TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY BADANIA PREFERENCJI POKARMOWY KOPYTNYCH: OD AFRYKAŃSKIEJ SAWANNY PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIĄ POLSKĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY BADANIA PREFERENCJI POKARMOWY KOPYTNYCH: OD AFRYKAŃSKIEJ SAWANNY PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIĄ POLSKĘ"

Transkrypt

1 dieta, roślinożercy, kopytne, mikrohistologiczna analiza, DNA barcoding, NGS Marta CZERNIK * TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY BADANIA PREFERENCJI POKARMOWY KOPYTNYCH: OD AFRYKAŃSKIEJ SAWANNY PO PÓŁNOCNO-WSCHODNIĄ POLSKĘ Roślinożercy, zwłaszcza gatunki kopytne, są ważnym ogniwem w łańcuchu pokarmowym oraz mają znaczący wpływ na ekosystemy. Wiedza o ich wymaganiach pokarmowych, których źródłem są badania diety, pozwala identyfikować ważne dla nich zasoby w środowisku, a to przekłada się na efektywną ochronę i zarządzanie różnymi gatunkami oraz może mieć wpływ na skład biocenoz. Poniższa praca przedstawia najważniejsze metody analizy diety kopytnych, zarówno tradycyjne jak i nowoczesne. Bezpośrednia obserwacja roślinożerców oraz ich miejsc żerowania a także analiza materiału z żołądków, przełyku lub z odchodów są metodami czasochłonnymi, wymagającymi długotrwałego treningu. Są także obarczone dużym błędem. Odkrycia w biologii molekularnej umożliwiły wykorzystanie analiz spektroskopowych, stabilnych izotopów oraz technik opartych na DNA. Każda z tych metod ma nieco inne zastosowanie i właściwe dla niej ograniczenia. Rozwój koncepcji kodów kreskowych DNA w połączeniu z sekwencjonowaniem wielkoskalowym pozwolił na analizę skomplikowanych diet roślinożerców, a wykorzystanie do tego odchodów umożliwia nieinwazyjne badania gatunków chronionych. Mimo dużych kosztów i ograniczeń jest to obecnie najskuteczniejsza technika analizy pokarmu różnych gatunków kopytnych. Roślinożerność jest jedną z zależności między organizmami, która istotnie wpływa na funkcjonowanie ekosystemów. Widoczne jest to zwłaszcza wtedy, gdy pojawia się gatunek inwazyjny, który znacząco oddziałuje na sieć troficzną danego ekosystemu [24]. Duże znaczenie mają zwierzęta kopytne, które w wielu środowiskach są gatunkami zwornikowymi. Oznacza to, że ich biomasa stanowi niewielki procent biocenozy, ale ich wpływ na ekosystemy jest nieproporcjonalnie duży [19]. Zrozumienie wymagań pokarmowych takiego roślinożercy umożliwia wiedza o jego diecie, stanowiąca niezbędne źródło informa- * Instytut Biologii, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, Białystok,

