AUTOREFERAT. I. Roman Kotłowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14. 07. 2014 AUTOREFERAT. I. Roman Kotłowski"

Transkrypt

1 Dr inż. Roman Kotłowski Katedra Mikrobiologii Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska G. Narutowicza 11/ Gdańsk Tel.: Fax: AUTOREFERAT I. Roman Kotłowski II. III. Posiadany stopień naukowy: doktor nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej uzyskany na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu Nazwa Zakładu Pracy Stanowisko Okres pracy Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra asystent Chemii Technologii i Biotechnologii Żywności Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra adiunkt Chemii Technologii i Biotechnologii Żywności Institute of Tropical Medicine in Antwerp, Marie-Curie Mycobacteriology Unit Fellow University of Manitoba, Research Department of Animal Science Associate Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Mikrobiologii adiunkt obecnie IV. Osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.): cykl jednotematycznych publikacji. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki 1. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy A) Tytuł osiągnięcia naukowego: BADANIE ETIOLOGII CHORÓB LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA ORAZ WRZODZIEJĄCEGO ZAPALENIA JELITA GRUBEGO. 1

2 B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: B1. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Kotłowski R, Bernstein CN, Sepehri S, Krause DO High prevalence of belonging to the B2+D phylogenetic group in inflammatory bowel disease. Gut. 56(5): IF= 10,015, liczba cytowań (WoS) = 142, punktacja MNiSW = 32 R, Bernstein CN, Sepehri S, Krause DO High prevalence of Escherichia coli Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń związanych z wyborem metody RISA- PCR (ang. Ribosomal Intergenic Spacer Analysis - Polymerase Chain Reaction) do identyfikacji większej (p<0,01) niż u ludzi zdrowych ilości pałeczek E. coli w wycinkach jelit po kolonoskopii, wykonaniu doświadczeń polegających na amplifikacji metodą PCR rejonu polimorficznego operonu rrn pomiędzy podjednostkami 16S i 23S rrna, których wyniki zamieszczone zostały na ryc. 1 oraz wyboru bakteryjnych genów kodujących toksyny oraz adhezyny do identyfikacji oraz zaprojektowania sekwencji starterowych oraz ich oznaczenia metodą PCR, wykonania testów PCR i sekwencjonowania DNA oraz interpretacji wyników badań przedstawionych w tabelach 2, 3, 4 i 5, wykazaniu że szczepy E. coli u chorych na choroby LC oraz WZJG w Kanadzie mogą pochodzić od ptaków (p<0,05), napisaniu wstępnej wersji rozdziałów dotyczących materiałów i metod oraz wyników do manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 40%. B2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Kotłowski R, Bernstein CN,, Silverberg MS, Krause DO Population-based case-control control study of alpha 1-1 antitrypsin and SLC11A1 in Crohn's disease and ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis. 14(8): IF= 4,975, liczba cytowań (WoS) = 5, punktacja MNiSW = 32 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczeń związanych z wyborem celów molekularnych w analizie próbek krwi od pacjentów oraz ludzi zdrowych, wyboru metody identyfikacji mutacji zamieszczonej w tabeli 1 oraz przeprowadzenia wszystkich eksperymentów oraz ich analizy statystycznej z wyjątkiem oznaczania mutacji w genie nod2, których wyniki zamieszczone zostały w tabelach 2, 3 i 4 oraz napisaniu wstępnej wersji rozdziałów dotyczących materiałów i metod, wyników oraz streszczenia do manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 40%. B3. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Sepehri S, Kotłowski R, Bernstein CN, Krause DO Microbial diversity of inflamed and noninflamed gut biopsy tissues in inflammatory bowel disease. d Inflamm Bowel Dis. 13(6): IF= 4,705, liczba cytowań (WoS) = 59, punktacja MNiSW = 32 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu doświadczenia związanego z wyborem metody ARISA-PCR (ang. Automatic Ribosomal Intergenic Spacer Analysis PCR) w analizie próbek DNA po kolonoskopii od pacjentów oraz ludzi zdrowych z grupy kontrolnej, przeprowadzenia izolacji DNA oraz konsultacji w przygotowania manuskryptu. Mój udział procentowy szacuję na 20%. B4. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Sepehri S, Kotłowski R, Bernstein CN, and Krause DO Phylogenetic analysis s of inflammatory bowel disease associated Escherichia coli and the FimH virulence determinant. Inflamm Bowel Dis. 15(11): IF= 4,643, liczba cytowań (WoS) = 19, punktacja MNiSW = 32 2

3 Z uwagi, iż niniejsza publikacja jest w dużej mierze konsekwencją wyników uzyskanych w publikacji nr 1, w której po raz pierwszy wykazano związek pomiędzy charakterystyczną sekwencją genu fimh oraz pochodzeniem szczepów E. coli od ptaków w związku z czym mój wkład w powstanie tej pracy polegał na określeniu celu dalszych badań dotyczących pochodzenia szczepów E. coli u pacjentów z chorobami Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelit na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz komputerowych uzyskanych sekwencji genu fimh z bazami danych w Genbanku NCBI w celu ustalenia źródła/eł zakażenia szczepami E. coli z grupy AIEC (ang. Adherent Invasive E. coli) u chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Mój udział procentowy szacuję na 20%. OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO PRAC I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW Wstęp Choroby Leśniowskiego-Crohna (LC) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) są najczęściej występującymi chorobami w grupie schorzeń zaliczanych do nieswoistego zapalenia jelit (NZJ). Jedną z cech wspólnych chorób LC oraz WZJG jest nieustalona jak dotąd przyczyna zachorowań. Zapadalność na chorobę LC w krajach Unii Europejskiej wynosi 5 przypadków na 100 tys. mieszkańców na rok natomiast na chorobę WZJG ok. 10 przypadków na 100 tys. mieszkańców Europy rocznie (Bartnik W. Przegląd Gastroenterolog. 2007; 2 (5)). Z uwagi na częste występowanie mutacji w genach uczestniczących w odpowiedzi immunologicznej (Khor i in. Nature. 2011, 474(7351):307-17) u pacjentów z chorobami LC oraz WZJG, zmiany genetyczne wpływają między innymi na zaburzoną odpowiedź organizmu na obecność chorobotwórczych bakterii, wyrażoną zbyt niskim poziomem ekspresji inhibitorów elastazy leukocytów takich jak antytrypsyna czy białko SLPI (ang. Secretory Leukocyte Protease Inhibitor), czego efektem może być przedłużający się stan zapalny jelit (Thuraisingam i in. J. Invest. Dermatol. 2006, 126(4): ) będący wynikiem nadmiernej aktywnosci elastazy leukocytów. W CELU BADANIA ETIOLOGII CHORÓB LC ORAZ WZJG PRZEPROWADZONO NASTĘPUJĄCE EKSPERYMENTY 1. Badania mikrobiologiczne próbek wycinków jelit chorych na LC, WZJG oraz grupy kontrolnej. W badanych próbkach wycinków jelit od pacjentów z chorobą LC (n=13), WZJG (n=19) oraz grupie kontrolnej (n=15) najczęściej potwierdzano obecność bakterii z gatunków E. coli, Klebsiella sp. Enterococcus sp. Escherichia fergussoni oraz enterotoksycznych szczepów Bacteroides fragilis. Statystycznie istotne różnice w liczbie próbek zawierających szczepy E. coli pomiędzy próbkami kontrolnymi (47%), oraz próbkami od pacjentów z chorobami LC (64%) oraz WZJG (67%) stosując metody hodowlane świadczą o znaczeniu pałeczek okrężnicy w etiologii obu chorób. Istotnym nowatorskim odkryciem jakiego dokonano podczas badań bezpośrednich próbek wycinków jelit było potwierdzenie obecności prążka DNA wielkości ok. 450 pz charakterystycznego dla E. coli w przypadku próbek pochodzących jedynie od pacjentów (Publikacja rozprawy habilitacyjnej nr 1). W badaniach wykorzystano bezpośrednią metodę detekcji bakteryjnego DNA z wycinków jelit PCR-RISA 3

4 (ang. Polymerase Chain Reaction - Ribosomal Intergenic Spacer Analysis). Obecność charakterystycznego prążka DNA potwierdzono w przypadku 47% próbek pochodzących od pacjentów z chorobą LC oraz WZJG. Uzyskany wynik może mieć znaczenie diagnostyczne polegające na możliwości potwierdzania nadmiernej kolonizacji lub wręcz infekcji ściany komórkowej jelit chorobotwórczymi szczepami E. coli u pacjentów chorych na WZJG lub chorobę LC. Ponadto, w badaniach stwierdzono większą (p<0,07) obecność adhezyn u pacjentów z NZJ w porównaniu do grupy kontrolnej świadcząca o zwiększeniu ryzyka inwazji i translokacji szczepów AIEC (Adherent Invasive E. coli) do ściany komórkowej jelit. 2. Badanie wzajemnych proporcji występowania gatunków bakterii w grupie pacjentów z chorobą LC (n=10), WZJG (n=15) oraz w grupie kontrolnej (n=16). W badaniach z wykorzystaniem metody ARISA (Automatic Ribosomal Intergenic Spacer Analysis) wykazano zmienną liczbę gatunków bakterii, w zależności od pochodzenia próbek. Najmniejszą liczbę gatunków bakterii stwierdzono w próbkach pochodzących od pacjentów z chorobą LC w porównaniu do próbek pochodzących od pacjentów z WZJG i grupy kontrolnej. Ponadto, kolejnym odkryciem było stwierdzenie obecności mniejszej liczby gatunków bakterii w próbkach od pacjentów pochodzących z miejsc występowania stanu zapalnego w porównaniu z próbkami pobranymi z miejsc, w których stan zapalny nie występował. Badania przeprowadzono zarówno z udziałem pacjentów chorych na chorobę LC oraz WZJG. Uzyskane nowatorskie wyniki świadczą o istotnej roli bakterii w etiologii powstawania stanu zapalnego w chorobach LC oraz WZJG. W kolejnych badaniach z wykorzystaniem metody t-rflp (ang. Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism), która pozwala na identyfikację gatunkową bakterii wykazano statystycznie istotną różnicę w składzie mikroflory występującej u chorych na chorobę LC w porównaniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono 13-krotny wzrost udziału bakterii z rodzaju Clostridium sp. w ogólnej liczbie drobnoustrojów u pacjentów z chorobą LC. Jednocześnie, odnotowano procentowy spadek udziału bakterii z rodzaju Bacteroides z 55,6% w grupie kontrolnej do 41% w grupie chorych na chorobę LC (Publikacja rozprawy habilitacyjnej nr 2). Po raz pierwszy uzyskane wyniki świadczą o większej dominacji szczepów z rodzaju Clostridium w jelicie grubym pacjentów z chorobą LC w porównaniu z grupą kontrolną oraz grupą pacjentów z WZJG. Większą dominację bakterii z rodzaju Clostridium sp. w próbkach od pacjentów z chorobą LC można wyjaśnić zmniejszoną ilością tlenu dostarczanego wraz z krwią do błony śluzowej jelita grubego na skutek np. nadmiernego obumierania enterocytów w wyniku apoptozy zainicjowanej np. przez patogenne szczepy E. coli, E. fergussonii, Klebsiella sp. i Enterococcus sp. (Bassotti G. J Crohns Colitis. 2009, 3(4):264-70). 3. Badania genetyczne próbek krwi pobranych od pacjentów z LC (n=100), WZJG (n=99) oraz grupy kontrolnej (n=100) na obecność mutacji w genach nod2, aat i slc11a1. W kolejnych badaniach punktowych mutacji w obrębie genu aat kodującego antytrypsynę wykazano statystycznie istotną obecność alleli S i Z u 18% pacjentów z chorobą LC (Publikacja rozprawy habilitacyjnej nr 3). Wyniki tych badań wskazują na możliwość wystąpienia stanu zapalnego u pacjentów, u których zidentyfikowano allel S lub Z na skutek nadmiernej aktywności elastazy neutrofilów degradującej nie tylko chorobotwórcze bakterie ale również enterocyty jak i inne komórki nabłonkowej jelit. Podobną funkcję spełnia białko SLC11A1, które również chroni komórki gospodarza przed nadmierną aktywnością elastazy leukocytów poprzez regulację ekspresji białka SLPI - inhibitora elastazy leukocytów 4

5 (Thuraisingam i in. J. Invest. Dermatol. 2006, 126(4): ). Mutacje w sekwencjach promotorowej oraz terminatorowej genu slc11a1 powodujące obniżenie poziomu ekspresji białka SLC11A1 mogą być przyczyną utrzymywania się stanu zapalnego z powodu nadmiernej aktywności elastazy leukocytów oraz nadmiernego wzrostu drobnoustrojów na skutek zmniejszenia się ilości przeciwbakteryjnego białka SLPI. W badaniach próbek krwi potwierdzono metodą elektroforezy kapilarnej istnienie pierwszych trzech spośród siedmiu alleli sekwencji promotorowej genu slc11a1 (Tab. 1). Elementem nowości było wykazanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy allelem 1 w obrębie sekwencji promotorowej genu slc11a1 u pacjentów z chorobą WZJG w porównaniu do grupy kontrolnej oraz grupy pacjentów z chorobą LC. Ponadto, w wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono statystycznie istotną obecność allelu 3 w sekwencji promotorowej genu slc11a1 u pacjentów z chorobą LC w porównaniu do grupy kontrolnej (Publikacja rozprawy habilitacyjnej nr 3). Uzyskane wyniki świadczą o istotnym znaczeniu alleli 1 i 3 w etiologii chorób odpowiednio WZJG oraz LC. Tab.1 Allele sekwencji promotorowej genu slc11a1 Allele bp t(gt)5ac(gt)5ac(gt)11ggcaga(g)6 Allele bp t(gt)5ac(gt)5ac(gt)10ggcaga(g)6 Allele bp t(gt)5ac(gt)5ac(gt)9ggcaga(g)6 Allele bp t(gt)5ac(gt)9ggcaga(g)6 Allele bp t(gt)4ac(gt)5ac(gt)10ggcaga(g)6 Allele bp t(gt)5ac(gt)5ac(gt)4at(gt)4ggcaga(g)7 Allele bp t(gt)5ac(gt)5at(gt)11ggcaga(g)6 Kolejnym genem który badano był gen nod2. Białko Nod2 odpowiedzialne jest za rozpoznawanie dipeptydu muramylowego bakterii, a w konsekwencji za indukcję ekspresji cytokin prozapalnych, peptydów antybakteryjnych oraz defensyn w odpowiedzi na infekcje bakteryjne. Mutacje w sekwencji genu nod2 sprzyjają rozwojowi bakterii z powodu zaburzenia prawidłowej odpowiedzi immunologicznej. W przeprowadzonych badaniach potwierdzono statystycznie istotną obecność mutacji w sekwencji genu nod2 pacjentów z chorobą LC w porównaniu z chorymi na WZJG oraz grupą kontrolną (Publikacja rozprawy habilitacyjnej nr 3). 4. Badania genetyczne szczepów E. coli izolowanych od pacjentów z chorobą LC, WZJG oraz grupy kontrolnej. W badaniach genetycznych po raz pierwszy wykazano, iż większa liczba szczepów E. coli izolowanych od pacjentów z chorobą LC oraz WZJG posiadała geny kodujące toksyny SPATE (ang. Serine Protease Autotransporters) (p<0,07) w porównaniu do grupy kontrolnej. Ponadto, po raz pierwszy u pacjentów z chorobami LC oraz WZJG potwierdzono większą ilość (p = 0,56) fimbrii typów Dr, S i P, adhezyny AIDA-I oraz antygenu 43 w porównaniu do grupy kontrolnej. Obecnosć toksyn SPATE umożliwia bakteriom mukolityczną i proteolityczną degradację śluzu wyściełającego jelita, a przez to mogą łatwiej dotrzeć a nastepnie związać się dzięki fimbriom i adhezynie AIDA-I z odpowiednimi receptorami 5

6 błony śluzowej jelit. Przeprowadzona analiza sekwencji aminokwasowej fimbrii typu I FimH potwierdziła statystycznie istotną (p<0,05) różnicę pomiędzy izolatami od pacjentów w porównaniu ze szczepami izolowanymi z grupy kontrolnej. Cechą charakterystyczną większości izolowanych szczepów E. coli od pacjentów jest obecność czterech aminokwasów Ala27, Ser70, Asn78 oraz Ala119 w obrębie sekwencji białka FimH (Publikacja rozprawy habilitacyjnej nr 1 i 4). Na podstawie homologii sekwencji genu fimh badanych izolatów z sekwencjami w Genbanku (NCBI) ustalono iż badane izolaty bakteryjne należą do grupy E. coli typu APEC (Avian Pathogenic E. coli) (Publikacja rozprawy habilitacyjnej nr 1). Uzyskany wynik świadczy o tym, iż ptaki mogą być źródłem patogennych szczepów E. coli wywołujących nieswoiste przewlekłe zakażenia przewodu pokarmowego u ludzi. Obecność charakterystycznych aminokwasów w sekwencji białka FimH szczepów E. coli izolowanych od pacjentów z chorobami LC oraz WZJG, jak i w sekwencjach białka FimH K. pneumonia oraz K. oxytoca świadczy o dużym stopniu homologii domeny adhezyjnej białka FimH w obrębie gatunków gram-ujemnych bakterii najczęściej izolowanych od pacjentów z chorobami LC oraz WZJG. Podsumowując, należy wyróżnić następujące odkrycia uzyskane w ramach prezentowanych wyników będących przedmiotem rozprawy habilitacyjnej: 1. Wykazanie przydatności łatwego do wykonania testu RISA-PCR w diagnostyce zakażeń szczepami AIEC u chorych z NZJ oraz oznaczenie obecności szczepów AIEC u 45% pacjentów z chorobami NZJ (n=19). Ponadto, stwierdzono większą ilość (p<0,07) adhezyn w szczepach E. coli izolowanych od pacjentów świadczącą o istotnej roli czynników odpowiedzialnych za wiązanie się bakterii do odpowiednich receptorów w komórkach gospodarza w etiologii choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Istotnym aspektem w etiopatogenezie obu chorób jest potwierdzona w ramach prowadzonych badań większa ilość bakterii z grupy AIEC zarówno metodami hodowlanymi (niektóre próbki po kolonoskopii z grupy kontrolnej o zbliżonej wielkości nie zawierały bakterii E. coli w odróżnieniu od próbek pochodzących od pacjentów) jak i metodą RISA- PCR. Uzyskane wyniki świadczą, iż wzmożona kolonizacja komórek nabłonkowych jelit jest bardzo istotnym (p<0,01) parametrem stanu chorobowego. Kolejnym odkryciem było znalezienie homologii genu fimh szczepów AIEC ze sekwencją genu fimh szczepów APEC izolowanych od ptaków. 2. Wykazanie zmiany składu mikroflory na korzyść bakterii beztlenowych u chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna wskazującą na potencjalny mechanizm powstawania choroby Leśniowskiego-Crohna wynikający ze zmniejszenia zawartości tlenu w komórkach nabłonkowych jelit. W efekcie maleje liczba bakterii z rodzaju Bacteroides spp. które tolerują stężenie tlenu 0.05% (Nature 2004, 29;427(6973):441-4), a zwiększa się liczba bakterii bezwzględnie beztlenowych z rodzaju Clostridium spp. Uzyskany wynik może wskazywać na obumieranie komórek nabłonkowych jelit, do których nie jest dostarczany tlen pochodzący z krwi u osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna, co może mieć znaczenie w ułatwionej inwazji oraz translokacji bakterii do ściany komórkowej jelit oraz etiologii powstawania stanu zapalnego. Natomiast, wartości składu mikroflory w przypadku próbek wycinków jelit 6

7 pochodzących od chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego wskazują na pośredni etap pomiędzy składem procentowym mikroflory dla próbek pochodzących od chorych na chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz grupy kontrolnej. 3. W wyniku przeprowadzonych eksperymentów z udziałem około 300 próbek krwi (po 100 dla każdej z chorób oraz grupy kontrolnej) stwierdzono statystycznie istotną obecność allelu 1 i 3 w sekwencji promotorowej genu slc11a1 u pacjentów odpowiednio z chorobą WZJG oraz LC w porównaniu do grupy kontrolnej. Poziom ekspresji białka SLC11A1 ma istotne znaczenie w ochronie komórek jelit przed nadmierną aktywnością elastazy leukocytów oraz wiązaniu kationów dwuwartościowych metali współzawodnicząc z bakteriami, które wykorzystują kationy metali dwuwartościowych w swoim metabolizmie. 4. Wykazanie, iż substytucje aminokwasowe N91S i S99N w białku fimbrii FimH są najbardziej charakterystyczne dla szczepów AIEC izolowanych od pacjentów z chorobami NZJ. Powyższe substytucje mogą stanowić podstawę testu diagnostycznego szczepów AIEC u chorych na NZJ oraz stanowić bardzo specyficzny cel molekularny do zaprojektowania szczepionki przeciwko tym bakteriom. 7

8 Dr inż. Roman Kotłowski V. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 1. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt 1) opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC). Cytowania według Web of Science. Wykaz dorobku naukowego i dydaktycznego L.p. Publikacje po doktoracie IF MNiSW Cyt. 1 Szweda P, Schielmann M, Kotlowski R, Gorczyca G, Zalewska M, Milewski S Peptidoglycan hydrolases-potential weapons against Staphylococcus aureus. Appl Microbiol Biotechnol. 96(5): , Indywidualny wkład 10%, udział w określeniu celu badań. 2 Chiers K, Deschaght P, De Baere T, Dabrowski S, Kotlowski R, De Clercq D, Ducatelle R, Vaneechoutte M Isolation and identification of Mycobacterium avium subspecies silvaticum from a horse. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 35(4): Indywidualny wkład - 10%, określenie celu badań oraz wybór enzymu restrykcyjnego HhaI kluczowego w identyfikacji gatunku M. avium subsp. silvaticum za pomocą techniki PCR-RFLP. 3 Szweda P, Kotłowski R, Lacka I, Synowiecki J Protective effect of lysostaphin from Staphylococcus simulans against growth of Staphylococcus aureus in milk and some other food products. J. Food Safety 27: Indywidualny wkład 25%, udział w zdobyciu środków finansowych na badania. 4 Kochanowski R, Kotłowski R, Szweda P Expression and intein-mediated purification of novel staphylokinase SakSTAR with reduced immunogenicity and antiplatelet and antithrombin activation. Appl Biochem Biotechnol. 141(2-3): Indywidualny wkład 50%, udział w określeniu ogólnego celu badań. 5 Sajduda A, Dziadek J, Kotłowski R, Portaels F Evaluation of multiple genetic markers for typing drug- resistant Mycobacterium tuberculosis strains from Poland. Diagn Microbiol Infect Dis. 55(1): Indywidualny wkład 5%, udział w analizie wyników genotypowania szczepów M. tuberculosis. 6 Kochanowski R, Kotłowski R, Szweda P Novel method of expression and purification of hirudin based on pbad TOPO, ptyb12 vectors and gene synthesis. Protein Expr Purif. 50(1): Indywidualny wkład 50%, teoretyczne opracowanie nowej metody syntezy genów. Udział w eksperymencie dotyczącym syntezy genu kodującego hirudynę w wektorze pbad TOPO. 7 Ablordey A, Kotłowski R, Swings J, Portaels F PCR amplification with primers based on IS2404 and GC- rich repeated sequence reveals polymorphism in Mycobacterium ulcerans. J Clin Microbiol. Jan;43(1): Indywidualny wkład 25%, pomoc w zaprojektowaniu eksperymentów z udziałem nowej metody genotypowania bakterii Mycobacterium ulcerans. 8 Szweda P, Kotłowski R, Kur J New effective sources of the Staphylococcus simulans lysostaphin. J Biotechnol. 4;117(2): Indywidualny wkład - 25%, teoretyczne opracowanie metody otrzymywania białek rekombinantowych identycznych z naturalnymi. Zaprojektowanie sekwencji starterowych do klonowania lizostafyny wraz z sekwencją kodującą czteroaminokwasową sekwencję rozpoznania dla proteazy Factor Xa. 9 Kotłowski R, Martin A, Ablordey A, Chemlal K, Fonteyne PA, Portaels F One-tube cell lysis and DNA extraction procedure for PCR-based detection of Mycobacterium ulcerans in aquatic insects, molluscs and fish. J Med Microbiol. 53(Pt 9): Indywidualny wkład 45%, opracowanie nowej metody izolacji DNA z prątków i częściowe napisanie manuskryptu. 10 Kotłowski R, Shamputa IC, El Aila NA, Sajduda A, Rigouts L, van Deun A, Portaels F PCRbased genotyping of Mycobacterium tuberculosis with new GC-rich repeated sequences and IS6110 inverted repeats used as primers. J Clin Microbiol. 42(1): Indywidualny wkład - 30%, opracowanie nowej metody genotypowania prątków gruźlicy. Napisanie manuskryptu. 11 Alsallami AA, Kotłowski R Selection of primers for specific detection of Clostridium botulinum types B and E neurotoxin genes using PCR method. Int J Food Microbiol. 28;69(3): Indywidualny wkład - 50%, udział w opracowaniu metody identyfikacji genów kodujących neurotoksyny C. botulinum. Udział w wykonaniu części doświadczalnej pracy. Napisanie manuskryptu. 12 Szweda P, Pladzyk R, Kotłowski R, Kur J. Cloning, expression, and purification of the Staphylococcus simulans lysostaphin using the intein-chitin-binding domain (CBD) system. Protein Expr Purif , , , , , , , , , , ,

9 Aug;22(3): Indywidualny wkład - 25%, udział w opracowaniu metody otrzymywania oraz oczyszczania lizostafyny z udziałem domeny fuzyjnej CBD (ang. Chitin Binding Domain). 13 Paziak-Domańska B, Bogusławska E, Wieckowska-Szakiel M, Kotłowski R, Rózalska B, Chmiela M, Kur J, Dabrowski W, Rudnicka W. Evaluation of the API test, phosphatidylinositol-specific phospholipase C activity and PCR method in identification of Listeria monocytogenes in meat foods. FEMS Microbiol Lett. 1999, Feb 15;171(2): Indywidualny wkład 10%, oznaczenia gatunku Listeria monocytogenes techniką PCR. 14. Kotlowski R., Myjak, P., Kur, J Specific detection of Amanita phalloides mycelium and spores by PCR amplification of the gpd (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) gene fragment. J. Food Biochem. 24/3, Indywidualny wkład - 30%, opracowanie gatunkowo specyficznej metody identyfikacji muchomora sromotnikowego metodą PCR. 1, , Sumarycznie 29, B) Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe Brak C) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach Brak D) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w punktach 1 i 2: L.p. Publikacje po doktoracie MNiSW Cyt. 1. Nowak-Zaleska A, Krawczyk B, Kotłowski R, Mikucka A, Gospodarek E Amplification of a 9 1 single-locus variable-number direct repeats with restriction fragment length polymorphism (DR- PCR/RFLP) for genetic typing of Acinetobacter baumannii strains. Pol J Microbiol.57(1):11-7. Indywidualny wkład 10%, wybór celu molekularnego do różnicowania szczepów gatunku Acinetobacter baumannii. 3. Kotlowski R, Szweda, P Krajewski W Bednarska N. Species-specific detection of the toxic mushrooms Amanita virosa and Amanita verna by PCR amplification of the gpd gene fragment. Eurofoodtox V Conference "Food Safety - a Challenge for Processing of Food of Plant Origin", Pol J of Food Nutr Sci, 2002, Vol Indywidualny wkład - 50%, opracowanie metod wykrywania białych odmian muchomora sromotnikowego. Napisanie manuskryptu. Przed doktoratem 4. Wieckowska M, Kotłowski R, Kur J, Rudnicka W. [Use of PCR methods for identification of Listeria monocytogenes in milk]. Med Dosw Mikrobiol. 1998;50(3-4): Indywidualny wkład 25%, wykonanie części doświadczeń związanych z oznaczeniem czułości wykrywania Listeria monocytogenes w próbkach wody i mleka. 5. Kotłowski R, Kaczmarek, M., Kur, J., Rudnicka, W. Differentiation of Listeria monocytogenes on the basis of hemolytic and phosphatidylinositol specific phospholipase C activity and by PCR method (1996) Pol. J. Food Nutr. Sci., 3, pp Indywidualny wkład 25%, opracowanie metody identyfikacji gatunku bakterii Listeria monocytogenes. 6. Sikorski ZE, Kotłowski R. Gorące wędzenie ryb w łagodnych warunkach. Przemysł Spożywczy 1998, 52, 7. s.34. Indywidualny wkład - 18%, wykonanie doświadczeń opisanych w publikacji. Suma:

10 E) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych Skrypty dydaktyczne 1. Krawczyk B, Kotłowski R, Stojowska K, Szemiako K. Diagnostyka Molekularna z zastosowaniem techniki PCR. Ćwiczenia Laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ISBN Indywidualny wkład - 10%, opracowanie trzech ćwiczeń laboratoryjnych. 2. Krawczyk B, Kotłowski R, Stojowska K, Szemiako K. Podstawy Techniki PCR. Ćwiczenia Laboratoryjne. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk ISBN Indywidualny wkład - 5%, opracowanie dwóch ćwiczeń laboratoryjnych oraz udział przy projektowaniu sekwencji starterowych w metodzie oznaczania płci techniką PCR. Rozdziały w książkach 3. Sadowska M., Kotłowski R. Fizykochemiczne właściwości kolagenu ryb, świń i bydła W: Żelatyna. Właś-ciwości - Technologia - Użytkowanie. Pr. zbior. pod red. A. Rutkowskiego. Konin: Polska Izba Dodatków do Żywności, s , 2 rys. 5 tab. bib- liogr. 6 poz. Indywidualny wkład 25%, udział w zaprojektowaniu nowej metody gatunkowo-specyficznego wykrywania kolagenu z użyciem specyficznych przeciwciał. F) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania wszystkie publikacje: IF=53,851 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: IF=24,338 G) Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 402 Bez autocytowań (WoS): 388 H) Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 9 I) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach 1. Zastosowanie amplifikacji DNA genu hly do identyfikowania Listeria monocytogenes w wędzonych rybach (promotorski), Rok rozpoczęcia Komitet Badań Naukowych. Główny wykonawca. 5 P06G Otrzymywanie i modyfikacje kolagenu skór ryb, Rok rozpoczęcia Komitet Badań Naukowych. Główny wykonawca, 5 P06G Badania nad właściwościami przeciwrakotwórczymi wykazywanymi przez wybrane składniki żywności będące tradycyjnym elementem polskiej diety. Rok rozpoczęcia Komitet Badań Naukowych. Główny wykonawca. 2 P06T Genetical characterization of the putative hemolysins/cytolysins of Mycobacterium avium. Rok rozpoczęcia Projekt finansowany w ramach stypendium: Individual Marie Curie Fellowship przez EU. Główny Wykonawca. MCFI Otrzymanie lizostafyny oraz lizostafyny połączonej z diwercyną w drożdżowych układach ekspresyjnych. Możliwość wykorzystania otrzymywanych białek rekombinantowych do poprawy mikrobiologicznej jakości produktów żywnościowych. Rok rozpoczęcia Komitet Badań Naukowych. Kierownik Projektu. 2 P06T

