Uniwersytet Wrocławski Instytut Genetyki i Mikrobiologii Zakład Genetyki. Jacek Skała ĆWICZENIA Z GENETYKI MOLEKULARNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uniwersytet Wrocławski Instytut Genetyki i Mikrobiologii Zakład Genetyki. Jacek Skała ĆWICZENIA Z GENETYKI MOLEKULARNEJ"

Transkrypt

1 Uniwersytet Wrocławski Instytut Genetyki i Mikrobiologii Zakład Genetyki Jacek Skała ĆWICZENIA Z GENETYKI MOLEKULARNEJ Wrocław 2008

2 Spis treści Spis treści...2 Organizacja ćwiczeń...4 KRYTERIA OCENY...6 LITERATURA POMOCNICZA...6 PODSTAWOWE INFORMACJE O PLAZMIDACH I SZCZEPACH...8 PLAZMIDY...8 SZCZEPY...10 KLASYCZNA METODA IZOLACJI DNA PLAZMIDOWEGO Z ESCHERICHIA COLI...11 SZYBKA METODA IZOLACJA DNA PLAZMIDOWEGO Z ESCHERICHIA COLI...17 ULTRA SZYBKA METODA IZOLACJA DNA PLAZMIDOWEGO Z ESCHERICHIA COLI...19 WYBRANE METODY IZOLACJI, OCZYSZCZANIA I ZAGĘSZCZANIA KWASÓW NUKLEINOWYCH...21 IZOLACJA I OCZYSZCZANIE DNA I RNA NA KOLUMNACH ZE ZŁOśEM KRZEMIONKOWYM...21 OCZYSZCZANIE KWASÓW NUKLEINOWYCH FENOLEM...25 ZAGĘSZCZANIE ROZTWORÓW KWASÓW NUKLEINOWYCH PRZEZ WYTRĄCANIE...28 MIKRODIALIZA...30 SPEKTROFOTOMETRYCZNE OZNACZANIE STĘśENIA I CZYSTOŚCI KWASÓW NUKLEINOWYCH...31 TRAWIENIE DNA ENZYMAMI RESTRYKCYJNYMI...32 KILKA RAD PRAKTYCZNYCH O PRACY Z ENZYMAMI RESTRYKCYJNYMI...33 KIEDY ENZYM RESTRYKCYJNY NIE CHCE CIĄĆ...34 ENZYM RESTRYKCYJNY PRZY PRACY...35 ELEKTROFOREZA DNA W śelach AGAROZOWYCH...38 WPŁYW ILOŚCI DNA I CZASU TRWANIA ELEKTROFOREZY NA ROZDZIAŁ FRAGMENTÓW FAGA λ W śelu AGAROZOWYM...41 ELEKTROFOREZA DNA W AGAROZIE O NISKIM PUNKCIE TOPNIENIA...42 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA...42 ROZDZIAŁ I ODZYSKANIE DNA Z AGAROZY LMP...43 DEFOSFORYLACJA WEKTORA...46 LIGACJA...49 ELEKTROTRANSFORMACJA...50 PRZYGOTOWANIE DNA DO ELEKTROTRANSFORMACJI...50 PRZYGOTOWANIE ELEKTROKOMPETENTNYCH KOMÓREK ESCHERICHIA COLI...51 Elektrotransformacja Escherichia coli...53 PRZYGOTOWANIE ELEKTROKOMPETENTNYCH KOMÓREK SACCHAROMYCES CEREVISIAE...56 Elektrotransformacja Saccharomyces cerevisiae...58 CHEMICZNA TRANSFORMACJA SACCHAROMYCES CEREVISIAE...60 PRZYGOTOWANIE KOMÓREK DROśDśOWYCH DO TRANSFORMACJI CHEMICZNEJ...60 TRANSFORMACJA SACCHAROMYCES CEREVISIAE...61 PODŁOśE SELEKCYJNE Z X-GAL I IPTG...62 SELEKCJA TRANSFORMANTÓW ESCHERICHIA COLI Z WEKTOREM ZAWIERAJĄCYM DROśDśOWY GEN HIS

3 BEZPOŚREDNIE WYKAZANIE OBECNOŚCI GENU HIS3 W TRANSFORMANTACH DROśDśOWYCH...69 PCR...70 OGÓLNE ZASADY PROJEKTOWANIA STARTERÓW DO PCR...73 Startery do wykrywania droŝdŝowego genu HIS PREPARACJA DNA GENOMOWEGO Z DROśDśY SACCHAROMYCES CEREVISIAE...76 ZESTAWIENIE REAKCJI PCR Z DNA DROśDśOWYM...78 PROGRAM PCR DO WYKRYWANIA DROśDśOWEGO GENU HIS3 STARTERAMI HIS-P I HIS-K

4 Organizacja ćwiczeń Grupa studencka dzieli się na dwuosobowe zespoły. KaŜdy zespół otrzymuje dwa szczepy Escherichia coli JM109. Jeden z nich zawiera pusty wektor wahadłowy pfl44s, natomiast w drugim znajduje się plazmid pd11 złoŝony z części bakteryjnej oraz 1764 bp fragmentu genomowego DNA droŝdŝowego z genem HIS3 (Rys. 1). Zadaniem zespołu jest: a. przeniesienie genu HIS3 do wektora wahadłowego, b. transformacja nowo wytworzonym plazmidem zawierającym gen HIS3 szczepu Saccharomyces cerevisiae FY73, c. wyselekcjonowanie transformantów droŝdŝowych zdolnych do wzrostu na podłoŝu minimalnym bez histydyny oraz określenie wydajności transformacji wytworzonym plazmidem, d. bezpośrednie wykazanie obecności genu HIS3 w transformantach droŝdŝowych metodą PCR, e. opracowanie mapy restrykcyjnej wytworzonego plazmidu Realizacja postawionego zadania zajmuje pięć tygodni i odbywa się według poniŝszego planu: I tydzień Izolacja plazmidów pfl44s i pd11 ze szczepów bakteryjnych. Trawienie plazmidów pfl44s i pd11 enzymem BamHI. Elektroforeza kontrolna w Ŝelu agarozowym. II tydzień Defosforylacja końców rozciętego plazmidu pfl44s. 4

5 Rozdział fragmentów plazmidu pd11 w agarozowym Ŝelu preparatywnym o niskim punkcie topnienia (LMP). Odzyskanie z agarozy fragmentu plazmidu pd11 zawierającego gen HIS3. Ligacja plazmidu pfl44s (wektora) z wyizolowanym fragmentem DNA droŝdŝowego zawierającym gen HIS3. III tydzień Przygotowanie elektrokompetentnych komórek E. coli JM109. Przygotowanie elektrokompetentnych komórek S. cerevisiae FY73. Przygotowanie podłoŝa selekcyjnego LB z ampicyliną, X-gal i IPTG. Dializa roztworu ligacyjnego Elektrotransformacja E. coli JM109 ligowanym DNA i wysiew na podłoŝe selekcyjne LB z ampicyliną, X-gal i IPTG. IV tydzień Obserwacja wzrostu i róŝnicowania transformantów bakteryjnych na podłoŝu selekcyjnym z X-gal i IPTG. ZałoŜenie hodowli płynnych wybranych białych kolonii transformantów. Preparacja DNA z hodowli wybranych transformantów bakteryjnych. Trawienie restrykcyjne wyizolowanego DNA plazmidowego, elektroforeza kontrolna oraz opracowanie mapy restrykcyjnej. Transformacja komórek droŝdŝowych wytworzonym plazmidem wahadłowym z genem HIS3. V tydzień Obserwacja wzrostu transformantów droŝdŝowych na podłoŝu selekcyjnym bez histydyny. 5

6 ZałoŜenie hodowli płynnych wybranych transformantów droŝdŝowych. Izolacja DNA genomowego z transformantów droŝdŝowych. Wykazanie obecności genu HIS3 w transformantach droŝdŝowych przy uŝyciu techniki PCR Końcowe omówienie wyników i zaliczenie ćwiczeń. Kryteria oceny Do zaliczenia ćwiczeń wymagane jest uzyskanie pozytywnych ocen za: a) aktywność intelektualną na zajęciach b) działalność praktyczną na zajęciach c) uzyskane wyniki d) kolokwium zaliczeniowe Literatura pomocnicza 1. Birnboim H. C., Doly J. (1979). A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. Nucleic Acids Res. 7, Dale J. W., von Schantz M. (2007). From genes to genomes. Concepts and applications of DNA technology. Second edition. John Wiley, England. 3. PCR primer. A laboratory manual. (1995). Dieffenbach C.W., Dveksler G. S. [ed.], Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor. 4. Sambrook J., Russell D. (2001). Molecular cloning. A laboratory manual. Third edition. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor. 6

7 Tabela 1. Ogólny plan przebiegu ćwiczeń z genetyki molekularnej Tydzień Dzień I 1 II 2 III 3 Zadanie do wykonania - izolacja plazmidu pfl44s - izolacja plazmidu pd11 - trawienie enzymem BamHI - trawienie enzymem BamHI - elektroforeza kontrolna w Ŝelu agarozowym - przeniesienie pfl44s z buforu dla -rozdział fragmentów plazmidu pd11 BamHI do buforu do defosforylacji w Ŝelu agarozowym (LMP) - defosforylacja końców -odzyskanie z agarozy fragmentu plazmidu zawierającego gen HIS3 - oczyszczenie DNA fenolem -ligacja wektora z fragmentem zawierającym gen HIS3 -przygotowanie elektrokompetentnych komórek E. coli JM109 -przygotowanie elektrokompetentnych komórek S. cerevisiae FY73 -przygotowanie podłoŝa selekcyjnych LB z ampicyliną, X-gal i IPTG -dializa roztworu ligacyjnego -elektrotransformacja komórek E. coli JM109 ligowanym DNA IV V obserwacja wzrostu transformantów bakteryjnych E. coli JM109 na stałym podłoŝu selekcyjnym LB z ampicyliną, X-gal i IPTG -załoŝenie hodowli wybranych transformantów w płynnej poŝywce LB z ampicyliną -izolacja DNA plazmidowego z transformantów bakteryjnych -trawienie DNA plazmidowego enzymami restrykcyjnymi -elektroforeza kontrolna i opracowanie mapy restrykcyjnej -transformacja S. cerevisiae FY73 wybranymi preparatami nowo wytworzonych plazmidów -obserwacja wzrostu transformantów S. cerevisiae FY73 na podłoŝu selekcyjnym bez histydyny -załoŝenie hodowli płynnych wybranych transformantów droŝdŝowych -izolacja DNA genomowego z transformantów droŝdŝowych -wykazanie obecności genu HIS3 w transformantach droŝdŝowych techniką PCR -końcowa analiza wyników i zaliczenie ćwiczeń 7

8 Podstawowe informacje o plazmidach i szczepach Plazmidy pfl44s - wielkość 4319 bp, składa się następujących elementów (Rys. 1): bakteryjny gen Amp kodujący β laktamazę warunkującą oporność na ampicylinę droŝdŝowy gen URA3 bakteryjny region startu replikacji orib pochodzący z plazmidu ColE1 promotor operonu lac wraz z częścią genu lacz kodującą N-końcową część β galaktozydazy (α-peptyd) o długości 145 aminokwasów polilinker wbudowany do fragmentem genu lacz kodującego α-peptyd pd11 - wielkość 4591 bp, składa się z następujących elementów (Rys. 1): gen Amp kodujący β laktamazę warunkującą oporność na ampicylinę Fragment BamHI (1764 bp) z XV chromosomu Saccharomyces cerevisiae zawierający gen HIS3. Gen ten koduje enzym ze szlaku biosyntezy histydyny - IGP dehydratazę. Uszkodzenie geneu HIS3 objawia się u droŝdŝy brakiem wzrostu na poŝywce minimalnej bez histydyny bakteryjny region startu replikacji orib pochodzący z plazmidu ColE1 8

9 AatII 4522 PvuII 306 EcoRI 396 SacI 402 KpnI 408 SmaI 412 BamHI 417 lacz Amp pd11 PstI 3399 orib 4591 bps His3 HindIII 1191 BglII 1282 BglII 1342 HindIII 1378 KpnI 1505 PstI 1566 Enzym PstI BamHI Miejsce cięcia lacz BglII 2396 BglII 2083 ClaI BamHI XbaI SalI PstI SphI HindIII 2211 Amp AatII 4250 lacz PvuII 306 BglII EcoRI SacI KpnI SmaI BamHI XbaI SalI PstI SphI HindIII 447 pfl44s 4319 bps URA3 EcoRV 1319 Enzym Miejsce cięcia BamHI 417 KpnI 408 PstI 435 orib ClaI um ClaI 1854 BglII 1728 Rysunek 1. Budowa plazmidów pd11 i pfl44s. 9

10 Szczepy Saccharomyces cerevisiae FY73 (MATα, ura3-52, his3-200, GAL2) MATα - droŝdŝowy typ płciowy α ; ura mutacja w genie metabolizmu uracylu, uniemoŝliwia wzrost na podłoŝu minimalnym bez tego związku; his delecja o długości 1036 bp, obejmująca całą sekwencję kodującą genu HIS3 wraz z regionem promotorowym (Rysunek 4), fenotypowo objawia się brakiem wzrostu na podłoŝu minimalnym bez histydyny; GAL2 - zdolność do wykorzystywania galaktozy jako jedynego źródła węgla Escherichia coli JM109 [F, trad36, proa + B +, laci q, lacz Μ15] reca, r K-, enda1, gyra96, thi1, supe44, (lac-proab) F obecność plazmidu F warunkującego wytwarzanie pili płciowych; trad36 - mutacja blokująca przekazywanie plazmidu F podczas koniugacji; proab - mutacje w genach metabolizmu proliny powodujące brak wzrostu na podłoŝu minimalnym bez tego aminokwasu; laci q - mutacja powodująca nadprodukcję represora operonu lac; lacz M15 - delecja fragmentu genu lacz kodującego N-końcową część β-galaktozydazy (α-peptyd), pozostawiona jest natomiast część kodująca C-koniec (ω-peptyd); reca - mutacja w genie warunkującym rekombinację i naprawę DNA, uniemoŝliwia rekombinację obcego DNA z genomem gospodarza; r K- - brak systemu restrykcji; enda1 - mutacja w genie endonukleazy I, zwiększa wydajność i poprawia jakość izolowanego DNA plazmidowego; gyra96 - mutacja w podjednostce A gyrazy, wywołuje oporność na kwas nalidiksowy; thi1 - mutacja powodująca brak wzrostu na podłoŝu minimalnym bez tiaminy; supe44 - supresor mutacji amber (UAG); (lac-proab) - delecja operonu laktozowego i genów proab 10

11 Klasyczna metoda izolacja DNA plazmidowego z Escherichia coli Obecnie do izolacji DNA plazmidowego z komórek bakteryjnych stosowane są metody róŝniące się niekiedy dość znacznie w poszczególnych etapach preparacji. Wszystkie je jednak cechuje zastosowanie lizy komórek SDS-em w warunkach alkalicznych. Podstawy tej metody opracowali Birnboim i Doly w roku Podany wówczas sposób postępowania doczekał się licznych, zazwyczaj drobnych modyfikacji skracających czas preparacji, a czasem równieŝ poprawiających czystość uzyskiwanych plazmidów. Najbardziej znacząca modyfikacja polegała na zastosowaniu gotowych kolumn ze złoŝem krzemionkowym co zostało opisane w rozdziale Izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych na kolumnach. PoniŜej podano opis klasycznej metody izolacji DNA plazmidowego z bakterii z uŝyciem lizy alkalicznej i oczyszczania fenolem jak podali Birnboim i Doly (1979). Do protokołu postępowania wprowadzono jedynie modyfikacje dostosowujące go do potrzeb zająć ćwiczeniowych i posiadanego wyposaŝenia laboratoryjnego. Metoda ta daje dobre wyniki nawet w rękach osób początkujących. Przy jej uŝyciu moŝna izolować plazmidy o wielkości do 15 kbp, a po nabyciu wprawy nawet do około 30 kbp. Wyizolowane plazmidy nie są całkowicie wolne od zanieczyszczeń, ale stopień ich czystości jest wystarczający do analizy restrykcyjnej, reakcji PCR i ligacji, a po nabraniu wprawy równieŝ i do sekwencjonownia. Metoda ta działa bardzo dobrze równieŝ po zmianie skali preparacji. MoŜna więc izolować DNA plazmidowe z hodowli bakteryjnych o innej objętości niŝ podane 3 ml. W tym celu objętości poszczególnych roztworów roboczych naleŝy zmienić proporcjonalnie do zmiany objętości hodowli. 1. 3,5 ml poŝywki LB (wyciąg droŝdŝowy 1 %, trypton 1 %, NaCl 0,5 %) z ampicyliną (100 µg/ml) zaszczepić szczepem E. coli zawierającym odpowiedni plazmid. 2. Hodowlę inkubować przez 18 od 20 godzin w temp. 37 o C z wytrząsaniem ( cykli na minutę). 3. Do probówki Eppendorfa przenieść 1,5 ml hodowli bakteryjnej po czym wirować przez 3 min. JeŜeli podano jedynie czas to znaczy, Ŝe wirowanie naleŝy wykonać w wirówce typu Eppendorf, w temperaturze pokojowej. Wirówki tej klasy najczęściej nie mają chłodzenia oraz moŝliwości regulacji obrotów i pracują ze stałą prędkością około obr/min. 11

12 W przypadkach gdy obok czasu podano równieŝ temperaturę i prędkość obrotową naleŝy uŝyć wirówki z moŝliwością regulowania tych parametrów. 4. Usunąć supernatant przy pomocy pompki próŝniowej zachowując osad bakteryjny. Do probówki przenieść kolejne 1,5 ml hodowli i ponownie wirować przez 3 min. 5. Supernatant usunąć przy pomocy pompki próŝniowej zbierając równieŝ kropelki pozostające na ściance probówki. 6. Osad bakteryjny zawiesić przy pomocy pipety w 200 µl buforu TGE (50 mm Tris-HCl, 50 mm glukoza, 10 mm EDTA, ph 8,0) tak, aby powstała jednolita, pozbawiona grudek zawiesina, co jest warunkiem prawidłowego przebiegu lizy. 7. Do zawiesiny bakterii dodać 300 µl świeŝo przygotowanego roztworu do lizy (1% SDS, 0,2 N NaOH), po czym całość dokładnie wymieszać przez kilkukrotne odwrócenie probówki do góry dnem. NaleŜy unikać gwałtownego potrząsania probówką. Liza komórek następuje natychmiast po dodaniu roztworu SDS z NaOH i objawia się wzrostem lepkości oraz przejrzystości zawiesiny przy równoczesnym zaniku barwy beŝowej. 8. Probówkę z lizatem umieścić na 3 min. w lodzie. 9. Do lizatu dodać 240 µl 3M octanu sodu (ph 5,2) i wymieszać przez kilkukrotne odwracanie probówki do góry dnem. W lizacie powinny pojawić się białawe "serowate" kłaczki wytrąconych białek. 10. Lizat z wytrąconymi białkami inkubować przez 10 min. w temp. -20 o C. 11. Probówkę z lizatem wirować przez 15 min. ( obr/min., 4 o C). W wyniku wirowania lizat powinien się rozdzielić na jasno beŝowy osad i lekko śluzowaty, przejrzysty supernatant. jeŝeli rozdział nie jest dobry to wirowanie (15 min, obr/min., 4 o C) naleŝy powtórzyć po ewentualnym rozcieńczeniu lizatu buforem TGE w przypadku dobrego rozdziału supernatant naleŝy ostroŝnie zebrać pipetą znad osadu i przenieść do czystej probówki Eppendorfa 12

13 12. Do supernatantu zebranego znad osadu dodać jedną objętość fenolu i całość energicznie wytrząsać do wytworzenia jednorodnej emulsji. Patrz równieŝ rozdział Oczyszczanie kwasów nukleinowych fenolem. 13. Probówkę z emulsją wodno-fenolową wirować przez 5 min. Zawartość probówki powinna rozdzielić się na dwie wyraźne odgraniczone fazy: fenolową (dolna) i wodną (górna). Zanieczyszczenia białkowe gromadzą się w fazie fenolowej i na granicy faz. 14. Pipetą zebrać fazę wodną i przenieść do czystej probówki. Przy zbieraniu szczególną uwagę naleŝy zwrócić na to, by nie pobrać zanieczyszczeń znajdujących się na granicy faz. 15. Do fazy wodnej dodać około dwie objętości eteru. Probówkę dokładnie zamknąć i energicznie wytrząsać do wytworzenia jednorodnej emulsji. 16. Probówkę z emulsją wodno-eterową wirować przez 5 min. RównieŜ i tym razem zawartość probówki powinna rozdzielić się na dwie fazy: wodną (dolna) i eterową (górna). Zanieczyszczenia gromadzą się w fazie eterowej i na granicy faz. 17. Posługując się pompką wodną odessać fazę eterową wraz z interfazą. Dla zminimalizowania strat naleŝy unikać zasysania fazy wodnej. 18. Powtórzyć postępowanie opisane w punktach od 15 do 17 po czym przejść do punktu Do fazy wodnej pozostałej po dwukrotnej ekstrakcji eterem dodać jedną objętość zimnego (-20 o C) izopropanolu i całość wymieszać przez kilkukrotne odwracanie probówki do góry dnem. JeŜeli stęŝenie DNA w roztworze jest wysokie to po dodaniu izopropanolu pojawi się strąt w postaci pływającego kłaczka. Przy małym stęŝeniu DNA strąt moŝe być niewidoczny. 20. Probówkę z zawartością inkubować w temp. -20 o C przez 10 do 15 min. Inkubacja w niskiej temperaturze przyspiesza wytrącanie kwasów nukleinowych i poprawia wydajność. 13

14 21. Po zakończeniu inkubacji probówkę z zawartością wirować przez 10 min ( obr/min, 4 o C). Osad kwasów nukleinowych (DNA i RNA) zbiera się na ściance bocznej i dnie probówki i najczęściej jest słabo widoczny. 22. OstroŜnie, tak aby nie naruszyć osadu kwasów nukleinowych, usunąć supernatant. Następnie do probówki dodać 1 ml 70 % etanolu. 23. Wirować przez 1 min. 24. Supernatant usunąć znad osadu przy pomocy pompki próŝniowej. Zebrać moŝliwie wszystkie kropelki osadzone na ściance probówki. 25. Osad wysuszyć w suszarce próŝniowej z wirującym rotorem (speedvac). 26. Wysuszony osad kwasów nukleinowych rozpuścić w 31 µl wody miliq. 27. Po rozpuszczeniu osadu pobrać 1 µl roztworu do nowej probówki Eppendorfa i zachować do kontroli. 28. Do pozostałych 30 µl roztworu kwasów nukleinowych dodać 1 µl roztworu RNazy o stęŝeniu 10 mg/ml. 29. Część preparatu plazmidowego pociąć enzymem restrykcyjnym BamHI. W tym celu zestawić roztwory reakcyjne przenosząc poszczególne składniki do probówek Eppendorfa jak podano w Tabeli 2. Następnie krótko zwirować (10 do 15 sekund) co zapewnia zebranie wszystkich składników reakcyjnych na dnie probówki i ułatwia ich wymieszanie. Po wymieszaniu zawartość probówki naleŝy ponownie krótko zwirować. Tabela 2. Trawienie plazmidów pfl44s i pd11 enzymem BamHI Numer probówki 1 2 DNA 10,0 µl pfl44s 10,0 µl pd11 Bufor Bam 2,0 µl 2,0 µl Woda 6,0 µl 6,0 µl Enzym BamHI (10 U/µl) 2,0 µl 2,0 µl 30. Roztwory reakcyjne inkubować przez 2 godz. w cieplarce w temp. 37 o C. 31. Po zakończeniu inkubacji przygotować próbki do elektroforezy kontrolnej. W tym celu wskazane w Tabeli 3 objętości poszczególnych roztwo- 14

15 rów przenieść do probówek Eppendorfa, krótko zwirować, wymieszać i ponownie zwirować. Pozostałą część roztworów restrykcyjnych oraz preparaty plazmidów zamrozić w temp. -20 o C. Tabela 3. Przygotowanie próbek do elektroforezy kontrolnej. Probówka A B C D E F DNA 1 µl pfl44s bez RNazy 1 µl pfl44s 2 µl pfl44s/ BamHI 1 µl pd11 bez RNazy 1 µl pd11 2 µl pd11/ BamHI Woda 7 µl 7 µl 6 µl 7 µl 7 µl 6 µl Barwnik do nanoszenia 2 µl 2 µl 2 µl 2 µl 2 µl 2 µl 33. Przygotowane próbki nanieść na 0,9 % Ŝel agarozowy w buforze TBE z bromkiem etydyny (0,25 µg/ml). Na Ŝel nanieść równieŝ marker masy o znanym stęŝeniu i przeprowadzić elektroforezę pod napięciem od 150 V do 190 V w zaleŝności od wielkości Ŝelu. Patrz równieŝ rozdział Elektroforeza DNA w Ŝelach agarozowych 34. Wykonać zdjęcie Ŝelu w przechodzącym świetle ultrafioletowym (maksimum emisji lampy przy 312 nm). 35. Na podstawie zdjęcia ocenić jakość wyizolowanych plazmidów pd11 i pfl44s, sporządzić krzywą kalibracyjną i wyznaczyć wielkość fragmentów liniowych obu plazmidów oraz oszacować błąd metody. 36. Na podstawie porównania intensywności świecenia prąŝków plazmidowych z intensywnością świecenia markera masy oszacować ilość uzyskanego plazmidowego DNA. 37. Posługując się spektrofotometrem do pomiarów kwasów nukleinowych w małych objętościach zmierzyć absorbancję uzyskanych preparatów plazmidowych przy długości fali 230 nm, 260 nm i 280 nm. Na tej podstawie określić ich stęŝenie i czystość. Patrz równieŝ rozdział Spektrofotometryczne oznaczanie stęŝenia i czystości kwasów nukleinowych. 15

16 Materiały poŝywka LB (wyciąg droŝdŝowy 1 %, trypton 1 %, NaCl 0,5 %) ampicylina (10 mg/ml) bufor TGE (50 mm Tris-HCl, 50 mm glukoza, 10 mm EDTA, ph 8,0) roztwór do lizy (SDS 1%, NaOH 0,2 M) Roztwór do lizy przygotowuje się bezpośrednio przed uŝyciem mieszając ze sobą równe objętości 2 % SDS i 0,4 M NaOH. octan sodu (3 M, ph 5,2) fenol (nasycony roztwór fenolu w 0,1 M Tris-HCl (ph 8,0) z 0,1 % dodatkiem hydroksychinoliny) eter izopropanol 70 % etanol woda destylowana jałowa (miliq) RNaza (10 mg/ml) enzym restrykcyjny BamHI (Fermentas, nr kat. ER0051) bufor Bam zalecany przez producenta do trawienia enzymem BamHI (10 mm Tris-HCl (ph 8,0), 5 mm MgCl 2, 100 mm KCl, 0,02 % merkaptoetanol, 0,1 mg/ml BSA) agaroza LE (Prona) marker masy - DNA faga λ trawiony enzymami EcoRI i HindIII barwnik do nanoszenia na Ŝel 5 x stęŝony (Ficoll %, błękit bromofenolowy 0,15 %) bufor TBE 10 x stęŝony (Tris 100,89 g, kwas borny 59 g, EDTA 9,35 g, woda do 1000 ml, ph 8,0) bromek etydyny (10 mg/ml) Literatura 1. Birnboim H. C. i Doly J. (1979). A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. Nucleic Acids Res. 7: Sambrook J., Fritsch E.F. i Maniatis T. (1989). Molecular cloning. A laboratory manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press. Cold Spring Harbor. 16

17 Szybka metoda izolacja DNA plazmidowego z Escherichia coli Klasyczną metodę izolacji DNA plazmidowego z Escherichia coli moŝna znacznie uprościć usuwając z niej etapy związane z oczyszczaniem fenolem. Skrócona wersja doskonale sprawdza się w sytuacjach gdy wyselekcjonowanie poŝądanej konstrukcji plazmidowej wymaga przeszukania duŝej liczby transformantów. Ponadto, podobnie jak jej rozszerzona wersja, daje dobre wyniki równieŝ w rękach osób o małym doświadczeniu. Uzyskane tą drogą plazmidy nadają się do analizy restrykcyjnej i jako matryca do reakcji PCR, ale zazwyczaj nie są wystarczająco czyste do innych zastosowań. 1. W probówce Eppendorfa odwirować (3 min) 1,5 ml całonocnej hodowli (poŝywka LB z odpowiednim antybiotykiem) szczepu E.coli zawierającego badany plazmid. Supernatant usunąć przy pomocy pompki próŝniowej zachowując osad bakteryjny. 2. Osad bakteryjny dokładnie zawiesić w 200 µl buforu TGE (50 mm Tris-HCl, 50 mm glukoza, 10 mm EDTA, ph 8,0). 3. Do zawiesiny bakterii dodać 300 µl świeŝo przygotowanego roztworu do lizy (1% SDS, 0,2 N NaOH), po czym całość dokładnie wymieszać przez kilkukrotne odwrócenie probówki do góry dnem. 4. Do lizatu dodać 240 µl 3M octanu sodu (ph 5,2) i wymieszać przez kilkukrotne odwracanie probówki do góry dnem. 5. Lizat z wytrąconymi białkami inkubować przez 10 min. w temp. -20 o C. 6. Probówkę z lizatem wirować przez 15 min. ( obr/min., 4 o C). 7. Supernatant przenieść do nowej probówki i dodać jedną objętość zimnego (-20 o C) izopropanolu. Całość wymieszać przez kilkukrotne odwracanie probówki. 8. Probówkę inkubować w temp. -20 o C przez 10 min. 9. Po inkubacji probówkę z zawartością wirować przez 10 minut ( obr/min, 4 o C). 17

18 10. OstroŜnie, nie naruszając osadu, usunąć supernatant. Następnie do probówki dodać 1 ml 70 % etanolu. 11. Wirować przez 1 min. 12. Supernatant usunąć znad osadu przy pomocy pompki próŝniowej. Zebrać moŝliwie wszystkie kropelki osadzone na ściance probówki. 13. Osad wysuszyć w suszarce typu speedvac. 14. Wysuszony osad rozpuścić w 29 µl wody miliq po czym dodać 1 µl roztworu RNazy o stęŝeniu 10 mg/ml. 15. Uzyskany preparat wykorzystać w dalszych etapach prowadzonego eksperymentu lub zamrozić w temp. 20 o C. Materiały poŝywka LB (wyciąg droŝdŝowy 1 %, trypton 1 %, NaCl 0,5 %) bufor TGE (50 mm Tris-HCl, 50 mm glukoza, 10 mm EDTA, ph 8,0) roztwór do lizy (SDS 1%, NaOH 0,2 M) Roztwór do lizy przygotowuje się bezpośrednio przed uŝyciem mieszając ze sobą równe objętości 2 % SDS i 0,4 M NaOH. octan sodu (3 M, ph 5,2) izopropanol 70 % etanol woda destylowana jałowa (miliq) RNaza (10 mg/ml) 18

19 Ultra szybka metoda izolacja DNA plazmidowego z Escherichia coli PoniŜej przedstawiono kolejną metodę izolacji DNA plazmidowego w warunkach lizy alkalicznej. Tym razem jako główny cel postawiono sobie maksymalne skrócenie czasu trwania preparacji, nawet kosztem znacznego zmniejszenia wydajności i pogorszenia jakości izolowanego DNA. Metoda ta nadaje się wyłącznie do selekcji transformantów i, co najbardziej chyba zaskakujące, bardzo często zawodzi w rękach osób z małym doświadczeniem laboratoryjnym. Podany poniŝej protokół opracowali Cormack i Somssich (1997). 1. Do probówki zawierającej 1 ml poŝywki SB (wyciąg droŝdŝowy 2 %, pepton 3,2 %, NaCl 0,5 %) z ampicyliną (100 µg/ml) przenieść jedną, dobrze wyrośniętą kolonię bakteryjną. 2. Hodowlę inkubować przez 18 godzin w temp. 37 o C z energicznym wytrząsaniem ( cykli na minutę). 3. Do probówki Eppendorfa przenieść 250 µl hodowli i dodać do niej 250 µl świeŝo przygotowanego roztworu do lizy (1% SDS, 0,2 N NaOH), po czym całość dokładnie wymieszać przez kilkakrotne odwrócenie probówki do góry dnem. 4. Do lizatu dodać 250 µl 3M octanu sodu (ph 5,2) i wymieszać przez odwracanie probówki do góry dnem. 5. Probówkę z lizatem wirować przez 6 min. 6. Pipetą ostroŝnie zebrać supernatant i przenieść do czystej probówki Eppendorfa. 7. Do zebranego supernatantu dodać 750 µl zimnego (-20 o C) izopropanolu i wymieszać przez odwracanie probówki. 8. Wytrącone DNA odwirować (4 min.) 9. Przy pomocy pompki próŝniowej usunąć supernatant nie naruszając osadu. 19

20 10. Probówkę krótko wirować i dokładnie usunąć pozostałe resztki supernatantu. 11. Osad rozpuścić w 20 µl jałowej wody destylowanej i dodać 1 µl roztworu RNazy o stęŝeniu 10 mg/ml. 16. Uzyskany preparat wykorzystać bezpośrednio w dalszych etapach prowadzonego eksperymentu lub zamrozić w temp. 20 o C. Materiały poŝywka SB (wyciąg droŝdŝowy 2 %, pepton 3,2 %, NaCl 0,5 %) ampicylina (10 mg/ml) roztwór do lizy (SDS 1%, NaOH 0,2 M) Roztwór do lizy przygotowuje się bezpośrednio przed uŝyciem mieszając ze sobą równe objętości 2 % SDS i 0,4 M NaOH. 3 M octan sodu, ph 5,2 izopropanol jałowa woda miliq RNaza (10 mg/ml) Literatura Cormack R. S., Somssich I. E. (1997). Ultra-fast alkaline lysis plasmid extraction (UFX). Technical Tips Online, 1, 25:T

21 Wybrane metody izolacji, oczyszczania i zagęszczania kwasów nukleinowych Izolacja i oczyszczanie DNA i RNA na kolumnach ze złoŝem krzemionkowym W roku 1979 Vogelstein i Gillespie zaobserwowali, Ŝe w obecności jodku sodu liniowe, krótkie fragmenty dwuniciowego DNA adsorbują się na powierzchni sproszkowanego szkła typu flint. W kolejnych latach wykazano, Ŝe zjawisko to obejmuje równieŝ i pozostałe rodzaje kwasów nukleinowych, to jest dsdna, ssdna i RNA. Flint to szkło krzemowo-ołowiowe o wysokim współczynniku załamania światła zawierające od 4 do 60 % tlenku ołowiu. Obecnie, ze względu na toksyczne właściwości ołowiu, do produkcji flintu uŝywany jest dwutlenek tytanu lub cyrkonu. Sole chaotropowe (jodek sodu, chlorowodorek guanidyny, izotiocyjanian guanidyny) są to związki, które w roztworach wodnych wprowadzają zaburzenia w sieci wiązań wodorowych w cząsteczkach wody. Powodują równieŝ rozpad błon komórkowych i denaturację białek, co sprzyja izolacji kwasów nukleinowych. W obecności wysokich stęŝeń soli chaotropowych tylko kwasy nukleinowe wiąŝą się ze złoŝem krzemionkowym podczas gdy wszystkie inne związki pozostają w roztworze. Wiązanie jest odwracalne i po zmianie ph oraz obniŝeniu siły jonowej kwasy nukleinowe odłączają się od złoŝa krzemionkowego. Wiele firm biotechnologicznych, wykorzystując to zjawisko, opracowało zestawy zawierające kolumny z uformowanymi złoŝami krzemionkowymi oraz odpowiednie bufory przeznaczone do izolacji DNA plazmidowego i genomowego oraz RNA z takich źródeł jak bakterie, droŝdŝe, tkanki roślinne i zwierzęce, a takŝe wydzieliny i płyny ustrojowe. Opracowano równieŝ zestawy do odzyskiwania kwasów nukleinowych z Ŝeli agarozowych oraz do oczyszczania po reakcjach enzymatycznych takich jak znakowanie, cięcie restrykcyjne czy PCR. Aktualnie najbardziej rozpowszechnione są złoŝa wykonane w postaci membran z niemodyfikownej chemicznie krzemionki. Kolumny z tego typu złoŝami są względnie tanie i pozwalają na uzyskanie kwasów nukleinowych o czystości wystarczającej do analizy restrykcyjnej, ligacji, znakowania, amplifikcji (PCR i RTPCR) oraz sekwencjonownia. ZłoŜa najnowszej generacji wykonywane są z mikrokuleczek krzemionkowych do których na trwale przyłączono na przykład dietyloaminoetanol (DEAE). Działanie tego typu złoŝa opiera się na interakcji między ujemnie naładowanymi grupami fosforanowymi kwasu nukleinowego, a dodatnio 21

22 naładowanymi grupami DEAE. Dzięki przyłączeniu cząsteczek DEAE do kulek krzemionkowych uzyskuje się duŝe zwiększenie gęstości dodatniego ładunku powierzchniowego, co powoduje mocniejsze wiązanie oczyszczanego kwasu nukleinowego ze złoŝem. Dzięki temu moŝna zastosować bardziej energiczne odpłukiwanie zanieczyszczeń, przekładające się w konsekwencji na lepsze oczyszczenie izolowanego materiału. Stopień czystości uzyskanych tą drogą kwasów nukleinowych odpowiada czystości uzyskiwanej w wyniku dwukrotnego wirowania w gradiencie chlorku cezu. Jest to czystość wymagana w tak krytycznych zastosowaniach jak transfekcja, mikroinjekcja i terapie genowe. Wszystkie firmy dostarczają produkowane przez siebie zestawy wraz ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi ich przeznaczenia i sposobu uŝycia. Zazwyczaj instrukcje te nie podają składu oferowanych buforów oraz zawierają jedynie podstawową informację o rodzaju uŝytego złoŝa. Mimo dość duŝej róŝnorodności wszystkie oferowane zestawy wiąŝe kilka cech wspólnych: 1. Przygotowanie materiału do naniesienia na kolumnę lizat komórek bakteryjnych poddaje się wirowaniu w celu odrzucenia kompleksów białko-sds oraz DNA chromosomalnego tkanki zwierzęce trawi się proteinazą K i następnie dodaje bufor o wysokim stęŝeniu soli chaotropowych tkanki roślinne rozbija się mechaniczne (młynek Retcha lub rozcieranie ręczne w moździerzu w obecności płynnego azotu) i przenosi do bufor o wysokim stęŝeniu soli chaotropowych agarozę z której ma być odzyskany DNA roztapia się w buforze o wysokim stęŝeniu soli chaotropowych w temp. 50 do 60 o C do roztworów po reakcjach enzymatycznych dodaje się bufor z solami chaotropowymi w przypadku stosowania kolumn NUCLEOBOND (produkowanych przez firmę Macherey i Nagel) wstępnie przygotowany materiał, przed naniesieniem na kolumnę, oczyszcza się na dodatkowym sączku 2. Przepuszczenie wstępnie przygotowanego materiału przez kolumnę W zaleŝności od skali preparacji stosowane są kolumny o przepływie grawitacyjnym (np. NUCLEOBOND ) lub o przepływie wymuszonym przez wirowanie (np. QIAGEN oraz A&A Biotechnology). Kwasy nukleinowe zawarte w przepływającym przez kolumnę materiale zostają selektywnie związane ze złoŝem silikonowym. Wszystkie inne składniki przechodzą do odbieralnika kolumny. 22

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej Katedra Technologii Leków i Biochemii Kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt Porównanie ilości i jakości DNA wyizolowanego z komórki roślinnej i zwierzęcej

Bardziej szczegółowo

Michał Wincenty Łuczak

Michał Wincenty Łuczak Michał Wincenty Łuczak "BADANIE EKSPRESJI WYBRANYCH GENÓW KODUJĄCYCH BIAŁKA UCZESTNICZĄCE W ODPOWIEDZI NA HIPOKSJĘ W PŁASKONABŁONKOWYM RAKU SZYJKI MACICY" Praca doktorska wykonana w Katedrze i Zakładzie

Bardziej szczegółowo

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu

BIOTECHNOLOGIA. Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu BIOTECHNOLOGIA Zajęcia prowadzone przez Zakład Biologii Molekularnej i Zakład Regulacji Metabolizmu Materiały do ćwiczeń dla studentów kierunku Biotechnologia w roku akademickim 2009/2010 opracowane przez

Bardziej szczegółowo

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu:

Badamy DNA. Agata Rogowska, Jakub Urbański. Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Badamy DNA Agata Rogowska, Jakub Urbański Opracowanie merytoryczne treści zestawu: Agata Rogowska, Jakub Urbański Ilustracje: Dean Madden Korekta: Joanna Lilpop Zestaw opracowany w ramach projektu Science

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAKAŻEŃ OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO WYWOŁYWANYCH PRZEZ NEISSERIA MENINGITIDIS I INNE DROBNOUSTROJE 1 Zasady postępowania w przypadku zakażeń ośrodkowego układu nerwowego...

Bardziej szczegółowo

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27

PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. Wersja 6, 2009.03.27 WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA W LABORATORIACH BADAJĄCYCH MIĘSO NA OBECNOŚD WŁOŚNI METODĄ WYTRAWIANIA PRÓBKI ZBIORCZEJ WSPOMAGANEGO MIESZADŁEM MAGNETYCZNYM PIWet-PIB, PUłAWY, 2009 r. 1 Opracowano w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży mleczarskiej

Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży mleczarskiej Najlepsze Dostępne Techniki (BAT) wytyczne dla branży mleczarskiej Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek

Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki Webmobis platforma informatyczna do analizy białek Grzegorz Gębura Rafał Masztalerz Robert Nowak Marek Wronowski Praca inżynierska wykonana pod kierunkiem dr

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR

Spis treści. spis treści. 2 syngen.pl. Polimerazy PCR i real-time PCR spis treści Spis treści Polimerazy PCR i real-time PCR 6 Klasyczny PCR Hot Start PCR Real-time PCR i analiza HRM Polimerazy specjalne (long range, proofreading) 6 8 10 13 Odwrotna transkrypcja 15 Izolacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA PRODUKTÓW ROŚLINNYCH PPRRZZEEWODNIKK DO ZZAJ JĘĘĆĆ LLABBORRATTORRYYJ JNYYCCH DR INŻ. MAŁGORZATA TAŃSKA, DR INŻ. SYLWESTER CZAPLICKI, DR INŻ. JUSTYNA BOJARSKA, MGR INŻ.

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Diagnostyka laboratoryjna chorób odkleszczowych Rekomendacje Grupy Roboczej: Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych 1, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny 2, Konsultant Krajowy

Bardziej szczegółowo

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH POMIARÓW HYDROMETEOROLOGICZNYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Muthupandian ŚnieŜek ANALIZA RELACYJNYCH STRUKTUR BAZ DANYCH DLA POTRZEB GROMADZENIA I PRZETWARZANIA HETEROGENICZNYCH

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU

ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU UNIWERSYTET MEDYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ LEKARSKI II ZNACZENIE WARIANTÓW POLIMORFICZNYCH GENÓW UKŁADU TLENEK AZOTU-ENDOTELINA 1 (NO-ET1) W STANIE PRZEDRZUCAWKOWYM ORAZ NADCIŚNIENIU CIĄŻOWYM LEK. MED. MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane

XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009. awarie budowlane XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna XXIV Szczecin-Międzyzdroje, 26-29 maja 2009 awarie budowlane Prof. dr hab. inŝ. JERZY HOŁA, jerzy.hola@pwr.wroc.pl Dr inŝ. ZYGMUNT MATKOWSKI, zygmunt.matkowski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1748789 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 05.11.2004 04803279.1

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

TECHNIKI SEPARACYJNE. Piotr Stepnowski. Elżbieta Synak. Beata Szafranek. Zbigniew Kaczyński. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TECHNIKI SEPARACYJNE Piotr Stepnowski Elżbieta Synak Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Beata Szafranek Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy

Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Ćwiczenie ocena jakości substancji pomocniczych o charakterze tłuszczy Substancje pomocnicze pod względem jakościowym muszą odpowiadać kryteriom określonym w odpowiedniej monografii opisanej w Farmakopei

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15

Katalog produktów. BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15 Katalog produktów BD Diagnostics Preanalytical Systems 2014/15 1 2 Każdego dnia w szpitalach na całym świecie wykorzystuje się do pobierania krwi miliony probówek BD Vacutainer. BD jest wiodącą, globalną,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 08.03.2000, PCT/NL00/00152 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204373 (21) Numer zgłoszenia: 351486 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 08.03.2000 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01

Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Andrzej Świderek Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 311[39].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski)

ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH. (opracował Eligiusz Pawłowski) ĆWICZENIE NR 1 BADANIA TENSOMETRÓW OPOROWYCH (opracował Eligiusz Pawłowski) Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości tensometrów oporowych, metod ich badania oraz podstawowych

Bardziej szczegółowo

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc

Transplantacja szpiku. Poradnik dla Pacjenta. i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Monika Sankowska Leszek Kauc Transplantacja szpiku i transplantacja komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. Poradnik dla Pacjenta Monika Sankowska Leszek Kauc Redaktor: Katarzyna Kozicka Redakcja techniczna i skład: Konrad Mąkosa,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR

PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR PORADNIK METODYCZNY W ZAKRESIE PRTR DLA INSTALACJI DO INTENSYWNEGO CHOWU I HODOWLI DROBIU wykonany dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach umowy Nr DIiO-1/2009 z dnia 27.05.2009

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA

PORADNIK DOBREGO WĘDZENIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia

Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Raport z wykonania projektu KBN nr N 508 031 31/1740 Optymalizacja procesu wytwarzania nanowłókien metodą elektroprzędzenia Kierownik projektu prof. dr hab. Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania WYDZIAŁ CHEMICZNY PLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa SPRAWZDANIE KŃCWE z wykonania zadania Zagospodarowanie odpadów poli(tereftalanu etylenu) (PET) pochodzących z butelek po napojach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Gdański Uniwersytet Medyczny DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA TOM I pod redakcją Andrzeja Szutowicza i Anny Raszei-Specht Gdańsk 2009 Wydano za zgodą Senackiej Komisji Wydawnictw Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo