P D 1 stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P D 1 stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych"

Transkrypt

1 A. 4. raktyka zawodowa Z podstawy programowej Uczeń: Efekty kształcenia Uszczegółowione Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia BH(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska BH(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych BH(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań KS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 1 zorganizować stanowisko montażowe zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 2 dokonać analizy wszystkich zaprezentowanych zasad organizacji stanowiska serwisowego D 1 stosować środki ochrony indywidualnej podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych 2 stosować środki ochrony zbiorowej podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych 1 dokonać analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pod kątem wykonywania prac montażowych i instalacyjnych 2 przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych 3 przestrzegać zasad ochrony środowiska podczas wykonywania prac montażowych i instalacyjnych 1 skomunikować się ze współpracownikami 2 planować pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań D 1 ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania KS(1) przestrzega zasad kultury i etyki 1 przestrzegać zasad kultury i etyki KS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań 1 przewidzieć skutki podejmowanych działań B KS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej 1 przestrzegać tajemnicy zawodowej JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań 1 posłużyć się językiem angielskim w zakresie wspomagającym wykonywane zadań zawodowych technika informatyka z zastosowaniem poprawnej terminologii 1 ocenić jakość wykonania przydzielonych zadań D D normy jakości w produkcji komputerów osobistych przepisy BH podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych przepisy dotyczące certyfikatu zgodności komputerów osobistych z normami elektromagnetycznymi (E) zasady dotyczące ergonomii stanowiska pracy, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej gospodarka odpadami niebezpiecznymi organizacja i wyposażenie stanowiska montażowego i serwisowego organizacja pracy przedsiębiorstwa zasady odpowiedzialności za swoja pracę hierarchia służbowa na określonym stanowisku pracy obieg dokumentacji na stanowisku pracy tajemnica służbowa obszary wykorzystania języka obcego na powierzonym stanowisku pracy symbole graficzne i oznaczenia podzespołów parametry techniczne podzespołów lub (podstawowy lub ponadpodstawowy) Kategoria A, B,, D

2 OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy KZ(E.b)(1) rozpoznaje symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego KZ(E.b)(2) dobiera elementy i konfiguracje systemu komputerowego KZ(E.b)(5) rozróżnia parametry sprzętu komputerowego 1 wprowadzić rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy D 1 zidentyfikować symbole graficzne podzespołów systemu komputerowego A 2 zidentyfikować oznaczenia podzespołów systemu komputerowego A 3 zanalizować oznaczenia podzespołów systemu komputerowego D 1 zidentyfikować podstawowe parametry techniczne elementów systemu komputerowego A 1 rozróżnić parametry sprzętu komputerowego B KZ(E.b)(11) korzysta z publikacji elektronicznych 1 użyć publikacji dokumentacji technicznej w formie elektronicznej E.12.1(13) odczytuje dokumentację techniczną informatycznych systemów E.12.1(4) montuje komputer osobisty z podzespołów E.12.1(19) stosuje przepisy prawa dotyczące certyfikacji E i recyklingu E.12.1(7) instaluje i aktualizuje systemy operacyjne i aplikacje E.12.1(8) stosuje polecenia systemów operacyjnych do zarządzania systemem E.12.1(9) instaluje i konfiguruje sterowniki urządzeń E.12.1(10) konfiguruje ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym E.12.2(3) przygotowuje urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy 1 zanalizować dokumentację techniczną informatycznych systemów D 2 zinterpretować zapisy zawarte w dokumentacji informatycznych systemów B 1 zaplanować kolejność prac montażowych D 2 dobrać narzędzia i urządzenia do określonych czynności monterskich 3 dobrać podzespoły komputerowe według zaplanowanej konfiguracji 4 wykonać montaż zestawu komputerowego zgodnie z zaplanowaną konfiguracją 5 wykonać konfigurację BIOS SETU 1 sporządzić dokumentacje rejestracyjną i sprawozdawczą dotyczącą obrotu zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 1 zainstalować różne systemy operacyjne 2 zaktualizować system operacyjny 3 zainstalować aplikacje systemowe 4 zaktualizować aplikacje 1 zastosować podstawowe polecenia wiersza poleceń 2 użyć symboli wieloznacznych w poleceniach 3 stworzyć proste pliki wsadowe 1 zainstalować sterowniki różnych urządzeń 1 zainstalować sterowniki różnych urządzeń 2 skonfigurować sterowniki urządzeń 1 dobrać elementy systemu operacyjnego 2 zmienić wygląd elementów systemu operacyjnego 1 określić sposób podłączenia urządzenia peryferyjnego do komputera oraz źródła zasilania 2 zmontować lub przygotować do pracy urządzenie peryferyjne według dokumentacji produktu dokumentacja techniczna urządzeń techniki komputerowej instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych montaż zestawu komputerowego z podzespołów instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych diagnostyka komputera osobistego diagnostyka systemu operacyjnego zasady naprawy i konserwacji urządzeń techniki komputerowej instalacja systemu operacyjnego na stacji roboczej (Windows, Linux) aktualizacja systemu operacyjnego uruchamianie systemu operacyjnego konfiguracja i zrządzanie systemem operacyjnym zarządzanie dyskami i partycjami obsługa zasobów (foldery, pliki) aplikacje systemowe instalowanie i usuwanie aplikacji rejestr systemu programy użytkowe i narzędziowe sieciowe systemy operacyjne Windows Server, Linux, NetWare instalacja serwera i konfiguracja serwera programy do administracji lokalnymi sieciami komputerowymi symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń sieciowych zasada aktualizowania oprogramowania urządzeń sieciowych

3 E.12.2(7) instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych komputera osobistego E.12.2(8) konfiguruje urządzenia peryferyjne komputera osobistego E.12.2(5) dobiera i wymienia materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego E.12.2(4) stosuje przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadami niebezpiecznymi E.12.3(3) lokalizuje oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego E.12.3(4) lokalizuje oraz usuwa usterki systemu operacyjnego i aplikacji E.13.2(1) modernizuje i rekonfiguruje serwery E.13.3(1) instaluje sieciowe systemy operacyjne E.13.3(2) konfiguruje interfejsy sieciowe E.13.3(14) konfiguruje usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację I), system nazw, routing, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall) E.13.3(16) konfiguruje usługi serwerów internetowych KZ(E.b)(3) dobiera oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań KZ(E.b)(4) stosuje zabezpieczenia sprzętu komputerowego i systemu operacyjnego KZ(E.b)(10) charakteryzuje rodzaje oprogramowania użytkowego 3 połączyć urządzenie peryferyjne z komputerem osobistym za pomocą określonego interfejsu funkcje zarządzalnych przełączników 1 dobrać odpowiedni sterownik do określonego urządzenia peryferyjnego 2 zainstalować sterownik dla określonego urządzenia peryferyjnego 1 skonfigurować sterowniki urządzeń peryferyjnych D 2 skonfigurować urządzenia peryferyjne według dokumentacji technicznej D 1 wymienić materiały eksploatacyjne w różnych urządzeniach peryferyjnych A 1 sporządzać dokumentację przekazywania odpadów niebezpiecznych 1 wykonać diagnostykę podzespołów komputera osobistego 2 usuwać typowe uszkodzenia podzespołów komputera osobistego 1 wykonać diagnostykę systemu operacyjnego i aplikacji 2 usuwać uszkodzenia systemu operacyjnego i aplikacji 1 zmodernizować serwer D 2 zrekonfigurować serwer D 1 zainstalować różne sieciowe systemy operacyjne 2 zweryfikować poprawność instalacji D 1 skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z poleceń systemowych 2 skonfigurować interfejs sieciowy korzystając z plików konfiguracyjnych 1 skonfigurować usługi odpowiedzialne za adresację hostów (adresację I) 2 skonfigurować usługi odpowiedzialne za system nazw 3 skonfigurować usługi odpowiedzialne za routing 4 skonfigurować usługi odpowiedzialne za zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall) 1 zainstalować usługi serwerów internetowych 2 udostępnić usługi serwerów internetowych 3 skonfigurować usługi serwerów internetowych 1 dobrać oprogramowanie użytkowe do realizacji określonych zadań w konfiguracji i monitoringu sieciowego 1 zastosować metody zabezpieczenia sprzętu komputerowego pracującego w sieci 2 zabezpieczyć dostęp do systemu operacyjnego komputerów pracujących w sieci 3 zastosować metody zabezpieczenia sprzętu komputerowego pracującego w sieci 1 rozróżniać rodzaje oprogramowania użytkowego B 2 scharakteryzować rodzaje oprogramowania użytkowego wykorzystywanego przy administrowaniu sieciowymi systemami operacyjnymi B rodzaje i sposób obsługi urządzeń telefonii internetowej sieci wirtualne metody ataków sieciowych rodzaje oprogramowania zabezpieczającego zasoby sieciowe rodzaje i dobór US sieciowego archiwizacja zasobów sieciowych rodzaje testów i pomiarów pasywnych rodzaje testów i pomiarów aktywnych urządzenia diagnostyczne narzędzia pomiarowe konta użytkowników: lokalne i domenowe grupy użytkowników prawa użytkowników profil użytkownika zasady zabezpieczeń dla domeny i jednostki organizacyjnej zadania administracyjne narzędzia administracyjne uprawnienia NTFS przydziały dyskowe zasada wykonywania aplikacji po stronie klienta i serwera systemy zarządzania treścią rodzaje technologii i języków programowania właściwych do budowy aplikacji realizujących zadania po stronie klienta i serwera współpraca aplikacji z internetową bazą

4 E.13.3(3) udostępnia zasoby lokalnej sieci komputerowej E.13.3(6) zarządza kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera E.13.3(7) konfiguruje usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej 3 stosować różne rodzaje oprogramowania użytkowego do administrowania sieciowymi systemami operacyjnymi pobieranie, przekazywanie do 1 mapować i udostępniać dyski sieciowe 1 założyć nowych użytkowników 2 ustawić użytkownikom prawa dostępu 3 utworzyć grupę użytkowników 4 zmienić uprawnienia użytkowników i grup 5 zastosować zasady zarządzania kontami sieciowymi 1 skonfigurować usługi katalogowe lokalnej sieci komputerowej 1 zarządzać centralnie stacjami roboczymi E.13.3(8) zarządza centralnie stacjami roboczymi 2 zastosować skrypty logowania E.13.3(9) rozpoznaje protokoły aplikacyjne 1 zidentyfikować protokoły aplikacyjne A E.13.3(10) monitoruje działania użytkowników lokalnej sieci komputerowej E.13.3(12) przestrzega zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych E.13.3(18) lokalizuje i usuwa przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych E.13.3(19) zabezpiecza komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą KZ(E.b)(12) przestrzega zasad zarządzania projektem w trakcie organizacji i planowania pracy E.13.1(7) dobiera elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe E.13.1(10) dobiera przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego 1 kontrolować ruch w sieci 2 analizować logi zdarzeń D 1 przestrzegać zasad ochrony zasobów sieciowych B 1 zlokalizować przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych 2 usunąć przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych 1 zabezpieczyć komputery przed zawirusowaniem D 2 zabezpieczyć komputery przed niekontrolowanym przepływem informacji D 3 zabezpieczyć komputery przed utratą D 4 dobrać i zastosować urządzenia do podtrzymywania napięcia w sieci (US) 5 dobrać i zastosować urządzenia i oprogramowanie do archiwizacji w sieci 1 zastosować zasady dotyczące organizacji montażu lokalnych sieci 1 zdefiniować podstawowe pojęcia dotyczące elementów okablowania strukturalnego A 2 sklasyfikować elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia sieciowe i oprogramowanie sieciowe na etapie montażu sieci 3 dobrać elementy komputerowej sieci strukturalnej do określonej architektury sieci 4 dobrać urządzenia sieciowe do określonych warunków montażowych 1 dobrać określone narzędzia, przyrządy oraz urządzenia do realizowanych prac montażowych E.13.1(11) montuje okablowanie sieciowe 1 zastosować zasady montażu okablowania strukturalnego internetowej bazy metody uwierzytelniania z wykorzystaniem internetowej bazy dynamiczne zarządzanie treścią i multimediami konfiguracja internetowych baz na potrzeby aplikacji internetowych testowanie aplikacji internetowych wykonywanych po stronie serwera bezpieczeństwo aplikacji wykonywanych po stronie serwera konfiguracja serwerów i przeglądarek pod obsługę aplikacji internetowych tworzenie, konfiguracja i kontrola bazy frameworki zasady tworzenia witryn internetowych

5 E.13.1(6) wykonuje projekt lokalnej sieci komputerowej E.13.1(12) wykonuje pomiary okablowania strukturalnego E.13.2(2) konfiguruje przełączniki lokalnych sieci E.13.2(4) konfiguruje rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa (ang. Firewall) E.13.2(5) konfiguruje urządzenia dostępu do lokalnej sieci komputerowej bezprzewodowej E.13.2(6) konfiguruje urządzenia telefonii internetowej E.13.2(8) tworzy sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych E.13.1(15) wykonuje pomiary i testy sieci logicznej E.13.2(9) monitoruje pracę urządzeń lokalnych sieci E.13.3(17) określa rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej E.14.2(2) posługuje się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz 2 wykonać montaż okablowania strukturalnego według projektu 3 sprawdzić poprawność montażu okablowania strukturalnego B 1 przestrzegać harmonogramu realizacji prac montażowych oraz procedur odbioru D 1 wykonać pomiar okablowania strukturalnego 2 zanalizować wyniki pomiarów okablowania strukturalnego D 1 skonfigurować ustawienia zarządzalnego przełącznika sieciowego D 1 skonfigurować ustawienia routera przewodowego D 2 skonfigurować ustawienia firewalla D 1 skonfigurować urządzenia dostępu do lokalnej sieci bezprzewodowej D 1 skonfigurować urządzenia telefonii internetowej VoI D 1 stworzyć różne konfiguracje wirtualnych sieci 1 wykonać aktywne pomiary sieci logicznej z iniekcją zestawów testowych 2 zanalizować wyniki pomiarów i testów D 1 monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci D 1 dokonać naprawy okablowania strukturalnego D 1 zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu strukturalizacji informacji w bazie 2 zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu wyszukiwania informacji w bazie 3 zastosować instrukcje strukturalnego języka zapytań w celu zmiany informacji w bazie E.14.2(6) instaluje systemy baz i systemy 1 zainstalować systemy baz zarządzania bazami 2 zainstalować systemy zarządzania bazami E.14.2(7) modyfikuje i rozbudowuje struktury baz 1 zmodyfikować strukturę bazy 2 rozbudować strukturę bazy E.14.2(9) zarządza bazą i jej bezpieczeństwem 1 zarządzać bazą E.14.2(11) udostępnia zasoby bazy w sieci 1 wyeksportować raport do pliku HTML E.14.2(13) kontroluje spójność baz 1 kontrolować spójność fizyczną bazy 2 kontrolować spójność logiczną bazy E.14.2(12) zarządza kopiami zapasowymi baz 1 zarządzać kopiami zapasowymi baz i ich odzyskiwaniem 2 zarządzać odzyskiwaniem E.14.2(14) dokonuje naprawy baz 1 określić przyczyny uszkodzenia bazy

6 E.14.3(6) wykorzystuje środowisko programistyczne: edytor, kompilator i debugger E.14.3(7) kompiluje i uruchamia kody źródłowe E.14.3(9) stosuje skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych; E.14.3(10) wykorzystuje frameworki do tworzenia własnych aplikacji E.14.3(13) dokumentuje tworzoną aplikację E.14.3(14) zamieszcza opracowane aplikacje w Internecie E.14.3(8) wykorzystuje języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera E.14.3(11) pobiera dane aplikacji i przechowuje je w bazach E.14.3(12) testuje tworzoną aplikację i modyfikuje jej kod źródłowy 2 naprawić bazę korzystając z odpowiedniego oprogramowania 1 dobrać odpowiednie środowiska programistyczne do określonych zadań lub języków programowania 2 przygotować do pracy różne środowiska programistyczne 3 wykorzystać różne środowiska programistyczne do tworzenia aplikacji internetowych 1 określić zasady kompilacji i uruchamiania kodów źródłowych w różnych środowiskach programistycznych 2 skompilować i uruchomić kody źródłowe w różnych środowiskach programistycznych 1 tworzyć skrypty wykonywane po stronie klienta w różnych językach programowania 1 zastosować frameworki w tworzeniu aplikacji internetowych 1 zastosować komentarze i uwagi w kodzie źródłowym aplikacji internetowej 2 stworzyć helpy i tutoriale do własnych aplikacji internetowych 1 opublikować pliki aplikacji na zdalnych serwerach. 1 dobierać język programowania do określonego zadania realizowanego po stronie serwera 2 wykorzystywać różne języki programowania do współpracy z internetową bazą 1 skonfigurować internetowe bazy na potrzeby przechowywania aplikacji internetowych 2 pobrać dane z aplikacji internetowych 3 wczytać dane z aplikacji internetowych do bazy 1 przeprowadzić testy aplikacji internetowych

7 lanowane zadania (ćwiczenia) Uczniowie w trakcie praktyki zawodowej wykonują zadania w rzeczywistych warunkach pracy. Wykonywane zadania uzależnione są od sprzętu, oprogramowania i technologii stosowanych w zakładzie pracy. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne raktyka zawodowa powinna umożliwiać konfrontację, poszerzenie wiedzy i umiejętności uzyskanej w szkole. Zadania realizowane przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej są skorelowane z treściami programowymi zrealizowanymi w szkole. elem praktyki zawodowej jest pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności opanowanych w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji programu praktyki uczniowie powinni doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy. Wskazane jest dostosowywanie sposobu realizacji programu praktyki zawodowej do specyfiki przedsiębiorstwa. odczas praktyki uczniowie powinni poznać pracę wszystkich działów przedsiębiorstwa oraz wykonywać zadania na różnych stanowiskach pracy. Uczniowie powinni dokumentować przebieg praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk. Bardzo ważne jest doskonalenie kompetencji personalnych i społecznych: odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz wdrażanie do samokontroli, przed przystąpieniem uczniów do wykonywania prac, należy zapoznać ich z przepisami obowiązującymi na danym stanowisku pracy. 1. Środki dydaktyczne Uczniowie będą wykonywali zadania zawodowe w przedsiębiorstwie odpowiednio wyposażonym, w rzeczywistych warunkach pracy. 2. Zalecane metody dydaktyczne Warunkiem osiągnięcia założonych efektów kształcenia jest dobór odpowiednich metod i form kształcenia. Uczniowie będą wykonywali zadania zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy. 3. Formy organizacyjne Dominująca forma organizacyjna pracy uczniów: indywidualna. 4. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Dokonując oceny pracy uczniów należy zwrócić uwagę na: wygląd zewnętrzny, kulturę osobistą i zawodową, zdyscyplinowanie i punktualność, pracowitość, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, samodzielność podczas wykonywania zadań, odpowiedzialność za powierzone mienie, zainteresowanie wykonywaną pracą. Na zakończenie praktyki zawodowej opiekun powinien wpisać w dzienniku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia wraz z nabytymi przez niego umiejętnościami zawodowymi oraz propozycję oceny końcowej. Ważne z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy jest uwzględnienie w ocenie efektów kształcenia w obszarze kompetencje personalne i społeczne (KS), zwłaszcza przestrzeganie zasad kultury i etyki.

PRAKTYKA ZAWODOWA- TECHNIK INFORMATYK. (nowa podstawa programowa od 2012) Semestr II

PRAKTYKA ZAWODOWA- TECHNIK INFORMATYK. (nowa podstawa programowa od 2012) Semestr II Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plac Rynek 8 Starachowice Tel. (41) 2747024 starachowice@zak.edu.pl PRAKTYKA ZAWODOWA- TECHNIK INFORMATYK (nowa podstawa programowa od 2012) Semestr II Podczas dwóch lat nauki

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54

Zespół Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54 TECHNIK INFORMATYK 351203 Klasa III ( 4 tygodnie-punkty usługowe i serwisowe, dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, sklepy komputerowe) Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: E.12. Montaż

Bardziej szczegółowo

Technik Informatyk. Odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu jest warunkiem zaliczenia semestru. Kiedy i jak długo? Semestr II-4 tygodnie-160 godzin

Technik Informatyk. Odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu jest warunkiem zaliczenia semestru. Kiedy i jak długo? Semestr II-4 tygodnie-160 godzin Technik Informatyk Odbycie zajęć praktycznej nauki zawodu jest warunkiem zaliczenia semestru Kiedy i jak długo? Semestr II-4 tygodnie-160 godzin Materiał kształcenia normy jakości w produkcji komputerów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 CZAS TRWANIA PRAKTYKI III KLASA 4 TYGODNIE / 160 GODZIN

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 CZAS TRWANIA PRAKTYKI III KLASA 4 TYGODNIE / 160 GODZIN PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 CZAS TRWANIA PRAKTYKI III KLASA 4 TYGODNIE / 160 GODZIN Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: BHP(7)1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technikum Zawód: technik informatyk PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technikum Zawód: technik informatyk 351203 Lp. Temat 1 Zajęcia wprowadzające. Zapoznanie z zakładem, regulaminem pracy, przepisami BHP oraz instruktaż bhp. 2 Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk Symbol 351203

Technik informatyk Symbol 351203 Technik informatyk Symbol 351203 Kwalifikacje: E.12. - Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. E.13. - Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

Bardziej szczegółowo

2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy. Słuchacz powinien poznać:

2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy. Słuchacz powinien poznać: PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK Praktyka zawodowa powinna odbyć się: w semestrze II 4 tygodnie Praktyka zawodowa Organizacja praktyk zawodowych Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń:

Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk

Technik informatyk. 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik informatyk Technik informatyk Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje wchodzące w skład tego zawodu, uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w trzech obszarach branży informatycznej. E12 - montaż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technik Informatyk 351203

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ. Technik Informatyk 351203 oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Zespół Szkół onadgimnazjalnych nr 1 im. Hipolita egielskiego w ile ROGRM RKTYKI ZWOOWEJ Technik Informatyk 351203 1.1 raktyka zawodowa. Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Technik Informatyk. ZSP Jasieniec

Technik Informatyk. ZSP Jasieniec Technik Informatyk ZSP Jasieniec Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki, poprzez przemysłu,

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.12, E.13 i E.14

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.12, E.13 i E.14 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik informatyk (351203) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.12, E.13 i E.14 E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

Kategoria taksonomiczna. Poziom wymagań programowych

Kategoria taksonomiczna. Poziom wymagań programowych raktyki zawodowe 1. Organizacja praktyk zawodowych 2. rzygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy 3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej 4. Tworzenie aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 351203 CZAS TRWANIA PRAKTYKI 4 TYGODNIE (klasa II SP) SŁUCHACZ PO REALIZACJI PRAKTYK POTRAFI: zorganizować stanowisko montażowe zgodnie z wymogami

Bardziej szczegółowo

1. Praktyka zawodowa na kierunku Technik informatyk 160 h/ 4 tygodnie/ powinna odbyć się na II semestrze.

1. Praktyka zawodowa na kierunku Technik informatyk 160 h/ 4 tygodnie/ powinna odbyć się na II semestrze. 1. Praktyka zawodowa na kierunku Technik informatyk 160 h/ 4 tygodnie/ powinna odbyć się na II semestrze. 13.1. Organizacja praktyk zawodowych 13.2. Przygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ U PRACODAWCY - rok szkolny 2015/2016 TECHNIK INFORMATYK NR PROGRAMU- 351203 ILOŚĆ GODZIN 160 MIEJSCE PRAKTYK - JEDNOSTKA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Program praktyk zakłada

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK (351203)

TECHNIK INFORMATYK (351203) TEHNIK INFORMATYK (351203) raktyki zawodowe - 4 tyg. 160 godz. 1. Organizacja praktyk zawodowych 2. rzygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy 3. Montaż i obsługa lokalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik informatyk Symbol zawodu: 351203 Czas trwania praktyki: 4 tygodnie (160 godz.) Organizacja praktyki zawodowej 1. Uszczegółowione efekty kształcenia zorganizować stanowisko

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna 13. raktyki zawodowe 13.1. Organizacja praktyk zawodowych 13.2. rzygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy 13.3.

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. technik informatyk 351203 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30 1. Informacje o zawodzie RAKTYKA ZAWODOWA ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK INFORMATYK 351203 nr szkolnego zestawu programów nauczania 351203/TI/ZSE-H/2012.08.30 Technik informatyk potwierdzając kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja praktyk zawodowych. Uszczegółowione efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania

1. Organizacja praktyk zawodowych. Uszczegółowione efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna. Materiał nauczania raktyki zawodowe- technik informatyk 1. Organizacja praktyk zawodowych 2. rzygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy 3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej 4. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK 351203

TECHNIK INFORMATYK 351203 TEHNIK INFORMATYK 351203 raktyki zawodowe 1. Organizacja praktyk zawodowych 2. rzygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy 3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej 4.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYK. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. TECHNIKUM INFORMATYCZNE im. Wincentego Witosa. ...

DZIENNICZEK PRAKTYK. Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej. TECHNIKUM INFORMATYCZNE im. Wincentego Witosa. ... Organizacja praktyk zawodowych: - znać normy jakości w produkcji komputerów osobistych, - przepisy BHP podczas wykonywania powierzonych zadań zawodowych, -przepisy dotyczące certyfikatu zgodności komputerów

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK Praktyki zawodowe 4 tyg. 160 godz.

TECHNIK INFORMATYK Praktyki zawodowe 4 tyg. 160 godz. TEHNIK INFORMTYK 351203 raktyki zawodowe 4 tyg. 160 godz. raktyki zawodowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych Kategoria taksonomiczna Materiał

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Organizacja praktyk zawodowych. Poziom wymagań programowych (P lub PP) taksonomiczna. Kategoria

Praktyki zawodowe Organizacja praktyk zawodowych. Poziom wymagań programowych (P lub PP) taksonomiczna. Kategoria raktyki zawodowe 13.1. Organizacja praktyk zawodowych 13.2. rzygotowanie stanowiska komputerowego i urządzeń peryferyjnych do pracy 13.3. Montaż i obsługa lokalnej sieci komputerowej 13.4. Tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: Technik informatyk; symbol 351203 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODUTECHNIK INFORMATYK

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODUTECHNIK INFORMATYK ROGRM RKTYKI ZWOOWEJ L ZWOUTEHNIK INFORMTYK 351203 1. Organizacja praktyk zawodowych BH(7)1 zorganizować stanowisko montażowe zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 4 im Janusza Groszkowskiego al. Bielska Tychy PRAKTYK. imię i nazwisko stażysty. miejsce odbywania praktyki

Zespół Szkół nr 4 im Janusza Groszkowskiego al. Bielska Tychy PRAKTYK. imię i nazwisko stażysty. miejsce odbywania praktyki Zespół Szkół nr 4 im Janusza Groszkowskiego al. Bielska 100 43-100 Tychy DZIENNICZEK PRAKTYK imię i nazwisko stażysty miejsce odbywania praktyki TECHNIK INFORMATYK 2017/2018 Obowiązki pracownika Kodeks

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12.2. Aplikacje wykonywane po stronie serwera ominująca metodą kształcenia powinna być metoda praktyczna, która

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik informatyk; 351203

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik informatyk; 351203 Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik informatyk; symbol 351203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik informatyk; symbol 351203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik informatyk; symbol 351203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK - STAŻ

PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK - STAŻ PROGRAM DODATKOWEGO MODUŁU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRAKTYCZNEGO DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK - STAŻ 1) Cele edukacyjne (kompetencje i umiejętności, w tym przygotowujące do egzaminu zawodowego), które osiągnie

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203 owiatowy Zespół Nr 2 SOMSiT rogram praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203

Program praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203 owiatowy Zespół Nr 2 SOMSiT rogram praktyki zawodowej dla zawodu technik informatyk 351203 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej.

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 9.1. rojektowanie i wykonywanie produktów i usług reklamowych 9.1. rojektowanie produktów i usług

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL IV TI 6 godziny tygodniowo (6x15 tygodni =90 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 2. Przygotowanie środowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu "Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi "

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi Wymagania edukacyjne z przedmiotu "Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi " 9.1. Instalacja i konfiguracja serwera, usługi sieciowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA Technik informatyk II semestr 4 tygodnie, 160 godzin III semestr 4 tygodnie, 160 godzin

PRAKTYKA ZAWODOWA Technik informatyk II semestr 4 tygodnie, 160 godzin III semestr 4 tygodnie, 160 godzin PRAKTYKA ZAWODOWA Technik informatyk II semestr 4 tygodnie, 160 godzin III semestr 4 tygodnie, 160 godzin Materiał kształcenia Organizowanie stanowiska pracy. Zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej. Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej. Część pisemna egzaminu Każda kwalifikacja (E.12., E.13., E.14.) kończy się odrębnym egzaminem pisemnym. Jest przeprowadzana w formie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Policealna Nr 4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku ul. Świętojańska 1

Szkoła Policealna Nr 4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku ul. Świętojańska 1 Szkoła Policealna Nr 4 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białymstoku ul. Świętojańska 1 Kwalifikacje zawodowe Technik informatyk w 2 letnim cyklu kształcenia zdobywa 3 kwalifikacje zawodowe: Montaż i eksploatacja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWE TECHNIK INFORMATYK

PRAKTYKI ZAWODOWE TECHNIK INFORMATYK PRAKTYKI ZAWODOWE TECHNIK INFORMATYK Uszczegółowione efekty kształcenia Słuchacz po zrealizowaniu zajęć potrafi: BHP(7)1 zorganizować stanowisko montażowe zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik informatyk; symbol 351203 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Montaż i eksploatacja komputerów

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ nr... /...

UMOWA O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ nr... /... UMOWA O PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ nr... /... zawarta dnia... pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa, zwanym dalej Szkołą, reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Ślusarczyka Dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum

Rok szkolny 2015/16 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum Lp. 1 Temat 1. Konfigurowanie urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do sieci Internet 2 3 4 5 Symulatory programów konfiguracyjnych urządzeń Konfigurowanie urządzeń Konfigurowanie urządzeń sieci Funkcje zarządzalnych

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne

Prowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne rowadzenie sprzedaży zajęcia praktyczne 7. 1. zynności przedsprzedażowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programo wych Kategoria taksonomic zna H(8)1

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. KL ITI 2 godziny tygodniowo (2x30 tygodni = 60 godzin ),

PLAN WYNIKOWY DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. KL ITI 2 godziny tygodniowo (2x30 tygodni = 60 godzin ), PLAN WYNIKOWY DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ KL ITI 2 godziny tygodniowo (2x30 tygodni = 60 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć Kod Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ----- technik informatyk 351203 ----- Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 311[07] - technik elektronik 1. Cele kształcenia - posługiwać się dokumentacją techniczną dokumentacją serwisową oraz instrukcjami obsługi urządzeń elektronicznych,

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu:

USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA Dla przedmiotu: Urządzenia techniki komputerowej Technik informatyk 351203 Kwalifikacja pierwsza - (E.12) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

Dzienniczek praktyk zawodowych

Dzienniczek praktyk zawodowych Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich Dzienniczek praktyk zawodowych imię i nazwisko:. czas trwania praktyki: rok szkolny:.. zakład pracy:... zawód:

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01]T,SP/2004.06.14 - technik informatyk 1. Cele kształcenia charakteryzować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa oraz służb informatycznych w przedsiębiorstwie,

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji. PKZ(E.b)(4)2 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego.

Temat lekcji. PKZ(E.b)(4)2 Zabezpieczanie dostępu do systemu operacyjnego. ROZKŁAD MATERIAŁU Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Technik informatyk 3503 Kwalifikacja pierwsza - (E.) Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Opracował:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ

PLAN WYNIKOWY DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ PLAN WYNIKOWY DIAGNOSTYKA I NAPRAWA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ KL IITI 2 godziny tygodniowo (2x30 tygodni =60 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 41. Tworzenie specyfikacji

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK INFORMATYK EE.08. EE.09. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych 351203 Technik informatyk 351203

Bardziej szczegółowo

CZYM ZAJMUJE SIĘ, CO ROBI TECHNIK INFORMATYK?

CZYM ZAJMUJE SIĘ, CO ROBI TECHNIK INFORMATYK? CZYM ZAJMUJE SIĘ, CO ROBI TECHNIK INFORMATYK? Technik informatyk opracowuje, uruchamia i obsługuje własne programy aplikacyjne, przystosowuje aplikacje firmowe na potrzeby zakładu pracy. Obsługuje komputery

Bardziej szczegółowo

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających

NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających Części egzaminu NOWY EGZAMIN ZAWODOWY Informacje dla Zdających Część pisemna: test składający się z 40 zadań wielokrotnego wyboru, czas 60 min. Część praktyczna: test praktyczny składający się z jednego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM NR 9 LOTNICZE IM. BOHATERÓW NARWIKU W WARSZAWIE, UL. GŁADKA 16 REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA ORAZ WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ymagania edukacyjne z przedmiotu Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych ymagania stawiane przed uczniem podzielone są na trzy grupy: wymagania podstawowe (); wymagania dopełniające ();

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Oddział Biała Podlaska ul. Brzeska 19,21-500 Biała Podlaska, tel/fax: 83 343 81 18 bialapodlaska@zak.edu.

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Oddział Biała Podlaska ul. Brzeska 19,21-500 Biała Podlaska, tel/fax: 83 343 81 18 bialapodlaska@zak.edu. Praktyki zawodowe Kierunek: Technik Informatyk (nowa podstawa programowa) Wymiar praktyk: II semestr 4 tygodnie (160 godzin) 1. Organizacja praktyk zawodowych 2. Przygotowanie stanowiska komputerowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi:

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: Materiał nauczania Kategoria taksonomiczn Poziom wymagań PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 351203 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych Uszczegółowione

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: - zna rodzaje sieci - zna topologie sieciowe sieci WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. Lp Dział programu Sieci komputerowe Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy-

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PRAKTYKA ZAWODOWA. Cieszyn 2016

PROGRAM: PRAKTYKA ZAWODOWA. Cieszyn 2016 ROGRAM: RAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK INFORMATYK 351203 Technikum nr 1 w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 4-letni okres nauczania, 160 godzin (realizacja w klasie trzeciej) Cieszyn 2016

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej Podział i organizacja treści nauczania Opracował: Andrzej Nowak Organizacja treści nauczania dopasowana jest do programu nauczania i rozkładu materiału.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia 1.1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych

Efekty kształcenia 1.1. Wprowadzenie do systemów operacyjnych rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 2015/201 Klasa : 1 inf Zawód : technik informatyk; symbol 351203 rowadzący : Andrzej Matras Henryk Kuczmierczyk Na podstawie programu autorstwa: mgr Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania * /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik teleinformatyk; symbol 351103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Uczeń: z zakresu systemów WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Systemy operacyjne NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES): 351203 1. 2. Lp Dział programu Funkcje systemu operacyjnego Przygotowanie komputera osobistego do zainstalowania systemu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

"Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension")

Otwórz się na nowy wymiar (Open up to a new dimension) Program szkolenia uczestników w ramach programu Erasmus+ akcja KA1 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego "Otwórz się na nowy wymiar" ("Open up to a new dimension") Miejsce:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik elektronik; symbol 311408 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ),

PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH. KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), PLAN WYNIKOWY PROGRAMOWANIE APLIKACJI INTERNETOWYCH KL III TI 4 godziny tygodniowo (4x30 tygodni =120 godzin ), Program 351203 Opracowanie: Grzegorz Majda Tematyka zajęć 1. Wprowadzenie do aplikacji internetowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z Przedmiotów Informatycznych i Zawodowych. w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

Przedmiotowy System Oceniania. z Przedmiotów Informatycznych i Zawodowych. w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu Przedmiotowy System Oceniania z Przedmiotów Informatycznych i Zawodowych w Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu obowiązujący od 01.09.2015 System niniejszy jest formą kontraktu zawartego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ CZĘŚĆ I EFEKTY KSZTAŁCENIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ CZĘŚĆ I EFEKTY KSZTAŁCENIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ CZĘŚĆ I EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

351203(351103).M3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi

351203(351103).M3. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 351203(351103).M3. rojektowanie

Bardziej szczegółowo

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk

Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk Program praktyki zawodowej Praktyka zawodowa 312[01] - technik teleinformatyk 1. Cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - posługiwać się dokumentacją techniczną, dokumentacją

Bardziej szczegółowo

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem

1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 3 1. Zasady bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem 1 BHP oraz zasady porządkowe w pracowni komputerowej... 10 1.1. Bezpieczna praca przy komputerze... 10 1.2. Regulamin pracowni komputerowej... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 2- letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik teleinformatyk; symbol 351103

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym; symbol

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIK INFORMATYK NAUCZANIE MODUŁOWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIK INFORMATYK NAUCZANIE MODUŁOWE 62-100 Wągrowiec, ul. T. Kościuszki 49 tel./fax 067 262-03-47, 067 262-09-79 e-mail: zsp2@wagrowiec.pl www.zsp2wagrowiec.pl PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIK INFORMATYK NAUCZANIE MODUŁOWE Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA

PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA PROG0RAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 INFORMACJA O ZAWODZIE SPRZEDAWCA Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), drobnodetalicznej (w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ TECHNIKUM Klasa III, zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, symbol cyfrowy klasyfikacji zawodu: 311930, program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3. Sieci komputerowe 3.1. odstawy lokalnych sieci komputerowych 3.2. rojektowanie lokalnych sieci komputerowych Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo