Dąbrowa, Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Dąbrowa, Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B realizuje projekt pod nazwą Wzrost efektywności procesów biznesowych poprzez stworzenie systemu B2B ściśle dopasowanego do potrzeb firmy Markslojd sp. z o. o. oraz jej partnerów w ramach Umowy nr UDA-POIG / W związku z tym składa poniższe zapytanie ofertowe. Dotyczy: - Usługa informatyczna o charakterze doradczym w zakresie przygotowania specyfikacji wymagań oraz analizy przedwdrożeniowej analiza. - Usługa informatyczna w zakresie optymalizacji baz danych systemu. - Zakup serwera do obsługi aplikacji wraz z oprogramowaniem. - Zakup serwera back-up. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Sprzedaż. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu Gospodarka magazynowa. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Zakupy. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Zarządzanie dokumentami. - Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwera do obsługi aplikacji. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu CRM. - Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu finansowo-księgowy. - Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe całego systemu. - Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji, konfiguracji oraz parametryzacji aplikacji informatycznej. Szczegółowy opis zapytania: Projekt zakłada zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa Markslojd Sp. z o.o. i współpracujących partnerów systemu informatycznego opartego o narzędzia do integrowania systemów i automatyzacji zarządzania procesami biznesowymi, zawierającego platformę internetową stanowiącą kanał dostępu do aplikacji dla części partnerów. Stworzony model integracji będzie mieć charakter platformy B2B z panelami odpowiadającymi poszczególnym obszarom współpracy przedsiębiorstw oraz wbudowany portal internetowy służący do integracji z partnerami za pomocą interfejsu. Model wynika z faktu konieczności automatyzacji procesów biznesowych realizowanych z partnerami, którzy dysponują własnymi systemami, którzy chcą swój system zintegrować z systemem Markslojd Sp. z o.o. (partner zagraniczny), jak również partnerami, którzy będą łączyli się z systemem za pomocą interfejsu, gdyż pełna integracja ich systemów jest zbyt skomplikowana lub de facto nieprzydatna. Zintegrowany z aplikacją zostanie serwer baz danych, dający możliwość automatycznej wymiany danych, ich dystrybucji oraz koordynacji działań pomiędzy partnerami. Markslojd Sp. z o.o. zamierza stworzyć system elektronicznej komunikacji typu Business to Business wykorzystujący sieć Internet. Stworzone rozwiązanie informatyczne usprawni wymianę danych w ramach realizowanych wspólnie procesów biznesowych wśród grupy podmiotów gospodarczych kooperujących z Wnioskodawcą. Obecnie zarówno przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o., jak i jej partnerzy biznesowi, korzystają z różnych zasobów i typów 1

2 oprogramowania w swojej działalności biznesowej. Zaprojektowanie i wdrożenie dedykowanego firmie Markslojd systemu informatycznego typu B2B podyktowane jest istnieniem potrzeby szerszej wymiany danych z partnerami; potrzebą dostępu partnerów do informacji o produktach firmy, płatnościach, lepszej kontroli nad realizacją poszczególnych operacji dystrybucyjnych czy finansowych firmy Markslojd Sp. z o.o. Sytuacja, w której każdy z partnerów posiada inny, skomplikowany system informatyczny, a także proces stopniowego zwiększania się wolumenu wspólnych projektów handlowych oraz ich obsługą powoduje obniżenie jakości usług i produktów oraz wiele problemów technicznych między partnerami. Celem realizacji projektu jest automatyzacja prowadzonej współpracy i ułatwienie wymiany oraz dostępu do danych pomiędzy systemami w celu uzyskania wysokiej jakości obsługi klientów i organizacji pracy również poprzez zapewnienie dostępu do systemu za pośrednictwem platformy internetowej dla partnerów nie integrujących swoich systemów informatycznych z systemem Markslojd Sp. z o.o. W ramach realizowanego projektu zautomatyzowane zostaną następujące procesy: 1) Automatyzacja przepływu dokumentów handlowych. 2) Proces zarządzania informacją sprzedażową. 3) Proces obsługi płatności. 4) proces archiwizacji danych. W ramach systemu zostanie stworzone 6 modułów składających się na system, odnoszących się wprost do poszczególnych procesów (modułów głównych) bądź pośrednich łączących system w spójną, prawidłowo funkcjonującą całość. Wśród nich znajdują się: 1. Moduł sprzedaży, 2. Moduł zakupów, 3. Moduł gospodarki magazynowej, 4. Moduł CRM (Customer Relationship Management), 5. Moduł zarządzania dokumentami, 6. Moduł systemu finansowo-księgowego. Prace związane z wdrożeniem systemu B2B obejmą następujące działania: 1. Stworzenie modułu sprzedaży. Moduł ma umożliwiać wystawianie wszelkiego rodzaju dokumentów sprzedaży (m.in. faktur VAT, VAT RR, zaliczkowych, wewnętrznych, korygujących, rachunków, paragonów itd.), magazynowych (PZ i WZ, PW i RW, MM, korekt), rozliczanie towarów w magazynach, prowadzenie kartoteki kontrahentów i cennika, definiowanie indywidualnej polityki rabatowej dla każdego partnera, a także generowanie różnego rodzaju raportów. Moduł ma umożliwiać prowadzenie określonej polityki sprzedaży. Moduł ma być powiązany z modułem magazynowym, automatycznie uaktualniać stany magazynowe i generować dokumentację magazynową podczas wystawiania faktur sprzedaży. Cechą modułu ma być także śledzenie rozliczeń należności z dłużnikami, generowanie wezwań do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami za zwłokę, posiadać rozbudowane raportowanie np. analiza faktur sprzedaży ze względu na kontrahenta, okres, cennik itp. Ma zawierać system przydziału rabatów (towarów i grup towarów - dla klientów i grup klientów), posiadać także możliwość pracy z wieloma walutami i możliwość uwzględniania zaliczek. Moduł ma generować szeroką gamę raportów, takich jak: zestawienie sprzedaży pod dowolnym kątem (kontrahenta, towarów, itp.), noty odsetkowe, wezwania do zapłaty, kaucje, faktury zaliczkowe, rentowność sprzedaży). 2. Stworzenie modułu zakupów. Moduł zakupów ma umożliwiać sprawne zarządzanie zakupami i zamówieniami. Obszar logistyki oraz niezbędne czynności zmierzające do utrzymania ciągłości procesów biznesowych wspierane są funkcjami w obrębie tego modułu. Tworzenie planów odtworzenia oraz zapotrzebowania realizowane ma być poprzez funkcję inteligentnego planowania MRP. Moduł ma umożliwiać bezpośrednie przekierowanie złożonego zamówienia do systemu informatycznego Markslojd Sp. z o.o. bez konieczności ręcznego 2

3 wprowadzania parametrów zamówionego towaru. Moduł ma umożliwiać automatyczną rezerwację i potwierdzenie dostępności towaru po wpłynięciu zamówienia. Proces zakupu towaru ma kończyć się zatwierdzeniem faktury wystawionej przez dostawcę poprzez opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Moduł zakupów ma być wyposażony w automatyczne potwierdzenie dostępności produktu, rezerwację dostępnego produktu, potwierdzenie poprawnego zamówienia, zamówienie u partnera dostawcy, zatwierdzenie faktury od partnera dostawcy za pomocą podpisu elektronicznego. 3. Stworzenie modułu gospodarki magazynowej. Jego podstawowe funkcje to zarządzanie dokumentami magazynowymi, raportowanie w różnych przekrojach, inwentaryzacja, dokumentowanie obrotu magazynowego. Moduł gospodarki magazynowej ma oferować odpowiedni zestaw funkcji pozwalających na pełną kontrolę nad stanem magazynu. Ma umożliwiać zarządzanie kartoteką towarów, wystawianie, edycję, przeglądanie i drukowanie różnego rodzaju dokumentów magazynowych, sporządzanie podstawowych zestawień magazynowych jak stany magazynowe, bilans, zestawienia dokumentów magazynowych wg licznych kryteriów, inwentaryzację, przyjęcie i dystrybucję towarów. Ze względu na większą ilość magazynów firmy Markslojd Sp. z o. o., system ma uwzględnić strukturę terytorialną (magazyn główny, podmagazyny), które zdefiniowane będą przy parametryzacji systemu na podstawie struktury organizacyjnej firmy. Moduł ma umożliwiać także prowadzenie ewidencji zdarzeń zachodzących w codziennej pracy magazynu takich jak: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne oraz korekty i zwroty magazynowe, a także zwroty opakowań. Wraz z rejestracją zdarzenia gospodarczego ma być generowany odpowiedni dokument księgowy. Dokumenty magazynowe wystawiane automatycznie podczas tworzenia dokumentów sprzedaży i zakupów mają się znaleźć w ewidencji dokumentów magazynowych. Użytkownik systemu ma korzystać z gotowych kartotek kontrahentów i towarów. Każdy rodzaj dokumentu magazynowego ma posiadać własny typ, co ma umożliwić dodatkowe katalogowanie i uporządkowanie. Kartoteka towarów ma umożliwić zdefiniowanie bazy towarów przechowywanych w magazynie. Dla towarów gromadzone mają być wszystkie podstawowe informacje: nazwa, numery katalogowe, w tym kod kreskowy, ceny, stan minimalny, stawka VAT, jednostka miary, minimalna marża, rozmieszczenie w magazynie, opis oraz lista dostawców, producentów, odbiorców wraz z cenami. Zarejestrowane towary mogą być łączone w grupy towarowe. Towar może wystąpić w wielu grupach towarowych. Możliwe jest również łączenie kilku towarów w tzw. komplety. W systemie wyróżnić można dodatkowo towary będące opakowaniami. Funkcja inwentaryzacji magazynu ma pozwolić na przeprowadzenie i raportowanie inwentaryzacji magazynów. Moduł ma umożliwić przygotowanie i wydruk dokumentów spisów z natury, ich rejestrację po przeprowadzonej kontroli oraz wykazać różnice pomiędzy stanem magazynowym wynikającym z zarejestrowanych w systemie operacji, a faktycznym stanem w magazynie. Integracja funkcji magazynowych z innymi modułami w tym głównie z Modułem Sprzedaży oraz Modułem Zakupów ma uprościć i przyspieszyć obsługę magazynów. W systemie będzie istnieć możliwość automatycznego wystawiania dokumentów WZ (wydanie zewnętrzne) do faktur sprzedażowych i faktur do WZ 4. Stworzenie modułu CRM. Moduł obejmuje funkcjonalność systemu związaną z kontaktami z klientami, zarówno w zakresie działań przedsprzedażowych jak i posprzedażowych. Ma wspomagać firmę w profesjonalnej obsłudze klienta. Moduł ma umożliwić definiowanie i obsługę wieloetapowych kampanii, które mogą być wykorzystywane nie tylko w kontekście marketingowym, ale również jako kampanie serwisowe, windykacyjne, zarządzania projektem, zarządzania wizytami itp. Uruchomienie kampanii może się odbyć na podstawie wcześniej zdefiniowanego wzorca, lub ręcznie, z wykorzystaniem zdefiniowanych wzorców etapów oraz słownika zadań. 3

4 Dla każdej kampanii można zdefiniować wartościowo lub ilościowo konkretny cel, przypisać budżet oraz określić ramy czasowe jej poszczególnych etapów. Przy pomocy raportu dla kampanii można na każdym etapie jej realizacji śledzić terminowość przeprowadzanych akcji, stopień wykorzystania budżetu, czy stopień realizacji złożonego celu. System ma pozwalać na łączenie kampanii w łańcuchy, np. jeżeli działania z danym klientem w ramach określonej kampanii zostały już zakończone, może on automatycznie trafiać do kolejnej. Takie działanie może być dodatkowo warunkowane zakończeniem kampanii sukcesem albo porażką z określonym kodem fiaska. Moduł ma pomagać w planowaniu kontaktów, gromadzeniu informacji odnośnie przeprowadzonych spotkań, rozmów telefonicznych oraz przypisywać określone zadania pracownikom. Za pomocą modułu CRM możliwa ma być obsługa klientów firmy poprzez rejestrację kontaktów, a także harmonogramowanie zadań oraz rejestrację zakończonych czynności. Moduł ma pozwalać na powiązanie plików, dokumentów oraz projektów z określonym kontaktem lub zadaniem. 5. Stworzenie modułu zarządzania dokumentami. Moduł ten przeznaczony jest do gromadzenia, indeksowania, udostępniania i wyszukiwania różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących do niej z zewnątrz. Ma umożliwiać precyzyjne wyszukiwanie dokumentów wg różnych kryteriów. Dokumenty mogą być zapisywane z dysku, bezpośrednio skanowane, pojawiać się w systemie poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto moduł umożliwia zdefiniowanie i obsługę procesów przepływu dokumentów w całej firmie (workflow). Moduł Zarządzania dokumentami ma dostarczać funkcji pozwalających realizować wiele działań, począwszy od rejestrowania dokumentów, przez ich porządkowanie, klasyfikację, wersjonowanie, udostępnianie, archiwizację aż do zarządzania ich obiegami. Moduł ma być zintegrowany z innymi modułami systemu. Pozwoli to na zapis odnośników do takich dokumentów systemu, jak faktury sprzedaży i zakupów (w tym zeskanowane oryginały dokumentów), zadania, kontrahenci, aktywności, oferty a także formularze zdefiniowane w CRM oraz ich obsługę zgodnie z możliwościami modułu. Ponadto ma umożliwiać także przechowywanie przykładowo zdjęć towarów magazynowych, instrukcji obsługi, umów z kontrahentami, które mogą być wykorzystywane w innych modułach. Także faktury elektroniczne z podpisem cyfrowym (zakupowe i sprzedażowe) mogą znaleźć się w archiwum dokumentów Modułu zarządzania dokumentami. 6. Stworzenie modułu finansowo- księgowego. Moduł Finansowo-księgowy musi spełniać wymogi Ustawy o rachunkowości w zakresie zapisów księgowych prowadzonych w formie elektronicznej. Moduł ma automatyzować wpisy do dziennika i identyfikować osoby odpowiedzialne za treść zapisu. Moduł ma na celu wspierać sprawdzanie poprawności przetworzenia i kompletności oraz identyczności zapisów. Moduł finansowo-księgowy ma umożliwić prowadzenie pełnej księgowości opartej o plan kont. Musi pozwalać zdefiniować przebieg standardowych typów księgowań, dzięki czemu osoby wprowadzające dane będą mogły posługiwać się jedynie pojęciami zdarzeń ekonomicznych, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z systemem kont. Moduł ma być ściśle zintegrowany z pozostałymi elementami modułami całego systemu firmy Markslojd Sp. z o. o. by zminimalizować pracę potrzebną do prowadzenia ksiąg. Moduł ma umożliwiać prowadzenie rejestru zakupu oraz rejestru sprzedaży objętej VAT. Pogrupowanie dokumentów w rejestry VAT umożliwia wykonanie szeregu zestawień i raportów, a także sporządzenie deklaracji VAT-7, czy VAT-UE. Możliwe ma być wystawienie deklaracji CIT-2. Projekt obejmuje wdrożenie systemu B2B obejmującego firmę Markslojd sp. z o.o. oraz jej 6 partnerów. Markslojd sp. z o.o. prowadzi z partnerami stałą współpracę biznesową. 4

5 Automatyzacja współpracy dotyczy obecnych przedsięwzięć realizowanych wspólnie przez firmy. Wdrożony system B2B będzie polegał na automatyzacji następujących procesów biznesowych: 1. Automatyzacja przepływu dokumentów handlowych. Usprawnienie będzie polegało na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów handlowych np. faktur. Partner będzie miał możliwość wystawić fakturę w formie elektronicznej. Faktura będzie mogła być automatycznie wysłana na adres poczty elektronicznej Wnioskodawcy. Wdrożenie systemu Elektronicznej Wymiany Danych EDI. 2. Proces zarządzania informacją sprzedażową: Zarządzanie informacją sprzedażową to wszelkie działania regulujące jakość i płynność zarządzania stosunkami biznesowymi z klientem. Proces stanowi połączenie pomiędzy partnerami, zarówno tym, będącym dostawcą, jak i pozostałymi partnerami biznesowymi. System zapewni płynność zarządzania informacją dzięki wprowadzeniu automatycznych zmian statusu obsługi klienta w zależności od etapu, na jakim znajduje się zamówienie. Dzięki temu możliwym będzie maksymalnie szybkie przekazanie informacji odbiorcy i sfinalizowanie transakcji. 3. Proces obsługi płatności: Wprowadzenie automatycznego obiegu faktur za wykonane zlecenia, generowanych automatycznie na podstawie sporządzonych raportów sprzedażowych wpłynie na znaczne usprawnienie współpracy w zakresie rozliczania działań biznesowych. Każda faktura zmienia się w zależności od statusu realizowanego wniosku i terminowości spłat. Zaprojektowany system klasy B2B zapewni automatyczne generowanie raportów działań w ramach współpracy z danym Partnerem, wskazując na status obsłużonego klienta. Całość związana jest także z weryfikacją zobowiązań finansowych ze strony wprowadzonego do systemu klienta. 4. Proces archiwizacji danych: Proces archiwizacji danych bezpośrednio związany z pozostałymi procesami, zapewniający właściwe przechowywanie informacji na temat realizowanej współpracy, szybkie dotarcie do składanych w przeszłości zamówień, ustalanie na tej podstawie dalszych warunków współpracy. Dostęp do systemu klasy B2B zapewni realizację wszystkich procesów wewnątrz systemu, bez konieczności przesyłania informacji pocztą zwykłą i elektroniczną, a także znacznie ograniczając prowadzone rozmowy telefoniczne. Z powyższych względów wszelkie dane (w tym faktury elektroniczne) będące przedmiotem wymiany między przedsiębiorstwami będą mogły być automatycznie katalogowane zapewniająca szybki dostęp. Wszelkich dodatkowych i szczegółowych informacji udziela: Jacek Kałużny telefon: adres mailowy: Realizacja projektu obejmie 3 etapy: Etap I: Usługa informatyczna o charakterze doradczym w zakresie przygotowania specyfikacji wymagań oraz analizy przedwdrożeniowej. Usługa będzie polegała na 5

6 wykonaniu analizy dotyczącej zaprojektowania, wymagań oraz niezbędnych prac dla wdrożenia systemu B2B. Określone zostaną rozwiązania informatyczne względem systemu. Analiza obejmie również działania niezbędne dla przygotowania czynności mających na celu stworzenie platformy EDI wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nastąpi rozpoznanie i analiza technologii systemów informatycznych będących przedmiotem integracji. Działanie jest niezbędne dla realizacji projektu opartego o elektroniczną wymianę dokumentów i podpis elektroniczny, przygotowując dane i analizy konieczne dla wykonania platformy i określenia parametrów technologii i sprzętu wykorzystywanego do wykonania licencji. Usługa zostanie zlecona firmie zewnętrznej specjalizującej się w branży IT. Dokument końcowy: zalecenia wykonawcze. - termin realizacji: Usługa informatyczna w zakresie optymalizacji baz danych systemu. Zakup usługi eksperckiej w zakresie optymalizacji baz danych systemu. Oznacza to odpowiednie zaprojektowanie bazy danych oraz operacji wykonywanych na niej, tak aby jak najmniej obciążały one serwer, oraz aby dane nie zajmowały aż tyle cennego miejsca. W ramach usługi zredukowany zostanie do minimum czas potrzebny na przetwarzanie zapytań w systemie, optymalnie wykorzystane posiadane zasoby sprzętowe, nastąpi eliminacja przestojów w pracy systemu. - termin realizacji: Zakup serwera do obsługi aplikacji wraz z oprogramowaniem : dla zapewnienia właściwego zaplecza technicznego do uruchomienia aplikacji niezbędne jest zakupienie serwera, który zapewni szybki czas realizacji powierzonych mu zadań i będzie w stanie przechować wszystkie dane niezbędne do procesowania wniosków. Serwer musi zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych danych nawet przy awarii dysku twardego. Minimalne wymagania techniczne: Procesor Intel Xeon E GHz posiadający 8 rdzeni i do 768GB pojemności pamięci, dwugniazdowy, pojemność pamięci dyskowej 1 TB, pojemność pamięci operacyjnej 32 GB RAM, wsparcie dla technologii Hyper-Threading, Turbo Boost, Trusted Execution oraz VT-x, 2 dyski SSD 240GB SATA III w RAID 1 przeznaczonych na system operacyjny oraz 6 dysków 2TB SATA II RAID 6 (+ 2 dyski zapasowe gotowe do podmiany), 8 portowy kontroler RAID Adaptec Gb/s z modułem podtrzymania bateryjnego ZMCP, nagrywarka DVD-RW. termin realizacji: Zakup serwera back-up : Minimalne wymagania techniczne: IBM x3650 M3, SPEC CPU2006 Benchmark, Six-Core Intel Xeon Processor X GHz, pojemność pamięci dyskowej 1 TB, pojemność pamięci operacyjnej 16 GB RAM. - termin realizacji: Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Sprzedaż. 6. Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Gospodarka magazynowa 7. Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Zakupy. 6

7 8. Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Zarządzanie dokumentami 9. Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwera do obsługi aplikacji W ramach powyższych modułów systemu B2B zostaną wykonane również niezbędne prace konfiguracyjno-wdrożeniowe i testowe. Etap II: W ramach II etapu zostaną podjęte dalsze prace mające na celu stworzenie platformy B2B (część 2 tworzonej aplikacji). 1. Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Stworzenie modułu CRM termin realizacji: Zakup licencji aplikacji systemu B2B moduł: Stworzenie modułu finansowoksięgowy termin realizacji: Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe całego systemu część 1 termin realizacji: Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji, konfiguracji oraz parametryzacji aplikacji informatycznej część 1 termin realizacji: Etap III: Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe całego systemu część 2 testy końcowe. termin realizacji: Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji, konfiguracji oraz parametryzacji aplikacji informatycznej część 2 prace końcowe. termin realizacji: System zostanie poddany testom wydajnościowym, obciążeniowym oraz użyteczności. Testy będą miały za zadanie przygotowanie oraz ochronę platformy oraz dużej ilości poufnych danych klientów przed wrogimi atakami na aplikacje. Zabezpieczenia muszą spełniać standardy wyznaczone przez GIODO w zakresie danych osobowych, określone na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Odbędzie się również instalacja i przetestowanie wszystkich podpisów elektronicznych w obrębie systemu oraz Elektronicznej Wymiany Danych EDI. 7

8 Uwagi: Licencje na oprogramowanie dla wszystkich aplikacji objętych ofertą dotyczą dwudziestu użytkowników Nie dopuszcza się ofert częściowych. Oferty muszą obejmować realizację całości projektu. Termin składania ofert upływa w dniu: o godzinie Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: 100 % ceny. Złożona oferta powinna zawierać: nazwę i adres oferenta datę sporządzenia termin ważności oferty podpis oferenta wraz z pieczątką firmową ceny netto i brutto dla poszczególnych podpunktów każdego etapu oraz całkowitą cenę netto i brutto zgodnie z poniższą tabelą 8

9 LP Nazwa Termin realizacji Cena netto (zł) Cena brutto (zł) Etap I: Usługa informatyczna o charakterze doradczym w zakresie przygotowania specyfikacji wymagań oraz analizy przedwdrożeniowej - analiza Usługa informatyczna w zakresie optymalizacji baz danych systemu Zakup serwera do obsługi aplikacji wraz z oprogramowaniem Zakup serwera back-up Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Sprzedaż Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu Gospodarka magazynowa Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Zakupy Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Zarządzanie dokumentami Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji i konfiguracji serwera do obsługi aplikacji Etap II: Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu CRM Zakup licencji na aplikacje typu B2B: Stworzenie modułu finansowoksięgowy Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe całego systemu-część Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji, konfiguracji oraz parametryzacji aplikacji informatycznej - część Etap III: Testy wydajnościowe oraz obciążeniowe całego systemu-część Usługa wdrożeniowa dotycząca instalacji, konfiguracji oraz parametryzacji aplikacji informatycznej - cześć Cena całkowita.. podpis 9

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość.

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. SMULDERS POLSKA Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 23 68-100 Żagań Zapytanie ofertowe Żagań, 07.11.2013 r. W związku z realizacją projektu pn. Smulders Polska Wdrożenie systemu automatyzującego współpracę biznesową

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo