Zapytanie ofertowe. Definicje, pojęcia użyte w treści zapytania:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. Definicje, pojęcia użyte w treści zapytania:"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, migrację danych z istniejących rejestrów oraz wdrożenie aplikacji w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej Definicje, pojęcia użyte w treści zapytania: moduł - poprzez pojęcie moduł rozumie się spójną część aplikacji odpowiedzialną za określone zadanie, akcja - to konkretne polecenie w ramach modułu, które wraz z ewentualnymi parametrami wywołuje określony skutek na danych - odczyt, zapis, usunięcie, modyfikację, Rejestr Lekarzy - zbiór danych, operacji, procedur, modułów oraz akcji stanowiący spójną logiczną całość opartą na aktualnie obowiązującym prawie, system urządzenia, infrastruktura elektroniczna, łącza internetowe, aplikacje, baza danych tworzące spójną platformę do obsługi Rejestru Lekarzy. aplikacja - program komputerowy służący do obsługi Rejestru Lekarzy. I. Nazwa i adres zamawiającego Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego Warszawa tel Wyjaśnienie: W niniejszym zapytaniu ofertowym oraz jego załącznikach pod pojęciem okręgowa izba lekarska należy także rozumieć Wojskowa Izba Lekarska, a pod pojęciem okręgowy rejestr lekarzy także rejestr lekarzy prowadzony przez Wojskową Izbę Lekarską. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: 1) stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy z interfejsem opartym o przeglądarkę internetową z zachowaniem wszystkich funkcjonalności obecnego Rejestru Lekarzy, 2) utrzymanie systemu przez okres 12 miesięcy od momentu pełnego wdrożenia wraz z helpdeskiem dla 24 okręgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej z możliwością przedłużenia umowy na kolejny okres, 3) migracja danych z istniejących okręgowych rejestrów lekarzy do nowej struktury, 4) przeprowadzenie testów poprawności funkcjonowania aplikacji przed wdrożeniem w wybranych trzech okręgowych izbach lekarskich oraz Naczelnej Izbie Lekarskiej, 5) przedstawianie raportu dla Naczelnej Rady Lekarskiej ze stanu prac nad stworzeniem aplikacji zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego, 6) wdrożenie systemu we wszystkich (24) okręgowych izbach lekarskich oraz Naczelnej Izbie Lekarskiej, 7) przeniesienie wszystkich autorskich praw majątkowych do programu komputerowego (programów komputerowych), stworzonego na potrzeby Rejestru Lekarzy. 1/17

2 Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. III. Termin wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. IV. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) działają w branży programistycznej minimum 3 lata, 2) wykonywali minimum trzy projekty o podobnym charakterze w okresie ostatnich 5 lat, 3) dysponują programistami z doświadczeniem zawodowym związanym z projektowaniem i budowaniem struktur bazodanowych oraz aplikacji opartych o interfejs webowy, 4) w dotychczasowych projektach wykorzystywali produkty open source, 5) podpiszą umowę powierzenia danych osobowych oraz zabezpieczą zbiór danych osobowych zgodnie z wymaganiami art a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 6) zobowiążą się w ofercie do przeniesienia na Naczelną Izbę Lekarską majątkowych praw autorskich do programu komputerowego (programów komputerowych), stworzonego na potrzeby Rejestru Lekarzy, 7) zobowiążą się do przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych aplikacji oraz struktury bazy danych. V. Kryteria wyboru oferty oraz sposób oceny Nie ma możliwości składania ofert częściowych. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: 1) cena wykonania, 2) doświadczenie zawodowe oceniane na podstawie zrealizowanych projektów, 3) ocena referencji od kontrahentów, z którymi współpracował Wykonawca. VI. Opis sposobu przygotowania oferty Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć ofertę, na którą składają się: 1) formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego, 2) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wymaganego doświadczenia, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego, 3) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu wykwalifikowanej kadry programistycznej, zgodne ze wzorem określonym w Załączniku nr 5 do zapytania ofertowego, 4) minimum trzy referencje od kontrahentów, dla których Wykonawca realizował projekty o podobnym charakterze. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji przyjętymi u Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty. 2/17

3 VII. Termin i sposób składania oferty Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej do dnia 15 października 2013 roku do godziny 14:00 na adres hipokrates. org. VIII. Miejsce zamieszczenia zapytania ofertowego Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem url: http :// www. nil. org. pl / rejestry / zapytanie - ofertowe. IX. Pytania do niniejszego zapytania ofertowego należy kierować na adres hipokrates. org 3/17

4 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rejestr Lekarzy powinien być system modułowym w całości opartym o rozwiązania open source umożliwiającym w przyszłości dalszą rozbudowę systemu o kolejne funkcjonalności. Moduły aplikacji powinny być ze sobą ściśle powiązane i umożliwiać płynne przełączanie się pomiędzy nimi w ramach pracy nad wybranym zagadnieniem. System musi dokumentować każdą przeprowadzoną na danych rejestrowych operację. Baza danych jest posadowiona na serwerze centralnym. Aplikacje klienckie mają działać w oparciu o powszechnie dostępne publiczne łącza internetowe. Dane przesyłane są w formie szyfrowanej (OpenVPN). Podstawy prawne: Ustawy 1) ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.), 2) ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), 3) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 4) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.), 5) ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późn. zm.), 6) ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), 7) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330). Uchwały 1) uchwała nr 11 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich (z późniejszymi zmianami), 2) uchwała nr 10 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej (z późniejszymi zmianami), 3) uchwała Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (z późniejszymi zmianami) 4) uchwała Nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy i lekarzy dentystów (z późniejszymi zmianami), 5) uchwała Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej (z późniejszymi zmianami). 4/17

5 Elementy systemu: - serwer - baza danych - kontroler aplikacji - moduł zarządzania dostępem - moduł zarządzania konfiguracją systemu - moduł rejestru lekarzy - moduł rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP - moduł CRM (uproszczony) - moduł raportów - moduł składek - moduł udostępniania danych do CSIOZ i CEM - moduł zarządzania webserwisami - moduł publikowania informacji o lekarzu lub lekarzu dentyście - moduł Rzecznik - moduł Sąd - moduł Wybory - moduł Prawa Lokalnego Wymagania dotyczące serwera Wykonawca zainstaluje system na zapewnionym przez siebie serwerze o parametrach umożliwiających ciągłe i prawidłowe działanie aplikacji w warunkach określonych poniżej. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać serwer wraz z dostępnymi na nim usługami przez okres trwania umowy od momentu podpisania protokołu odbioru. Protokół odbioru zostanie podpisany w momencie zakończenia wdrożenia systemu. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić po swojej stronie łącze internetowe gwarantujące odpowiednią jakość komunikacji - umożliwiającą płynną pracę ok. 400 osób równocześnie. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłej i niezawodnej pracy systemu szczególnie w godzinach 7:00-17:00. Ewentualne prace konserwacyjne będą wykonywane w godzinach 22:00-7:00. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia całego systemu będącego przedmiotem zapytania ofertowego na wskazany przez Zamawiającego serwer po wygaśnięciu umowy dotyczącej utrzymania systemu. Wykonawca zapewni stosowne zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z wymaganiami art a tej ustawy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania kopii bezpieczeństwa w cyklu: - pełna kopia jeden raz w tygodniu, - kopia przyrostowa lub różnicowa wykonywana codziennie w godzinach wieczornych. Kopia bezpieczeństwa nie może być przechowywana na serwerze, na którym działa aplikacja rejestru lekarzy. Wymagania dotyczące bazy danych Dane na potrzeby aplikacji przechowywane są w tabelach relacyjnej bazy danych zapewniających transakcyjność operacji. 5/17

6 Baza danych ma gwarantować funkcjonalność i wydajność zapewniającą jednoczesną płynną pracę ok. 400 osób. Struktura danych zostanie zbudowana w oparciu o dokumentację przekazaną przez Zamawiającego. Kontroler aplikacji - zapewnia spójny interfejs wymiany danych, - zapewnia kontrolę dostępu dla użytkowników posiadających różne uprawnienia do modułów, akcji, danych. Moduł zarządzania dostępem Umożliwia nadawanie uprawnień użytkownikom / grupom użytkowników do wykonywania operacji (akcji) w modułach. Podstawowe grupy użytkowników: - administrator główny, - użytkownicy z uprawnieniami globalnymi, - administratorzy okręgowi (na poziomie 25 okręgów), - użytkownicy z różnymi prawami dostępów na poziomie okręgu. Moduł zarządzania konfiguracją systemu Umożliwia określenie poszczególnych parametrów systemu na poziomie: - globalnym - z poziomu administratora głównego - okręgowym - z poziomu administratora okręgowego Moduł rejestru lekarzy Moduł ma umożliwić w zależności od posiadanych uprawnień: - filtrowanie listy lekarzy według wybranych kryteriów - dodawanie i edycję danych wybranego lekarza - nadruk danych na dokumentach (książeczkach) Prawo wykonywania zawodu i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, - nadruk danych na dokumentach (książeczkach) Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza i Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, - eksport danych umożliwiających przygotowanie nowego dokumentu Prawo wykonywania zawodu lekarza i Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty przez zewnętrzny podmiot, - na podstawie wyświetlanej listy (ograniczonej wybranym zakresem) - wydruk z wybranymi polami, - na wybranym zakresie - przeprowadzanie operacji: dodanie / usunięcie wyróżnika, - tworzenie wielu wyróżników i przypisywanie ich dla poszczególnych lekarzy. Moduł rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP Moduł ma umożliwić: - filtrowanie listy lekarzy - dodawanie i edycję danych lekarza Moduł CRM (uproszczony) Moduł ma umożliwić: 6/17

7 - ewidencjonowanie kontaktów z lekarzami oraz przygotowanie korespondencji seryjnej. Moduł raportów Moduł ma umożliwić: - generowanie przygotowanych wcześniej raportów, - przygotowywanie (definicja) nowych raportów (słownik raportów). Moduł składek Moduł ma umożliwić: - wyszukanie lekarza / grupy lekarzy na podstawie zadanych kryteriów, - zdefiniowanie wysokości naliczonej składki lekarzowi, - raportowanie nieprawidłowo naliczanych składek na podstawie określonych zapisów w Rejestrze zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, - wygenerowanie miesięcznych not obciążeniowych, - import wyciągów bankowych i na tej podstawie utworzenie dokumentu wpłaty, - ewidencjonowanie wpłaty składki w kasie oraz pełną historię ich wpłat, - wydruk KP z możliwością redakcji tytułu wystawienia, - wykonanie podsumowania dnia Dzienny Raport Kasowy dotyczący składek, - wykonanie podsumowania miesiąca Miesięczny Raport Kasowy dotyczący składek, - generowanie raportów składkowych, - importowanie wyciągów bankowych wpłat na indywidualne konta lekarzy. Moduł udostępniania danych do CSIOZ i CEM (webserwis) Moduł ma umożliwić: - przekazywanie danych do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) i Centrum Egzaminów Medycznych (CEM). Definicja obecnie wykorzystywanego webserwisu znajduje się pod adresem: https :// crlws. nil. org. pl / crlws - crlws / CrlwsAgent?wsdl Webserwis musi być zabezpieczony zgodnie ze standardem WS-Security: serwis przyjmuje tylko podpisane komunikaty i odsyła podpisane odpowiedzi. Komunikaty nie są szyfrowane. Transmisja musi odbywać się poprzez protokół https. Moduł zarządzania webserwisami Moduł ma umożliwiać z poziomu aplikacji tworzenie, definiowanie oraz zarządzanie webserwisami służącymi do wymiany danych pomiędzy rejestrem lekarzy, a zewnętrznymi systemami (np.: RL<- >PESEL, RL<->ZUS, RL<->P1, RL<->P2, RL<->RPWDL). Moduł publikowania informacji o lekarzu Moduł ma umożliwiać: 1) wyświetlenie poprzez stronę internetową danych osobowych stanowiących informację publiczną wskazanych w art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich, 2) wyświetlenie poprzez stronę internetową rozszerzonych danych lekarza lub lekarza dentysty po wcześniejszej autoryzacji. Ad 1. 7/17

8 - dostęp do danych o lekarzu lub lekarzu dentyście odbywa się po wpisaniu w formularzu: nr PESEL lub nr prawa wykonywania zawodu lub imienia i nazwiska lekarza lub lekarza dentysty, - w celu wyświetlenia danych o lekarzu lub lekarzu dentyście wymagane są: akceptacja regulaminu oraz przepisanie kodu zabezpieczającego z obrazka, - mechanizm wyświetlający dane musi posiadać funkcję ograniczenia czasowego zapytań na podstawie nr IP, z którego następuje zapytanie, - mechanizm wyświetlający dane musi umożliwiać wyłączenie zabezpieczeń dla określonych nr IP. Ad 2. Funkcjonalność związana jest z projektowanym nowym dokumentem Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty. Dokument będzie posiadał kod QR oraz warstwę elektroniczną, w których dla każdego lekarza lub lekarza dentysty zostanie zapisany adres URL kierujący do strony internetowej zawierającej rozszerzone dane o lekarzu lub lekarzu dentyście. Dostęp do danych będzie możliwy po podaniu przez lekarza lub lekarza dentystę indywidualnego kodu PIN. Moduł Rzecznik Moduł ma służyć do prowadzenia niezależnego repetytorium dla każdego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy każdej z okręgowych izb lekarskich oraz repetytorium dla Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Moduł przechowuje podstawowe informacje ułatwiające identyfikację sprawy i jej przebieg, dane obejmują między innymi: sygnatury, daty, strony i uczestników postępowania, kwalifikacje postępowania wg słowników. (rejestry Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej podlegają zgłoszeniu do GIODO). Moduł ma umożliwić: - personalizację i parametryzację dla każdego z rzeczników odpowiedzialności zawodowej przy okręgowej izbie lekarskiej, - prowadzenie aktualnej i historycznej listy rzeczników i zastępców rzecznika niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie aktualnej i historycznej listy biegłych niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie aktualnej i historycznej listy mediatorów niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie i raportowanie etapów przebiegu postępowania dla wszystkich spraw na dany dzień niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie słownika kwalifikacji spraw w toku na podstawie słowników wydanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - (słowniki kwalifikacji w toku aktualne są wg dat od.. do.. dla wszystkich okręgowych izb lekarskich takie same), - prowadzenie słownika kwalifikacji spraw zakończonych na podstawie słowników wydanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - (słowniki kwalifikacji zakończonych są aktualne wg dat od.. do.. dla wszystkich okręgowych izb lekarskich takie same), - prowadzenie słownika statusu spraw na podstawie słowników wydanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - (słowniki statusu spraw aktualne są wg dat od.. do.. dla wszystkich okręgowych izb lekarskich takie same), - tworzenie nieograniczonej ilości szablonów dokumentów oraz ich personalizacja na poziomie okręgowych izb lekarskich, - generowanie dokumentów dla poszczególnych spraw na podstawie utworzonych szablonów, - przechowywanie dokumentów dla poszczególnych spraw w bazie danych w formacie html/xml, 8/17

9 - prowadzenie słownika pouczeń stosowanego przy generowaniu szablonów dokumentów (słownik pouczeń aktualny jest wg dat od.. do..), - wyszukiwanie i sortowanie spraw po: sygnaturze, datach, stronach i uczestnikach postępowania, kwalifikacjach słownikowych, - wykonywanie wydruków szablonów dokumentów stosowanych w toku postępowania: zawiadomienie o terminach przesłuchania, karta przesłuchania świadka, obwinionego, pouczenia świadka, pokrzywdzonego, nagłówki protokołów przesłuchań (generowane dokumenty aktualne są wg dat od.. do..), - tworzenie raportów spraw wg aktualnych słowników kwalifikacji wydanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wg zadanych kryteriów, - tworzenie raportów ilościowych według zadanych kryteriów, - tworzenie sprawozdań do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na podstawie słowników kwalifikacji spraw wydanych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W celu zachowania ciągłości prowadzonych spraw należy przenieść wszystkie dane z aktualnego rejestru spraw okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Moduł Sąd Moduł ma służyć do prowadzenia niezależnego repetytorium dla każdego okręgowego sądu lekarskiego przy każdej z okręgowych izb lekarskich oraz repetytorium dla Naczelnego Sądu Lekarskiego. Moduł przechowuje podstawowe informacje ułatwiające identyfikację sprawy i jej przebieg, dane obejmują między innymi: sygnatury, daty, terminy rozpraw, skład orzekający, strony i uczestników postępowania, kwalifikacje spraw wg słowników. (rejestry Okręgowego Sądu Lekarskiego podlegają zgłoszeniu do GIODO). Moduł ma umożliwiać: - personalizację i parametryzację dla każdego okręgowego sądu lekarskiego przy okręgowej izbie lekarskiej, - prowadzenie aktualnej i historycznej listy sędziów niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie aktualnej i historycznej listy biegłych współpracujących z okręgowymi sądami lekarskimi niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie i raportowanie etapów przebiegu spraw dla wszystkich spraw na dany dzień niezależnie dla każdej okręgowej izby lekarskiej, - prowadzenie słownika kwalifikacji spraw na podstawie słowników wydanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego - (słowniki kwalifikacji aktualne są wg dat od.. do.. dla wszystkich okręgowych izb lekarskich takie same), - prowadzenie słownika statusu spraw na podstawie słowników wydanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego - (słowniki statusu spraw aktualne są wg dat od.. do.. dla wszystkich okręgowych izb lekarskich takie same), - prowadzenie listy ukaranych lekarzy, - tworzenie nieograniczonej ilości szablonów dokumentów oraz ich personalizację na poziomie okręgowych izb lekarskich, - generowanie dokumentów dla poszczególnych spraw na podstawie utworzonych szablonów, - przechowywanie dokumentów dla poszczególnych spraw w bazie danych w formacie html/xml, - prowadzenie słownika pouczeń stosowanego przy generowaniu szablonów dokumentów (słownik pouczeń aktualny jest wg dat od.. do..), 9/17

10 - wyszukiwanie i sortowanie spraw po: sygnaturze, datach, terminach rozpraw, składzie orzekającym, stronach i uczestnikach postępowania, kalifikacjach postępowania wg słowników, - wykonywanie wydruków szablonów dokumentów: wezwania na rozprawę, wniosku o ukaranie, orzeczenia, postanowienia, zarządzenia i postanowienia sądu, (generowane dokumenty aktualne są wg dat od.. do..), - tworzenie raportów spraw wg aktualnych słowników kwalifikacji wydanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego wg zadanych kryteriów, - tworzenie raportów ilościowych według zadanych kryteriów, - prowadzenie kalendarza posiedzeń sądu i kalendarza dla członków składów sędziowskich oraz wydruk wokand na dany dzień, - tworzenie sprawozdań dla Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego na podstawie słowników kwalifikacji spraw wydanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego. W celu zachowania ciągłości prowadzonych spraw należy przenieść wszystkie dane z aktualnego rejestru spraw okręgowych sądów lekarskich oraz Naczelnego Sądu Lekarskiego. Moduł Wybory Moduł służy do ułatwienia przeprowadzenia wyborów w samorządzie lekarskim. Moduł powinien obsługiwać następujące rodzaje wyborów: - wybory w okręgach w poszczególnych okręgowych izbach lekarskich, - wybory na Okręgowych Zjazdach Lekarzy, - wybory na Krajowym Zjeździe Lekarzy, - inne wybory - odbywające się podczas pierwszych posiedzeń organów (Okręgowej/Naczelnej Rady Lekarskiej, Okręgowej/Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego/Naczelnego Sądu Lekarskiego). Wybory w okręgach - ustawienia wyborów (parytet, minima i maksima itp.), - tworzenie listy rejonów wyborczych na daną kadencję (na każdą kadencję inne), - wyliczanie parametrów rejonów wyborczych (liczba mandatów), kontrola minimów i maksimów, - automatyczne przypisanie lekarzy do rejonu (według kryteriów, np.: miejsce pracy, praktyka, zamieszkanie, inne), - ręczna możliwość przenoszenia lekarzy między rejonami, - przeprowadzenie wyborów w rejonach wyborczych (kandydaci, liczba głosów, zwycięzcy), - synchronizacja z rejestrem lekarzy - funkcje pełnione w samorządzie, - zgłaszanie kandydatów, - wydruk listy kandydatów, - wydruk kart do głosowania, - wydruk list wspomagających liczenie głosów, - tworzenie list zwycięzców, - generowanie protokołów wyborów. Wybory na Okręgowym/Krajowym Zjeździe / Inne wybory - tworzenie listy delegatów/członków zgromadzenia wyborczego, - definiowanie komisji mandatowej, wyborczej oraz skrutacyjnych, - definiowanie wyborów (stanowisko, organ itp.), - zgłaszanie kandydatów, - wydruk listy kandydatów, - wydruk kart do głosowania, 10/17

11 - umożliwienie zarejestrowania odbioru karty oraz oddania głosu przez delegatów/członków zgromadzenia wyborczego, - importowanie wyników wyborów z plików transmisyjnych, - wydruk list wspomagających liczenie głosów, - tworzenie list zwycięzców, - generowanie protokołów wyborów. Moduł Prawo Lokalne Moduł ma umożliwić: - tworzenie dokumentów prawa lokalnego (uchwały, apele, stanowiska, zarządzenia i inne), - tworzenie dokumentów w oparciu o szablony, - uzupełnianie szablonu danymi lekarza pobranymi z rejestru, - wyszukiwanie dokumentów wg. określonych kryteriów (np. data, numer, słowo kluczowe, treść), - udostępnianie dokumentów poszczególnym serwisom internetowym izb lekarskich w oparciu o webserwis. Prawa autorskie 1. Wykonawca przeniesienie na Zamawiającego wszystkie autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego (programów komputerowych) stworzonego na potrzeby Rejestru Lekarzy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie programu komputerowego na różnego rodzaju nośnikach, b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego, w całości lub w części, różnymi środkami i w różnej formie, każdą znaną techniką, c) tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany, w tym przeróbki, aktualizacje i uzupełnienia programu komputerowego, zwane dalej opracowaniami prgramu komputerowego, d) udostępnianie programu komputerowego lub jego kopii okręgowym izbom lekarskim, e) udostępnianie programu komputerowego lub jego kopii podmiotom trzecim, które na zlecenie Zamawiającego będą wykonywać opracowanie programu komputerowego, 2. Wykonawca wyrazi zgodę na korzystanie przez Zamawiającego z opracowań programu komputerowego i rozporządzanie prawami do nich (prawo zależne). 3. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Szczegółowe opisy w/w modułów wchodzących w skład zapytania ofertowego zostaną udostępnione zainteresowanym Wykonawcom drogą elektroniczną. 11/17

12 Załącznik nr 2 Harmonogram prac Etap I - od 1 grudnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. 1. do r. Przedstawienie do akceptacji koncepcji: pracy, konfiguracji, zarządzania, wymiany danych, graficznych interfejsów użytkownika, zastosowanych technologii itp. Ustalenie terminów cyklicznych spotkań roboczych w okresie r. dla zespołów koordynujących prace projektowe z obu stron - w celu weryfikacji i bieżących korekt r. Wykonanie modułów: - kontroler aplikacji, - zarządzanie dostępem, - zarządzanie konfiguracją systemu, - rejestr lekarzy, - rejestr lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na terenie RP - rejestr składek, - publikowania informacji o lekarzu, - CRM - udostępniania danych do CSIOZ i CEM - moduł zarządzania webserwisami - raportów Przygotowanie serwera, instalacja bazy danych, uruchomienie aplikacji r. Przygotowanie narzędzi służących do migracji danych z rejestrów okręgowych. Testowa migracja danych z trzech przykładowych izb lekarskich r. Migracja danych oraz wdrożenie systemu w trzech okręgowych izbach lekarskich oraz Naczelnej Izbie Lekarskiej r. Testy i poprawki Migracja danych oraz wdrożenie systemu w pozostałych okręgowych izbach lekarskich 12/17

13 Etap II - od 1 lipca 2015 r. do 29 lutego 2016 r. 1. Wykonanie modułów - wybory - Rzecznik - Sąd 2. Migracja danych oraz wdrożenie modułów w okręgowych izbach lekarskich 13/17

14 Załącznik nr 3 FORMULARZ OFERTY Pieczęć firmowa Wykonawcy: Zamawiający: Naczelna Izba Lekarska ul. Sobieskiego Warszawa Nazwa i siedziba Wykonawcy: Nazwa:... ul.:... nr:... Miejscowość:... kod:... Nr telefonu:... Nr faksu: NIP:... REGON:... Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym:... (imię, nazwisko, telefon, ) Treść oferty: 1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składam/y ofertę na stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy, migrację danych z istniejących rejestrów oraz wdrożenie aplikacji w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym. Oferta Usługa Cena netto za usługę Cena brutto za usługę Stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy Migracja danych z 24 okręgowych rejestrów lekarzy 14/17

15 Wdrożenie systemu w 24 okręgowych izbach lekarskich Zapewnienie utrzymania systemu wraz z hostingiem przez okres trwania umowy Zapewnienie usługi help-desk dla 24 okręgowych izb lekarskich SUMA KWOT 2. Oświadczam/y, że zrealizuję/zrealizujemy zamówienie w terminie i zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 3. Zobowiązuję/Zobowiązujemy się przenieść na Zamawiającego wszystkie majątkowe prawa autorskie do programu komputerowego (programów komputerowych), stworzonego na potrzeby Rejestru Lekarzy w zakresie określonym w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 4. Oświadczam/y, iż uważam/y się za związanego/związanych niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 5. Oświadczam/y, że moja/nasza oferta składa się z... ponumerowanych stron. 6. Oświadczam/y, że informacje zawarte na następujących stronach oferty... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Miejscowość, data... imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela 1 Uzupełnić, o ile dotyczy, w przeciwnym razie - skreślić to zdanie. 15/17

16 Pieczęć firmowa Wykonawcy: Załącznik nr 4 Oświadczenie o posiadaniu wymaganego doświadczenia Składając ofertę na stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy, migrację danych z istniejących rejestrów oraz wdrożenie aplikacji w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej oświadczam/y, iż posiadam/y niezbędne doświadczenie w zakresie tworzenia oprogramowania bazodanowego pracującego w oparciu o interfejs webowy. Poniżej prezentuję / prezentujemy listę zawierającą przykładowe realizacje projektów o funkcjonalności zbieżnej z zapytaniem ofertowym. Lp. Nazwa projektu oraz krótki opis Data wykonania Nazwa Zamawiającego Wartość netto projektu Miejscowość, data... imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela 16/17

17 Pieczęć firmowa Wykonawcy: Załącznik nr 5 Oświadczenie o posiadaniu w swoim zespole wykwalifikowanej kadry programistycznej Składając ofertę na stworzenie aplikacji do obsługi Rejestru Lekarzy, migrację danych z istniejących rejestrów oraz wdrożenie aplikacji w okręgowych izbach lekarskich i Naczelnej Izbie Lekarskiej oświadczam/y, iż dysponuję/dysponujemy zespołem programistów posiadających niezbędną wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą na realizację projektu określonego w zapytaniu ofertowym.... Miejscowość, data... imię i nazwisko (lub pieczątka imienna) i podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela 17/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do Uchwały Nr 759/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2007 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 61-713 Poznań, Al. Niepodległości 18 budynek C SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Przetarg nieograniczony, znak: BDGzp-2120A-71/12 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ LICENCJI DO OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DLA CUPT Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TT-15.1-18/2015 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 25a, 58-200 Dzierżoniów tel. 74/832-37-01 do 04, fax 74/832-37-05 NIP 882-000-31-83 REGON 890611183 http://www.wik.dzierzoniow.pl, e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie gotowego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-22/2009/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa licencji oprogramowania z prawem do aktualizacji i opieką serwisową Niniejsze postępowanie prowadzone jest w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29;

I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE. Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE Zamawiającym jest: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Tel./Fax: (22) 825-41-29; Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach

Bardziej szczegółowo