Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 czerwca 2012 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 czerwca 2012 roku."

Transkrypt

1 Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 czerwca 2012 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych, 1 radny nieobecny usprawiedliwiony (lista obecności w załączeniu). Ad.1 Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tomasz Huk, a protokołowała Pani Urszula Surowiec Główny Specjalista Biura Rady. Przewodniczący Rady Powiatu dokonał otwarcia obrad XVIII Sesji i przywitał przybyłych na sesję : - Radnych Powiatu Sandomierskiego, - Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, - Dyrektorów i Kierowników służb podległych i jednostek organizacyjnych starostwa, - Burmistrzów i Wójtów, - Pracowników starostwa, - Mieszkańców powiatu, - Przedstawicieli mediów. Przewodniczący Rady stwierdził quorum sesji i prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że w wyniku przeprowadzonego po raz drugi plebiscytu na najlepszą jednostkę samorządu terytorialnego Euro- Gmina 2010/2011 Pan Stanisław Masternak Starosta Sandomierski został nagrodzony tytułem Super Starosty Roku. Plebiscyt Euro-Gmina jest to podsumowanie dokonań najlepszych gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego. Laureatów wyłania Kapituła, w skład której wchodzą poza marszałkiem i wojewodą przedstawiciele organizacji samorządowych. Przewodniczący pogratulował nagrody Panu Staroście i wręczył kwiaty. Ad. 2 Przewodniczący poinformował, że radni wraz z materiałami otrzymali porządek obrad. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w

2 punkcie IX.t projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu oraz w punkcie X. Sprawy różne - Informacji na temat oświadczeń majątkowych składanych zarówno przez radnych, jak i kierowników jednostek i pracowników starostwa. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu. 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu Powiatu. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok: a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011r. b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011r. c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011r. d) rozpatrzenie informacji o stanie mienia powiatu, e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2011r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu, f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu, g) dyskusja h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sandomierskiego za 2011r. i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sandomierzu za rok Ocena zasobów pomocy społecznej na rok Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami za okres Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego pokrycia straty za 2011 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu.

3 c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. d) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. e) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu. f) przekształcenia Technikum Uzupełniającego Gastronomicznego w Sandomierzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu. g) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu. h) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu i) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. j) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zawichoście wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Zawichoście. k) likwidacji Technikum Informatycznego w Sandomierzu. l) przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Sandomierskiego na lata m) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Gminy Sandomierz na rzecz Powiatu Sandomierskiego. n) określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok. o) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz. p) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4 q) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata r) zmian w budżecie powiatu na 2012 r. s) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 10. Sprawy różne. 11. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? Radny Mieczysław Sawa zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 9s -projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uzasadnił to tym, że wg niego projekt ten pachnie falandyzacją prawa - nie wyczytał z niego interesu powiatu. Przypomina mu to liska chytruska - trochę napisane, ale nie ma ceny, nie wiadomo jaka jest wartość, ma również zastrzeżenia do podstawy prawnej. Uchwała nie jest kompatybilna z uchwałą Nr XXIX/182/2002 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu. Nie jest zgodna z tym, że setki mieszkań zostało sprzedane, a tych nie można. Wnosi więc, o zdjęcie jej z porządku obrad. Przewodniczący powiedział, że jeśli chcemy, aby ten problem przedyskutować, należy pozostawić ten projekt. Pan Starosta zabrał głos i powiedział, że chciał się odnieść do zarzutu, czy to jest interes Powiatu, czy nie. Rada Powiatu podjęła uchwałę o zabezpieczeniu środków na remont przyłączy w kwocie zł. Jednak, gdyby nawet wydać tą kwotę, to nie poprawi to warunków tego obiektu, nadal będzie to rudera. Należy zauważyć, że nie jest to tylko interes Powiatu, ale również Miasta Sandomierza, gdyż zostaną zlikwidowane stare obiekty w centrum miasta. Starosta powiedział, że jeżeli Pan Radny uważa, że tak powinno pozostać to życzy mu udanego gustu. Zapytał, w czym dopatruje się krzywdy, jeżeli za zamianę powiat otrzyma nowe mieszkania, Czy to jest krzywda, że przeniesie się mieszkańców do nowego miejsca. Uchwała o sprzedaży dalej będzie obowiązywać i nic nie będzie przeszkadzać, aby te osoby mogły wykupić sobie nowe mieszkania na starych zasadach. W uchwale jest zawarty punkt, który mówi, że musi być przede wszystkim brany pod uwagę interes finansowy Powiatu. Pan Starosta wyjaśnił, dlaczego Powiat wydzielił tą 3 arową działkę. Zarząd brał przede wszystkim pod uwagę interes finansowy Powiatu, gdyż w chwili, gdyby nie wydzielono odrębnej działki mieszkańcy mieliby prawo pierwokupu całej pół hektarowej działki za cenę z 30% bonifikatą. Uważa, że jest to działanie w interesie Powiatu. Zawsze czuł się strażnikiem kasy Powiatu. Nie było wiadome kto kupi całą nieruchomość, stało się tak, że jeden oferent kupił całość. Ale przystąpił do przetargu, gdyż wiedział, że

5 będzie mógł pozyskać również tą 3 arową działkę, oczywiście pod warunkiem, że kupi nowe mieszkania dla mieszkańców. Ponadto uważa, że Panie mieszkające w tych mieszkaniach dlatego chciałyby wykupić mieszkania, gdyż chciałyby je sprzedać firmie WODROL za komercyjną cenę. Pani Radca Prawny wyjaśniła, że podstawa prawna jest prawidłowa, wynika z przepisów o samorządzie powiatowym. A wszelkie czynność po jej podjęciu należą do Zarządu Powiatu. Przewodniczący zaproponował przegłosowanie przyjęcia porządku obrad. Jeden radny był przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały pozostał w porządku obrad. Ad. 3 Przewodniczący poinformował, że protokół z XVII sesji Rady Powiatu zgodnie z art. 34 ust. 4 statutu powiatu sandomierskiego był wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rady, zapytał czy radni mają uwagi. Uwag nie było. Protokół XVII sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4 Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Pan Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu odbył w tym czasie trzy posiedzenia wynikiem, których są między innymi projekty uchwał skierowane Wysokiej Radzie do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji. Ponadto przyjął Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej na rok 2012, którego głównym celem jest ukierunkowanie wszystkich działań samorządu powiatowego umożliwiających osobom niepełnosprawnych pełne uczestnictwo w życiu społecznym i integrację ze środowiskiem. Na wniosek dyrektorów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu oraz Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu podjął uchwały w sprawie wprowadzenia nowych zawodów tj. technika pojazdów samochodowych, technika obsługi turystycznej oraz technika organizacji reklamy i teleinformatyka. Nowe zawody zostały wprowadzone w związku z zainteresowaniem gimnazjalistów takimi zawodami, daje również możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej dla młodzieży.

6 W dniach od 18 do 21 czerwca br. na terenie naszego Powiatu przebywała delegacja z Ostroga. W skład delegacji wchodzili lekarze oraz nauczyciele z powiatu ostrowskiego. Delegacja zwiedziła nasz szpital, I LO Collegium Gostomianum, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, miasto Sandomierz, w kolejnym dniu obejrzała Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie, a także NZOZ w Koprzywnicy. W dniu 21 czerwca br. młodzież z Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu pojechała do Ostroga w ramach wymiany młodzieży. Następnie poinformował o wykonywanych inwestycjach. W dniu 18 czerwca 2012 r. odbył się przetarg na zadanie pn. Rozbudowa Budynku Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. Do przetargu przystąpiło 22 oferentów. W chwili obecnej trwa sprawdzanie i weryfikacja ofert. W związku z zamiarem Budowy boiska wielofunkcyjnego przy I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu w dniu 28 maja 2012 r. złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystki wniosek inwestycyjny o przyznanie dofinansowania w wysokości zł. Całkowita wartość zadania zł ( inwestycja wspólnie z Miastem Sandomierzem). Boisko będzie miało charakter ogólnodostępny, będą na nim pola do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz kort do tenisa ziemnego. Jesteśmy w trakcie inwestycji E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. W/w inwestycja to Indywidualny Projekt Kluczowy Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich 102 gmin oraz 13 powiatów z województwa świętokrzyskiego. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego województwa. Projekt w znacznym stopniu ułatwi gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych z zakresu informacji przestrzennej. Umożliwi generowanie dowolnych zestawień danych i analiz przestrzennych dla całego województwa lub dowolnego miejsca. Wartość całego zadania: ,57 zł. W dniu 19 czerwca 2012 r. dokonaliśmy odbioru zadania remontowego polegającego na adaptacji pomieszczenia biurowego na serwerownię. Wartość adaptacji pomieszczenia to ,00zł.

7 W dniu 12 czerwca 2012r. został ogłoszony przetarg na Remont i budowę ogrodzenia działki oraz remont nawierzchni przy Pracowniach Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 27 czerwca 2012r. Planowana wartość zadania: ,00zł. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia działki o nr ewid. 1510/8 oraz remontu nawierzchni w obrębie budynku warsztatowego i remontu przy budynku warsztatowym. Jesteśmy w trakcie rozmów z Prezydentem Miasta Stalowa Wola w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Charzewice gmina Stalowa Wola stanowiącą własność Powiatu Sandomierskiego na rzecz Gminy Stalowa Wola. Przypominam, że wartość nieruchomości została określona w operacie szacunkowych na kwotę zł. Przeprowadziliśmy dwa przetargi ze skutkiem negatywnym. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli zbycie nieruchomości następuje pomiędzy jednostkami samorządowymi dopuszczalny jest tryb beprzetargowy za cenę ustaloną pomiędzy nimi. Prowadzone są również czynności formalno-prawne związane z przyjęciem darowizny nieruchomości o łącznej pow. 0,1844 ha na rzecz Powiatu Sandomierskiego od Gminy Sandomierz. Powyższe nieruchomości zostaną przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem siedziby Starostwa oraz pod budowę boiska sportowego przy I LO w Sandomierzu. W zamian Gmina Sandomierz otrzyma nieruchomość stanowiącą własność Powiatu przy ul. Schinzla o pow. 0,19 ha z przeznaczeniem na parkingi i drogę dojazdową do nowo budowanych bloków. Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte. Ad. 5 Przewodniczący poprosił o składanie interpelacji. Nikt z radnych nie złożył interpelacji. Ad.6 Przewodniczący poinformował, że kolejny punkt dotyczy przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011r.

8 a, b, c, d) Powiedział, że radni otrzymali obszerne sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za ubiegły rok. Sprawozdanie w swojej szczegółowości odpowiada Uchwale budżetowej Nr IV/26/2011 z dnia 2 lutego 2011r. Oprócz części typowo rachunkowej zawierającej zestawienie dochodów i wydatków sprawozdanie zawiera część opisową omawiającą wykonanie poszczególnych zadań. Wszelkie wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym zostały zachowane i wypełnione. Ponadto radni otrzymali Bilans z wykonania budżetu powiatu sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r. oraz Informację o stanie mienia powiatu. Zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Przewodniczący poinformował, że Obydwa sprawozdania uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Panią Grażynę Szklarską o odczytanie opinii RIO. e) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2011r. oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok w oparciu o: 1. Przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. 2. Sprawozdanie finansowe. 3. Informację o stanie mienia Powiatu. 4. Przeprowadzone kontrole w zakresie realizacji uchwały budżetowej w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, II LO w Sandomierzu oraz w Starostwie. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że gospodarowanie finansami Powiatu było zgodne z prawem. Ponoszone wydatki budżetowe spełniają kryteria celowości, gospodarności i rzetelności. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i stawia wniosek do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.

9 f) Przewodniczący poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię do wniosku absolutoryjnego Komisji, poprosił Panią Grażynę Szklarską o przedstawienie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. g) Otworzył dyskusję. Zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Przewodniczący powiedział, że budżet ubiegłego roku był dobrym budżetem, wykonanych było dużo inwestycji, Powiat posiada dobrą zdolność kredytową. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. h) Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/115/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sandomierskiego za 2011r. została podjęta jednogłośnie. i) Przewodniczący poinformował, że zostały spełnione wszystkie wymogi nałożone przez ustawodawcę, zaproponował przystąpienie do głosowania. Uchwała Nr XVIII/116/2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sandomierzu za rok 2011 została podjęta jednogłośnie. Pan Starosta podziękował za udzielone absolutorium, podziękował całemu Zarządowi, Naczelnikom, pracownikom Starostwa. Powiedział, że większość pracowników czuje, że jest jednym zespołem. Ad. 7 Przewodniczący powiedział, że radni wraz z materiałami otrzymali Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok Poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Praw Konsumenta o przedstawienie opinii do w/w materiału. Materiał został przyjęty. Ad. 8. Przewodniczący powiedział, że radni wraz z materiałami otrzymali Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami za okres Poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gospodarowania Mieniem Powiatowym, Geodezji i Kartografii o przedstawienie opinii do Raportu.

10 Następnie poprosił Naczelnika Wydziału Rolnictwa o krótką charakterystykę. Naczelnik Wydziału Rolnictwa poinformował, że stosownie do zapisu art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu w Sandomierzu jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia Radzie Powiatu w/w raportu. Wydział Rolnictwa zapoznał się z realizacją Programu i stwierdził, że dużej mierze jest on uzależniony od zaangażowania samorządów gminnych opracowujących i wdrażających programy na swoim terenie. Stopień zaangażowania gmin jest bardzo zróżnicowany. Naczelnik podkreślił, że przeprowadzona analiza Programu przypadła na okres programowania i realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Inwestycje przeprowadzane w gminach przyczyniły się do poprawy stanu środowiska w powiecie. Naczelnik poinformował, że założone cele określone w planie gospodarki odpadami zostały zrealizowane w stopniu zadawalającym. Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Raport został przyjęty. Ad. 9 Rozpatrzenie projektów uchwał: a) Przewodniczący porosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Praw Konsumenta o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego pokrycia straty za 2011 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do w/w projektu. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisji jest również pozytywna. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/117/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego pokrycia straty za 2011 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. b) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu.

11 Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/118/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu została przyjęta jednogłośnie. c) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/119/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. d) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/120/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. e-i) Przewodniczący poinformował, że kolejnych pięć projektów uchwał dotyczy przekształcenia Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz Technikum Uzupełniającego. Poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do tych projektów. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna do wszystkich projektów. Przystąpiono do głosowania: Uchwała Nr XVIII/121/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie.

12 Uchwała Nr XVIII/122/2012 w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego Gastronomicznego w Sandomierzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/123/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/124/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/125/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie została podjęta jednogłośnie. j-k) Przewodniczący poinformował, że kolejne projekty uchwał dotyczą likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zawichoście wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Zawichoście oraz likwidacji Technikum Informatycznego w Sandomierzu. Poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do tych projektów. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisji do obydwu projektów jest pozytywna. Przystąpiono do głosowania: Uchwała Nr XVIII/126/2012 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zawichoście wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Zawichoście została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/127/2012 w sprawie likwidacji Technikum Informatycznego w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie.

13 l) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Strategii, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Powiatu o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Sandomierskiego na lata Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/128/2012 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Sandomierskiego na lata została podjęta jednogłośnie. m) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gospodarowania Mieniem Powiatowym, Geodezji i Kartografii o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Gminy Sandomierz na rzecz Powiatu Sandomierskiego. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/129/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Gminy Sandomierz na rzecz Powiatu Sandomierskiego została podjęta jednogłośnie. n) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Praw Konsumenta o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisji jest również pozytywna. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/130/2011 w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.

14 o) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/131/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz została podjęta jednogłośnie. p) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/132/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań została podjęta jednogłośnie. q) Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/133/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata została podjęta jednogłośnie. r) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisja jest pozytywna. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/134/2012 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. została podjęta jednogłośnie. s) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gospodarowania Mieniem Powiatowym, Geodezji i Kartografii o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

15 Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Radny Mieczysław Sawa powiedział, że niepotrzebnie mu się zarzuca brak gustu, bo o gustach się nie dyskutuje. Ponadto chciałby wykazać, że jeżeli się zarzuca cwaniactwo lokatorom, to jest to nieprawda, gdyż Powiat w omawianym budynku posiada jeszcze ok. 70 metrów powierzchni. Jeżeli więc lokatorzy chcieliby go sprzeda to powiat i tak nie wyrazi na to zgody. Natomiast Powiat może wydzieli dodatkowe mieszkania i sprzedać, a pieniądze łącznie z zaplanowanymi w budżecie przeznaczyć na wykonanie remontu. Radny Waldemar Gosek powiedział, że szkoda, iż rozmawia się o nieruchomości, a nie widzi się ludzi. Pamięta, jak w lutym Pan Starosta mówił, że wszelkie kroki robi się z myślą o ludziach i to mu się podobało. Uważa, że powinno się odrzucić projekt uchwały, a następnie przeprowadzić rozmowę wspólnie z inwestorem oraz mieszkańcami. Przewodniczący przypomniał, że dopiero po podjęciu tej uchwały będzie można rozpocząć rozmowy z mieszkańcami oraz z inwestorem. Radny Andrzej Tenderowicz zwrócił się z apelem, aby nie zapomnieć o mieszkańcach, którzy mieszkają w w/w omawianej nieruchomości. Zapytał, po jakiej cenie będą mogli wykupić przydzielone im mieszkania. Pan Starosta podkreślił, że wszyscy mówią o tym samym tzn. trosce o lokatorów. Bo czy coś innego oznacza, że Powiat chce przenieść lokatorów do lepszych warunków, do nowych bloków z terenem chronionym. Ponadto Powiat jest skłonny wykonać roboty wykończeniowe, na każde mieszkanie przewidziano ok zł. Te nowe mieszkania będą tańsze do wykupu, będą zastosowane bonifikaty. Powiat nie chce robić nikomu krzywdy. Przewodniczący oddał głos Pani Wamej mieszkance, która powiedziała, że zajmuje mieszkanie 20m². Oglądała mieszkanie, do którego miałaby się przenieść, jednak ma zastrzeżenia, bo starym mieszkaniu ma dwa pokoje, a tym jest jeden, jest bardzo złe rozłożenie. Pan Starosta powiedział, że Zarząd jeszcze rozważy możliwość innego mieszkania. Pani Krystyna Kobylakiewicz chciała powiedziała, że jest brak dobrej woli współpracy. Wg niej, tą uchwałą przeznacza się nieruchomość do sprzedaży, więc dlaczego nie ma prawa pierwokupu.

16 Nie zgadza się ze stwierdzeniem, że się im nic nie pogorszy. Ona w swoim mieszkaniu dokonała remontu, żyła z nadzieją, że może je wykupić. Uważa, że propozycja Zarządu jest z pominięciem prawa. Przewodniczący powiedział, że podejmując tą uchwałę umożliwimy Zarządowi możliwość podejmowania dalszych kroków. Radny Ryszard Nagórny zapytał Panie, czy zdają sobie sprawę z sensu mieszkania w sąsiedztwie mającej powstać galerii, parkingów. Czy Miasto ma w ogóle w planie zagospodarowania taką możliwość wg. niego takie sąsiedztwo sie kłóci. Pan Starosta wyjaśnił, że inwestorzy są już po rozmowach z Burmistrzem Sandomierza, który zaproponował, aby na terenie wokół galerii, a należącym do Miasta zorganizowali tereny zieleni. Przewodniczący zaproponował, aby przystąpić do głosowania. Uchwała Nr XVIII/135/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została podjęta. Za przyjęciem głosowało 16 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych było przeciw. t) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Praw Konsumenta o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu. Przewodniczący poprosił Dyrektora SPZZOZ w Sandomierzu o krótką informację na temat zmian w statucie. Pan Dyrektor poinformował, że opracowanie nowego statutu wynika z zapisu art. 204 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności medycznej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), który informuje, że "publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorstwami. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownicy tych podmiotów dostosują ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów niniejszej ustawy oraz dokonają zgłoszenia do rejestru". Zgodnie z art. 42 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy statut dla podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący w tym wypadku Rada Powiatu.

17 Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/136/2012 w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. 10. Sprawy różne. Przewodniczący poinformował, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych. Wszyscy radni złożyli w terminie oświadczenia majątkowe. Po dokonaniu analizy, oświadczenia po jednym egzemplarzu przekazane zostały do analizy do Urzędu Skarbowego. Przewodniczący poprosił Sekretarza Powiatu o przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych składanych przez Członków Zarządu i pracowników Powiatu. Pan Sekretarz poinformował, że Oświadczenia są opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Przewodniczący oddał głos Pani Marii Rudzińskiej mieszkance Sandomierza, która zwróciła się z prośbą o ufundowanie tablicy upamiętniającej śmierć zamordowanych w obozach zagłady w czasie II Wojny Światowej profesorów oraz uczniów gimnazjum, które mieściło się w obecnym PZSE w Sandomierzu na ulicy Żeromskiego. Radny Waldemar Gosek poinformował, że zainteresował się już tą sprawą, koszt takiej tablicy to ok zł. Pani Danuta Jarosz z-ca dyrektora szkoły podziękowała za tą inicjatywę, która na pewno wzbogaci program kształcenia młodzieży. Szkoła przyłączy się do wykonania tablicy. Przewodniczący powiedział, że jest to bardzo dobra inicjatywa, należy wykonać tablicę, a zawieszona zostanie po przeprowadzeniu remontu szkoły. Ad. 11 Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XVIII sesji o godz. 12:40. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: U. Surowiec

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 19 września 2012 roku.

Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 19 września 2012 roku. Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 19 września 2012 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 24 marca 2010 roku.

Protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 24 marca 2010 roku. Protokół z XXXV Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 24 marca 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych, trzech

Bardziej szczegółowo

Protokół z XIV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 28 grudnia 2011 roku.

Protokół z XIV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 28 grudnia 2011 roku. Protokół z XIV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 28 grudnia 2011 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, 2

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XI Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 16 września 2015 roku. W Sesji uczestniczyło 21 radnych (lista obecności w załączeniu).

Protokół z sesji XI Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 16 września 2015 roku. W Sesji uczestniczyło 21 radnych (lista obecności w załączeniu). Protokół z sesji XI Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 16 września 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 21 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 25 czerwca 2014 roku.

Protokół z XLIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 25 czerwca 2014 roku. Protokół z XLIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 25 czerwca 2014 roku. Sesja rozpoczęła się otwarciem siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Samborcu. Otwarcia dokonała Pani Bożentyna Pałka-Koruba

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół z VIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 21 września 2011 roku.

Protokół z VIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 21 września 2011 roku. Protokół z VIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 21 września 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego.

przewodniczący rad gmin z terenu Powiatu Kieleckiego, wójtowie i burmistrzowie z terenu Powiatu Kieleckiego. 1 Protokół Nr XXVII/2017 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 28 sierpnia 2017 roku, w sali audytoryjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach w godz. od 16.00 do 17.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku.

PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. PROTOKÓŁ Nr XXIX/17 sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24 lipca 2017 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych, od nr 2 do nr 16 - uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy, 17 - protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji VI Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 marca 2015 roku.

Protokół z sesji VI Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 marca 2015 roku. Protokół z sesji VI Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 marca 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych,

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE

Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE RG.0002.19.S.VII.2016 PROTOKÓŁ Nr XIX.2016 Z SESJI RADY GMINY KOMPRACHCICE która odbyła się w dniu 7 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Komprachcicach przy ul. Kolejowej 3 w Komprachcicach

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLVII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 5 listopada 2014 roku.

Protokół z XLVII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 5 listopada 2014 roku. Protokół z XLVII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 5 listopada 2014 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XIX Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 maja 2016 roku.

Protokół z sesji XIX Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 maja 2016 roku. Protokół z sesji XIX Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 maja 2016 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 16 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 listopada 2012 roku.

Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 listopada 2012 roku. Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 listopada 2012 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku

P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 28 września 2011 roku Na ogólną liczbę 15 radnych, obecnych było 14 radnych (lista obecności w załączeniu). Nieobecny na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r.

PROTOKÓŁ Nr 33/ posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. PROTOKÓŁ Nr 33/10 33. posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 21 czerwca 2010 r. Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z XV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 24 lutego 2012 roku.

Protokół. z XV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 24 lutego 2012 roku. Protokół z XV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 24 lutego 2012 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku PROTOKÓŁ Nr XXII/2016 Z SESJI RADY GMINY W ZALESZANACH odbytej w dniu 18 października 2016 roku O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Gminy Lucjan Kutyła dokonał otwarcia XXII Sesji Rady Gminy, powitał radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r.

Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. stwierdzenie quorum 1 Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Finansów Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2016 r. Przewodniczący Komisji Bogusław Dobkowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XXIII Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 21 września 2016 r.

Protokół z sesji XXIII Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 21 września 2016 r. Protokół z sesji XXIII Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 21 września 2016 r. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola z dnia 18 sierpnia 2014 r. Protokół nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Infrastruktury odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych

PROTOKÓŁ. - za wprowadzeniem tego punktu głosowało 20 Radnych RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.10.2016 PROTOKÓŁ z XXIII Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 14 listopada 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r.

Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. Wszystkie protokoły z posiedzeń sesji Rady Gminy Morawica znajdują się do wglądu w Biurze Rady Gminy w Morawicy (pokój 14 Urząd Gminy w Morawicy). Protokoły z sesji Rady Gminy 2012 r. 1. Protokół Nr XVIII/12

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXIII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 20.06.2013 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 20 czerwca 2013 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/05/2016 PROTOKÓŁ NR 20-5/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku

PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku PROTOKÓŁ NR 14/2012 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 19 czerwca 2012 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku Protokół Nr 130/2013 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 4 grudnia 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Jan Chowaniec Waldemar Och Krystyna

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu Jan Cedro Otworzył obrady, przywitał radnych i wszystkich uczestników sesji. Protokół Nr III /2015 z sesji Rady Powiatu Kielcach z dnia 14 stycznia 2015 r. odbytej w sali audytoryjnej nr 268 Starostwa Powiatowego w Kielcach od godz. 13.00 do 16.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 10/2015

P r o t o k ó ł Nr 10/2015 OR.0012.2.10.2015.PD P r o t o k ó ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r.

PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. PROTOKÓŁ 75/2017 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 29 czerwca 2017 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo