Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 laboratorium diagnostyki molekularnej Statystyki wskazuj¹, e ju co ósme dziecko na œwiecie jest wychowywane przez mê czyznê, który nie jest jego biologicznym ojcem. Laboratorium GenMed oferuje najnowoczeœniejsze testy molekularnogenetyczne na ustalenie pokrewieñstwa i ojcostwa biologicznego. Testy oparte o analizê DNA cechuj¹ siê najwy szym obecnie osi¹galnym stopniem pewnoœci. Nowoczeœnie wyposa one laboratorium, wykwalifikowany personel laboratoryjny oraz zoptymalizowane metody analizy daj¹ pe³n¹ gwarancjê jakoœci i wiarygodnoœci naszych ekspertyz ojcostwa. Testy genetyczne s¹ najdok³adniejsz¹ metod¹ badania biologicznego ojcostwa. Testy na ojcostwo w Laboratorium GenMed ³¹cz¹ w sobie najwy sz¹ jakoœæ analizy molekularnej z bardzo wysok¹ poufnoœci¹ i zabezpieczeniem danych oraz doskona³¹ obs³ug¹. Dla klienta ca³a procedura pozostaje bardzo prosta, szybka i ca³kowicie bezbolesna. TESTY NA USTALENIE OJCOSTWA PROPONUJEMY: mê czyznom, którzy chc¹ mieæ pewnoœæ, e s¹ biologicznymi ojcami swoich dzieci. W tym celu badanie wykonuje siê u dziecka i domniemanego ojca (udzia³ matki nie jest wymagany); kobietom pragn¹cym dowiedzieæ siê, który z partnerów jest biologicznym ojcem jej dziecka. W tym celu niezbêdne jest badanie matki, dziecka oraz domniemanych ojców (lub jednego z nich); rodzicom domniemanego ojca, w celu uzyskania informacji czy ich syn jest biologicznym ojcem dziecka (wnuka/wnuczki). W przypadku braku materia³u od domniemanego ojca niezbêdne jest badanie dziecka, babci i dziadka. Aktualny cennik naszych us³ug dostêpny jest na stronie internetowej

2 Oferta Laboratorium GenMed dostosowana jest nawet do najbardziej wymagaj¹cych klientów Test na ojcostwo (badanie dla dwóch lub trzech osób*) Test na ojcostwo jest badaniem genetycznym pozwalaj¹cym potwierdziæ lub wykluczyæ pokrewieñstwo dziecka oraz domniemanego ojca. Test DNA polega na porównaniu materia³u genetycznego badanych osób w celu stwierdzenia, czy dana osoba jest biologicznym ojcem dziecka. Laboratorium GenMed wykonuje testy na ojcostwo przy wykorzystaniu najnowoczeœniejszych technik biotechnologii i medycyny. Dziêki temu jako jedyne w Polsce gwarantuje badania DNA dla matki, dziecka i domniemanego ojca pozwalaj¹ce potwierdziæ ojcostwo z prawdopodobieñstwem granicz¹cym z pewnoœci¹ 99,99999% albo wykluczyæ je w 100%. * w³¹czenie do badania DNA matki pozwala na zwiêkszenie dok³adnoœci badania ponad dziesiêciokrotnie Test na ojcostwo PLUS Test na ojcostwo PLUS jest badaniem genetycznym pozwalaj¹cym jeszcze szybciej i jeszcze pewniej potwierdziæ lub wykluczyæ pokrewieñstwo badanych osób. Polega na porównaniu materia³u genetycznego dziecka oraz jego domniemanego ojca w celu stwierdzenia czy dana osoba jest biologicznym ojcem dziecka. Standardowo analiza obejmuje 20 markerów DNA. Klient otrzymuje wyniki w ci¹gu piêciu dni roboczych. Test na ojcostwo dla klientów zza granicy Osoby przebywaj¹ce za granic¹ mog¹ ustaliæ ojcostwo korzystaj¹c z us³ug Laboratorium GenMed bez koniecznoœci przyjazdu do kraju. Odleg³oœæ nie stanowi adnego problemu, nawet jeœli domniemany ojciec, dziecko i matka przebywaj¹ za granic¹. Zestaw do pobrania materia³u biologicznego przesy³any jest poczt¹ do kraju, w którym przebywa zleceniodawca. W przesy³anym zestawie znajduje siê wszystko co potrzebne do pobrania materia³u biologicznego wraz ze szczegó³ow¹ instrukcj¹ postêpowania. Pobrane próbki materia³u genetycznego odsy³ane s¹ do Laboratorium GenMed. Klienci laboratorium otrzymuj¹ informacjê o wyniku badania za poœrednictwem wybranego przez siebie œrodka przekazu. P³atnoœci za badanie mo na dokonaæ za poœrednictwem Internetu, kart¹ kredytow¹ lub przelewem miêdzynarodowym.

3 Test na ojcostwo dla celów s¹dowych Ustalenie ojcostwa dla celów s¹dowych wymaga pobrania materia³u biologicznego od matki, dziecka i domniemanego ojca w jednym miejscu i w tym samym czasie. Przy pobraniu obecny jest bieg³y s¹dowy lub osoba przez niego upowa niona, która potwierdza to samoœæ osób bior¹cych w nim udzia³. Pobranie materia³u biologicznego odbywa siê w Laboratorium GenMed lub w jednej z placówek partnerskich na terenie ca³ego kraju. Elementem postêpowania jest sporz¹dzenie oficjalnego protoko³u pobrania materia³u genetycznego. Wszystkie dokonywane czynnoœci s¹ jawne dla obu stron postêpowania. Dziêki zachowaniu takich procedur, wyniki badañ DNA wykonywane w Laboratorium GenMed, uznawane s¹ przez ka dy s¹d. Badanie pokrewieñstwa Analizy genetyczne wykonywane w Laboratorium GenMed pomagaj¹ ustaliæ ró ne uk³ady pokrewieñstwa. Badania takie pomocne s¹ w ró nych sytuacjach yciowych, takich jak sprawy spadkowe lub imigracyjne. Poni sza lista zawiera przyk³ady us³ug œwiadczonych przez Laboratorium GenMed w celu zbadania pokrewieñstwa: Dziadkowie. Jeœli pobranie materia³u do badañ od domniemanego ojca jest niemo liwe, przeprowadzane jest badanie ojcostwa w oparciu o analizê DNA jego rodziców, czyli dziadków dziecka. Badanie w celu ustalenia biologicznych zwi¹zków ze zmar³¹ osob¹: pokrewieñstwo, ojcostwo, rodzeñstwo. Badanie materia³u genetycznego osoby zmar³ej odbywa siê w oparciu o potencjalny materia³ pochodz¹cy od zmar³ego (grzebieñ, szczoteczka do zêbów, ubranie). Ustalanie profilu genetycznego. Badanie przeprowadza siê w celu okreœlenia DNA danej osoby. Przeprowadzane jest najczêœciej dla celów bezpieczeñstwa, sprawach testamentowych lub spadkowych. Badanie bliÿni¹t. Pozwala ustaliæ czy bliÿniêta s¹ jednojajowe. Imigracja. Osoby, które chc¹ imigrowaæ do Polski powo³uj¹c siê na pokrewieñstwo z Polakami, mog¹ potwierdziæ swe prawa dziêki badaniom DNA. Bank DNA. Laboratorium GenMed zabezpiecza i przechowuje DNA na yczenie klienta. Identyfikacja osób z mikroœladów biologicznych W przypadku gdy pobranie materia³u biologicznego przy pomocy wymazówki jest utrudnione lub niemo liwe, Laboratorium GenMed oferuje wykonanie analizy DNA ze œladów biologicznych (mikroœladów). Analiza mikroœladów pozwala na identyfikacjê osób (w tym biologicznego ojca). Laboratorium GenMed zajmuje siê identyfikacj¹ osób z mikroœladów biologicznych takich jak: krew wysuszone œlady krwi na dowolnej powierzchni w³osy z cebulkami oko³o 10 w³osów niedopa³ek papierosa - filtr zu yty patyczek higieniczny guma do ucia szczoteczka do zêbów zu yta chusteczka higieniczna znaczek pocztowy zu yta maszynka do golenia wacik do demakija u zu yta prezerwatywa lub œlady nasienia œlady œliny ubranie z widocznymi œladami potu, krwi lub innych wydzielin cia³a oraz wiele innych materia³ów w razie w¹tpliwoœci prosimy o kontakt z Laboratorium

4 Badania kryminalistyczne DNA Oferta skierowana zarówno do klientów prywatnych jak i instytucjonalnych Z uwagi na charakter badanego materia³u czas trwania analizy DNA wynosi od 10 do 15 dni roboczych. Analiza materia³u biologicznego mo e s³u yæ zarówno do badañ ojcostwa jak i do badañ kryminalistycznych porównuj¹cych DNA podejrzanych osób z DNA znalezionym na miejscu okreœlonego zdarzenia (np. krew, œlina, nasienie, w³osy). Badanie DNA pozwala ze stuprocentow¹ pewnoœci¹ wskazaæ osobê, od której pochodzi badany materia³. Oferta obejmuje analizê œladów biologicznych zawieraj¹cych nawet mikroskopijne iloœci DNA. Wszystkie wykonywane analizy s¹ koordynowane przez bieg³ego s¹dowego. Badania wykonywane s¹ na potrzeby organów procesowych (S¹dy, Policja, Prokuratura) oraz Agencji Detektywistycznych, którym zale y na szybkiej i profesjonalnej ekspertyzie. Gwarantujemy pe³n¹ ochronê materia³ów dowodowych i œladów biologicznych. Oferujemy najwy sz¹ jakoœæ analizy przeprowadzonej przez dwa niezale ne zespo³y ekspertów. W wypadku sta³ej wspó³pracy lub wiêkszej iloœci zleceñ istnieje mo liwoœæ negocjacji cen. W przypadku badañ œladów biologicznych prosimy o kontakt z naszym konsultantem, który udzieli szczegó³owych informacji odnoœnie postêpowania z okreœlonym materia³em oraz sposobów przesy³ki mikroœladu. UWAGA! Œladu biologicznego nie wolno dotykaæ go³ymi rêkami. Spowoduje to zanieczyszczenie go w³asnym DNA i znacznie utrudni analizê. Dla szczególnie wymagaj¹cych klientów przygotowaliœmy te dodatkowe us³ugi: Przyspieszenie badañ. Standardowy czas wykonania testu wynosi 7-10 dni roboczych. Istnieje mo liwoœæ skrócenia czasu analizy do: badanie przyspieszone 5-7 dni roboczych badanie ekspresowe 3-5 dni roboczych Dojazd do klienta. Laboratorium GenMed oferuje dojazd genetyka w dowolne miejsce na terenie kraju w 24 godziny od przyjêcia zamówienia w celu pobrania próbek. Badanie dodatkowych osób. Do ka dego standardowego badania istnieje mo liwoœæ do³¹czenia dodatkowych osób: dodatkowy domniemany ojciec lub dodatkowe dziecko. Takie rozwi¹zanie pozwala na przebadanie kilkoro dzieci lub domniemanych ojców znacz¹co redukuj¹c koszty badañ. Analiza dodatkowych markerów. Dodatkowe markery analizowane s¹ w przypadku, gdy domniemany ojciec nie yje lub jest nieosi¹galny i konieczna jest rekonstrukcja jego genotypu na podstawie analizy spokrewnionych z nim osób. Równie w przypadkach badania œladów biologicznych, analizy materia³u biologicznego zanieczyszczonego DNA, ustalania ojcostwa - jeœli domniemanymi ojcami s¹ osoby spokrewnione ze sob¹. Zapewniamy kompleksow¹ obs³ugê przez wyspecjalizowanych naukowców zarówno w trakcie jak i po zakoñczeniu badañ. tel.:

5 Co wyró nia Laboratorium GenMed? Wysokie standardy jakoœci laboratorium i doœwiadczenie zespo³u w analizach DNA i badaniach laboratoryjnych gwarantuj¹ najwy sz¹ pewnoœæ wyników. W przypadku badañ na ustalenie ojcostwa - potwierdzamy ojcostwo z prawdopodobieñstwem granicz¹cym z pewnoœci¹ 99,999% lub wykluczamy je w 100%, przy za³o eniu, e matka i domniemany ojciec nie s¹ ze sob¹ spokrewnieni. Najwy sza jakoœæ. Ka dy z klientów jest wyj¹tkowy i ma inne potrzeby. Korzystaj¹cym z us³ug Laboratorium GenMed oferujemy obs³ugê najwy szej jakoœci. Dodatkowo proponujemy: wykonanie ekspresowego badania DNA, zwiêkszenia zakresu analizy a nawet dojazdu naszego eksperta w dowolne miejsce w kraju ju w 24 godziny po odebraniu zlecenia. Pewnoœæ. Badania laboratoryjne przeprowadzane s¹ przez dwa niezale ne zespo³y ekspertów. Daje to gwarancjê rzetelnoœci i eliminuje pomy³ki. Dostarczane wyniki badania DNA opatrzone s¹ dok³adnymi wyjaœnieniami. Dyskrecja i poufnoœæ. Dane osobowe wykorzystywane s¹ wy³¹cznie do celów ekspertyzy ojcostwa. Gwarantujemy, e adnych danych niezbêdnych do wykonania testów nie udostêpniamy osobom trzecim i instytucjom bez wczeœniejszej zgody. Po zakoñczeniu testu, na yczenie klienta, niszczymy próbki DNA wyizolowane z nades³anego do laboratorium materia³u. Bezpieczeñstwo. Dane wszystkich klientów oraz wyniki badañ przechowywane s¹, w zabezpieczonych bazach danych na osobnych serwerach. Nikt poza klientem nie ma dostêpu do informacji o badaniu ani o nawet kontakcie z laboratorium. Naszym celem jest maksymalne uproszczenie procedury. Prosta i nieinwazyjna metoda pobrania materia³u biologicznego pozwala zachowaæ najwy sz¹ jakoœæ analiz. Próbki mo na pobraæ samodzielnie dziêki naszemu zestawowi testowemu, który dostarczany jest pod wskazany adres lub te poprzez przesy³kê poste restante. W zestawie do pobrania materia³u biologicznego znajduj¹ siê wymazówki, szczegó³owa instrukcja postêpowania oraz komplet dokumentów niezbêdnych do zlecenia badania. Oferujemy tak e mo liwoœæ pobrania materia³u w jednej z naszych placówek partnerskich na terenie ca³ego kraju. Obs³uga klienta. Zespó³ GenMed jest gotowy by pomóc i odpowiedzieæ na wszytskie pytania dotycz¹ce wykonywania badañ genetycznych na ka dym etapie ich postêpowania. Forma komunikacji z naszymi konsultantami zale y od klienta. Na telefony odpowiadamy w godzinach od 8 do 18. Istnieje równie mo liwoœæ zadania pytania przez . Zestaw testowy do pobrania materia³u do badañ Materia³em wykorzystywanym do badañ jest wymaz z b³ony œluzowej wewnêtrznej strony policzka. Mo na go pobraæ samemu, bez koniecznoœci wizyty w laboratorium. Pobranie wymazu jest ³atwe, absolutnie bezpieczne i bezbolesne, mo liwe do wykonania nawet u noworodka. Ka dy zestaw zaopatrzony jest w dok³adn¹ instrukcjê, która obrazowo t³umaczy, jakie dzia³ania nale y wykonaæ by prawid³owo pobraæ materia³ biologiczny. tel.:

6 Na czym polega badanie DNA ustalaj¹ce ojcostwo? DNA ka dego cz³owieka podzielone jest na 46 d³ugich cz¹steczek, zwanych chromosomami. Po³owa chromosomów jest dziedziczona po matce, a po³owa po ojcu. Analiza DNA polega na porównaniu pewnych fragmentów DNA matki, ojca i dziecka. Mê czyzna zyskuje pewnoœæ bycia ojcem, gdy wystêpuje zgodnoœæ kodu genetycznego miêdzy materia³em pochodz¹cym od niego i od dziecka. Wiêkszoœæ materia³u genetycznego ludzi jest identyczna, ale istnieje te czêœæ DNA unikatowa dla ka dej osoby. Badanie ojcostwa opiera siê w³aœnie na analizie tego unikatowego DNA. Je eli domniemany ojciec posiada DNA nie pasuj¹ce do DNA dziecka to jego faktyczne ojcostwo jest wykluczane. Je eli natomiast domniemany ojciec posiada wszystkie wymagane markery genetyczne zgodne z profilem DNA dziecka, wówczas okreœlamy jego biologiczne ojcostwo. Ekspertyza ojcostwa wydawana przez Laboratorium GenMed zawiera profile DNA w postaci zapisów numerycznych poszczególnych alleli 16 markerów genetycznych, wyniki analizy statystycznej oraz wniosek koñcowy z badañ DNA. Po sprawdzeniu prawid³owoœci kluczowych elementów badania i wiarygodnoœci wyniku, pe³na ekspertyza ojcostwa zostaje przekazana wybran¹ form¹: telefonicznie, poczt¹ elektroniczn¹ lub listem poleconym. Nowoczesny sprzêt i specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane do badañ. Z dostarczonych do Laboratorium GenMed materia³ów biologicznych izolowane jest i oczyszczane DNA do w³aœciwych analiz molekularno-genetycznych. Izolacja DNA przeprowadzana jest w sterylnych warunkach z zachowaniem szczególnej ostro noœci, tak aby uniemo liwiæ zanieczyszczenie próbek materia³em genetycznym innej osoby. Przy u yciu techniki PCR amplifikowane (powielane) s¹ wybrane odcinki genomu ludzkiego, w których zlokalizowane s¹ polimorficzne markery DNA analizowane w badaniach ojcostwa. Metoda PCR pozwala na powielenie wyjœciowej matrycy DNA miliony razy, dziêki czemu mo liwa jest analiza nawet œladowych iloœci materia³u genetycznego. Dziêki temu, e amplifikacja przebiega selektywnie, mo na bardzo precyzyjnie okreœliæ, które rejony DNA nale y powieliæ. Reakcjê PCR przeprowadza siê w specjalnych, automatycznych urz¹dzeniach tzw. termocyklerach. W badaniach ojcostwa i identyfikacji osób stosowane s¹ wy³¹cznie odczynniki firmy Applied Biosystems, pozwalaj¹ce na jednoczesn¹ amplifikacjê kilkunastu markerów DNA, zlokalizowanych na ró nych chromosomach cz³owieka. Po amplifikacji markerów DNA z próbek pobranych od ka dej z badanych osób dokonywana jest ich analiza w automatycznym analizatorze genetycznym ABI 3130 firmy Applied Biosystems. Jest to niezwykle precyzyjne urz¹dzenie laserowe pozwalaj¹ce na separacjê i detekcjê poszczególnych fragmentów DNA w procesie zwanym elektroforez¹ kapilarn¹. Urz¹dzenie jest w pe³ni zautomatyzowane i pozwala na porównanie zapisów wariantów genotypów ka dego z markerów profilu DNA u badanych osób. Wspó³praca z laboratorium GenMed. Laboratorium GenMed zaprasza do wspó³pracy klientów instytucjonalnych, w szczególnoœci: Przychodnie i gabinety lekarskie Kancelarie adwokackie Agencje detektywistyczne Bieg³ych s¹dowych Medyczne serwisy internetowe Proponujemy elastyczne warunki wspó³pracy oraz najwy sz¹ jakoœæ us³ug. Osoby zainteresowane informacjami na temat Laboratorium GenMed prosimy o kontakt z przedstawicielem pod numerem telefonu lub za poœrednictwem poczty Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed ul. Kramarska 2, Poznañ tel.: serwis internetowy: NIP: REGON: KRS:

Diagnosta Laboratoryjny

Diagnosta Laboratoryjny Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Diagnosta Laboratoryjny GAZETA KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH GAZETA BEZP ATNA...a Diagnoœci yczliwi, solidni i solidarni, jak Polacy w oczach Zachodu:

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych

Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych Micha³ Wolañski - student SGH Warszawa i Fachhochschule Gelsenkichen SPRZEDA BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ INTERNET Jednym z podstawowych wyzwañ marketingowych, stoj¹cych obecnie przed wiêkszoœci¹

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Spis treści. Wprowadzenie... 3. Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5. Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu... Spis treści WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II ROZDZIAŁ III ROZDZIAŁ IV Bibliografia Wprowadzenie... 3 Podstawy teoretyczne za³o enia, g³ówne koncepcje... 5 Opis realizowanych dzia³añ w ramach projektu...

Bardziej szczegółowo

NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010. informatyki œledczej. Napisz do nas. Magazyn. informatyki œledczej. redakcja@mediarecovery.

NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010. informatyki œledczej. Napisz do nas. Magazyn. informatyki œledczej. redakcja@mediarecovery. NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010 Magazyn informatyki œledczej Zmiany na rynku computer forenscic Hakerzy skazani Notowana na nowojorskiej gie³dzie Guidance Software za ponad 12 milionów dolarów

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ARTYKU Y I ROZPRAWY Wojciech Bijak, Krzysztof Hrycko, Stanis³aw Garstka Automatyzacja prowadzonych przez UFG kontroli spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym

Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym PAWE ABUZ Przestêpstwo handlu ludÿmi w polskim procesie karnym Wprowadzenie do zagadnienia Handel ludÿmi lub potocznie okreœlany handel ywym towarem jest prê nie rozwijaj¹cym i ewoluuj¹cym przestêpstwem

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo