Zapytanie ofertowe. Definicje, pojęcia użyte w treści zapytania:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Definicje, pojęcia użyte w treści zapytania:"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, migrację danych z istniejących rejestrów oraz wdrożenie aplikacji w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej Definicje, pojęcia użyte w treści zapytania: moduł - poprzez pojęcie moduł rozumie się spójną część aplikacji odpowiedzialną za określone zadanie, akcja - to konkretne polecenie w ramach modułu, które wraz z ewentualnymi parametrami wywołuje określony skutek na danych - odczyt, zapis, usunięcie, modyfikację, Rejestr Lekarzy - zbiór danych, operacji, procedur, modułów oraz akcji stanowiący spójną logiczną całość opartą na aktualnie obowiązującym prawie, system urządzenia, infrastruktura elektroniczna, łącza internetowe, aplikacje, baza danych tworzące spójną platformę do obsługi Rejestru Lekarzy. aplikacja - program komputerowy służący do obsługi Rejestru Lekarzy. I. Nazwa i adres zamawiającego Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego Warszawa tel Wyjaśnienie: W niniejszym zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach pod pojęciem okręgowa izba lekarska należy także rozumieć Wojskowa Izba Lekarska, a pod pojęciem okręgowy rejestr lekarzy także rejestr lekarzy prowadzony przez Wojskową Izbę Lekarską. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: 1) stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy z interfejsem opartym o przeglądarkę internetową z zachowaniem wszystkich funkcjonalności obecnego Rejestru Lekarzy, 2) utrzymanie systemu przez okres 12 miesięcy od momentu pełnego wdrożenia wraz z helpdeskiem dla 24 okręgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej z możliwością przedłużenia umowy na kolejny okres, 3) migracja danych z istniejących okręgowych rejestrów lekarzy do nowej struktury, 4) przeprowadzenie testów poprawności funkcjonowania aplikacji przed wdrożeniem w wybranych trzech okręgowych izbach lekarskich oraz Naczelnej Izbie Lekarskiej, 5) przedstawianie raportu dla Naczelnej Rady Lekarskiej ze stanu prac nad stworzeniem aplikacji zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 6) wdrożenie systemu we wszystkich (24) okręgowych izbach lekarskich oraz Naczelnej Izbie Lekarskiej, 7) przeniesienie wszystkich autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (programów komputerowych), stworzonego na potrzeby Rejestru Lekarzy. 1/17

2 Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. III. Termin wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. IV. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) działają w branży programistycznej minimum 3 lata, 2) wykonywali minimum trzy projekty o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat, 3) dysponują programistami z doświadczeniem zawodowym związanym z projektowaniem i budowaniem struktur bazodanowych oraz aplikacji opartych o interfejs webowy, 4) w dotychczasowych projektach wykorzystywali produkty open source, 5) podpiszą umowę powierzenia danych osobowych oraz zabezpieczą zbiór danych osobowych zgodnie z wymaganiami art a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 6) zobowiążą się w ofercie do przeniesienia na Naczelną Izbę Lekarską majątkowych praw autorskich do programu komputerowego (programów komputerowych), stworzonego na potrzeby Rejestru Lekarzy, 7) zobowiążą się do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych aplikacji oraz struktury bazy danych. V. Kryteria wyboru oferty oraz sposób oceny Nie ma możliwości składania ofert częściowych. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 1) cena wykonania, 2) doświadczenie zawodowe oceniane na podstawie zrealizowanych projektów, 3) ocena referencji od kontrahentów, z którymi współpracował Wykonawca. VI. Opis sposobu przygotowania oferty Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składają się: 1) formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, 2) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego, 3) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wykwalifikowanej kadry programistycznej, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego, 4) minimum trzy referencje od kontrahentów, dla których Wykonawca realizował projekty o podobnym charakterze. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi u Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty. 2/17

3 VII. Termin i sposób składania oferty Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 15 października 2013 roku do godziny 14:00 na adres hipokrates. org. VIII. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem url: http :// www. nil. org. pl / rejestry / zapytanie - ofertowe. IX. Pytania do niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres hipokrates. org 3/17

4 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rejestr Lekarzy powinien być system modułowym w całości opartym o rozwiązania open source umożliwiającym w przyszłości dalszą rozbudowę systemu o kolejne funkcjonalności. Moduły aplikacji powinny być ze sobą ściśle powiązane i umożliwiać płynne przełączanie się pomiędzy nimi w ramach pracy nad wybranym zagadnieniem. System musi dokumentować każdą przeprowadzoną na danych rejestrowych operację. Baza danych jest posadowiona na serwerze centralnym. Aplikacje klienckie mają działać w oparciu o powszechnie dostępne publiczne łącza internetowe. Dane przesyłane są w formie szyfrowanej (OpenVPN). Podstawy prawne: Ustawy 1) ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.), 2) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 4) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), 5) ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.), 6) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), 7) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330). Uchwały 1) uchwała nr 11 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich (z późniejszymi zmianami), 2) uchwała nr 10 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej (z późniejszymi zmianami), 3) uchwała Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (z późniejszymi zmianami) 4) uchwała Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (z późniejszymi zmianami), 5) uchwała Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej (z późniejszymi zmianami). 4/17

5 Elementy systemu: - serwer - baza danych - kontroler aplikacji - moduł zarządzania dostępem - moduł zarządzania konfiguracją systemu - moduł rejestru lekarzy - moduł rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP - moduł CRM (uproszczony) - moduł raportów - moduł składek - moduł udostępniania danych do CSIOZ i CEM - moduł zarządzania webserwisami - moduł publikowania informacji o lekarzu lub lekarzu dentyście - moduł Rzecznik - moduł Sąd - moduł Wybory - moduł Prawa Lokalnego Wymagania dotyczące serwera Wykonawca zainstaluje system na zapewnionym przez siebie serwerze o parametrach umożliwiających ciągłe i prawidłowe działanie aplikacji w warunkach określonych poniżej. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać serwer wraz z dostępnymi na nim usługami przez okres trwania umowy od momentu podpisania protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany w momencie zakończenia wdrożenia systemu. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić po swojej stronie łącze internetowe gwarantujące odpowiednią jakość komunikacji - umożliwiającą płynną pracę ok. 400 osób równocześnie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy systemu szczególnie w godzinach 7:00-17:00. Ewentualne prace konserwacyjne będą wykonywane w godzinach 22:00-7:00. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia całego systemu będącego przedmiotem zapytania ofertowego na wskazany przez Zamawiającego serwer po wygaśnięciu umowy dotyczącej utrzymania systemu. Wykonawca zapewni stosowne zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymaganiami art a tej ustawy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania kopii bezpieczeństwa w cyklu: - pełna kopia jeden raz w tygodniu, - kopia przyrostowa lub różnicowa wykonywana codziennie w godzinach wieczornych. Kopia bezpieczeństwa nie może być przechowywana na serwerze, na którym działa aplikacja rejestru lekarzy. Wymagania dotyczące bazy danych Dane na potrzeby aplikacji przechowywane są w tabelach relacyjnej bazy danych zapewniających transakcyjność operacji. 5/17

6 Baza danych ma gwarantować funkcjonalność i wydajność zapewniającą jednoczesną płynną pracę ok. 400 osób. Struktura danych zostanie zbudowana w oparciu o dokumentację przekazaną przez Zamawiającego. Kontroler aplikacji - zapewnia spójny interfejs wymiany danych, - zapewnia kontrolę dostępu dla użytkowników posiadających różne uprawnienia do modułów, akcji, danych. Moduł zarządzania dostępem Umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom / grupom użytkowników do wykonywania operacji (akcji) w modułach. Podstawowe grupy użytkowników: - administrator główny, - użytkownicy z uprawnieniami globalnymi, - administratorzy okręgowi (na poziomie 25 okręgów), - użytkownicy z różnymi prawami dostępów na poziomie okręgu. Moduł zarządzania konfiguracją systemu Umożliwia określenie poszczególnych parametrów systemu na poziomie: - globalnym - z poziomu administratora głównego - okręgowym - z poziomu administratora okręgowego Moduł rejestru lekarzy Moduł ma umożliwić w zależności od posiadanych uprawnień: - filtrowanie listy lekarzy według wybranych kryteriów - dodawanie i edycję danych wybranego lekarza - nadruk danych na dokumentach (książeczkach) Prawo wykonywania zawodu i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, - nadruk danych na dokumentach (książeczkach) Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza i Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, - eksport danych umożliwiających przygotowanie nowego dokumentu Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty przez zewnętrzny podmiot, - na podstawie wyświetlanej listy (ograniczonej wybranym zakresem) - wydruk z wybranymi polami, - na wybranym zakresie - przeprowadzanie operacji: dodanie / usunięcie wyróżnika, - tworzenie wielu wyróżników i przypisywanie ich dla poszczególnych lekarzy. Moduł rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP Moduł ma umożliwić: - filtrowanie listy lekarzy - dodawanie i edycję danych lekarza Moduł CRM (uproszczony) Moduł ma umożliwić: 6/17

7 - ewidencjonowanie kontaktów z lekarzami oraz przygotowanie korespondencji seryjnej. Moduł raportów Moduł ma umożliwić: - generowanie przygotowanych wcześniej raportów, - przygotowywanie (definicja) nowych raportów (słownik raportów). Moduł składek Moduł ma umożliwić: - wyszukanie lekarza / grupy lekarzy na podstawie zadanych kryteriów, - zdefiniowanie wysokości naliczonej składki lekarzowi, - raportowanie nieprawidłowo naliczanych składek na podstawie określonych zapisów w Rejestrze zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, - wygenerowanie miesięcznych not obciążeniowych, - import wyciągów bankowych i na tej podstawie utworzenie dokumentu wpłaty, - ewidencjonowanie wpłaty składki w kasie oraz pełną historię ich wpłat, - wydruk KP z możliwością redakcji tytułu wystawienia, - wykonanie podsumowania dnia Dzienny Raport Kasowy dotyczący składek, - wykonanie podsumowania miesiąca Miesięczny Raport Kasowy dotyczący składek, - generowanie raportów składkowych, - importowanie wyciągów bankowych wpłat na indywidualne konta lekarzy. Moduł udostępniania danych do CSIOZ i CEM (webserwis) Moduł ma umożliwić: - przekazywanie danych do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) i Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Definicja obecnie wykorzystywanego webserwisu znajduje się pod adresem: https :// crlws. nil. org. pl / crlws - crlws / CrlwsAgent?wsdl Webserwis musi być zabezpieczony zgodnie ze standardem WS-Security: serwis przyjmuje tylko podpisane komunikaty i odsyła podpisane odpowiedzi. Komunikaty nie są szyfrowane. Transmisja musi odbywać się poprzez protokół https. Moduł zarządzania webserwisami Moduł ma umożliwiać z poziomu aplikacji tworzenie, definiowanie oraz zarządzanie webserwisami służącymi do wymiany danych pomiędzy rejestrem lekarzy, a zewnętrznymi systemami (np.: RL<- >PESEL, RL<->ZUS, RL<->P1, RL<->P2, RL<->RPWDL). Moduł publikowania informacji o lekarzu Moduł ma umożliwiać: 1) wyświetlenie poprzez stronę internetową danych osobowych stanowiących informację publiczną wskazanych w art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich, 2) wyświetlenie poprzez stronę internetową rozszerzonych danych lekarza lub lekarza dentysty po wcześniejszej autoryzacji. Ad 1. 7/17

8 - dostęp do danych o lekarzu lub lekarzu dentyście odbywa się po wpisaniu w formularzu: nr PESEL lub nr prawa wykonywania zawodu lub imienia i nazwiska lekarza lub lekarza dentysty, - w celu wyświetlenia danych o lekarzu lub lekarzu dentyście wymagane są: akceptacja regulaminu oraz przepisanie kodu zabezpieczającego z obrazka, - mechanizm wyświetlający dane musi posiadać funkcję ograniczenia czasowego zapytań na podstawie nr IP, z którego następuje zapytanie, - mechanizm wyświetlający dane musi umożliwiać wyłączenie zabezpieczeń dla określonych nr IP. Ad 2. Funkcjonalność związana jest z projektowanym nowym dokumentem Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty. Dokument będzie posiadał kod QR oraz warstwę elektroniczną, w których dla każdego lekarza lub lekarza dentysty zostanie zapisany adres URL kierujący do strony internetowej zawierającej rozszerzone dane o lekarzu lub lekarzu dentyście. Dostęp do danych będzie możliwy po podaniu przez lekarza lub lekarza dentystę indywidualnego kodu PIN. Moduł Rzecznik Moduł ma służyć do prowadzenia niezależnego repetytorium dla każdego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy każdej z okręgowych izb lekarskich oraz repetytorium dla Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Moduł przechowuje podstawowe informacje ułatwiające identyfikację sprawy i jej przebieg, dane obejmują między innymi: sygnatury, daty, strony i uczestników postępowania, kwalifikacje postępowania wg słowników. (rejestry Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej podlegają zgłoszeniu do GIODO). Moduł ma umożliwić: - personalizację i parametryzację dla każdego z rzeczników odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej, - prowadzenie aktualnej i historycznej listy rzeczników i zastępców rzecznika niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie aktualnej i historycznej listy biegłych niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie aktualnej i historycznej listy mediatorów niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie i raportowanie etapów przebiegu postępowania dla wszystkich spraw na dany dzień niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie słownika kwalifikacji spraw w toku na podstawie słowników wydanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - (słowniki kwalifikacji w toku aktualne są wg dat od.. do.. dla wszystkich okręgowych izb lekarskich takie same), - prowadzenie słownika kwalifikacji spraw zakończonych na podstawie słowników wydanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - (słowniki kwalifikacji zakończonych są aktualne wg dat od.. do.. dla wszystkich okręgowych izb lekarskich takie same), - prowadzenie słownika statusu spraw na podstawie słowników wydanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - (słowniki statusu spraw aktualne są wg dat od.. do.. dla wszystkich okręgowych izb lekarskich takie same), - tworzenie nieograniczonej ilości szablonów dokumentów oraz ich personalizacja na poziomie okręgowych izb lekarskich, - generowanie dokumentów dla poszczególnych spraw na podstawie utworzonych szablonów, - przechowywanie dokumentów dla poszczególnych spraw w bazie danych w formacie html/xml, 8/17

9 - prowadzenie słownika pouczeń stosowanego przy generowaniu szablonów dokumentów (słownik pouczeń aktualny jest wg dat od.. do..), - wyszukiwanie i sortowanie spraw po: sygnaturze, datach, stronach i uczestnikach postępowania, kwalifikacjach słownikowych, - wykonywanie wydruków szablonów dokumentów stosowanych w toku postępowania: zawiadomienie o terminach przesłuchania, karta przesłuchania świadka, obwinionego, pouczenia świadka, pokrzywdzonego, nagłówki protokołów przesłuchań (generowane dokumenty aktualne są wg dat od.. do..), - tworzenie raportów spraw wg aktualnych słowników kwalifikacji wydanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wg zadanych kryteriów, - tworzenie raportów ilościowych według zadanych kryteriów, - tworzenie sprawozdań do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na podstawie słowników kwalifikacji spraw wydanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W celu zachowania ciągłości prowadzonych spraw należy przenieść wszystkie dane z aktualnego rejestru spraw okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Moduł Sąd Moduł ma służyć do prowadzenia niezależnego repetytorium dla każdego okręgowego sądu lekarskiego przy każdej z okręgowych izb lekarskich oraz repetytorium dla Naczelnego Sądu Lekarskiego. Moduł przechowuje podstawowe informacje ułatwiające identyfikację sprawy i jej przebieg, dane obejmują między innymi: sygnatury, daty, terminy rozpraw, skład orzekający, strony i uczestników postępowania, kwalifikacje spraw wg słowników. (rejestry Okręgowego Sądu Lekarskiego podlegają zgłoszeniu do GIODO). Moduł ma umożliwiać: - personalizację i parametryzację dla każdego okręgowego sądu lekarskiego przy okręgowej izbie lekarskiej, - prowadzenie aktualnej i historycznej listy sędziów niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie aktualnej i historycznej listy biegłych współpracujących z okręgowymi sądami lekarskimi niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie i raportowanie etapów przebiegu spraw dla wszystkich spraw na dany dzień niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie słownika kwalifikacji spraw na podstawie słowników wydanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego - (słowniki kwalifikacji aktualne są wg dat od.. do.. dla wszystkich okręgowych izb lekarskich takie same), - prowadzenie słownika statusu spraw na podstawie słowników wydanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego - (słowniki statusu spraw aktualne są wg dat od.. do.. dla wszystkich okręgowych izb lekarskich takie same), - prowadzenie listy ukaranych lekarzy, - tworzenie nieograniczonej ilości szablonów dokumentów oraz ich personalizację na poziomie okręgowych izb lekarskich, - generowanie dokumentów dla poszczególnych spraw na podstawie utworzonych szablonów, - przechowywanie dokumentów dla poszczególnych spraw w bazie danych w formacie html/xml, - prowadzenie słownika pouczeń stosowanego przy generowaniu szablonów dokumentów (słownik pouczeń aktualny jest wg dat od.. do..), 9/17

10 - wyszukiwanie i sortowanie spraw po: sygnaturze, datach, terminach rozpraw, składzie orzekającym, stronach i uczestnikach postępowania, kalifikacjach postępowania wg słowników, - wykonywanie wydruków szablonów dokumentów: wezwania na rozprawę, wniosku o ukaranie, orzeczenia, postanowienia, zarządzenia i postanowienia sądu, (generowane dokumenty aktualne są wg dat od.. do..), - tworzenie raportów spraw wg aktualnych słowników kwalifikacji wydanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego wg zadanych kryteriów, - tworzenie raportów ilościowych według zadanych kryteriów, - prowadzenie kalendarza posiedzeń sądu i kalendarza dla członków składów sędziowskich oraz wydruk wokand na dany dzień, - tworzenie sprawozdań dla Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego na podstawie słowników kwalifikacji spraw wydanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego. W celu zachowania ciągłości prowadzonych spraw należy przenieść wszystkie dane z aktualnego rejestru spraw okręgowych sądów lekarskich oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego. Moduł Wybory Moduł służy do ułatwienia przeprowadzenia wyborów w samorządzie lekarskim. Moduł powinien obsługiwać następujące rodzaje wyborów: - wybory w okręgach w poszczególnych okręgowych izbach lekarskich, - wybory na Okręgowych Zjazdach Lekarzy, - wybory na Krajowym Zjeździe Lekarzy, - inne wybory - odbywające się podczas pierwszych posiedzeń organów (Okręgowej/Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgowej/Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego/Naczelnego Sądu Lekarskiego). Wybory w okręgach - ustawienia wyborów (parytet, minima i maksima itp.), - tworzenie listy rejonów wyborczych na daną kadencję (na każdą kadencję inne), - wyliczanie parametrów rejonów wyborczych (liczba mandatów), kontrola minimów i maksimów, - automatyczne przypisanie lekarzy do rejonu (według kryteriów, np.: miejsce pracy, praktyka, zamieszkanie, inne), - ręczna możliwość przenoszenia lekarzy między rejonami, - przeprowadzenie wyborów w rejonach wyborczych (kandydaci, liczba głosów, zwycięzcy), - synchronizacja z rejestrem lekarzy - funkcje pełnione w samorządzie, - zgłaszanie kandydatów, - wydruk listy kandydatów, - wydruk kart do głosowania, - wydruk list wspomagających liczenie głosów, - tworzenie list zwycięzców, - generowanie protokołów wyborów. Wybory na Okręgowym/Krajowym Zjeździe / Inne wybory - tworzenie listy delegatów/członków zgromadzenia wyborczego, - definiowanie komisji mandatowej, wyborczej oraz skrutacyjnych, - definiowanie wyborów (stanowisko, organ itp.), - zgłaszanie kandydatów, - wydruk listy kandydatów, - wydruk kart do głosowania, 10/17

11 - umożliwienie zarejestrowania odbioru karty oraz oddania głosu przez delegatów/członków zgromadzenia wyborczego, - importowanie wyników wyborów z plików transmisyjnych, - wydruk list wspomagających liczenie głosów, - tworzenie list zwycięzców, - generowanie protokołów wyborów. Moduł Prawo Lokalne Moduł ma umożliwić: - tworzenie dokumentów prawa lokalnego (uchwały, apele, stanowiska, zarządzenia i inne), - tworzenie dokumentów w oparciu o szablony, - uzupełnianie szablonu danymi lekarza pobranymi z rejestru, - wyszukiwanie dokumentów wg. określonych kryteriów (np. data, numer, słowo kluczowe, treść), - udostępnianie dokumentów poszczególnym serwisom internetowym izb lekarskich w oparciu o webserwis. Prawa autorskie 1. Wykonawca przeniesienie na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego (programów komputerowych) stworzonego na potrzeby Rejestru Lekarzy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie programu komputerowego na różnego rodzaju nośnikach, b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego, w całości lub w części, różnymi środkami i w różnej formie, każdą znaną techniką, c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, w tym przeróbki, aktualizacje i uzupełnienia programu komputerowego, zwane dalej opracowaniami prgramu komputerowego, d) udostępnianie programu komputerowego lub jego kopii okręgowym izbom lekarskim, e) udostępnianie programu komputerowego lub jego kopii podmiotom trzecim, które na zlecenie Zamawiającego będą wykonywać opracowanie programu komputerowego, 2. Wykonawca wyrazi zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z opracowań programu komputerowego i rozporządzanie prawami do nich (prawo zależne). 3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Szczegółowe opisy w/w modułów wchodzących w skład zapytania ofertowego zostaną udostępnione zainteresowanym Wykonawcom drogą elektroniczną. 11/17

12 Załącznik nr 2 Harmonogram prac Etap I - od 1 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. 1. do r. Przedstawienie do akceptacji koncepcji: pracy, konfiguracji, zarządzania, wymiany danych, graficznych interfejsów użytkownika, zastosowanych technologii itp. Ustalenie terminów cyklicznych spotkań roboczych w okresie r. dla zespołów koordynujących prace projektowe z obu stron - w celu weryfikacji i bieżących korekt r. Wykonanie modułów: - kontroler aplikacji, - zarządzanie dostępem, - zarządzanie konfiguracją systemu, - rejestr lekarzy, - rejestr lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP - rejestr składek, - publikowania informacji o lekarzu, - CRM - udostępniania danych do CSIOZ i CEM - moduł zarządzania webserwisami - raportów Przygotowanie serwera, instalacja bazy danych, uruchomienie aplikacji r. Przygotowanie narzędzi służących do migracji danych z rejestrów okręgowych. Testowa migracja danych z trzech przykładowych izb lekarskich r. Migracja danych oraz wdrożenie systemu w trzech okręgowych izbach lekarskich oraz Naczelnej Izbie Lekarskiej r. Testy i poprawki Migracja danych oraz wdrożenie systemu w pozostałych okręgowych izbach lekarskich 12/17

13 Etap II - od 1 lipca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. 1. Wykonanie modułów - wybory - Rzecznik - Sąd 2. Migracja danych oraz wdrożenie modułów w okręgowych izbach lekarskich 13/17

14 Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTY Pieczęć firmowa Wykonawcy: Zamawiający: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego Warszawa Nazwa i siedziba Wykonawcy: Nazwa:... ul.:... nr:... Miejscowość:... kod:... Nr telefonu:... Nr faksu: NIP:... REGON:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:... (imię, nazwisko, telefon, ) Treść oferty: 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam/y ofertę na stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy, migrację danych z istniejących rejestrów oraz wdrożenie aplikacji w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym. Oferta Usługa Cena netto za usługę Cena brutto za usługę Stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy Migracja danych z 24 okręgowych rejestrów lekarzy 14/17

15 Wdrożenie systemu w 24 okręgowych izbach lekarskich Zapewnienie utrzymania systemu wraz z hostingiem przez okres trwania umowy Zapewnienie usługi help-desk dla 24 okręgowych izb lekarskich SUMA KWOT 2. Oświadczam/y, że zrealizuję/zrealizujemy zamówienie w terminie i zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 3. Zobowiązuję/Zobowiązujemy się przenieść na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego (programów komputerowych), stworzonego na potrzeby Rejestru Lekarzy w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 4. Oświadczam/y, iż uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczam/y, że moja/nasza oferta składa się z... ponumerowanych stron. 6. Oświadczam/y, że informacje zawarte na następujących stronach oferty... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Miejscowość, data... imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela 1 Uzupełnić, o ile dotyczy, w przeciwnym razie - skreślić to zdanie. 15/17

16 Pieczęć firmowa Wykonawcy: Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia Składając ofertę na stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy, migrację danych z istniejących rejestrów oraz wdrożenie aplikacji w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej oświadczam/y, iż posiadam/y niezbędne doświadczenie w zakresie tworzenia oprogramowania bazodanowego pracującego w oparciu o interfejs webowy. Poniżej prezentuję / prezentujemy listę zawierającą przykładowe realizacje projektów o funkcjonalności zbieżnej z zapytaniem ofertowym. Lp. Nazwa projektu oraz krótki opis Data wykonania Nazwa Zamawiającego Wartość netto projektu Miejscowość, data... imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela 16/17

17 Pieczęć firmowa Wykonawcy: Załącznik nr 5 Oświadczenie o posiadaniu w swoim zespole wykwalifikowanej kadry programistycznej Składając ofertę na stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy, migrację danych z istniejących rejestrów oraz wdrożenie aplikacji w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej oświadczam/y, iż dysponuję/dysponujemy zespołem programistów posiadających niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na realizację projektu określonego w zapytaniu ofertowym.... Miejscowość, data... imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela 17/17

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 7/2013

Zapytanie ofertowe 7/2013 03.06.2013 r. Zapytanie ofertowe 7/2013 Dotyczy: Zakup systemu informatycznego B2B do realizacji projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia zarządzania współpracą GLOKOR Sp.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór wykonawcy na wydruk podręcznika metodologicznego opracowanego w ramach projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 pn. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

POIG.05.02.00-00-001/14

POIG.05.02.00-00-001/14 Zapytanie ofertowe dotyczące: zaprojektowania, instalacji, wdrożenia oraz obsługi technicznej portalu projektu Wzornictwo Biznes Zysk nr umowy o dofinansowanie POIG.05.02.00-00-001/14 Warszawa, 11.07.2014

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych w ramach realizacji projektu pn. - "Promocja walorów gospodarczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas międzynarodowych imprez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

Zarządzenie Adm /16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu Zarządzenie Adm 0010-39/16 z dnia 17 czerwca 2016 roku Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu w sprawie wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Radomiu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do postępowania w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa oprogramowania firma:... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 64210000-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danych

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 64210000-1 Usługi telefoniczne i przesyłu danych Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji konsultanta specjalizującego się w zagadnieniach komunikacji interpersonalnej, do obsługi infolinii w ramach Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Toruń, dn. 6.10.2014 r. Zapytanie ofertowe na stworzenie platformy e-learningowej na bazie moodle oraz aplikacje na platformę narzędzi informatycznych do prowadzenia badań astronomicznych oraz wynajem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, dnia 17.04.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOR/0119/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE I.1.Nazwa i adres Zamawiającego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szczytnicka

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pn. Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji,

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: Specyfikacja dotycząca utworzenia, wdrożenia, administrowania wraz

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia.

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia. Zapytanie ofertowe NR 1/2015 Przygotowanie strony internetowej Biura Karier Krakowskiej Akademii z zachowaniem funkcjonalności na urządzeniach mobilnych oraz dostosowanej do potrzeb osób niedowidzących

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert :

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert : Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Ubocze, dnia 2014-10-09 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie Ubocze 300, 59-620 Gryfów Śląski NIP 616-152-81-17 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo,

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/2/AB/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty na świadczenie usług serwisowych oraz wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

I. ZAMAWIAJĄCY: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA; Projekt i wykonanie strony www projektu. KRYTERIUM WYBORU PROJEKTU. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zapytanie ofertowe nr 1/11/2014 z dnia 17.11.2014r Dotyczy: zamówienia na wykonanie strony www Projektu pn: Równe szanse na starcieprzeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/15/2013 Warszawa, dn. 03.12.2013 r. Zapytanie ofertowe I. Nazwa i adres Zamawiającego:, ul. Polna 50,. II. Nazwa przedmiotu zamówienia: inicjowania interdyscyplinarnej współpracy

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532

I. Zamawiający: Competir Polska Sp. z o. o. ul. 27 Grudnia 7/13 61-737 Poznań NIP: 778-142-16-44 REGON: 634612028 KRS: 0000218532 Gorzów Wlkp. 06.06.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 03/2013 na zaprojektowanie, budowę, prowadzenie i utrzymanie strony internetowej projektu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów

L.p. 1 Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Borkowice 3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gielniów ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ PRZEPROWADZENIA WDROŻENIA PLATFORMY KOMUNIKACYJNEJ DO WYMIANY DANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ POD POTRZEBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PRZYSUSZE I. Usługa obejmuje:

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty Szczecin, dnia 03.11.2014 r. Nazwa i adres zamawiającego: INTERACTIVESTOCK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. NIEMIERZYŃSKA 17A, 71-441 SZCZECIN NIP: 851-316-38-46 Dane Beneficjenta: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY 05-500 6.1 2007-13. III.

I. ZAMAWIAJĄCY 05-500 6.1 2007-13. III. ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Ayala Sp.j. Ul. Julianowska 59a 05-500 Piaseczno II. Tytuł realizowanego Projektu Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. Zamawiający: Stowarzyszenie LGD KORONA SĄDECKA, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

I. Zamawiający: Stowarzyszenie LGD KORONA SĄDECKA, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec ZAPYTANIE OFERTOWE Na nagranie płyt CD z muzyką regionalną W ramach realizacji projektu pn. Perły Korony Beskidu Sądeckiego Kraina, która łączy w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu zarządzania kontami użytkowników Serwera X Spis Treści Serwer X krótka specyfikacja...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014. z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 z dnia 1/07/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Optymalizacja powiązań biznesowych między firmą VARIOSTEEL Sp. z. o.o. i partnerami poprzez system informatyczny B2B

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

dotyczy: psychologa psychoterapeuty na potrzeby realizacji projektu CIS "Gotowi na start od dziś"

dotyczy: psychologa psychoterapeuty na potrzeby realizacji projektu CIS Gotowi na start od dziś Zapytanie ofertowe na wybór psychologa psychoterapeuty (kod CPV 85312320-8 usługi doradztwa, kod CPV 85.12.12.70-6 - usługi psychiatryczne lub psychologiczne) W związku z realizacją projektu CIS Gotowi

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WT Zp/04/15 Lublin, dnia 07.08.2015 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lublinie, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.:

O F E R T A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygnatura postępowania: BZP/90/DB/2014 pn.: Załącznik nr 3 do SIWZ Nazwa (firma) Wykonawcy / Wykonawców 1 Adres Wykonawcy/-ów: kod pocztowy, miejscowość ulica, nr lokalu Nr telefonu: Nr faksu: E-mail: REGON: NIP: O F E R T A BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność:

Załącznik 1. Platforma komunikacyjna powinna posiadać następującą funkcjonalność: Załącznik 1 Wytyczne dotyczące funkcjonalności platformy komunikacyjnej umożliwiającej wymianę danych o wspólnych beneficjentach powiatowych urzędów pracy, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: Załącznik nr 1 pieczęć wykonawcy GMINA KAMIEŃ POMORSKI STARY RYNEK 1 72-400 KAMIEŃ POMORSKI FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na: firma: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Miasto Łańcut. Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe

Miasto Łańcut. Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Miasto Łańcut (nazwa zamawiającego) Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 219/2012 Burmistrza Miasta Łańcuta dnia 16 listopada 2012 Łańcut, dnia 7 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Miasto Łańcut,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Dział Pomocy Technicznej Dotpay ul. Wielicka 72 30-552 Kraków Tel. +48 126882600 Faks +48 126882649 E-mail: tech@dotpay.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO MÓJ DOTPAY v0.1 Przyjmowanie płatności

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Stanowisko: Administrator systemu dla nowej e-usługi firmy Intellive

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Stanowisko: Administrator systemu dla nowej e-usługi firmy Intellive Zapytanie ofertowe Przedmiot: Stanowisko: Administrator systemu dla nowej e-usługi firmy Intellive Projekt: Stworzenie rozwiązania wspomagającego pewne i efektywne zakupy na aukcjach internetowych Data

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III )

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK Topas Sp. z o.o. ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa Warszawa, dnia 13.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/2014/TOPEKO/WK W związku z decyzją o przyznaniu projektowi szkoleniowo-doradczemu pt. Ekozarządzanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY.... ( pieczątka Oferenta ) (data )

FORMULARZ OFERTY.... ( pieczątka Oferenta ) (data ) ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTY...... ( pieczątka Oferenta ) (data ) Samorządowy Zakład Budżetowy Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie ul. Słowackiego 5C 76 004 Sianów Nawiązując do ogłoszenia o przetargu

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław ZAPYTANIE OFERTOWE I. Nazwa i adres zamawiającego. NZOZ Zawidawie sp. z o.o. ul. Wejherowska 28 54-239 Wrocław II. Tytuł realizowanego Projektu. Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r.

Kryteria wyboru Wykonawcy usługi: 100 % cena Przewidywany termin funkcjonowania narzędzia: od daty zawarcia umowy do 31 lipca 2015 r. Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo