REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH"

Transkrypt

1 Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Zasady tworzenia i gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zwanego dalej Funduszem określa: ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U nr 70 poz. 335 z późn. zm.), ustawa o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. (t.j. Dz.U nr 79 poz. 854 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz.U nr 43 poz. 349 ) 2 1. Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych stanowią przepisy wymienione w 1 ustawy, niniejszy Regulamin oraz zatwierdzony preliminarz opracowany na każdy rok kalendarzowy i zatwierdzany w ustalonym trybie. 2. Środkami funduszu administruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów prawa w tym zakresie oraz zapewnienie warunków prawidłowego funkcjonowania funduszu w MOPS Regulamin gospodarowania ZFŚS, jego zmiany oraz coroczny preliminarz i zmiany w preliminarzu wymagają uzgodnienia z Zakładową Organizacją Związkową. Preliminarz funduszu na rok kalendarzowy Dyrektor MOPS ustala corocznie do 15 lutego w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową. Wzór preliminarza określa załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Prawo zgłaszania propozycji zmian w Regulaminie oraz w rocznym preliminarzu wydatków ZFŚS posiada Dyrektor i Zakładowa Organizacja Związkowa. Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu do Regulaminu w trybie obowiązującym wprowadzanie Regulaminu. 3. Decyzje w przedmiocie przyznawania świadczeń socjalnych poszczególnym osobom uprawnionym podejmuje Dyrektor w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową.

2 4 1. W przypadku odmowy przyznania świadczenia (rzeczowego lub pieniężnego), osobie zainteresowanej w ciągu siedmiu dni od otrzymania pisemnej decyzji odmownej służy prawo odwołania się do Dyrektora MOPS i wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozpatrzenie odwołania następuje w ciągu siedmiu dni od złożenia odwołania. Ponowna negatywna decyzja podjęta przez Dyrektora przy udziale Zakładowej Organizacji Związkowej jest ostateczna Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej, na obowiązujących drukach przewidzianych w Regulaminie, należy składać u Zastępcy Kierownika Działu Kadr i Administracji. Druki wniosków dostępne są u Zastępcy. 2. Treść Regulaminu jest ogólnie dostępna pracownikom i innym osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS przez wywieszenie Regulaminu na tablicy ogłoszeń w świetlicy MOPS. 6 Wykonanie wydatków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dział Finansowo-Księgowy sporządza narastająco do 10-go każdego miesiąca za kwartał i przedkłada Dyrektorowi i Zakładowej Organizacji Związkowej. Wzór wykonania wydatków stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. II. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Uprawnieni do korzystania ze świadczeń z Funduszu są: a) pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, b) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych, c) członkowie rodzin pracowników, d) emeryci i renciści byli pracownicy MOPS oraz członkowie ich rodzin, e) członkowie rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach jeżeli byli na ich utrzymaniu. 2. Członkami rodzin, o których mowa wyżej są: a) współmałżonkowie, b) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu, przysposobione i przyjęte na wychowanie dzieci w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole (ponadgimnazjalnej, pomaturalnej i wyższej niezależnie od trybu nauki i pozostają na utrzymaniu tzn. nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek do ukończenia 24 roku życia.

3 c) osoby wymienione w pkt. b) będące całkowicie niezdolne do pracy bez względu na wiek. III. PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie lub dofinansowanie: 1. Wypoczynku w formie: 8 a) dopłaty do wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie, b) dopłaty do kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktycznych zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione. 2. Innej działalności o charakterze socjalnym związanej z wypoczynkiem osób uprawnionych oraz działalnością kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną organizowaną przez pracodawcę w formach grupowych. 3. Pomocy rzeczowej i pieniężnej dla osób uprawnionych dotkniętych wypadkami losowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w zależności od możliwości finansowych Funduszu. Pomoc rzeczowa może być udzielana w szczególności w formie zakupu: lekarstw, artykułów żywnościowych i niezbędnych sprzętów domowych. 4. Pomocy mieszkaniowej w formie pożyczek na warunkach określonych umową z przeznaczeniem na: a) pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, budowę lub kupno małego domu mieszkalnego lub lokalu mieszkaniowego, b) pożyczki na remont domu lub lokalu mieszkalnego, c) pożyczki na bieżącą konserwację domu lub lokalu mieszkalnego. IV. ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS. 9 Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Pomoc ze środków ZFŚS w pierwszej kolejności przysługuje osobom uprawnionym: o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, rodzinom wielodzietnym o niskim dochodzie na osobę w rodzinie, mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej troski i kosztownego leczenia o niskim dochodzie na osobę w rodzinie,

4 osobom niepełnosprawnym, dotkniętym zdarzeniami losowymi. 1. Osoby ubiegające się o dopłatę: 10 do wypoczynku organizowanego przez osoby uprawnione we własnym zakresie, do kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktycznych zakupionych indywidualnie przez osoby uprawnione składają wnioski, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu, w terminie do 15 maja każdego roku. Wnioski złożone po ww. terminie będą rozpatrywane indywidualnie. 2. Z dopłaty do wypoczynku, o którym mowa w 8 pkt. 1a osoba uprawniona może skorzystać raz w roku. 3. Z jednej wybranej formy wypoczynku o których mowa w 8 pkt. 1b osoba uprawniona może skorzystać raz na dwa lata. 4. Dopłata do wypoczynku wypłacana jest nie później niż 5 dni przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 5. Osoby uprawnione korzystające z wypoczynku w I kwartale roku dopłatę do wypoczynku otrzymują po ustaleniu preliminarza i tabeli dopłat po przedłożeniu deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu w poprzednim roku podatkowym. Deklaracje należy przedłożyć do zweryfikowania najpóźniej do 15 maja zgodnie z 12 ust Pomoc rzeczowa lub finansowa przyznawana jest na wniosek osób uprawnionych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Z takim wnioskiem może też wystąpić z własnej inicjatywy pracodawca lub Zakładowa Organizacja Związkowa Podstawę do ustalenia ulgowych świadczeń (z dopłatą z Funduszu) stanowi przeciętny miesięczny dochód rodziny: 1) dochód rodziny stanowią: a) dochód członków rodziny uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku o dopłatę / pomoc pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ustalony w oparciu o roczną deklarację (wszystkie składane PIT-y), b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oraz poniesione koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, z uwzględnieniem dochodu:

5 - utraconego oznaczającego utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych, utratą dochodów nieopodatkowanych bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej - uzyskanego oznaczającego uzyskanie dochodu spowodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych, uzyskaniem dochodów nieopodatkowanych bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, według stanu na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o dopłatę / pomoc. Dochód ten dzieli się na ilość miesięcy w jakich uzyskano go w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dopłatę / pomoc. 2. Uprawniony ubiegający się o pełnopłatne świadczenie zakupione ze środków ZFŚS nie ma obowiązku wykazywania dochodu. 3. Osoby ubiegające się o świadczenia z funduszu socjalnego obowiązane są do przedkładania dokumentów potwierdzających dochody oraz składania oświadczeń z powołaniem art. 233 kodeksu karnego o nie uzyskiwaniu innych dochodów poza wykazanymi we wniosku. 4. Dyrektor MOPS w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Zakładową może zobowiązać osobę ubiegającą się o świadczenie z funduszu do przedłożenia innych dokumentów potrzebnych do rozstrzygnięcia danej sprawy. 5. W przypadkach szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnione mogą ubiegać się o świadczenia i usługi w całości finansowane z Funduszu. 6. Tabela dopłat do świadczeń socjalnych, o których mowa w 8 pkt 1, 2 i 3 będzie ustalana przez Dyrektora corocznie do ostatniego dnia lutego w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową. Wzór tabeli stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu. 7. Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o wysokości dochodu uprawniającego do dopłaty z ZFŚS, przedłożyła sfałszowany dokument lub wykorzystała przyznaną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem, traci prawo do korzystania z ZFŚS przez kolejne dwa lata działalności socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 8. Do wniosku o udzielenie z ZFŚS pomocy finansowej lub rzeczowej należy dołączyć do wglądu oryginały dokumentacji uprawniającej do tej pomocy. 9. Emeryci i renciści składają dodatkowo oświadczenie, że do deklaracji PIT-40a nie złożyli korekty w Urzędzie Skarbowym na dzień 15 maja danego roku.

6 V. ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY NA CELE MIESZKANIOWE. 13 Przyznanie pomocy na cele mieszkaniowe odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dziale Osoba ubiegająca się o pomoc na cele mieszkaniowe składa odpowiedni wniosek. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu. 2. Maksymalną wysokość pożyczek na poszczególne cele oraz ich oprocentowanie określa załącznik nr 7 ustalony przez Dyrektora w uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową Pożyczka na bieżącą konserwację domu lub mieszkania może być udzielona raz na 16 m cy. Okres 16 m-cy nie jest wymagany w sytuacjach losowych zalanie mieszkania, pożar, itp. 2. Pożyczka na remont domu lub mieszkania może być przyznana raz na 32 m-ce. 3. Pożyczka na jeden z pozostałych celów określonych w 8 pkt 4 a) może być przyznana raz na 15 lat w okresie korzystania z Funduszu dla gospodarstwa domowego Maksymalny okres spłaty pożyczki na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, budowę lub kupno małego domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego ustala się na 48 miesięcy 2. Maksymalny okres spłaty pożyczki na remont domu lub mieszkania ustala się na 32 miesiące. 3. Maksymalny okres spłaty pożyczki na bieżącą konserwację ustala się na 16 miesięcy. 17 Spłata pożyczki powinna rozpocząć się po upływie 1 miesiąca a w uzasadnionych wypadkach nie później niż po upływie 3 miesięcy od daty jej udzielenia. 18 Szczegółowe warunki i okresy spłaty pożyczki określa umowa zawierana pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a pożyczkobiorcą wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu a w przypadku gdy pożyczkobiorca jest emerytem lub rencistą załącznik nr 10 do regulaminu O przyznanie pożyczki przeznaczonej na cele mieszkaniowe osoba uprawniona może ubiegać się po spłacie zobowiązań z Funduszu. 2. Wniosek złożony przed spłatą zobowiązań zwraca się bez rozpatrzenia wnioskodawcy.

7 20 1. Zastępca Kierownika Działu Kadr i Administracji prowadzi odrębną ewidencję wniosków o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe. 2. Wnioski są ewidencjonowane i rozpatrywane według kolejności wpływu. 3. Wnioski o przyznanie pomocy mieszkaniowej Zastępca Kierownika Działu Kadr i Administracji przedkłada Dyrektorowi MOPS raz na miesiąc w terminie do 25 go każdego miesiąca. 21 Wnioski, które nie mogą być załatwione pozytywnie z powodu braku środków finansowych podlegają załatwieniu w terminie późniejszym w miarę wpływu środków. 22 Po pozytywnym załatwieniu wniosku zawierana jest umowa, którą z jednej strony podpisują pożyczkobiorca i 2 poręczycieli zatrudnionych w MOPS na czas nie krótszy niż okres spłaty pożyczki, a z drugiej Dyrektor MOPS. 23 Niespłacona pożyczka, udzielona ze środków Funduszu staje się natychmiast wymagalna w razie rozwiązania umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy lub za wypowiedzeniem z powodu nienależytego wywiązywania się z obowiązków albo w wypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika za wypowiedzeniem 24 Pożyczka niezwrócona w ciągu 7 dni od daty rozwiązania stosunku pracy, w przypadkach o których mowa w 23, podlega oprocentowaniu w wysokości stosowanej przez Bank obsługujący Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dla kredytów konsumpcyjnych złotowych W przypadkach losowych, w szczególności takich jak: zalanie mieszkania, pożar, kradzież, bezrobocie członka rodziny pożyczkobiorca może ubiegać się o zawieszenie spłaty pożyczki. 2. Niespłacona pożyczka lub jej część może być umorzona w przypadku śmierci pożyczkobiorcy lub jego współmałżonka. 3. Wniosek w sprawie zawieszenia lub umorzenia niespłaconej pożyczki powinien być uzupełniony o dokumenty potwierdzające zaistniały wypadek losowy. 4. Decyzje o okresie zawieszenia lub umorzeniu podejmuje pracodawca po uzgodnieniu z Zakładową Organizacją Związkową VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 26

8 W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 27 Zmiany Regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia. 28 Regulamin wchodzi w życie po podpisaniu przez Dyrektora i Zakładową Organizację Związkową.

9 Załącznik nr 1 do Regulaminu ZFŚS Preliminarz dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na. rok I. Dochody: 1. Stan funduszu na.. rok - 2. Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe - 3. Niewykorzystane środki na rachunku bankowym - z tego: - na cele pożyczek mieszkaniowych - - na pozostałe cele - 4. Odpis w 2009 r Wartość do ustalenia preliminarza wydatków - II. Wydatki: Wyszczególnienie Dopłaty do wypoczynku urlopowego, leczenia sanatoryjnego, wczasów profilaktycznych, kolonii, obozów organizowanych we własnym zakresie Wypoczynek, działalność kulturalna i rekreacyjna organizowana przez pracodawcę w formach grupowych Pomoc finansowa i rzeczowa Pomoc mieszkaniowa Kwota w zł Spłaty pożyczek mieszkaniowych wpływają na konto funduszu mieszkaniowego Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Dyrektor

10 Załącznik nr 2 do Regulaminu ZFŚS Wykonanie wydatków w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok Wyszczególnienie Plan Wykonanie Dopłaty do wypoczynku urlopowego, leczenia sanatoryjnego, wczasów profilaktycznych, kolonii, obozów organizowanych przez osoby uprawnione we własnym zakresie Działalność kulturalna i rekreacyjna organizowana przez pracodawcę w formach grupowych Pomoc finansowa i rzeczowa Pozostało do wykorzystania Pomoc mieszkaniowa Razem

11 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Załącznik nr 3 do Regulaminu ZFŚS... Proszę o przyznanie dopłaty / sfinansowanie *) do: 1) wypoczynku organizowanego we własnym zakresie **). Oświadczam, że z urlopu wypoczynkowego będę korzystać w okresie od.. do.. 2) wypoczynku dla dziecka. w formie..**) (imię) 3) leczenia sanatoryjnego **) (imię) 4) wczasów profilaktycznych **) (imię) Do wniosku dołączam dokument potwierdzający udział w. 5) wypoczynku*), działalności kulturalno-oświatowej*), działalności sportowo-rekreacyjnej*) organizowanej w formie grupowej**). 2. Uprawnieni członkowie rodziny: Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Członkowie rodziny: ( 7 ust. 2 Regulaminu) 1) współmałżonkowie, 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu, przysposobione i przyjęte na wychowanie dzieci w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole (ponadgimnazjalnej, pomaturalnej i wyższej) niezależnie od trybu nauki i pozostają na utrzymaniu tzn. nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek do 24 roku życia, 3) osoby wymienione w pkt. 2 będące całkowicie niezdolne do pracy bez względu na wiek

12 3. Ja, niżej podpisany/a, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego, który mówi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód wszystkich uprawnionych członków rodziny według stanu na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wynosił: Lp. Imię i nazwisko Dochód za rok...wg PIT Dochód uzyskany Dochód utracony Razem: Dochód miesięczny: 4. Oświadczam, że w roku poprzedzającym korzystałam/łem/ z następujących świadczeń z ZFŚS: 5. Oświadczam, że mój dochód uległ/nie uległ *) zmianie, tj. uzyskałem(am) / utraciłem(am) *) dochód wymieniony w 12 ust.1 pkt 1 lit.c ***) Data i podpis *) niepotrzebne skreślić **) odpowiednie podkreślić ***) wypełnić przy ubieganiu się po raz kolejny w danym roku o pomoc / dopłatę.

13 Załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS W N I O S E K o przyznanie pomocy finansowej (rzeczowej) 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy... Proszę o przyznanie pomocy bezzwrotnej w formie.. 2. Uzasadnienie: Uprawnieni członkowie rodziny: Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia Członkowie rodziny: ( 7 ust. 2 Regulaminu) 1) współmałżonkowie, 2) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu, przysposobione i przyjęte na wychowanie dzieci w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole (ponadgimnazjalnej, pomaturalnej i wyższej) niezależnie od trybu nauki i pozostają na utrzymaniu tzn. nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek do ukończenia 24 roku życia, 3) osoby wymienione w pkt. 2 będące całkowicie niezdolne do pracy bez względu na wiek.

14 4. Ja, niżej podpisany/a, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego, który mówi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 oświadczam, że przeciętny miesięczny dochód wszystkich uprawnionych członków rodziny według stanu na miesiąc poprzedzający złożenie wniosku wynosił: Lp. Imię i nazwisko Dochód za rok...wg PIT Dochód uzyskany Dochód utracony Razem: Dochód miesięczny: 5. Oświadczam, że w roku poprzedzającym korzystałam/łem/ z następujących świadczeń z ZFŚS: 6. Oświadczam, że mój dochód uległ/nie uległ*) zmianie, tj. uzyskałem(am) / utraciłem(am)*) dochód wymieniony w 12 ust.1 pkt 1 lit.c.. Data i podpis *) niepotrzebne skreślić

15 Załącznik do wniosków o przyznanie świadczenia finansowego (rzeczowego) oraz świadczenia socjalnego. Imię i nazwisko:... Adres:... O ś w i a d c z e n i e Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego, który mówi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Oświadczam, że do deklaracji PIT-40a nie złożyłam/em korekty w Urzędzie Skarbowym na dzień 15 maja bieżącego roku. Stargard Szczeciński, dnia rok.... Podpis osoby składającej oświadczenie

16 Załącznik do wniosków o przyznanie świadczenia finansowego (rzeczowego) oraz świadczenia socjalnego. Imię i nazwisko:... Adres:... O ś w i a d c z e n i e Uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego, który mówi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Oświadczam, że nie uzyskałam/em innych dochodów poza wykazanymi we wniosku. Stargard Szczeciński, dnia rok.... Podpis osoby składającej oświadczenie

17 Załącznik nr 5 do Regulaminu ZFŚS Tabela dopłat do świadczeń socjalnych na rok Dochód brutto na 1osobę w rodzinie ( zł ) Kwota dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie ( zł ) ( 8 ust. 1a) Kwota dopłaty do kolonii, obozów, zimowisk, leczenia sanatoryjnego i wczasów profilaktycznoleczniczych (zł) ( 8 ust. 1b) Minimalna kwota pomocy finansowej lub materialnej ( 8 ust. 3) ( zł ) p p p Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Dyrektor

18 Załącznik nr 6 do Regulaminu ZFŚS W N I O S E K o przyznanie pomocy mieszkaniowej 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy.. 2. Proszę o przyznanie pomocy na.... i rozłożenie na.. rat. 3. Uzasadnienie:. Data i podpis

19 Załącznik nr 7 do Regulaminu ZFŚS Tabela wysokości pożyczek na cele mieszkaniowe na. rok Cel pożyczki Maksymalna wysokość pożyczki w zł Pożyczka na uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, budowę lub kupno małego domu lub lokalu mieszkalnego Pożyczka a remont domu lub lokalu mieszkalnego Pożyczka na bieżącą konserwację domu lub lokalu mieszkalnego Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Dyrektor

20 UMOWA w sprawie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS zawarta w dniu.. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zwanym dalej pracodawcą w imieniu którego działa Pani dyrektor MOPS, a Panią/Panem.. zam... zatrudnionym w Dziale została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. W dniu.. została przyznana Pani/Panu.... ze środków Funduszu pożyczka w wysokości. Słownie : z przeznaczeniem na:.. 2. Przyznana pożyczka jest nieoprocentowana Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi. miesięcy. Spłata pożyczki następuje od dnia w miesięcznych ratach. I rata w kwocie., następne w kwocie zł. 2. Przyznana pożyczka podlega zawieszeniu na okres Po upływie okresu zawieszenia pożyczka podlega spłacie od dnia...w miesięcznych ratach jak w pkt 1. 3 Pożyczkobiorca upoważnia zakład pracy do potrącania pożyczki z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy.

21 4 1. Nie spłacona kwota staje się natychmiast wymagalna w przypadku: a) rozwiązania umowy o pracę przez pożyczkobiorcę za wypowiedzeniem, b) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w trybie art.52 KP lub za wypowiedzeniem z powodu nienależytego wywiązania się pracownika z jego obowiązków. 2. Nie zwrócona w ciągu 7 dni od daty rozwiązania stosunku pracy pożyczka podlega oprocentowaniu w wysokości stosowanej przez Bank obsługujący Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dla kredytów konsumpcyjnych złotowych. 5 Rozwiązanie umowy o pracę bez winy pracownika nie powoduje zmiany warunków spłaty pożyczki. 6 W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę za środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, poręczyciele wyrażają zgodę na pokrycie należnej kwoty z ich wynagrodzeń. 7 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 8 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują pożyczkobiorca i księgowość. (pieczątka zakładu pracy) 1.. nazwisko i imię poręczyciela. Adres: podpis dow. osob Adres:. nazwisko i imię poręczyciela podpis.. dow. osob. podpis pożyczkobiorcy stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli DYREKTOR.

22 Załącznik nr 9 do Regulaminu ZFŚS UMOWA w sprawie pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych zawarta w dniu.. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zwanym dalej pracodawcą w imieniu którego działa Pani dyrektor MOPS, a Panią/Panem.. zam... będącym emerytem lub rencistą MOPS została zawarta umowa o następującej treści: 1 3. W dniu.. została przyznana Pani/Panu.... ze środków Funduszu pożyczka w wysokości. Słownie : z przeznaczeniem na:.. 4. Przyznana pożyczka jest nieoprocentowana Przyznana pożyczka podlega spłacie w całości. Okres jej spłaty wynosi. miesięcy. Spłata pożyczki następuje od dnia w miesięcznych ratach. I rata w kwocie., następne w kwocie zł. 4. Przyznana pożyczka podlega zawieszeniu na okres Po upływie okresu zawieszenia pożyczka podlega spłacie od dnia...w miesięcznych ratach jak w pkt 1. 3 Pożyczkobiorca zobowiązuje się do regularnego spłacania pożyczki w kasie lub na konto MOPS. Oświadczenie stanowi załącznik do umowy.

23 4 W razie nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez pożyczkobiorcę za środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, poręczyciele wyrażają zgodę na pokrycie należnej kwoty z ich wynagrodzeń. 5 Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6 Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują pożyczkobiorca i księgowość. (pieczątka zakładu pracy) 1.. nazwisko i imię poręczyciela. Adres: podpis dow. osob Adres:. nazwisko i imię poręczyciela podpis.. dow. osob. podpis pożyczkobiorcy stwierdzam własnoręczność podpisów poręczycieli DYREKTOR.

24 Załącznik do umowy pożyczki z ZFŚS imię i nazwisko Stargard Szczeciński adres zamieszkania O Ś W I A D C Z E N I E W związku z pobraną przeze mnie pożyczką z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego w kwocie..upoważniam Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie do pobierania rat pożyczki z moich poborów w ilości. począwszy od (liczba rat) po.. ( kwota rat) (miesiąc i rok) podpis pożyczkobiorcy

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze (pieczątka placówki) PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Załączniki do Regulaminu ZFŚS:

Załączniki do Regulaminu ZFŚS: Załącznik nr do Zarządzenia nr Załączniki do Regulaminu ZFŚS: Załącznik Nr 1: TABELA DOFINANSOWANIA WYPOCZYNKU DLA OSÓB UPRAWNIONYCH I ICH DZIECI dofinansowanie wypoczynku dofinansowanie średni dochód

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami wg Aneksu nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu nr 2 z dn. 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 08 stycznia 2009.r REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKOŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PAWŁOWICACH Część I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin obowiązuje w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany: 1 I Rozdział 2 8. [osoby uprawnione] otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne Ojrzanów, dnia 01.09.1998 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE 1. Podstawy prawne Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny

OŚWIADCZENIE. pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Załącznik Nr 1 OŚWIADCZENIE pracownika Domu Pomocy Społecznej w Uzdowie o średnich miesięcznych dochodach brutto na członka rodziny Ja niżej podpisany(a).uprzedzony (a) o odpowiedzialności karnej za składanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: zł.

WNIOSEK. Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości: zł. Wrocław, dnia - - r. imię i nazwisko adres zamieszkania Zakładowa Komisja Socjalna Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Strzegomska 49a 53-611 Wrocław WNIOSEK Proszę o przyznanie mi pożyczki mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. I. Podstawy prawne wydania regulaminu

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. I. Podstawy prawne wydania regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Podstawy prawne wydania regulaminu Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie Kleczew 2010-04-07 Spis treści: Część I Postanowienia ogólne - str. 3 Część II Tworzenie Funduszu - str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/10 Wójta Gminy Kowal z dnia 19 sierpnia 2010r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU I. Przepisy wstępne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W MYSŁOWICACH W MYSŁOWICACH I. Postanowienia ogólne Podstawy prawne działalności Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych określają:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Zespole Szkół Budowlanych w Nowym Sączu Poniższy regulamin gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r.

Aneks nr 2/2015 z dnia r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia r. Aneks nr 2/2015 z dnia 15.06.2015 r. do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego od dnia 27.05.2014 r. Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1159.2017.VII z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Dobrym Mieście I. Podstawy opracowania regulaminu: 1 Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu Przepisy wstępne. 1 Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE Zał. do Zarządzenia nr 107 /14 Dyrektora MOS Ustka z dnia 07.05.2014r REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W USTCE POSTANOWIENIA WSTĘPNE Zakładowy Fundusz Świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Zaborze ZABÓR 2012 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII W ZABORZE

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Lp. Treść Dochody Koszty 1. Naliczanie Funduszu Dofinansowanie a) Stan Funduszu z roku ubiegłego b) Odpis:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 5 w Rybniku. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Podstawy prawne funkcjonowania ZFŚS 1. Kodeks pracy, art. 16, art. 94 pkt. 8; 2. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/16 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze z dnia 29.09.2016.r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r.

Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r. Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Otwocka Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE NR 58/2016 WÓJTA GMINY ŁUBNIANY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku

R E G U L A M I N. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku I. Podstawy opracowania regulaminu 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 181/2012 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Pierzchnica. Na

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 44 IM. UNICEF W BYTOMIU I. Postanowienia ogólne. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8

Symbol dokumentu: PS 06.01/PW 8 Strona 1 z 7 Na podstawie ustawy z dnia 04 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tj.dz. U. z 2012r. Nr 100, poz. 592 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów...

1. imię i nazwisko... zamieszkania stanowisko i wymiar zatrudnienia nr emerytury-renty w przypadku emerytów i rencistów... Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS 1. imię i nazwisko... Załącznik nr 1 2. adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 3 im.gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem I Podstawa Prawna Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W IBRAMOWICACH 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. Nr 43, poz.163; nr

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Łodzi im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Franciszkańska 137 Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości

W N I O S E K. o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości /Imię i Nazwisko/ /Adres zamieszkania/ /Placówka/ /Stanowisko/ Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Komisja Socjalna ds. pożyczek W N I O S E K o przyznanie ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości z przeznaczeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH w Grzybnie Spis treści: I. Podstawy prawne. II. Postanowienia ogólne. III. Osoby uprawnione do korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną Regulaminu stanowią: 1)Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta Nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO W LUBLINIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. [zakres regulacji] Regulamin zakładowego funduszu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach.

Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. Aneks nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Gliwicach. W rozdziale IV Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych:

Bardziej szczegółowo