11 6. Genotypowanie szczepów Acinetobacter baumannii w oparciu o polimorfizm prostych powtórzeń typu DR. Rok rozpoczęcia Komitet Badań Naukowych. Główny wykonawca. 2 P05D Microbial etiology of Inflammatory Bowel Disease Grant finansowany przez fundację Crohn s and Colitis Foundation of Canada. Główny wykonawca. 8. Role of Bacteroides spp. and Escherichia coli in inflammatory bowel disease Grant finansowany przez fundację Crohn s and Colitis Foundation of Canada. Główny Wykonawca. J) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną 1. Nagroda za wyróżniającą się pracę magisterską r. Przyznana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. 2. Nagroda indywidualna II stopnia r. Przyznana przez J.M. Pana Rektora Politechniki Gdańskiej za szczególne osiągnięcia w działalności naukowej r. Za wyróżniającą się pracę doktorską. 3. Individual Marie Curie Fellowship na prowadzenie badań w Prince Leopold Institute of Tropical Medicine w Antwerpii w ramach dwuletniego projektu r. Przyznana przez EU. Finansowanie projektu naukowego. 4. Nagroda Zespołowa III stopnia przyznana przez J. M. Pana Rektora Politechniki Gdańskiej za wyróżniającą działalność dydaktyczna r. Udział w przygotowaniu dwóch skryptów dydaktycznych. K) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych 1. Kotłowski R, Kur J czerwca Łączne zastosowanie techniki PCR oraz RFLP do wykrywania Listeria monocytogenes w próbkach żywności. W: Referaty. XXVII Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN ''Postępy w technologii, przechowalnictwie i ocenie jakości żywności''. s , 4 rys. bibliogr. 11 poz. Szczecin. 2. Kotłowski R, Czaplicka I, Kur J Detection of Salmonella in powdered eggs, sweets stuffing and sweets by combining of the sample enrichment incubation with the PCR assay. W: Eggs and egg products quality. Proceedings of the VII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products. Sess. E4-28 s , 2 rys. bibliogr. 19 poz. Poznań. 3. Kotłowski R, Tylingo R, Kur J września Szybka metoda wykrywania Clostridium tyrobutyricum, Clostridium sporogenes i Clostridium perfingens techniką PCR w mleku i serach. W: Streszczenia referatów i doniesień naukowych. s XXIX Sesja Naukowa Komitetu Technologii i Chemii Żywności PAN. Procesy technologiczne a jakość żywności. Olsztyn. 11

12 4. Kotłowski R, Więckowska M, Kur J czerwca 1996 r. Szybka i prosta metoda izolacji DNA z próbek surowego mleka do bezpośredniej detekcji Listeria monocytogenes techniką PCR. Rocz. Wojskowy Instytut Higieny t. 33 supl. 1 s. 4. XII Konferencja Naukowa ''Diagnostyka mikrobiologiczna''. Puławy. 5. Kotłowski R. 3 października 2013 r. Zastosowanie mikromacierzy w badaniu etiologii chorób Leśniowskiego-Crohna i wrzodzieja cego zapalenia jelita grubego. Zebranie Członków Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Mikrobiologów. Gdańsk. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH a) Opracowanie metody wykrywania Listeria monocytogenes metodą PCR. Bakterie z gatunku L. monocytogenes stosunkowo rzadko wywołują zakażenia u ludzi. Niemniej odsetek przypadków śmiertelnych w obrębie osób zakażonych wynosi od 25 do 30% (Schuchat et al. 1991). Celem pracy było opracowanie gatunkowo-specyficznej metody wykrywania gatunku L. monocytogenes. Do zaprojektowania sekwencji starterowych w metodzie PCR specyficznej dla gatunku L. monocytogenes wybrano gen hlya kodujący hemolizynę (Kotłowski i in. 1996). Metodę wykorzystano do identyfikacji gatunku L. monocytogenes spośród izolatów pochodzących z próbek mięsa oraz wędlin (Kotłowski i in. 1999). Schuchat, A., Swaminathan, B. and Broome, C.V. (1991) Epidemiology of human listeriosis. Clin. Microbiol. Res. 4, Kotłowski R, Kaczmarek, M., Kur, J., Rudnicka, W. Differentiation of Listeria monocytogenes on the basis of hemolytic and phosphatidylinositol specific phospholipase C activity and by PCR method (1996) Pol. J. Food Nutr. Sci., 3, pp Paziak-Domańska B, Bogusławska E, Wieckowska-Szakiel M, Kotłowski R, Rózalska B, Chmiela M, Kur J, Dabrowski W, Rudnicka W. Evaluation of the API test, phosphatidylinositol-specific phospholipase C activity and PCR method in identification of Listeria monocytogenes in meat foods. FEMS Microbiol Lett. 1999, Feb 15;171(2): b) Opracowanie metody detekcji oraz identyfikacji gatunków grzybów kapeluszowych metodą PCR. Trujące grzyby kapeluszowe są przyczyną zatruć pokarmowych u ludzi. Mikroskopowa analiza zarodników nie zawsze pozwala na ustalenie przyczyny zatruć grzybami z uwagi na między gatunkowe podobieństwo zarodników. Diagnostyka oparta na analizie materiału genetycznego pozwala na gatunkową identyfikację zarówno strzępek grzyba jak i zarodników. W badaniach wybrano gen gpd kodujący dehydrogenazę aldehydu 3- fosfoglicerynowego do gatunkowo specyficznej identyfikacji gatunków grzybów wywołujących zatrucia pokarmowe (Kotłowski i in. 2000, Kotłowski i in. 2002). Proponowana metoda może być przydatna w diagnostyce zatruć grzybami kapeluszowymi. 12

13 Kotlowski R., Myjak, P., Kur, J. Specific detection of Amanita phalloides mycelium and spores by PCR amplification of the gpd (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) gene fragment. J. Food Biochem., 2000, vol. 24/3, Kotlowski R, Szweda, P Krajewski W Bednarska N. Species-specific detection of the toxic mushrooms Amanita virosa and Amanita verna by PCR amplification of the gpd gene fragment. Eurofoodtox V Conference "Food Safety - a Challenge for Processing of Food of Plant Origin", Pol J of Food Nutr Sci, 2002, Vol c) Opracowanie uniwersalnej metody syntezy genów. Izolacja genów ze źródeł naturalnych nie zawsze jest możliwa z uwagi na koszty pozyskania materiału genetycznego rzadko występujących zwierząt czy roślin. W celu poszukiwania nowych lub ulepszonych enzymów o znaczeniu ekonomicznym modyfikacja sekwencji genów pochodzenia naturalnego jak i synteza nieznanych w naturze genów stwarza nowe możliwości w badaniach naukowych oraz aplikacyjnych. Z tego względu zaproponowano metodę otrzymywania genów o dowolnej sekwencji nukleotydowej. Metoda polega na chemicznej syntezie oligonukleotydów zawierających komplementarne sekwencje z końca 3 o długości około pz oraz wykorzystaniu reakcji PCR w celu syntezy nici komplementarnych do syntetycznych oligonukleotydów (Rys. 1). Metody chemicznej syntezy oligonukleotydów pozwalają na uzyskanie pojedynczego oligonukleotydu wielkości ponad 100 par zasad. Połączenie dwóch oligonukleotydów pozwala na uzyskanie syntetycznego produktu PCR wielkości około 200 pz (Kochanowski i in. 2006). I II PCR III IV PCR Rys. 1 Metoda syntezy genów. Sekwencje starterów oznaczono strzałkami. Kochanowski R, Kotłowski R, Kolodziejska I, Watkowska D. Chemical synthesis of hirudin gene and construction of plasmid for expression of recombinant protein. XXV conference of the Polish Society of Microbiology, Bydgoszcz, october Kochanowski R, Kotłowski R, Szweda P. Novel method of expression and purification of hirudin based on pbad TOPO, ptyb12 vectors and gene synthesis. Protein Expr Purif Nov;50(1): d) Opracowanie metody otrzymywania białek identycznych z naturalnymi. Opracowano metodę otrzymywania natywnych białek rekombinantowych przy wykorzystaniu miejsca restrykcyjnego rozpoznawanego przez proteazę Factor Xa. Metoda polega na oczyszczaniu białka fuzyjnego zawierającego domenę polihistydynową przy wykorzystaniu chromatografii metalo-powinowadstwa oraz zastosowaniu proteazy Factor Xa rozpoznającą sekwencję aminokwasową Ile-(Glu lub Asp)-Gly-Arg (Rys. 2). Przydatność metody 13

14 potwierdzono podczas otrzymywania lizostafyny bez domen fuzyjnych w celu uzyskania białka identycznego z naturalnym (Szweda i in. 2005). Miejsce restrykcyjne proteazy Starter 1 promotor 6xHis Factor Xa lizostafyna Plazmid pbadlys Starter 2 Rys. 2 Metoda otrzymywania natywnych białek przy wykorzystaniu proteazy Factor Xa Szweda P, Kotłowski R, Kur J. New effective sources of the Staphylococcus simulans lysostaphin. J Biotechnol May 4;117(2): e) Opracowanie metody różnicowania genetycznego prątków gruźlicy. Opracowano prostą w wykonaniu, tanią i nową metodę genotypowania Mycobacterium tuberculosis. Metoda polega na amplifikacji genomowego DNA M. tuberculosis uprzednio trawionego endonukleazą restrykcyjną PvuII przy wykorzystaniu techniki PCR (Kotłowski i in. 2004). Celem amplifikacji są rejony DNA pomiędzy sekwencjami elementu insercyjnego IS6110 oraz rejonami komplementarnymi do jednej z dwóch sekwencji DNA najbardziej powtarzających się w genomach M. tuberculosis. Metodę zastosowano do badania genetycznego podobieństwa 77 wielolekoopornych szczepów M. tuberculosis izolowanych na terenie Polski (Sajduda i in. 2006) oraz do różnicowania genetycznego szczepów M. tuberculosis w obrębie spoligotypu H charakterystycznego dla województwa kujawsko-pomorskiego (Augustynowicz-Kopeć i Zwolska 2007). Ponadto, metodę w zmodyfikowanej wersji wykorzystano również do genotypowania szczepów M. ulcerans (Ablordey i in. 2005). Modyfikacja polegała na pominięciu etapu enzymatycznego trawienia genomów przy wykorzystaniu endonukleazy PvuII oraz wykorzystaniu sekwencji insercyjnej IS2404 w miejsce sekwencji insercyjnej IS6110. Zaletą opracowanej metody jest możliwość różnicowania szczepów o tym samym wzorze uzyskanym w metodzie Spoligotyping oraz metodzie IS6110-RFLP (Sajduda i in. 2006). Kotłowski R, Shamputa IC, El Aila NA, Sajduda A, Rigouts L, van Deun A, Portaels F. PCR-based genotyping of Mycobacterium tuberculosis with new GC-rich repeated sequences and IS6110 inverted repeats used as primers. J Clin Microbiol Jan;42(1): Sajduda A, Dziadek J, Kotłowski R, Portaels F. Evaluation of multiple genetic markers for typing drug-resistant Mycobacterium tuberculosis strains from Poland. Diagn Microbiol Infect Dis May;55(1): Augustynowicz-Kopeć i Zwolska Gruźlica wywołana prątkami o oporności XDR w Polsce. Badania mikrobiologiczne i molekularne. Pneumonol. Alergol. Pol. 2007; 75: Ablordey A, Kotłowski R, Swings J, Portaels F. PCR amplification with primers based on IS2404 and GC- rich repeated sequence reveals polymorphism in Mycobacterium ulcerans. J Clin Microbiol Jan;43(1):

15 f) Opracowanie metody izolacji DNA bakterii z rodzaju Mycobacterium z próbek klinicznych oraz środowiskowych Zoptymalizowano wzajemne proporcje chloroformu, soli sodowej siarczanu dodecylu sodu, sarkozylu oraz rodanku guanidyny w roztworze do izolacji DNA w celu przeprowadzenia wydajnej lizy komórek oraz ekstrakcji DNA bezpośrednio z bakterii, próbek klinicznych i środowiskowych. W metodzie zastosowano metodę oczyszczania DNA na kolumienkach ze złożem krzemionkowym. Skuteczność proponowanej metody potwierdzono na próbkach biopsji po kolonoskopii pobranych od osób z chorobami LC, WZJG oraz grupy kontrolnej (Kotłowski i in. 2007). Ponadto, metodę wykorzystano do wydajnej ekstrakcji DNA Mycobacterium ulcerans z próbek wodnych insektów, które przenoszą prątki M. ulcerans ze środowiska do organizmu człowieka w wyniku ukąszenia (Kotłowski i in. 2004) jak również z M. avium oraz M. tuberculosis. Kotłowski R, Bernstein CN, Sepehri S, Krause DO. High prevalence of Escherichia coli belonging to the B2+D phylogenetic group in inflammatory bowel disease. Gut May;56(5): Kotłowski R, Martin A, Ablordey A, Chemlal K, Fonteyne PA, Portaels F. One-tube cell lysis and DNA extraction procedure for PCR-based detection of Mycobacterium ulcerans in aquatic insects, molluscs and fish. J Med Microbiol Sep;53(Pt 9): g) Identyfikacja gatunku Mycobacterium avium subsp. silvaticum na podstawie analizy PCR-RFLP genu kodującego alfa antygen. Po raz pierwszy opracowano metodę identyfikacji Mycobacterium avium subsp. silvaticum na podstawie analizy sekwencji DNA alfa antygenu. Zastosowanie enzymu HhaI do trawienia produktu PCR z uzyskanego z udziałem starterów specyficznych wobec genu kodującego alfa antygen pozwoliło na identyfikację Mycobacterium avium subsp. silvaticum (Chiers et al., 2012). Opracowana nowa metoda pozwala na prowadzenie badań epidemiologicznych bezpośrednio z próbek pochodzących od zwierząt bez konieczności izolacji czystych kultur bakteryjnych. Chiers K, Deschaght P, De Baere T, Dabrowski S, Kotlowski R, De Clercq D, Ducatelle R, Vaneechoutte M. Isolation and identification of Mycobacterium avium subspecies silvaticum from a horse. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 2012; 35 (4), pp

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego

1 wkład osiągnięcia naukowego udziału procentowego Uchwała Rady Młodych Naukowców nr V/2 z 11 grudnia 2015 r. w sprawie uwag do wzorów Wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka molekularna w OIT

Diagnostyka molekularna w OIT Diagnostyka molekularna w OIT B A R B A R A A D A M I K K A T E D R A I K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W E W R O C

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM

Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM Prezentacja Pracowni Ekologii Drobnoustrojów w Katedry Mikrobiologii UJCM Informacja o Katedrze Rozwój j naukowy młodej kadry naukowców w w kontekście priorytetów badawczych: W 2009 roku 1 pracownik Katedry

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Klonowanie molekularne Kurs doskonalący Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Etapy klonowania molekularnego 1. Wybór wektora i organizmu gospodarza Po co klonuję (do namnożenia DNA [czy ma być metylowane

Bardziej szczegółowo

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne Techniki molekularne w mikrobiologii A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna:

Ćwiczenia 1 Wirtualne Klonowanie Prowadzący: mgr inż. Joanna Tymeck-Mulik i mgr Lidia Gaffke. Część teoretyczna: Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii Katedra Biologii Molekularnej Przedmiot: Biologia Molekularna z Biotechnologią Biologia II rok ===============================================================================================

Bardziej szczegółowo

Metody badania polimorfizmu/mutacji DNA. Aleksandra Sałagacka Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Metody badania polimorfizmu/mutacji DNA. Aleksandra Sałagacka Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki Uniwersytet Medyczny w Łodzi Metody badania polimorfizmu/mutacji DNA Aleksandra Sałagacka Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki Uniwersytet Medyczny w Łodzi Mutacja Mutacja (łac. mutatio zmiana) - zmiana materialnego

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze MIKROBIOLOGII

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze MIKROBIOLOGII OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze MIKROBIOLOGII Opracowanie zestawu do wykrywania DNA Aspergillus flavus za pomocą specjalistycznego sprzętu medycznego. Jednym

Bardziej szczegółowo

Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów:

Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów: Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów: dobór warunków samej reakcji PCR (temperatury, czas trwania cykli, ilości cykli itp.) dobór odpowiednich starterów do reakcji amplifikacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii, Politechnika Gdańska

Dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii, Politechnika Gdańska Narzędzia diagnostyki molekularnej w typowaniu genetycznym (genotypowaniu) Dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii, Politechnika Gdańska Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ

CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ CENNIK DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI MĘSKIEJ AZOOSPERMIA badanie wykrywa delecje w regionie długiego ramienia chromosomu Y w fragmencie zwanym AZF, będące często przyczyną azoospermii lub oligospermii o podłożu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna II rok 2013/2014 semestr letni

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna II rok 2013/2014 semestr letni HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna rok 2013/2014 semestr letni Wykłady: czwartek: 10.45-12.15 sala wykładowa, Katedra Mikrobiologii,

Bardziej szczegółowo

Wiedzy jak na lekarstwo! Czyli Polacy o chorobach autoimmunologicznych.

Wiedzy jak na lekarstwo! Czyli Polacy o chorobach autoimmunologicznych. Warszawa, dn. 26.08.2013 Informacja prasowa Wiedzy jak na lekarstwo! Czyli Polacy o chorobach autoimmunologicznych. Aż 75% Polaków nie wie, czym są choroby autoimmunologiczne. Tylko niewielki odsetek badanych

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ MOLEKULARNYCH W CHOROBIE HUNTINGTONA

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ MOLEKULARNYCH W CHOROBIE HUNTINGTONA XX Międzynarodowa konferencja Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona Warszawa, 17-18- 19 kwietnia 2015 r. Metody badań i leczenie choroby Huntingtona - aktualności INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ MOLEKULARNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 546 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 6 Data wydania: 12 grudnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO W WOJSKOWYM INSTYTUCIE MEDYCZNYM 1. Rada Naukowa posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie: nauk medycznych

Bardziej szczegółowo

Materiał i metody. Wyniki

Materiał i metody. Wyniki Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny).

Bardziej szczegółowo

Mikroorganizmy Zmodyfikowane Genetycznie

Mikroorganizmy Zmodyfikowane Genetycznie Mikroorganizmy Zmodyfikowane Genetycznie DEFINICJA Mikroorganizm (drobnoustrój) to organizm niewidoczny gołym okiem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne lecz z pewnością mikroorganizmami są: bakterie,

Bardziej szczegółowo

Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit

Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit - Dlaczego? Co? Kiedy? VI Małopolskie Dni Edukacji w Nieswoistych Zapaleniach Jelit Co to są nieswoiste zapalenia jelit? Grupa chorób w których dochodzi

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku Uchwała Nr 55 Rady Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 stycznia 2013 roku W sprawie: szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w postępowaniach habilitacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Cel ćwiczenia Określenie podatności na zakażenie wirusem HIV poprzez detekcję homo lub heterozygotyczności

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Ampli-LAMP Salmonella species

Ampli-LAMP Salmonella species Novazym Products Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań, tel. +48 0 61 610 39 10, fax +48 0 61 610 39 11, email info@novazym.com Zestaw do identyfikacji materiału genetycznego bakterii z rodzaju

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29)

Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Biotechnologia, pierwszy Sylabus modułu: Mikrobiologia żywności i fizjologia żywienia (2BT_29) 1. Informacje ogólne koordynator modułu

Bardziej szczegółowo

Glimmer umożliwia znalezienie regionów kodujących

Glimmer umożliwia znalezienie regionów kodujących Narzędzia ułatwiające identyfikację właściwych genów GLIMMER TaxPlot Narzędzia ułatwiające amplifikację tych genów techniki PCR Primer3, Primer3plus PrimerBLAST Reverse Complement Narzędzia ułatwiające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Tematyka zajęć z biologii

Tematyka zajęć z biologii Tematyka zajęć z biologii klasy: I Lp. Temat zajęć Zakres treści 1 Zapoznanie z przedmiotowym systemem oceniania, wymaganiami edukacyjnymi i podstawą programową Podstawowe zagadnienia materiału nauczania

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r.

Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r. Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r. Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia szczepów pałeczek

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE

DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE DROGA DO HABILITACJI REGULACJE PRAWNE prof. dr hab. 14 stycznia 2015r. Cel czyli po co to zawracanie głowy Celem prezentacji jest zachęcenie potencjalnych habilitantów do właściwego zaprogramowania dokonań

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Sekwencyjność występowania zaburzeń molekularnych w niedrobnokomórkowym raku płuca

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES

Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Dotacje na innowacje Projekt Opracowanie bioczujnika do detekcji wirusa grypy w materiale środowiskowym realizowany w ramach programu VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Inżynieria genetyczna- 6 ECTS Część I Badanie ekspresji genów Podstawy klonowania i różnicowania transformantów Kolokwium (14pkt) Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Kolokwium (26pkt) EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Chemoprewencja raka jelita grubego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego Dr n med. Piotr Albrecht

Chemoprewencja raka jelita grubego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego Dr n med. Piotr Albrecht Chemoprewencja raka jelita grubego u chorych na wrzodziejące zapalenie jelita grubego Dr n med. Piotr Albrecht Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci WUM Plan wykładu Jelitowe powikłania WZJG Rak

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA HABILITACYJNA

ROZPRAWA HABILITACYJNA ISBN 978-83-924535-8-1 Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego, Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie ROZPRAWA HABILITACYJNA Jarosław Woliński Wpływ egzogennej obestatyny na przewód

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW

AB 434. Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie Trybunalskim lek. wet. Jadwiga Stępnicka kierownik. Kierownik ds. Jakości z-ca kierownika ZHW Zakład Higieny Weterynaryjnej Łodzi Oddział w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Rzemieślnicza 6 tel: 044 646-46-76 zhwpiotrkowtryb@om.pl AB 434 Kierownictwo ZHW Oddział w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I OGRODNICTWA Uchwała Rady Wydziału Ogrodniczego nr 130/2013/14 z dnia 19 maja 2014 r. oraz nr 89/2014/15 z dnia 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska

Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP B y d g oszcz 85-326 Bydgoszcz; ul Seminaryjna 3 ; t e!: 052 374 9041 łub 052 374 9075, fax 052 374 9005 ; e -mail: gaca@utp.

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 145 149. Identyfikacja sekwencji genu kodującego dehydrogenazę NADH 1 u sarny

Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 145 149. Identyfikacja sekwencji genu kodującego dehydrogenazę NADH 1 u sarny Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 145 149 Identyfikacja sekwencji genu kodującego dehydrogenazę NADH 1 u sarny M a ł g o r z a t a N a t o n e k - W i ś n i e w s k a, E w a S ł o t a Instytut Zootechniki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie europejskiego badania nt. rozpowszechnienia bakterii opornych na karbapenemy. Podsumowanie. Projekt EuSCAPE

Podsumowanie europejskiego badania nt. rozpowszechnienia bakterii opornych na karbapenemy. Podsumowanie. Projekt EuSCAPE Podsumowanie europejskiego badania nt. rozpowszechnienia bakterii opornych na karbapenemy Październik 2013 Podsumowanie Celem Europejskiego Badania nt. Rozpowszechnienia Pałeczek Enteriobacteriaceae Wytwarzających

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Najważniejsze zagrożenia epidemiczne w oddziałach dziecięcych w Polsce Dr med. Paweł Grzesiowski STOWARZYSZENIE HIGIENY LECZNICTWA SZPITAL SPECJALISTYCZNY ŚW. ZOFII W WARSZAWIE FUNDACJA INSTYTUT PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe:

kierownictwa jednostki i Wydziału dodatkowe: Regulamin Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogicznego UW 1. KRYTERIA OCENY DOKTORÓW PO 2 LATACH ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU ASYSTENTA I ADIUNKTA podstawowe ( których niespełnienie powoduje

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Program: Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia

Bardziej szczegółowo

Recenzja. dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej. dr. inż. Agnieszki Dołhańczuk - Śródka

Recenzja. dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej. dr. inż. Agnieszki Dołhańczuk - Śródka Prof. dr hab. Maria Mucha Łódź, dn. 15.03.2016 Politechnika Łódzka Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska ul. Wólczańska 213/215 90-924 Łódź Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae. Diagnostyka infekcji wirusowych pszczoły miodnej

Zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae. Diagnostyka infekcji wirusowych pszczoły miodnej Zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae Diagnostyka infekcji wirusowych pszczoły miodnej Plan 1. Znaczenie ekologiczne i gospodarcze pszczół 2. Choroby pszczół i ich diagnostyka 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Kurs pt. " MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII "

Kurs pt.  MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII Warszawa, 6 lutego 2011 r. Szanowna Pani! Szanowny Panie! Niniejszym uprzejmie informuję, że organizowany jest Kurs pt. " MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII " Kurs odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA Z BIOCHEMII

ĆWICZENIA Z BIOCHEMII ĆWICZENIA Z BIOCHEMII D U STUDENTfiW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Pod redakcją Piotra Laidlera, Barbary Piekarskiej, Marii Wróbel WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ĆWICZENIA Z BIOCHEMII DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych

Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych Proteomika: umożliwia badanie zestawu wszystkich lub prawie wszystkich białek komórkowych Zalety w porównaniu z analizą trankryptomu: analiza transkryptomu komórki identyfikacja mrna nie musi jeszcze oznaczać

Bardziej szczegółowo

Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących

Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących Ocena dorobku naukowego do stopnia dra hab. i tytułu profesora stanowisko Komisji ds. Nauki i Rozwoju Naukowego WEAIiIB, AGH w świetle obowiązujących przepisów i komentarzy CK oraz wybranych statystyk

Bardziej szczegółowo

Justyna Krystyna Ciepły Nr albumu 41624. Charakterystyka lekoopornych szczepów wirusa HIV 1 izolowanych w Polsce w 2008 roku

Justyna Krystyna Ciepły Nr albumu 41624. Charakterystyka lekoopornych szczepów wirusa HIV 1 izolowanych w Polsce w 2008 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Farmaceutyczny Oddział Analityki Medycznej Justyna Krystyna Ciepły Nr albumu 41624 Charakterystyka lekoopornych szczepów wirusa HIV 1 izolowanych w Polsce w 2008

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej

Oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Podsumowanie danych z 2014 roku o oporności na antybiotyki w Unii Europejskiej Dane z monitorowania sieci EARS-Net Listopad 2015 Poważne zagrożenie: oporność na antybiotyki w Unii Europejskiej Oporność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ CHEMII Pracownia studencka Katedra Analizy Środowiska Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Ćwiczenie nr 4 i 5 OCENA EKOTOKSYCZNOŚCI TEORIA Chemia zanieczyszczeń środowiska

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz

Ocena. wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. med. Małgorzaty Polz-Docewicz UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KATEDRA I ZAKŁAD MIKROBIOLOGII LEKARSKIEJ Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szkaradkiewicz ul. Wieniawskiego 3 tel. 61 8546 138 61-712 Poznań fax

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG UZASADNIENIE

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG UZASADNIENIE Wniosek o przyznanie Nagrody za rok... r. dla nauczycieli akademickich AMG Imię i Nazwisko Pion / Wydział Komórka UZASADNIENIE Podstawę wnioskowania o nagrodę dla ww. nauczyciela akademickiego stanowią

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92

Zmodyfikowane wg Kadowaki T in.: J Clin Invest. 2006;116(7):1784-92 Magdalena Szopa Związek pomiędzy polimorfizmami w genie adiponektyny a wybranymi wyznacznikami zespołu metabolicznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć Kierownik

Bardziej szczegółowo

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Kierunek: BIOMEDYCYNA 2015-2018 Poziom studiów: pierwszy stopień Profil: Praktyczny SEMESTR I PRZEDMIOT Chemia ogólna EFEKTY KSZTAŁCENIA 1. posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Ampli-LAMP Babesia canis

Ampli-LAMP Babesia canis Novazym Products Zestaw do identyfikacji materiału genetycznego pierwotniaka Babesia canis canis techniką Loop-mediated Isothermal AMPlification (LAMP) Numery katalogowe produktu: AML-Bc-200 AML-Bc-400

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Wojciech Szweda Olsztyn, r.

Prof. dr hab. Wojciech Szweda Olsztyn, r. Prof. dr hab. Wojciech Szweda Olsztyn, 15.09.2015 r. Katedra Epizootiologii Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Aleksandry

Bardziej szczegółowo

Biotechnologia studia stacjonarne II stopnia - Biotechnologia drobnoustrojów

Biotechnologia studia stacjonarne II stopnia - Biotechnologia drobnoustrojów Biotechnologia studia stacjonarne II stopnia - Biotechnologia drobnoustrojów Tematy prac dyplomowych i magisterskich na rok 205/206 Nazwisko, imię promotora Temat pracy Kierunek, rok, forma studiów Liczba

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

na zakup usługi badawczej

na zakup usługi badawczej Łódź, dn. 08.09.2015r. Zapytanie ofertowe nr 1/OF/2015 na zakup usługi badawczej w ramach projektu,, Bakteriofagowy preparat do leczenia zapalenia wymienia u krów wywołanego bakteriami antybiotykopornymi

Bardziej szczegółowo

Mikrobiologia - Bakteriologia

Mikrobiologia - Bakteriologia Mikrobiologia - Bakteriologia 5050 Bezpośrednie barwienie bakteriologiczne Kwiecień, październik 3-9 zdjęć cyfrowych wybarwionych bezpośrednio preparatów, prezentowane na stronie internetowej Labquality

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzania postępowania habilitacyjnego. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej

Tryb przeprowadzania postępowania habilitacyjnego. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej Tryb przeprowadzania postępowania habilitacyjnego na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej Wrocław, grudzień 2015 1 Podstawa opracowania 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE

Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE Załącznik nr do Zarządzenia.. Warunki udzielania świadczeń w rodzaju: zdrowotne kontraktowane odrębnie 8. BADANIA GENETYCZNE 8.1 WARUNKI WYMAGANE Załącznik nr 2 do rozporządzenia cz. I lit. M Lp 913-916

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 559 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 22 kwietnia 2008 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Karta Osiągnięć Doktoranta Uczestnika Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN

Karta Osiągnięć Doktoranta Uczestnika Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN Karta Osiągnięć Doktoranta Uczestnika Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN Karta Osiągnięć Doktoranta dokumentuje efekty studiów, naukową i organizacyjną aktywność słuchaczy w danym

Bardziej szczegółowo

TYPOWANIE MOLEKULARNE W DOCHODZENIU EPIDEMIOLOGICZNYM

TYPOWANIE MOLEKULARNE W DOCHODZENIU EPIDEMIOLOGICZNYM TYPOWANIE MOLEKULARNE W DOCHODZENIU EPIDEMIOLOGICZNYM Stefania Giedrys-Kalemba 7 110 Podstawowym zadaniem zespołu kontroli zakażeń jest prowadzenie systematycznego nadzoru i rejestracji zakażeń w celu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo

SANPROBI Super Formula

SANPROBI Super Formula SUPLEMENT DIETY SANPROBI Super Formula Unikalna formuła siedmiu żywych szczepów probiotycznych i dwóch prebiotyków Zdrowie i sylwetka a w super formie Zaburzenia metaboliczne stanowią istotny problem medyczny

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW

Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Kolekcje szczepów Metody przechowywania

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro

KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII. Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro KOŁO NAUKOWE IMMUNOLOGII Mikrochimeryzm badania w hodowlach leukocytów in vitro Koło Naukowe Immunolgii kolo_immunologii@biol.uw.edu.pl kolo_immunologii.kn@uw.edu.pl CEL I PRZEDMIOT PROJEKTU Celem doświadczenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE PRZEDMIOTY PODSTAWOWE Anatomia człowieka 1. Które z białek występujących w organizmie człowieka odpowiedzialne są za kurczliwość mięśni? 2. Co to są neurony i w jaki sposób stykają się między sobą i efektorami?

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY I WYTYCZNE OCENY NAUCZYCIELI AKADEMICKICH WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ (zatwierdzone przez Radę Wydziału Elektrycznego w dn. 22.02.2010r.) Oceny nauczycieli akademickich Wydziału

Bardziej szczegółowo

SHL.org.pl SHL.org.pl

SHL.org.pl SHL.org.pl Kontrakty na usługi dla szpitali SIWZ dla badań mikrobiologicznych Danuta Pawlik SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Warunki prawne dotyczące konkursu ofert Ustawa z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Mikrosatelitarne sekwencje DNA

Mikrosatelitarne sekwencje DNA Mikrosatelitarne sekwencje DNA Małgorzata Pałucka Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym 27.09.2012

Bardziej szczegółowo

Drożdżowe systemy ekspresyjne

Drożdżowe systemy ekspresyjne Drożdże Drożdżowe systemy ekspresyjne Zalety: możliwość uzyskania dużej biomasy modyfikacje postranslacyjne eksprymowanych białek transport eksprymowanych białek do pożywki Duża biomasa W przypadku hodowli

Bardziej szczegółowo