Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata Marzec 2011 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r."

Transkrypt

1 Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata Marzec 2011 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku Informacje o Banku BPS S.A Usytuowanie prawne Akcjonariat Realizowane funkcje i obsługiwany rynek Grupa kapitałowa Usytuowanie środowiskowe, sieć placówek i zasoby kadrowe Emisja akcji własnych Otoczenie makroekonomiczne Stan aktualny Prognoza na lata Rynek usług bankowych Stan aktualny Prognoza na lata Pozycja rynkowa Banku Bank na tle innych banków zrzeszających Bank na tle sektora bankowego Analiza możliwości rozwoju Analiza wewnętrzna Analiza otoczenia Misja Banku Wizja rozwoju Banku Kierunki strategiczne i cele działania Strategia kapitałowa Banku Akumulacja zysku netto Emisja akcji własnych Emisja obligacji podporządkowanych Struktura akcjonariatu Inne źródła pozyskania kapitału Wykorzystanie kapitału Rachunek funduszy własnych Sekurytyzacja aktywów kredytowych Obszar I Wzmacnianie potencjału Zrzeszenia Kierunek strategiczny 1 Zwiększenie stopnia integracji podmiotów Zrzeszenia Integracja informatyczna Integracja infrastrukturalna Integracja produktowa i wizualna Kierunek strategiczny 2 Rozwój potencjału Zrzeszenia Wspieranie rozwoju kapitałowego Banków Spółdzielczych Rozwój Grupy Kapitałowej jako modelu integracji Grupy BPS Budowa i promocja marki Bank BPS S.A., Banki Spółdzielcze i Grupa BPS Obszar II Rozwój działalności komercyjnej Banku Kierunek strategiczny 3 Wzrost skali działania Banku na rynku komercyjnym Rozwój Sieci Rozszerzenie działalności na rynku międzybankowym, polityka inwestycyjna na rynku pieniężno-walutowym Rozwój pośrednictwa usług finansowych Rozwój inwestycji kapitałowych

3 12.2. Kierunek strategiczny 4 Zwiększenie efektywności działalności komercyjnej Działalność Bankowości Komercyjnej Standaryzacja organizacyjno-zarządcza oraz wizerunkowa Sieci Optymalizacja zarządzania zasobami ludzkimi Rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji Kierunek strategiczny 5 Wprowadzenie nowej segmentacji rynku oraz nowa oferta produktowa Nowa segmentacja Portfelizacja Kierunek strategiczny 6 Rozwój i modernizacja infrastruktury informatycznej Nowoczesny system bankowości internetowej Nowy system finansowo-księgowy oraz aplikacje transakcyjne Banku Wdrożenie systemu Treasury Back Office Wdrożenie nowych standardów zarządzania procesami informatycznymi System cen transferowych (FTP) Wsparcie zarządzania sprzedażą implementacja aplikacji CRM w strukturach sprzedażowych oraz w systemie kontrolingowym Banku Wdrożenie aplikacji wspomagającej proces kredytowy oraz workflow sprzedażowy produktów aktywnych Wdrażanie infrastruktury informatycznej Kierunek strategiczny 7 Doskonalenie zarządzania ryzykami bankowymi Istotne elementy strategicznej polityki ryzyka kredytowego Rozwój systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym Cele strategiczne w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym Sekurytyzacja aktywów kredytowych portfeli nieregularnych i portfeli normalnych Podsumowanie Harmonogram działań

4 Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce egzemplarz nowej strategii Banku BPS S.A. na lata Zarząd Banku czując na sobie brzemię odpowiedzialności za jego dalszy rozwój zdefiniował cele bardzo ambitnie, perspektywicznie, bez kompleksów i pryncypialnych uprzedzeń, szczególnie w dwóch obszarach: wzmocnienia kapitałowego i rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania. Nasza koncepcja opiera się na najlepszych wzorach grup bankowości spółdzielczej w Europie, takich jak Rabobank w Holandii, Credit Agricole we Francji czy DZ Bank AG w Niemczech, które swój udział w rynku szacują na 25-30%. Chcemy wspólnie z Państwem stworzyć silna grupę kapitałową, korzystającą z efektu skali i dysponującą jedną z największych sieci dystrybucji w Polsce. Aspiracją tej grupy powinno być wykorzystanie tej sieci do osiągnięcia zwiększenia udziału w rynku oraz utrzymania pozycji lidera bankowości spółdzielczej w Polsce. Najważniejszym priorytetem, jaki przyjęliśmy, to utrzymanie dobrej oferty współpracy dla naszych banków spółdzielczych. Takiej strategii mają służyć podmioty, które razem z Państwem tworzymy w miejsce tych, które dzisiaj współpracują z nami wykorzystując to, co w ramach Grupy posiadamy najcenniejszego, a mianowicie r y n e k! Pozyskaliśmy do współpracy najlepszych profesjonalistów ze specjalistycznym doświadczeniem i przedsiębiorczą postawą i wspólnie z nimi budujemy spółki celowe dla każdego obszaru naszego działania. Oczywiście powołanie nowych podmiotów musi być poprzedzone szczegółową analizą możliwości realizacji stawianych przed nimi zadań i akceptacją kompleksowego biznesplanu każdego projektu, ale zainteresowanie naszych klientów nowoczesnymi produktami finansowymi oraz ograniczone możliwości pozyskania nowych klientów poprzez oferowanie produktów czysto bankowych przesądza o tym, że powołanie w Zrzeszeniu odrębnych podmiotów świadczących specjalistyczne usługi finansowe ma swoje uzasadnienie biznesowe i ekonomiczne. O potrzebie wzmocnienia kapitałowego naszego Banku nikogo już nie trzeba przekonywać, wszak adekwatny do prowadzonej działalności kapitał, to gwarancja naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chcemy kapitał pozyskiwać z różnych źródeł. Po pierwsze zwiększenie funduszy własnych może następować w drodze akumulacji wypracowanych zysków netto, które po uwzględnieniu wypłaty dywidendy zasilą kapitały banku. W dalszym ciągu będziemy kontynuować działania polegające na emisji obligacji długoterminowych w formie długu podporządkowanego oraz kolejnych emisji akcji. Jest dla nas sprawą o kapitalnym znaczeniu, aby banki spółdzielcze naszej Grupy solidarnie i lojalnie wywiązały się z zasady zaangażowania kapitałowego w Bank BPS w wysokości nie mniejszej niż 7 procent funduszy podstawowych. W strategii, którą Państwu prezentujemy nie wykluczyliśmy także pozyskania kapitału z GPW, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem zachowania obecnej struktury akcjonariatu i wpływu banków spółdzielczych na funkcjonowanie Banku BPS. Uzyskany kapitał będzie źródłem finansowania inwestycji infrastrukturalnych i informatycznych a także pozwoli na bezpieczne absorbowanie ryzyk bankowych generowanych w trakcie realizacji głównego kierunku strategicznego, jakim jest rozwój potencjału całej Grupy. Na zakończenie chciałbym podziękować Radzie Nadzorczej, Radzie Zrzeszenia a przede wszystkim Państwu za konstruktywną dyskusję na temat przyszłości BPS i całej Grupy, Jestem przekonany, że konsekwentna realizacja strategii BPS S.A. na lata okaże się naszym wspólnym sukcesem. Mirosław Potulski 6

5 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku 1 Strategia Banku na lata jest odpowiedzią na wyzwania rynku, definiuje konieczne zmiany modelu biznesowego Banku, mające stanowić podstawę wzrostu jego wartości, efektywności, pozycji rynkowej oraz kapitałowej. Dokument Strategii powstał w związku z wejściem Banku w nowy okres perspektywy strategicznej oraz wobec zmieniających się okoliczności i uwarunkowań rynku jak również otoczenia makroekonomicznego, jako podstawa do decyzji operacyjnych, organizacyjno-zarządczych oraz biznesowych. W Strategii uwzględnione zostały zadania postawione przed Bankiem w Strategii Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości na lata Są to przede wszystkim zadania dotyczące działalności zrzeszeniowej w aspekcie integracji informatycznej, infrastrukturalnej i produktowo-wizualnej, a także powoływania nowych podmiotów świadczących komplementarne usługi finansowe klientom Zrzeszenia. Kluczowym elementem Strategii, a zarazem głównym czynnikiem integracji zrzeszeniowej dla Banku jest stała optymalizacja oferty produktów, usług oraz wspólnych przedsięwzięć adresowanych do Banków Spółdzielczych. Kompleksowa obsługa finansowa podmiotów i klientów Zrzeszenia, zapewniająca wzmocnienie efektu synergii i skali, możliwa będzie poprzez rozszerzenie Grupy Kapitałowej 2 o nowe podmioty świadczące wyspecjalizowane usługi finansowe oferowane Bankowi oraz Bankom Spółdzielczym 3 jako rozszerzenie ich naturalnej propozycji rynkowej. Bank będzie tym samym kontynuował rozpoczętą w 2008 roku strategię rozwoju Zrzeszenia BPS poprzez wprowadzanie nowych produktów. Bank będzie również organicznie rozwijał sieć własną oraz prowadził prace nad budową sieci franczyzowej. Równolegle Bank będzie reorganizował obszar wsparcia sprzedaży i optymalizując stronę kosztową prowadzonej działalności, dążył do dynamicznego rozwoju działalności komercyjnej, komplementarnej względem Banków Spółdzielczych. Decyzje dotyczące ścieżki rozwoju Banku, powinny brać pod uwagę konieczność zachowania równowagi między celem podstawowym Banku, jakim jest budowa i oferowanie optymalnych rozwiązań dla Banków Spółdzielczych w sferze produktowej i organizacyjno-zarządczej, a rozwojem bazy kapitałowej oraz generowaniem satysfakcjonujących zysków dla Właścicieli i jednocześnie strategicznych klientów. Utrzymanie w dłuższej perspektywie bardzo dobrej oferty cenowej dla Banków Spółdzielczych będzie wymagało dla zachowania wartości Banku oraz poziomu adekwatności kapitałowej intensywnego wzrostu skali i efektywności działalności komercyjnej oraz aktywności Banku na rynkach kapitałowych. Niedawny kryzys finansowy i trwające jeszcze spowolnienie gospodarcze pokazały, że Bank podobnie jak bankowość spółdzielcza, cechuje się znacznie większą odpornością na negatywne zjawiska niż banki komercyjne. Wykorzystując tę sytuację, w 2010 roku Bank prowadził działania, które pozwoliły uzyskać nie tylko wysokie 15. miejsce w rankingu polskich banków pod względem zysków, ale również znacząco zwiększyć udział w sektorze bankowym pod względem sumy bilansowej i wolumenu kredytów. 1 Bank Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 2 Grupa Kapitałowa Grupa Kapitałowa Banku BPS S.A., tj. Bank BPS S.A. oraz spółki zależne i powiązane. 3 Banki Spółdzielcze banki zrzeszone z Bankiem BPS S.A. oraz banki współpracujące 7

6 Bank będzie się rozwijał w szybszym tempie niż rynek, przede wszystkim pod względem sumy bilansowej, wolumenu kredytów i poziomu funduszy własnych. Wyrazem tak zdefiniowanej Strategii oraz celów zarządczych, rozwojowych i biznesowych jest projekcja najistotniejszych wyników finansowych Banku. Tab. 1. Prognoza podstawowa wielkości finansowych Banku BPS na lata (w mln zł) L.p. Wyszczególnienie Dynamika/Różnica 2013/ Suma bilansowa ,0% 2. Kredyty podmiotów niefinansowych i budżetowych ,7% 3. Depozyty podmiotów niefinansowych i budżetowych ,4% 4. Fundusze własne ,9 158,4% 5. Współczynnik wypłacalności 9,4% 9,8% 10,6% 10,8% 1,3 pp. 6. Wynik finansowy netto 85,1 86,1 103,2 121,8 143,1% 7. ROE netto 17,9% 14,8% 13,6% 13,4% -4,5 pp. W latach wdrażane będą działania mające wpływ na generowane wyniki finansowe (po stronie przychodów ze sprzedaży i kosztów działalności), a jednocześnie oddziałujące na jakość i sprawność zarządzania Bankiem oraz poprawę jego efektywności i wydajności. Bezpośredni wpływ na osiągane przez Bank wyniki w okresie objętym niniejszym dokumentem będą miały działania w zakresie: wzmocnienia kapitałowego, zapewnienia optymalnej oferty dla Banków Spółdzielczych skorelowanej z mechanizmami polityki cenowej Banku w zakresie kwotowania depozytów oraz parametrów cenowo-logistycznych innych usług świadczonych w ramach funkcji apeksowej, wprowadzenia nowych produktów i usług dla klientów Banku oraz Banków Spółdzielczych poprzez komplementarne oferty specjalistycznych obszarów realizowanych przez spółki Grupy Kapitałowej, oferowania Bankom Spółdzielczym rynkowej wartości dodanej w dwóch równoległych obszarach: w sferze produktów i sprzedaży jak również w obszarze rozwiązań optymalizujących koszty i zwiększających możliwość wykorzystania rezerw organizacyjnych Banku i Banków Spółdzielczych, optymalizacji obszaru zarządzania sprzedażą oraz rozwoju sieci sprzedaży Banku, segmentacji i portfelizacji Klientów i wprowadzenia funkcji doradcy klienta w kluczowych dla Strategii segmentach otoczenia rynkowego, wdrożenia nowych technologii IT, m.in.: CRM, nowego systemu transakcyjnego oraz oprzyrządowania informatycznego procesów sprzedażowych, optymalizacji kosztowej poprzez wydzielanie i integrowanie centrów kompetencji w zakresie operacyjno-rozliczeniowym oraz dalsze udoskonalanie metod zarządzania kosztami działania Banku. 8

7 Tab. 2. Prognoza rachunku zysków i strat Banku na lata (w tys. zł) L.p. Wyszczególnienie Dynamika/Różnica / Przychody odsetkowe ,8% Koszty odsetkowe Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji ,4% 186,6% 119,6% 5. Przychody z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych ,6% 6. Wynik na operacjach finansowych ,1% 7. Wynik z tytułu wymiany i operacji walutowych ,8% 8. Wynik na działalności bankowej ,1% 9. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej ,7% 10. Koszty działania z amortyzacją ,7% 10.1 Koszty działania ,8% 10.2 Amortyzacja ,2% 11. Różnica wartości rezerw i aktualizacji ,0% 12. Udział w zyskach jednostek podporządkowych wycenianych metodą praw własności ,2% 13. WYNIK FINANSOWY BRUTTO ,2% 14. WYNIK FINANSOWY NETTO ,1% 15. C/I 65,1% 65,5% 62,3% 59,1% -6,0 pp. Prognozowany wzrost wyniku na działalności bankowej z poziomu 285,5 mln zł w 2010 r. do poziomu 388,5 mln zł w 2013 r. będzie miał swoje źródło w przychodach odsetkowych oraz systematycznie rosnącym wyniku prowizyjnym. Przyjęto również, że w latach następował będzie wzrost wyniku z tytułu operacji finansowych oraz dynamiczny wzrost wyniku z pozycji wymiany oraz operacji walutowych. Optymalizacja polityki cenowej prowadzonej względem klientów niebankowych oraz utrzymanie dobrej oferty lokowania środków przez Banki Spółdzielcze będą wymagały znacznego zdynamizowania działalności komercyjnej Banku. Bank przyjął, że w latach będzie przyjmował depozyty Banków Spółdzielczych zgodnie z Umową Zrzeszenia, tj. po cenie co najmniej rynkowej. W obszarze komercyjnym sprzedaż szybko rotujących produktów kredytowych (kredyty obrotowe) dla segmentu MSP, zwiększenie efektywnych marż na produktach dedykowanych poszczególnym segmentom rynku o strategicznym znaczeniu dla Banku oraz zwiększenie udziału w detalicznym portfelu kredytowym kart kredytowych oraz kredytu gotówkowego w obszarze consumer finance pozwoli wykreować satysfakcjonujący poziom marży odsetkowej. Wzrost przychodów prowizyjnych generowany będzie przede wszystkim przez sprzedaż produktów rozliczeniowych, wzrost ilości kart kredytowych oraz powiązania produktów kredytowych i depozytowych ze sprzedażą innych usług finansowych dostarczanych przez spółki Grupy Kapitałowej. 9

8 10 Koszty działania Banku wraz z amortyzacją, mierzone wskaźnikiem C/I oraz dynamiką procentową, ulegną obniżeniu. Założono, iż wskaźnik C/I osiągnie w 2013 r. poziom 59,1%, głównie w wyniku poprawy efektywności i wydajności Banku oraz optymalizacji kosztowej wynikającej ze współpracy ze spółkami Grupy Kapitałowej. Wzrost poziomu rezerw jest związany z dynamicznym wzrostem sprzedaży produktów kredytowych, utrzymuje się jednak na bezpiecznym i akceptowalnym poziomie. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności będzie rósł systematycznie z 8,1 mln zł w 2010 r. do 13,3 mln zł w 2013 r. Zwiększenie efektywności i wydajności podejmowanych działań przy optymalizacji i pełnej kontroli kosztów spowoduje dynamiczny wzrost wyniku netto Banku z poziomu 85,1 mln zł w 2010 r. do poziomu 121,8 mln zł w 2013 r., tj. o 43,1%.

9 2. Informacje o Banku BPS S.A Usytuowanie prawne Bank funkcjonuje, opierając się między innymi na następujących zewnętrznych i wewnętrznych aktach prawnych: Prawo bankowe z dnia r., z późniejszymi zmianami, Regulacje KNF, Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających z dnia r., z późniejszymi zmianami, Kodeks Spółek Handlowych z dnia r., z późniejszymi zmianami, Statut Banku, Regulamin Organizacyjny Banku oraz na podstawie przepisów wynikających z regulacji Unii Europejskiej Akcjonariat Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku kapitał zakładowy Banku BPS S.A. składał się z akcji każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głównymi akcjonariuszami Banku są banki spółdzielcze, które posiadają łącznie 86,27% akcji, w tym Banki Zrzeszone 81,99% akcji, niezrzeszone 1,77 % i bank współpracujący 2,51 % akcji. Tab. 3. Struktura akcjonariatu Banku wg stanu na r. L.p. Akcjonariat Liczba akcji Banki Spółdzielcze Zrzeszone Banki Spółdzielcze współpracujący Bank Spółdzielczy niezrzeszone Banki Spółdzielcze Skarb Państwa Inne banki polskie Banki zagraniczne Pozostali akcjonariusze osoby fizyczne pozostali Razem Udział w kapitale zakładowym 86,27% 81,99% 2,51% 1,77% 1,58% 3,56% 3,17% 5,43% 0,82% 4,60% 100,00% 11

10 2.3. Realizowane funkcje i obsługiwany rynek Funkcja zrzeszeniowa (apeksowa) Według stanu na 31 grudnia 2010 r. Bank zapewniał obsługę zrzeszonym Bankom Spółdzielczym oraz bankowi współpracującemu, świadcząc usługi wynikające z umowy zrzeszenia oraz na podstawie zawartych umów o współpracy, a także poprzez dostarczanie innych usług i produktów. Głównymi zadaniami Banku realizowanymi w tym obszarze są: zapewnienie bezpieczeństwa płynnościowego Zrzeszenia, przede wszystkim poprzez oferowanie instrumentów finansowych, dedykowanych Bankom Spółdzielczym (depozyty, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt techniczny, lokaty płynnościowe, limit operacyjny, pożyczki podporządkowane), wspieranie Banków Spółdzielczych w ograniczaniu ryzyk w swojej działalności, wspomaganie Banków Spółdzielczych w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej, płynności i walutowym, zapewnienie Bankom Spółdzielczym możliwości elastycznego i bezpiecznego lokowania środków pochodzących z nadwyżek płynności banków, pośrednictwo w obrocie dewizowym i bezgotówkowym, usługi w zakresie obsługi kart płatniczych oraz systematyczne wsparcie w rozbudowie sieci bankomatów, prowadzenie rozliczeń dopłat do odsetek od kredytów preferencyjnych, aktywne działania w ich pozyskiwaniu oraz reprezentowanie Zrzeszenia w kontaktach z ARiMR i innymi donatorami, obsługa funduszy pomocowych służących przede wszystkim wzmocnieniu bezpieczeństwa kapitałowego Banków Spółdzielczych oraz wspierających rozwój nowych technologii informatycznych, wypełnianie wybranych obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych oraz reprezentowanie interesów zrzeszonych banków wobec instytucji zewnętrznych, doradztwo prawne, a także pomoc w zakresie szkoleń oraz opracowywania regulaminów, procedur i produktów, pomoc w organizowaniu i wdrażaniu nowoczesnych technologii bankowych, pomoc w przygotowaniu i realizacji programów naprawczych i restrukturyzacyjnych, pomoc w uzyskiwaniu informacji oraz koordynacja działań związanych z integracją europejską i wykorzystaniem funduszy unijnych, udostępnianie systemów wymiany informacji Biuro Informacji Kredytowej, Międzybankowa Informacja Gospodarcza oraz system Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami, aktywne uczestnictwo w organizowaniu konsorcjów ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi w celu finansowania działalności inwestycyjnej i obrotowej podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego, świadczenie odpłatnych usług w zakresie kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, kontroli bezpieczeństwa informacji audyt informatyczny, wsparcie Banków Spółdzielczych w prowadzeniu spraw związanych z zabezpieczeniem budynków, kas, skarbców, zasilaniem w gotówkę, w sprawach dotyczących ochrony, bhp i ppoż. 4 W dniu r. nastąpiło połączenie BS w Dobrem z BS w Mińsku Mazowieckim 12

11 Funkcja komercyjna Bank prowadzi niekonkurencyjną wobec Banków Spółdzielczych działalność komercyjną, przechowując i gospodarując środkami pieniężnymi osób prywatnych, podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Prace prowadzone nad nowymi produktami i usługami oraz nad dostosowaniem już istniejącej oferty kredytowej, depozytowej i transakcyjno-rozliczeniowej do potrzeb klientów wpłynęły na dynamiczny wzrost portfela kredytowego i innych należności. Tab. 4. Należności (w tys. zł) oraz liczba rachunków klientów Banku L.p. Wyszczególnienie Kredyty i inne należności od: Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Osób prywatnych Podmiotów gospodarczych Instytucji rządowych i samorządowych Razem Bank współpracuje z Bankami Spółdzielczymi w zakresie udzielania kredytów w konsorcjach, wspierając tym samym ich aktywność kredytową oraz dywersyfikując ryzyko, co między innymi pozwala na finansowanie dodatkowych przedsięwzięć oraz na wykorzystanie nadpłynności Banków Spółdzielczych w celu zwiększenia ich rentowności. Na bezpieczny rozwój portfela kredytów konsorcjalnych Banku ma wpływ przede wszystkim znajomość rynku lokalnego przez Banki Spółdzielcze oraz ich doświadczenie w kredytowaniu wybranych klientów. Tab. 5. Należności Banku z tytułu kredytów udzielonych w konsorcjach (w tys. zł) Wyszczególnienie Bilansowe Pozabilansowe Razem Gama podstawowych produktów depozytowych i kredytowych może stanowić podłoże do budowania indywidualnej oferty dla każdego klienta, w zależności od własnych potrzeb klienta. Bank swoim klientom zapewnia również możliwość korzystania z usług podmiotów Grupy Kapitałowej współpracujących z Bankiem, oferujących produkty, usługi oraz możliwości współpracy w każdym obszarze rynku finansowego. 13

12 Tab. 6. Zobowiązania (w tys. zł) oraz liczba rachunków klientów Banku L.p. Wyszczególnienie Depozyty i inne zobowiązania: Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Liczba r-ków Wolumen w tys. zł Osoby prywatne Podmioty gospodarcze Instytucje rządowe i samorządowe Razem Bank jest w toku intensywnej modernizacji produktowej, strukturalnej i biznesowej. Sukcesywnie zwiększa się liczba klientów bankowości internetowej, aktywnych kart płatniczych, rozliczeń elektronicznych oraz bankomatów w maju 2010 roku uruchomiono w Banku BPS S.A. pierwszy w Polsce bankomat wykorzystujący technologię biometryczną Finger Vein, opartą na analizie indywidualnego układu żył w palcach, a 14 maja 2010 roku uruchomiono system informatyczny Przekazy zagraniczne, w celu realizacji zadań w zakresie przekazów pieniężnych w obrocie dewizowym. W swojej ofercie Bank proponuje między innymi karty debetowe i kredytowe, usługi w zakresie zarządzania płynnością oraz usługi w zakresie dostępu do źródeł finansowania, między innymi na wsparcie w ramach absorpcji funduszy strukturalnych. Tab. 7. Wybrane usługi realizowane w działalności komercyjnej (w szt.) Wyszczególnienie Karty aktywne klienci indywidualni klienci korporacyjni Bankomaty Zlecenia w systemie Elixir wysłane otrzymane

13 W swojej działalności Bank opracował i stosuje podział klientów na następujące segmenty rynkowe, uruchamiając proces budowy segmentacyjnej struktury zarządzania sprzedażą: bankowość detaliczna, agrobiznes, biznes, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje samorządowe, którym oferuje dostosowaną do ich potrzeb ofertę rynkową. Bank przy tworzeniu oferty produktowej wykorzystuje znajomość odrębnych potrzeb sektora małych i średnich przedsiębiorstw i szeroko rozumianego agrobiznesu. Posiadając doświadczenie w finansowaniu rolnictwa i jednostek samorządu terytorialnego, Bank współpracuje z ARiMR, BGK, NFOŚiGW, EFRWP oraz innymi jednostkami rządowymi w zakresie pozyskiwania środków do kapitału oraz dystrybucji kredytów preferencyjnych Grupa kapitałowa Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. powołano jako Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 3 czerwca 2008 r., w dniu 7 września 2010 r. Centrum Finansowe Banku przekształcono w Spółkę Akcyjną. Celem powołania przez Zarząd Banku BPS S.A. Centrum Finansowego było utworzenie w ramach Grupy BPS 5 wyspecjalizowanego podmiotu, oferującego usługi w zakresie restrukturyzacji i windykacji należności, zarówno dla Banków Spółdzielczych, jak i innych podmiotów bankowych oraz pozabankowych. Współpraca z Centrum Finansowym oparta jest na umowach-zleceniach (outsourcing windykacji), jak i umowach cesji wierzytelności. W okresie trzyletniej działalności na rynku windykacyjnym Spółka zawarła szereg umów-zleceń oraz nabyła portfele własne wierzytelności o łącznym obligu ok. 106 mln zł, w tym od podmiotów spoza Grupy BPS ok. 46 mln zł. Rozwój portfela wierzytelności zakupionych przez Spółkę, z których wygenerowany w 2010 roku przychód wyniósł ok. 2,7 mln zł, potwierdza zasadność utworzenia w ramach Grupy BPS spółki windykacyjnej. Tab. 8. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p Wyszczególnienie Przychody działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Grupa BPS Banki Spółdzielcze i Bank BPS S.A. oraz spółki zależne i powiązane 15

14 Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 grudnia 2008 roku, a od 6 stycznia 2009 roku uzyskał status członka GPW S.A. Swoją działalność koncentruje na: przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych, wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia maklerskich instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie, oferowaniu maklerskich instrumentów finansowych, prowadzeniu rachunków papierów wartościowych oraz rachunków pieniężnych do ich obsługi, przechowywaniu i rejestrowaniu zmian stanu posiadania maklerskich instrumentów finansowych, udzielaniu pożyczek pieniężnych na dokonanie transakcji, których przedmiotem jest jeden lub większa ilość maklerskich papierów wartościowych, przypadku gdy transakcja jest dokonywana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki. Dom Maklerski zapewnia obsługę wszystkich procesów związanych z rynkiem kapitałowym, między innymi pomoc doradczą i analityczną, a w tym analizę celowości i sposobu pozyskania kapitału, reprezentowanie klientów w rozmowach z potencjalnymi inwestorami, przygotowanie pod względem formalno-prawnym przeprowadzanych transakcji oraz przygotowanie i realizację niepublicznych i publicznych ofert emitowanych przez spółki papierów wartościowych. Na koniec 2010 r. Dom Maklerski Banku BPS S.A.: prowadził 2600 rachunków papierów wartościowych klientów o wartości 947 mln zł, w rejestrze nabywców emisji papierów wartościowych rynku publicznego obsługiwał 126 serii dokonanych emisji obligacji, pełnił funkcję agenta kalkulacyjnego dla wszystkich prowadzonych przez siebie emisji papierów wartościowych, wprowadził na rynek zorganizowany Catalyst 13 emisji o wartości 183 mln zł (w tym 12 emisji obligacji banków spółdzielczych oraz jedną emisję obligacji korporacyjnych). Tab. 9. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł ) L.p Przychody działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Wyszczególnienie

15 BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. BPS TFI S.A. działa na podstawie zgody na prowadzenie działalności wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 maja 2010 r. Do podstawowych zadań realizowanych przez BPS TFI S.A. należy tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie funduszy inwestycyjnych wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych. Wraz ze zgodą na prowadzenie działalności KNF zezwoliła na utworzenie trzech funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Na koniec 2010 r. wartość aktywów netto funduszy będących w zarządzaniu BPS TFI S.A. wynosiła tys. zł. W dniu 18 listopada 2010 r. Towarzystwo uzyskało zgodę KNF na uruchomienie kolejnych siedmiu funduszy o charakterze zamkniętym, co pozwoli na poszerzenie oferty produktowej kierowanej do Banku, Banków Spółdzielczych oraz zamożnych klientów indywidualnych. Tab. 10. Podstawowe dane finansowe (w tys. zł) L.p Wyszczególnienie Przychody z działalności Zysk netto Kapitał zakładowy Kapitał własny Suma bilansowa Centrum Obsługi Płatności IT Card S.A. Bank w 2009 r. został akcjonariuszem powstałej w 2006 roku spółki IT Card S.A. W dniu 23 listopada 2010 roku Bank złożył zapis na akcje nowej emisji, nabywając akcje serii C o wartości tys. zł według ceny nominalnej równej cenie emisyjnej. Po zarejestrowaniu akcji w lutym 2011 r. przez KRS udział Banku w kapitale zakładowym IT Card S.A. wynosi 30,59%, a udział w głosach 29,38%. W swojej ofercie Spółka proponuje Bankowi i Bankom Spółdzielczym: zarządzanie ryzykiem w obszarze kart, bankomatów i POS-ów, dostawę i obsługę bankomatów oraz autoryzację transakcji bankomatowych, dostawę i obsługę terminali POS, między innymi na mocy porozumienia z Bankiem. Ponadto, na mocy porozumienia z Bankiem oraz organizacjami płatniczymi Visa i MasterCard, IT Card S.A. pełni funkcję Centrum Obsługi kart płatniczych w zakresie kart: kredytowych, debetowych, z mikroprocesorem (chipem), z paskiem magnetycznym oraz kart bezstykowych. Libero Group S.A. Dom Inwestycyjny 22 września 2010 r. Bank podpisał Umowę o objęciu akcji spółki Libero Group S.A., opłacając akcje serii B na kwotę tys. zł. Obecnie przebiega proces rejestracji akcji w KRS. Po zarejestrowaniu akcji w KRS udział Banku w kapitale akcyjnym Spółki będzie wynosił 50%. Kapitał zakładowy Spółki wynosi tys. zł. Docelowo przewiduje się, że w 2011 r. Bank będzie posiadał udział kapitałowy oraz prawa wykonywania głosu na poziomie nie niższym niż 75%. 17

16 BPS Leasing S.A. W październiku 2010 r. została powołana spółka Leasing Spółdzielczy S.A., w której Bank poprzez zapis w statucie zagwarantował sobie wpływ na powoływanie i odwoływanie dwóch członków Rady Nadzorczej oraz uprawnienia do powoływania Zarządu. BPS Leasing S.A. (wcześniej Leasing Spółdzielczy S.A.) powstała jako nowy podmiot rynku usług leasingowych, oferujący usługi leasingowe klientom biznesowym Banku i Banków Spółdzielczych. BPS Faktor S.A. W grudniu 2010 roku Zarząd Banku podjął uchwałę o utworzeniu, w ramach Grupy BPS, poprzez struktury kapitałowe Domu Inwestycyjnego Libero S.A., specjalistycznej spółki dedykowanej działalności faktoringowej. W lutym 2011 r. zamknięto proces prawno-kapitałowy oraz zawiązano spółkę BPS Faktor S.A. Aktualnie Spółka znajduje się w toku procesów organizacji. IT BPS Sp. z o.o. Po konsultacjach z Radą Zrzeszenia, w dniu r., Zarząd Banku podjął uchwałę o utworzeniu nowej spółki IT BPS Sp. z o.o., która dla Banku i Banków Spółdzielczych będzie świadczyła usługi z zakresu dostawy i serwisu sprzętu komputerowego, telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej oraz dostarczy nowe rozwiązania związane z oprogramowaniem do obsługi klientów oraz oprogramowaniem finansowo-księgowym w modelu outsourcingowym. Ponadto Spółka będzie świadczyła usługi doradcze w zakresie informatyki usytuowanie środowiskowe, sieć placówek i zasoby kadrowe Bank prowadzi działalność poprzez placówki zlokalizowane na terenie całej Polski. Według stanu na 31 grudnia 2010 roku Bank dysponował łącznie 72 placówkami sprzedażowymi, w tym: 7 oddziałami regionalnymi/wojewódzkimi, 37 oddziałami, 21 filiami, 7 punktami obsługi klienta. Oddziały Banku zlokalizowane są głównie w ważniejszych miastach Polski, z zachowaniem zasady unikania konkurencji z Bankami Spółdzielczymi. Tab. 11. Sieć placówek Banku według kryterium lokalizacji Typ ośrodka Miasta pow. 200 tys. mieszk. Miasta od 100 do 200 tys. mieszk. Miasta od 50 do 100 tys. mieszk. Miasta od 20 do 50 tys. mieszk. Wsie i miasta do 20 tys. mieszk. Liczba placówek Oddziały Filie POB-y Łącznie

17 W 2010 r. realizowano szereg działań zmierzających do poprawy efektywności funkcjonowania placówek sprzedażowych Banku, w tym: podniesienie standardów obsługi klienta poprzez wdrażanie standardów dotyczących organizacji i identyfikacji wizualnej placówek, usprawnienie procesów dotyczących współpracy z klientem poprzez podnoszenie standardów teleinformatycznych, usprawnienie procesów dotyczących wsparcia sprzedaży poprzez szkolenie pracowników oraz reorganizację i standaryzację stanowisk pracy. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Banku zatrudnionych było 1269 osób, w tym 446 osób w Centrali Banku i 823 osoby w placówkach Banku. Tab. 12. Zestawienie zatrudnienia w Banku z podziałem na etaty Według stanu na: Centrala Placówki Ogółem osoby etaty osoby etaty osoby etaty ,95 446,98 437, ,85 819,53 833, , , ,26 W przeliczeniu na etaty stan zatrudnienia w Banku wynosił 1258,8 w tym 439,95 w Centrali oraz 818,85 w placówkach. Tab. 13. STRUKTURA ZATRUDNIENIA WG STANU NA R. Centrala Placówki Ogółem (w %) Wykształcenie (w %) Wyższe, w tym 84,98% 63,06% 70,76% Magisterskie 79,15% 57,72% 65,25% Średnie 15,02% 36,94% 29,24% Inne 0,00% 0,00% 0,00% Razem 100,00% 100,00% 100,00% Wiek (%) do 25 lat 6,28% 2,19% 3,62% od 25 do 45 lat 66,81% 58,56% 61,47% pow. 45 lat 26,91% 39,25% 34,91% Razem 100,00% 100,00% 100,00% Pracownicy Banku to w większości ludzie młodzi i wykształceni. Na 31 grudnia 2010 r. 70,76% pracowników Banku posiadało wyższe wykształcenie, a 29,24% wykształcenie średnie. Bank nie zatrudnia pracowników tymczasowych, 5,17% pracowników było zatrudnionych na podstawie umów na czas określony. 19

18 2.6 Emisja akcji własnych W dniu r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Banku sporządzony w związku z emisją nowych akcji serii J Banku emitowanych na podstawie uchwały nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 23 czerwca 2010 r. Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z tą uchwałą emisja akcji serii J przeprowadzana jest w drodze oferty publicznej nie mniej niż i nie więcej niż akcji imiennych zwykłych (tj. nieuprzywilejowanych) serii J Banku, o wartości nominalnej jeden złoty każda akcja. Prospekt emisyjny został opublikowany w dniu r. W harmonogramie oferty przyjęto, że 31 marca 2011 r. zostanie dokonany przydział akcji na które złożono zapisy, a sądowa rejestracja akcji i podwyższenie kapitału powinno nastąpić na przełomie kwietnia i maja 2011 r. Dzięki zatwierdzeniu prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego możliwa staje się realizacja długofalowych celów strategicznych Banku i jego akcjonariuszy, a obecna emisja zwiększy możliwości bezpiecznego rozwoju Banku i Grupy BPS. 3. Otoczenie makroekonomiczne 3.1. Stan aktualny W latach dobra koniunktura gospodarcza miała pozytywny wpływ na wyniki działalności sektora bankowego. Według danych opublikowanych przez GUS, PKB Polski wzrósł o 6,8% w 2007 r. oraz 5,1% w 2008 r. Szybki rozwój gospodarczy stymulował wzrost zamożności ludności, przekładając się na zwiększenie konsumpcji. Ujawniony w III kwartale 2008 r. światowy kryzys na rynkach finansowych spowodował problemy gospodarcze wielu państw oraz dekoniunkturę w większości gospodarek światowych. Polska dotknięta została tymi problemami w mniejszym stopniu, jednak dynamika wzrostu gospodarczego wyraźnie wyhamowała. W roku 2010 nastąpiło istotne ożywienie polskiej gospodarki. Świadczy o tym znaczący wzrost produkcji przemysłowej, która w grudniu 2010 r. była o 11,4% wyższa niż przed rokiem, a w całym 2010 r. zanotowano jej wzrost o 9,8%. Jednocześnie w sektorze przedsiębiorstw zwiększało się zatrudnienie i na koniec 2010 r. było wyższe niż w grudniu 2009 r. o 124,5 tys. osób. Notowany także od kilku miesięcy realny wzrost płac wskazuje na poprawę sytuacji na rynku pracy. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło z 3652 zł w grudniu 2009 r. do 3848 zł w grudniu 2010 r., tj. nominalnie o 5,4% i o 2,3% po uwzględnieniu wskaźnika inflacji. Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wzroście PKB, który zgodnie z najnowszymi wstępnymi danymi za cały rok 2010 wyniósł 3,8%, tj. o 2,1 pp. więcej niż w roku Obserwowana w 2010 r. poprawa koniunktury nie gwarantuje jednak wprowadzenia polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu. Pomimo wyraźnych symptomów poprawy w Niemczech (wzrost PKB w 2010 r. o 3,6%), problemy z narastającym długiem publicznym mogą na dłużej istotnie spowolnić wzrost gospodarczy u głównych partnerów handlowych Polski. Równocześnie 20

19 konieczność głębokich reform polskich finansów publicznych może w najbliższych latach istotnie wpłynąć na dynamikę wzrostu gospodarczego Prognoza na lata Prognozy rozwoju gospodarczego Polski na lata zawarte zostały w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa przyjętym przez Radę Ministrów w sierpniu 2010 roku. Dokument ten zakłada wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę stanu infrastruktury technicznej, wzrost zatrudnienia i rozwój obszarów wiejskich. Równocześnie w Projekcie budżetu państwa na rok 2011 Rada Ministrów stwierdza, że najważniejszym czynnikiem kształtującym sytuację makroekonomiczną w Polsce będzie skala i szybkość ożywienia koniunktury w strefie euro. W projekcie budżetu założono wysoki stopień wykorzystania środków z funduszy unijnych jako główny czynnik sprzyjający utrzymaniu wysokiego tempa wzrostu inwestycji. Z punktu widzenia sektora bankowego duże znaczenie będzie mieć kształtowanie się oszczędności gospodarstw domowych oraz akcji kredytowej dla sektora prywatnego. W oparciu o powyższe dokumenty oraz prognozy zawarte w Raporcie o inflacji NBP z października 2010 r. opracowano prognozę kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach Tab. 14. Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych Wyszczególnienie PKB (r/r) 5,1% 1,7% 3,8% 4,1% 4,3% 4,2% Inflacja CPI (r/r) 3,3% 3,5% 3,1% 2,9% 2,7% 2,5% Inflacja CPI (średnioroczna) 4,2% 3,5% 2,6% 3,2% 2,9% 2,4% Wzrost wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (średnio r/r) 10,3% 4,2% 3,6% 4,1% 5,0% 4,6% Stopa bezrobocia (r/r) 9,5% 12,1% 12,3% 10,9% 10,1% 9,6% Stopy 5,0 procentowe Stopa referencyjna NBP koniec okresu 5,00% 3,50% 3,50% 4,00% 4,50% 4,25% WIBOR 1M średnia w okresie 6,11% 3,88% 3,62% 4,01% 4,59% 4,47% Kurs złotego średnia w okresie EUR/PLN 3,52 4,33 3,99 3,94 3,71 3,66 USD/PLN 2,41 3,12 3,02 2,95 2,74 2,69 W prezentowanej prognozie przyjęto następujące założenia: Wskaźnik inflacji w pierwszym okresie 2011 r. wzrośnie w wyniku wzrostu cen surowców, żywności i towarów importowanych spowodowanego stopniowym ożywieniem w gospodarce światowej, a dodatkowym czynnikiem wpływającym na wzrost cen będzie podwyżka akcyzy i podatku VAT. Pod koniec 2011 r. wzrost ten zostanie wyhamowany, jednak inflacja średnioroczna osiągnie poziom 3,2%. Stopa bezrobocia pomimo zakładanego wzrostu gospodarczego w sposób trwały osiągnie poziom jednocyfrowy dopiero w 2013 r. 21

20 Rada Polityki Pieniężnej po podniesieniu stóp w styczniu 2011 r. dokona kolejnej podwyżki o 25 pb. w czerwcu br. W roku 2012 nie w pełni opanowana inflacja skłoni Radę do kolejnych podwyżek łącznie o 0,50 pp. W roku 2013 powinny wystąpić warunki do stopniowej redukcji stóp. Pomimo okresowych zawirowań na rynku walutowym Bank zakłada, iż w horyzoncie prognozy następować będzie długookresowe umocnienie złotego, wynikające z relatywnie dobrych fundamentów polskiej gospodarki, rosnącej wydajności pracy oraz korzystnej różnicy między poziomem stóp procentowych w Polsce i strefie euro. Do końca 2013 r. Polska nie spełni warunków przystąpienia do systemu ERM II. Nie zostanie istotnie zachwiana stabilność gospodarcza krajów Unii Europejskiej. 4. Rynek usług bankowych 4.1. Stan aktualny Dynamiczny rozwój usług bankowych został w roku 2009 wyhamowany przez kryzys na światowych rynkach finansowych. Nastąpiło znaczące wyhamowanie dynamiki akcji kredytowej oraz spadek wyników finansowych, przede wszystkim związany z wyższymi kosztami pozyskiwania depozytów oraz pogorszeniem jakości portfela kredytowego. Trudności związane z pozyskaniem środków oraz wzrost kosztów z tytułu rezerw i aktualizacji był równocześnie przyczyną zaostrzenia warunków udzielania kredytów. Powracająca koniunktura gospodarcza pozytywnie wpłynęła na sytuację sektora bankowego. Na koniec 2010 r. suma bilansowa sektora bankowego wynosiła 1 158,0 mld zł. W porównaniu ze stanem na r. sektor bankowy zanotował wzrost sumy bilansowej o 9,5%. Tab. 15. Podstawowe dane bilansowe sektora bankowego (w mln zł) Wyszczególnienie Suma bilansowa Depozyty gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Kredyty gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa zmiana 2009/2008 1,8% 15,2% 17,2% 10,7% 8,0% 13,0% -0,2% zmiana 2010/2009 9,5% 9,5% 8,9% 10,7% 8,9% 14,2% -1,1% Podobnie kształtowały się dwa główne filary sumy bilansowej sektora bankowego kredyty i depozyty. W powyższym okresie poziom kredytów wzrósł o 8,9%, a poziom depozytów o 9,5%. Zysk netto sektora bankowego na koniec 2010 r. ukształtował się na poziomie 11,67 mld zł i był wyższy o 40,9% od uzyskanego w 2009 r. 22

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Płocka 9/11 B, 01-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A.

Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank.pl 801 300 800 Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. Raport roczny 2014 Grupy mbanku S.A. mbank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa tel. 22 829 00 00, fax 22 829 00 33 www.mbank.pl List Prezesa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN NOBLE BANKU S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku w 2013 roku...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA

BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 BANK BPH I OTOCZENIE STRATEGIA Raport Roczny 2010 BANK BPH RAPORT ROCZNY 2010 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH........................................................... 006 List p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH... 010

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK

Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Sprawozdanie Zarządu z działalności GETIN NOBLE BANKU S.A. ZA 2014 ROK Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Getin Noble Banku S.A. w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne dla wyników

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

List Prezesa Zarządu... 2. Otoczenie rynkowe... 3. Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku... Wyróżniają nas ludzie. BRE Hipoteczny Raport roczny 2010 Spis treści List Prezesa Zarządu... 2 Otoczenie rynkowe... 3 Sprawozdanie Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA z działalności banku w 2010 roku...

Bardziej szczegółowo