2 94 M. CZERNIK cji potrzebnych do efektywnej ochrony gatunków zagrożonych poprzez identyfikację kluczowych dla nich zasobów środowiska [4, 18]. Wiedza o najważniejszych składnikach pokarmu jest potrzebna również do prawidłowego zarządzania zwierzętami łownymi [3, 10]. Znajomość preferencji pokarmowych dzikich zwierząt umożliwia znalezienie kompromisu w gospodarce leśnej [14]. Obecnie istnieje wiele technik analizy diety zwierząt kopytnych, zarówno jakościowych jak i ilościowych. Poddaje się je ulepszeniom i poszukuje się nowych, aby uzyskać jeszcze dokładniejsze wyniki. Niniejsza praca przedstawia charakterystykę najważniejszych metod tradycyjnych, używanych od wielu lat oraz nowszych, które pojawiły się dzięki zdobyczom biologii molekularnej. METODY TRADYCYJNE Jedną z najstarszych metod badania diety roślinożerców, zwłaszcza kopytnych, są obserwacje miejsc żerowania zwierząt (ang. utilization techniques) [17], umożliwiające w szybki sposób zdobycie informacji gdzie i w jakim stopniu dane środowisko było użytkowane przez zwierzynę. Najczęściej stosowaną metodą jest: (1) porównanie poletek przed i po bytności zwierząt oraz (2) skonfrontowanie poletka ogrodzonego z nieogrodzonym. Pierwszy sposób wykorzystano do badań diety łosia Alces alces w Norwegii [30], gdzie naukowcy stwierdzili, że preferencja tego roślinożercy na konkretną roślinę zależy od jej dostępności jak i od dostępności innych gatunków. Druga metoda posłużyła do badań dostępnej i wykorzystywanej bazy pokarmowej przez sarnę Capreolus capreolus i jelenia Cervus elaphus w lasach grądowych Puszczy Niepołomickiej w Polsce [3]. W tych badaniach autorzy bazę żeru pędowego oszacowali metodą żniwną, czyli ścinając go w każdej porze roku na ogrodzonych i nieogrodzonych poletkach, a jego konsumpcję przez sarny i jelenie ocenili porównując obie działki. Uzyskane wyniki różniły się od wartości wyliczonych innymi metodami, ponieważ ten sposób badania diety obarczony jest dużym błędem. Może on wynikać ze zróżnicowanych warunków środowiska lub z wpływu żerowania innych zwierząt niż badany gatunek roślinożercy. Metoda obserwacji miejsc żerowania zalecana jest do badania roślin wykorzystywanych przez jeden gatunek zwierzęcia, najlepiej zimą [17]. Kolejną tradycyjną techniką wykorzystywaną do badania diety kopytnych są obserwacje bezpośrednie żerujących zwierząt. Jest to technika szybka, wymagająca mało sprzętu. Dzięki liczeniu kęsów lub minut żerowania możliwe jest oznaczenie ilościowe pobieranego pokarmu. Poprzez obserwację łosi w Michigan w USA połączoną z wyliczeniem procentu liści roślin każdego gatunku zjedzonych przez nie zimą i latem oszacowano selektywność pokarmową gatunku na tym terenie [2]. Technika ta ma jednak ograniczenia. Prowadzenie obserwacji wymaga odpowiedniego treningu, zwłaszcza jeśli zadanie polega na identyfikacji gatunków krzewów i roślin zielnych. Częstą trudnością jest oznaczenie zjedzonego pokarmu i jego oszacowanie ilościowe. Ograniczeniem jest także to, że jeden badacz może obserwować tylko jedno zwierzę. Jest to też nieraz utrudnione w przypadku

3 Tradycyjne i nowoczesne metody badania preferencji pokarmowych kopytnych: od płochliwych lub nocnych gatunków, a sama obecność człowieka może wpłynąć na wyniki [17, 22]. Odmianą tej techniki jest wykorzystanie zwierząt oswojonych i/lub trzymanych w niewoli. Gdy są one karmione znaną ilością konkretnych gatunków roślin jest to test wielokrotnego wyboru, z jęz. ang. cafeteria test [7]. Dzięciołowski [9] wykorzystał go do badania oswojonych łosi w Puszczy Augustowskiej, dzięki czemu oszacował selektywność pokarmową tego gatunku. Z 26 podawanych roślin w ciągu całego roku najbardziej preferowane były borówka brusznica i borówka czarna, dzika jabłoń, malina i wierzba szara. Stwierdzono także indywidualne upodobania żerowe testowanych łosi. W latach 40 XX wieku dużym zainteresowaniem wśród naukowców cieszyła się technika analizy zawartości przewodu pokarmowego zabitych zwierząt, głównie żołądków. Identyfikuje się skonsumowane gatunki roślin po zachowanych fragmentach, dzięki czemu możliwe jest oszacowanie ich względnej proporcji w diecie. Analiza diety inwazyjnego podgatunku jelenia Cervus elaphus scoticus w Nowej Zelandii, pozwoliła powiązać jego zwyczaje żywieniowe ze zgłaszanymi wcześniej zmianami w składzie tamtejszych lasów [12]. W Polsce metoda ta była popularna do badania diety jeleni i saren [8], żubrów [13], łosi [20]. Niestety, najważniejszą wadą tej techniki jest jej inwazyjność. Można ją stosować tylko do licznych, nie zagrożonych gatunków. Kolejnym problemem jest to, że częściowo strawione tkanki roślinne są trudne w identyfikacji, co dodatkowo zaburza proporcje skonsumowanych gatunków. Technika nieinwazyjna, która zyskała popularność w latach 70 XX wieku to badanie diety roślinożerców wykorzystując ich odchody. Po zebraniu i wysuszeniu takich próbek oznacza się w nich skład gatunkowy dzięki przygotowanym preparatom mikroskopowym lub mikrohistologicznym tkanek. Identyfikacja do gatunku jest na podstawie cech epidermy i składników komórkowych [17]. Taki sposób analizy często jest też wykorzystywany do oszacowywania zawartości żwaczy. Badanie diety z odchodów jest wartościową techniką, zwłaszcza w przypadku zwierząt rzadkich, zagrożonych lub płochliwych. Zbieranie odchodów nie wymaga zaawansowanego sprzętu, a jako metoda nieinwazyjna pozwala prowadzić badania bez zakłócania życia danego organizmu. W ten sposób zanalizowano pokarm jelenia, bydła domowego, owcy i mulaka (Odocoileus hemionus) w Nevadzie w USA [1]. Autorzy oszacowali także preferencje pokarmowe tych zwierząt (oprócz mulaka) poprzez zbadanie selektywności pokarmowej na wyznaczonych poletkach. Dzięki zebranym odchodom i analizie mikrohistologicznej pokazali znaczenie roślin zielnych w diecie tych kopytnych. Zaznaczyli także, że próby zmiany pokarmu na trawy mogą negatywnie wpłynąć na możliwości żerowe tych ważnych gospodarczo zwierząt. Mimo największej zalety tej techniki jaką jest nieinwazyjność, jej zasadniczym ograniczeniem jest czasochłonność [17]. Dzięciołowski [8] oszacował, że do analizy jednego żwacza potrzebne jest więcej niż 50 osobo-godzin. Rozróżnianie tkanek roślinnych wymaga bardzo dobrego i dokładnego treningu, zwłaszcza dlatego, że niektóre gatunki trudno jest od siebie odróżnić nawet na poziomie rodzaju, a niektóre mogą być nierozróżnialne. Potrzebna jest rozległa baza referencyjna roślin z obszaru występowania badanego zwierzęcia, której przygotowanie też wymaga czasu, bo materiał roślinny łatwo jest uszkodzić podczas przygotowywania preparatu. Nadtrawienie tkanek powoduje błędy

4 96 M. CZERNIK w analizie, także ilościowej. Wiele badań pokazało, że gatunki w odchodach nie zawsze są proporcjonalne do tych skonsumowanych [17], a także są różnice w czasie przejścia przez układ pokarmowy gatunków różniących się strawnością. Najprawdopodobniej więcej błędów jest w badaniach diety przeżuwaczy, ponieważ trawienie włókien roślinnych jest u nich bardziej efektywne [25]. METODY NOWOCZESNE Rozwój technologiczny spowodował pojawienie się nowych metod badania diety różnych organizmów, także kopytnych. Jedną z takich technik jest użycie n-alkanów [6], związków chemicznych budujących m. in. woski kutykularne. Alkany są trawione w małym i przewidywalnym stopniu, co eliminuje część błędów w analizie, a to daje przewagę tej metodzie w porównaniu z metodą mikrohistologiczną. Porównuje się koncentrację alkanów w skonsumowanym pokarmie z ich ilością w odchodach, co z sukcesem zostało wykorzystane do badania diety zwierząt żywiących się roślinami zielnymi. Diety roślinożerców składające się z więcej niż czterech składników oraz te zawierające żer pędowy tą techniką nie były analizowane [25]. NIRS (ang. Near Infrared Reflectance Spectroscopy) jest z kolei metodą spektroskopową wykorzystującą region bliskiej podczerwieni spektrum elektromagnetycznego ( nm) [11]. Jest to bardzo dobra technika do analizy zawartości przede wszystkim składników odżywczych (np. całkowitego azotu czy skrobi) w tkankach roślinnych i zwierzęcych. Ezenwa [10] oszacowała jakość pokarmu dzikich krętorogich (Bovidae) aby zrozumieć zależności pomiędzy dietą a pasożytnictwem żołądkowo jelitowym. Okazało się, że w porze suchej zwierzęta nie mogą zapewnić sobie pożywienia o odpowiedniej wartości i są bardziej narażone na infekcje pasożytnicze. NIRS jest metodą ilościową, jednak jej precyzja i dokładność zależą od kalibracji, odmiennej dla różnych roślin i konsumentów. Ciekawe badania przeprowadziła Codron i jej współpracownicy [5] na gatunkach kopytnych żyjących w Afryce. Przebadali oni wiele gatunków tych zwierząt żyjących w Parku Narodowym Krugera. Naukowcy chcieli sprawdzić czy analizowane gatunki słusznie należą do pędożerców (ang. browser), w którym powinien przeważać izotop C3, czy są trawożerne (ang. grazer) i przeważa u nich pożywienie z węglem C4. Wykorzystali do tego analizę stabilnych izotopów, porównując ich zawartość w odchodach i w roślinach. Badania te pokazały, że podział na dwie lub trzy strategie odżywiania [15] nie zawsze jest słuszny, bo w przypadku niektórych zwierząt tej strategii pokarmowej nie da się jednoznacznie zaklasyfikować. Wykorzystana tu metoda daje dużo informacji o długoterminowej diecie w różnej skali (dni do miesięcy). Jednakże używanie małej liczby izotopów, zazwyczaj dwóch, 13C i 15N, uniemożliwia precyzyjne oszacowanie proporcji składników w diecie, zwłaszcza gdy składa się ona z więcej niż pięciu elementów [31]. Odkąd w 1983 została wynaleziona technika PCR (Polymerase Chain Reaction), metody oparte na analizie DNA zaczęto w różny sposób wykorzystywać w badaniach diety wielu organizmów, przede wszystkim drapieżników. Z odchodów izoluje się materiał ge-

5 Tradycyjne i nowoczesne metody badania preferencji pokarmowych kopytnych: od netyczny oraz powiela docelowy fragment DNA w reakcji PCR z wykorzystaniem uniwersalnych lub specyficznych gatunkowo primerów [22]. Analiza diety roślinożerców z użyciem technik opartych na DNA okazały się bardziej skomplikowane, przede wszystkim z powodu dużej liczby gatunków roślin jakie mogą wchodzić w skład pożywienia, co znacznie zwiększa ilość specyficznych gatunkowo primerów, które trzeba by użyć w reakcji multiplex PCR. Rozdrobnienie i jednorodność pozostałości pożywienia w odchodach znacznie utrudnia także izolację z poszczególnych, widocznych fragmentów roślin co uniemożliwia późniejsze amplifikacje DNA za pomocą uniwersalnych starterów. Oszacowanie diety roślinożerców stało się łatwiejsze dzięki rozwojowi koncepcji kodów kreskowych DNA (ang. DNA barcoding). Polega ona głównie na identyfikacji taksonu za pomocą wystandaryzowanego regionu DNA. Technika ta jest coraz popularniejsza w badaniach ekologicznych [27]. Wykorzystanie fragmentu chloroplastowego genu rbcl umożliwiło analizę diety kilku roślinożerców, np. wymarłych mamuta Mammuthus primigenius [29] i leniwca Nothrotheriops shastensis [16], naczelnych: goryla zachodniego (Gorilla gorilla) i gerezy abisyńskiej (Colobus guereza) [4]. Wybierając docelowy fragment DNA (kod kreskowy) trzeba wziąć pod uwagę kilka aspektów: 1) musi być krótki, bo wtedy skuteczniej jest powielany zdegradowany DNA, np. z odchodów; 2) powinien być maksymalnie zróżnicowany, aby dokładnie zidentyfikować takson; 3) startery powinny powielać różnorodne taksony, ale jednocześnie unikać innego DNA niż roślinne; 4) wymagana jest baza referencyjna dla danego fragmentu [4, 22]. Postęp technologii w ciągu ostatnich kilku lat, przede wszystkim sekwencjonowanie wielkoskalowe (ang. next generation sequencing, NGS), pozwolił na analizy coraz bardziej różnorodnych diet zwierząt. Wykorzystując to podejście możliwe jest równoległe przetwarzanie milionów odczytów sekwencji. Połączenie koncepcji kodów kreskowych z technologią NGS pozwala analizować wysoce zróżnicowaną dietę, np. roślinożerców, zwłaszcza z nieinwazyjnych prób ze zdegradowanym DNA [28]. W badaniach diety roślinożerców dużą popularność uzyskała pętla P6 chloroplastowego intronu trnl (UAA) [26]. Zaprojektowane przez naukowców startery są wysoce konserwatywne wśród okrytonasiennych (Angiospermae) i nagonasiennych (Gymnospermae), a powielany przez nie fragment jest krótki ( bp), efektywnie amplifikowany nawet z użyciem bardzo zdegradowanego DNA [26, 28]. Startery te są wydajne w badaniach roślinnej diety ssaków, ptaków, owadów i mięczaków [28]. Wykorzystanie ich w analizie jesiennej diety kozicy (na podstawie odchodów) [23], dało ponad 47 tysięcy sekwencji odpowiadających ponad 100 taksonom. Z kolei, analizy diety żubrów ze zróżnicowanym dostępem do zimowego dokarmiania w Puszczy Białowieskiej [18] pokazały, że nie powinno się dokarmiać żubrów w stałych miejscach. Rozproszone i mało intensywne dowożenie siana pomogłoby przeciwdziałać negatywnym skutkom dokarmiania oraz pozwoliłoby na kształtowanie struktury i liczebności populacji pod wpływem naturalnych czynników. Pegard i współpracownicy [21] analizując dietę owiec na podstawie ich odchodów porównali sekwencjonowanie wielkoskalowe i elektroforetyczną migrację produktów PCR w postaci pików na elektroforegramie. Technika NGS okazała się lepsza do analizy całej diety roślinożerców. Pozwoliła na

6 98 M. CZERNIK udokumentowanie występowania nawet rzadkich gatunków w pokarmie. Jednakże inne badania pokazały, że metoda polegająca na odczytaniu pików (produktów PCR) może być wykorzystana do jakościowej analizy zimowej diety jeleniowatych (Czernik, nieopubl.). Wykorzystanie koncepcji kodów kreskowych DNA i sekwencjonowanie wielkoskalowe daje duże możliwości w badaniach zróżnicowanej diety. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki trzeba starannie dobrać startery do kodów kreskowych oraz zwrócić uwagę przede wszystkim na ich zakres i rozdzielczość taksonomiczną (ang. taxonomic coverage and resolution), czyli DNA ilu gatunków może być dzięki nim powielane i jak dobrze umożliwiają ich odróżnienie od siebie. Szczegółowy opis wszystkich aspektów związanych z analizą NGS, włącznie ze zbieraniem i przygotowaniem próbek, zawarł w swoim artykule przeglądowym Pompanon ze współautorami [22]. Jednakże przydatność NGS w ocenie diety jest niejednokrotnie ograniczona przez problemy takie jak kontaminacja i błędy PCR. Jest to również kosztowna analiza, chociaż szybko tanieje. Są też problemy z określeniem na ile ta technika jest ilościowa. Wykorzystanie markerów do chloroplastowego i mitochondrialnego DNA, które występuje w zwielokrotnionych kopiach w komórce, pomaga w wykryciu różnych taksonów w pokarmie, zwłaszcza, że materiał genetyczny jest zdegradowany. Użycie tych dwóch rodzajów DNA utrudnia jednak analizę ilościową, ponieważ liczba tych kopii różni się między gatunkami [22]. Nie do końca jeszcze wiadomo jak porównać frekwencję sekwencji w odchodach z frekwencją strawionego lub niestrawionego pokarmu, wymaga to badań związanych z kalibracją [31]. Dieta kopytnych jest od wielu lat badana różnymi metodami. Najlepszym źródłem wiedzy są odchody, gdyż pozyskanie materiału badawczego odbywa się w sposób nieinwazyjny i wymaga niewielkich nakładów finansowych. Metody oparte na analizie DNA, zwłaszcza te wykorzystujące technologię NGS, wydają się być obecnie najdokładniejsze. Mimo dużych kosztów jest to metoda szybka (w porównaniu do czasochłonnych metod tradycyjnych), która umożliwia określenie nawet bardzo zróżnicowanej diety roślinożercy, podczas gdy np. stabilne izotopy można wykorzystać do badania diety z małą ilością składników. Zdobyta wiedza ułatwi zrozumienie powiązań sieci troficznych oraz pozwoli efektywniej zarządzać zwierzętami łownymi i chronić zagrożone. LITERATURA [1] BECK J.L., PEEK M., Diet composition, forage selection and potential for forage competition among elk, deer and livestock on aspen-sagebrush summer range, Rangeland Ecology and Management, 2005, Vol. 58, No. 2, [2] BELOVSKY G.E., Food plant selection by a generalist herbivore: the moose, Ecology, 1981, Vol. 62, No. 4, [3] BOBEK B., WEINER J., ZIELIŃSKI J., Food supply and its consumption by deer in a deciduous forest of southern Poland, Acta Theriologica, 1972, Vol. 17, No. 15, [4] BRADLEY B.J., STILLER M., DORAN-SHEEHY D.M., HARRIS T., CHAPMAN C.A., VIGILANT L., POINAR H., Plant DNA Sequences from Feces: Potential Means for Assessing Diets of Wild Primates, American Journal of Primatology, 2007, Vol. 69,

7 Tradycyjne i nowoczesne metody badania preferencji pokarmowych kopytnych: od [5] CODRON D., CODRON J., LEE-THORP J.A., SPONHEIMER M., DE RUITER D., SEARLY J., GRANT R., FOURIE N., Diets of savanna ungulates from stable carbon isotope composition of faeces, Journal of Zoology, 2007, Vol. 273, [6] DOVE H., MAYES W., Using n-alkanes and other plant wax components to estimate intake, digestibility and diet composition of grazing/browsing sheep and goats, Small Ruminant Research, 2005, Vol. 59, [7] DROZDZ A., Food habits and food supply of rodents in the beech forest, Acta Theriologica, 1966, Vol. 11, [8] DZIĘCIOŁOWSKI R., Food of the red deer as determined by rumen content analyses, Acta Theriologica, 1970, Vol. 15, No. 6, [9] DZIĘCIOŁOWSKI R., Selection of browse twigs by moose, Acta Theriologica, 1974, Vol. 19, No. 18, [10] EZENWA, V.O., Interactions among host diet, nutritional status and gastrointestinal parasite infection in wild bovids, International Journal for Parasitology, 2004, Vol. 34, [11] FOLEY W.J., MCILWEE A., LAWLER I., ARAGONES L., WOOLNOUGH A.P. BERDING N., Ecological applications of near infrared reflectance spectroscopy a tool for rapid, cost-effective prediction of the composition of plant and animal tissues and aspects of animal performance, Oecologia, 1998, Vol. 116, [12] FORSYTH D.M., RICHARDSON S.J., MENCHENTON K., Foliar fibre predicts diet selection by invasive Red Deer Cervus elaphus scoticus in a temperate New Zealand forest, Functional Ecology, 2005, Vol. 19, [13] GĘBCZYŃSKA Z., GĘBCZYŃSKI M., MARTYNOWICZ E., Food eaten by the free-living European bison in Białowieża Forest, Acta Theriologica, 1991, Vol. 36, No. 3-4, [14] GRAHAM R.T., JAIN T.B., KINGERY J.L., Ameliorating conflicts among deer, elk, cattle and/or other ungulates and other forest uses: a synthesis, Forestry, 2010, Vol. 83, No. 3, [15] HOFMANN R.R., Evolutionary steps of ecophysiological adaptation and diversification of Ruminants: a comparative view of their digestive system, Oecologia, 1989, Vol. 78, No. 4, [16] HOFREITER M., POINAR H.N., SPAULDING W.G., BAUER K., MARTIN P.S., POSSNERT G., PAABO S., A molecular analysis of ground sloth diet through the last glaciation, Molecular Ecology, 2000, Vol. 9, [17] HOLECHEK J.L, VAVRA M., PIEPER R.D., Botanical Composition Determination of Range Herbivore Diets: A Review, Journal of Range Management, 1982, Vol. 35, No. 3, [18] KOWALCZYK R., TABERLET P., COISSAC E., VALENTINI A., MIQUEL C., KAMIŃSKI T., WÓJCIK J.M., Influence of management practises on large herbivore diet-case of European bison in Białowieża Primeval Forest (Poland), Forest Ecology and Management, 2011, Vol. 261, [19] MILLS L.S., SOULE M.E., DOAK D.F., The keystone-species concept in ecology and conservation, BioScience, 1993, Vol. 43, No. 4, [20] MOROW K., Food habits of moose from Augustów Forest, Acta Theriologica, 1976, Vol. 21, No. 5, [21] PEGARD A., MIQUEL C., VALENTINI A., COISSAC E., BOUVIER F., FRANCOIS D., TABERLET P., ENGEL E., POMPANON F., Universal DNA-based methods for assessing the diet of grazing livestock and wildlife feces, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2009, Vol. 57, [22] POMPANON F., DEAGLE B.E., SYMONDSON W.O.C., BROWN D.S., JARMAN S.N., TABERLET P., Who is eating what: diet assessment using next generation sequencing, Molecular Ecology, 2012, Vol. 21,

8 100 M. CZERNIK [23] RAYE G., MIQUEL C., COISSAC E., REDJADJ C., LOISON A., TABERLT P., New insights on diet variability revealed by DNA barcoding and high-throughput pyrosequencing: chamois diet in autumn as a case study, Ecological Research, 2011, Vol. 26, [24] SIDOROVICH V.E., POLOZOV A.G., ZALEWSKI A., Food niche variation of European and American mink during the American mink invasion in north-eastern Belarus, Biological Invasions, 2010, Vol. 12, [25] SMITH D.G., GORDON I.J., MPENDU B.F., LAMANI M.B., DZIBA L., KELLY E., Evaluation of some recently developed techniques for estimating diet composition in browsing herbivores, Technical Report, 2006, FAO, [26] TABERLET P., COISSAC E., POMPANON F., GIELLY L., MIQUEL C., VALENTINI A., VERMAT T., CORTHIER G., BROCHMANN C., WILLERSLEV E., Power and limitations of the chloroplast trnl (UAA) intron for plant DNA barcoding, Nucleic Acids Research, 2007, Vol. 35, No. 3, e14. [27] VALENTINI A., POMPANON F., TABERLET P., DNA barcoding for ecologists, Trends in Ecology and Evolution, 2008, Vol. 24, No. 2, [28] VALENTINI A., MIQUEL C., NAWAZ M.A., BELLEMAIN E., COISSAC E., POMPANON F., GIELLY L., CRUAUD C., NASCETTI G., WINCKER P., SWENSON J.E., TABERLET P., New perspectives in diet analysis based on DNA barcoding and parallel pyrosequencing: the trnl approach, Molecular Ecology, 2009, Vol. 9, [29] VAN GEEL B., FISHER D.C., ROUNTREY A.N., VAN ARKEL J., DUIVENVOORDEN J.F., NIEMAN A.M., VAN REENEN G.B.A., TIKHONOV A.N., BUIGUES B., GRAVENDEEL B., Palaeo-environmental and dietary analysis of intestinal contents of a mammoth calf (Yamal Peninsula, northwest Siberia), Quaternary Science Reviews, 2011, Vol. 30, [30] WAM H.K., HJELJORD O., Moose summer and winter diets along a large scale gradient of forage availability in southern Norway, European Journal of Wildlife Management, 2010, Vol. 56, No. 5, [31] YOCCOZ N.G., The future of environmental DNA in ecology, Molecular Ecology, 2012, Vol. 21, CONVENTIONAL AND MODERN METHODS OF UNGULATE DIET ANALYSIS Herbivores, especially ungulate species, are an important level in the food chain and impact ecosystems. Knowledge about their nutritional requirements, the source of which are dietary studies, allows to identify crucial resources present in the environment. That enables to effectively protect and manage different species. This paper describes the main methods of traditional and modern analysis of the ungulates diet. Utilization techniques, direct observation and analyses of material from the stomach, esophagus, or faeces are time-consuming methods that not only require long-term training but are also burdened with a significant error. Discoveries in molecular biology have enabled the use of near infrared spectroscopy, stable isotopes, and DNA-based techniques. Each of these methods has both various applications and limitations. The development of the DNA barcoding conception in conjunction with a large-scale sequencing allowed analyzing complex diets, whereas, faeces analysis enables a noninvasive study of protected species. Despite high costs and restrictions, this is currently the most efficient technique of food analysis of different ungulate species.

Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej

Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej U n i w e r s y t e t R o l n i c z y i m. H u g o n a K o ł ł ą t a j a w K r a k o w i e Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt I n s t y t u t Z o o t e c h n i k i Państwowy Instytut Badawczy Badania

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski REDAKCJA: REDAKTOR NACZELNY: Mateusz Gortat ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Małgorzata Sęczkowska REDAKTOR TECHNICZNY: Kamil Korzeniowski RADA NAUKOWA: prof. dr hab. Bogusław Makarski (UP Lublin) dr hab.

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szacowanie liczebnoœci kopytnych w œrodowisku leœnym: przegl¹d metod

Szacowanie liczebnoœci kopytnych w œrodowisku leœnym: przegl¹d metod DOI: 10.2478/v10111-011-0025-6 Leœne Prace Badawcze (Forest Research Papers), 2011, Vol. 72 (3): 253 265. ARTYKU PRZEGL DOWY Ewa Cheæko 1 Szacowanie liczebnoœci kopytnych w œrodowisku leœnym: przegl¹d

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES nr 37 Warszawa 2008 Komitet Wydawniczy Instytutu

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT. XXIII Konferencja Naukowa. Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 25-27 maja 2015 r., K A T O W I C E

STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT. XXIII Konferencja Naukowa. Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 25-27 maja 2015 r., K A T O W I C E STRESZCZENIA BOOK OF ABSTRACT XXIII Konferencja Naukowa Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowana we współpracy z: Katedrą Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedrą

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design

INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku. Komunikacja rynkowa: Innowacje Media Design INNOWACJE w obszarze komunikacji rynkowej. Komunikacja z nowymi segmentami rynku Komunikacja rynkowa: Marketing społecznościowy w komunikacji z przedstawicielami generacji Y Social media marketing in communication

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie jakości roślin leczniczych rozmnażanych w kulturach in vitro

Zapewnienie jakości roślin leczniczych rozmnażanych w kulturach in vitro 168 Zapewnienie jakości roślin leczniczych rozmnażanych w kulturach in vitro BARBARA, THIEM MAŁGORZATA KIKOWSKA Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Uniwersytet Medyczny im.

Bardziej szczegółowo

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce Spis treści I. Konferencja Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce, Łagów 24 26.09.2007...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych

Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach mobilnych mgr inż. Magdalena Borys dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Badanie użyteczności oraz dostępności interfejsu w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Przyrodniczych Biologia Tomasz Podgórski Wybiórczość i charakterystyka miejsc odpoczynku i polowania u rysia eurazjatyckiego (Lynx lynx) w Puszczy Białowieskiej Praca

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Jerzy Czapla (przewodniczący) Jan Glogowski, Józef Szarek

KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL BOARD Jerzy Czapla (przewodniczący) Jan Glogowski, Józef Szarek Uni wer syt etwar mi ńsko Mazur skiwol szt yni e Uni ver si t yofwar mi aandmazur yi nol szt yn 31 ( 2010) Wydawni ct wo Uni wer syt et uwar mi ńsko Maz ur ski ego Ol sz t yn2010 KOMITET REDAKCYJNY EDITORIAL

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami

Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XIV, ZESZYT 11 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Ekonomiczne i sprawnościowe problemy zarządzania projektami Redakcja naukowa Tadeusz Listwan Łukasz Sułkowski Łódź 2013

Bardziej szczegółowo

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2

Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania. część 2 Przedsiębiorczość i Zarządzanie TOM XV, ZESZYT 7 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Firmy Rodzinne współczesne nurty badań i praktyki zarządzania część 2 Redakcja naukowa Bogdan Piasecki Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 680 PROBLEMY ZARZĄDZANIA, FINANSÓW I MARKETINGU NR 21 SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat,

Bardziej szczegółowo

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz

Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja. Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Normy żywienia dla populacji polskiej nowelizacja Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redaktor naukowy: prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz Redakcja: Renata Gajowiak Krystyna Molska Copyright

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 ISSN 1507-3858 Marta Tabakow, Jerzy Korczak, Bogdan Franczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu BIG DATA DEFINICJE, WYZWANIA I TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION IN POLAND Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. Ewa Lisowska-Mieszkowska SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ROZWÓJ I FUNKCJONOWANIE W POLSCE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS DEVELOPMENT AND OPERATION

Bardziej szczegółowo

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH

ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH CHRONA ŒRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH nr 30 Warszawa 2007 INSTYTUT OCHRONY ŒRODOWISKA Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 30, 2007 r. INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. MATERIAŁY I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Bardziej szczegółowo

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI JAKO ELASTYCZNE NARZĘDZIE STRATEGII KONKUROWANIA POPRZEZ INNOWACJĘ

ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI JAKO ELASTYCZNE NARZĘDZIE STRATEGII KONKUROWANIA POPRZEZ INNOWACJĘ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 11 (272) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego t.kopczynski@ue.poznan.pl ZWINNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Bardziej szczegółowo

Rada Programowa. Wydanie dofinansowano ze środków

Rada Programowa. Wydanie dofinansowano ze środków Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski, Wojciech Florkowski, Kazimierz Górka, Ryszard Cz. Horodeński (Przewodniczący), Grażyna Klamecka Roszkowska, Tchon Li, Tadeusz Markowski, Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. Justyna Majchrzak-Lepczyk Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 2

Spis treści. Z praktyki przedsiębiorstw. Justyna Majchrzak-Lepczyk Wybrane aspekty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw 2 Spis treści ROK LXV Nr 6 (1222) Komitet redakcyjny: Dr Teresa Magdalena Dudzik (redaktor naczelny) Prof. dr hab. Joanna Cygler (współpraca) Prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (współpraca) Prof. dr hab. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu

Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Krzysztof J. Czarnocki Elżbieta Czarnocka Ekspozycja i ryzyko w systemie monitoringu Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Wybrane Zagadnienia Zarządzania Projektami w Przedsiębiorstwach Informatycznych Praca Zbiorowa pod redakcją Jana Werewki Kraków 2013 Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Informatycznymi http://www.wozpi.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym

Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA mgr Marek Rafał Zborowski Praca doktorska p.t. Modelowanie witryn internetowych uczelni wyższych o profilu ekonomicznym Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz

Bardziej szczegółowo