(Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową"

Transkrypt

1 (Projekt) ZałoŜenia projektu ustawy o cywilnej odpowiedzialności za szkodę jądrową 1

2 1. Aktualne stosunki społeczne w dziedzinie odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. Aktualnie w Polsce istnieje kilka obiektów jądrowych, z których działalnością wiąŝe się potencjalna odpowiedzialność cywilna za szkodę jądrową. NaleŜą do nich dwa reaktory badawcze, z których jeden jest w fazie likwidacji oraz przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego. Przez terytorium Państwa Polskiego transportowane jest świeŝe paliwo jądrowe do elektrowni jądrowej w Temelinie w Republice Czeskiej. W roku 2009 rozpoczęto wywóz wypalonego paliwa jądrowego do Rosji w ramach amerykańskiego programu redukcji zagroŝeń (Global Threat Reduction Initiative). W niewielkiej odległości od granic Polski znajduje się kilka czynnych elektrowni jądrowych. Ryzyko wystąpienia wypadku jądrowego rodzącego cywilną odpowiedzialność według reguł uregulowanych w projektowanej ustawie podlega społecznej ocenie z perspektywy jedynego powaŝnego wypadku jądrowego, jaki miał miejsce 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu. Niemal całkowity brak rzetelnej informacji na temat samego zdarzenia, jak i jego rzeczywistych i potencjalnych skutków oraz rozpowszechnianie obiegowych opinii dotyczących dramatycznych rozmiarów zniszczeń przyczyniły się do negatywnego obrazu energetyki jądrowej w polskim społeczeństwie. Odstąpienie od budowy planowanej elektrowni jądrowej w śarnowcu w roku 1990 wzmocniło jedynie postawę niechęci i rezerwy wobec tej gałęzi przemysłu. I choć postrzeganie energetyki jądrowej przez społeczeństwo według regularnie prowadzonych badań zmienia się wyraźnie na korzyść to wydaje się, iŝ stan powszechnej i w pełni świadomej akceptacji energetyki jądrowej, z jakim spotykamy się w innych społeczeństwach (np. we Francji, Szwecji czy Finlandii) to jeszcze wciąŝ dosyć odległa perspektywa. Z tego punktu widzenia niezwykle waŝne jest wprowadzenie w Ŝycie przepisów, które upewnią społeczeństwo o wysokim stopniu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa ekologicznego, prawidłowego funkcjonowania elektrowni jądrowych. Ryzyko wystąpienia powaŝnej awarii jądrowej przy załoŝeniu prawidłowej konstrukcji urządzeń jądrowych i właściwej ich eksploatacji jest obecnie w Polsce znikome. Nie moŝna jednak wykluczyć wystąpienia takich zdarzeń. Trzeba bowiem pamiętać, Ŝe wypadkiem jądrowym, który rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą, jest kaŝde zdarzenie skutkujące niekontrolowaną emisją szkodliwego promieniowania na zewnątrz urządzenia jądrowego. Oczywiście, moc i przeznaczenie reaktorów badawczych ogranicza istotnie zasięg ewentualnych skutków niekontrolowanych zdarzeń radiacyjnych i wypadków. Znikome jest takŝe fizyczne ryzyko wystąpienia wypadku jądrowego w transporcie. Nie oznacza to jednak, Ŝe nawet w aktualnym stanie rzeczy moŝe nie moŝe nastąpić zdarzenie, którego skutki podlegać będą indemnizacji według reguł odpowiedzialności za szkodę jądrową. Ryzyko bowiem techniczne i ryzyko prawne nie jest toŝsame. Ryzyko prawne występuje niezaleŝnie od technicznego prawdopodobieństwa wystąpienia danego zdarzenia. Ilekroć pojawia się moŝliwość wystąpienia takiego zdarzenia, tylekroć mamy do czynienia z ryzykiem prawnym, które nie podlega z punktu widzenia racjonalnego ustawodawcy jakiejkolwiek gradacji. Oznacza to konieczność przewidzenia w systemie prawnym właściwych rozwiązań legislacyjnych na wypadek wystąpienia nawet takiego zdarzenia, którego ryzyko wystąpienia z technicznego punktu widzenia jest znikome. Sytuacja w tym względzie ulegnie istotnej zmianie po wybudowaniu i uruchomieniu pierwszego reaktora duŝej mocy w projektowanej elektrowni jądrowej (elektrowniach jądrowych). Ryzyko wystąpienia szkód jądrowych stanie się na płaszczyźnie technicznej bardziej prawdopodobne, niezaleŝnie od jakości uŝytych w danym urządzeniu systemów zabezpieczeń. Właściwą odpowiedzią na to ryzyko musi być adekwatny kształt norm regulujących funkcjonowanie przemysłu jądrowego, w tym zasad odpowiedzialności za skodę jądrową. 2

3 2. Aktualny stan prawny. Cywilną odpowiedzialność za szkodę jądrową regulują obecnie przepisy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 z późn. zm). Zagadnieniu temu poświęcony jest w całości rozdział 12 ustawy. W przepisach art. art pr. atom. uregulowane są następujące kwestie: 1) zdefiniowane zostały na uŝytek szczegółowej regulacji podstawowe pojęcia, jak "urządzenie jądrowe", "szkoda jądrowa", "wypadek jądrowy", "środki zapobiegawcze" etc. 2) wprowadzono zasadę wyłącznej odpowiedzialności eksploatującego urządzenie jądrowe za szkodę jądrową, 3) określono wąski katalog okoliczności zwalniających z odpowiedzialności, co zbliŝa tę odpowiedzialność do typu odpowiedzialności absolutnej, 4) odrębnie uregulowano odpowiedzialność za szkodę w transporcie materiałów jądrowych, 5) określono warunki i skutki uwzględniania zarzutu przyczynienia się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody jądrowej, 6) wprowadzono górną granicę kwotą odpowiedzialności eksploatującego urządzenie jądrowe za szkody powstałe wskutek jednego wypadku, 7) wprowadzono obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 8) ustalono terminy przedawnienia roszczeń, 9) w sprawach nieuregulowanych ustawa odsyła do reguł odpowiedzialności przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego, a w sprawach dotyczących dochodzenia roszczeń do przepisów o ograniczeniu roszczeń morskich i kodeksu postępowania cywilnego. Prawo atomowe uwzględnia następujące akty prawa międzynarodowego (zaznaczyć naleŝy, Ŝe stopień implementacji poszczególnych postanowień kształtuje się niejednakowo): 1) Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową sporządzona w Wiedniu 21 maja 1963 r (Dz. U. z 1990 r. Nr 63, poz. 370), zwana dalej "Konwencja wiedeńską"; 2) Wspólny protokół dotyczący stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej sporządzony w Wiedniu 21 września 1988 r. (Dz. U. z 1994 nr 129, poz. 633); 3) Protokół zmieniający Konwencję wiedeńską o odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe sporządzony w Wiedniu 12 września 1997 r., zwany dalej "Protokołem zmieniającym". Istotne znaczenie w niniejszej problematyce ma teŝ Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, a w szczególności jego art. 5 ust. 3 dotyczący właściwości sądów w sprawach o naprawienie szkody z tytułu czynów niedozwolonych. Podstawowym - wiąŝącym Państwo Polskie - aktem prawa międzynarodowego regulującym odpowiedzialność cywilną za szkodę jądrową jest Konwencja wiedeńska. Powstała ona pod egidą Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Była ona odpowiedzią na podpisaną w 1960 roku Konwencję paryską regulującą odpowiedzialność cywilną za szkodę jądrową w państwach naleŝących do Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). Stronami Konwencji wiedeńskiej jest obecnie 35 państw. Reguluje ona w sposób kompleksowy zagadnienia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej. Podstawowymi zasadami tej konwencji są: 3

4 - skupienie odpowiedzialności w osobie eksploatującego urządzenie jądrowe - zasada channeling - ang., canalisation - fr.; - odpowiedzialność obejmuje wyłącznie szkody jądrowe w rozumieniu tej Konwencji, poza zasięgiem jej oddziaływania pozostają szkody powstałe wskutek napromieniowania w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej oraz w działalności medycznej; - odpowiedzialność oparta jest na zasadzie ryzyka, a zatem zawinione zachowanie eksploatującego nie ma Ŝadnego znaczenia dla przyjęcia odpowiedzialności, zaś dowód prawidłowego korzystania z urządzenia jądrowego nie zwalnia z odpowiedzialności; - katalog okoliczności zwalniających z odpowiedzialności ograniczony jest do kwalifikowanych postaci siły wyŝszej; - odpowiedzialność jest limitowana kwotowo poprzez wyznaczenie górnej granicy sumy przeznaczonej na odszkodowania spowodowane jednym wypadkiem jądrowym; - osoba eksploatująca urządzenie jądrowe zobowiązana jest do posiadania stosowanego zabezpieczenia swej odpowiedzialności; - państwa, na terenie których zlokalizowane są urządzenia jądrowe, uczestniczą w pewnym stopniu w indemnizacji szkód jądrowych; - odszkodowanie naleŝne jest wszystkim poszkodowanym bez względu na kraj, z którego pochodzą; - przewidziana jest właściwość jednego sądu do rozpoznawania wszystkich roszczeń wynikających z jednego wypadku jądrowego. Po wydarzeniach, jakie miały miejsce 26 kwietnia 1986 roku w Czarnobylu, na arenie międzynarodowej podjęto działania zmierzające do zapewnienia lepszej i silniejszej ochrony ewentualnych poszkodowanych na wypadek zdarzenia jądrowego o podobnym do katastrofy czarnobylskiej rozmiarze. Ustalono wstępnie, Ŝe system gwarancji przewidziany w Konwencji wiedeńskiej i paryskiej nie jest adekwatny do tak powaŝnego zagroŝenia. Pierwszym efektem tych procesów było podpisanie w Wiedniu 21 września 1988 r. Wspólnego protokołu dotyczącego stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej. Przewiduje on wzajemne stosowanie postanowień konwencji właściwej dla wypadku jądrowego mającego miejsce na terytorium państwa - strony jednej z konwencji wobec poszkodowanych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium państwa - strony drugiej z konwencji. W dalszej kolejności wynegocjowano w ramach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu tekst Protokołu zmieniającego, który uwzględniał zgłaszane po katastrofie czarnobylskiej postulaty wzmocnienia ochronnego charakteru postanowień Konwencji wiedeńskiej. Wprowadzone w protokole zmieniającym zmiany polegają przede wszystkim na : - szerokim ujęciu szkody jądrowej poprzez włączenie do niej takŝe szkód ekologicznych oraz zrównanie ze szkodami jądrowymi innych szkód, które powstały w związku z wypadkiem rodzącym szkody jądrowe; - podwyŝszeniu limitu kwotowego odpowiedzialności eksploatującego urządzenie jądrowe; - przedłuŝeniu terminu przedawnienia roszczeń. Prawo atomowe w części poświęconej odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową w znacznym stopniu przyjęło rozwiązania przewidziane w Protokole zmieniającym. PoniewaŜ jednak akt ten nie wiązał Polski wobec braku ratyfikacji, pewne postanowienia ustawy obowiązującej odbiegały od wymogów, jakie przewidziano w Protokole zmieniającym. Obecnie, kiedy procedura ratyfikacji dobiega juŝ końca (obowiązuje juŝ ustawa upowaŝniająca Prezydenta RP do ratyfikowania tego aktu), naleŝy w projektowanej regulacji przewidzieć rozwiązania zawarte w Protokole zmieniającym. 4

5 Niektóre przepisy Protokołu zmieniającego dają swobodę w kształtowaniu wewnętrznej regulacji przy wymogu zachowania określonego minimum ochrony. Ponadto Protokół w odniesieniu do niektórych kwestii podlegających regulacji przewiduje okresy przejściowe, jak choćby w odniesieniu do kwotowego limitowania odpowiedzialności osoby eksploatującej. 3. Potrzeba i cele uchwalenia projektowanej ustawy. Spodziewana ratyfikacja Protokołu zmieniającego oraz planowany rozwój energetyki jądrowej zmuszają do rewizji dotychczasowej regulacji odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. Dotychczasowa regulacja w pełni odpowiada aktualnym potrzebom. Jest jednak nieadekwatna do sytuacji, jaka powstanie wskutek realizacji programu polskiej energetyki jądrowej. Zachodzi więc konieczność takiego ukształtowania norm regulujących indemnizację szkód jądrowych, by zapewnić juŝ w fazie wstępnej realizacji wspomnianego programu bardzo wysoki standard ochrony przed potencjalnymi, negatywnymi skutkami oddziaływania przemysłu jądrowego. Reguły odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową kształtowane są jako kompromis pomiędzy dwoma postulatami. Po pierwsze więc chodzi o silną ochronę poszkodowanych w wyniku wypadku jądrowego. Po drugie - o zapewnienie bezpieczeństwa samego przemysłu jądrowego, którego rozwój leŝy w interesie nie tylko państwa, gospodarki, ale i poszczególnych członków społeczeństwa. Osiągnięcie tego kompromisu wymaga wywaŝenia poszczególnych interesów i znalezienia rozwiązań, które odpowiadać będą podstawowym zasadom przyjętym przez państwo w danej dziedzinie. Polski program energetyki jądrowej zakłada budowę pierwszego bloku elektrowni jądrowej do 2020 r. Do tego czasu naleŝy zapewnić wysoki standard ochrony poszkodowanych i stworzyć właściwe warunki umoŝliwiające efektywne prowadzenie działalności w zakresie energetyki jądrowej. Społeczeństwo i potencjalni inwestorzy w dziedzinie energetyki jądrowej muszą mieć poczucie stabilności gwarancji prawnych. Same normy prawa międzynarodowego, nawet stosowane bezpośrednio, nie dają takiej gwarancji. Konieczne jest uregulowanie najwaŝniejszych kwestii na poziomie krajowym, by wyłączyć wszelkie wątpliwości dotyczące stosowania norm prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym. Ponadto przepisy prawa międzynarodowego niejednokrotnie pozostawiają rozstrzygnięcie pewnych kwestii prawu wewnętrznemu, co rodzi konieczność krajowej regulacji. Projektowana ustawa o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową powinna więc zawierać uregulowania dotyczące: 1) zakresu jej stosowania poprzez zakreślenie pojęcia szkody jądrowej i wypadku jądrowego 2) określenia podmiotu odpowiedzialnego 3) określenia podstaw odpowiedzialności 4) wskazania kwotowego limitu odpowiedzialności 5) wskazania sposobu zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności 6) określenia reguł postępowania w sprawie dochodzenia roszczeń bez odsyłania międzynarodowych aktów prawnych 7) precyzyjnego oznaczenia udziału państwa w indemnizacji szkody jądrowej 8) oznaczenia terminów przedawnienia (wygaśnięcia) roszczeń o naprawienie szkody jądrowej Wskazanym jest takŝe, by ustawa precyzyjnie określała kwestie dotyczące odpowiedzialności za szkodę jądrową powstałą w związku z transportem materiałów jądrowych. Nowy akt prawny powinien takŝe uregulować kwestię roszczeń regresowych 5

6 osoby odpowiedzialnej za szkodę jądrową względem osób, które rzeczywiście szkodę wywołały albo były współodpowiedzialne za jej powstanie. Wysoki standard ochrony poszkodowanych w projektowanej ustawie przyczynia się do zwiększenia zaufania społecznego do przemysłu jądrowego. Zmniejsza się bowiem istotnie poczucie zagroŝenia wskutek rozpowszechniającej się informacji o tym, jakie środki ochrony prawnej przewidziane są na wypadek wystąpienia szkody jądrowej. Ponadto tak ukształtowane przepisy indemnizacyjne dają większe poczucie, Ŝe ryzyko wystąpienia wypadku jądrowego jest niewielkie, skoro przedsiębiorcy decydują się na tak surową odpowiedzialność i tak wysokie koszty potencjalnej szkody. 4. MoŜliwość podjęcia alternatywnych środków umoŝliwiających osiągnięcie celów, o których mowa w pkt. 3. Osiągnięcie zakładanego celu nowej ustawy innymi środkami jest utrudnione. Jedynym alternatywnych sposobem byłaby nowelizacja Prawa atomowego. Jednak z kilku powodów materia, której dotyczy projektowana ustawa, wymaga odrębnego uregulowania o randze ustawowej. Dotychczasowa regulacja w kilku kwestiach odsyłała do innych aktów prawnych. O ile więc odesłanie w sprawach sposobu naprawienia szkody czy ogólnych reguł odpowiedzialności do przepisów kodeksu cywilnego wydaje się uzasadnione i celowe, o tyle odsyłanie w sprawie tworzenia funduszu odpowiedzialności do aktów prawa międzynarodowego wydaje się nie odpowiadać regułom prawidłowej legislacji. Rodzi takŝe ryzyko niestabilności prawa w tym względzie, gdyŝ akty prawa międzynarodowego, zwłaszcza niedotyczące regulowanej dziedziny, mogą ulegać niezaleŝnym od woli ustawodawcy zmianom, co powodowałoby niepewność stanu prawnego, której naleŝy za wszelką cenę unikać. Nie jest teŝ właściwe delegowanie uprawnień do wydawania rozporządzeń w zakresie, jaki winien być uregulowany w ustawie. I tak, zasady zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności (ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) powinny być w jak najszerszym zakresie uregulowane na poziomie ustawy. Daje to uczestnikom obrotu, a zwłaszcza poszkodowanym i przyszłym podmiotom eksploatującym urządzenia jądrowe, znacznie większą pewność i stabilność prawa. 5. Podmioty, na które będzie oddziaływać projektowana ustawa. Do podmiotów, których dotyczyć będzie projektowana ustawa, zaliczyć naleŝy przede wszystkim eksploatujących urządzenia jądrowe. Chodzi tu zarówno o podmioty, które obecnie eksploatują urządzenia jądrowe juŝ istniejące, objęte przedmiotowym zakresem oddziaływania przepisów rozdziału 12. pr. atom., jak i eksploatujących przyszłe polskie elektrownie jądrowe oraz składowiska odpadów promieniotwórczych. Oddziaływanie ustawy na te podmioty polegać będzie przede wszystkim na tym, Ŝe to one ponosić będą - w myśl projektowanych rozwiązań - wyłączną odpowiedzialność za szkody jądrowe i będą musiały zapewnić właściwe zabezpieczenie finansowe w postaci ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ustawa oddziaływać będzie na podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową. Chodzi tu o podmioty, które udzielą ochrony ubezpieczeniowej eksploatującym urządzenia jądrowe. Pojawienie się na polskim rynku ubezpieczeniowym umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o projektowanym zakresie i wysokości sumy gwarancyjnej doprowadzić musi do istotnej zmiany wielkości tego rynku usług. Skutkować to będzie zapewne zmianami podmiotowymi na rynku finansowym. Pośrednio moŝe takŝe oddziaływać na rynek kapitałowy. Biorąc pod uwagę aktualny stan rynku ubezpieczeniowego w Polsce uzasadnione jest twierdzenie, Ŝe wymagane przez projektowaną ustawę warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zmuszą eksploatujących do poszukiwania 6

7 ubezpieczyciela poza podmiotami działającymi w Polsce albo spowodują powstanie nowego podmiotu zajmującego się tym typem działalności ubezpieczeniowej na wzór rozwiązań przyjętych w niektórych krajach o rozwiniętej energetyce jądrowej. Bezpośrednio ustawa oddziaływać będzie na Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki jako organ dozoru jądrowego. Projektowane wyposaŝenie osób odpowiedzialnych w roszczenia regresowe do osób wyłącznie winnych wywołania wypadku jądrowego oraz osób współodpowiedzialnych według ogólnych reguł prawa cywilnego powoduje, Ŝe ustawa pośrednio oddziaływać będzie takŝe na inne podmioty, których krąg jest trudny do ustalenia. Na pewno zaliczyć będzie do nich moŝna wytwórców urządzeń zainstalowanych w urządzeniach jądrowych, osoby przeprowadzające przeglądy prawidłowości funkcjonowania urządzeń, wykonujące remonty i naprawy, podmioty zobowiązane do fizycznej ochrony urządzeń jądrowych etc. Niektóre przepisy ustawy upowaŝniać będą właściwych ministrów do wydania aktów wykonawczych. Ustawa korzystnie oddziaływać będzie przede wszystkim na całe społeczeństwo i poszczególnych jego członków, na uczestników obrotu gospodarczego, w ten sposób, Ŝe zapewni wysoki standard ochrony prawnej na wypadek zdarzenia rodzącego odpowiedzialność cywilną za szkody jądrowe. 6. Przewidywane skutki finansowe projektowanej ustawy i źródła ich pokrycia. Projektowana ustawa wywoływać będzie istotne skutki finansowe dla eksploatujących urządzenia jądrowe. Bezpośrednim skutkiem będzie konieczność zapewnienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Analiza sytuacji podobnych podmiotów w krajach eksploatujących urządzenia jądrowe wskazuje na znaczne koszty takiego ubezpieczenia. Choć ryzyko atomowe nie naleŝy do ryzyk wysokich pod względem częstotliwości występowania wypadków, to potencjalny rozmiar szkód i surowy charakter odpowiedzialności eksploatującego za powstałe w wyniku wypadku jądrowego szkody powoduje, Ŝe ubezpieczyciele wysoko wyceniają ten typ ryzyka. Istotnym czynnikiem zwiększającym koszt składki ubezpieczeniowej jest mała liczba podmiotów ubezpieczających ten typ działalności. W krajach eksploatujących urządzenia jądrowe spotyka się zasadniczo wyspecjalizowane podmioty ubezpieczeniowe, niekiedy z udziałem kapitału publicznego, które zajmują się wyłącznie ubezpieczaniem eksploatujących obiekty jądrowe. Ustawa oddziaływać będzie takŝe bezpośrednio na sytuację finansową budŝetu państwa. Planowany udział państwa w indemnizacji szkód jądrowych polegać będzie bowiem na: 1) gwarancyjnej odpowiedzialności państwa za szkody jądrowe na osobie, które nie mogły być naprawione w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej eksploatującego obiekt jądrowy; 2) odpowiedzialności państwa za szkody jądrowe powstałe wskutek zdarzeń wyłączających odpowiedzialność eksploatującego, jak działania wojenne, atak terrorystyczny o duŝej skali. Rozmiar skutków finansowych w tych dwu wypadkach trudny jest do przewidzenia. Jako skutek finansowy projektowanej ustawy dla budŝetu państwa naleŝy takŝe uznać konieczność utworzenia podmiotu, który zapewni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, gdyby Ŝaden z uczestników rynku ubezpieczeniowego nie zapewnił takiej ochrony. 7. Niezbędne do opracowania projektu ustawy propozycje rozstrzygnięć i ich uzasadnienie. 7

8 7.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy projektowanej ustawy, podmioty i sprawy wyłączone z zakresu regulacji, a takŝe objaśnienia podstawowych określeń uŝytych w projektowanej ustawie. Projektowana ustawa regulować będzie odpowiedzialność cywilną za szkody jądrowe. Odpowiedzialność tę ponosić będą wyłącznie podmioty eksploatujące urządzenia jądrowe w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Ustawa zatem nie obejmuje swym oddziaływaniem militarnego wykorzystania energii jądrowej ani samego promieniowania jonizującego. Skutki przewidziane w ustawie dotyczą tylko szkód powstałych wskutek wypadku jądrowego. Pojęciem tym oznacza się kaŝde zdarzenie, które skutkuje ujściem promieniowania poza obręb samego urządzenia jądrowego. Dla precyzyjnego rozgraniczenia szkód objętych oddziaływaniem ustawy i tych, które podlegać będą indemnizacji według reguł ogólnych, konieczne jest precyzyjne ujęcie szkody jądrowej poprzez wskazanie nie tylko jej potencjalnych postaci, ale takŝe źródła. Taka metoda definicji przyjęta w aktach prawa międzynarodowego powinna zostać przetransponowana do tekstu ustawy. Spod działania ustawy wyłączone będą takŝe wszystkie inne nieprzemysłowe przejawy wykorzystania energii jądrowej, jak choćby wykorzystanie promieniowania jonizującego w badaniach naukowych, eksperymentach naukowo - technicznych, medycynie, przemyśle spoŝywczym, rolnictwie etc. W ustawie naleŝy zatem precyzyjnie wyłączyć podmioty, które prowadzą wspomnianą działalność. Dla pewności naleŝy oznaczyć wyłączoną spod oddziaływania ustawy działalność za pomocą precyzyjnego opisu tego typu działalności i cech fizycznych urządzeń jądrowych, materiału jądrowego, promieniowania i sposobu jego wykorzystania. Projektowana ustawa nie będzie dotyczyć takŝe odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek oddziaływania promieniowania jonizującego na pracowników eksploatującego obiekt jądrowy. Ten typ odpowiedzialności uregulowany jest bowiem w przepisach o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych. Projektowana ustawa regulować będzie odpowiedzialność cywilną za szkody jądrowe, a więc takie szkody, które pozostają w adekwatnym związku przyczynowym z wypadkiem jądrowym. Projektowana regulacja zawierać powinna określenie uŝytych w niej pojęć mających istotne znaczenie dla prawidłowego skonstruowania norm prawnych. Ilekroć ustawa uŝywa określenia, które nie ma swojego normatywnego desygnatu, a takŝe wówczas gdy uŝyte w niej określenie nie występuje w znaczeniu potocznym albo gdy desygnat danego terminu w polskim prawie powszechnym róŝni się od znaczenia, w jakim uŝywa tego terminu projektowana ustawa, tylekroć konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie danego pojęcia. W szczególności zdefiniowania wymagają następujące pojęcia: 1) szkoda jądrowa - poprzez wskazanie co najmniej jej zasadniczych cech normatywnych takich jak związek z promieniowaniem jonizującym i urządzeniem jądrowym oraz zdarzeniem, które w tym urządzeniu miało miejsce; nie jest przy tym konieczne wskazywanie - jak czynią to umowy międzynarodowe i ustawy innych państw - poszczególnych postaci szkody jądrowej (szkoda na osobie, w mieniu, szkoda w postaci środków zapobiegawczych czy teŝ szkoda ekologiczna), gdyŝ pojęcie szkody obowiązujące w polskim prawie cywilnym jest bardzo pojemne i mieści w sobie wszystkie wskazane w umowach międzynarodowych wiąŝących Polskę postaci; w tym miejscu naleŝy teŝ zrównać ze szkodą jądrową szkody, które nie wynikają z promieniowania, ale pozostają w związku z wypadkiem jądrowym, który wyrządził takŝe szkody jądrowe (tak w art. 2 Protokołu zmieniającego); 2) wypadek jądrowy - poprzez wskazanie silnego powiązania z ujściem promieniowania jonizującego poza obręb urządzenia jądrowego; 8

9 3) urządzenie jądrowe - poprzez precyzyjne wskazanie cech takiego urządzenia, którego eksploatacja wiąŝe się z moŝliwością wystąpienia wypadku jądrowego skutkującego szkodą jądrową; konieczne jest w tym miejscu wyłączenie urządzeń, których eksploatacja nie będzie rodzić obowiązku naprawienia szkody według surowego reŝimu ustawy - wpływa to bezpośrednio na podmiotowy i przedmiotowy zakres ustawy. Odrębne oznaczenie zakresu pojęcia "urządzenie jądrowe" uzasadnione jest takŝe tym, Ŝe pojęcie to w znaczeniu potocznym, a nawet w znaczeniu technicznym, znanym innym przepisom, nie musi pokrywać się ze znaczeniem, w jakim uŝywa go projektowana ustawa. Niektóre urządzenia jądrowe nie będą bowiem urządzeniami w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. NaleŜy jednak unikać wprowadzania do ustawy słowniczka pojęć uŝytych w ustawie. Konstruowanie odrębnych jednostek redakcyjnych (przepisów) w częściach ustawy poświęconych poszczególnym zagadnieniom w znacznie lepszy sposób zapewnia czytelność ustawy i pozwala w sposób mniej uciąŝliwy dla przeciętnego adresata interpretować treść normy prawnej. Biorąc pod uwagę wysoko specjalistyczny charakter projektowanych przepisów, naleŝy unikać ich technicyzacji i korzystać w tym względzie raczej z długoletniej i prawidłowej reguły konstruowania przepisów, jaka znana jest pomnikowym aktom prawa Sprawy dotyczące przepisów merytorycznych Regulacja dotycząca osoby odpowiedzialnej za szkodę jądrową. Częściowo kwestia ta wymaga uregulowania w części poświęconej określeniu zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy. Pozostaje jednak kilka kwestii wiąŝących się z oznaczeniem podmiotu odpowiedzialnego. Przede wszystkim nowa regulacja musi realizować zasadę wyłącznej odpowiedzialności osoby eksploatującej. Zasada ta przewidziana jest w Konwencji wiedeńskiej (art. II ust. 5) i konsekwentnie realizowana jest przez wszystkie porządki prawne państw eksploatujących urządzenie jądrowe. Jest to jeden z podstawowych środków ochrony poszkodowanych. Przeciwna regulacja uniemoŝliwiłaby poszkodowanemu wskazanie osoby odpowiedzialnej zgodnie z regułami postępowania cywilnego, a tym samym mogłaby doprowadzić do pozbawienia poszkodowanego właściwej ochrony. Znajduje ona takŝe wyraz w regulacji dotyczącej sposoby dochodzenia roszczeń. W związku z tym, Ŝe szkoda jądrowa moŝe wynikać bezpośrednio z zawinionego zachowania osób trzecich, naleŝy przewidzieć dla osoby eksploatującej roszczenia regresowe. Postanowienie o takiej treści zawiera art. X Konwencji wiedeńskiej. Projektowana regulacja powinna zatem przewidywać, Ŝe osobie odpowiedzialnej za szkodę jądrową przysługiwać będzie roszczenie regresowe, jednak dziać się tak moŝe tylko w dwóch sytuacjach: 1) gdy przewiduje to umowa zawarta z osobą trzecią, której zachowania pozostają w związku z moŝliwością wyrządzenia przez eksploatującego szkody jądrowej (dostawca urządzeń, podmiot zapewniający fizyczną ochronę urządzenia jądrowego, konstruktor urządzenia etc.); 2) gdy wypadek jądrowy został wywołany przez osobę działająca z zamiarem wywołania szkody jądrowej, z wyłączeniem jednak osoby poszkodowanej Regulacja zasad odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową. Projektowana ustawa winna w pełni odpowiadać utrwalonym w prawie międzynarodowym i porządkach krajowych regułom odpowiedzialności za szkodą jądrowe. Podstawową regułą tej odpowiedzialności jest zasada ryzyka. Zasada ryzyka w tradycyjnym ujęciu prawa kontynentalnego polega na tym, Ŝe wskazana w ustawie osoba ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek oddziaływania wskazanej przez ustawodawcę przesłanki niezaleŝnie od tego, w jaki sposób 9

10 wykonywała ciąŝące na niej obowiązki. Osoba odpowiedzialna nie moŝe zwolnić się z odpowiedzialności wykazując, Ŝe nie ponosi winy za powstały skutek. Odpowiedzialność ta ma więc charakter obiektywny. Stopień surowości odpowiedzialności zaleŝny jest od zakresu okoliczności z niej zwalniających, zwanych okolicznościami eksoneracyjnymi. Im większy zakres eksoneracji, tym słabsza ochrona poszkodowanych, a tym samym - tym mniej surowa odpowiedzialność. W przypadku gdy ustawodawca nie przewiduje Ŝadnych okoliczności zwalniających, odpowiedzialność przybiera postać odpowiedzialności absolutnej. Z taką sytuacją mamy do czynienia niezwykle rzadko. W ustawach atomowych obcych państw zbliŝoną do absolutnej odpowiedzialność przyjmuje prawo niemieckie, austriackie i szwajcarskie. Pozostałe porządki prawne przyjmują rozwiązania przewidziane w konwencjach o odpowiedzialności za szkodę jądrową, przywołując kilka charakterystycznych okoliczności eksoneracyjnych, jak działania wojenne, konflikt zbrojny, kataklizmy naturalne, a więc kwalifikowane postacie siły wyŝszej. Projektowana ustawa winna wprowadzić surową odpowiedzialność eksploatującego urządzenie jądrowe. Okolicznościami zwalniającymi z odpowiedzialności będą: 1) spowodowanie wypadku jądrowego bezpośrednio wskutek działania zbrojnego podjętego przez obce państwo w ramach działań militarnych wobec Państwa Polskiego; 2) spowodowanie wypadku jądrowego wskutek działań zbrojnych o charakterze wewnętrznym; 3) spowodowanie wypadku jądrowego przez niedającą się przewidzieć katastrofę naturalną o wyjątkowym charakterze. Taki zakres okoliczności eksoneracyjnych wypełnia zobowiązania wynikające z Konwencji wiedeńskiej i odpowiada innym współczesnym regulacjom krajowym. W dostatecznym stopniu podkreśla zasadę wyłącznej odpowiedzialności eksploatującego urządzenie jądrowe i nie przenosi na niego cięŝaru odpowiedzialności w sytuacjach, gdy to on sam jest ofiarą zdarzeń o wyjątkowym i nadzwyczajnym charakterze Regulacja metod badania związku przyczynowego pomiędzy wypadkiem jądrowym a szkodą jądrową. Kwestie dotyczące związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem wywołującym szkodę (wypadkiem jądrowym) a szkodą jądrową są źródłem powaŝnych problemów interpretacyjnych. Nieuchwytność zjawisk związanych z promieniowaniem wymaga szczególnie ostroŝnego podejścia. Konieczność udowodnienia związku przyczynowego spoczywa na poszkodowanym, który nie dysponuje właściwymi do wykazania tej okoliczności środkami. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe badanie związku przyczynowego przy ustalaniu odpowiedzialności za szkodę jądrową odbywa się niejako dwukrotnie: po raz pierwszy przy badaniu samego charakteru szkody. Szkodą jądrową jest tylko taka szkoda, która ma związek z oddziaływaniem promieniowania jonizującego. Po raz drugi związek przyczynowy jest badany podczas ustalania, czy dana szkoda jest normalnym następstwem danego wypadku jądrowego. W projektowanej ustawie winno znaleźć się zatem istotne ułatwienie dla osób dochodzących roszczeń z tytułu szkody jądrowej poprzez wprowadzenie domniemania jądrowego charakteru szkody. Ilekroć więc wystąpi zdarzenie mające charakter wypadku jądrowego, a więc dojdzie do ujścia promieniowania jonizującego poza obręb urządzenia jądrowego, a poszkodowany wykaŝe, Ŝe doznał szkody, która ma znamiona szkody powstałej wskutek oddziaływania promieniowania jonizującego, naleŝy domniemywać, Ŝe szkoda pozostaje z tym wypadkiem w adekwatnym związku przyczynowym. To na osobie 10

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

Wersja krótka. ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego

Wersja krótka. ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Wersja krótka ProMotor Stowarzyszenie dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Szkody osobowe z tytułu OC komunikacyjnego w Polsce. Tendencje rozwoju 2006 2009 Raport końcowy Wersja

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego

Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego Stanowisko Rzecznika Ubezpieczonych w sprawie refundacji kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC komunikacyjnego 1. Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego, które powstało wskutek

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie.

Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Wybrane problemy w likwidacji szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 1.Wprowadzenie. Uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu mechanicznego w wypadku

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego

Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźników kolejowych. Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego ABCD Ekspertyza w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Opracowano na zlecenie Urzędu Transportu Kolejowego KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. D. Dobkowski sp.k. Dokument

Bardziej szczegółowo

Kontratypy w prawie karnym skarbowym

Kontratypy w prawie karnym skarbowym Igor Zduński, Igor Zgoliński Kontratypy w prawie karnym skarbowym Streszczenie W artykule autorzy poruszają zagadnienie kontratypów w prawie karnym skarbowym tak wąsko uregulowane przez ustawodawcę i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Joanna Dadacz. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Joanna Dadacz. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. Uchwała Nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania

Bardziej szczegółowo

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie:

17/3A/2004. WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie: 17/3A/2004 WYROK z dnia 3 marca 2004 r. Sygn. akt K 29/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marian Zdyb przewodniczący Adam Jamróz Marek Safjan sprawozdawca Jerzy

Bardziej szczegółowo

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie

Anna Piszcz* I. Wprowadzenie 52 * Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący powództw o odszkodowania z tytułu naruszenia unijnych reguł konkurencji oraz zbiorowego dochodzenia roszczeń Spis treści I. Wprowadzenie II. Dokumenty dotyczące

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO O R Z E C Z N I C T W O TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZĘDOWY Seria A Warszawa, dnia 31 maja 2011 r. Nr 4 (141) TREŚĆ poz. WYROKI I POSTANOWIENIA str. 31 wyrok z dnia 5 maja 2011 r., sygn. P 110/08...

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 29 lutego 2008r. ZALECENIA DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY UE DOTYCZĄCE INTERPRETACJI PRZEPISÓW USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1. W odpowiedzi Rządu RP na zarzuty formalne KE dotyczące niezgodności polskiego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za

DYREKTYWY. (wersja ujednolicona) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2) Ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej za 7.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 263/11 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 31 marca 2004 r. (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) DYREKTYWA 2004/18/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Warszawa, styczeń 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności

Vademecum. Warszawa, styczeń 2009. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności Vademecum dla beneficjentów pomocy publicznej w zakresie działalności gospodarczej przedsiębiorcy udzielanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Warszawa, styczeń 2009 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne

Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Załącznik: Uwagi nadesłane przez respondentów i stanowiska komórek odpowiedzialnych merytorycznie za zgłoszone akty prawne Polski akt Ustawa o produktach biobójczych 98/8/WE o produktach biobójczych z

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych STUDIA PRAWA PUBLICZNEGO 2013 NR 1 ANDRZEJ JAROCHA Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych Wprowadzenie Uchwalona w dniu 6 listopada 2008 r. ustawa o prawach pacjenta

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176)

I. UWAGI I PROPOZYCJE ZMIAN ZGŁASZANE DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (DRUK SEJMOWY NR 2176) Warszawa, września 2009 r. ZESTAWIENIE UWAG I PROPOZYCJI ZMIAN PRZEKAZANYCH PODKOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO ROZPATRZENIA RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY- PRAWO ENERGETYCZNE ORAZ O ZMIANIE INNYCH

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K

STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K STOWARZYSZENIE PRAWNIKÓW IURIS LINK PRAWNICZY BIULETYN INFORMACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW MAJ 2010 I U R I S L I N K I U R I S L I N K AKTUALNOŚCI PRAWNE I U R I S L I N K I U R I S L I N K PRAKTYCZNE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo