WYKRYWANIE BAKTERII SALMONELLA METODAMI MOLEKULARNYMI W PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKRYWANIE BAKTERII SALMONELLA METODAMI MOLEKULARNYMI W PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH"

Transkrypt

1 Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 573, 2013, 3 11 WYKRYWANIE BAKTERII SALMONELLA METODAMI MOLEKULARNYMI W PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH Anna Misiewicz, Anna Goncerzewicz Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa Streszczenie. Bakterie z rodzaju Salmonella są najbardziej znanymi bakteriami patogennymi występującymi w przemyśle spożywczym. Powodują zakażenia prawie wszystkich produktów żywnościowych od mięsnych, mlecznych, jajecznych po rośliny oleiste i pasze. Wykrycie i identyfikacja bakterii Salmonella na podstawie tradycyjnej metody mikrobiologicznej, zgodnie z normą PN-EN 6579:2003, jest ciągle powszechnie stosowane w laboratoriach. Analiza ta jest czaso- i pracochłonna, jej wykonanie trwa około 5 7 dni. Wykorzystanie nowoczesnych technik biologii molekularnej, z etapem namnożenia i izolacji DNA, do uzyskania końcowego wyniku trwa znacznie krócej. W niniejszej pracy zastosowano metodę Real-Time PCR i klasyczny PCR do identyfikacji bakterii Salmonella w różnych produktach żywnościowych. Określono czas potrzebny do wykonania tej analizy molekularnej. Do reakcji Real-Time PCR wykorzystano komercyjny kit. Klasyczną reakcję PCR prowadzono z użyciem starterów Sal465Li Sal142F, uzyskując właściwy produkt o wielkości 343 pz. We wszystkich badanych próbkach wykryto bakterie Salmonella. Wynik analiz molekularnych uzyskano w ciągu godzin. Słowa kluczowe: PCR, Real-Time PCR, Salmonella sp., identyfikacja WSTĘP Gram-ujemne pałeczki z rodzaju Salmonella są głównymi z ponad 30 czynników patogennych zakażających żywność. Na świecie odnotowuje się miliony zakażeń pokarmowych spowodowanych przez bakterie Salmonella. Jak wynika z szacunkowych danych, corocznie odnotowuje się około 1,3 mld chorób wywołanych bakteriami z rodzaju Salmonella, z czego około 3 mln przypadków kończy się śmiercią. Główną przyczyną zakażeń ludzi i zwierząt jest podgatunek Enterica. Adres do korespondencji Corresponding author: Anna Misiewicz, Instytut Biologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład Mikrobiologii, ul. Rakowiecka 36, Warszawa, anna.

2 4 A. Misiewicz, A. Goncerzewicz Globalne zmiany w procesach produkcji żywności, w sposobie przechowywania i spożywania mogą być przyczyną ciągłych infekcji bakteriami Salmonella sp. Jednym z bardziej niebezpiecznych produktów są surowe lub niedogotowane jaja [Coyle i in. 1988, Stephens i in. 2007] oraz produkty mięsne, nabiałowe, wyroby ciastkarskie i deserowe. Bakterie z rodzaju Salmonella są także izolowane z pasz oraz próbek środowiskowych [Fegan i in. 2004, Boughton i in. 2007]. Mogą one zakażać produkty na każdym etapie procesu produkcyjnego. Bardzo wiele zależy od higieny warunków produkcji, począwszy od obróbki wstępnej po końcowe jej etapy pakowanie i transport [Boughton i in. 2007]. Bakterie Salmonella mogą rozwijać się także w sposób nieograniczony podczas nieodpowiedniego przechowywania żywności, najważniejszą rolę odgrywa wówczas temperatura. Przeprowadzone badania dowodzą, iż znaczny wzrost bakterii następuje w temperaturze 8 C [Pindar i in. 2007]. Uważa się, iż nie rozwijają się one w temperaturze poniżej 6 C, natomiast według D Aousta [1991], w zależności od serotypów i szczepów, możliwy jest jednak rozwój bakterii Salmonella w przedziale temperatury od 2 do 7 C. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa żywności jest najważniejszym kryterium dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt [Naravaneni i Jamil 2005]. Od 1 stycznia 2006 roku na mocy Rozporządzenia (WE) [2004] obowiązują nowe zasady dotyczące specjalnych gwarancji na żywność [Misiewicz i in. 2009]. Tradycyjne metody mikrobiologiczne stosowane przez laboratoria do wykrywania i identyfikacji bakterii z rodzaju Salmonella są praco-, materiało- i czasochłonne [Malorny i in. 2008, Misiewicz i in. 2009]. Związane są z mnogością przesiewów i hodowli, różnych etapów identyfikacji od morfologicznych, przez biochemiczne, po serologiczne [Swaminathan i Feng 1994]. Szczególnego znaczenia nabierają zatem metody pozwalające na szybkie wykrycie bakterii patogennych. Są to metody immunoabsorbcyjne, oparte na zjawisku hybrydyzacji lub powielenia DNA [Seo i in. 2004, Blais i Martinem-Perez 2008]. Najbardziej obiecujące metody oparte są na technice PCR (Łańcuchowa Reakcja Polimerazy, ang. Polymerase Chain Reaction), pozwalającej na wykrycie różnych czynników patogennnych. Techniki te są wykorzystywane do wykrywania wielu bakterii, m.in.: Yersinia enterocolitica, Campylobacter sp., Listeria sp., Listeria monocytogenes, Esherichia coli oraz Salmonella sp., w różnych produktach żywnościowych. Otrzymany wynik jest obiektywny, ponieważ w testach wykorzystywana jest znajomość stałej struktury DNA sekwencji określonych nukleotydów, niezależnej od stanu fizjologicznego organizmu [Nissen i Sloots 2002, Atkins i Clark 2004]. Wykrywane są obecne wszystkie cząsteczki DNA, bez różnicowania żywych i martwych komórek. Martwe komórki bakterii nie odgrywają istotnej roli, mogą świadczyć tylko o skuteczności środków dezynfekcji [Malorny i in. 2008]. Startery o bardzo wysokiej specyficzności konstruowane są na podstawie fragmentów genów odpowiedzialnych za kodowanie cząsteczek RNA rybosomowego (rdna): 18S rdna, 28S rdna i 5.8S rdna. Wykorzystywane są także sekwencje nukleotydowe genów fima, inva charakterystycznych dla Salmonella sp. [Malorny i in. 2003, Naravaneni i Jamil 2005]. Nowoczesną generacją analiz opartych na reakcji PCR są analizy z zastosowaniem reakcji Real-Time PCR [Atkins i Clark 2004]. Wykazano, iż jest to metoda pozwalająca na wykrycie bakterii Salmonella, bez potrzeby uzyskania czystej kultury [Day i in. 2009]. Zastosowanie techniki PCR bazuje na wykryciu odpowiednich sekwencji nukleotydowych w genomie. Otrzymany wynik jest obiektywny, opiera się na stałej strukturze DNA, niezależnej od stanu fizjologicznego organizmu [Nissen i Sloots 2002, Atkins Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

3 Wykrywanie bakterii Salmonella metodami molekularnymi... 5 i Clark 2004]. Do identyfikacji bakterii konstruowane są specyficzne startery, najczęściej na podstawie fragmentów genów odpowiedzialnych za kodowanie cząsteczek RNA rybosomowego (rdna): 18S rdna, 28S rdna i 5.8S rdna. W analizach wykorzystuje się również sekwencje nukleotydowe genów fima, inva, charakterystycznych dla Salmonella sp. [Malorny i in. 2003, Naravaneni i Jamil 2005]. Większość metod molekularnych bazuje na metodzie PCR (Polymerase Chain Reaction), wynalezionej przez Kary Mullis w 1993 roku. Metoda ta pozwala na amplifikację DNA i składa się z trzech etapów: rozpadu podwójnej helisy DNA, przyłączenia starterów i dobudowywania nowej nici z wykorzystaniem enzymu polimerazy Taq. Po cyklach reakcji PCR powstaje kilka miliardów kopii cząsteczki DNA, a produkty zwykle analizowane są poprzez ich rozdział na żelu agarozowym, po wybarwieniu żelu bromkiem etydyny. Ważnym wydarzeniem stało się opracowanie przez Higuchi i współpracowników w 1992 roku metody łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (Real-time PCR), pozwalającej na analizę ilości produktu w każdym cyklu reakcji [Wyska i Rosiak 2006]. W technice Real-time PCR, dzięki przeprowadzaniu jednocześnie amplifikacji i detekcji, zmniejsza się możliwość kontaminacji. Na reakcję Real-time PCR składają się następujące etapy: faza wykładnicza, faza liniowa i faza plateau [Wyska i Rosiak 2006]. W początkowej fazie reakcji ilość produktu jest niewielka, a sygnał fluorescencji jest maskowany przez tło. Cykl, w którym natężenie fluorescencji przewyższa wartość tła (wartość progową threshold), jest podstawą obliczeń początkowej ilości matrycy i jest określany jako Ct [Wyska i Rosiak 2006]. Ct jest proporcjonalny do wyjściowej ilości kopii DNA. Wyczerpanie składników mieszaniny reakcji, konkurencja starterów i produktów o matrycę i spadek aktywności polimerazy, powodują spowolnienie szybkości reakcji i w konsekwencji osiąga ona fazę plateau, w której nie obserwuje się zmian natężenia fluorescencji. Zwykle ilość matrycy w ostatniej fazie jest zbliżona do początkowej ilości matrycy, stąd też ilość produktu oznacza się w fazie wykładniczej [Wyska i Rosiak 2006, Wiedro i Stachowska 2007]. Dotychczas wykazano, iż metoda ta pozwala wykryć nawet niewielką ilość bakterii Salmonella, bez potrzeby uzyskania w badaniach czystej kultury [Fricker i in. 2007, Day i in. 2009]. Technika Real-time PCR pozwala na skrócenie czasu hodowli badanej próbki, w zależności od zastosowanych zestawów pozwalających na wykrycie bakterii. Są one jedno- lub dwuetapowe. Jednoetapowe polegają na przeniesieniu próbki żywności do buforu lizującego, w którym następuje od razu etap uwolnienia DNA bakteryjnego, a dwuetapowe na pobraniu próbki żywności, a następnie krótkim namnożeniu kultury, po czym następuje izolacja DNA. Im krótszy jest czas hodowli, tym szybciej można przejść do ekstrakcji DNA i analizy molekularnej [Malorny i in. 2008]. Zaletą techniki Real-Time jest prostota, specyficzność i duża wrażliwość, co umożliwia wykrycie nawet pojedynczej cząsteczki DNA, a tym samym pozwala na szybką identyfikację próbki żywności [Naravaneni i Jamil 2005 i Reynisson i in. 2006]. W przypadku klasycznej metodyki, zgodnej z normą PN-EN 6579:2003, czas potrzebny na przeprowadzenie pełnej analizy wymaga aż 7 dni. Uzyskany wynik obarczony jest subiektywną oceną analityka i zmiennością cech fizjologicznych ocenianych w testach biochemicznych. Szybkie techniki identyfikacji patogenów występujących w żywności, które bazują na analizie struktury DNA, stanowią jedne z najważniejszych rozwiązań technicznych w mikrobiologii molekularnej. Techniki PCR pozwalają na znaczne skrócenie nr 573, 2013

4 6 A. Misiewicz, A. Goncerzewicz czasu wykrycia bakterii z rodzaju Salmonella. Całkowity czas analizy wraz z etapami nieselektywnego namnożenia i izolacji DNA mieści się w 24 h. Real-Time PCR oraz klasyczny PCR są technikami czulszymi niż metody tradycyjne [Malorny i in. 2008]. Celem przeprowadzonych badań było wykrycie bakterii Salmonella sp. z wykorzystaniem techniki Real-Time PCR w różnych matrycach żywnościowych, potwierdzenie wyników przez zastosowanie klasycznej reakcji PCR oraz sprawdzenie wpływu izolacji DNA na końcowy wynik analizy Real-Time PCR. MATERIAŁ I METODY Materiałem były szczepy: Salmonella enterica serowar Enterica KKP 1193, Salmonella sp. KKP 1169, Salmonella sp. KKP 1611, Salmonella enterica serowar Gaminara KKP Wszystkie szczepy w badaniach pochodziły z Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych IBPRS [KKP, Podłożem stosowanym do namnożenia próbek zakażonych patogenami była zbuforowana woda peptonowa (BioMerieux). Reakcję amplifikacji prowadzono z parą specyficznych starterów Sal465L i Sal142F. Do Real-Time PCR zastosowano zestaw komercyjny Salmonella spp. Identification STRIP KitTM Manual for Rotorgene firmy Biolytix AG. W badaniach były zastosowane dwa protokoły izolacji DNA: 1. Szybka metoda izolacji DNA. Po odpowiednim czasie hodowli pobierano 300 μl zawiesiny komórek. Następnie próbki były ogrzewane w temperaturze 99 C przez 15 min, stosowano klasyczny sposób izolacji DNA metodą gotowania. Źródłem DNA jest otrzymany supernatant. 2. Metoda izolacji za pomocą zestawu komercyjnego GeneMatrix (EUR x ). Próbki rozdrabniono, poddawano lizie w buforze Res FE i Lyse FE w celu rozpuszczenia struktur tkankowych i komórkowych. Do uzyskanego materiału dodawano proteinazę K w celu degradacji białek komórkowych, białek wiążących DNA i nukleaz. Postępowano zgodnie z metodyką producenta. Czystość i jakość wyizolowanego DNA sprawdzano na spektrofotometrze NanoDrop. Amplifikacja DNA: 1. Tradycyjny PCR. Reakcje PCR przeprowadzono w objętości 25 μl, zawierającej w odpowiednich ilościach: 2,5 μl każdego ze starterów, o stężeniu 2 μm, 13 μl H 2 O; 2,5 μl dntps, każdy o stężeniu 2,5 μm, 2,5 μl buforu Run 10-razy stężonego, 1 U 1 μl polimerazy Run (A&ABiotechnology), 1 μl badanego DNA. Amplifikację wykonano z wykorzystaniem termocyklera (Termocykler Px2 Thermo Electron). Profil temperaturowy reakcji: 94 C 4 min; [94 C 30 s, 60 C 30 s, 72 C 40 s] przez 20 cykli; następnie 15 cykli [94 C 30 s, 63 C 30 s, 72 C 40 s]; 62 C 20 min. 2. Real-Time PCR. Do reakcji Real-Time PCR wykorzystano Salmonella spp. Identification STRIP-Kit TM Manual for Rotorgene firmy Biolytix AG. Kontrola pozytywna zawierała DNA Salmonella, o takim samym stężeniu w każdej próbce, w kontroli negatywnej DNA zastąpiono wodą. Objętość końcowa próbki do reakcji Real-Time PCR wynosiła 20 μl, w tym 5 μl DNA po izolacji DNA. Profil temperaturowy reakcji amplifikacji: 50 C 2 min; 95 C 10 min; [95 C 15 s, 60 C 60 s] x 50. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

5 Wykrywanie bakterii Salmonella metodami molekularnymi... 7 Jako matryce żywnościowe zastosowano produkty płynne (mleko, woda) i produkty stałe (serek, ciasto, kiełbasa, czekolada). Zakażone próbki żywności przetrzymano przez 18 godzin w temperaturze 37 C. Po tym czasie pobierano z każdej próbki 300 μl próbki do izolacji DNA. Kolejne pobrania próbek do badań odbywały się po 2, 4, 6, 8, i 18 godzinach hodowli. Do czasu izolacji próbki zamrażano. WYNIKI I DYSKUSJA Uzyskane wyniki czystości (1,45 do 2,09) i ilości DNA (od 16,59 ng μl 1 do 61,10 ng μl 1 ) z różnych matryc wskazują na prawidłowo przeprowadzoną izolację. Próbki serka homogenizowanego zakażono bakteriami: Salmonella enterica serowar Enterica KKP 1193 i Klebsiella pneumoniae KKP 1586, która pełniła rolę kontroli negatywnej. DNA uzyskane z obu rodzajów izolacji zastosowano do reakcji PCR w czasie rzeczywistym. W obu przypadkach uzyskano właściwy produkt amplifikacji. Przy stosowaniu DNA z bakterii Klebsiella pneumoniae zaobserwowano produkt amplifikacji DNA na poziomie kontroli negatywnej. Na rysunkach 1 i 2 przedstawiono wyniki uzyskane po reakcji molekularnej. W każdej zakażonej próbce żywności wykryto z wykorzystaniem metody Real-time PCR bakterie z rodzaju Salmonella. Następnie dokonano analizy obecności DNA Salmonella w zakażonych próbkach metodą klasycznego PCR. W każdej pobranej do analizy zakażonej próbce stwierdzono obecność bakterii z rodzaju Salmonella sp. Wyniki uzyskane w wyniku klasycznej reakcji PCR były zgodne z wynikami uzyskanymi w reakcji Real-Time PCR. Wyniki otrzymany metodą Real-Time PCR uzyskano znacznie szybciej niż w klasycznej reakcji PCR, nie wymagały one bowiem rozdziału elektroforetycznego. Rys. 1. Fig. 1. Analiza próbek żywności zakażonych bakteriami Salmonella sp.: KP kontrola pozytywna, KN kontrola negatywna Analysis of food samples contaminated of Salmonella sp.: KP positive control, KN negative control nr 573, 2013

6 8 A. Misiewicz, A. Goncerzewicz Rys. 2. Fig. 2. Analiza próbek żywności zakażonych bakteriami Klebsiella pneumoniae Analysis of food samples contaminated of Klebsiella pneumoniae 400pz 300pz Rys. 3. Fig. 3. Wynik analizy otrzymany w reakcji PCR ze starterami Sal465L i Sal142F. Produkty reakcji o wielkości 343 pz: 1 6 próbki żywności zakażone bakteriami Salmonella sp., 7 kontrola pozytywna, 8 kontrola negatywna, M Gene Ruler DNA Ladder, Low Range Fermentas Result of PCR analysis using Sal465L and Sal142F starter. Reaction product of 343 bp: 1 6 food samples Salmonella sp. contaminated, 7 positive control, 8 negative control, M Gene Ruler DNA Ladder, Low Range Fermentas Day i inmi [2009] w swoich badaniach wykazali, iż Real-Time PCR jest skutecznym narzędziem do identyfikacji Salmonella enterica serowar Enteritidis z surowych i niedogotowanych jaj. W produktach tych znajduje się wiele związków, które mogą powodować inhibicję reakcji molekularnej, dlatego wykorzystali oni zmodyfikowaną procedurę, wykorzystując Real-Time PCR. Arrach i inni [2008] zastosowali technikę Real-Time PCR do identyfikacji różnych genotypów w obrębie jednego serowaru bakterii Salmonella. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

7 Wykrywanie bakterii Salmonella metodami molekularnymi... 9 Technika Real-Time PCR znalazła zastosowanie w badaniach epidemiologicznych. Przypadek taki miał miejsce w USA w Teksasie w 2002 roku, gdzie odnotowano ponad 100 pacjentów zakażonych bakteriami Salmonella [Daum i in. 2002]. Malorny i inni [2004] w analizach Real-Time PCR wykryli wszystkie ze 110 badanych szczepów Salmonella, dodatkowo sprawdzili selektywność metody dla 87 szczepów bakterii towarzyszących bakterii Salmonella sp. Specyficzność i selektywność metody określono na 100%. W niniejszej pracy porównano Real-Time PCR i klasyczny PCR pod względem czasu analiz i trudności w interpretacji wyników. Analizy wykazały obecność bakterii dla obydwu technik we wszystkich próbach zakażonych bakteriami z rodzaju Salmonella, jednakże wyniki uzyskane Real-Time PCR były bardziej czytelne. Przykładowo Molarny i inni [2003] w swoich badaniach wykorzystali klasyczny PCR do identyfikacji genu inva, który jest genem typowym dla większości bakterii Salmonella. W niniejszej pracy zastosowano startery bazujące na stabilnych fragmentach genomu bakterii Salmonella. WNIOSKI 1. Metoda identyfikacji z wykorzystaniem Real-Time PCR jest skutecznym narzędziem do identyfikacji bakterii z różnych matryc żywnościowych. 2. Potwierdzono, że zastosowanie techniki PCR i Real-Time PCR pozwala na skrócenie czasu wykrycia bakterii Salmonella sp. w żywności w porównaniu z metodami klasycznymi. 3. Zastosowane w analizach różne metody izolacji nie wpłynęły na identyfikację metodą Real-Time PCR. 4. Metoda Real-Time PCR pozwala na uzyskanie graficznych, łatwych w interpretacji wyników, nie wymaga rozdziału elektroforetycznego. LITERATURA Arrach N., Porwollik S., Cheng P., Cho A., Long F., Choi A., McClelland M., Salmonella serovar identification using PCR-based detection of gene presence and absence. J. Clin. Microbiol. 46 (8), Atkins S.D., Clark I.M., Fungal molecular diadnostics: a mini revive. J. Appl. Genet. 45 (1): Blais B.W., Martinez-Perez A., Detection of group D salmonellae including Salmonella Enteritidis in eggs by polymyxin-based enzyme-linked immunoabsorbent assay. J. Food Prot. 71, Boughton C., Egan J., Kelly G., Markey B., Leonard N., Quantitative examination of Salmonella spp. in the lairage environment of a pig abattoir. Foodborne Pathog. Dis. 4, Coyle E.F., Palmer S.R., Ribeiro C.D., Jones H.I., Howard A.J., Ward L., Rowe B., Salmonella enteritidis phage type 4 infection: association with hen s eggs. Lancet. Dec. 3, 2 (8623), nr 573, 2013

8 10 A. Misiewicz, A. Goncerzewicz D Aoust J.Y., Psychrotrophy and foodborne Salmonella. Int. J. Food Microbiol. 13, Daum L.T., Barnes W.J., McAvin J.C., Neidert M.S., Cooper L.A., Huff W.B., Daul L., Riggins W.S., Morris S., Salmen A., Lohman K.L., Real-Time PCR detection of Salmonella in suspect foods from a gastroenteritis outbreak in Kerr Country, Texas. J. Clin Microbiol. 40 (8), Day J.B., Basavanna U., Sharma S.K., Development of a cell culture method to isolate and enrich Salmonella enterica serotype Enteritidis from shell eggs for subsequent detection by Real-Time PCR. Appl. Environ. Microbiol. 75 (16), Fegan N., Vanderlinde P., Higgs G., Desmarchelier P., Quantification and prevalence of Salmonella in beef cattle presenting at slaugher. J. Appl. Microbiol. 97, Fricker M., Messelhausser U., Busch U., Scherer S., Ehling-Schulz M., Diagnostic real-time PCR assays for the detection of emetic Bacillus cereus strains in foods and recent food- -borne outbreaks. Appl. Environ. Microbiol. 73, Malorny B., Hoorfar J., Bunge C., Helmuth R., Multicenter validation of the analytical accuracy of Salmonella PCR: towards and international standard. Appl. Environ. Microbiol. 69 (1), Malorny B., Paccassoni E., Fach P., Bunge C., Martin A., Helmuth R., Diagnostic Real- -Time PCR for detection of Salmonella in food. Appl. Environ. Microbiol. 70 (12), Malorny B., Löfström C., Wagner M., Krämer N., Hoorfar J., Minireviews: Enumeration of Salmonella bacteria in food and feed samples by Real-Time PCR for quantitative microbial risk assessment. Appl. Environ. Microbiol. 74 (5), Misiewicz A., Goncerzewicz A., Suchorzyńska M., Rapid molecular methods for the identification Salmonella sp. in food. poster. Konferencja Naukowa BioMillenium, Politechnika Gdańska, Naravaneni R., Jamil K., Rapid detection of food-borne pathogens by using molecular techniques. J. Med. Microbiol., 54, Nissen M.D., Sloots T.P., Rapid diagnosis in pediatric infectious diseases: the past, the present and the future. Pediatr. Infect. Dis. J. 21, Pindar K., Cook A., Pollari F., Ravel A., Lee S., Odumeru A.J., Quantitative effect of refrigerated storage time on the enumeration of Campylobacter, Listeria, and Salmonella on artificially inoculated raw chicken meat. J. Food Prot. 70, PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 Mikrobiologia żywności i pasz. Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp. Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. Urz. UE L 139/55. Seo K.H., Valentin-Bon I.E., Bracket R.E., Holt P.S., Rapid specific detection of Salmonella enteritidis in pooled eggs by real-time PCR. J. Food Prot. 67, Stephens N., Sault C., Firestone S.M., Lightfoot D., Bell C., Large outbreaks of Salmonella Typhimurium phage type 135 infections associated with the consumption of products cointaining raw egg in Tasmania. Commun. Dis. Intell. 31, Swaminathan B., Feng P Rapid detection of food-borne pathogenic bacteria. An. Rev. Microbiol. 48, Wiedro K., Stachowska E., Chlubeko D., Łańcuchowa reakcja polimerazy z analizą w czasie rzeczywistym (RT-PCR). Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie 53, 3, 5 9. Wyska E., Rosiak M., Zastosowanie łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (real-time PCR) w badaniach farmakokinetycznych. Postępy Hig. Med. Dośw. 60, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych

9 Wykrywanie bakterii Salmonella metodami molekularnymi DETECTION OF SALMONELLA SP. IN FOOD USING MOLECULAR METHODS Summary. Pathogenic bacteria of Salmonella genus are the most common infections in food industry. They might to contaminate wide range of products, protein food e.g. meat, milk food, eggs and egg foods, plants and its preserves, fodder and feeds. Detection and identification of Salmonella sp. are made using traditional methods corresponding with standard PN-EN 6579:2003. That method is commonly used in the microbiological laboratories its time consuming and laborious analysis. Using a modern molecular biology techniques allow to confirm the Salmonella infections in 24-hours with enrichment and isolation steps. In our study were used Real-Time PCR and traditional PCR techniques to detect Salmonella pathogens from various foods. In addition we checked time of molecular analysis. In the study was used commercial kit to Real-Time PCR analysis and primer set Sal465L, Sal142F with are based on characteristic and solid genomic fragments of Salmonella genus. In every experiment we got positive results for food contaminated by Salmonella. The results were obtained in hours. Key words: identification, PCR, Real-Time PCR, Salmonella sp. nr 573, 2013

ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH ZESZYT 573

ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH ZESZYT 573 ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH ZESZYT 573 WARSZAWA 2013 ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH Zeszyt 573 Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 2013

Bardziej szczegółowo

Ampli-LAMP Babesia canis

Ampli-LAMP Babesia canis Novazym Products Zestaw do identyfikacji materiału genetycznego pierwotniaka Babesia canis canis techniką Loop-mediated Isothermal AMPlification (LAMP) Numery katalogowe produktu: AML-Bc-200 AML-Bc-400

Bardziej szczegółowo

Ampli-LAMP Salmonella species

Ampli-LAMP Salmonella species Novazym Products Novazym Polska ul. Żywokostowa 23, 61-680 Poznań, tel. +48 0 61 610 39 10, fax +48 0 61 610 39 11, email info@novazym.com Zestaw do identyfikacji materiału genetycznego bakterii z rodzaju

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR)

AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) AmpliTest Salmonella spp. (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii z rodzaju Salmonella techniką Real Time PCR Nr kat.: BAC01-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV

Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Ćwiczenie 3. Amplifikacja genu ccr5 Homo sapiens wykrywanie delecji Δ32pz warunkującej oporność na wirusa HIV Cel ćwiczenia Określenie podatności na zakażenie wirusem HIV poprzez detekcję homo lub heterozygotyczności

Bardziej szczegółowo

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA

Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Materiały do ćwiczeń z przedmiotu: BIOLOGIA MOLEKULARNA Zakład Biologii Molekularnej Wydział Farmaceutyczny, WUM ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa IZOLACJA DNA Z HODOWLI KOMÓRKOWEJ.

Bardziej szczegółowo

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R

TaqNova-RED. Polimeraza DNA RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA RP20R, RP100R RP20R, RP100R TaqNova-RED Polimeraza DNA Rekombinowana termostabilna polimeraza DNA Taq zawierająca czerwony barwnik, izolowana z Thermus aquaticus, o przybliżonej

Bardziej szczegółowo

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl

Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Pracownia w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Warszawska 63a tel: 62 767-20-25 fax: 62 767-66-23 zhw.kalisz@wiw.poznan.pl Kierownik Pracowni w Kaliszu Dział badań Dział badań mikrobiologicznych lek. wet. Danuta

Bardziej szczegółowo

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925

TaqNovaHS. Polimeraza DNA RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 RP902A, RP905A, RP910A, RP925A RP902, RP905, RP910, RP925 TaqNovaHS Polimeraza TaqNovaHS jest mieszaniną termostabilnej polimerazy DNA

Bardziej szczegółowo

Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16

Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16 Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16 Ćwiczenie 3 Identyfikacja genetycznie modyfikowanych roślin w produktach spożywczych - jakościowe badanie obecności

Bardziej szczegółowo

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia genetyki

Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie. Pracownia genetyki Klub Młodego Wynalazcy - Laboratoria i wyposażenie Zadbaliśmy o to, żeby wyposażenie w Klubie Młodego Wynalazcy było w pełni profesjonalne. Ważne jest, aby dzieci i młodzież, wykonując doświadczenia korzystały

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 466 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 14 Data wydania: 9 lutego 2016 r. AB 466 Nazwa i adres WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP

Klonowanie molekularne Kurs doskonalący. Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Klonowanie molekularne Kurs doskonalący Zakład Geriatrii i Gerontologii CMKP Etapy klonowania molekularnego 1. Wybór wektora i organizmu gospodarza Po co klonuję (do namnożenia DNA [czy ma być metylowane

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka molekularna w OIT

Diagnostyka molekularna w OIT Diagnostyka molekularna w OIT B A R B A R A A D A M I K K A T E D R A I K L I N I K A A N E S T E Z J O L O G I I I I N T E N S Y W N E J T E R A P I I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y W E W R O C

Bardziej szczegółowo

AmpliTest Panel odkleszczowy (Real Time PCR)

AmpliTest Panel odkleszczowy (Real Time PCR) AmpliTest Panel odkleszczowy (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji DNA specyficznych dla bakterii Borrelia burgdorferi, Anaplasma, Ehrlichia oraz pierwotniaków rodzaju Babesia (B. canis, B. gibsoni,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów

Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy Opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami technicznymi i zestawieniem parametrów Przedmiot zamówienia; automatyczny system do diagnostyki molekularnej:

Bardziej szczegółowo

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne

Techniki molekularne w mikrobiologii SYLABUS A. Informacje ogólne Techniki molekularne w mikrobiologii A. Informacje ogólne Elementy sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Rok studiów

Bardziej szczegółowo

Metody badania ekspresji genów

Metody badania ekspresji genów Metody badania ekspresji genów dr Katarzyna Knapczyk-Stwora Warunki wstępne: Proszę zapoznać się z tematem Metody badania ekspresji genów zamieszczonym w skrypcie pod reakcją A. Lityńskiej i M. Lewandowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1319 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 stycznia 2015 r. AB 1319 Kod identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Glimmer umożliwia znalezienie regionów kodujących

Glimmer umożliwia znalezienie regionów kodujących Narzędzia ułatwiające identyfikację właściwych genów GLIMMER TaxPlot Narzędzia ułatwiające amplifikację tych genów techniki PCR Primer3, Primer3plus PrimerBLAST Reverse Complement Narzędzia ułatwiające

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze MIKROBIOLOGII

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze MIKROBIOLOGII OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze MIKROBIOLOGII Opracowanie zestawu do wykrywania DNA Aspergillus flavus za pomocą specjalistycznego sprzętu medycznego. Jednym

Bardziej szczegółowo

Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO.

Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO. Załącznik 4a Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO. NAZWA WIELKOŚC OPAKOWANIA JEDNOSTK OWA VAT % RAZEM WARTOŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8=4*7 9 10 11 1. Zestaw do izolacji DNA - zestaw służący do izolacji

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA PATOGENÓW POWODUJĄCYCH ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

DETEKCJA PATOGENÓW POWODUJĄCYCH ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH DETEKCJA PATOGENÓW POWODUJĄCYCH ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH Detekcja enterowirusów Detekcja sześciu typów ludzkich herpeswirusów (HHV) Detekcja pięciu bakterii Seeplex Detekcja patogenów powodujących

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie numer 6. Analiza próbek spożywczych na obecność markerów GMO

Ćwiczenie numer 6. Analiza próbek spożywczych na obecność markerów GMO Ćwiczenie numer 6 Analiza próbek spożywczych na obecność markerów GMO 1. Informacje wstępne -screening GMO -metoda CTAB -qpcr 2. Izolacja DNA z soi metodą CTAB 3. Oznaczenie ilościowe i jakościowe DNA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METODYK BADAWCZYCH STOSOWANYCH DO BADAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

WYKAZ METODYK BADAWCZYCH STOSOWANYCH DO BADAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ Strona/ stron 1/8 WYKAZ METODYK BADAWCZYCH STOSOWANYCH DO BADAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO WYKONYWANYCH W ODDZIALE LABORATORYJNYM MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ Symbol oznacza metody akredytowane, zawarte w Zakresie

Bardziej szczegółowo

Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO.

Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO. Załącznik 4a Część I Zakup zestawów diagnostycznych do GMO. NAZWA WIELKOŚC OPAKNIA RAZEM WARTOŚĆ 1 2 3 4 5 6 7 8=4*7 9 10 11 1. Zestaw do izolacji DNA - zestaw służący do izolacji DNA z surowego materiału

Bardziej szczegółowo

PL 217144 B1. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora 2-adrenergicznego

PL 217144 B1. Sposób amplifikacji DNA w łańcuchowej reakcji polimerazy za pomocą starterów specyficznych dla genu receptora 2-adrenergicznego PL 217144 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217144 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 391926 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2010 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia eksperymentalna i środowiskowa Nazwa Nazwa w j. ang. Wybrane problemy biologii molekularnej kwasy nukleinowe Selected problems of molecular biology

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA PATOGENÓW DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH

DETEKCJA PATOGENÓW DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH DETEKCJA PATOGENÓW DRÓG MOCZOWO-PŁCIOWYCH Detekcja i identyfikacja 7 patogenów dróg moczowo-płciowych Detekcja Neisseria gonorrhoeae i Chlamydia trachomatis Detekcja Trichomonas vaginalis i Mycoplasma

Bardziej szczegółowo

Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów:

Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów: Powodzenie reakcji PCR wymaga właściwego doboru szeregu parametrów: dobór warunków samej reakcji PCR (temperatury, czas trwania cykli, ilości cykli itp.) dobór odpowiednich starterów do reakcji amplifikacji

Bardziej szczegółowo

Novabeads Food DNA Kit

Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit Novabeads Food DNA Kit jest nowej generacji narzędziem w technikach biologii molekularnej, umożliwiającym izolację DNA z produktów spożywczych wysoko przetworzonych. Metoda oparta

Bardziej szczegółowo

Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów. Rozdział 9

Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów. Rozdział 9 Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów Rozdział 9 Wykrywanie jakościowe kukurydzy MON810, kukurydzy Bt-176 i soi Roundup Ready metodą PCR M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1195 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 16 stycznia 2014 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o

Farmakogenetyka Biotechnologia Medyczna I o ĆWICZENIE 2 Oznaczanie polimorfizmu cytochromu CYP2D6 za pomocą tradycyjnych metod biologii molekularnej: PCR-RFLP I. Łańcuchowa reakcja polimerazy PCR (polymerase chain reaction) Technika PCR rozwinęła

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 07 kwietnia 2016 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 października 2015 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 145 149. Identyfikacja sekwencji genu kodującego dehydrogenazę NADH 1 u sarny

Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 145 149. Identyfikacja sekwencji genu kodującego dehydrogenazę NADH 1 u sarny Rocz. Nauk. Zoot., T. 37, z. 2 (2010) 145 149 Identyfikacja sekwencji genu kodującego dehydrogenazę NADH 1 u sarny M a ł g o r z a t a N a t o n e k - W i ś n i e w s k a, E w a S ł o t a Instytut Zootechniki

Bardziej szczegółowo

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007

II. OZNACZANIE LICZBY BAKTERII Z GRUPY COLI I BAKTERII Z GRUPY COLI TYP FEKALNY METODĄ PŁYTKOWĄ W ŻYWNOŚCI I INNYCH PRODUKTACH wg PN-ISO 4832: 2007 Katedra i Zakład Mikrobiologii i Wirusologii Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Mikrobiologia ogólna Biotechnologia medyczna II rok / I o Temat: Żywność jako środowisko życia mikroorganizmów.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 561 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 24 października 2014 r. Nazwa i adres AB

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 1 lipca 2015 r. Nazwa i adres LUBELSKA SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

AmpliTest TBEV (Real Time PCR)

AmpliTest TBEV (Real Time PCR) AmpliTest TBEV (Real Time PCR) Zestaw do wykrywania sekwencji RNA specyficznych dla TBEV (Tick-borne encephalitis virus) techniką Real Time PCR Nr kat.: RV03-50 Wielkość zestawu: 50 oznaczeń Objętość pojedynczej

Bardziej szczegółowo

LAMP. szybka i specyficzna detekcja patogenów

LAMP. szybka i specyficzna detekcja patogenów LABORATORIUM 5-6/2014 DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA LAMP szybka i specyficzna detekcja patogenów STRESZCZENIE W obecnych czasach istnieje potrzeba opracowywania szybkich, tanich i skutecznych metod diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

PCR. Aleksandra Sałagacka

PCR. Aleksandra Sałagacka PCR Aleksandra Sałagacka Reakcja PCR naśladuje proces replikacji DNA in vitro pozwala na amplifikację określonego krótkiego (kilkadziesiąt kilka tys.pz) fragmentu DNA obecnie najważniejsze narzędzie biologii

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 3

Ziemniak Polski 2014 nr 3 40 Ziemniak Polski 2014 nr 3 Ochrona TECHNIKA PCR I JEJ MODYFIKACJE W IDENTYFIKACJI PATOGENÓW ZIEMNIAKA mgr inż. Joanna Chołuj, dr inż. Włodzimierz Przewodowski IHAR PIB, Pracownia Diagnostyki Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego... /miejscowość, data/

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego... /miejscowość, data/ Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego... FORMULARZ OFERTOWY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia.. złożone przez Biowet Puławy Sp. z o.o. Ja/my niżej podpisany/i (Imiona i nazwiska osób upoważnionych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja warunków reakcji PCR w gradiencie temperatury i magnezu

Optymalizacja warunków reakcji PCR w gradiencie temperatury i magnezu Protokół pochodzi ze strony molekularnie.wordpress.com Kopiowanie i rozpowszechnianie wyłącznie w całości, z zachowaniem praw autorskich zgodnie z zasadami licencji GNU Dziękuję za uszanowanie mojej pracy,

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Linkiewicz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB LAB-GMO Maj 2015

Dr Anna Linkiewicz Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB LAB-GMO Maj 2015 Genetycznie modyfikowana żywność i pasze Streszczenie zajęć Blisko 50 różnych GMO jest dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej jako żywność lub pasza. Podczas zajęć wyizolowane zostanie DNA z produktów

Bardziej szczegółowo

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka

Inżynieria genetyczna- 6 ECTS. Inżynieria genetyczna. Podstawowe pojęcia Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Inżynieria genetyczna- 6 ECTS Część I Badanie ekspresji genów Podstawy klonowania i różnicowania transformantów Kolokwium (14pkt) Część II Klonowanie ekspresyjne Od genu do białka Kolokwium (26pkt) EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 PCA Zakres akredytacji Nr AB 589 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 589 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 20 Data wydania: 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 30 lipca 2014 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1264 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 30 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres AB 1264

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości mleka i produktów mleczarskich

Kontrola jakości mleka i produktów mleczarskich Kontrola jakości mleka i produktów mleczarskich Techmilk 2014 Marcin Traut NOACK Polen Sp. z o.o. Jesteśmy częścią międzynarodowej organizacji doradczo-handlowej, działającej w większości krajów Europy

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Specjalność: Bionanotechnologie Nazwa modułu: Genetyka molekularna Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EIB-2-206-BN-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Elementy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji serów mikrobiologia prognostyczna.

Elementy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji serów mikrobiologia prognostyczna. Licheń 28-30 października 2015 roku Elementy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w produkcji serów mikrobiologia prognostyczna. IV Forum Technologii Serowarskich dr inż. Jarosław Kowalik Katedra

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 459 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 31 października 2013 r. Nazwa i adres LUBELSKA

Bardziej szczegółowo

Mikrosatelitarne sekwencje DNA

Mikrosatelitarne sekwencje DNA Mikrosatelitarne sekwencje DNA Małgorzata Pałucka Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym 27.09.2012

Bardziej szczegółowo

Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r.

Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r. Narodowy Instytut Leków ul. Chełmska 30/34, 00-725 Warszawa Tel. 022 851-46-70, Fax. 022 841-29-49 www.korld.edu.pl Warszawa, dn. 21.10.2009r. Wytyczne postępowania w przypadku wykrycia szczepów pałeczek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 448 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12, Data wydania: 29 września 2014 r. Nazwa i adres AB 448 WOJEWÓDZKA

Bardziej szczegółowo

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r.

Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 09.07.2015 r. Strona z Wykaz metod badawczych realizowanych w Laboratorium Usług Badawczych Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich w Lublinie z dnia 0.0.0 r. Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB. Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów

Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Wspieranie kontroli rynku w zakresie genetycznie zmodyfikowanych organizmów Program: Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia

Bardziej szczegółowo

WYSTĘPOWANIE WYBRANYCH GENÓW ODPORNOŚCI NA PARCH JABŁONI U ODMIAN I GATUNKÓW DZIKICH UŻYWANYCH W PROGRAMACH HODOWLANYCH JABŁONI.

WYSTĘPOWANIE WYBRANYCH GENÓW ODPORNOŚCI NA PARCH JABŁONI U ODMIAN I GATUNKÓW DZIKICH UŻYWANYCH W PROGRAMACH HODOWLANYCH JABŁONI. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MAŁGORZATA KORBIN, SYLWIA KELLER-PRZYBYŁKOWICZ, EDWARD ŻURAWICZ WYSTĘPOWANIE WYBRANYCH GENÓW ODPORNOŚCI NA PARCH JABŁONI U ODMIAN I GATUNKÓW DZIKICH

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Zestaw SIT Szybki Identyfikacyjny Test Szczepów Salmonella Enteritidis i Typhimurium

Zestaw SIT Szybki Identyfikacyjny Test Szczepów Salmonella Enteritidis i Typhimurium Zestaw SIT Szybki Identyfikacyjny Test Szczepów Salmonella Enteritidis i Typhimurium W związku z wprowadzeniem w 2011 roku przez Komisję UE zmian w rozporządzeniach nr 2160/3003 i 2073/2005 w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska

Dane mikromacierzowe. Mateusz Markowicz Marta Stańska Dane mikromacierzowe Mateusz Markowicz Marta Stańska Mikromacierz Mikromacierz DNA (ang. DNA microarray) to szklana lub plastikowa płytka (o maksymalnych wymiarach 2,5 cm x 7,5 cm) z naniesionymi w regularnych

Bardziej szczegółowo

Zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae. Diagnostyka infekcji wirusowych pszczoły miodnej

Zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae. Diagnostyka infekcji wirusowych pszczoły miodnej Zakażenie pszczoły miodnej patogenem Nosema ceranae Diagnostyka infekcji wirusowych pszczoły miodnej Plan 1. Znaczenie ekologiczne i gospodarcze pszczół 2. Choroby pszczół i ich diagnostyka 3. Podstawy

Bardziej szczegółowo

7. Metody molekularne jako źródło informacji botanicznej i lichenologicznej

7. Metody molekularne jako źródło informacji botanicznej i lichenologicznej 7. Metody molekularne jako źródło informacji botanicznej i lichenologicznej 7.2. Metody biologii molekularnej (technika PCR, sekwencjonowanie DNA) wykorzystywane w taksonomii roślin Autor: Magdalena Dudek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna II rok 2013/2014 semestr letni

HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna II rok 2013/2014 semestr letni HARMONOGRAM ZAJĘĆ dla studentów Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR Mikrobiologia weterynaryjna rok 2013/2014 semestr letni Wykłady: czwartek: 10.45-12.15 sala wykładowa, Katedra Mikrobiologii,

Bardziej szczegółowo

PCR - ang. polymerase chain reaction

PCR - ang. polymerase chain reaction PCR - ang. polymerase chain reaction łańcuchowa (cykliczna) reakcja polimerazy Technika PCR umożliwia otrzymywanie dużej liczby kopii specyficznych fragmentów DNA (czyli amplifikację zwielokrotnienie fragmentu

Bardziej szczegółowo

Metody badania polimorfizmu/mutacji DNA. Aleksandra Sałagacka Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Metody badania polimorfizmu/mutacji DNA. Aleksandra Sałagacka Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki Uniwersytet Medyczny w Łodzi Metody badania polimorfizmu/mutacji DNA Aleksandra Sałagacka Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Farmakogenomiki Uniwersytet Medyczny w Łodzi Mutacja Mutacja (łac. mutatio zmiana) - zmiana materialnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03

WYKAZ METOD BADAWCZYCH STOSOWANYCH W LABORATORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECINIE Nazwa oznaczenia/ Procedura Badawcza PB/EP/PS/03 WSSE w Szczecinie; OLS; Zał. nr 12 wyd. III; z dnia 25.03.2015r. do PO-02 strona /stron 1/5 Lp. Badany obiekt WYKZ METOD BDWCZYCH STOSOWYCH W LBORTORIUM EPIDEMIOLOGII WSSE W SZCZECIIE azwa oznaczenia/

Bardziej szczegółowo

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella

Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Zatrucia bakteriami z rodzaju Salmonella Drobnoustroje z rodzaju Salmonella są pierwotnymi patogenami wielu zwierząt, tj. ssaków i ptaków zarówno domowych, jak i hodowlanych oraz wolno żyjących. JAKIE

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 576 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 9 Data wydania: 3 luty 2014 r. Nazwa i adres AB 576 POWIATOWA

Bardziej szczegółowo

Zmienność genu UDP-glukuronozylotransferazy 1A1 a hiperbilirubinemia noworodków.

Zmienność genu UDP-glukuronozylotransferazy 1A1 a hiperbilirubinemia noworodków. Zmienność genu UDP-glukuronozylotransferazy 1A1 a hiperbilirubinemia noworodków. Katarzyna Mazur-Kominek Współautorzy Tomasz Romanowski, Krzysztof P. Bielawski, Bogumiła Kiełbratowska, Magdalena Słomińska-

Bardziej szczegółowo

Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW

Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW Metody przechowywania i utrwalania bioproduktów KOLEKCJE SZCZEPÓW Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Kolekcje szczepów Metody przechowywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 28.10.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281/7 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1086/2011 z dnia 27 października 2011 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ISI FOOD PROTECTION. Badaj i chroń: Skrojone na miarę rozwiązania optymalizujące okres trwałości i bezpieczeństwo produktów mięsnych

ISI FOOD PROTECTION. Badaj i chroń: Skrojone na miarę rozwiązania optymalizujące okres trwałości i bezpieczeństwo produktów mięsnych ISI FOOD PROTECTION C e n t r e o f E x p e r t i s e f o r A p p l i e d F o o d M i c r o b i o l o g y Badaj i chroń: Skrojone na miarę rozwiązania optymalizujące okres trwałości i bezpieczeństwo produktów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie 18 marca 2014 r. Cel programów Ograniczenie rozprzestrzeniania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych. Serotypy Salmonella objęte

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1136 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7, Data wydania: 9 grudnia 2014 r. Nazwa i adres AQM LAB POLSKA

Bardziej szczegółowo

adaptacji oraz mutacji uzyskały zdolność infekowania innych organizmów. Zakażenia ptaków dzikich następują najczęściej bezobjawowo na drodze kontaktu

adaptacji oraz mutacji uzyskały zdolność infekowania innych organizmów. Zakażenia ptaków dzikich następują najczęściej bezobjawowo na drodze kontaktu Streszczenie Wirus grypy (Influenza virus, IV) należy do rodziny Orthomyxoviridae i dzięki swoim zdolnościom adaptacyjnym jest jednym z najgroźniejszych patogenów na świecie. Wyróżnia się trzy typy wirusa

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana dla Twojego procesu produkcji. BD s NEW Rapid Microbiology BD FACSMicroCount

Wartość dodana dla Twojego procesu produkcji. BD s NEW Rapid Microbiology BD FACSMicroCount Wartość dodana dla Twojego procesu produkcji BD s NEW Rapid Microbiology BD FACSMicroCount Wyzwania W procesie produkcji. Wykrycie zanieczyszczenia Możliwość modelowania operacji Redukcja strat w surowcach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) w ilościowej metodzie oznaczania ekspresji genów na przykładzie sondy TaqMan

Zastosowanie transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) w ilościowej metodzie oznaczania ekspresji genów na przykładzie sondy TaqMan Anna KOZIOROWSKA, Maria ROMEROWICZ-MISIELAK Uniwersytet Rzeszowski, Polska Zastosowanie transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) w ilościowej metodzie oznaczania ekspresji genów na przykładzie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU PCR sposób na DNA.

SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU PCR sposób na DNA. SCENARIUSZ LEKCJI BIOLOGII Z WYKORZYSTANIEM FILMU PCR sposób na DNA. SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie. 2. Części lekcji. 1. Część wstępna. 2. Część realizacji. 3. Część podsumowująca. 3. Karty pracy. 1. Karta

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności

Bezpieczeństwo zdrowotne i jakość żywności Projekt Nr POKL.08.01.01-635/10 pt. Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13

1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 Spis treści Przedmowa 11 1. Biotechnologia i inżynieria genetyczna zagadnienia wstępne 13 1.1. Wprowadzenie 13 1.2. Biotechnologia żywności znaczenie gospodarcze i społeczne 13 1.3. Produkty modyfikowane

Bardziej szczegółowo

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA

PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA PathogenFree RNA Isolation Kit Zestaw do izolacji RNA Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Zawartość 2 1.1 Składniki zestawu 2 2. Opis produktu 2 2.1 Założenia metody 2 2.2 Specyfikacja zestawu 2 2.3

Bardziej szczegółowo

GENOMIKA FUNKCJONALNA. Jak działają geny i genomy? Poziom I: Analizy transkryptomu

GENOMIKA FUNKCJONALNA. Jak działają geny i genomy? Poziom I: Analizy transkryptomu GENOMIKA FUNKCJONALNA Jak działają geny i genomy? Poziom I: Analizy transkryptomu Adnotacja (ang. annotation) pierwszy etap po uzyskaniu kompletnej sekwencji nukleotydyowej genomu analiza bioinformatyczna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 117 7096 Poz. 680 680 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia mikrobiologiczne w przetwórstwie owocowym

Zagrożenia mikrobiologiczne w przetwórstwie owocowym Funded by the European Union s Seventh Framework Programme Zagrożenia mikrobiologiczne w przetwórstwie owocowym Anna Zadernowska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn Wydział Nauki o Żywności

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1415 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 3, Data wydania: 22 stycznia 2015r. Nazwa i adres Laboratorium

Bardziej szczegółowo

dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii PG

dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii PG Metody amplifikacji kwasów nukleinowych dr hab. Beata Krawczyk Katedra Mikrobiologii PG Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej pj j w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Amplifikacja

Bardziej szczegółowo

Analizy wielkoskalowe w badaniach chromatyny

Analizy wielkoskalowe w badaniach chromatyny Analizy wielkoskalowe w badaniach chromatyny Analizy wielkoskalowe wykorzystujące mikromacierze DNA Genotypowanie: zróżnicowane wewnątrz genów RNA Komórka eukariotyczna Ekspresja genów: Które geny? Poziom

Bardziej szczegółowo

marketinginformacja Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++

marketinginformacja Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++ marketinginformacja Data 24.10.2014 Numer Autor MI_FS_13_2014_Testy weterynaryjne Philipp Peters Diagnostyka weterynaryjna Szybkie testy dla rolnictwa +++ dostępne w SalesPlusie +++ Dzięki szybkim testom

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1088 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 9 czerwca 2015 r. Nazwa i adres AB 1088 AGRO-VET

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ MOLEKULARNYCH W CHOROBIE HUNTINGTONA

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ MOLEKULARNYCH W CHOROBIE HUNTINGTONA XX Międzynarodowa konferencja Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona Warszawa, 17-18- 19 kwietnia 2015 r. Metody badań i leczenie choroby Huntingtona - aktualności INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ MOLEKULARNYCH

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie 2015 Tom 9 Nauka Przyroda Technologie Zeszyt 3 #31 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net DOI: 10.17306/J.NPT.2015.3.31 Dział: Nauki o Żywności i Żywieniu Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Kurs pt. " MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII "

Kurs pt.  MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII Warszawa, 6 lutego 2011 r. Szanowna Pani! Szanowny Panie! Niniejszym uprzejmie informuję, że organizowany jest Kurs pt. " MOLEKULARNE METODY BADAŃ W MIKROBIOLOGII I WIRUSOLOGII " Kurs odbędzie się w dniach

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 510 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 23 września 2013 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

PCR - ang. polymerase chain reaction

PCR - ang. polymerase chain reaction PCR - ang. polymerase chain reaction Technika PCR umożliwia otrzymywanie dużej liczby kopii specyficznych fragmentów DNA (czyli amplifikację zwielokrotnienie fragmentu DNA) Jest to reakcja powielania (replikacji)

Bardziej szczegółowo

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616

Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 Genomic Maxi AX zestaw do izolacji genomowego DNA wersja 0616 10 izolacji Nr kat. 995-10 Pojemność kolumny do oczyszczania DNA wynosi 500 µg 1 Skład zestawu Składnik Ilość Temp. Przechowywania Kolumny

Bardziej szczegółowo