Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółek kapitałowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółek kapitałowych"

Transkrypt

1 Nie ma zysku bez ryzyka Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółek kapitałowych w kontekście dopuszczalnych granic ryzyka biznesowego Kubas Kos Gaertner -Adwokaci Al. Armii Ludowej 26 (budynek Focus) Warszawa

2 KWESTIE WPROWADZAJĄCE : 1. RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI i. prywatnoprawna (cywilnoprawna): wewnętrzna (wobec spółki i jej wspólników); zewnętrzna (wobec wierzycieli spółki i osób trzecich); ii. publicznoprawna (poza prawem prywatnym): administracyjnoprawna (prawo administracyjne); karna (kodeks karny, karny-skarbowy, pozakodeksowe prawo karne);

3 KWESTIE WPROWADZAJĄCE : 2. PRZYPOMNIENIE OGÓLNYCH PRZESŁANEK ODPOWIEDZIALNOŚCI (1) i.źródła obowiązków członków zarządu: ustawa (kodeks spółek handlowych i pozakodeksowe przepisy prawa handlowego, np. ustawa o KRS); akty organiczne spółki (statut spółki akcyjnej, umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, itp.); regulaminy funkcjonowania organów spółki; umowy konstruujące stosunek zatrudnienia (kontrakty menedŝerskie); umowy wspólników, które członek zarządu zobowiązał się przestrzegać (np. joint venture agreements); ii.bezprawność jako podstawowa przesłanka odpowiedzialności iii.kryterium winy wina w postaci lekkomyślności i niedbalstwa, zamiar ewentualny;

4 KWESTIE WPROWADZAJĄCE: 2. PRZYPOMNIENIE OGÓLNYCH PRZESŁANEK ODPOWIEDZIALNOŚCI (2) iv.mierniki staranności (standardy zarządzania); SA Katowice (ACa 322/1998): Staranność sumiennego kupca powinna uwzględniać : (a) przewidywanie skutków załoŝonych działań, (b) podejmowanie dostępnych środków faktycznych lub prawnych w celu wywiązania się z zobowiązania, (c) wykazywanie zapobiegliwości, sumienności, ostroŝności i dbałości dla osiągnięcia rezultatu zgodnego z interesami spółki.

5 KWESTIE WPROWADZAJĄCE: 3. ZNACZENIE ABSOLUTORIUM (1) i. Co do zasady wyłącza odpowiedzialność członka zarządu za szkodę względem spółki. ii. Udzielenie/odmowa nie jest powiązane z mandatem zarządcy.

6 KWESTIE WPROWADZAJĄCE: 3. ZNACZENIE ABSOLUTORIU (2) Orzeczenie SA Katowice (I ACa 540/2004): iii.( ) sama odmowa udzielenia absolutorium nie jest równoznaczna z odpowiedzialnością członka zarządu i nie przesądza o działaniu lub zaniechaniu sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki. iv.nie moŝna skutecznie domagać się ustalenia nieistnienia odpowiedzialności powoda z tytułu wszystkich nieskonkretyzowanych zdarzeń i zachowań mogących ewentualnie w przyszłości prowadzić do odpowiedzialności członka zarządu za szkodę wyrządzoną działaniem lub zachowaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu.

7 KWESTIE WPROWADZAJĄCE: 4. PODZIAŁ KOMPETENCJI W ZARZĄDZIE A ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEGO POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW Orzeczenie SA Katowice (ACa 322/1998): i. Znaczny stopień samodzielności biura maklerskiego oraz jego wyodrębnienie finansowo-organizacyjne, które zezwalały mu na samodzielne podejmowanie decyzji, nie wyłączało go spod nadzoru organów banku, a kierujący biurem był powołany i odwoływany przez zarząd banku. ii. Powierzenie nadzoru jednemu członkowi zarządu banku nad działalnością biura z reguły nie powinno zwalniać pozostałych członków zarządu od odpowiedzialności w tym zakresie.

8 5. 1. RYZYKO GOSPODARCZE JAKO PRZESŁANKA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU ZAŁOśENIA i. Obowiązek pomnaŝania majątku spółki jako podstawowy obowiązek zarządców (takŝe w warunkach ryzyka gospodarczego) ii. Działania menedŝerów nie mogą być dowolne i wyjęte spod weryfikacji pod kątem legalności; iii. Kluczowe ustalenie pojęcia LEGALNOŚCI w kontekście decyzji biznesowych iv. Relewantność kryteriów ekonomicznych (celowość, efektywność, rentowność bądź uzasadnione ryzyko ekonomiczne)?

9 5.1. RYZYKO GOSPODARCZE W ORZECZNICTWIE SN (1) i. Członek zarządu odpowiedzialny za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki (zgodnie z art oraz art kodeksu spółek handlowych). ii. iii. Ustalenie bezprawności zgodnie z art. 293 kodeksu wymaga wskazania na czym polega sprzeczność zachowania członka organu spółki z określonym przepisem prawa bądź postanowieniem umowy. Zdaniem SN powinność zachowania musi wynikać wprost z umowy spółki lub z ustawy.

10 5.1. RYZYKO GOSPODARCZE W ORZECZNICTWIE SN (2) iv. Uchybienie art kodeksu (wymóg dołoŝenia staranności) nie stanowi per se zaniechania sprzecznego z prawem. v. Miernik staranności jest kryterium winy a spełnieniem tego kryterium nie zwalnia Sąd od obowiązku ustalenia bezprawności. vi. Na powodzie obowiązek wykazania bezprawności działania członka organu w następującym rozumieniu: naruszenie określonej normy; szkoda wynikająca z takiego naruszenia; związek przyczynowy pomiędzy naruszeniem a szkodą. vii. Reguła dowodowa w postaci domniemania dotyczy wyłącznie winy z art. 293 kodeksu)!

11 5.1. RYZYKO GOSPODARCZE W ORZECZNICTWIE SN KONKLUZJE (3) viii.szeroki obszar bezpieczeństwa członków zarządu wyznaczony poprzez aktualną linię orzeczniczą poprzez odwołanie się do skonkretyzowanych ex ante norm powinnościowych. ix. Wątpliwa efektywność linii orzeczniczej. x. Ryzyko odczytania judykatury SN jako bodźca do kazuistycznego formułowania umów spółek.

12 5.1. RYZYKO GOSPODARCZE W ORZECZNICTWIE SN KONKLUZJE c.d. (4) xi. Iluzoryczność odpowiedzialności członków zarządu wobec spółki? xii. Sąd jako superarbiter gospodarczy? xiii.uprawnienie członków zarządu do podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o uznaniowość (w granicach safe harbour )

13 5.2.RYZYKO GOSPODARCZE - BUSINESS JUDGMENT RULE (1) i. Zobowiązania członka zarządu do lojalności wobec spółki. ii. Odpowiedzialność za wszelkie działania wynikające ze źródeł szkód dla spółki. iii. Domniemanie wzruszalne naleŝytego pełnienia obowiązków.

14 5.2. RYZYKO GOSPODARCZE - BUSINESS JUDGMENT RULE (2) NIEMOśNOŚĆ POCIĄGNIĘCIA CZŁONKA ZARZĄDU DO ODPOWIEDZIALNOŚCI, POD WARUNKIEM, śe DZIAŁAŁ: a) w granicach ekonomicznej uznaniowości; b) z dochowaniem staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności; c) nie mając przy tym własnego interesu w określonym rozstrzygnięciu; d) nie będąc zaleŝny od podmiotu mogącego mieć taki interes; e) w oparciu o adekwatne informacje dostępne w momencie podejmowania decyzji; f) mając na celu dobro spółki.

15 6. ZAGADNIENIE WIĄśĄCYCH POLECEŃ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SPÓŁKI (1) i. art. 207 KSH jako źródło obowiązku wykonywania uchwał dotyczące prowadzenia spraw spółki przez członków zarządu. ii. art KSH a art. 375 KSH w spółce z o.o. zakaz wydawania poleceń w zakresie zarządzania spółką skierowany wyłącznie do rady nadzorczej.

16 6. ZAGADNIENIE WIĄśĄCYCH POLECEŃ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SPÓŁKI (2) 6.1. Uchwały niewadliwe i. Niedopuszczalność zarzucania członkom zarządu bezprawności działań brak odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki (z art k.s.h.). ii.członkowie zarządu nie mogą być gwarantami naprawienia szkód spowodowanych na polecenie wspólników.

17 6. ZAGADNIENIE WIĄśĄCYCH POLECEŃ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SPÓŁKI (3) 6.2. Uchwały niewaŝne i. Zarząd nie powinien wykonać uchwały sprzecznej z prawem. ii. Ewentualne wykonanie uchwały działaniem na własne ryzyko i odpowiedzialność. iii. Członkowie zarządu nie mogą być zwalniani z odpowiedzialności wobec spółki, jeśli powołują się na uchwałę sprzeczną z prawem.

18 6. ZAGADNIENIE WIĄśĄCYCH POLECEŃ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SPÓŁKI (4) iv. Członkom zarządu nie zawsze moŝna przypisać naruszenie wymaganej staranności, poniewaŝ przyczyny niewaŝności są nad wyraz sporne i nie istnieją powody, by z góry zakładać Ŝe staranność zawodowa była poniŝej ustawowego miernika (art k.s.h).

19 6. ZAGADNIENIE WIĄśĄCYCH POLECEŃ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SPÓŁKI (5) 6.3 Uchwały wzruszalne i. Uchwały sprzeczne z umową spółki lub dobrymi obyczajami wiąŝą zarząd dopóty nie zostaną uchylone prawomocnie (art.249 KSH). ii.moc wiąŝąca uchwały nie zaskarŝonej w terminie.

20 6. ZAGADNIENIE WIĄśĄCYCH POLECEŃ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC SPÓŁKI (6) 6.3. Uchwały wzruszalne c.d. iii. Wykonanie uchylonej ex post uchwały nie musi prowadzić do powstania odpowiedzialności w przypadku. iv. Brak obowiązku członków zarządu do zaskarŝenia uchwały, która według nich mogła by być sprzeczna z umowa spółki lub z dobrymi obyczajami. v. Wniosek : zgodnie z art. 293 KSH członkowie zarządu mają prawo do powołania się na wykonanie uchylonej uchwały wspólników celem wyłączenia odpowiedzialności wobec spółki za wyrządzone szkody.

21 Więcej informacji na Nasze biura: Kraków: tel.: , fax: Kraków, Nowa Kamienica, ul. Rakowicka 7 Warszawa: tel.: , fax: Warszawa, Budynek "Focus", al. Armii Ludowej 26

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie

REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie REGULAMIN ZARZĄDU FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chojnowie Na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 20 ust. 2 Statutu spółki Feerum Spółka Akcyjna, ustala się Regulamin Zarządu Feerum

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH... 1 1. Postępowanie zabezpieczające w sprawach korporacyjnych... 1 2. Zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej... 3 3. Zajęcie

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody

Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody MAŁGORZATA SERWACH Wina jako zasada odpowiedzialności cywilnej oraz okoliczność zwalniająca z obowiązku naprawienia szkody Tematem niniejszych rozważań jest pojecie winy w teorii w kształcie, w jakim termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu

REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu REGULAMIN ZARZĄDU INDATA SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu Na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 15 statutu spółki Indata Software Spółka Akcyjna, ustala się Regulamin Zarządu

Bardziej szczegółowo

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych

zarządzanie marketingowe planowanie strategiczne biznesu analiza moŝliwości rynkowych organizowanie, wdraŝanie i kontrola programów marketingowych KURS DLA KANDTYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH BIZNES PLAN istota biznes planu i cel jego sporządzania adresaci biznes planu logika tworzenia biznes planu analiza zewnętrznych uwarunkowań działania firmy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

MATERIAŁY SZKOLENIOWE: MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Warsztaty oceny ofert na przykładach z orzecznictwa KIO i wyników kontroli UZP, NIK i RIO z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 2012 r. 1 PRZESŁANKI WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce Lena Lighting S.A. w 2009 r.

Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce Lena Lighting S.A. w 2009 r. Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce Lena Lighting S.A. w 2009 r. Od początku 2009 roku Emitent dokłada wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych KONRAD ALABRUDZINSKI BROKERZY UBEZPIECZENIOWI I REASKURACYJNI KONRAD ALABRUDZIŃSKI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz spółek kapitałowych KONRAD ALABRUDZINSKI k.a@alabrudzinski.pl www.alabrudzinski.pl

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja

Zasady ogólne KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak. I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja ZASADA TAK/NIE KOMENTARZ SPÓŁKI KOMPAP S A Zasady ogólne I. Cel spółki Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Wprowadzenie.................................................. XXI Przedmowa.................................................... XXIII Wykaz skrótów................................................. XXV

Bardziej szczegółowo

Magdalena Szczepańska * Problematyka działań umyślnych w ubezpieczeniach na życie

Magdalena Szczepańska * Problematyka działań umyślnych w ubezpieczeniach na życie A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Magdalena Szczepańska * Problematyka działań umyślnych w ubezpieczeniach na życie 1. UWAGI WSTĘPNE Zgodnie z definicją umowy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie

Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie Emilia Mądrecka Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie 1. Konstytucyjne i konwencyjne prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności Jednym z postępowań po uprawomocnieniu

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r., I CSK 559/10

Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r., I CSK 559/10 Wyrok z dnia 21 czerwca 2011 r., I CSK 559/10 Nawiązanie przez bank stosunku umownego z podmiotem niemającym odpowiedniego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej może stanowić czyn niedozwolony

Bardziej szczegółowo

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA spółka akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA spółka akcyjna REGULAMIN ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego ANIOŁA spółka akcyjna I. Definicje: 1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin, przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU Dr Kinga Bączyk Rozwadowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu kingakarolina@poczta.onet.pl ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY LECZENIU ZARYS WYKŁADU I. Charakter prawny działań lekarza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-5/13/AŻ Warszawa, dn. 20 kwietnia 2015 r. DECYZJA Nr RWA- 2/2015 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność cywilna adwokata na tle ubezpieczenia OC uwagi w świetle wybranych orzeczeń sądowych

Odpowiedzialność cywilna adwokata na tle ubezpieczenia OC uwagi w świetle wybranych orzeczeń sądowych Hanna Czerwińska Odpowiedzialność cywilna adwokata na tle ubezpieczenia OC uwagi w świetle wybranych orzeczeń sądowych Kwestia odpowiedzialności cywilnej adwokatów jest nie tylko zagadnieniem złożonym,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Noble Bank S.A. 07

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 5 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa

Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa Warszawa, 2007-09- Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie Wniosek Działając na podstawie art. 60 1 w związku z art. 60 2 ustawy z dnia 23 listopada

Bardziej szczegółowo