Dąbrowa, Zapytanie ofertowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Dąbrowa, Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B realizuje projekt pod nazwą Wzrost efektywności procesów biznesowych poprzez stworzenie systemu B2B ściśle dopasowanego do potrzeb firmy Markslojd sp. z o. o. oraz jej partnerów w ramach Umowy nr UDA-POIG / W związku z tym składa poniższe zapytanie ofertowe. Dotyczy: - Usługa informatyczna o charakterze doradczym w zakresie przygotowania specyfikacji wymagań oraz analizy przedwdrożeniowej analiza. - Usługa informatyczna w zakresie optymalizacji baz danych systemu. - Zakup serwera do obsługi aplikacji wraz z oprogramowaniem. - Zakup serwera back-up. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Sprzedaż. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu Gospodarka magazynowa. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Zakupy. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Zarządzanie dokumentami. - Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwera do obsługi aplikacji. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu CRM. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu finansowo-księgowy. - Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe całego systemu. - Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji, konfiguracji oraz parametryzacji aplikacji informatycznej. Szczegółowy opis zapytania: Projekt zakłada zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa Markslojd Sp. z o.o. i współpracujących partnerów systemu informatycznego opartego o narzędzia do integrowania systemów i automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi, zawierającego platformę internetową stanowiącą kanał dostępu do aplikacji dla części partnerów. Stworzony model integracji będzie mieć charakter platformy B2B z panelami odpowiadającymi poszczególnym obszarom współpracy przedsiębiorstw oraz wbudowany portal internetowy służący do integracji z partnerami za pomocą interfejsu. Model wynika z faktu konieczności automatyzacji procesów biznesowych realizowanych z partnerami, którzy dysponują własnymi systemami, którzy chcą swój system zintegrować z systemem Markslojd Sp. z o.o. (partner zagraniczny), jak również partnerami, którzy będą łączyli się z systemem za pomocą interfejsu, gdyż pełna integracja ich systemów jest zbyt skomplikowana lub de facto nieprzydatna. Zintegrowany z aplikacją zostanie serwer baz danych, dający możliwość automatycznej wymiany danych, ich dystrybucji oraz koordynacji działań pomiędzy partnerami. Markslojd Sp. z o.o. zamierza stworzyć system elektronicznej komunikacji typu Business to Business wykorzystujący sieć Internet. Stworzone rozwiązanie informatyczne usprawni wymianę danych w ramach realizowanych wspólnie procesów biznesowych wśród grupy podmiotów gospodarczych kooperujących z Wnioskodawcą. Obecnie zarówno przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o., jak i jej partnerzy biznesowi, korzystają z różnych zasobów i typów 1

2 oprogramowania w swojej działalności biznesowej. Zaprojektowanie i wdrożenie dedykowanego firmie Markslojd systemu informatycznego typu B2B podyktowane jest istnieniem potrzeby szerszej wymiany danych z partnerami; potrzebą dostępu partnerów do informacji o produktach firmy, płatnościach, lepszej kontroli nad realizacją poszczególnych operacji dystrybucyjnych czy finansowych firmy Markslojd Sp. z o.o. Sytuacja, w której każdy z partnerów posiada inny, skomplikowany system informatyczny, a także proces stopniowego zwiększania się wolumenu wspólnych projektów handlowych oraz ich obsługą powoduje obniżenie jakości usług i produktów oraz wiele problemów technicznych między partnerami. Celem realizacji projektu jest automatyzacja prowadzonej współpracy i ułatwienie wymiany oraz dostępu do danych pomiędzy systemami w celu uzyskania wysokiej jakości obsługi klientów i organizacji pracy również poprzez zapewnienie dostępu do systemu za pośrednictwem platformy internetowej dla partnerów nie integrujących swoich systemów informatycznych z systemem Markslojd Sp. z o.o. W ramach realizowanego projektu zautomatyzowane zostaną następujące procesy: 1) Automatyzacja przepływu dokumentów handlowych. 2) Proces zarządzania informacją sprzedażową. 3) Proces obsługi płatności. 4) proces archiwizacji danych. W ramach systemu zostanie stworzone 6 modułów składających się na system, odnoszących się wprost do poszczególnych procesów (modułów głównych) bądź pośrednich łączących system w spójną, prawidłowo funkcjonującą całość. Wśród nich znajdują się: 1. Moduł sprzedaży, 2. Moduł zakupów, 3. Moduł gospodarki magazynowej, 4. Moduł CRM (Customer Relationship Management), 5. Moduł zarządzania dokumentami, 6. Moduł systemu finansowo-księgowego. Prace związane z wdrożeniem systemu B2B obejmą następujące działania: 1. Stworzenie modułu sprzedaży. Moduł ma umożliwiać wystawianie wszelkiego rodzaju dokumentów sprzedaży (m.in. faktur VAT, VAT RR, zaliczkowych, wewnętrznych, korygujących, rachunków, paragonów itd.), magazynowych (PZ i WZ, PW i RW, MM, korekt), rozliczanie towarów w magazynach, prowadzenie kartoteki kontrahentów i cennika, definiowanie indywidualnej polityki rabatowej dla każdego partnera, a także generowanie różnego rodzaju raportów. Moduł ma umożliwiać prowadzenie określonej polityki sprzedaży. Moduł ma być powiązany z modułem magazynowym, automatycznie uaktualniać stany magazynowe i generować dokumentację magazynową podczas wystawiania faktur sprzedaży. Cechą modułu ma być także śledzenie rozliczeń należności z dłużnikami, generowanie wezwań do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę, posiadać rozbudowane raportowanie np. analiza faktur sprzedaży ze względu na kontrahenta, okres, cennik itp. Ma zawierać system przydziału rabatów (towarów i grup towarów - dla klientów i grup klientów), posiadać także możliwość pracy z wieloma walutami i możliwość uwzględniania zaliczek. Moduł ma generować szeroką gamę raportów, takich jak: zestawienie sprzedaży pod dowolnym kątem (kontrahenta, towarów, itp.), noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, kaucje, faktury zaliczkowe, rentowność sprzedaży). 2. Stworzenie modułu zakupów. Moduł zakupów ma umożliwiać sprawne zarządzanie zakupami i zamówieniami. Obszar logistyki oraz niezbędne czynności zmierzające do utrzymania ciągłości procesów biznesowych wspierane są funkcjami w obrębie tego modułu. Tworzenie planów odtworzenia oraz zapotrzebowania realizowane ma być poprzez funkcję inteligentnego planowania MRP. Moduł ma umożliwiać bezpośrednie przekierowanie złożonego zamówienia do systemu informatycznego Markslojd Sp. z o.o. bez konieczności ręcznego 2

3 wprowadzania parametrów zamówionego towaru. Moduł ma umożliwiać automatyczną rezerwację i potwierdzenie dostępności towaru po wpłynięciu zamówienia. Proces zakupu towaru ma kończyć się zatwierdzeniem faktury wystawionej przez dostawcę poprzez opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Moduł zakupów ma być wyposażony w automatyczne potwierdzenie dostępności produktu, rezerwację dostępnego produktu, potwierdzenie poprawnego zamówienia, zamówienie u partnera dostawcy, zatwierdzenie faktury od partnera dostawcy za pomocą podpisu elektronicznego. 3. Stworzenie modułu gospodarki magazynowej. Jego podstawowe funkcje to zarządzanie dokumentami magazynowymi, raportowanie w różnych przekrojach, inwentaryzacja, dokumentowanie obrotu magazynowego. Moduł gospodarki magazynowej ma oferować odpowiedni zestaw funkcji pozwalających na pełną kontrolę nad stanem magazynu. Ma umożliwiać zarządzanie kartoteką towarów, wystawianie, edycję, przeglądanie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych, sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych jak stany magazynowe, bilans, zestawienia dokumentów magazynowych wg licznych kryteriów, inwentaryzację, przyjęcie i dystrybucję towarów. Ze względu na większą ilość magazynów firmy Markslojd Sp. z o. o., system ma uwzględnić strukturę terytorialną (magazyn główny, podmagazyny), które zdefiniowane będą przy parametryzacji systemu na podstawie struktury organizacyjnej firmy. Moduł ma umożliwiać także prowadzenie ewidencji zdarzeń zachodzących w codziennej pracy magazynu takich jak: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne oraz korekty i zwroty magazynowe, a także zwroty opakowań. Wraz z rejestracją zdarzenia gospodarczego ma być generowany odpowiedni dokument księgowy. Dokumenty magazynowe wystawiane automatycznie podczas tworzenia dokumentów sprzedaży i zakupów mają się znaleźć w ewidencji dokumentów magazynowych. Użytkownik systemu ma korzystać z gotowych kartotek kontrahentów i towarów. Każdy rodzaj dokumentu magazynowego ma posiadać własny typ, co ma umożliwić dodatkowe katalogowanie i uporządkowanie. Kartoteka towarów ma umożliwić zdefiniowanie bazy towarów przechowywanych w magazynie. Dla towarów gromadzone mają być wszystkie podstawowe informacje: nazwa, numery katalogowe, w tym kod kreskowy, ceny, stan minimalny, stawka VAT, jednostka miary, minimalna marża, rozmieszczenie w magazynie, opis oraz lista dostawców, producentów, odbiorców wraz z cenami. Zarejestrowane towary mogą być łączone w grupy towarowe. Towar może wystąpić w wielu grupach towarowych. Możliwe jest również łączenie kilku towarów w tzw. komplety. W systemie wyróżnić można dodatkowo towary będące opakowaniami. Funkcja inwentaryzacji magazynu ma pozwolić na przeprowadzenie i raportowanie inwentaryzacji magazynów. Moduł ma umożliwić przygotowanie i wydruk dokumentów spisów z natury, ich rejestrację po przeprowadzonej kontroli oraz wykazać różnice pomiędzy stanem magazynowym wynikającym z zarejestrowanych w systemie operacji, a faktycznym stanem w magazynie. Integracja funkcji magazynowych z innymi modułami w tym głównie z Modułem Sprzedaży oraz Modułem Zakupów ma uprościć i przyspieszyć obsługę magazynów. W systemie będzie istnieć możliwość automatycznego wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne) do faktur sprzedażowych i faktur do WZ 4. Stworzenie modułu CRM. Moduł obejmuje funkcjonalność systemu związaną z kontaktami z klientami, zarówno w zakresie działań przedsprzedażowych jak i posprzedażowych. Ma wspomagać firmę w profesjonalnej obsłudze klienta. Moduł ma umożliwić definiowanie i obsługę wieloetapowych kampanii, które mogą być wykorzystywane nie tylko w kontekście marketingowym, ale również jako kampanie serwisowe, windykacyjne, zarządzania projektem, zarządzania wizytami itp. Uruchomienie kampanii może się odbyć na podstawie wcześniej zdefiniowanego wzorca, lub ręcznie, z wykorzystaniem zdefiniowanych wzorców etapów oraz słownika zadań. 3

4 Dla każdej kampanii można zdefiniować wartościowo lub ilościowo konkretny cel, przypisać budżet oraz określić ramy czasowe jej poszczególnych etapów. Przy pomocy raportu dla kampanii można na każdym etapie jej realizacji śledzić terminowość przeprowadzanych akcji, stopień wykorzystania budżetu, czy stopień realizacji złożonego celu. System ma pozwalać na łączenie kampanii w łańcuchy, np. jeżeli działania z danym klientem w ramach określonej kampanii zostały już zakończone, może on automatycznie trafiać do kolejnej. Takie działanie może być dodatkowo warunkowane zakończeniem kampanii sukcesem albo porażką z określonym kodem fiaska. Moduł ma pomagać w planowaniu kontaktów, gromadzeniu informacji odnośnie przeprowadzonych spotkań, rozmów telefonicznych oraz przypisywać określone zadania pracownikom. Za pomocą modułu CRM możliwa ma być obsługa klientów firmy poprzez rejestrację kontaktów, a także harmonogramowanie zadań oraz rejestrację zakończonych czynności. Moduł ma pozwalać na powiązanie plików, dokumentów oraz projektów z określonym kontaktem lub zadaniem. 5. Stworzenie modułu zarządzania dokumentami. Moduł ten przeznaczony jest do gromadzenia, indeksowania, udostępniania i wyszukiwania różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących do niej z zewnątrz. Ma umożliwiać precyzyjne wyszukiwanie dokumentów wg różnych kryteriów. Dokumenty mogą być zapisywane z dysku, bezpośrednio skanowane, pojawiać się w systemie poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto moduł umożliwia zdefiniowanie i obsługę procesów przepływu dokumentów w całej firmie (workflow). Moduł Zarządzania dokumentami ma dostarczać funkcji pozwalających realizować wiele działań, począwszy od rejestrowania dokumentów, przez ich porządkowanie, klasyfikację, wersjonowanie, udostępnianie, archiwizację aż do zarządzania ich obiegami. Moduł ma być zintegrowany z innymi modułami systemu. Pozwoli to na zapis odnośników do takich dokumentów systemu, jak faktury sprzedaży i zakupów (w tym zeskanowane oryginały dokumentów), zadania, kontrahenci, aktywności, oferty a także formularze zdefiniowane w CRM oraz ich obsługę zgodnie z możliwościami modułu. Ponadto ma umożliwiać także przechowywanie przykładowo zdjęć towarów magazynowych, instrukcji obsługi, umów z kontrahentami, które mogą być wykorzystywane w innych modułach. Także faktury elektroniczne z podpisem cyfrowym (zakupowe i sprzedażowe) mogą znaleźć się w archiwum dokumentów Modułu zarządzania dokumentami. 6. Stworzenie modułu finansowo- księgowego. Moduł Finansowo-księgowy musi spełniać wymogi Ustawy o rachunkowości w zakresie zapisów księgowych prowadzonych w formie elektronicznej. Moduł ma automatyzować wpisy do dziennika i identyfikować osoby odpowiedzialne za treść zapisu. Moduł ma na celu wspierać sprawdzanie poprawności przetworzenia i kompletności oraz identyczności zapisów. Moduł finansowo-księgowy ma umożliwić prowadzenie pełnej księgowości opartej o plan kont. Musi pozwalać zdefiniować przebieg standardowych typów księgowań, dzięki czemu osoby wprowadzające dane będą mogły posługiwać się jedynie pojęciami zdarzeń ekonomicznych, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z systemem kont. Moduł ma być ściśle zintegrowany z pozostałymi elementami modułami całego systemu firmy Markslojd Sp. z o. o. by zminimalizować pracę potrzebną do prowadzenia ksiąg. Moduł ma umożliwiać prowadzenie rejestru zakupu oraz rejestru sprzedaży objętej VAT. Pogrupowanie dokumentów w rejestry VAT umożliwia wykonanie szeregu zestawień i raportów, a także sporządzenie deklaracji VAT-7, czy VAT-UE. Możliwe ma być wystawienie deklaracji CIT-2. Projekt obejmuje wdrożenie systemu B2B obejmującego firmę Markslojd sp. z o.o. oraz jej 6 partnerów. Markslojd sp. z o.o. prowadzi z partnerami stałą współpracę biznesową. 4

5 Automatyzacja współpracy dotyczy obecnych przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez firmy. Wdrożony system B2B będzie polegał na automatyzacji następujących procesów biznesowych: 1. Automatyzacja przepływu dokumentów handlowych. Usprawnienie będzie polegało na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów handlowych np. faktur. Partner będzie miał możliwość wystawić fakturę w formie elektronicznej. Faktura będzie mogła być automatycznie wysłana na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy. Wdrożenie systemu Elektronicznej Wymiany Danych EDI. 2. Proces zarządzania informacją sprzedażową: Zarządzanie informacją sprzedażową to wszelkie działania regulujące jakość i płynność zarządzania stosunkami biznesowymi z klientem. Proces stanowi połączenie pomiędzy partnerami, zarówno tym, będącym dostawcą, jak i pozostałymi partnerami biznesowymi. System zapewni płynność zarządzania informacją dzięki wprowadzeniu automatycznych zmian statusu obsługi klienta w zależności od etapu, na jakim znajduje się zamówienie. Dzięki temu możliwym będzie maksymalnie szybkie przekazanie informacji odbiorcy i sfinalizowanie transakcji. 3. Proces obsługi płatności: Wprowadzenie automatycznego obiegu faktur za wykonane zlecenia, generowanych automatycznie na podstawie sporządzonych raportów sprzedażowych wpłynie na znaczne usprawnienie współpracy w zakresie rozliczania działań biznesowych. Każda faktura zmienia się w zależności od statusu realizowanego wniosku i terminowości spłat. Zaprojektowany system klasy B2B zapewni automatyczne generowanie raportów działań w ramach współpracy z danym Partnerem, wskazując na status obsłużonego klienta. Całość związana jest także z weryfikacją zobowiązań finansowych ze strony wprowadzonego do systemu klienta. 4. Proces archiwizacji danych: Proces archiwizacji danych bezpośrednio związany z pozostałymi procesami, zapewniający właściwe przechowywanie informacji na temat realizowanej współpracy, szybkie dotarcie do składanych w przeszłości zamówień, ustalanie na tej podstawie dalszych warunków współpracy. Dostęp do systemu klasy B2B zapewni realizację wszystkich procesów wewnątrz systemu, bez konieczności przesyłania informacji pocztą zwykłą i elektroniczną, a także znacznie ograniczając prowadzone rozmowy telefoniczne. Z powyższych względów wszelkie dane (w tym faktury elektroniczne) będące przedmiotem wymiany między przedsiębiorstwami będą mogły być automatycznie katalogowane zapewniająca szybki dostęp. Wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji udziela: Jacek Kałużny telefon: adres mailowy: Realizacja projektu obejmie 3 etapy: Etap I: Usługa informatyczna o charakterze doradczym w zakresie przygotowania specyfikacji wymagań oraz analizy przedwdrożeniowej. Usługa będzie polegała na 5

6 wykonaniu analizy dotyczącej zaprojektowania, wymagań oraz niezbędnych prac dla wdrożenia systemu B2B. Określone zostaną rozwiązania informatyczne względem systemu. Analiza obejmie również działania niezbędne dla przygotowania czynności mających na celu stworzenie platformy EDI wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nastąpi rozpoznanie i analiza technologii systemów informatycznych będących przedmiotem integracji. Działanie jest niezbędne dla realizacji projektu opartego o elektroniczną wymianę dokumentów i podpis elektroniczny, przygotowując dane i analizy konieczne dla wykonania platformy i określenia parametrów technologii i sprzętu wykorzystywanego do wykonania licencji. Usługa zostanie zlecona firmie zewnętrznej specjalizującej się w branży IT. Dokument końcowy: zalecenia wykonawcze. - termin realizacji: Usługa informatyczna w zakresie optymalizacji baz danych systemu. Zakup usługi eksperckiej w zakresie optymalizacji baz danych systemu. Oznacza to odpowiednie zaprojektowanie bazy danych oraz operacji wykonywanych na niej, tak aby jak najmniej obciążały one serwer, oraz aby dane nie zajmowały aż tyle cennego miejsca. W ramach usługi zredukowany zostanie do minimum czas potrzebny na przetwarzanie zapytań w systemie, optymalnie wykorzystane posiadane zasoby sprzętowe, nastąpi eliminacja przestojów w pracy systemu. - termin realizacji: Zakup serwera do obsługi aplikacji wraz z oprogramowaniem : dla zapewnienia właściwego zaplecza technicznego do uruchomienia aplikacji niezbędne jest zakupienie serwera, który zapewni szybki czas realizacji powierzonych mu zadań i będzie w stanie przechować wszystkie dane niezbędne do procesowania wniosków. Serwer musi zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych danych nawet przy awarii dysku twardego. Minimalne wymagania techniczne: Procesor Intel Xeon E GHz posiadający 8 rdzeni i do 768GB pojemności pamięci, dwugniazdowy, pojemność pamięci dyskowej 1 TB, pojemność pamięci operacyjnej 32 GB RAM, wsparcie dla technologii Hyper-Threading, Turbo Boost, Trusted Execution oraz VT-x, 2 dyski SSD 240GB SATA III w RAID 1 przeznaczonych na system operacyjny oraz 6 dysków 2TB SATA II RAID 6 (+ 2 dyski zapasowe gotowe do podmiany), 8 portowy kontroler RAID Adaptec Gb/s z modułem podtrzymania bateryjnego ZMCP, nagrywarka DVD-RW. termin realizacji: Zakup serwera back-up : Minimalne wymagania techniczne: IBM x3650 M3, SPEC CPU2006 Benchmark, Six-Core Intel Xeon Processor X GHz, pojemność pamięci dyskowej 1 TB, pojemność pamięci operacyjnej 16 GB RAM. - termin realizacji: Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Sprzedaż. 6. Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Gospodarka magazynowa 7. Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Zakupy. 6

7 8. Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Zarządzanie dokumentami 9. Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwera do obsługi aplikacji W ramach powyższych modułów systemu B2B zostaną wykonane również niezbędne prace konfiguracyjno-wdrożeniowe i testowe. Etap II: W ramach II etapu zostaną podjęte dalsze prace mające na celu stworzenie platformy B2B (część 2 tworzonej aplikacji). 1. Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Stworzenie modułu CRM termin realizacji: Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Stworzenie modułu finansowoksięgowy termin realizacji: Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe całego systemu część 1 termin realizacji: Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji, konfiguracji oraz parametryzacji aplikacji informatycznej część 1 termin realizacji: Etap III: Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe całego systemu część 2 testy końcowe. termin realizacji: Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji, konfiguracji oraz parametryzacji aplikacji informatycznej część 2 prace końcowe. termin realizacji: System zostanie poddany testom wydajnościowym, obciążeniowym oraz użyteczności. Testy będą miały za zadanie przygotowanie oraz ochronę platformy oraz dużej ilości poufnych danych klientów przed wrogimi atakami na aplikacje. Zabezpieczenia muszą spełniać standardy wyznaczone przez GIODO w zakresie danych osobowych, określone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Odbędzie się również instalacja i przetestowanie wszystkich podpisów elektronicznych w obrębie systemu oraz Elektronicznej Wymiany Danych EDI. 7

8 Uwagi: Licencje na oprogramowanie dla wszystkich aplikacji objętych ofertą dotyczą dwudziestu użytkowników Nie dopuszcza się ofert częściowych. Oferty muszą obejmować realizację całości projektu. Termin składania ofert upływa w dniu: o godzinie Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100 % ceny. Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta datę sporządzenia termin ważności oferty podpis oferenta wraz z pieczątką firmową ceny netto i brutto dla poszczególnych podpunktów każdego etapu oraz całkowitą cenę netto i brutto zgodnie z poniższą tabelą 8

9 LP Nazwa Termin realizacji Cena netto (zł) Cena brutto (zł) Etap I: Usługa informatyczna o charakterze doradczym w zakresie przygotowania specyfikacji wymagań oraz analizy przedwdrożeniowej - analiza Usługa informatyczna w zakresie optymalizacji baz danych systemu Zakup serwera do obsługi aplikacji wraz z oprogramowaniem Zakup serwera back-up Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Sprzedaż Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu Gospodarka magazynowa Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Zakupy Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Zarządzanie dokumentami Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwera do obsługi aplikacji Etap II: Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu CRM Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu finansowoksięgowy Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe całego systemu-część Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji, konfiguracji oraz parametryzacji aplikacji informatycznej - część Etap III: Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe całego systemu-część Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji, konfiguracji oraz parametryzacji aplikacji informatycznej - cześć Cena całkowita.. podpis 9

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 07.07.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 07.07.04 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Limon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r.

FORMULARZ OFERTOWY. do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego z dn. 04.02.2013r. Nazwa podmiotu składającego ofertę: Adres podmiotu: Termin ważności oferty: Cena netto za poniższy zakres: SZCZEGÓŁY OFERTY: Lp. 1.1 Nazwa

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI:

ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: Lublin; 8/10/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE REALIZACJI: System B2B automatyzujący procesy związane ze sprzedażą i serwisowaniem samochodów W związku z wdrażaniem przez firmę Auto Broker Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak:

ZAPYTANIE OFERTOWE. System powinien zawierać moduły i funkcje obejmujące takie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak: ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z realizacją projektu pn. "Wdrożenie innowacyjnego systemu usprawniającego realizację procesów biznesowych pomiędzy firmą FAROUK SYSTEMS POLSKA, a partnerami biznesowymi firmy."

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 1 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 1 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy

ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE. SALUTARIS integrującej procesy zakupu i dostawy Warszawa, dnia 25.06.2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE I. PODSTAWOWE INFORMACJE O FIRMIE I PROJEKCIE Przedmiot zamówienia Zamawiający Tytuł projektu Źródło współfinansowania projektu Termin składania ofert

Bardziej szczegółowo

System Zamówienia i Kontrola Dostaw

System Zamówienia i Kontrola Dostaw System Zamówienia i Kontrola Dostaw System składa się z następujących modułów: 1. Zamówienia od Odbiorców 2. Zamówienia do Dostawców 3. Zestawienia Analityczne 4. Specyfikacja Wysyłkowa 5. Budżet Odbiorców

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

CRMWizz Customer Relationship Management

CRMWizz Customer Relationship Management CRMWizz Customer Relationship Management Wizz Polska sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 11, lok. 252 02-739 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Pory 59 02-757 Warszawa CRMWIZZ to program służący nie tylko do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.10.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.08.2013 Nr Sprawy: 01/08/STADENT/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

EOIF GigaCon Summit Warszawa

EOIF GigaCon Summit Warszawa EOIF GigaCon Summit Warszawa Skanuj.to to platforma pozwalająca na inteligentne rozpoznawanie danych z dokumentów papierowych oraz elektronicznych (faktury, paragony, umowy i inne). Autorskie platformy

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 03.01.2014 O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego do obsługi platformy B2B realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 Centrofarb sp. z o.o. ul. Kolejowa 60/38 22-100 Chełm Chełm, dnia 18 kwiecień 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 1. Przedmiot zamówienia: W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Elektroniczna platforma danych B2B usprawniająca procesy biznesowe pomiędzy firmą AGRO-PARTNER a partnerami handlowymi Gorzyce Wielkie, dnia 03.12.2012 r. Nr Sprawy: 01/12/AGRO-PARTNER/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. Przedmiot zamówienia stanowi: Bydgoszcz, dnia 14.06.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych (analizy przedwdrożeniowe),

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 08.04.2013r. Ogłoszenie na zamówienie sprzętu do projektu pt. Reorganizacja handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 2 lipiec 2012r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt. Innowacyjny system B2B wspomagający przetwarzanie treści - Support w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dotacje na Innowacje Kościelna Wieś, dnia 19.06.2012 r. Nr Sprawy: 01/06/PAKOS/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot zamówienia stanowi: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie działań przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Szczecin, dnia 25/11/2014 RedSky Sp. z o.o. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin KRS: 0000209107 NIP: 6422683651 REGON: 276822679 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Centrum Pralnicze Eko-Styl Sp. z o.o. Leżajsk, 22.08.2013 ul. Spółdzielcza 13B 37-300 Leżajsk Zapytanie ofertowe nr 2 na zakup licencji oraz realizację prac wdrożeniowych rozwiązania informatycznego w

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Aspekt sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, Działania 8.2,, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE ZWIĘKSZENIE INNOWACYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Lubliniec, dnia 17 kwietnia 2014r. Schwer Fittings Sp. z o.o. Ul. Oleska 34 42-700 Lubliniec Do ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2014 Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN

Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium Karty katalogowe 2012 PZI TARAN MUNICOM.premium by PZI TARAN System MUNICOM.premium jest zintegrowanym pakietem oprogramowania do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem Autorem systemu

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 10-01-2014 r. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Sopot, dnia 03.12. 2013 r. EKOLAN SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Niepodległości 761 81-838 Sopot ZAPYTANIE OFERTOWE

Sopot, dnia 03.12. 2013 r. EKOLAN SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Niepodległości 761 81-838 Sopot ZAPYTANIE OFERTOWE Sopot, dnia 03.12. 2013 r. EKOLAN SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Niepodległości 761 81-838 Sopot ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach Działania 8.2 " Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki

Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki Autorzy: Jacek Sosna Tomasz Nowicki Obecnie trudno wyobrazić sobie życie bez komputerów, sieci, Internetu. Technologia informatyczna wzbogaciła ludzkie życie w wielu dziedzinach. Z rozwoju tej technologii

Bardziej szczegółowo

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera Czym jest jerp? Jest to system wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera wszystkie najważniejsze dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Zawiera w sobie moduły:

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe

System znaczników, rozbudowane automaty i wzorce księgowe Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni, fundacji i organizacji

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 2 lipca 2013. Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 2 lipca 2013 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Fabryka Elementów Złącznych Normal Met Sp. z o.o. Ul. Mełgiewska 7-9 20 209 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl

Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Dane Klienta: Przedsiębiorstwo Handlowe Chemia Sp. z o.o.. Energetyczna 6 80-180 Kowale www.chemiagda.com.pl Przedsiębiorstwo Handlowe "CHEMIA" Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1945 roku. Specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo