MODEL OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODEL OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH"

Transkrypt

1 MODEL OCENY POTRZEB ZDROWOTNYCH Założenia: 1. Jeden powiat przygotowuje i składa tylko jeden projekt na jeden program obejmujący promocję zdrowia i/lub profilaktykę chorób, dotyczący jednego zidentyfikowanego obszaru problemowego. 2. Powiat w Etapie I modelu oceny potrzeb zdrowotnych musi uwzględnić standaryzowane wskaźniki umieralności (SMR) podane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH) na potrzeby selekcji powiatów. Jednakże w przypadku posiadania innych rzetelnych danych epidemiologicznych lub innych danych z badań populacyjnych 1 również możliwe jest ich uwzględnienie w niniejszym dokumencie. ETAP I Analiza istotnych potrzeb zdrowotnych ludności powiatu wybór obszaru problemowego, w ramach którego realizowany będzie program promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób. Zakres priorytetowych potrzeb zdrowotnych powinien być określony na podstawie analizy dostępnych danych zdrowotnych, w tym danych dotyczących SMR udostępnionych przez NIZP-PZH, danych dostępnych w ramach statystki publicznej, a także innych danych dotyczących rozpowszechnienia czynników ryzyka w populacji powiatu. Powiat bierze pod uwagę dane dotyczące wszystkich SMR dla swojego powiatu przygotowanych przez NIZP-PZH, niezależnie od faktu, z jakiego powodu jest uprawniony do udziału w konkursie. Powiat może przedstawić dane własne dotyczące umieralności i chorobowości (statystycznie wiarygodne). Powiat dokonuje wyboru obszaru priorytetowego, np. choroby układu krążenia, na podstawie analizy SMR oraz biorąc pod uwagę inne dostępne dane (w szczególności zalecane przez MZ: chorobowość szpitalna, przyczyny orzekania o niezdolności do pracy/dezaktywizacji zawodowej). W sytuacji, gdy dany powiat prowadzi już 1 Przykładowe źródło: Atlas umieralności ludności Polski w latach i , Warszawa 2012 r. 1

2 lub zamierza prowadzić finansowane ze środków własnych lub innych zewnętrznych źródeł działania w obszarze priorytetowym, wskazanym na podstawie analizy SMR, dopuszcza się wybór innego obszaru niż pierwszy wynikający z analizy SMR (np. na podstawie analizy SMR powiat uprawniony jest do wzięcia udziału w konkursie z uwagi na wysoką umieralność z powodu chorób układu krążenia, jednakże w tym obszarze powiat realizuje już inne programy/projekty/działania/interwencje lub posiada aktualne dane wskazujące na polepszanie się sytuacji zdrowotnej we wspomnianym obszarze lub znaczne pogorszenie się sytuacji w innym obszarze). Ponadto, powiat przedstawia analizę społeczno-ekonomiczną swojej populacji, biorąc pod uwagę czynniki, które mają lub mogą mieć potencjalnie wpływ na stan zdrowia mieszkańców powiatu, w szczególności: demografia, dochody, stopa zatrudnienia, poziom ubóstwa, warunki mieszkaniowe, struktura przemysłu lub innych istotnych dla powiatu gałęzi gospodarki (rolnictwo, turystyka). ETAP II Szczegółowa analiza zidentyfikowanego obszaru priorytetowego w ETAPIE I: Należy przeanalizować szczegółowe dane/wskaźniki dotyczące sytuacji w wybranym w etapie I obszarze, w szczególności należy wziąć pod uwagę następujące informacje/wskaźniki: 1. posiadane zasoby: personel medyczny, infrastruktura, kontrakty z NFZ, średni czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty, dostęp do lekarza POZ, dostępne programy zdrowotne (finansowane przez NFZ lub samorządy), 2. zachorowalność/chorobowość w obrębie wybranego obszaru analiza powinna doprowadzić do wyodrębnienia jednostek chorobowych szczególnie istotnych z punktu widzenia populacji, 3. styl życia należy uwzględnić czynniki ryzyka sprzyjające zachorowalności w danym obszarze, np. brak aktywności fizycznej, dieta, stosowanie używek, w szczególności palenie tytoniu, czynniki środowiskowe oraz społeczno-ekonomiczne. Powiat posługuje się w tym zakresie dostępnymi mu danymi i opracowaniami własnymi. W przypadku braku danych z któregoś zakresu, możliwe jest jego pominiecie. Zaleca się jednakże, aby powiat dołożył wszelkich starań w celu przedstawienia wyczerpujących danych prowadzących do rzetelnej i wiarygodnej analizy obszaru problemowego zidentyfikowanego w ETAPIE I. 2

3 ETAP III: Szczegółowa analiza grup ryzyka i wybór grupy docelowej Należy wskazać populację generalną grupę ryzyka, której dotyczy problem, np. mężczyźni, kobiety, osoby powyżej 40 roku życia biorąc pod uwagę dane powyżej analizowane. Wskazane jest wyodrębnienie z grupy ryzyka węższej grupy docelowej, opierając się przy tym na wiarygodnych danych statystycznych, przeglądzie literatury, wcześniejszych doświadczeniach, np. mężczyźni powyżej 40 roku życia z nadwagą, objęci pomocą społeczną, długotrwale bezrobotni, osoby z rodzin wielodzietnych, itd. Należy przy tym wziąć pod uwagę szczególnie adresatów pozostających poza zasięgiem oddziaływania dotychczas prowadzonych interwencji. Możliwe jest dedykowanie programu ogólnej grupie ryzyka, w szczególności w sytuacji braku danych umożliwiających bardziej szczegółową analizę prowadzącą do zawężenia grupy odbiorców wsparcia, ale nawet w takich sytuacjach należy zwrócić uwagę, czy program w równym stopniu dociera również do grup o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. ETAP IV: Podsumowanie sformułowanie ogólnego celu programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki zdrowotnej Powyższa analiza powinna doprowadzić do zdefiniowania obszaru wsparcia, szczegółowych problemów i potrzeb w wybranym obszarze, jednostek chorobowych o szczególnym znaczeniu oraz grup ryzyka/grupy docelowej. Podsumowanie powinno zawierać ogólny CEL działań w ramach programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób, np. podniesienie świadomości społecznej w zakresie czynników chorobotwórczych/ryzyka oraz sposobów ich ograniczania, zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych np. programów przesiewowych lub diagnostyki. CEL powinien być ściśle powiązany ze zidentyfikowanymi deficytami i wskazywać kierunki interwencji programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób. Cel Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu Wdrażanie Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu przyczyni się do osiągnięcia ogólnych celów dla obszaru programowego Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia, tj. poprawy zdrowia publicznego i ograniczenia społecznych nierówności w zdrowiu. Projekty pilotażowe wdrażane przez powiaty, dotyczące kompleksowych programów promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób opracowane dla określonych grup docelowych, 3

4 mają prowadzić do osiągnięcia rezultatu Programu PL13 Zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Powyżej wymieniony rezultat Programu PL13 stanowi punkt odniesienia, którego uszczegółowienie ma nastąpić w opisie celu dokonywanym w etapie IV oceny potrzeb zdrowotnych oraz etapie I programu promocji zdrowia i/lub profilaktyki chorób. Uwagi ogólne Diagram przedstawiony poniżej ukazuje jak w procesie realizacji programu zdrowotnego stopniowo zmienia się wielkość populacji, która ma zaspokajane potrzeby zdrowotne. Cztery etapy (A-D) obrazują obszary potencjalnego działania programów zdrowotnych w celu zwiększenia tej części populacji, której potrzeby zdrowotne mogą być zaspokojone. Model redukcji stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych Niniejszy model dotyczy stopnia niezaspokojenia potrzeb zdrowotnych i czynników je powodujących, po zdefiniowaniu których możliwe będzie określenie sposobów przeciwdziałania zjawisku niezaspokojenia potrzeb zdrowotnych. Jednakże przedstawiony poniżej model jest proponowany, a nie jest obowiązkowy do zastosowania (np. w ramach etapu II) przez powiaty składające wnioski aplikacyjne. I II III IV V I Harrison i in. The Effectiveness of Healthcare systems in the UK scoping Studies, Birmingham, I. Istotne potrzeby zdrowotne ludności powiatu ich zakres tematyczny jest określony na podstawie analizy dostępnych danych zdrowotnych (w tym danych NIZP-PZH wykorzystanych do selekcji powiatów), a także danych dotyczących rozpowszechnienia czynników ryzyka (pełny rozmiar zjawiska zazwyczaj jest trudny 4

5 do oszacowania, gdyż często potrzeby te są nieuświadomione przez poszczególnych mieszkańców). A. Wiedza i zrozumienie: ten składnik działania odnosi się do wiedzy i zrozumienia danych potrzeb i problemów zdrowotnych populacji (występowanie u konkretnych osób nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, palenia, otyłości, cukrzycy, POCHP) i możliwych sposobów ich zaspakajania i rozwiązywania, które mogą mieć z kolei wpływ na podjęte działania w zakresie zwiększania kompetencji zdrowotnych. Istnieje wiele czynników determinujących, jak zrozumienie potrzeb i problemów rozkłada się w społeczności. Działania podejmowane w ramach wspólnego partnerstwa (szkoły, praca, opieka społeczna; organizacje pozarządowe) mogą znacząco poprawić świadomość zdrowotną ludności powiatu. II. Populacja powiatu świadoma swoich potrzeb zdrowotnych B Identyfikacja przypadków: określenie mechanizmów, poprzez które osoby z danymi potrzebami zdrowotnymi trafiają do systemu opieki zdrowotnej. Mechanizmy te mogą obejmować zarówno spontaniczne zgłaszanie się pacjentów do świadczeniodawców, jak również standardowe skierowania od innych usługodawców, badania przesiewowe, a także aktywną identyfikację osób z ryzykami i problemami zdrowotnymi. Wspólne działania podejmowane przez personel podstawowej opieki zdrowotnej, jak również np. pracowników socjalnych mogą okazać się niezwykle efektywne w identyfikowaniu osób z czynnikami ryzyka czy objawami chorób, takich jak np. cukrzyca czy alkoholizm, dzięki czemu mogą one zostać odpowiednio wcześnie skierowane do odpowiednich miejsc/instytucji udzielających świadczeń. III. Osoby kwalifikujące się do interwencji z rozpoznanymi potrzebami zdrowotnymi C. Dostępność usług, ich efektywność i jakość: adekwatność podaży usług w stosunku do istniejącego popytu, liczba usługodawców (czas oczekiwania), odległość do świadczeniodawcy (czas dojazdu, koszty). 5

6 Przeprowadzone na tym etapie analizy powinny umożliwić udzielenie odpowiedzi na pytanie: na ile efektywnie i właściwie dostosowane są określone działania do konkretnych problemów i czy są realizowane we właściwy sposób? Analiza powinna uwzględniać w szczególności poniższe czynniki: efektywność usług czy system zarządzania dostarczaniem usług zdrowotnych w odpowiedni sposób wspiera świadczeniodawcę i świadczeniobiorcę? kompletność wyposażenia i sposób jego wykorzystania, efektywność personelu medycznego adekwatne wyszkolenie, odpowiedni system kontroli i oceny, dostęp do odpowiedniej informacji, przyjazny charakter systemu, stopnień jego nastawienia na zaspokojenie potrzeb świadczeniobiorcy. IV. Odsetek ludności mającej dostęp do optymalnego zaspokojenia potrzeb zdrowotnych D. Wsparcie dla działań własnych: większość interwencji podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia zależy w znacznym stopniu od własnego zaangażowania świadczeniobiorcy, gdyż tylko niewielki procent czasu przeznaczonego na interwencję odbywa się w obecności właściwego pracownika ochrony zdrowia. Szczególnie dotyczy to działań w zakresie takich problemów jak np. cukrzyca, zmiany zachowań zdrowotnych (np. zmniejszenie wagi, walka z nałogiem picia alkoholu, palenia papierosów), czy też takich czynników jak rozwój odpowiednich umiejętności zdrowotnych, kształcenie się. V. Odsetek populacji stosującej się do zaleceń - odpowiednie zaspokojenie potrzeb zdrowotnych Dokument powstał przy wykorzystaniu opracowania wytworzonego w ramach zawartej pomiędzy MZ a WHO umowy BCA

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE POLSKA WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /PROJEKT wersja 1.2/ Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Warszawa, 30 wrzesieo

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN w projektach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki PORADNIK CZŁOWIEK najlepsza inwestycja ZASADA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 29.05.2011 r.

Wersja z dnia 29.05.2011 r. Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od pracy socjalnej czynności związanych z procedurą

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych Raport Rzecznictwo na rzecz osób niepełnosprawnych standardy usług rehabilitacji społecznej 2 Spis treści 1. Wstęp...2 2. O projekcie...3 2.1. Cele 2.2. Działania 2.3. Założenia metodologiczne 3. Obszary

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce

Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Warszawa Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce Opracował zespół w składzie: prof. IPiSS dr hab. Piotr Błędowski kierownik prof. UW dr hab. Barbara Szatur-Jaworska

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo