Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 czerwca 2012 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 czerwca 2012 roku."

Transkrypt

1 Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 czerwca 2012 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych, 1 radny nieobecny usprawiedliwiony (lista obecności w załączeniu). Ad.1 Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Powiatu Pan Tomasz Huk, a protokołowała Pani Urszula Surowiec Główny Specjalista Biura Rady. Przewodniczący Rady Powiatu dokonał otwarcia obrad XVIII Sesji i przywitał przybyłych na sesję : - Radnych Powiatu Sandomierskiego, - Radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, - Dyrektorów i Kierowników służb podległych i jednostek organizacyjnych starostwa, - Burmistrzów i Wójtów, - Pracowników starostwa, - Mieszkańców powiatu, - Przedstawicieli mediów. Przewodniczący Rady stwierdził quorum sesji i prawomocność obrad. Przewodniczący poinformował, że w wyniku przeprowadzonego po raz drugi plebiscytu na najlepszą jednostkę samorządu terytorialnego Euro- Gmina 2010/2011 Pan Stanisław Masternak Starosta Sandomierski został nagrodzony tytułem Super Starosty Roku. Plebiscyt Euro-Gmina jest to podsumowanie dokonań najlepszych gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego. Laureatów wyłania Kapituła, w skład której wchodzą poza marszałkiem i wojewodą przedstawiciele organizacji samorządowych. Przewodniczący pogratulował nagrody Panu Staroście i wręczył kwiaty. Ad. 2 Przewodniczący poinformował, że radni wraz z materiałami otrzymali porządek obrad. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad w

2 punkcie IX.t projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu oraz w punkcie X. Sprawy różne - Informacji na temat oświadczeń majątkowych składanych zarówno przez radnych, jak i kierowników jednostek i pracowników starostwa. 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad XVIII sesji Rady Powiatu. 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu Powiatu. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok: a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011r. b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2011r. c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2011r. d) rozpatrzenie informacji o stanie mienia powiatu, e) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2011r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu, f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu, g) dyskusja h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sandomierskiego za 2011r. i) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sandomierzu za rok Ocena zasobów pomocy społecznej na rok Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami za okres Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach: a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego pokrycia straty za 2011 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu. b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu.

3 c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. d) rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. e) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu. f) przekształcenia Technikum Uzupełniającego Gastronomicznego w Sandomierzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu. g) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu. h) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu i) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie. j) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zawichoście wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Zawichoście. k) likwidacji Technikum Informatycznego w Sandomierzu. l) przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Sandomierskiego na lata m) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Gminy Sandomierz na rzecz Powiatu Sandomierskiego. n) określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok. o) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz. p) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4 q) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata r) zmian w budżecie powiatu na 2012 r. s) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 10. Sprawy różne. 11. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu. Zapytał, czy są uwagi do proponowanego porządku obrad dzisiejszej sesji? Radny Mieczysław Sawa zaproponował zdjęcie z porządku obrad punktu 9s -projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. Uzasadnił to tym, że wg niego projekt ten pachnie falandyzacją prawa - nie wyczytał z niego interesu powiatu. Przypomina mu to liska chytruska - trochę napisane, ale nie ma ceny, nie wiadomo jaka jest wartość, ma również zastrzeżenia do podstawy prawnej. Uchwała nie jest kompatybilna z uchwałą Nr XXIX/182/2002 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu. Nie jest zgodna z tym, że setki mieszkań zostało sprzedane, a tych nie można. Wnosi więc, o zdjęcie jej z porządku obrad. Przewodniczący powiedział, że jeśli chcemy, aby ten problem przedyskutować, należy pozostawić ten projekt. Pan Starosta zabrał głos i powiedział, że chciał się odnieść do zarzutu, czy to jest interes Powiatu, czy nie. Rada Powiatu podjęła uchwałę o zabezpieczeniu środków na remont przyłączy w kwocie zł. Jednak, gdyby nawet wydać tą kwotę, to nie poprawi to warunków tego obiektu, nadal będzie to rudera. Należy zauważyć, że nie jest to tylko interes Powiatu, ale również Miasta Sandomierza, gdyż zostaną zlikwidowane stare obiekty w centrum miasta. Starosta powiedział, że jeżeli Pan Radny uważa, że tak powinno pozostać to życzy mu udanego gustu. Zapytał, w czym dopatruje się krzywdy, jeżeli za zamianę powiat otrzyma nowe mieszkania, Czy to jest krzywda, że przeniesie się mieszkańców do nowego miejsca. Uchwała o sprzedaży dalej będzie obowiązywać i nic nie będzie przeszkadzać, aby te osoby mogły wykupić sobie nowe mieszkania na starych zasadach. W uchwale jest zawarty punkt, który mówi, że musi być przede wszystkim brany pod uwagę interes finansowy Powiatu. Pan Starosta wyjaśnił, dlaczego Powiat wydzielił tą 3 arową działkę. Zarząd brał przede wszystkim pod uwagę interes finansowy Powiatu, gdyż w chwili, gdyby nie wydzielono odrębnej działki mieszkańcy mieliby prawo pierwokupu całej pół hektarowej działki za cenę z 30% bonifikatą. Uważa, że jest to działanie w interesie Powiatu. Zawsze czuł się strażnikiem kasy Powiatu. Nie było wiadome kto kupi całą nieruchomość, stało się tak, że jeden oferent kupił całość. Ale przystąpił do przetargu, gdyż wiedział, że

5 będzie mógł pozyskać również tą 3 arową działkę, oczywiście pod warunkiem, że kupi nowe mieszkania dla mieszkańców. Ponadto uważa, że Panie mieszkające w tych mieszkaniach dlatego chciałyby wykupić mieszkania, gdyż chciałyby je sprzedać firmie WODROL za komercyjną cenę. Pani Radca Prawny wyjaśniła, że podstawa prawna jest prawidłowa, wynika z przepisów o samorządzie powiatowym. A wszelkie czynność po jej podjęciu należą do Zarządu Powiatu. Przewodniczący zaproponował przegłosowanie przyjęcia porządku obrad. Jeden radny był przeciw, dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Projekt uchwały pozostał w porządku obrad. Ad. 3 Przewodniczący poinformował, że protokół z XVII sesji Rady Powiatu zgodnie z art. 34 ust. 4 statutu powiatu sandomierskiego był wyłożony do publicznego wglądu w Biurze Rady, zapytał czy radni mają uwagi. Uwag nie było. Protokół XVII sesji Rady Powiatu został przyjęty jednogłośnie. Ad. 4 Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu pomiędzy sesjami. Pan Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu odbył w tym czasie trzy posiedzenia wynikiem, których są między innymi projekty uchwał skierowane Wysokiej Radzie do rozpatrzenia na dzisiejszej sesji. Ponadto przyjął Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej na rok 2012, którego głównym celem jest ukierunkowanie wszystkich działań samorządu powiatowego umożliwiających osobom niepełnosprawnych pełne uczestnictwo w życiu społecznym i integrację ze środowiskiem. Na wniosek dyrektorów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu, Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Sandomierzu oraz Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu podjął uchwały w sprawie wprowadzenia nowych zawodów tj. technika pojazdów samochodowych, technika obsługi turystycznej oraz technika organizacji reklamy i teleinformatyka. Nowe zawody zostały wprowadzone w związku z zainteresowaniem gimnazjalistów takimi zawodami, daje również możliwość poszerzenia oferty edukacyjnej dla młodzieży.

6 W dniach od 18 do 21 czerwca br. na terenie naszego Powiatu przebywała delegacja z Ostroga. W skład delegacji wchodzili lekarze oraz nauczyciele z powiatu ostrowskiego. Delegacja zwiedziła nasz szpital, I LO Collegium Gostomianum, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, miasto Sandomierz, w kolejnym dniu obejrzała Domy dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie, a także NZOZ w Koprzywnicy. W dniu 21 czerwca br. młodzież z Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu pojechała do Ostroga w ramach wymiany młodzieży. Następnie poinformował o wykonywanych inwestycjach. W dniu 18 czerwca 2012 r. odbył się przetarg na zadanie pn. Rozbudowa Budynku Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. Do przetargu przystąpiło 22 oferentów. W chwili obecnej trwa sprawdzanie i weryfikacja ofert. W związku z zamiarem Budowy boiska wielofunkcyjnego przy I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu w dniu 28 maja 2012 r. złożyliśmy do Ministerstwa Sportu i Turystki wniosek inwestycyjny o przyznanie dofinansowania w wysokości zł. Całkowita wartość zadania zł ( inwestycja wspólnie z Miastem Sandomierzem). Boisko będzie miało charakter ogólnodostępny, będą na nim pola do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz kort do tenisa ziemnego. Jesteśmy w trakcie inwestycji E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. W/w inwestycja to Indywidualny Projekt Kluczowy Województwa Świętokrzyskiego realizowany przy partnerskiej współpracy wszystkich 102 gmin oraz 13 powiatów z województwa świętokrzyskiego. Głównym celem projektu jest zbudowanie jednolitego i spójnego systemu do przetwarzania informacji przestrzennych z terenu całego województwa. Projekt w znacznym stopniu ułatwi gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych z zakresu informacji przestrzennej. Umożliwi generowanie dowolnych zestawień danych i analiz przestrzennych dla całego województwa lub dowolnego miejsca. Wartość całego zadania: ,57 zł. W dniu 19 czerwca 2012 r. dokonaliśmy odbioru zadania remontowego polegającego na adaptacji pomieszczenia biurowego na serwerownię. Wartość adaptacji pomieszczenia to ,00zł.

7 W dniu 12 czerwca 2012r. został ogłoszony przetarg na Remont i budowę ogrodzenia działki oraz remont nawierzchni przy Pracowniach Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Sandomierzu. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 27 czerwca 2012r. Planowana wartość zadania: ,00zł. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia działki o nr ewid. 1510/8 oraz remontu nawierzchni w obrębie budynku warsztatowego i remontu przy budynku warsztatowym. Jesteśmy w trakcie rozmów z Prezydentem Miasta Stalowa Wola w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie Charzewice gmina Stalowa Wola stanowiącą własność Powiatu Sandomierskiego na rzecz Gminy Stalowa Wola. Przypominam, że wartość nieruchomości została określona w operacie szacunkowych na kwotę zł. Przeprowadziliśmy dwa przetargi ze skutkiem negatywnym. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli zbycie nieruchomości następuje pomiędzy jednostkami samorządowymi dopuszczalny jest tryb beprzetargowy za cenę ustaloną pomiędzy nimi. Prowadzone są również czynności formalno-prawne związane z przyjęciem darowizny nieruchomości o łącznej pow. 0,1844 ha na rzecz Powiatu Sandomierskiego od Gminy Sandomierz. Powyższe nieruchomości zostaną przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej budynkiem siedziby Starostwa oraz pod budowę boiska sportowego przy I LO w Sandomierzu. W zamian Gmina Sandomierz otrzyma nieruchomość stanowiącą własność Powiatu przy ul. Schinzla o pow. 0,19 ha z przeznaczeniem na parkingi i drogę dojazdową do nowo budowanych bloków. Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Sprawozdanie zostało przyjęte. Ad. 5 Przewodniczący poprosił o składanie interpelacji. Nikt z radnych nie złożył interpelacji. Ad.6 Przewodniczący poinformował, że kolejny punkt dotyczy przyjęcia Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011r.

8 a, b, c, d) Powiedział, że radni otrzymali obszerne sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za ubiegły rok. Sprawozdanie w swojej szczegółowości odpowiada Uchwale budżetowej Nr IV/26/2011 z dnia 2 lutego 2011r. Oprócz części typowo rachunkowej zawierającej zestawienie dochodów i wydatków sprawozdanie zawiera część opisową omawiającą wykonanie poszczególnych zadań. Wszelkie wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie powiatowym zostały zachowane i wypełnione. Ponadto radni otrzymali Bilans z wykonania budżetu powiatu sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r. oraz Informację o stanie mienia powiatu. Zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Przewodniczący poinformował, że Obydwa sprawozdania uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej poprosił Wiceprzewodniczącą Rady Panią Grażynę Szklarską o odczytanie opinii RIO. e) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii Komisji w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2011r. oraz wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu Powiatu za 2011 rok w oparciu o: 1. Przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu. 2. Sprawozdanie finansowe. 3. Informację o stanie mienia Powiatu. 4. Przeprowadzone kontrole w zakresie realizacji uchwały budżetowej w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu, II LO w Sandomierzu oraz w Starostwie. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że gospodarowanie finansami Powiatu było zgodne z prawem. Ponoszone wydatki budżetowe spełniają kryteria celowości, gospodarności i rzetelności. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i stawia wniosek do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Sandomierzu.

9 f) Przewodniczący poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię do wniosku absolutoryjnego Komisji, poprosił Panią Grażynę Szklarską o przedstawienie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. g) Otworzył dyskusję. Zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Przewodniczący powiedział, że budżet ubiegłego roku był dobrym budżetem, wykonanych było dużo inwestycji, Powiat posiada dobrą zdolność kredytową. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. h) Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/115/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sandomierskiego za 2011r. została podjęta jednogłośnie. i) Przewodniczący poinformował, że zostały spełnione wszystkie wymogi nałożone przez ustawodawcę, zaproponował przystąpienie do głosowania. Uchwała Nr XVIII/116/2012 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sandomierzu za rok 2011 została podjęta jednogłośnie. Pan Starosta podziękował za udzielone absolutorium, podziękował całemu Zarządowi, Naczelnikom, pracownikom Starostwa. Powiedział, że większość pracowników czuje, że jest jednym zespołem. Ad. 7 Przewodniczący powiedział, że radni wraz z materiałami otrzymali Ocenę zasobów pomocy społecznej na rok Poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Praw Konsumenta o przedstawienie opinii do w/w materiału. Materiał został przyjęty. Ad. 8. Przewodniczący powiedział, że radni wraz z materiałami otrzymali Raport z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami za okres Poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gospodarowania Mieniem Powiatowym, Geodezji i Kartografii o przedstawienie opinii do Raportu.

10 Następnie poprosił Naczelnika Wydziału Rolnictwa o krótką charakterystykę. Naczelnik Wydziału Rolnictwa poinformował, że stosownie do zapisu art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska Zarząd Powiatu w Sandomierzu jest zobowiązany do sporządzenia i przedstawienia Radzie Powiatu w/w raportu. Wydział Rolnictwa zapoznał się z realizacją Programu i stwierdził, że dużej mierze jest on uzależniony od zaangażowania samorządów gminnych opracowujących i wdrażających programy na swoim terenie. Stopień zaangażowania gmin jest bardzo zróżnicowany. Naczelnik podkreślił, że przeprowadzona analiza Programu przypadła na okres programowania i realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Inwestycje przeprowadzane w gminach przyczyniły się do poprawy stanu środowiska w powiecie. Naczelnik poinformował, że założone cele określone w planie gospodarki odpadami zostały zrealizowane w stopniu zadawalającym. Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Pytań nie było. Raport został przyjęty. Ad. 9 Rozpatrzenie projektów uchwał: a) Przewodniczący porosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Praw Konsumenta o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego pokrycia straty za 2011 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do w/w projektu. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisji jest również pozytywna. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/117/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego pokrycia straty za 2011 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. b) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu.

11 Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/118/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Sandomierzu została przyjęta jednogłośnie. c) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/119/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i proponowanego przeznaczenia zysku za 2011 r. w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. d) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/120/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. e-i) Przewodniczący poinformował, że kolejnych pięć projektów uchwał dotyczy przekształcenia Zasadniczych Szkół Zawodowych oraz Technikum Uzupełniającego. Poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do tych projektów. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisji jest pozytywna do wszystkich projektów. Przystąpiono do głosowania: Uchwała Nr XVIII/121/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie.

12 Uchwała Nr XVIII/122/2012 w sprawie przekształcenia Technikum Uzupełniającego Gastronomicznego w Sandomierzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. Komisji Edukacji Narodowej w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/123/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. prof. Zbigniewa Strzeleckiego w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/124/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wchodzącej w skład Ponadgimnazjalnego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/125/2012 w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klimontowie została podjęta jednogłośnie. j-k) Przewodniczący poinformował, że kolejne projekty uchwał dotyczą likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zawichoście wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Zawichoście oraz likwidacji Technikum Informatycznego w Sandomierzu. Poprosił Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przedstawienie opinii do tych projektów. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisji do obydwu projektów jest pozytywna. Przystąpiono do głosowania: Uchwała Nr XVIII/126/2012 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Zawichoście wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Zawichoście została podjęta jednogłośnie. Uchwała Nr XVIII/127/2012 w sprawie likwidacji Technikum Informatycznego w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie.

13 l) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Strategii, Rozwoju Gospodarczego oraz Promocji Powiatu o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Sandomierskiego na lata Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/128/2012 w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Sandomierskiego- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Sandomierskiego na lata została podjęta jednogłośnie. m) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gospodarowania Mieniem Powiatowym, Geodezji i Kartografii o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Gminy Sandomierz na rzecz Powiatu Sandomierskiego. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/129/2012 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości Gminy Sandomierz na rzecz Powiatu Sandomierskiego została podjęta jednogłośnie. n) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Praw Konsumenta o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok. Następnie poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisji jest również pozytywna. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/130/2011 w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2012 rok została podjęta jednogłośnie.

14 o) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/131/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sandomierz została podjęta jednogłośnie. p) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/132/2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w 2012 roku i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań została podjęta jednogłośnie. q) Proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/133/2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sandomierskiego na lata została podjęta jednogłośnie. r) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. Przewodniczący poinformował, że opinia Komisja jest pozytywna. Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/134/2012 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 r. została podjęta jednogłośnie. s) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gospodarowania Mieniem Powiatowym, Geodezji i Kartografii o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

15 Przewodniczący zapytał, czy są pytania. Radny Mieczysław Sawa powiedział, że niepotrzebnie mu się zarzuca brak gustu, bo o gustach się nie dyskutuje. Ponadto chciałby wykazać, że jeżeli się zarzuca cwaniactwo lokatorom, to jest to nieprawda, gdyż Powiat w omawianym budynku posiada jeszcze ok. 70 metrów powierzchni. Jeżeli więc lokatorzy chcieliby go sprzeda to powiat i tak nie wyrazi na to zgody. Natomiast Powiat może wydzieli dodatkowe mieszkania i sprzedać, a pieniądze łącznie z zaplanowanymi w budżecie przeznaczyć na wykonanie remontu. Radny Waldemar Gosek powiedział, że szkoda, iż rozmawia się o nieruchomości, a nie widzi się ludzi. Pamięta, jak w lutym Pan Starosta mówił, że wszelkie kroki robi się z myślą o ludziach i to mu się podobało. Uważa, że powinno się odrzucić projekt uchwały, a następnie przeprowadzić rozmowę wspólnie z inwestorem oraz mieszkańcami. Przewodniczący przypomniał, że dopiero po podjęciu tej uchwały będzie można rozpocząć rozmowy z mieszkańcami oraz z inwestorem. Radny Andrzej Tenderowicz zwrócił się z apelem, aby nie zapomnieć o mieszkańcach, którzy mieszkają w w/w omawianej nieruchomości. Zapytał, po jakiej cenie będą mogli wykupić przydzielone im mieszkania. Pan Starosta podkreślił, że wszyscy mówią o tym samym tzn. trosce o lokatorów. Bo czy coś innego oznacza, że Powiat chce przenieść lokatorów do lepszych warunków, do nowych bloków z terenem chronionym. Ponadto Powiat jest skłonny wykonać roboty wykończeniowe, na każde mieszkanie przewidziano ok zł. Te nowe mieszkania będą tańsze do wykupu, będą zastosowane bonifikaty. Powiat nie chce robić nikomu krzywdy. Przewodniczący oddał głos Pani Wamej mieszkance, która powiedziała, że zajmuje mieszkanie 20m². Oglądała mieszkanie, do którego miałaby się przenieść, jednak ma zastrzeżenia, bo starym mieszkaniu ma dwa pokoje, a tym jest jeden, jest bardzo złe rozłożenie. Pan Starosta powiedział, że Zarząd jeszcze rozważy możliwość innego mieszkania. Pani Krystyna Kobylakiewicz chciała powiedziała, że jest brak dobrej woli współpracy. Wg niej, tą uchwałą przeznacza się nieruchomość do sprzedaży, więc dlaczego nie ma prawa pierwokupu.

16 Nie zgadza się ze stwierdzeniem, że się im nic nie pogorszy. Ona w swoim mieszkaniu dokonała remontu, żyła z nadzieją, że może je wykupić. Uważa, że propozycja Zarządu jest z pominięciem prawa. Przewodniczący powiedział, że podejmując tą uchwałę umożliwimy Zarządowi możliwość podejmowania dalszych kroków. Radny Ryszard Nagórny zapytał Panie, czy zdają sobie sprawę z sensu mieszkania w sąsiedztwie mającej powstać galerii, parkingów. Czy Miasto ma w ogóle w planie zagospodarowania taką możliwość wg. niego takie sąsiedztwo sie kłóci. Pan Starosta wyjaśnił, że inwestorzy są już po rozmowach z Burmistrzem Sandomierza, który zaproponował, aby na terenie wokół galerii, a należącym do Miasta zorganizowali tereny zieleni. Przewodniczący zaproponował, aby przystąpić do głosowania. Uchwała Nr XVIII/135/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości została podjęta. Za przyjęciem głosowało 16 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu, 2 radnych było przeciw. t) Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej oraz Praw Konsumenta o przedstawienie opinii do projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu. Przewodniczący poprosił Dyrektora SPZZOZ w Sandomierzu o krótką informację na temat zmian w statucie. Pan Dyrektor poinformował, że opracowanie nowego statutu wynika z zapisu art. 204 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności medycznej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), który informuje, że "publiczne zakłady opieki zdrowotnej działające na podstawie dotychczasowych przepisów stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podmiotami leczniczymi niebędącymi przedsiębiorstwami. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kierownicy tych podmiotów dostosują ich działalność oraz statut i regulamin organizacyjny do przepisów niniejszej ustawy oraz dokonają zgłoszenia do rejestru". Zgodnie z art. 42 ust. 4 cytowanej wyżej ustawy statut dla podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nadaje podmiot tworzący w tym wypadku Rada Powiatu.

17 Przystąpiono do głosowania. Uchwała Nr XVIII/136/2012 w sprawie nadania statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu została podjęta jednogłośnie. 10. Sprawy różne. Przewodniczący poinformował, że dokonał analizy oświadczeń majątkowych. Wszyscy radni złożyli w terminie oświadczenia majątkowe. Po dokonaniu analizy, oświadczenia po jednym egzemplarzu przekazane zostały do analizy do Urzędu Skarbowego. Przewodniczący poprosił Sekretarza Powiatu o przedstawienie informacji na temat oświadczeń majątkowych składanych przez Członków Zarządu i pracowników Powiatu. Pan Sekretarz poinformował, że Oświadczenia są opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Sandomierzu. Przewodniczący oddał głos Pani Marii Rudzińskiej mieszkance Sandomierza, która zwróciła się z prośbą o ufundowanie tablicy upamiętniającej śmierć zamordowanych w obozach zagłady w czasie II Wojny Światowej profesorów oraz uczniów gimnazjum, które mieściło się w obecnym PZSE w Sandomierzu na ulicy Żeromskiego. Radny Waldemar Gosek poinformował, że zainteresował się już tą sprawą, koszt takiej tablicy to ok zł. Pani Danuta Jarosz z-ca dyrektora szkoły podziękowała za tą inicjatywę, która na pewno wzbogaci program kształcenia młodzieży. Szkoła przyłączy się do wykonania tablicy. Przewodniczący powiedział, że jest to bardzo dobra inicjatywa, należy wykonać tablicę, a zawieszona zostanie po przeprowadzeniu remontu szkoły. Ad. 11 Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XVIII sesji o godz. 12:40. Na tym protokół zakończono. Protokołowała: U. Surowiec

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku

Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku OR-II.R.0012.3.16.2016 Protokół Nr 16/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa, Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 20 września 2016 roku Pan Grzegorz Grabowski przewodniczący Komisji po stwierdzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia

PROTOKÓŁ Nr 12/15. Przewodniczący Komisji Rodziny poinformował, że protokół z posiedzenia PROTOKÓŁ Nr 12/15 z posiedzenia wspólnego Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury z dnia 23 grudnia 2015r. Posiedzeniu komisji

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 10/2015

P r o t o k ó ł Nr 10/2015 OR.0012.2.10.2015.PD P r o t o k ó ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 22 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016

P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 1 P R O T O K Ó Ł Nr XXIX /2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Koprzywnicy, która odbyła się dnia 5 października 2016 r. w sali konferencyjnej - budynku U M. i G w Koprzywnicy. Sesja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok.

a) zmieniającą uchwałę Nr IV/9/2011 Rady Gminy Rojewo z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2011 rok. ROI.0012.1.25/2011 kat. arch. A Protokół Nr 25/2011 Ze wspólnego posiedzenia Komisji ds. planowania, gospodarki i finansów gminy oraz komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 18/V/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 8 00 do 10 20 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot).

W posiedzeniu udział wzięli Członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonej listy obecności (zał. nr 1 prot). Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Rady Powiatu w Pleszewie, w dniu 26 marca 2015 roku, o godz. 13:30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 91/II/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 28 grudnia 2004 r. w godzinach od 12 00 do 13 40 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13 15 a zakończyło o godz. 14 40. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł nr 1/07

P r o t o k ó ł nr 1/07 P r o t o k ó ł nr 1/07 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 22 stycznia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Zduńskiej Woli (sala konferencyjna)

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r.

Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Strona 1 z 6 Protokół Nr 20/03 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej, odbytego w dniu 16 czerwca 2003 r. Obecni:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku

Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku Protokół Nr 91/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 21 października 2010 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 3/2003 z III posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 3/2003 z III posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 stycznia 2003 r. Protokół Nr 3/2003 z III posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 stycznia 2003 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13 05 i trwało do godz. 15 00. W posiedzeniu udział wzięło 6 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku

Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku Protokół Nr 27/2013 z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie z dnia 28 lutego 2013 roku W dniu 28 lutego 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lublinie odbyło się kolejne posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku

Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Protokół z Posiedzenia Zgromadzenia Partnerów Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów Lokalna Grupa Działania z dnia 25 stycznia 2013 roku Posiedzenie Zgromadzenia Partnerów otworzył Przewodniczący Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

PROTOKÓŁ NR 9/2011 PORZĄDEK POSIEDZENIA: PROTOKÓŁ NR 9/2011 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MYSZKOWIE W DNIU 9 LUTEGO 2011 ROKU W POSIEDZENIU UDZIAŁ WZIĘLI: Członkowie: Jan Kieras w zastępstwie Przewodniczącego Zarządu, który był nieobecny Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r.

Protokół Nr 51/09. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Komisji. 2. Informacja nt. protokołu Nr 50/09 z posiedzenie Komisji z dnia 25.11.2009r. Protokół Nr 51/09 z posiedzenia Komisji Edukacji i Spraw Obywatelskich, które odbyło się w dniu 09.12.2009r. godz. 12.00 14.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Posiedzeniu przewodniczył Jarosław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXVI/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 17 października 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku

Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku Protokół Nr 54/2009 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 9 lutego 2009 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Piotr Kłosowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40

Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 Protokół Nr X/2015 z sesji Rady Miejskiej Borku Wlkp. odbytej w dniu 27 maja 2015 roku w godz. od 16 00 do 17 40 W sesji uczestniczyło 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu.

Lista obecności członków Komisji jak i zaproszonych gości, stanowi załącznik do protokołu. Protokół Nr 8/2011 Z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Infrastruktury Technicznej odbytej w dniu 7 listopada 2011 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli, ul. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD XLII Sesja Rady Dzielnicy XV Mistrzejowice w dniu 26.06.2014 r. godz. 17.00 /siedziba Rady Dzielnicy ul. Dz-15.0020.1.42.2014 P R O T O K Ó Ł XLII SESJA RADY DZIELNICY XV MISTRZEJOWICE z dnia 26 czerwca 2014 roku Obecni wg listy obecności Czas trwania obrad od godz.17.10 do godz.18.00 Prowadzący przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z XXVI SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku.

PROTOKÓŁ z XXVI SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku. PROTOKÓŁ z XXVI SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 stycznia 2013 roku. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia OAB.EK.0062-155/06 Protokół nr 155/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Łobzie, które odbyło się 12 czerwca 2006 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41 1. Otwarcie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo