Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata Marzec 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r."

Transkrypt

1 Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata Marzec 2011 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku Informacje o Banku BPS S.A Usytuowanie prawne Akcjonariat Realizowane funkcje i obsługiwany rynek Grupa kapitałowa Usytuowanie środowiskowe, sieć placówek i zasoby kadrowe Emisja akcji własnych Otoczenie makroekonomiczne Stan aktualny Prognoza na lata Rynek usług bankowych Stan aktualny Prognoza na lata Pozycja rynkowa Banku Bank na tle innych banków zrzeszających Bank na tle sektora bankowego Analiza możliwości rozwoju Analiza wewnętrzna Analiza otoczenia Misja Banku Wizja rozwoju Banku Kierunki strategiczne i cele działania Strategia kapitałowa Banku Akumulacja zysku netto Emisja akcji własnych Emisja obligacji podporządkowanych Struktura akcjonariatu Inne źródła pozyskania kapitału Wykorzystanie kapitału Rachunek funduszy własnych Sekurytyzacja aktywów kredytowych Obszar I Wzmacnianie potencjału Zrzeszenia Kierunek strategiczny 1 Zwiększenie stopnia integracji podmiotów Zrzeszenia Integracja informatyczna Integracja infrastrukturalna Integracja produktowa i wizualna Kierunek strategiczny 2 Rozwój potencjału Zrzeszenia Wspieranie rozwoju kapitałowego Banków Spółdzielczych Rozwój Grupy Kapitałowej jako modelu integracji Grupy BPS Budowa i promocja marki Bank BPS S.A., Banki Spółdzielcze i Grupa BPS Obszar II Rozwój działalności komercyjnej Banku Kierunek strategiczny 3 Wzrost skali działania Banku na rynku komercyjnym Rozwój Sieci Rozszerzenie działalności na rynku międzybankowym, polityka inwestycyjna na rynku pieniężno-walutowym Rozwój pośrednictwa usług finansowych Rozwój inwestycji kapitałowych

3 12.2. Kierunek strategiczny 4 Zwiększenie efektywności działalności komercyjnej Działalność Bankowości Komercyjnej Standaryzacja organizacyjno-zarządcza oraz wizerunkowa Sieci Optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji Kierunek strategiczny 5 Wprowadzenie nowej segmentacji rynku oraz nowa oferta produktowa Nowa segmentacja Portfelizacja Kierunek strategiczny 6 Rozwój i modernizacja infrastruktury informatycznej Nowoczesny system bankowości internetowej Nowy system finansowo-księgowy oraz aplikacje transakcyjne Banku Wdrożenie systemu Treasury Back Office Wdrożenie nowych standardów zarządzania procesami informatycznymi System cen transferowych (FTP) Wsparcie zarządzania sprzedażą implementacja aplikacji CRM w strukturach sprzedażowych oraz w systemie kontrolingowym Banku Wdrożenie aplikacji wspomagającej proces kredytowy oraz workflow sprzedażowy produktów aktywnych Wdrażanie infrastruktury informatycznej Kierunek strategiczny 7 Doskonalenie zarządzania ryzykami bankowymi Istotne elementy strategicznej polityki ryzyka kredytowego Rozwój systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym Cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym Sekurytyzacja aktywów kredytowych portfeli nieregularnych i portfeli normalnych Podsumowanie Harmonogram działań

4 Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce egzemplarz nowej strategii Banku BPS S.A. na lata Zarząd Banku czując na sobie brzemię odpowiedzialności za jego dalszy rozwój zdefiniował cele bardzo ambitnie, perspektywicznie, bez kompleksów i pryncypialnych uprzedzeń, szczególnie w dwóch obszarach: wzmocnienia kapitałowego i rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania. Nasza koncepcja opiera się na najlepszych wzorach grup bankowości spółdzielczej w Europie, takich jak Rabobank w Holandii, Credit Agricole we Francji czy DZ Bank AG w Niemczech, które swój udział w rynku szacują na 25-30%. Chcemy wspólnie z Państwem stworzyć silna grupę kapitałową, korzystającą z efektu skali i dysponującą jedną z największych sieci dystrybucji w Polsce. Aspiracją tej grupy powinno być wykorzystanie tej sieci do osiągnięcia zwiększenia udziału w rynku oraz utrzymania pozycji lidera bankowości spółdzielczej w Polsce. Najważniejszym priorytetem, jaki przyjęliśmy, to utrzymanie dobrej oferty współpracy dla naszych banków spółdzielczych. Takiej strategii mają służyć podmioty, które razem z Państwem tworzymy w miejsce tych, które dzisiaj współpracują z nami wykorzystując to, co w ramach Grupy posiadamy najcenniejszego, a mianowicie r y n e k! Pozyskaliśmy do współpracy najlepszych profesjonalistów ze specjalistycznym doświadczeniem i przedsiębiorczą postawą i wspólnie z nimi budujemy spółki celowe dla każdego obszaru naszego działania. Oczywiście powołanie nowych podmiotów musi być poprzedzone szczegółową analizą możliwości realizacji stawianych przed nimi zadań i akceptacją kompleksowego biznesplanu każdego projektu, ale zainteresowanie naszych klientów nowoczesnymi produktami finansowymi oraz ograniczone możliwości pozyskania nowych klientów poprzez oferowanie produktów czysto bankowych przesądza o tym, że powołanie w Zrzeszeniu odrębnych podmiotów świadczących specjalistyczne usługi finansowe ma swoje uzasadnienie biznesowe i ekonomiczne. O potrzebie wzmocnienia kapitałowego naszego Banku nikogo już nie trzeba przekonywać, wszak adekwatny do prowadzonej działalności kapitał, to gwarancja naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chcemy kapitał pozyskiwać z różnych źródeł. Po pierwsze zwiększenie funduszy własnych może następować w drodze akumulacji wypracowanych zysków netto, które po uwzględnieniu wypłaty dywidendy zasilą kapitały banku. W dalszym ciągu będziemy kontynuować działania polegające na emisji obligacji długoterminowych w formie długu podporządkowanego oraz kolejnych emisji akcji. Jest dla nas sprawą o kapitalnym znaczeniu, aby banki spółdzielcze naszej Grupy solidarnie i lojalnie wywiązały się z zasady zaangażowania kapitałowego w Bank BPS w wysokości nie mniejszej niż 7 procent funduszy podstawowych. W strategii, którą Państwu prezentujemy nie wykluczyliśmy także pozyskania kapitału z GPW, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem zachowania obecnej struktury akcjonariatu i wpływu banków spółdzielczych na funkcjonowanie Banku BPS. Uzyskany kapitał będzie źródłem finansowania inwestycji infrastrukturalnych i informatycznych a także pozwoli na bezpieczne absorbowanie ryzyk bankowych generowanych w trakcie realizacji głównego kierunku strategicznego, jakim jest rozwój potencjału całej Grupy. Na zakończenie chciałbym podziękować Radzie Nadzorczej, Radzie Zrzeszenia a przede wszystkim Państwu za konstruktywną dyskusję na temat przyszłości BPS i całej Grupy, Jestem przekonany, że konsekwentna realizacja strategii BPS S.A. na lata okaże się naszym wspólnym sukcesem. Mirosław Potulski 6

5 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku 1 Strategia Banku na lata jest odpowiedzią na wyzwania rynku, definiuje konieczne zmiany modelu biznesowego Banku, mające stanowić podstawę wzrostu jego wartości, efektywności, pozycji rynkowej oraz kapitałowej. Dokument Strategii powstał w związku z wejściem Banku w nowy okres perspektywy strategicznej oraz wobec zmieniających się okoliczności i uwarunkowań rynku jak również otoczenia makroekonomicznego, jako podstawa do decyzji operacyjnych, organizacyjno-zarządczych oraz biznesowych. W Strategii uwzględnione zostały zadania postawione przed Bankiem w Strategii Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości na lata Są to przede wszystkim zadania dotyczące działalności zrzeszeniowej w aspekcie integracji informatycznej, infrastrukturalnej i produktowo-wizualnej, a także powoływania nowych podmiotów świadczących komplementarne usługi finansowe klientom Zrzeszenia. Kluczowym elementem Strategii, a zarazem głównym czynnikiem integracji zrzeszeniowej dla Banku jest stała optymalizacja oferty produktów, usług oraz wspólnych przedsięwzięć adresowanych do Banków Spółdzielczych. Kompleksowa obsługa finansowa podmiotów i klientów Zrzeszenia, zapewniająca wzmocnienie efektu synergii i skali, możliwa będzie poprzez rozszerzenie Grupy Kapitałowej 2 o nowe podmioty świadczące wyspecjalizowane usługi finansowe oferowane Bankowi oraz Bankom Spółdzielczym 3 jako rozszerzenie ich naturalnej propozycji rynkowej. Bank będzie tym samym kontynuował rozpoczętą w 2008 roku strategię rozwoju Zrzeszenia BPS poprzez wprowadzanie nowych produktów. Bank będzie również organicznie rozwijał sieć własną oraz prowadził prace nad budową sieci franczyzowej. Równolegle Bank będzie reorganizował obszar wsparcia sprzedaży i optymalizując stronę kosztową prowadzonej działalności, dążył do dynamicznego rozwoju działalności komercyjnej, komplementarnej względem Banków Spółdzielczych. Decyzje dotyczące ścieżki rozwoju Banku, powinny brać pod uwagę konieczność zachowania równowagi między celem podstawowym Banku, jakim jest budowa i oferowanie optymalnych rozwiązań dla Banków Spółdzielczych w sferze produktowej i organizacyjno-zarządczej, a rozwojem bazy kapitałowej oraz generowaniem satysfakcjonujących zysków dla Właścicieli i jednocześnie strategicznych klientów. Utrzymanie w dłuższej perspektywie bardzo dobrej oferty cenowej dla Banków Spółdzielczych będzie wymagało dla zachowania wartości Banku oraz poziomu adekwatności kapitałowej intensywnego wzrostu skali i efektywności działalności komercyjnej oraz aktywności Banku na rynkach kapitałowych. Niedawny kryzys finansowy i trwające jeszcze spowolnienie gospodarcze pokazały, że Bank podobnie jak bankowość spółdzielcza, cechuje się znacznie większą odpornością na negatywne zjawiska niż banki komercyjne. Wykorzystując tę sytuację, w 2010 roku Bank prowadził działania, które pozwoliły uzyskać nie tylko wysokie 15. miejsce w rankingu polskich banków pod względem zysków, ale również znacząco zwiększyć udział w sektorze bankowym pod względem sumy bilansowej i wolumenu kredytów. 1 Bank Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 2 Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Banku BPS S.A., tj. Bank BPS S.A. oraz spółki zależne i powiązane. 3 Banki Spółdzielcze banki zrzeszone z Bankiem BPS S.A. oraz banki współpracujące 7

6 Bank będzie się rozwijał w szybszym tempie niż rynek, przede wszystkim pod względem sumy bilansowej, wolumenu kredytów i poziomu funduszy własnych. Wyrazem tak zdefiniowanej Strategii oraz celów zarządczych, rozwojowych i biznesowych jest projekcja najistotniejszych wyników finansowych Banku. Tab. 1. Prognoza podstawowa wielkości finansowych Banku BPS na lata (w mln zł) L.p. Wyszczególnienie Dynamika/Różnica 2013/ Suma bilansowa ,0% 2. Kredyty podmiotów niefinansowych i budżetowych ,7% 3. Depozyty podmiotów niefinansowych i budżetowych ,4% 4. Fundusze własne ,9 158,4% 5. Współczynnik wypłacalności 9,4% 9,8% 10,6% 10,8% 1,3 pp. 6. Wynik finansowy netto 85,1 86,1 103,2 121,8 143,1% 7. ROE netto 17,9% 14,8% 13,6% 13,4% -4,5 pp. W latach wdrażane będą działania mające wpływ na generowane wyniki finansowe (po stronie przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności), a jednocześnie oddziałujące na jakość i sprawność zarządzania Bankiem oraz poprawę jego efektywności i wydajności. Bezpośredni wpływ na osiągane przez Bank wyniki w okresie objętym niniejszym dokumentem będą miały działania w zakresie: wzmocnienia kapitałowego, zapewnienia optymalnej oferty dla Banków Spółdzielczych skorelowanej z mechanizmami polityki cenowej Banku w zakresie kwotowania depozytów oraz parametrów cenowo-logistycznych innych usług świadczonych w ramach funkcji apeksowej, wprowadzenia nowych produktów i usług dla klientów Banku oraz Banków Spółdzielczych poprzez komplementarne oferty specjalistycznych obszarów realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej, oferowania Bankom Spółdzielczym rynkowej wartości dodanej w dwóch równoległych obszarach: w sferze produktów i sprzedaży jak również w obszarze rozwiązań optymalizujących koszty i zwiększających możliwość wykorzystania rezerw organizacyjnych Banku i Banków Spółdzielczych, optymalizacji obszaru zarządzania sprzedażą oraz rozwoju sieci sprzedaży Banku, segmentacji i portfelizacji Klientów i wprowadzenia funkcji doradcy klienta w kluczowych dla Strategii segmentach otoczenia rynkowego, wdrożenia nowych technologii IT, m.in.: CRM, nowego systemu transakcyjnego oraz oprzyrządowania informatycznego procesów sprzedażowych, optymalizacji kosztowej poprzez wydzielanie i integrowanie centrów kompetencji w zakresie operacyjno-rozliczeniowym oraz dalsze udoskonalanie metod zarządzania kosztami działania Banku. 8

7 Tab. 2. Prognoza rachunku zysków i strat Banku na lata (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie Dynamika/Różnica / Przychody odsetkowe ,8% Koszty odsetkowe Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji ,4% 186,6% 119,6% 5. Przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych ,6% 6. Wynik na operacjach finansowych ,1% 7. Wynik z tytułu wymiany i operacji walutowych ,8% 8. Wynik na działalności bankowej ,1% 9. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ,7% 10. Koszty działania z amortyzacją ,7% 10.1 Koszty działania ,8% 10.2 Amortyzacja ,2% 11. Różnica wartości rezerw i aktualizacji ,0% 12. Udział w zyskach jednostek podporządkowych wycenianych metodą praw własności ,2% 13. WYNIK FINANSOWY BRUTTO ,2% 14. WYNIK FINANSOWY NETTO ,1% 15. C/I 65,1% 65,5% 62,3% 59,1% -6,0 pp. Prognozowany wzrost wyniku na działalności bankowej z poziomu 285,5 mln zł w 2010 r. do poziomu 388,5 mln zł w 2013 r. będzie miał swoje źródło w przychodach odsetkowych oraz systematycznie rosnącym wyniku prowizyjnym. Przyjęto również, że w latach następował będzie wzrost wyniku z tytułu operacji finansowych oraz dynamiczny wzrost wyniku z pozycji wymiany oraz operacji walutowych. Optymalizacja polityki cenowej prowadzonej względem klientów niebankowych oraz utrzymanie dobrej oferty lokowania środków przez Banki Spółdzielcze będą wymagały znacznego zdynamizowania działalności komercyjnej Banku. Bank przyjął, że w latach będzie przyjmował depozyty Banków Spółdzielczych zgodnie z Umową Zrzeszenia, tj. po cenie co najmniej rynkowej. W obszarze komercyjnym sprzedaż szybko rotujących produktów kredytowych (kredyty obrotowe) dla segmentu MSP, zwiększenie efektywnych marż na produktach dedykowanych poszczególnym segmentom rynku o strategicznym znaczeniu dla Banku oraz zwiększenie udziału w detalicznym portfelu kredytowym kart kredytowych oraz kredytu gotówkowego w obszarze consumer finance pozwoli wykreować satysfakcjonujący poziom marży odsetkowej. Wzrost przychodów prowizyjnych generowany będzie przede wszystkim przez sprzedaż produktów rozliczeniowych, wzrost ilości kart kredytowych oraz powiązania produktów kredytowych i depozytowych ze sprzedażą innych usług finansowych dostarczanych przez spółki Grupy Kapitałowej. 9

8 10 Koszty działania Banku wraz z amortyzacją, mierzone wskaźnikiem C/I oraz dynamiką procentową, ulegną obniżeniu. Założono, iż wskaźnik C/I osiągnie w 2013 r. poziom 59,1%, głównie w wyniku poprawy efektywności i wydajności Banku oraz optymalizacji kosztowej wynikającej ze współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej. Wzrost poziomu rezerw jest związany z dynamicznym wzrostem sprzedaży produktów kredytowych, utrzymuje się jednak na bezpiecznym i akceptowalnym poziomie. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności będzie rósł systematycznie z 8,1 mln zł w 2010 r. do 13,3 mln zł w 2013 r. Zwiększenie efektywności i wydajności podejmowanych działań przy optymalizacji i pełnej kontroli kosztów spowoduje dynamiczny wzrost wyniku netto Banku z poziomu 85,1 mln zł w 2010 r. do poziomu 121,8 mln zł w 2013 r., tj. o 43,1%.

9 2. Informacje o Banku BPS S.A Usytuowanie prawne Bank funkcjonuje, opierając się między innymi na następujących zewnętrznych i wewnętrznych aktach prawnych: Prawo bankowe z dnia r., z późniejszymi zmianami, Regulacje KNF, Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia r., z późniejszymi zmianami, Kodeks Spółek Handlowych z dnia r., z późniejszymi zmianami, Statut Banku, Regulamin Organizacyjny Banku oraz na podstawie przepisów wynikających z regulacji Unii Europejskiej Akcjonariat Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał zakładowy Banku BPS S.A. składał się z akcji każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głównymi akcjonariuszami Banku są banki spółdzielcze, które posiadają łącznie 86,27% akcji, w tym Banki Zrzeszone 81,99% akcji, niezrzeszone 1,77 % i bank współpracujący 2,51 % akcji. Tab. 3. Struktura akcjonariatu Banku wg stanu na r. L.p. Akcjonariat Liczba akcji Banki Spółdzielcze Zrzeszone Banki Spółdzielcze współpracujący Bank Spółdzielczy niezrzeszone Banki Spółdzielcze Skarb Państwa Inne banki polskie Banki zagraniczne Pozostali akcjonariusze osoby fizyczne pozostali Razem Udział w kapitale zakładowym 86,27% 81,99% 2,51% 1,77% 1,58% 3,56% 3,17% 5,43% 0,82% 4,60% 100,00% 11

10 2.3. Realizowane funkcje i obsługiwany rynek Funkcja zrzeszeniowa (apeksowa) Według stanu na 31 grudnia 2010 r. Bank zapewniał obsługę zrzeszonym Bankom Spółdzielczym oraz bankowi współpracującemu, świadcząc usługi wynikające z umowy zrzeszenia oraz na podstawie zawartych umów o współpracy, a także poprzez dostarczanie innych usług i produktów. Głównymi zadaniami Banku realizowanymi w tym obszarze są: zapewnienie bezpieczeństwa płynnościowego Zrzeszenia, przede wszystkim poprzez oferowanie instrumentów finansowych, dedykowanych Bankom Spółdzielczym (depozyty, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt techniczny, lokaty płynnościowe, limit operacyjny, pożyczki podporządkowane), wspieranie Banków Spółdzielczych w ograniczaniu ryzyk w swojej działalności, wspomaganie Banków Spółdzielczych w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, płynności i walutowym, zapewnienie Bankom Spółdzielczym możliwości elastycznego i bezpiecznego lokowania środków pochodzących z nadwyżek płynności banków, pośrednictwo w obrocie dewizowym i bezgotówkowym, usługi w zakresie obsługi kart płatniczych oraz systematyczne wsparcie w rozbudowie sieci bankomatów, prowadzenie rozliczeń dopłat do odsetek od kredytów preferencyjnych, aktywne działania w ich pozyskiwaniu oraz reprezentowanie Zrzeszenia w kontaktach z ARiMR i innymi donatorami, obsługa funduszy pomocowych służących przede wszystkim wzmocnieniu bezpieczeństwa kapitałowego Banków Spółdzielczych oraz wspierających rozwój nowych technologii informatycznych, wypełnianie wybranych obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych banków wobec instytucji zewnętrznych, doradztwo prawne, a także pomoc w zakresie szkoleń oraz opracowywania regulaminów, procedur i produktów, pomoc w organizowaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii bankowych, pomoc w przygotowaniu i realizacji programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, pomoc w uzyskiwaniu informacji oraz koordynacja działań związanych z integracją europejską i wykorzystaniem funduszy unijnych, udostępnianie systemów wymiany informacji Biuro Informacji Kredytowej, Międzybankowa Informacja Gospodarcza oraz system Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, aktywne uczestnictwo w organizowaniu konsorcjów ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi w celu finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, świadczenie odpłatnych usług w zakresie kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, kontroli bezpieczeństwa informacji audyt informatyczny, wsparcie Banków Spółdzielczych w prowadzeniu spraw związanych z zabezpieczeniem budynków, kas, skarbców, zasilaniem w gotówkę, w sprawach dotyczących ochrony, bhp i ppoż. 4 W dniu r. nastąpiło połączenie BS w Dobrem z BS w Mińsku Mazowieckim 12

11 Funkcja komercyjna Bank prowadzi niekonkurencyjną wobec Banków Spółdzielczych działalność komercyjną, przechowując i gospodarując środkami pieniężnymi osób prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prace prowadzone nad nowymi produktami i usługami oraz nad dostosowaniem już istniejącej oferty kredytowej, depozytowej i transakcyjno-rozliczeniowej do potrzeb klientów wpłynęły na dynamiczny wzrost portfela kredytowego i innych należności. Tab. 4. Należności (w tys. zł) oraz liczba rachunków klientów Banku L.p. Wyszczególnienie Kredyty i inne należności od: Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Osób prywatnych Podmiotów gospodarczych Instytucji rządowych i samorządowych Razem Bank współpracuje z Bankami Spółdzielczymi w zakresie udzielania kredytów w konsorcjach, wspierając tym samym ich aktywność kredytową oraz dywersyfikując ryzyko, co między innymi pozwala na finansowanie dodatkowych przedsięwzięć oraz na wykorzystanie nadpłynności Banków Spółdzielczych w celu zwiększenia ich rentowności. Na bezpieczny rozwój portfela kredytów konsorcjalnych Banku ma wpływ przede wszystkim znajomość rynku lokalnego przez Banki Spółdzielcze oraz ich doświadczenie w kredytowaniu wybranych klientów. Tab. 5. Należności Banku z tytułu kredytów udzielonych w konsorcjach (w tys. zł) Wyszczególnienie Bilansowe Pozabilansowe Razem Gama podstawowych produktów depozytowych i kredytowych może stanowić podłoże do budowania indywidualnej oferty dla każdego klienta, w zależności od własnych potrzeb klienta. Bank swoim klientom zapewnia również możliwość korzystania z usług podmiotów Grupy Kapitałowej współpracujących z Bankiem, oferujących produkty, usługi oraz możliwości współpracy w każdym obszarze rynku finansowego. 13

12 Tab. 6. Zobowiązania (w tys. zł) oraz liczba rachunków klientów Banku L.p. Wyszczególnienie Depozyty i inne zobowiązania: Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Osoby prywatne Podmioty gospodarcze Instytucje rządowe i samorządowe Razem Bank jest w toku intensywnej modernizacji produktowej, strukturalnej i biznesowej. Sukcesywnie zwiększa się liczba klientów bankowości internetowej, aktywnych kart płatniczych, rozliczeń elektronicznych oraz bankomatów w maju 2010 roku uruchomiono w Banku BPS S.A. pierwszy w Polsce bankomat wykorzystujący technologię biometryczną Finger Vein, opartą na analizie indywidualnego układu żył w palcach, a 14 maja 2010 roku uruchomiono system informatyczny Przekazy zagraniczne, w celu realizacji zadań w zakresie przekazów pieniężnych w obrocie dewizowym. W swojej ofercie Bank proponuje między innymi karty debetowe i kredytowe, usługi w zakresie zarządzania płynnością oraz usługi w zakresie dostępu do źródeł finansowania, między innymi na wsparcie w ramach absorpcji funduszy strukturalnych. Tab. 7. Wybrane usługi realizowane w działalności komercyjnej (w szt.) Wyszczególnienie Karty aktywne klienci indywidualni klienci korporacyjni Bankomaty Zlecenia w systemie Elixir wysłane otrzymane

13 W swojej działalności Bank opracował i stosuje podział klientów na następujące segmenty rynkowe, uruchamiając proces budowy segmentacyjnej struktury zarządzania sprzedażą: bankowość detaliczna, agrobiznes, biznes, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje samorządowe, którym oferuje dostosowaną do ich potrzeb ofertę rynkową. Bank przy tworzeniu oferty produktowej wykorzystuje znajomość odrębnych potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw i szeroko rozumianego agrobiznesu. Posiadając doświadczenie w finansowaniu rolnictwa i jednostek samorządu terytorialnego, Bank współpracuje z ARiMR, BGK, NFOŚiGW, EFRWP oraz innymi jednostkami rządowymi w zakresie pozyskiwania środków do kapitału oraz dystrybucji kredytów preferencyjnych Grupa kapitałowa Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. powołano jako Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 3 czerwca 2008 r., w dniu 7 września 2010 r. Centrum Finansowe Banku przekształcono w Spółkę Akcyjną. Celem powołania przez Zarząd Banku BPS S.A. Centrum Finansowego było utworzenie w ramach Grupy BPS 5 wyspecjalizowanego podmiotu, oferującego usługi w zakresie restrukturyzacji i windykacji należności, zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Współpraca z Centrum Finansowym oparta jest na umowach-zleceniach (outsourcing windykacji), jak i umowach cesji wierzytelności. W okresie trzyletniej działalności na rynku windykacyjnym Spółka zawarła szereg umów-zleceń oraz nabyła portfele własne wierzytelności o łącznym obligu ok. 106 mln zł, w tym od podmiotów spoza Grupy BPS ok. 46 mln zł. Rozwój portfela wierzytelności zakupionych przez Spółkę, z których wygenerowany w 2010 roku przychód wyniósł ok. 2,7 mln zł, potwierdza zasadność utworzenia w ramach Grupy BPS spółki windykacyjnej. Tab. 8. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p Wyszczególnienie Przychody działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Grupa BPS Banki Spółdzielcze i Bank BPS S.A. oraz spółki zależne i powiązane 15

14 Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 grudnia 2008 roku, a od 6 stycznia 2009 roku uzyskał status członka GPW S.A. Swoją działalność koncentruje na: przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych do ich obsługi, przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych, udzielaniu pożyczek pieniężnych na dokonanie transakcji, których przedmiotem jest jeden lub większa ilość maklerskich papierów wartościowych, przypadku gdy transakcja jest dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki. Dom Maklerski zapewnia obsługę wszystkich procesów związanych z rynkiem kapitałowym, między innymi pomoc doradczą i analityczną, a w tym analizę celowości i sposobu pozyskania kapitału, reprezentowanie klientów w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, przygotowanie pod względem formalno-prawnym przeprowadzanych transakcji oraz przygotowanie i realizację niepublicznych i publicznych ofert emitowanych przez spółki papierów wartościowych. Na koniec 2010 r. Dom Maklerski Banku BPS S.A.: prowadził 2600 rachunków papierów wartościowych klientów o wartości 947 mln zł, w rejestrze nabywców emisji papierów wartościowych rynku publicznego obsługiwał 126 serii dokonanych emisji obligacji, pełnił funkcję agenta kalkulacyjnego dla wszystkich prowadzonych przez siebie emisji papierów wartościowych, wprowadził na rynek zorganizowany Catalyst 13 emisji o wartości 183 mln zł (w tym 12 emisji obligacji banków spółdzielczych oraz jedną emisję obligacji korporacyjnych). Tab. 9. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł ) L.p Przychody działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Wyszczególnienie

15 BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. BPS TFI S.A. działa na podstawie zgody na prowadzenie działalności wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2010 r. Do podstawowych zadań realizowanych przez BPS TFI S.A. należy tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Wraz ze zgodą na prowadzenie działalności KNF zezwoliła na utworzenie trzech funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Na koniec 2010 r. wartość aktywów netto funduszy będących w zarządzaniu BPS TFI S.A. wynosiła tys. zł. W dniu 18 listopada 2010 r. Towarzystwo uzyskało zgodę KNF na uruchomienie kolejnych siedmiu funduszy o charakterze zamkniętym, co pozwoli na poszerzenie oferty produktowej kierowanej do Banku, Banków Spółdzielczych oraz zamożnych klientów indywidualnych. Tab. 10. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p Wyszczególnienie Przychody z działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Centrum Obsługi Płatności IT Card S.A. Bank w 2009 r. został akcjonariuszem powstałej w 2006 roku spółki IT Card S.A. W dniu 23 listopada 2010 roku Bank złożył zapis na akcje nowej emisji, nabywając akcje serii C o wartości tys. zł według ceny nominalnej równej cenie emisyjnej. Po zarejestrowaniu akcji w lutym 2011 r. przez KRS udział Banku w kapitale zakładowym IT Card S.A. wynosi 30,59%, a udział w głosach 29,38%. W swojej ofercie Spółka proponuje Bankowi i Bankom Spółdzielczym: zarządzanie ryzykiem w obszarze kart, bankomatów i POS-ów, dostawę i obsługę bankomatów oraz autoryzację transakcji bankomatowych, dostawę i obsługę terminali POS, między innymi na mocy porozumienia z Bankiem. Ponadto, na mocy porozumienia z Bankiem oraz organizacjami płatniczymi Visa i MasterCard, IT Card S.A. pełni funkcję Centrum Obsługi kart płatniczych w zakresie kart: kredytowych, debetowych, z mikroprocesorem (chipem), z paskiem magnetycznym oraz kart bezstykowych. Libero Group S.A. Dom Inwestycyjny 22 września 2010 r. Bank podpisał Umowę o objęciu akcji spółki Libero Group S.A., opłacając akcje serii B na kwotę tys. zł. Obecnie przebiega proces rejestracji akcji w KRS. Po zarejestrowaniu akcji w KRS udział Banku w kapitale akcyjnym Spółki będzie wynosił 50%. Kapitał zakładowy Spółki wynosi tys. zł. Docelowo przewiduje się, że w 2011 r. Bank będzie posiadał udział kapitałowy oraz prawa wykonywania głosu na poziomie nie niższym niż 75%. 17

16 BPS Leasing S.A. W październiku 2010 r. została powołana spółka Leasing Spółdzielczy S.A., w której Bank poprzez zapis w statucie zagwarantował sobie wpływ na powoływanie i odwoływanie dwóch członków Rady Nadzorczej oraz uprawnienia do powoływania Zarządu. BPS Leasing S.A. (wcześniej Leasing Spółdzielczy S.A.) powstała jako nowy podmiot rynku usług leasingowych, oferujący usługi leasingowe klientom biznesowym Banku i Banków Spółdzielczych. BPS Faktor S.A. W grudniu 2010 roku Zarząd Banku podjął uchwałę o utworzeniu, w ramach Grupy BPS, poprzez struktury kapitałowe Domu Inwestycyjnego Libero S.A., specjalistycznej spółki dedykowanej działalności faktoringowej. W lutym 2011 r. zamknięto proces prawno-kapitałowy oraz zawiązano spółkę BPS Faktor S.A. Aktualnie Spółka znajduje się w toku procesów organizacji. IT BPS Sp. z o.o. Po konsultacjach z Radą Zrzeszenia, w dniu r., Zarząd Banku podjął uchwałę o utworzeniu nowej spółki IT BPS Sp. z o.o., która dla Banku i Banków Spółdzielczych będzie świadczyła usługi z zakresu dostawy i serwisu sprzętu komputerowego, telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej oraz dostarczy nowe rozwiązania związane z oprogramowaniem do obsługi klientów oraz oprogramowaniem finansowo-księgowym w modelu outsourcingowym. Ponadto Spółka będzie świadczyła usługi doradcze w zakresie informatyki usytuowanie środowiskowe, sieć placówek i zasoby kadrowe Bank prowadzi działalność poprzez placówki zlokalizowane na terenie całej Polski. Według stanu na 31 grudnia 2010 roku Bank dysponował łącznie 72 placówkami sprzedażowymi, w tym: 7 oddziałami regionalnymi/wojewódzkimi, 37 oddziałami, 21 filiami, 7 punktami obsługi klienta. Oddziały Banku zlokalizowane są głównie w ważniejszych miastach Polski, z zachowaniem zasady unikania konkurencji z Bankami Spółdzielczymi. Tab. 11. Sieć placówek Banku według kryterium lokalizacji Typ ośrodka Miasta pow. 200 tys. mieszk. Miasta od 100 do 200 tys. mieszk. Miasta od 50 do 100 tys. mieszk. Miasta od 20 do 50 tys. mieszk. Wsie i miasta do 20 tys. mieszk. Liczba placówek Oddziały Filie POB-y Łącznie

17 W 2010 r. realizowano szereg działań zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania placówek sprzedażowych Banku, w tym: podniesienie standardów obsługi klienta poprzez wdrażanie standardów dotyczących organizacji i identyfikacji wizualnej placówek, usprawnienie procesów dotyczących współpracy z klientem poprzez podnoszenie standardów teleinformatycznych, usprawnienie procesów dotyczących wsparcia sprzedaży poprzez szkolenie pracowników oraz reorganizację i standaryzację stanowisk pracy. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Banku zatrudnionych było 1269 osób, w tym 446 osób w Centrali Banku i 823 osoby w placówkach Banku. Tab. 12. Zestawienie zatrudnienia w Banku z podziałem na etaty Według stanu na: Centrala Placówki Ogółem osoby etaty osoby etaty osoby etaty ,95 446,98 437, ,85 819,53 833, , , ,26 W przeliczeniu na etaty stan zatrudnienia w Banku wynosił 1258,8 w tym 439,95 w Centrali oraz 818,85 w placówkach. Tab. 13. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG STANU NA R. Centrala Placówki Ogółem (w %) Wykształcenie (w %) Wyższe, w tym 84,98% 63,06% 70,76% Magisterskie 79,15% 57,72% 65,25% Średnie 15,02% 36,94% 29,24% Inne 0,00% 0,00% 0,00% Razem 100,00% 100,00% 100,00% Wiek (%) do 25 lat 6,28% 2,19% 3,62% od 25 do 45 lat 66,81% 58,56% 61,47% pow. 45 lat 26,91% 39,25% 34,91% Razem 100,00% 100,00% 100,00% Pracownicy Banku to w większości ludzie młodzi i wykształceni. Na 31 grudnia 2010 r. 70,76% pracowników Banku posiadało wyższe wykształcenie, a 29,24% wykształcenie średnie. Bank nie zatrudnia pracowników tymczasowych, 5,17% pracowników było zatrudnionych na podstawie umów na czas określony. 19

18 2.6 Emisja akcji własnych W dniu r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Banku sporządzony w związku z emisją nowych akcji serii J Banku emitowanych na podstawie uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 23 czerwca 2010 r. Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z tą uchwałą emisja akcji serii J przeprowadzana jest w drodze oferty publicznej nie mniej niż i nie więcej niż akcji imiennych zwykłych (tj. nieuprzywilejowanych) serii J Banku, o wartości nominalnej jeden złoty każda akcja. Prospekt emisyjny został opublikowany w dniu r. W harmonogramie oferty przyjęto, że 31 marca 2011 r. zostanie dokonany przydział akcji na które złożono zapisy, a sądowa rejestracja akcji i podwyższenie kapitału powinno nastąpić na przełomie kwietnia i maja 2011 r. Dzięki zatwierdzeniu prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego możliwa staje się realizacja długofalowych celów strategicznych Banku i jego akcjonariuszy, a obecna emisja zwiększy możliwości bezpiecznego rozwoju Banku i Grupy BPS. 3. Otoczenie makroekonomiczne 3.1. Stan aktualny W latach dobra koniunktura gospodarcza miała pozytywny wpływ na wyniki działalności sektora bankowego. Według danych opublikowanych przez GUS, PKB Polski wzrósł o 6,8% w 2007 r. oraz 5,1% w 2008 r. Szybki rozwój gospodarczy stymulował wzrost zamożności ludności, przekładając się na zwiększenie konsumpcji. Ujawniony w III kwartale 2008 r. światowy kryzys na rynkach finansowych spowodował problemy gospodarcze wielu państw oraz dekoniunkturę w większości gospodarek światowych. Polska dotknięta została tymi problemami w mniejszym stopniu, jednak dynamika wzrostu gospodarczego wyraźnie wyhamowała. W roku 2010 nastąpiło istotne ożywienie polskiej gospodarki. Świadczy o tym znaczący wzrost produkcji przemysłowej, która w grudniu 2010 r. była o 11,4% wyższa niż przed rokiem, a w całym 2010 r. zanotowano jej wzrost o 9,8%. Jednocześnie w sektorze przedsiębiorstw zwiększało się zatrudnienie i na koniec 2010 r. było wyższe niż w grudniu 2009 r. o 124,5 tys. osób. Notowany także od kilku miesięcy realny wzrost płac wskazuje na poprawę sytuacji na rynku pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło z 3652 zł w grudniu 2009 r. do 3848 zł w grudniu 2010 r., tj. nominalnie o 5,4% i o 2,3% po uwzględnieniu wskaźnika inflacji. Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wzroście PKB, który zgodnie z najnowszymi wstępnymi danymi za cały rok 2010 wyniósł 3,8%, tj. o 2,1 pp. więcej niż w roku Obserwowana w 2010 r. poprawa koniunktury nie gwarantuje jednak wprowadzenia polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu. Pomimo wyraźnych symptomów poprawy w Niemczech (wzrost PKB w 2010 r. o 3,6%), problemy z narastającym długiem publicznym mogą na dłużej istotnie spowolnić wzrost gospodarczy u głównych partnerów handlowych Polski. Równocześnie 20

19 konieczność głębokich reform polskich finansów publicznych może w najbliższych latach istotnie wpłynąć na dynamikę wzrostu gospodarczego Prognoza na lata Prognozy rozwoju gospodarczego Polski na lata zawarte zostały w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa przyjętym przez Radę Ministrów w sierpniu 2010 roku. Dokument ten zakłada wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę stanu infrastruktury technicznej, wzrost zatrudnienia i rozwój obszarów wiejskich. Równocześnie w Projekcie budżetu państwa na rok 2011 Rada Ministrów stwierdza, że najważniejszym czynnikiem kształtującym sytuację makroekonomiczną w Polsce będzie skala i szybkość ożywienia koniunktury w strefie euro. W projekcie budżetu założono wysoki stopień wykorzystania środków z funduszy unijnych jako główny czynnik sprzyjający utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu inwestycji. Z punktu widzenia sektora bankowego duże znaczenie będzie mieć kształtowanie się oszczędności gospodarstw domowych oraz akcji kredytowej dla sektora prywatnego. W oparciu o powyższe dokumenty oraz prognozy zawarte w Raporcie o inflacji NBP z października 2010 r. opracowano prognozę kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach Tab. 14. Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych Wyszczególnienie PKB (r/r) 5,1% 1,7% 3,8% 4,1% 4,3% 4,2% Inflacja CPI (r/r) 3,3% 3,5% 3,1% 2,9% 2,7% 2,5% Inflacja CPI (średnioroczna) 4,2% 3,5% 2,6% 3,2% 2,9% 2,4% Wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (średnio r/r) 10,3% 4,2% 3,6% 4,1% 5,0% 4,6% Stopa bezrobocia (r/r) 9,5% 12,1% 12,3% 10,9% 10,1% 9,6% Stopy 5,0 procentowe Stopa referencyjna NBP koniec okresu 5,00% 3,50% 3,50% 4,00% 4,50% 4,25% WIBOR 1M średnia w okresie 6,11% 3,88% 3,62% 4,01% 4,59% 4,47% Kurs złotego średnia w okresie EUR/PLN 3,52 4,33 3,99 3,94 3,71 3,66 USD/PLN 2,41 3,12 3,02 2,95 2,74 2,69 W prezentowanej prognozie przyjęto następujące założenia: Wskaźnik inflacji w pierwszym okresie 2011 r. wzrośnie w wyniku wzrostu cen surowców, żywności i towarów importowanych spowodowanego stopniowym ożywieniem w gospodarce światowej, a dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost cen będzie podwyżka akcyzy i podatku VAT. Pod koniec 2011 r. wzrost ten zostanie wyhamowany, jednak inflacja średnioroczna osiągnie poziom 3,2%. Stopa bezrobocia pomimo zakładanego wzrostu gospodarczego w sposób trwały osiągnie poziom jednocyfrowy dopiero w 2013 r. 21

20 Rada Polityki Pieniężnej po podniesieniu stóp w styczniu 2011 r. dokona kolejnej podwyżki o 25 pb. w czerwcu br. W roku 2012 nie w pełni opanowana inflacja skłoni Radę do kolejnych podwyżek łącznie o 0,50 pp. W roku 2013 powinny wystąpić warunki do stopniowej redukcji stóp. Pomimo okresowych zawirowań na rynku walutowym Bank zakłada, iż w horyzoncie prognozy następować będzie długookresowe umocnienie złotego, wynikające z relatywnie dobrych fundamentów polskiej gospodarki, rosnącej wydajności pracy oraz korzystnej różnicy między poziomem stóp procentowych w Polsce i strefie euro. Do końca 2013 r. Polska nie spełni warunków przystąpienia do systemu ERM II. Nie zostanie istotnie zachwiana stabilność gospodarcza krajów Unii Europejskiej. 4. Rynek usług bankowych 4.1. Stan aktualny Dynamiczny rozwój usług bankowych został w roku 2009 wyhamowany przez kryzys na światowych rynkach finansowych. Nastąpiło znaczące wyhamowanie dynamiki akcji kredytowej oraz spadek wyników finansowych, przede wszystkim związany z wyższymi kosztami pozyskiwania depozytów oraz pogorszeniem jakości portfela kredytowego. Trudności związane z pozyskaniem środków oraz wzrost kosztów z tytułu rezerw i aktualizacji był równocześnie przyczyną zaostrzenia warunków udzielania kredytów. Powracająca koniunktura gospodarcza pozytywnie wpłynęła na sytuację sektora bankowego. Na koniec 2010 r. suma bilansowa sektora bankowego wynosiła 1 158,0 mld zł. W porównaniu ze stanem na r. sektor bankowy zanotował wzrost sumy bilansowej o 9,5%. Tab. 15. Podstawowe dane bilansowe sektora bankowego (w mln zł) Wyszczególnienie Suma bilansowa Depozyty gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Kredyty gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa zmiana 2009/2008 1,8% 15,2% 17,2% 10,7% 8,0% 13,0% -0,2% zmiana 2010/2009 9,5% 9,5% 8,9% 10,7% 8,9% 14,2% -1,1% Podobnie kształtowały się dwa główne filary sumy bilansowej sektora bankowego kredyty i depozyty. W powyższym okresie poziom kredytów wzrósł o 8,9%, a poziom depozytów o 9,5%. Zysk netto sektora bankowego na koniec 2010 r. ukształtował się na poziomie 11,67 mld zł i był wyższy o 40,9% od uzyskanego w 2009 r. 22

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

29 sierpnia 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. Wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r. 29 sierpnia 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2014 roku Niedrzwica Duża, 2015 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu 7/214 Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Domu Maklerskiego mbanku S.A. na 31 grudnia 213 r. Warszawa, 14 maja 214 r. Wstęp Na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 2013 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego SA za I kwartał 203 PKO Bank Polski. Codziennie najlepszy Warszawa, 3 maja 203 r. Podsumowanie Nowa Strategia PKO Banku Polskiego na lata 203-205: Lider we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012. NWAI Dom Maklerski SA RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za IV kwartał 2012 NWAI Dom Maklerski SA Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3. Wybrane

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny spółki. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Raport kwartalny spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za II kwartał 2012 roku obejmujący okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 roku Warszawa, 9 sierpnia 2012 roku Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 3

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne

PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne PKO Bank Polski Możliwości kredytowe i inwestycyjne Forum Współpracy Biznesowej Olsztyn, 18 marca 2011 r. Bogdan Włodarczyk Dyrektor Regionalnego Oddziału Korporacyjnego 1. PKO Bank Polski na rynku 2.

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Wyniki za 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 marca 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski

Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017. Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wieloletni Program Rozwoju - Strategia Banku Gospodarstwa Krajowego na lata 2014-2017 Wspieramy rozwój społeczno-gospodarczy Polski Misja i wartości BGK MISJA BGK Wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 27 kwietnia 2015 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2015 roku (Warszawa, 27.04.2015 r.) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011

Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. Warszawa, 25 maja 2011 Spis treści 1. Wyniki finansowe Grupy BOŚ S.A. w latach 2010 i 2009 2. Wyniki według podziału na kategorie 3. Wyniki na działalności bankowej w segmentach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r.

Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych. Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Ewolucja rynku obligacji korporacyjnych Jacek A. Fotek 29 września 2014 r. Trendy i możliwości Perspektywa makroekonomiczna - wysoki potencjał wzrostu w Polsce Popyt na kapitał - Wzrost zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo