uzasadnienie: Uprawnieni członkowie rodziny: Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Członkowie rodziny: ( 7 ust. 2 Regulaminu) 1) współmałżonkowie, 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu, przysposobione i przyjęte na wychowanie dzieci w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole (ponadgimnazjalnej, pomaturalnej i wyższej) niezależnie od trybu nauki i pozostają na utrzymaniu tzn. nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek do ukończenia 24 roku życia, 3) osoby wymienione w pkt. 2 będące całkowicie niezdolne do pracy bez względu na wiek.

14 4. Ja, niżej podpisany/a, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego, który mówi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód wszystkich uprawnionych członków rodziny według stanu na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wynosił: Lp. Imię i nazwisko Dochód za rok...wg PIT Dochód uzyskany Dochód utracony Razem: Dochód miesięczny: 5. Oświadczam, że w roku poprzedzającym korzystałam/łem/ z następujących świadczeń z ZFŚS: 6. Oświadczam, że mój dochód uległ/nie uległ*) zmianie, tj. uzyskałem(am) / utraciłem(am)*) dochód wymieniony w 12 ust.1 pkt 1 lit.c.. Data i podpis *) niepotrzebne skreślić

15 Załącznik do wniosków o przyznanie świadczenia finansowego (rzeczowego) oraz świadczenia socjalnego. Imię i nazwisko:... Adres:... O ś w i a d c z e n i e Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego, który mówi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Oświadczam, że do deklaracji PIT-40a nie złożyłam/em korekty w Urzędzie Skarbowym na dzień 15 maja bieżącego roku. Stargard Szczeciński, dnia rok.... Podpis osoby składającej oświadczenie

16 Załącznik do wniosków o przyznanie świadczenia finansowego (rzeczowego) oraz świadczenia socjalnego. Imię i nazwisko:... Adres:... O ś w i a d c z e n i e Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego, który mówi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Oświadczam, że nie uzyskałam/em innych dochodów poza wykazanymi we wniosku. Stargard Szczeciński, dnia rok.... Podpis osoby składającej oświadczenie

17 Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS Tabela dopłat do świadczeń socjalnych na rok Dochód brutto na 1osobę w rodzinie ( zł ) Kwota dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ( zł ) ( 8 ust. 1a) Kwota dopłaty do kolonii, obozów, zimowisk, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktycznoleczniczych (zł) ( 8 ust. 1b) Minimalna kwota pomocy finansowej lub materialnej ( 8 ust. 3) ( zł ) p p p Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Dyrektor

18 Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS W N I O S E K o przyznanie pomocy mieszkaniowej 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.. 2. Proszę o przyznanie pomocy na.... i rozłożenie na.. rat. 3. Uzasadnienie:. Data i podpis

19 Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS Tabela wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe na. rok Cel pożyczki Maksymalna wysokość pożyczki w zł Pożyczka na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, budowę lub kupno małego domu lub lokalu mieszkalnego Pożyczka a remont domu lub lokalu mieszkalnego Pożyczka na bieżącą konserwację domu lub lokalu mieszkalnego Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Dyrektor

20 UMOWA w sprawie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS zawarta w dniu.. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zwanym dalej pracodawcą w imieniu którego działa Pani dyrektor MOPS, a Panią/Panem.. zam... zatrudnionym w Dziale została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. W dniu.. została przyznana Pani/Panu.... ze środków Funduszu pożyczka w wysokości. Słownie : z przeznaczeniem na:.. 2. Przyznana pożyczka jest nieoprocentowana Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi. miesięcy. Spłata pożyczki następuje od dnia w miesięcznych ratach. I rata w kwocie., następne w kwocie zł. 2. Przyznana pożyczka podlega zawieszeniu na okres Po upływie okresu zawieszenia pożyczka podlega spłacie od dnia...w miesięcznych ratach jak w pkt 1. 3 Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy.

21 4 1. Nie spłacona kwota staje się natychmiast wymagalna w przypadku: a) rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę za wypowiedzeniem, b) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w trybie art.52 KP lub za wypowiedzeniem z powodu nienależytego wywiązania się pracownika z jego obowiązków. 2. Nie zwrócona w ciągu 7 dni od daty rozwiązania stosunku pracy pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości stosowanej przez Bank obsługujący Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dla kredytów konsumpcyjnych złotowych. 5 Rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki. 6 W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę za środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, poręczyciele wyrażają zgodę na pokrycie należnej kwoty z ich wynagrodzeń. 7 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują pożyczkobiorca i księgowość. (pieczątka zakładu pracy) 1.. nazwisko i imię poręczyciela. Adres: podpis dow. osob Adres:. nazwisko i imię poręczyciela podpis.. dow. osob. podpis pożyczkobiorcy stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli DYREKTOR.

22 Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS UMOWA w sprawie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych zawarta w dniu.. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zwanym dalej pracodawcą w imieniu którego działa Pani dyrektor MOPS, a Panią/Panem.. zam... będącym emerytem lub rencistą MOPS została zawarta umowa o następującej treści: 1 3. W dniu.. została przyznana Pani/Panu.... ze środków Funduszu pożyczka w wysokości. Słownie : z przeznaczeniem na:.. 4. Przyznana pożyczka jest nieoprocentowana Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi. miesięcy. Spłata pożyczki następuje od dnia w miesięcznych ratach. I rata w kwocie., następne w kwocie zł. 4. Przyznana pożyczka podlega zawieszeniu na okres Po upływie okresu zawieszenia pożyczka podlega spłacie od dnia...w miesięcznych ratach jak w pkt 1. 3 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do regularnego spłacania pożyczki w kasie lub na konto MOPS. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy.

23 4 W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę za środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, poręczyciele wyrażają zgodę na pokrycie należnej kwoty z ich wynagrodzeń. 5 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują pożyczkobiorca i księgowość. (pieczątka zakładu pracy) 1.. nazwisko i imię poręczyciela. Adres: podpis dow. osob Adres:. nazwisko i imię poręczyciela podpis.. dow. osob. podpis pożyczkobiorcy stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli DYREKTOR.

24 Załącznik do umowy pożyczki z ZFŚS imię i nazwisko Stargard Szczeciński adres zamieszkania O Ś W I A D C Z E N I E W związku z pobraną przeze mnie pożyczką z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie..upoważniam Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie do pobierania rat pożyczki z moich poborów w ilości. począwszy od (liczba rat) po.. ( kwota rat) (miesiąc i rok) podpis pożyczkobiorcy