Odbieranie wiadomości elektronicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbieranie wiadomości elektronicznych."

Transkrypt

1 Odbieranie wiadomości elektronicznych. Aplikacja KlientPop dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki UO ul. Oleska 48, Opole

2 Protokół POP3 POP3, (ang.) Post Office Protocol version 3. RFC 1939,J. Myers, M. Rose, Post Office Protocol - Version 3, May 1996, Obsoletes RFC 1725, Updated-By RFC 1957, RFC 2449 RFC 1957, R. Nelson, Some Observations on Implementations of the Post Office Protocol (POP3), June 1996, Updates RFC 1939, Status: INFO. RFC 2449, R. Gellens, C. Newman, L. Lundblade, POP3 Extension Mechanism, November 1998, Updates RFC 1939, Updated-By RFC Protokół służący do odbierania wiadomości ze skrzynek pocztowych (ang. mailboxes) znajdujących się na serwerach POP3. W warstwie transportowej serwery POP3 wykorzystuje protokół TCP, port 110. Komunikaty POP mają strukturę wiadomości tekstowej w formacie 'Internet text messages, RFC RFC 5322, P. Resnick, Internet Message Format, 2008, Obsoletes RFC 2822, Status: DRAFT STANDARD 2

3 Obiór wiadomości z serwera POP3 Klient POP3 może połączyć sie z serwerem i pobrać wszystkie wiadomości z katalogu Inbox serwera. Sesja między klientem a serwerem POP podzielona jest na stany: stan uwierzytelnienia i autoryzacji (AUTHORIZATION state), stan transakcji (TRANSACTION state), stan uaktualniania (UPDATE state). 3

4 Obiór wiadomości z serwera POP3 Po nawiązaniu połączenia TCP klienta z serwerem POP3, następuje rozpoczęcie sesji POP. Proces odbioru poczty z serwera POP: nawiązanie połączenia klienta z serwerem (budowa połączenia TCP), serwer wysyła sygnał gotowości (wiadomość 'greeting ), identyfikacja klienta na serwerze (uwierzytelnienie), przyznanie praw dostępu (autoryzacja), pytanie o liczbę wiadomości do odbioru (stan transakcji), wyznaczenie wielkości każdej wiadomości do odbioru (stan transakcji), odbiór wiadomości (stan transakcji), uaktualnianie stanu konta pocztowego po otrzymaniu komendy QUIT od klienta (stan aktualniania), zamknięcie sesji przez serwer wiadomością 'goodbye', (stan uaktualniania). 4

5 Przykład sesji POP3 S: <wait for connection on TCP port 110>... C: <open connection> S: +OK POP3 server ready C: APOP mrose c4c9334bac560ecc979e58001b3e22fb S: +OK mrose's maildrop has 2 messages (320 octets) C: STAT S: +OK C: LIST S: +OK 2 messages (320 octets) S: S: S:. C: RETR 1 S: +OK 120 octets S: <the POP3 server sends message 1> S:. C: DELE 1 S: +OK message 1 deleted C: RETR 2 S: +OK 200 octets S: <the POP3 server sends message 2> S:. C: DELE 2 S: +OK message 2 deleted C: QUIT S: +OK deley POP3 server signing off (maildrop empty) C: <close connection> S: <wait for next connection> 5

6 Komendy klienta POP3 stan uwierzytelnienia Komendy klienta POP3 w stanie uwierzytelnienia: USER name - nazwa użytkownika. PASS password - hasło użytkownika (string). QUIT - koniec sesji, brak argumentów. Stan uwierzytelnienia sesji POP zaczyna się gdy serwer potwierdzi gotowość odbioru wiadomości: S: +OK POP3 server ready W stanie uwierzytelnienia sesji klient wysyła do serwera nazwę skrzynki i hasło. Przykład: Użycie komendy USER. C: USER frated S: -ERR sorry, no mailbox for frated here Przykład: Użycie komendy USER i PASS. C: USER mrose S: +OK mrose is a real hoopy frood C: PASS secret S: +OK mrose's maildrop has 2 messages (320 octets) Przykład: Użycie komendy PASS. C: PASS secret S: -ERR maildrop already locked 6

7 Komendy klienta POP3 stan uwierzytelnienia Przed przejściem do stanu transakcji serwer POP blokuje skrzynkę do wyłącznego użycia przez klienta POP w otwartej sesji. Do momentu przejścia do stanu uaktualniania nie jest możliwa modyfikacja lub usunięcie wiadomości ze skrzynki. Po potwierdzeniu przez serwer blokady skrzynki komenda +OK, sesja przechodzi w stan transakcji. 7

8 Komendy klienta POP3 stan transakcji Komendy klienta POP w stanie transakcji: STAT Pytanie o widomości, brak argumentów. Składania: STAT Odpowiedź: +OK liczbamaili wielkoscmaili LIST RETR DELE NOOP Pytanie o wszystkie wiadomości lub wiadomości o określonym numerze maila (message-id). Składania: LIST [message-id] Odpowiedź: +OK liczbamaili wielkoscmaili +OK kolejnynumermaila wielkoscmailia Polecenie wysłania wiadomości o danym identyfikatorze (id). Składania: RETR message-id Odpowiedź: +OK wielkoscmailia, przesyłane są kolejno pakiety z danymi. Polecenie usunięcia wiadomości, serwer zaznacza wiadomość jako: 'do usunięcia'. Usunięcie następuje w stanie uaktualniania. Składania: DELE message-id Odpowiedź: +OK message deleted lub -ERR no such message Oznacza brak działania serwera, brak argumentów. Po tej komendzie serwer POP3 zwraca komunikat: +OK. Składania: NOOP Odpowiedź: +OK RSET Brak argumentów, serwer usuwa status wiadomości 'do usunięcia', ostatnia wiadomość uzyskuje numer 0. Składania: RSET Odpowiedz: +OK liczbawiadomosci. LAST Brak argumentów, serwer zwraca numer ostatniej wiadomości. Składania: LAST Odpowiedz: +OK nn 8

9 Komendy klienta POP3 stan uaktualniania Komendy klienta POP w stanie uaktualniania: QUIT serwer usuwa odebrane wiadomości przez klienta. Składania: QUIT Odpowiedz: +OK 9

10 Opcjonalne komendy klienta POP3 Komendy opcjonalne w stanie uwierzytelnienia: APOP uwierzytelnienie bez wysyłania hasła, serwer przy powitaniu wysyła znacznik czasu (timestamp), np. klient POP wysyła user_id i liczbę 'digest wyliczoną ze znacznika czasu algorytmem MD5). Składania: C: APOP nazwaskrzynki digest Odpowiedź: S: +OK maildrop locked and ready lub -ERR permission denied Komendy opcjonalne w stanie transakcji: TOP serwer zwraca nagłówek wiadomości i liczbę linii wiadomości. Składania: TOP message-id n Odpowiedź: +OK, kolejne wiadomości zawierają: nagłówek, pusta linia, n linii wiadomości, lub -ERR UIDL Komenda 'unique-id listing'. Serwer zwraca identyfikatory wszystkich wiadomości lub identyfikator wiadomości o danym numerze msg. Identyfikator wiadomości to max. 70 bajtowy string (z zakresu 0x21-0x7E) nadawany przez serwer POP3 każdej wiadomości. Po komendzie UIDL wiadomości zaznaczone jako usunięte nie są zawracane przez serwer. Składania: UIDL [msg] Odpowiedź: +OK [numerwiadmosci] identyfikatory 10

11 Opcjonalne komendy klienta POP3 Przykład: Użycie komendy APOP. S: +OK POP3 server ready C: APOP mrose c4c9334bac560ecc979e58001b3e22fb S: +OK maildrop has 1 message (369 octets) Przykład: Użycie komendy UIDL. C: UIDL S: +OK S: 1 whqtswo00wbw418f9t5jxywz S: 2 QhdPYR:00WBw1Ph7x7 S:.... C: UIDL 2 S: +OK 2 QhdPYR:00WBw1Ph7x7... C: UIDL 3 S: -ERR no such message, only 2 messages in maildrop 11

12 Rozszerzania Protokołu POP3. RFC RFC 2449 definiują rozszerzania protokołu POP3 o mechanizmy zarządzania serwerem POP. Wprowadzono nowe polecenia: SASL, RESP-CODES, LOGIN-DELAY, PIPELINING, EXPIRE, IMPLEMENTATION. SASL - Simple Authentication and Security Layer. Lista 'możliwości' serwera - capabilities list zwracana jest po komendzie CAPA. Komenda CAPA może być stosowana w stanie uwierzytelnienia i w stanie transakcji. Składania: CAPA Początkowa lista parametrów (Initial Set of Capabilities): TOP polecenie TOP jest obsługiwane przez serwer. USER polecenia USER, PASS są obsługiwane przez serwer. SASL mechanizm identyfikacji SASL jest obsługiwany. RESP-CODES informacja, że tekst odpowiedzi w nawiasach [..] jest rozszerzeniem kodu odpowiedzi., LOGIN-DELAY określa min. czas (w sekundach) między logowaniami. PIPELINING serwer akceptuje przesłanie listy komend, zamiast trybu: polecenie-odpowiedź. EXPIRE serwer informuje klienta jak długo wiadomość będzie przechowywana na serwerze. UIDL polecenie UIDL jest obsługiwane przez serwer. IMPLEMENTATION serwer zwraca informacje o implementacji. 12

13 Przykład listy parametrów Przykład listy parametrów zwracanych przez serwer POP: C: CAPA S: +OK Capability list follows S: TOP S: USER S: SASL CRAM-MD5 KERBEROS_V4 S: RESP-CODES S: LOGIN-DELAY 900 S: PIPELINING S: EXPIRE 60 S: UIDL S: IMPLEMENTATION Shlemazle-Plotz-v302 S:. 13

14 Klient POP Namespace: Microsoft.Crm.Tools. .Providers Assembly: Microsoft.Crm.Tools. Providers.dll Provider Object Model Provider Base Classes // Provides an overview of the provider base classes. Service Logging Classes Configuration Classes // Provides an overview of the classes used to log errors. // Provides an overview of the classes used to read information from Router configuration file. 14

15 Provider Base Classes 15

16 Klient POP Microsoft.Crm.Tools. .Providers Classes (wybór) Message Provider //Represents an message. //Provides a base class for all providers. Exchange Message //Represents an Exchange message. Mime Message Pop3Client Pop3 Message //Represents an message in MIME format. //Provides the protocol for communications with a POP3 server. //Represents a POP3 message. 16

17 Pop3Client class Constructors Pop3Client // Initializes a new instance of the Pop3Client class. public Pop3Client(IPAddress pop3address, int connectiontimeout); public Pop3Client(string pop3server, int connectiontimeout); public Pop3Client(IPAddress pop3address, int pop3port, int connectiontimeout); public Pop3Client(string pop3server, int pop3port, int connectiontimeout); Static method CertificateValidationCallback // Validates a server certificate. public static bool CertificateValidationCallback( Object sender, X509Certificate certificate, X509Chain chain, SslPolicyErrors sslpolicyerrors ); 17

18 Pop3Client class Instance methods AuthenticateClearText AuthenticateNtlm Connect //Authenticates to the POP3 server using clear text. //Authenticates to the POP3 server using NTLM. //Connects to the POP3 server. public void Connect( bool usessl); DeleteMessage // Deletes a message. public void DeleteMessage( int messagepos); Disconnect Dispose DownloadHeaders DownloadMessage // Disconnects from the POP3 server. // Disposes the Pop3Client object instance. // Downloads message headers. // Downloads the entire message (body and header). public string DownloadMessage(int messagepos); RetrieveMessageCount // Retrieves the message count. public int RetrieveMessageCount(); 18

19 Pop3Client class Instance Property ConnectionState // Gets the connection state. public ConnectionState ConnectionState get; Disconnected 0, Authorization 1,Transaction 2, Update 3 Pop3Port Pop3Server WelcomeBanner // Gets the POP3 server port. // Gets the POP3 server name. // Gets the POP3 server welcome banner. 19

20 IPAddress Class Public property (wybór) AddressFamily IsIPv4MappedToIPv6 IsIPv6Multicast IsIPv6SiteLocal ScopeId //Gets the address family of the IP address. //Gets whether the IP address is an IPv4-mapped IPv6 address. //Gets whether the address is an IPv6 multicast global address. //Gets whether the address is an IPv6 site local address. //Gets or sets the IPv6 address scope identifier. Public methods (wybór) GetAddressBytes GetHashCode GetType GetAddressBytes MapToIPv4 ToString //Provides a copy of the IPAddress as an array of bytes. //Returns a hash value for an IP address. //Gets the Type of the current instance. //Provides a copy of the IPAddress as an array of bytes. //Maps the IPAddress object to an IPv4 address. //Converts an Internet address to its standard notation. Public methodstatic (wybór) HostToNetworkOrder(Int32) //Converts an integer value from host byte order to network byte order. NetworkToHostOrder(Int32) //Converts an integer value from network byte order to host byte order. IsLoopback //Indicates whether the specified IP address is the loopback address. Parse //Converts an IP address string to an IPAddress instance. TryParse //Determines whether a string is a valid IP address. MapToIPv4 //Maps the IPAddress object to an IPv4 address. 20

21 Klient POP using System; using System.Collections; using System.IO; using System.Net; using System.Net.Sockets; using System.Threading; using System.Text; using System.Text.RegularExpressions; using System.Diagnostics; namespace Pop3 public class Pop3Client private Pop3Credential m_credential; private const int m_pop3port = 110; private const int MAX_BUFFER_READ_SIZE = 256; private long m_inboxposition = 0; private long m_directposition = -1; private Socket m_socket = null; private Pop3Message m_pop3message = null; 21

22 public Pop3Credential UserDetails set m_credential = value; get return m_credential; public string From get return m_pop3message.from; public string To get return m_pop3message.to; public string Subject get return m_pop3message.subject; public string Body get return m_pop3message.body; public IEnumerator MultipartEnumerator get return m_pop3message.multipartenumerator; public bool IsMultipart get return m_pop3message.ismultipart; public Pop3Client(string user, string pass, string server) m_credential = new Pop3Credential(user,pass,server); 22

23 Klient POP private Socket GetClientSocket() Socket s = null; try IPHostEntry hostentry = null; // Get host related information. hostentry = Dns.Resolve(m_credential.Server); foreach(ipaddress address in hostentry.addresslist) IPEndPoint ipe = new IPEndPoint(address, m_pop3port); Socket tempsocket = new Socket(ipe.AddressFamily, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); tempsocket.connect(ipe); if(tempsocket.connected) // we have a connection return this socket s = tempsocket; break; else continue; 23

24 Klient POP catch(exception e) throw new Pop3ConnectException(e.ToString()); // throw exception if can't connect... if(s == null) throw new Pop3ConnectException("Error : connecting to " +m_credential.server); return s; 24

25 Klient POP //send the data to server private void Send(String data) if(m_socket == null) throw new Pop3MessageException("Pop3 connection is closed"); try // Convert the string data to byte data // using ASCII encoding. byte[] bytedata = Encoding.ASCII.GetBytes(data+"\r\n"); // Begin sending the data to the remote device. m_socket.send(bytedata); catch(exception e) throw new Pop3SendException(e.ToString()); 25

26 Klient POP private string GetPop3String() if(m_socket == null) throw new Pop3MessageException("Connection to POP3 server is closed"); byte[] buffer = new byte[max_buffer_read_size]; string line = null; try int bytecount = m_socket.receive(buffer,buffer.length,0); line = Encoding.ASCII.GetString(buffer, 0, bytecount); catch(exception e) throw new Pop3ReceiveException(e.ToString()); return line; 26

27 Klient POP private void LoginToInbox() string returned; // send username... Send("user "+m_credential.user); // get response... returned = GetPop3String(); if(!returned.substring(0,3).equals("+ok") ) throw new Pop3LoginException("login not excepted"); // send password... Send("pass "+m_credential.pass); // get response... returned = GetPop3String(); if(!returned.substring(0,3).equals("+ok") ) throw new Pop3LoginException("login/password not accepted"); 27

28 Klient POP public long MessageCount get long count = 0; if(m_socket==null) throw new Pop3MessageException("Pop3 server not connected"); Send("stat"); string returned = GetPop3String(); // if values returned... if( ]+([0-9]+)[ ]+.*$").Success ) // get number of s... count = long.parse( ]+([0-9]+)[ ]+.*$","$1") ); return(count); 28

29 Klient POP public void CloseConnection() Send("quit"); m_socket = null; m_pop3message = null; public bool Delete () bool ret = false; Send("dele "+m_inboxposition); string returned = GetPop3String(); if( ) return ret; ret = true; 29

30 public bool Next (long directposition) bool ret; if( directposition >= 0 ) m_directposition = directposition; ret = Next (); else throw new Pop3MessageException("Position less than zero"); return ret; public bool Next () string returned; long pos; if(m_directposition == -1) if(m_inboxposition == 0) pos = 1; else pos = m_inboxposition + 1; else pos = m_directposition+1; m_directposition = -1; 30

31 Klient POP // send username... Send("list "+pos.tostring()); // get response... returned = GetPop3String(); // if does not exist at this position // then return false... if( returned.substring(0,4).equals("-err") ) return false; m_inboxposition = pos; // strip out CRLF... string[] nocr = returned.split(new char[] '\r' ); // get size... string[] elements = nocr[0].split(new char[] ' ' ); long size = long.parse(elements[2]); //... else read data m_pop3message = new Pop3Message(m_inboxPosition,size,m_socket); return true; 31

32 Klient POP public void OpenInbox() // get a socket... m_socket = GetClientSocket(); // get initial header from POP3 server... string header = GetPop3String(); if(!header.substring(0,3).equals("+ok") ) throw new Exception("Invalid initial POP3 response"); // send login details... LoginToInbox(); 32

33 33

TIN Techniki Internetowe lato 2015

TIN Techniki Internetowe lato 2015 TIN Techniki Internetowe lato 2015 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokół IP i prot. transportowe: UDP,

Bardziej szczegółowo

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail

Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail Java Enterprise Edition spotkanie nr 1 (c.d.) JavaMail 1 Wprowadzenie JavaMail 1.4 (opiera się na JavaBean Activation Framework (JAF) 1.1) odbieranie, tworzenie i wysyłanie wiadomości elektronicznych w

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 1. Poczta elektroniczna protokół SMTP, protokół POP, protokół IMAP. 2. Zdalna praca - Telnet. 3. Transfer plików usługa FTP.

Plan wykładu. 1. Poczta elektroniczna protokół SMTP, protokół POP, protokół IMAP. 2. Zdalna praca - Telnet. 3. Transfer plików usługa FTP. Plan wykładu 1. Poczta elektroniczna protokół SMTP, protokół POP, protokół IMAP. 2. Zdalna praca - Telnet. 3. Transfer plików usługa FTP. 1 Poczta elektroniczna 1. Wysyłanie wiadomości e-mail protokół

Bardziej szczegółowo

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery

Protokół DNS. Aplikacja dnsquery Protokół DNS Domain Name System Aplikacja dnsquery dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Protokół DNS DNS, (ang.) Domain Name System.

Bardziej szczegółowo

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP

Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP Programowanie Sieciowe 2 Protokoły komunikacyjne: FTP mgr inż. Tomasz Jaworski tjaworski@kis.p.lodz.pl http://tjaworski.kis.p.lodz.pl/ Protokoły komunikacyjne FTP File Transfer Protocol 2 Informacje o

Bardziej szczegółowo

Hipertekst w sieci: WWW

Hipertekst w sieci: WWW Hipertekst w sieci: WWW World Wide Web (WWW) sieć połączonych ze sobą stron hipertekstowych hipertekst: pierwszy pomysł 1945 tekst zawierający odnośniki do innych tekstów wybranie odnośnika przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki. Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com

Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki. Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com Postfix Debian Etch 4.0 + dodatki Autor: Wiktor Łyczywek ver. 1.1 wiktor.lyczywek(at)gmail(dot)com 1 Spis treści: Spis treści:... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Postfix... 3 1.2 SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)...

Bardziej szczegółowo

1. FTP (File Transfer Protocol)

1. FTP (File Transfer Protocol) Celem ćwiczenia jest zaprezentowanie wykorzystania protokołu FTP (tzn. implementujących go narzędzi i samego protokołu). Podrozdziały 1.2 i 1.3 nie są przeznaczone do szczegółowego czytania podczas laboratorium.

Bardziej szczegółowo

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. iseries FTP iseries FTP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści FTP...................................... 1 Co nowego w wersji V5R1..............................

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol

Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Sieci Komputerowe Protokół DHCP Dynamic Host Configuration Protocol dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Zagadnienia Protokół DHCP

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE

SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE 1 SIECI KOMPUTEROWE WPROWADZENIE Jacek Kobus Instytut Fizyki UMK 2007/8 http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91 b.jpg 2 Jak powstała Sieć? 3 Czy zostaliśmy złapani w Sieć? Rozwój

Bardziej szczegółowo

Postfix Dovecot - Debian

Postfix Dovecot - Debian Postfix Dovecot - Debian Autor: Wiktor Ł. ver. 1.30 wiktor.vip{atgmail{dotcom Wiele ludzi ma problem z zainstalowaniem jakiegoś serwera poczty, więc postanowiłem opisać ten problem. Na necie już krąży

Bardziej szczegółowo

Niechciane wiadomości obrona przed spamem przy pomocy Exchange 2007 i MS Forefront Security. dr Maciej Miłostan

Niechciane wiadomości obrona przed spamem przy pomocy Exchange 2007 i MS Forefront Security. dr Maciej Miłostan Niechciane wiadomości obrona przed spamem przy pomocy Exchange 2007 i MS Forefront Security dr Maciej Miłostan Zespół Bezpieczeństwa PCSS 1 Poznań, 19.11 11.2008 Agenda(1) 11:00 Rozpoczęcie, cie, powitanie

Bardziej szczegółowo

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO

U s e r. M a W I R E L E. n u S S R. a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO U s e r W I R M a E L E n u S S R a l O U T E R MODE COM WIRELESS ROUTER MC-419 MIMO TABLE OF CONTENTS 1. WARNING 3 2. PACKAGE CONTENTS 4 3. SPECIFICATION 4 4. INSTALLATION 6 4.1 Before Installation 6

Bardziej szczegółowo

Camera IP Security Cam

Camera IP Security Cam Kamera IP Security Cam Podręcznik Użytkownika Camera IP Security Cam User Guide Kamera IP Security Cam Spis Treści 1 WPROWADZENIE... 4 1.1 Witamy użytkowników Kamery IP Security Cam... 4 1.2 Zawartość

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Konstrukcja Systemów Rozproszonych. ServiceStack

Projektowanie i Konstrukcja Systemów Rozproszonych. ServiceStack Projektowanie i Konstrukcja Systemów Rozproszonych ServiceStack 1 Resource Oriented Architecture Architektura oprogramowania i styl programowania kładący nacisk na zasoby oraz interfejsy do ich modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300

Podręcznik użytkownika 4G-N12. Bezprzewodowy modem router LTE N300 Podręcznik użytkownika 4G-N12 Bezprzewodowy modem router LTE N300 PL9553 Wydanie pierwsze Listopad 2014 Copyright 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy

WL-520GU/GC. Szerokopasmowy router bezprzewodowy WL-520GU/GC Szerokopasmowy router bezprzewodowy Skrócona instrukcja instalacji P3188 Wydanie pierwsze Marzec 2007 Informacje kontaktowe producenta ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia-Pacific) Adres firmy: 15 Li-Te

Bardziej szczegółowo

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia

Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Pliki bazy danych Oracle Baza danych Oracle podstawowe pojęcia Artur Gramacki Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki A.Gramacki@iie.uz.zgora.pl Pliki danych (ang. data files) domyślna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja nr. X. Skaner sieciowy NESSUS

Instrukcja nr. X. Skaner sieciowy NESSUS Instrukcja nr. X Skaner sieciowy NESSUS 1. Informacje ogólne: Nessus jest to skaner sieciowy, który prócz zwykłego sprawdzania które porty nasłuchują na danym komputerze, sprawdza je również pod kątem

Bardziej szczegółowo

Postfix Main - plik konfiguracyjny

Postfix Main - plik konfiguracyjny Postfix Main - plik konfiguracyjny Położenie: /etc/postfix/main.cf Imagine Studio 2005, http://mygentoo.tk # Global Postfix configuration file. This file lists only a subset of all 300+ parameters. See

Bardziej szczegółowo

Router Asmax Er-903v

Router Asmax Er-903v Router Asmax Er-903v Instrukcja konfiguracji Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe

2011-03-09. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe Sieciowe systemy operacyjne usługi sieciowe dr inż. Maciej Piechowiak 1 Wprowadzenie warstwa zapewniająca interfejs pomiędzy aplikacjami używanymi do komunikacji, a siecią poprzez którą komunikaty są transmitowane,

Bardziej szczegółowo

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n

DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n DSL-N10E Router bezprzewodowy 802.11n Podręcznik użytkownika PL6766 Wydanie poprawione. Styczeń 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części tego podręcznika, włącznie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami

Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami Konstrukcja urzędów certyfikacji standardu OpenSSL, zarządzanie certyfikatami 1 Wprowadzenie Technologia SSL(Secure Sockets Layer) zaproponowana przez firmę Netscape Communications na potrzeby szyfrowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Exchange 2000 poczta elektroniczna

Exchange 2000 poczta elektroniczna Str. 1 Ćwiczenie 10 Exchange 2000 poczta elektroniczna Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z działaniem i zarządzaniem serwerem poczty elektronicznej Exchange Server 2000. Przed przystąpieniem do ćwiczenia,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo