HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw"

Transkrypt

1 HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji IP. Niniejsza platforma konwergencji IP nie tylko ³¹czy zalety komunikacji opartej na protokole IP z funkcjami systemu komunikacji komutowanej, ale oferuje tak e niezawodnoœæ wy sz¹ ni mo na by oczekiwaæ od podstawowych rozwi¹zañ TDM. HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego stanowi idealne rozwi¹zanie komunikacyjne dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw oraz grup kapita³owych. Architektura komunikacyjna HiPath 4000 V2.0 zosta³a zaprojektowana dla przedsiêbiorstw z rozproszonymi, zdalnymi architekturami, jak i dla spó³ek z kampusowymi strukturami.

2 Komunikacja w ró norodnych lokalizacjach spó³ki mo e zostaæ powi¹zana w kompleksow¹ infrastrukturê sieciow¹ ze wspó³dzielon¹, otwart¹ architektur¹ IP. Czyni to z HiPath 4000 V2.0 idealne rozwi¹zanie komunikacyjne dla przedsiêbiorstw poszukuj¹cych czegoœ wiêcej ni tylko prostego wêz³a komutacyjnego IP. Opcje pod³¹czenia telefonów IP i systemowych oraz integracji klientów sk³adaj¹ siê na œwietn¹ platformê komunikacyjn¹ dla ka dej stacji roboczej. HiPath 4000 V2.0 równowa y szeroko rozbudowane funkcje zapewnienia niezawodnoœci w celu zagwarantowania rentownoœci, któr¹ spó³ka mo e osi¹gn¹æ przy wykorzystaniu rozwi¹zañ komunikacyjnych i inteligentnych aplikacji HiPath. Szeroka gama opcji oraz potencja³ dalszego rozwoju w po³¹czeniu z wy sz¹ wartoœci¹ dodan¹ dotychczasowych i przysz³ych inwestycji czyni z systemu IP czasu rzeczywistego HiPath 4000 V2.0 szczególnie korzystny wybór. Bez ograniczeń Dziêki HiPath 4000 przedsiêbiorstwa dowolnej wielkoœci - i w ramach wielu lokalizacji - korzystaj¹ w sposób uniwersalny z wszystkich funkcji systemu. HiPath 4000 obejmuje tak e dotychczasowe systemy takie jak Hicom 300 E/H w ramach ca³oœciowego rozwi¹zania. Uniwersalna komunikacja multimedialna Tymczasem oprócz wszystkich funkcji poprzednich systemów komunikacji g³osowej platforma konwergencji IP HiPath 4000 oferuje tak e aplikacje i rozwi¹zania dla multimedialnej komunikacji poszczególnych stacji roboczych. Odpowiedni terminal do ka dej stacji roboczej mo na znaleÿæ w serii optipoint. HiPath 4000 funkcjonuje w oparciu o zasady architektury rozproszonej. Wszelkie aplikacje i rozwi¹zania instalowane s¹ tylko raz i podlegaj¹ kontroli oraz administracji z jednego centralnego systemu zarz¹dzania. Gwarantowana jest wysoka dostêpnoœæ. System pracuje w oparciu o otwarte standardy. Wszystko by uczynić działalność bardziej mobilną Za poœrednictwem pakietów aplikacji HiPath 4000 pracownicy maj¹ ci¹g³y dostêp do stacji roboczych, bez wzglêdu na sw¹ fizyczn¹ lokalizacjê. Tak e klienci zawsze bêd¹ mieli w razie potrzeby z kim porozmawiaæ. Od prostych centrów obs³ugi telefonicznej do najbardziej wymagaj¹cych wersji z obs³ug¹ multimediów, wszystkie formy komunikacji s¹ mo liwe przy wykorzystaniu HiPath A otwarty system oparty na protokole IP oznacza, e kolejne aplikacje i rozwi¹zania mo na bêdzie w przysz³oœci ³atwo dodawaæ i integrowaæ. HiPath 4000 V2.0 obs³uguje now¹ funkcjê Mobile HFA (dostêp do funkcji HiPath). Funkcja ta pozwala u ytkownikom w lokalizacjach klientów IP logowaæ siê do wszelkich innych klientów IP w spó³ce za poœrednictwem prostej procedury logowania (numer po³¹czenia i PIN).Po zalogowaniu u ytkownicy bêd¹ osi¹galni pod swymi zwyk³ymi numerami i bêd¹ mogli uzyskaæ dostêp do wszystkich funkcji dostêpnych dla nich z poziomu ich standardowej stacji roboczej. Funkcja ta umo liwia wdro enie niezwykle elastycznych rozwi¹zañ w zakresie stacji roboczych i istotnie redukuje koszty infrastruktury. Wszystko, co najlepsze dla firmy Ca³y portfel podlega optymalizacji do potrzeb ka dego typu i rozmiaru przedsiêbiorstwa - rozwi¹zanie to jest ³atwe w praktycznym wdro eniu, niezawodne w pracy i ³atwe w u ytkowaniu. Dziêki niemu wydajnoœæ jeszcze wzroœnie. Wartość Dziêki HiPath przedsiêbiorstwa mog¹ w pe³ni wykorzystaæ inwestycje ju poczynione w swych klientów, partnerów, pracowników i infrastrukturê komunikacyjn¹. Przyk³ad HiPath 4000 pokazuje, jak platformy konwergencji IP redukuj¹ koszty komunikacji. Przestaje istnieæ separacja g³osu i danych. Nale y utrzymywaæ tylko jedn¹ infrastrukturê. Procesy s¹ bardziej niezawodne i s¹ ca³y czas realizowane drog¹ elektroniczn¹. Ewolucja Dziêki HiPath mo na osi¹gn¹æ konwergencjê bez ryzyka. Ponadto dziêki HiPath 4000 dotychczasowe i nowe sk³adniki systemu s¹ w pe³ni kompatybilne. Nowe aplikacje i rozwi¹zania mog¹ podlegaæ ³atwej integracji. W ten sposób przedsiêbiorstwa pozostaj¹ na bie ¹co z rozwojem technologii i mog¹ tak e w przysz³oœci nieprzerwanie czerpaæ korzyœci z systemów opartych na protokole IP. Wybór Nabywca systemu decyduje, kiedy, gdzie, jak i w jakim zakresie zainwestowaæ w innowacyjne technologie. Mo e wybieraæ spoœród szerokiej gamy platform konwergencji IP, telefonów optipoint oraz rozwi¹zania opticlient (klient programowalny). Nabywca ustala tempo zgodnie ze swymi potrzebami i wizjami. Wysokowydajna komunikacja IP HiPath 4000 V2.0 oferuje bogat¹ gamê mo liwoœci przekszta³cenia firmowego rozwi¹zania komunikacyjnego w komunikacjê IP czasu rzeczywistego. Mo liwa jest nawet dalsza redukcja kosztów infrastruktury IP poprzez wykorzystanie wysokowydajnych bram, standardowych procedur kompresji oraz komutacji ³adunków IP HiPath 4000 V2.0 Any to Any. Niezawodność HiPath 4000 V2.0 zapewnia szerok¹ gamê opcji dostêpnoœci. Mo na je wdro yæ zarówno dla tradycyjnej telefonii, jak i dla telefonii IP. Ze wzglêdu na sw¹ architekturê HiPath 4000 V2.0 oferuje wiêcej opcji dostêpnoœci dla telefonii IP ni kiedykolwiek mo na by³o uzyskaæ dla prostych systemów opartych na TDM. Na przyk³ad mo na skonfigurowaæ nadmiarow¹ bramê IP w celu przejêcia dzia³alnoœci komunikacyjnej firmy w przypadku awarii aktywnej bramy IP. Ca³e punkty dostêpowe mog¹ przetrwaæ przez d³u szy czas podczas awarii infrastruktury IP lub niedostêpnoœci systemu hosta, w ten sposób zapewniaj¹c komunikacjê ga³êziow¹ dla krytycznych aplikacji biznesowych.

3 Sprzêt Modularny, wieżowy sprzęt zapewniający bezproblemową rozbudowę Dziêki swej modularnoœci, dostêpnoœci skalowalnych punktów dostêpowych i silnemu wsparciu sieciowemu HiPath 4000 oferuje idealne rozwi¹zanie dla ca³ej sieci firmowej - bez wzglêdu na wymagania, co do wielkoœci i lokalizacji - oraz œwietn¹ podstawê do dalszej bezproblemowej rozbudowy. Sercem HiPath 4000 V2.0 jest serwer komunikacyjny HiPath Serwer ten opiera siê na przyjêtych standardach a co za tym idzie obs³uguje bezpoœredni¹ integracjê odpowiednich standardowych aplikacji serwerowych z systemem. Nowy AP 3700 umo liwia tworzenie i wdro enie pe³nych 19-calowych konfiguracji systemowych bezpoœrednio w infrastrukturze IT. Serwer komunikacyjny HiPath 4000 mo na wdro yæ i rozbudowywaæ we wszelkich konfiguracjach, od najbardziej prostej do najbardziej z³o onej. Obs³uguje on do 15 pod³¹czonych bezpoœrednio punktów dostêpowych oraz dodatkowe 83 punkty dostêpowe rozproszone w sieci IP. W przedmiotowych konfiguracjach istnieje mo liwoœæ pod³¹czenia do abonentów cyfrowych lub abonentów IP. Konfiguracje umo liwiaj¹ce wspó³pracê ze u ytkowników mo na w ten sposób wdro yæ bez utrudnieñ dla systemów sieciowych. Ponadto dla celów wspólnej kontroli dostêpna jest opcja duplex a nadmiarowe zasilacze oferowane s¹ w celu podniesienia dostêpnoœci systemu. Modularna struktura HiPath 4000 umo liwia realizacjê efektywnych kosztowo rozwi¹zañ duplex tak e w ma³ej i œredniej wielkoœci konfiguracjach. Oprogramowanie modularne dla skokowego wzrostu HiPath ComScendo Pakiet oprogramowania HiPath ComScendo oferuje pe³en zestaw biznesowych funkcji dla systemu IP czasu rzeczywistego HiPath Oprócz obs³ugi i przekazywania po³¹czeñ, program narzêdziowy zapewnia koñcow¹ ³¹cznoœæ dla celów aplikacji i zarz¹dzania. HiPath ComScendo jest rozwi¹zaniem efektywnym kosztowo i elastycznym. Szeroka gama funkcji podlega licencjonowaniu a œrodowisko komunikacyjne mo na ³atwo zmodyfikowaæ zgodnie z wymaganiami. Oczywiœcie HiPath ComScendo obs³uguje tak e du ¹ liczbê funkcji zapewnienia niezawodnoœci takich jak szereg scenariuszy awaryjnych. W sytuacjach nadzwyczajnych niezale ny system mo e przej¹æ funkcje systemowe. W ten sposób HiPath ComScendo gwarantuje odporn¹ na b³êdy awaryjn¹ komunikacjê i mo e podlegaæ skalowaniu w celu dostosowania do potrzeb ma³ych, œrednich, du ych i bardzo du ych przedsiêbiorstw. Funkcje oprogramowania obejmuj¹: Podstawowe funkcje:! Szczegó³owa rejestracja po³¹czeñ dla ruchu wychodz¹cego, przychodz¹cego, wewnêtrznego i miêdzysieciowego! Dziennik po³¹czeñ przychodz¹cych i wychodz¹cych! Praca z/bez bezpoœredniego wybierania wewnêtrznego! Funkcja klawisza bezpoœredniego wyboru stacji! Zwolnienie/blokada po³¹czeñ oczekuj¹cych! Dzwonienie równoleg³e! Elastyczne przekazywanie po³¹czeñ z udoskonalonymi funkcjami takimi jak ró ne docelowe lokalizacje przekazywania dla po³¹czeñ wewnêtrznych i zewnêtrznych! Grupy odbioru po³¹czeñ! HiPath 4000 Assistant dla wygodnej administracji systemem HiPath 4000! Zintegrowany interfejs dla innowacyjnego i szybkiego zdalnego dostêpu Funkcje użytkownika:! Ponowne wybieranie! Przyspieszone wybieranie domyœlne/indywidualne! Oddzwanianie! Po³¹czenie konferencyjne od trzech do oœmiu uczestników! Prze³¹czanie! Nie przeszkadzaæ! Po³¹czenie oczekuj¹ce i wy³¹czenie po³¹czenia oczekuj¹cego! Pierwszeñstwo i wy³¹czenie pierwszeñstwa! Gor¹ca linia! Funkcje zapewnienia mobilnoœci takie jak osobisty numer identyfikacyjny (PIN) oraz opcja relokacji HiPath (relokacja abonentów TDM z terminala)! Mobile HFA (relokacja sieciowa abonentów IP z terminalna)! Pod³¹czenie konsoli operatorów (np. AC4 lub AC-Win)! Funkcje kierownicze/sekretarskie Dodatkowe funkcje dla klawiatur (terminale z funkcjonalnością obsługi wielu linii):! Mostkowanie po³¹czeñ! Opcja poufnoœci automatyczna/rêczna! Bezpoœredni dostêp do wielu linii ze wszystkich klawiatur! Równoleg³e zawieszenie linii klawiszy! Wy³¹czne i rêczne zawieszenie! Dioda LED oraz wy³¹czenie dzwonka! WskaŸnik wykorzystywania linii! Pamiêæ

4 Funkcje trunkingowe /sieciowe: Funkcje dalekosiê ne/sieciowe pozwalaj¹ na pod³¹czenie lub obs³ugê HiPath 4000 za poœrednictwem publicznej sieci oraz umo liwiaj¹ pod³¹czenie HiPath 4000 do ka dego systemu komunikacyjnego za poœrednictwem sieci prywatnych. Standardowe protoko³y oraz otwarte interfejsy stanowi¹ klucz do ewolucji zorientowanych na komunikacjê g³osow¹ sieci komutowanych do infrastruktury opartej na konwergencji. HiPath 4000 umo liwia skonfigurowanie korporacyjnych sieci w jednej lokalizacji, w Europie lub na œwiecie, poprzez po³¹czenie kilku systemów za poœrednictwem po³¹czeñ dial-up lub po³¹czeñ dedykowanych. Strukturê sieciow¹ mo na realizowaæ przy wykorzystaniu ISDN, ATM lub IP - zawsze z pe³n¹ gam¹ funkcji CorNet NQ. W wybranych krajach DPNSS1 jest tak e dostêpny z CorNet NQ-DPNSS1- Gateway. CorNet NQ jest opartym na standardach protoko³em sygnalizacyjnym firmy Siemens przeznaczonym dla sieci prywatnych. CorNet NQ jest dostosowany do miêdzynarodowego protoko³u dla sieci prywatnych QSIG w zakresie wszystkich funkcji wspólnych dla obu protoko³ów. CorNet NQ przekazuje funkcje i centralne us³ugi HiPath 4000 udostêpniaj¹c je dla ca³ej infrastruktury. Przedmiotowe funkcje usprawniaj¹ komunikacjê lokaln¹ i poprawiaj¹ obs³ugê klienta, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do uelastycznienia przep³ywów roboczych. Najwa niejsze zalety jednorodnego œrodowiska sieciowego s¹ nastêpuj¹ce:! Centralna administracja przy u yciu HiPath 4000 Manager! Wykorzystywanie centralnych us³ug (np. HiPath Xpressions, centralne us³ugi operatorskie)! Ulepszone funkcje g³osowe takie jak grupy odbierania po³¹czeñ, parkowanie po³¹czeñ, odbieranie bezpoœrednich po³¹czeñ, przekazywanie po³¹czeñ, oddzwanianie, jeœli zajêty i oddzwanianie w przypadku, gdy nikt nie odbierze! Eksploatacja zorientowana na optymalizacjê op³at za korzystanie z sieci korporacyjnej dziêki opcji routingu wg najmniejszych kosztów (LCR) - LCR zapewnia wybór najbardziej oszczêdnej trasy. Po³¹czenia s¹ utrzymywane w sieci HiPath 4000 tak d³ugo, jak jest to ekonomicznie uzasadnione. Przy transferze do sieci dialup wybierany jest dostawca us³ug sieciowych dysponuj¹cy najbardziej korzystn¹ ofert¹ (wejœcie i wyjœcie) - Routing czasowy do ró nych operatorów - Centralna administracja wszystkimi danymi LCR przy wykorzystaniu HiPath 4000 Manager, lokalna i sieciowa administracja wszystkimi po³¹czeniami wychodz¹cymi, przychodz¹cymi i wewnêtrznymi.! Wykorzystywanie zintegrowanej kompresji g³osu dla cyfrowych linii dedykowanych Usprawnienie szczegółowej rejestracji połączeń Funkcja usprawnionej szczegó³owej rejestracji po³¹czeñ zapisuje dodatkowe szczegó³y wszystkich faz, czasu trwania i przerw dla po³¹czeñ wychodz¹cych, przychodz¹cych i wewnêtrznych oraz dla routingu po³¹czeñ dla wszystkich u ytkowników, w tym operatorów konsoli operatorskich, grup odbierania po³¹czeñ i grup prze³¹czania po³¹czeñ, umo liwiaj¹c tak e korelacjê rekordów i œcie ek po³¹czeñ dla ca³ej sieci. HG 3500 jest seri¹ zintegrowanych bram IP pozwalaj¹cych na bezproblemow¹ migracjê do infrastruktury IP. Oprócz szeregu funkcji oferowanych przez tradycyjne platformy, seria ta mo e przetwarzaæ po³¹czenia g³osowe oraz transmisje danych w ramach pojedynczej sieci szkieletowej, redukuj¹c w ten sposób istotnie koszty. Z uwagi na fakt, e licencje na oprogramowanie s¹ niezale ne od wykorzystywanej infrastruktury (analogowej, cyfrowej lub IP), du a czêœæ inwestycji podlega ochronie podczas przejœcia w kierunku IP. Wysokowydajne bramy serii HG 3500 HG 3530 HiPath Feature Access HG 3530 zapewnia HiPath Feature Access (HFA) dla klientów IP. Obs³uga obejmuje nastêpuj¹cych klientów:! optipoint 410! optipoint 600! opticlient 130 V5.0! optipoint 400 HG 3530 zapewnia interfejs sieciowy 10/100 BaseT IP i obs³uguje rezerwacjê do 240 klientów IP. HG 3530 dostêpny jest w dwóch wariantach konfiguracyjnych (60 lub 120 równoleg³ych po³¹czeñ). Zintegrowana brama wykorzystuje G.711, G.723 i G.729A/B i mo e byæ obs³ugiwana bez serwera po³¹czeñ. Administracja odbywa siê za poœrednictwem systemów zarz¹dzania HiPath 4000 tak jak w przypadku tradycyjnie pod³¹czonych abonentów. Poniewa klienci IP obs³uguj¹ te same funkcje, co stacje pod³¹czone tradycyjnymi metodami, klienci ci mog¹ podlegaæ ³atwej migracji do infrastruktury IP. HG 3550 IP Trunking dla HiPath 4000 HiPath HG 3550 zapewnia IP trunking dla HiPath Jako zintegrowana brama umo liwia efektywne kosztowo sieciowe po³¹czenie IP dwóch lub wiêkszej liczby systemów HiPath 4000 przy zachowaniu pe³nego zestawu funkcji CorNet NQ. Prosta skalowalnoœæ rozwi¹zania HG 3550 IP trunking (do 90 kana³ów na HG3550) oznacza, e rozwi¹zanie to mo na dostosowaæ do indywidualnych wymagañ firmy i lokalizacji. HiPath HG 3550 drastycznie ogranicza koszty funkcjonowania sieci. Komutowana dedykowana sieæ prywatna mo e podlegaæ zast¹pieniu sieci¹ opart¹ na protokole IP tak, eby po³¹czyæ ruch g³osowy z transmisj¹ danych w sieci IP. Wykorzystanie kompresji g³osu G.729A i B redukuje wymagan¹ szerokoœæ pasma. Wiadomoœci faksowe mo na przekazywaæ dziêki T.38 (faks w czasie rzeczywistym) lub G.711 (faks transparentny). Tak jak HG 3530, HiPath HG 3550 nie wymaga zewnêtrznego serwera po³¹czeñ, poniewa serwer po³¹czeñ (Large Enterprise Gatekeeper lub LEGK) jest ju zintegrowany w systemie HiPath 4000 V2.0.

5 Architektura rozproszona Rozproszona architektura IP HG 3570/HG 3575 HG 3570 i HG 3575 wykorzystuj¹ rozproszon¹ architekturê IP opisan¹ poni ej. Rozproszona architektura HiPath 4000 umo liwia objêcie du ego kampusu lub nawet konfiguracji z³o onej z wielu lokalizacji jednym systemem HiPath Architektura rozproszona IP dotyczy zasadniczo ³atwoœci rozproszenia punktów dostêpowych ( szaf ) w ró - nych lokalizacjach i po³¹czenia ich przy wykorzystaniu infrastruktury IP. Architektura rozproszona IP HiPath 4000 umo liwia rozproszenie punktów dostêpowych w ca³ej sieci IP. Stacje pod³¹czone do punktów dostêpowych s¹ traktowane tak, jakby by³y bezpoœrednio pod³¹czone do HiPath W scenariuszach IPDA wystêpuj¹ dwa g³ówne elementy sk³adowe: HG 3570 Modu³y HG 3570 s¹ niezbêdne w celu ustanowienia po³¹czenia transmisji ³adunku miêdzy g³ówn¹ lokalizacj¹ HiPath 4000 a rozproszonymi punktami dostêpowymi IP. Modu³y oferowane s¹ dla 45 lub 90 równoleg³ych po³¹czeñ. Punkty dostêpowe IP Istniej¹ dwa typy punktów dostêpowych opartych na protokole IP: AP 3300 IP oferuje 16 gniazd dla modu³ów peryferyjnych HiPath 4000 a AP 3700 IP zapewnia do 9 gniazd dla modu³ów peryferyjnych HiPath AP 3700 IP mo na montowaæ w 19 regale; zapewnia on efektywne kosztowo konfiguracje dla ma³ych lokalizacji. Oferuje opcjê nadmiarowego zasilania a w razie potrzeby mo e byæ dostarczany z zestawem zapewnienia prze ywalnoœci. Gwarantuje on dalsze funkcjonowanie punktu dostêpowego w przypadku, gdy system hosta stanie siê niedostêpny. Oba punkty dostêpowe wyposa ono w HG 3575 z 45 lub 90 kana³ami umo liwiaj¹cymi integracjê w infrastrukturê IP. Punkty dostêpowe oparte na protokole IP obs³uguj¹ wiêkszoœæ istniej¹cych i przysz³ych modu³ów, jakie zwykle znajduj¹ siê w obudowie HiPath Modu³y HG 3570 i HG 3575 posiadaj¹ port Ethernet (10/100 Base T) dla celów po³¹czenia z sieci¹ IP. Skalowalny potencjał HiPath 4000 obs³uguje do 83 dodatkowych rozproszonych punktów dostêpowych IP, zwiêkszaj¹c maksymaln¹ liczbê abonentów cyfrowych lub abonentów IP do na system. W systemach sieciowych istnieje mo liwoœæ pod³¹czenia do abonentów. Komutacja ładunków W HiPath 4000 komutacja po³¹czeñ nie jest ograniczona do centralnego centrum prze³¹czaj¹cego.! Po³¹czenia miêdzy punktami koñcowymi IP (klienci IP lub bramy IP) podlegaj¹ komutacji bezpoœrednio w sieci IP. Dane g³osowe mog¹ podlegaæ tutaj komutacji bez s³yszalnego opóÿnienia. Co za tym idzie szerokoœæ pasma dostêpnej sieci IP mo e byæ eksploatowana w sposób optymalny.! Po³¹czenia TDM (analogowe lub cyfrowe) w ramach punktu dostêpowego IP podlegaj¹ komutacji bez opóÿnienia w lokalnej matrycy TDM na HG 3575, oferuj¹cy potencja³ komutacji w postaci 256 kana³ów. Koncepcja pracy punktów dostępów w przypadkach awaryjnych Przedmiotowa koncepcja obejmuje prze ywalnoœæ punktów dostêpowych opartych na protokole IP. AP 3700 IP mo e byæ wyposa ony w opcjonaln¹ jednostkê steruj¹c¹, znan¹ jako zestaw zapewnienia prze ywalnoœci. Jeœli system hosta pozostaje niedostêpny lub po³¹czenie IP z systemem nie mo e zostaæ zestawione, zestaw zapewnienia prze ywalnoœci przejmuje kontrolê nad swym w³asnym punktem dostêpowym i innymi punktami dostêpowymi niewyposa onymi we w³asne jednostki steruj¹ce. Infrastruktura IP miêdzy punktami dostêpowymi musi byæ zsynchronizowana w celu umo liwienia zastosowania powy szego rozwi¹zania. Jednak mo liwe jest tak e skonfigurowanie zestawu zapewnienia prze ywalnoœci dla wszystkich (do 83) AP 3700 IP pod³¹czonych do systemu HiPath 4000 V2.0. W ten sposób osi¹gamy optymalne bezpieczeñstwo wszystkich punktów dostêpowych pod³¹czonych do systemu.

6 Sygnalizacja i przeżywalność ładunku Opcjonalna funkcja sygnalizacji i prze ywalnoœci ³adunku gwarantuje najwy szy poziom dostêpnoœci dla systemu HiPath 4000 z punktami dostêpowymi opartymi na protokole IP. PSTN mo e byæ z kolei wykorzystywana jako zapasowa sieæ dla celów sygnalizacji i dla celów œcie ki ³adunków w przypadku awarii sieci IP lub, gdy sieæ IP nie zapewnia jakoœci wymaganej dla transmisji g³osu. Funkcja prze ywalnoœci ³adunku korzysta ze standardowych modu³ów dalekosiê nych PSTN w celu uzyskania dostêpu do PSTN. Œcie ka prze ywalnoœci ³adunku mo e tak e byæ wybierana automatycznie, jeœli wszystkie kana³y B w sieci IP bêd¹ zajête. Zestawienie g³ównych funkcji Jeden system! Pe³en zestaw funkcji HiPath 4000 dostêpny dla wszystkich abonentów rozproszonych w sieci IP! Jeden punkt zarz¹dzania dla ca³ej rozproszonej architektury IP Skalowalna, wiêksza pojemnoœæ systemu HiPath 4000! mo liwoœæ bezpoœredniego przy³¹czenia do 15 punktów dostêpowych (HiPath AP 3300)! mo liwoœæ przy³¹czenia do 83 punktów dostêpowych rozproszonych w sieci IP (HiPath AP 3300 IP lub AP 3500 P)! obs³uga do abonentów cyfrowych na jeden system HiPath 4000 Rozproszona, skalowalna architektura z mo liwoœci¹ prze³¹czania w:! HiPath 4000 (pole komutacyjne)! sieci IP! punktach dostêpowych IP (maks. 256 kana³ów B) Opcje sta³ej dostêpnoœci przez wykorzystanie sieci publicznej:! sta³a dostêpnoœæ sygnalizacji! sta³a dostêpnoœæ kana³ów rozmównych Korzyœci Zmniejszenie kosztów infrastruktury sieci w obszarach:! inwestycji! administrowania! op³at dla operatorów telekomunikacyjnych Mniejsze koszty zarz¹dzania i u ytkowania aplikacji dziêki:! zastosowaniu pojedynczego systemu! scentralizowanemu zarz¹dzaniu i aplikacjom Wiêkszy zakres funkcji i aplikacji Wiêcej opcji oferowanych przez punkty dostêpowe IP pod wzglêdem:! liczby! wielkoœci / skalowalnoœci Korzystanie z zalet infrastruktury IP z zachowaniem liczby funkcji, dostêpnoœci i niezawodnoœci systemu Wysoka jakoœæ g³osu (np. poprzez eliminowanie echa) Wspomaganie zarz¹dzania (np. przez SNMP) Opcja redukcji szerokoœci pasma (kompresja g³osu G.729A - 8 kbit/s oraz eliminacja ciszy) Zarz¹dzanie QoS w sieci IP zgodnie z:! IEEE p/q oraz! IETF DiffServ Maksymalnie 30 kana³ów B na jedno urz¹dzenie HG 3570 i HG 3575 w sieci IP

7 Wydajnoœæ na stanowiskach pracy optipoint 500 Telefony optipoint 500 Budowa telefonów optipoint 500 pozwala na szybki i ³atwy dostêp do funkcji systemu HiPath Charakterystyczn¹ cech¹ aparatów optipoint 500 s¹ trzy klawisze dialogowe, które w po³¹czeniu z wyœwietlaczem u³atwiaj¹ interaktywn¹ obs³ugê. Umieszczone na telefonie diody sygnalizuj¹, które funkcje s¹ w danej chwili aktywne. Funkcje kontrolne s¹ podzielone na osobne grupy w bardzo przejrzysty sposób i widoczne na wyœwietlaczu aparatu podczas obs³ugi menu. Ponadto wybieranie funkcji mo na inicjowaæ bezpoœrednio z zaprogramowanego wczeœniej klawisza lub za pomoc¹ odpowiedniego kodu. Wa ne funkcje s¹ zapamiêtywane indywidualnie pod okreœlonymi klawiszami. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce telefony:! optipoint 500 entry prosty, ekonomiczny aparat cyfrowy! optipoint 500 basic podstawowy model do komunikacji g³osowej! optipoint 500 standard aparat konferencyjny pracuj¹cy w pe³nym dupleksie! optipoint 500 advance modu³owe rozwi¹zanie dla biur przeznaczone dla profesjonalnego u ytkownika Wyposa enie dodatkowe dla telefonów optipoint 500! optipoint key module Przystawka do³¹czana do aparatów optipoint 500 oferuje po 16 dodatkowych klawiszy programowalnych w dwóch warstwach (prze³¹czanie pomiêdzy warstwami odbywa siê przez naciœniêcie klawisza Shift), które mog¹ byæ skonfigurowane jako przyciski bezpoœredniego po³¹czenia lub jako przyciski funkcyjne.! optipoint signature module optipoint signature module jest czytnikiem kart chipowych w formie przystawki do³¹czanej do telefonu optipoint 500. Do³¹czanie przystawki jest najprostszym sposobem dostosowania posiadanego aparatu do wspó³pracy z kartami chip bez jego przebudowy lub wymiany. Adaptery optipoint 500 Bogata oferta adapterów optipoint 500 pozwala na proste i szybkie dostosowanie telefonów do wymogów i specyfiki danego stanowiska pracy. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce adaptery:! optipoint acoustic adapter Pozwala na przy³¹czanie dodatkowego wyposa enia takiego jak np.: g³oœnik, mikrofon, zestaw nag³owny, urz¹dzenie do otwierania drzwi lub drugi dzwonek.! optipoint analog adapter S³u y do przy³¹czenia dodatkowego urz¹dzenia analogowego: telefonu, faksu grupy 3! optipoint ISDN adapter Umo liwia przy³¹czanie standardowych telefonów ISDN z ³¹czem S0 (BRA)! optipoint phone adapter Pozwala na przy³¹czenie drugiego telefonu z interfejsem UP0/E! optipoint recorder adapter S³u y do przy³¹czenia zewnêtrznego urz¹dzenia nagrywaj¹cego lub dodatkowego zestawu nag³ownego. CTI Zainstalowany w aparacie optipoint 500 port USB 1.1 umo liwia bezpoœrednie po³¹czenie telefonu z komputerem osobistym PC (bez dodatkowego adaptera). Aby komputer móg³ siê komunikowaæ z telefonem potrzebne jest jeszcze specjalne oprogramowanie TAPI o nazwie Call Bridge TU przeznaczone dla rozwi¹zañ CTI.

8 optipoint 410 Funkcj¹ wyró niaj¹c¹ klientów IP serii optipoint 410 w szczególnoœci jest pe³na gama dostêpnych modeli. Wybór czterech ró nych modeli telefonów zapewnia spe³nienie wszelkich wymagañ stacji roboczych. Dla pe³nego dopasowania konfiguracji oferowane s¹ dodatkowe adaptery i modu³y. Bez wzglêdu, czy chce siê kupiæ reprezentacyjny telefon dla prezesa, telefon konferencyjny czy te prosty telefon do powieszenia na œcianê, wystarczy tylko dokonaæ niezbêdnej inwestycji. Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce typy telefonów:! optipoint 410 entry! optipoint 410 economy! optipoint 410 standard! optipoint 410 advance Ka dy telefon z serii optipoint 410 spe³nia wszelkie wymagania telefonii VoIP. Wszelkie konwencjonalne koderydekodery g³osowe i mechanizmy QoS zosta³y wdro one a telefony mo na zasilaæ z lokalnego Ÿród³a lub w trybie Power over Ethernet (PoE) zgodnie ze standardem 802.3af. Otwarta platforma sprzêtu i oprogramowania zapewnia, e przysz³e funkcje i standardowe protoko³y VoIP takie jak SIP mo na bêdzie stosownie wdro yæ. Ponadto oferowana jest du a liczba modu³ów klawiszowych oraz adapterów umo liwiaj¹cych rozbudowê optipoint 410 standard i advance. W ten sposób powy sze telefony mo na dostosowaæ do indywidualnych wymagañ stacji roboczych. Wszystkie modele obs³uguj¹ Computer Telephony Integration (CTI). Zintegrowana brama HG 3530 wykorzystywana jest dla celów po³¹czenia z HiPath W przedmiotowym scenariuszu telefony serii optipoint 410 funkcjonuj¹ jak optipoint 500 a wszelkie funkcje HiPath 4000 dostêpne s¹ z poziomu telefonu. Nale y wiêc stwierdziæ, e wizja konwergencji sieci staje siê rzeczywistoœci¹. opticlient 130 opticlient 130 jest oprogramowaniem umo liwiaj¹cym przeniesienie funkcjonalnoœci aparatów systemowych optipoint 500 na platformê komputera klasy PC. Interfejs graficzny jest w tym przypadku wizualizacj¹ klasycznego aparatu optipoint 500 na monitorze komputera. Przy³¹czenie aplikacji opticlient 130 do systemu HiPath 4000 odbywa siê przez zintegrowan¹ bramê HiPath HG Obs³uga aplikacji odbywa siê, tak jak w przypadku aparatu optipoint 500, w sposób intuicyjny. Funkcjonuje równie zasada trzech klawiszy dialogowych. Komfortowe stanowisko awizo Stanowisko awizo s³u y do zestawiania po³¹czeñ przychodz¹cych, wychodz¹cych i wewnêtrznych przez operatora. Jako awizo mo e byæ u yta konsola operatorska lub oprogramowanie AC-Win. Awizo AC-Win udostêpnia operatorowi dobrze znany i ³atwy w obs³udze interfejs Windows. W istotnym stopniu zwiêksza on wydajnoœæ operatora i, dziêki lepszej obs³udze po³¹czeñ, przyczynia siê do wzrostu zadowolenia klientów. Umo liwia ono dostêp do elektronicznej ksi¹ ki telefonicznej DS- Win. AC-Win MQ umo liwia zawieszanie kilku rozmów równoczeœnie oraz pozwala na równoleg³e wyœwietlanie informacji o po³¹czeniach przychodz¹cych. HiPath 4000 Management HiPath 4000 Manager stanowi centraln¹ platformê zarz¹dzania jednorodnymi wolnostoj¹cymi systemami i sieciami HiPath 4000/Hicom 300. Jako Element Manager, jest integralnym sk³adnikiem architektury zarz¹dzania HiPath. Razem sk³adaj¹ siê one na modularny zestaw aplikacji, które mo na dostosowaæ do potrzeb klienta:! HiPath 4000 Assistant! HiPath 4000 Manager z: zarz¹dzaniem konfiguracj¹ (CM) zarz¹dzaniem wydajnoœci¹ sieci (PM-N) usprawnionym zarz¹dzaniem wydajnoœci¹ (PM-E) systemem zbierania informacji (COL) interfejsem programowania aplikacji (API) agentem proxy SNMP! HiPath Fault Management (HiPath FM) z bramami do HP OpenView/IBM NetView/ARS (produkt oferowany przez Materna)! HiPath Accounting Management (HiPath AM)! HiPath User Management (HiPath UM)! Aplikacje katalogowe: HiPath DS-Win i HiPath DTB HiPath 4000 Assistant wchodzi w zakres dostawy ka dego systemu HiPath Dzia³a na zintegrowanym serwerze (ADP), obs³uguje wy³¹cznie wolnostoj¹ce systemy i oferuje nastêpuj¹ce funkcje:! administracja,! kopia zapasowa i przywracanie danych,! funkcje œledzenia ACL,! obs³uga diagnostyki wêz³a komutacyjnego,! korekcja b³êdów oraz zarz¹dzanie konfiguracj¹ dla systemów wolnostoj¹cych. Do przedmiotowych funkcji dostêp uzyskuje siê przy wykorzystaniu komputera klienta sieci Web. HiPath 4000 Manager pracuje na odrêbnym, wysokowydajnym serwerze Primergy (Fujitsu Siemens Computers) i oferuje z³o one funkcje zarz¹dzania dla wolnostoj¹cych systemów i sieci HiPath 4000/Hicom 300. Aplikacje zarz¹dzania konfiguracj¹, zarz¹dzania wydajnoœci¹ sieci oraz usprawnionego zarz¹dzania wydajnoœci¹, systemu zbierania informacji, API, HiPath Fault Management oraz HiPath Accounting Management dostêpne s¹ przy wykorzystaniu kilku klientów sieci Web.

9 Nowe funkcje w HiPath 4000 Manager V2.0 HiPath 4000 Manager V2.0 jest nastêpc¹ wersji 1.0. Obs³uguje nowe sk³adniki sprzêtowe i funkcje w HiPath 4000 V2.0. G³ówne dodatkowe zmiany obejmuj¹:! Szybkie zmiany konfiguracji danych masowych (klasy us³ugi, domyœlne przypisywanie klawiszy itd.) w formie tabelarycznej! Szablon wygodnej konfiguracji punktów dostêpowych IP (AP3300/AP3500/AP3700)! Generowanie statystyki dzia³añ administracyjnych (wyœwietlanie MAC, model noœnika)! Usprawniona administracja HiPath Cordless (wyœwietlanie typów s³uchawek i stacji bazowych)! Kontrolowane czasowo, okresowe generowanie wczeœniej ustalonych raportów w aplikacji zarz¹dzania wydajnoœci¹! Eksport wyników standardowych raportów PM do formatu Microsoft Excel i CSV dla celów dalszego przetwarzania! Przyjazny dla u ytkownika proces tworzenia raportu i elastyczne funkcje filtrowania w aplikacji zarz¹dzania wydajnoœci¹! Dodatkowe udogodnienia i usprawnienia w aplikacjach HiPath 4000 Management HiPath Mobile Office Portfolio HiPath Xpressions HiPath Xpressions Entry HiPath Xpressions Entry jest system pamiêci g³osowej dla celów zapisywania, sprawdzania i dystrybucji komunikatów g³osowych w osobistych skrzynkach g³osowych. HiPath Xpressions Entry posiada tak e najbardziej wydajne dÿwiêkowe aplikacje tekstowe z systemem automatycznej komutacji i automatyczn¹ informacj¹ i obs³ug¹ zamówieñ. HiPath Xpressions Standard/Advanced HiPath Xpressions jest aplikacj¹ sektora us³ug mobilnych. Rozwi¹zanie to opiera siê na systemie Unified Messaging, który przy pomocy dodatkowych aplikacji HiPath (na przyk³ad HiPath ComAssistant lub HiPath SimplyPhone for Outlook), mo na przekszta³ciæ w uniwersalny system komunikatów multimedialnych dla u ytkowników mobilnych i u ytkowników powi¹zanych z okreœlonymi lokalizacjami. Wszyscy u ytkownicy otrzymuj¹ indywidualn¹ skrzynkê multimedialn¹, w której zapisywane s¹ ich e oraz wiadomoœci g³osowe i faksowe. Skrzynka Unified Messaging oferuje u ytkownikowi trzy g³ówne funkcje:! Buforowanie wiadomoœci przychodz¹cych (dopóki wiadomoœæ nie zostanie odczytana przez u ytkownika)! Powiadomienie o wiadomoœciach przychodz¹cych bez wzglêdu na lokalizacjê i czas! Dostêp do wszystkich wiadomoœci bez wzglêdu na bie ¹c¹ lokalizacje, czas i po³¹czenie z serwerem Unified Messaging Mobilni u ytkownicy mog¹ otrzymywaæ automatyczne powiadomienia SMS-em o wiadomoœciach przychodz¹cych. U ytkownicy maj¹ wiele mo liwoœci odczytania nowych wiadomoœci:! Zdalny dostêp z PC lub laptopa! Dostêp do skrzynki g³osowej i (tekst na g³os) za poœrednictwem telefonu! Telefoniczne przekazywanie wiadomoœci faksowych na wolny numer faksu! Dostêp do wszystkich informacji za poœrednictwem aplikacji sieci Web lub WAP Nowe wiadomoœci przychodz¹ce sygnalizowane s¹ na biurowej stacji roboczej komunikatem zg³aszanym przez PC lub prezentowanym na wyœwietlaczu MWI optipoint. Poniewa u ytkownicy mobilni i wewnêtrzni mog¹ uzyskiwaæ dostêp do wiadomoœci przy u yciu dobrze znanych aplikacji takich jak MS Outlook i Lotus Notes, po zasadniczym wprowadzeniu adne specjalne szkolenie nie jest wymagane a nowe aplikacje ciesz¹ siê bardzo wysokim poziomem akceptacji przez u ytkowników. HiPath Corporate- Connect, w tym Teleworking Solution HiPath CorporateConnect jest innowacyjnym rozwi¹zaniem obszaru us³ug mobilnych oferuj¹cym pe³n¹ obs³ugê pod jednym numerem oraz rozbudowane funkcje g³osowe platformy komunikacyjnej HiPath 4000 dla mobilnego personelu spó³ki w lokalizacjach firmowych i poza nimi. Ponadto komunikacja mobilna podlega przeniesieniu w maksymalnym mo liwym zakresie do istniej¹cej firmowej infrastruktury komunikacyjnej. Redukuje to koszty komunikacji mobilnej. Klient telepracy HiPath CorporateConnect oferuje rozwi¹zania w postaci domowego biura do instalacji na stacjonarnej stacji roboczej poza lokalizacj¹ spó³ki. Klient telepracy zapewnia wszelkie standardowe funkcje telefoniczne HiPath 4000 na stacji roboczej domowego biura. HiPath DeskSharing HiPath DeskSharing jest aplikacj¹ hotelow¹ platformy komunikacyjnej HiPath Przedmiotowa aplikacja zwiêksza zwrot na inwestycji (ROI) poprzez istotne zredukowanie kosztów nieruchomoœci. HiPath DeskSharing pozwala u ytkownikom bez przypisanego stacjonarnego biura na relokacjê swego telefonu dla okreœlonego celu lub na ustalon¹ liczbê godzin b¹dÿ dni do tymczasowej stacji roboczej (typu desk lub office).

10 HiPath Cordless HiPath Cordless pozwala na bezprzewodow¹ komunikacjê z tym samym zakresem przyjaznych dla u ytkownika funkcji, jakie oferuje seria optipoint. Jej elastyczna architektura systemowa oraz wykorzystanie cyfrowej transmisji radiowej opartej na standardzie DECT zapewnia wysoki stopieñ mobilnoœci w ramach budynków i rozleg³ych kampusów. Modularna struktura HiPath Cordless ze zintegrowanymi modu³ami komutacyjnymi i stacjami bazowymi pod³¹czonymi za poœrednictwem interfejsów cyfrowych u³atwia planowanie i wdro enie zoptymalizowanych kosztowo instalacji systemów radiowych z dostosowanym do potrzeb zasiêgiem radiowym i poten-cja³em komunikacyjnym. HiPath DAKS - Digital Alarm and Communication Server Serwer komunikacyjny HiPath DAKS pozwala usprawniæ rozsy³anie informacji, komunikatów i alarmów oraz zesta-wianie du ych konferencji. W tym celu wykorzystywana jest istniej¹ca infrastruktura sieci korporacyjnych oraz stacjo-narnych i mobilnych sieci publicznych. Telefoniczne rozg³aszanie i alarmowanie pozwala na przesy³anie pilnych lub dotycz¹cych bezpieczeñstwa informacji równoczeœnie do wielu osób w szybki i niezawodny sposób. Po³¹czenia serwisowe i realizowane w sytuacjach zagro enia, komunikaty o awariach oraz krótkie wiadomoœci mog¹ byæ wyœwietlane w postaci tekstu na wyœwietlaczach aparatów bezprzewodowych i stacjonarnych lub przekazywane w formie wiadomoœci g³osowych. Wiadomoœci te pochodz¹ zwykle od systemów przy³¹czonych do serwera HiPath DAKS takich jak:! przemys³owe systemy monitorowania,! dyspozytornia budynku,! systemy przywo³ywania wizualnego oraz! nne systemy ostrzegaj¹ce o sytuacji awaryjnej. Konferencje telefoniczne realizowane przez Internet Istnieje obecnie mo liwoœæ przygotowywania i rezerwowania konferencji, realizowanych oraz kontrolowanych przez Internet. Ka da osoba przy wykorzystaniu dowolnej przegl¹darki internetowej mo e szybko i w prosty sposób zorganizowaæ konferencjê. Konferencja telefoniczna, obejmuj¹ca maksymalnie 60-ciu uczestników, realizowana jest w istniej¹cej sieci komunikacyjnej. atwoœæ korzystania z systemu pozwala na usprawnienie komunikacji i lepsz¹ pracê zespo³ow¹, a tym samym umo liwia szybsze podejmowanie decyzji. HiPath ComAssistant HiPath ComAssistant jest nowym produktem oferuj¹cym zarz¹dzanie zasadami i obecnoœci¹ oraz funkcje CTI w postaci aplikacji sieci Web po³¹czonej z platformami komunikacyjnymi HiPath 3000, HiPath 4000 i Hicom 300 H. Opcje dostêpu do aplikacji za pomoc¹ przegl¹darki oraz opcjonalne rozpoznawania g³osu (mowy) gwarantuj¹ u ytkownikowi wysoki stopieñ mobilnoœci. Przyczynia siê to do wy szej wydajnoœci i produktywnoœci u ytkowników podczas pracy u klientów i prowadzi do zwiêkszonych zysków i zredukowanych kosztów. HiPath ComAssistant oferuje:! Inteligentny routing transmisji g³osowej i/lub z wczeœniej ustalonymi filtrami i profilami.! Opcjonalne sterowanie g³osem dla aktywowanego trybu pracy g³osowej HiPath ComAssistant - bez komputera PC! HiPath ComAssistant CTI pozwala u ytkownikom na konfigurowanie po³¹czeñ bezpoœrednio ze stron sieci Web za pomoc¹ prostych klikniêæ myszk¹.! Proste wyszukiwanie w osobistej ksi¹ ce adresowej oraz w katalogach dostêpnych za poœrednictwem interfejsu LDAP (zatwierdzone do u ytku s¹ nastêpuj¹ce sk³adniki: Active Directory MS Exchange, MetaDirectory). Po³¹czenia mo na konfigurowaæ bezpoœrednio z listy wyborów za pomoc¹ klikniêcia myszk¹; takie zaznaczenie mo e tak e zostaæ przeniesione do osobistej listy szybkiego wybierania.! Oparty na sieci Web osobisty dziennik po³¹czeñ, w którym wszystkie po³¹czenia s¹ rejestrowane, nawet przy wy³¹czonym komputerze PC.! atwy dostêp z ka dego komputera PC (w³asnego komputera PC u ytkownika lub ka dego innego losowo wybranego komputera PC z dostêpem do Internetu).! Przy u yciu paska wspó³pracy cz³onkowie grupy dzwoni¹cego mog¹ odbieraæ rozmowy w imieniu innych cz³onków i weryfikowaæ dostêpnoœæ poszczególnych u ytkowników.! Zasady dla poszczególnych u ytkowników mo na konfigurowaæ dla po³¹czeñ przychodz¹cych HiPath SimplyPhone for Outlook HiPath SimplyPhone for Outlook jest aplikacj¹ CTI dla stacji roboczych wykorzystuj¹c¹ MS Outlook jako uniwersalne narzêdzie komunikacyjne i organizacyjne. HiPath SimplyPhone rozszerza mo liwoœci MS Outlook o wygodne funkcje CTI takie jak:! Identyfikacja po³¹czenia i dzwoni¹cego za poœrednictwem osobistego folderu kontaktów i ksi¹ ki adresowej Exchange! Rozbudowane opcje telefonii (prze³¹czanie, oddzwanianie, po³¹czenie konferencyjne itd.)! Rejestracja po³¹czenia w dzienniku Outlook! Planowanie po³¹czeñ i lista oddzwaniania w zadaniach Outlook! Powiadomienie o telefonie przez e- mail (odbieranie po³¹czenia) HiPath SimplyPhone for Lotus Notes HiPath Simply Phone for Lotus Notes oferuje tê sam¹ funkcjonalnoœæ co HiPath SimplyPhone for Outlook zintegrowan¹ w Lotus Notes/Domino. HiPath Display Telephone Book The HiPath Display Telephone Book pozwala telefonom cyfrowym uzyskiwaæ dostêp do centralnej ksi¹ ki telefonicznej spó³ki i/lub centralnego katalogu poszczególnych departamentów b¹dÿ dzia³ów (katalog grupy). Ponadto ka dy u ytkownik DTB mo e skonfigurowaæ osobist¹ ksi¹ kê telefoniczn¹ zawieraj¹c¹ do 300 wpisów. Ostatnie 30 po³¹czeñ przychodz¹cych i wychodz¹cych przechowywane jest w dzienniku po³¹czeñ. Numery mo na wybieraæ bezpoœrednio z katalogu lub z dziennika po³¹czeñ. W HiPath Display Telephone Book u ytkownicy mog¹ wyœwietlaæ imienny katalog dla us³ugi dial-up za poœrednictwem wyœwietlacza optipoint 410/500/600 lub wyœwietlacza bezprzewodowego telefonu Gigaset 4000/S1/SL1 dla celów szybkiego i ³atwego dostêpu do aktualnych informacji o wewnêtrznych i zewnêtrznych numerach po³¹czeñ. To nie tylko poprawia produktywnoœæ i wydajnoœæ, ale tak e redukuje koszty aktualizacji, publikacji i dystrybucji informacji katalogowych. Wraz z HiPath 4000 Manager wspóln¹ katalogow¹ bazê danych mo na automatycznie codziennie aktualizowaæ na podstawie centralnej bazy danych HiPath 4000 Manager.

11 Usługa katalogowa (DS-Win) DS-Win zwiêksza wydajnoœæ i komunikacyjn¹ jakoœæ komutacji telefonicznej poprzez szybkie przekazywanie przychodz¹cych po³¹czeñ do konsoli operatora AC-Win lub optipoint 500 workpoint. Operatorzy mog¹ uzyskaæ aktualne informacje o obecnoœci/nieobecnoœci agenta poprzez po³¹czenie siê z kalendarzami agentów w Outlook lub Lotus Notes (opcjonalnie). Wiadomoœæ z automatyczn¹ prezentacj¹ numeru dzwoni¹cego mo na wówczas przes³aæ nieobecnym agentom w charakterze powiadomienia o nieodebranych po³¹czeniach. Dane katalogowe przechowywane s¹ w bazie danych Access. Wszelkie tabele i schematy masek mo na dostosowaæ lokalnie zgodnie z wymaganiami danej organizacji. Przedmiotowymi danymi mo na administrowaæ bezpoœrednio z poziomu DS-Win. W po³¹czeniu z HiPath 4000 Manager DS-Win podlega integracji w ramach koncepcji pojedynczego punktu wprowadzania danych katalogowych. Wszelkie zmiany w centralnej bazie danych HiPath 4000 Manager s¹ automatycznie przenoszone do bazy danych DS-Win w ustalonych odstêpach czasu. Alternatywnie baza danych DS-Win mo e podlegaæ aktualizacji na podstawie katalogu HiPath User Management. Rozwi¹zania CRM HiPath ProCenter stanowi wa ny sk³adnik aplikacji HiPath 4000 i zapewnia optymalny poziom realizacji szerokiego spektrum wymagañ stawianych centrum obs³ugi kontaktów. Oprócz liczby agentów integracja dotychczasowych przep³ywów roboczych i procesów korporacyjnych odgrywa tutaj decyduj¹c¹ rolê. Dlatego korzyœci ze stosowania aplikacji s¹ proporcjonalne do oszczêdnoœci kosztowych lub dostêpnych funkcji. Zwykle kombinacja powy szych dwóch czynników sk³ada siê na zasadnicze przyczyny korzystania z HiPath ProCenter. Integracja danych kontaktowych typu i Web k³adzie podwaliny pod nowe mo liwoœci komunikacji dla u ytkownika. Routing oparty na umiejêtnoœciach wykorzystywany jest w celu przekazywania po³¹czeñ do najbardziej w³aœciwego agenta. Pozwala to na przetwarzanie po³¹czeñ klientów w sposób znacznie bardziej skoncentrowany i wydajny. Jednoczeœnie motywacja personelu roœnie, poniewa poszczególni agenci uzyskuj¹ wiêksze mo liwoœci wykorzystania swych specyficznych umiejêtnoœci. Rozwi¹zania CRM pozwalaj¹ spó³kom oferowaæ swym klientom us³ugi e-commerce niedostêpne przy wykorzystaniu tradycyjnej technologii. Dodatkowe us³ugi stanowi¹ dobry sposób zwiêkszenia obrotów biznesowych przez u ytkowników. Inn¹ zalet¹ jest integracja wszelkich funkcji multimedialnego centrum komunikacyjnego z istniej¹cymi procesami korporacyjnymi. Agenci mog¹ szybciej realizowaæ operacje w trybie on-line ³¹cz¹c siê z modu³ami CRM (na przyk³ad SAP R/3, Siebel, Remedy). HiPath ProCenter Entry HiPath ProCenter Entry uzupe³nia system HiPath 4000 tworz¹c ekonomiczn¹ bazê do obs³ugi du ych iloœci przychodz¹cych po³¹czeñ dla systemów call center. Dziêki temu pracownicy odpowiadaj¹ na wszystkie po³¹czenia szybko i skutecznie. Specjalna stacja robocza pracuj¹ca na bazie systemu MS Windows pozwala administratorowi uzyskiwaæ wszystkie niezbêdne informacje do sprawowania ci¹g³ej kontroli. HiPath ProCenter Entry stanowi równie podstawê dla szybkiego rozwoju aplikacji CRM i aplikacji multimedialnych mo liwych do realizacji w systemach HiPath ProCenter Standard i Advanced. HiPath ProCenter Standard HiPath ProCenter Standard jeszcze bardziej udoskonala obs³ugê klientów dziêki funkcji Skill-Based Routing i integracji mediów, przynosz¹c znaczne korzyœci biznesowe. HiPath ProCenter Standard oferuje wszechstronny pakiet produktów typu klient/serwer, pozwalaj¹cych na elastyczne projektowanie, prognozowanie, monitorowanie i zarz¹dzanie wirtualnymi grupami agentów call center. Kluczow¹ cech¹ systemu jest mo liwoœæ routingu pomiêdzy grupami wirtualnymi, co gwarantuje, e dzwoni¹ca osoba jest zawsze kierowana do w³aœciwego agenta. Wymagania klienta s¹ identyfikowane na podstawie: numeru osoby dzwoni¹cej, informacji zawartych w bazie danych, wiersza tematu w poczcie elektronicznej, odpowiedzi klienta na zapytania w systemie IVR lub w aplikacjach sterowanych g³osem. Grupy wirtualne s¹ tworzone na bie ¹co spoœród agentów, których zakres wiedzy najdok³adniej odpowiada potrzebom klienta. Wyboru agentów dokonuje siê w oparciu analizê do 100 okreœlonych kryteriów. Zapewnia to lepsz¹ efektywnoœæ przy wykorzystaniu zasobów systemu call center w celu efektywnej obs³ugi klientów. HiPath ProCenter Advanced Oprócz funkcjonalnoœci HiPath ProCenter Standard, HiPath ProCenter Advanced oferuje! Usprawnione funkcje routingu opartego na umiejêtnoœciach (100 kryteriów na agenta i 100 kryteriów na po³¹czenie) oraz! Automatyczne zarz¹dzanie wychodz¹cymi po³¹czeniami oraz kampaniami telefonicznymi w celu wykorzystania wolnego czasu agenta bez wp³ywania na proces obs³ugi po³¹czeñ przychodz¹cych Powi¹zanie modu³ów CRM (np. SAP R/3, Siebel, Remedy) obs³ugiwane przez HiPath ProCenter Advanced pozwala agentom na przyspieszenie procedur realizowanych w trybie on-line. Zapewnia to optymalizacjê zarz¹dzania dostêpnymi zasobami i personelem.

12 HiPath Common Application Platform (CAP) W po³¹czeniu z HiPath Common Application Platform, HiPath 4000 zapewnia rozbudowane oparte na standardach interfejsy dla celów po³¹czenia klasycznych aplikacji CTI i aplikacji multimedialnych. HiPath CAP obs³uguje otwarte interfejsy umo liwiaj¹c w ten sposób wykorzystanie ró norodnego oprogramowania firm zewnêtrznych w celu zapewnienia optymalnej obs³ugi procesów biznesowych klienta. Standardowe interfejsy TAPI, JTAPI lub CSTA (w formacie ASN.1 lub XML) dostêpne s¹ dla celów po³¹czenia klasycznych aplikacji CTI. Wysokowydajny system sygnalizacyjny obs³uguje proste automatyczne programy narzêdziowe do nawi¹zywania po³¹czeñ oraz dostosowane do potrzeb klientów rozwi¹zania centrum obs³ugi telefonicznej. Aplikacje multimedialne najpierw pod³¹czone s¹ za poœrednictwem TAPI 2.1 dla celów sygnalizacyjnych i WAV API dla transmisji g³osu. Dodatkowe interfejsy bêd¹ obs³ugiwane w przysz³oœci. Po³o y to podwaliny pod proste po³¹czenia IP aplikacji, eliminuj¹c potrzebê specjalnych kart do obs³ugi S0 lub S2M. Dostêpne strumienie multimedialne podlegaj¹ harmonizacji miêdzy HiPath 3000, 4000 i 5000, co u³atwia wykorzystanie aplikacji multimedialnych w sieciach mieszanych. The HiPath Common Application Platform jest rozwi¹zaniem w postaci oprogramowania poœrednicz¹cego w ramach architektury HiPath dla systemów operacyjnych Windows i Linux. Firmowe aplikacje Siemens (takie jak ComAssistant, Procentem itd.) korzystaj¹ z powy szego oprogramowania poœrednicz¹cego, ale jest ono tak e dostêpne dla aplikacji partnerów. Stosowne dane mog¹ byæ dostarczane do nastêpuj¹cych sk³adników:! Oprogramowanie HiPath CAP V2.0 Server, CD zawiera wszelkie programy, pe³en zestaw dokumentacji oraz zestaw do tworzenia oprogramowania ze szczegó³owym opisem interfejsów i indywidualnych narzêdzi! HiPath CAP V2.0 Entry Clients z ograniczon¹ funkcjonalnoœci¹ CTI (tylko realizacja po³¹czeñ)! HiPath CAP V2.0 Standard Clients do obs³ugi aplikacji CTI bez funkcjonalnoœci centrum telefonicznego! HiPath CAP V2.0 Advanced Clients do obs³ugi aplikacji CTI z funkcjonalnoœci¹ centrum telefonicznego HiPath 4000 V2.0 dostarczany jest w pakiecie z HiPath CAP V2.0 and Entry Clients. Liczba klientów nie jest ograniczona i zale y jedynie od wielkoœci zamówionej konfiguracji. W zwi¹zku z powy szym program do automatycznego nawi¹zywania po³¹czeñ mo e byæ wykorzystywany na ka dej stacji roboczej bez potrzeby uzyskania licencji CAP. Rozwi¹zania bran owe HiPath Trading HiPath Trading jest jednym z systemów prowadzenia obrotu nowej generacji z innowacyjn¹ architektur¹, ergonomicznym interfejsem u ytkownika oraz œwietnymi funkcjami sieciowymi zapewniaj¹cych bankom, gie³dom, maklerom i brokerom decyduj¹c¹ przewagê konkurencyjn¹. HiPath Trading jest systemem prowadzenia obrotu opartym na oprogramowaniu zintegrowanym z HiPath Obs³uguje wiele linii z maksymalnie czterema s³uchawkami i 16 kana³ami monitoringowymi dla segmentów rynku takich jak instytucje finansowe, oœrodki zarz¹dzania us³ugami u ytecznoœci publicznej oraz oœrodki zarz¹dzania awaryjnego. Nowy interfejs u ytkownika opticlient opiera siê na przyjêtym standardzie Windows a co za tym idzie jest szczególnie przyjazny dla u ytkownika, intuicyjny i niezmiernie ³atwy w obs³udze. Elastycznoœæ i modularnoœæ architektury oprogramowania zapewnia przysz³oœciow¹ platformê otwart¹ na dalszy rozwój aplikacji multimedialnych i aplikacji CTI. Administracja systemem odbywa siê na komputerach z aplikacj¹ System Manager opart¹ na Windows Wymiana danych z telefonami odbywa siê za poœrednictwem po³¹czenia LAN. Procedury takie jak ³adowanie konfiguracji i rozbudowa do nowych wersji zajmuj¹ wiêc mniej czasu.

13 Busy Lamp Field (BLF-Win) Busy Lamp Field (BLF-Win) jest aplikacj¹ dla opartych na komputerach PC konsolach operatorów AC-Win. Sta³a dostêpnoœæ informacji o bie ¹cym stanie umo liwia bardziej wyspecjalizowan¹ i szybsz¹ obs³ugê po³¹czeñ przychodz¹cych. Pozwala to unikn¹æ dzwoni¹cemu niepotrzebnego okresu oczekiwania, który mo e wyst¹piæ z uwagi na zajête linie abonentów lub systemy powiadamiania. HiPath Hotel Advanced HiPath Hotel Advanced jest inteligentnym rozwi¹zaniem komunikacyjnym, które pozwala wykorzystywaæ funkcjonalnoœæ systemu HiPath 4000 w recepcjach hotelowych. Caracas Link odci¹ a personel hotelowy od uci¹ liwych prac i przyczynia siê do lepszej obs³ugi goœci. System pozwala równie na integracjê specyficznych funkcji hotelowych, takich jak! system budzenia! system poczty g³osowej! system rozliczania po³¹czeñ! serwer faksowy HiPath Hotel Advanced jest przeznaczony dla hoteli posiadaj¹cych ju w³asny system, a którym potrzebne jest po³¹czenie z systemem komunikacji. Mog¹ to byæ hotele indywidualne lub nale ¹ce do okreœlonej sieci hotelowej. Rozbudowa/konwersja do HiPath 4000 V2.0 HiPath 4000 zapewnia przysz³oœciow¹ architekturê konwergencji dla biznesowej komunikacji opartej na protokole IP i dostarcza szeregu aplikacji stanowi¹cych zasadnicz¹ podstawê optymalizacji procesów biznesowych. HiPath jest rozwi¹zaniem ewolucyjnym oferuj¹cym indywidualn¹ œcie kê rozwoju krok po kroku komunikacji korporacyjnej opartej na protokole IP. Jednym z celów strategii HiPath jest zachowanie i ochrona dotychczasowych inwestycji i przep³ywów roboczych. Wdra aj¹c HiPath 4000 V2.0, umo liwiamy realizacjê ³agodnej i dostêpnej kosztowo migracji do systemu IP czasu rzeczywistego. W ten sposób HiPath 4000 V2.0 sk³ada siê na spójn¹ integracjê Hicom 300 E/H w strategiê HiPath. Istniej¹ trzy opcje konwersji dotychczasowych systemów HiPath 4000 V1.0, Hicom 300 i Hicom 300 E/H. Rozbudowa systemów HiPath 4000 V1.0 Systemy HiPath 4000 V1.0 mog¹ podlegaæ rozbudowie poprzez prost¹ rozbudowê dotychczasowego oprogramowania do HiPath 4000 V2.0. Konieczna mo e okazaæ siê rozbudowa okreœlonych aplikacji do najnowszych wersji. Dla wiêkszoœci aplikacji wystarczaj¹cym rozwi¹zaniem jest rozbudowa HiPath CAP do najnowszej wersji. HiPath 4000 Manager V1.0 (jeœli jest wykorzystywany) nale y rozbudowaæ do HiPath 4000 Manager V2.0. Przestarza³e sk³adniki sprzêtowe nale y wymieniæ. Rozbudowa do HiPath 4000 V2.0 jest mo liwa dla nastêpuj¹cych systemów HiPath 4000 V1.0:! HiPath 4300 V1.0! HiPath 4500 V1.0 Konwersja systemów Hicom 300 E/H Konwersja systemów Hicom 300 E/H oznacza, e twardy dysk i karty procesorowe nale y wymieniæ. Dysk magnetooptyczny bêdzie dostarczany ze wszystkimi systemami HiPath 4500 (opcjonalnie dla systemów HiPath 4300). System operacyjny i aplikacje nale y rozbudowaæ do najnowszej wersji a HDMS trzeba rozbudowaæ do HiPath 4000 Manager V2.0. Starsze sk³adniki sprzêtowe nale y wymieniæ. Konwersja do HiPath 4000 V2.0 jest mo liwa dla nastêpuj¹cych platform sprzêtowych Hicom 300 E/H.! Hicom 330 E V1.0 do V3.0/V3.1! Hicom 350 E V1.0 do V3.0/V3.1! Hicom 330 H V1.0! Hicom 350 H V1.0 Konwersja systemów Hicom 300 W celu ochrony inwestycji dotychczasowy system bêdzie podlegaæ konwersji do HiPath 4000 V2.0. Wiêcej informacji oraz indywidualne oferty mo na uzyskaæ kontaktuj¹c siê z regionalnym przedstawicielem ds. sprzeda y. Konwersja do HiPath 4000 V2.0 jest mo liwa dla wszelkich platform sprzêtowych od Hicom 300 V3.1 do V3.6:! Hicom 340, 370, 390 i 391, konfiguracja szafy! Hicom 332 do 392, sprzêt kompaktowy! Hicom 323 do 353, sprzêt kompaktowy

14 Dane techniczne Wariant Liczba przy³¹czonych Liczba rozproszonych Liczba abonentów bezpoœrednio punktów punktów dostêpowych IP dostêpowych HiPath 4000 do 15 do 83 do Napięcie zasilania Jednofazowe 230 V, ±10% Trójfazowe 400 V, ± 10% Urz¹dzenie mo na równie zasilaæ z sieci napiêcia gwarantowanego 48 V. Warunki pracy Temperatura otoczenia podczas pracy (ch³odzenie) +5 C do +40 C Wilgotnoœæ wzglêdna powietrza maks. 85% Wymiary (S x W x G w mm) oraz Waga HiPath x 170 x 300 max 13 kg System komunikacyjny HiPath AP x 645 x 515 max 30 kg HiPath AP x 445 x 433 max 25 kg HiPath 4000 szafa (system + 3 x HiPath AP 3300) 773 x 1845 x 515 max 180 kg HiPath AP 3300 IP 773 x 645 x 515 max 30 kg HiPath AP 3700 IP 440 x 445 x 433 max 22 kg Zgodność z normami Bezpieczeñstwo Emisja EMC Odpornoœæ EMC EN60950 EN55022 Klasa A EN55024 i EN

15 Interfejsy systemowe Łącza! S 0 (Basic Rate Interface) ¹cze czteroprzewodowe do sieci ISDN. - 2 kana³y u ytkowe 64 kbit/s - 1 kana³ sygnalizacyjny 16 kbit/s - Szybkoœæ transmisji 144 kbit/s - ETSI-ISDN (DSS1)! S 2 (Primary Rate Interface) ¹cze czteroprzewodowe do sieci ISDN - 30 kana³ów u ytkowych 64 kbit/s - 1 kana³ sygnalizacyjny 64 kbit/s - Szybkoœæ transmisji 2048 kbit/s - ETSI-ISDN (DSS1)! Analogowe Obs³ugiwane s¹ wszystkie ³¹cza analogowe! Protoko³y zintegrowane - protokó³ transportowy i sieciowy TCP/IP - asynchroniczny protokó³ PPP - protokó³ do przesy³ania plików FTP - protokó³ internetowy http - dostêp asynchroniczny/synchroniczny wersja dostêp przez Ethernet lub szybki modem Interfejsy użytkownika! U P0/E Interfejs dwuprzewodowy do przy³¹czania telefonów optipoint 500 i stanowiska awizo! IP Ethernet z HiPath HG /100 Base BT; G.711, G.723, G.729A/B! ¹cze S 0 - Bus Po³¹czenie S 0 dla terminali ISDN, np. ISDN PC, ISDN fax (grupa 4). Po³¹czenie S 0 do max. 8 terminali ISDN! Ia/b Przy³¹czenie terminali analogowych i urz¹dzeñ dla us³ug g³osowych, faksowych i danych, np.: telefony standardowe (np. euroset, Gigaset), telefony na monety lub karty oraz inne urz¹dzenia (np. sekretarki automatyczne, telefony wejœciowe, g³oœniki, systemy przywo³awcze, dyktafon i urz¹dzenie do zapowiadania) Nadal obs³ugiwany jest nastêpuj¹cy interfejs u ytkownika:! U 2B1Q Interfejsy sieciowe! S 0 /S 2 Obs³ugiwane s¹ nastêpuj¹ce protoko³y CorNet N, CorNet NQ, QSIG, PSS1, E&M, CAS, MFC! Analogowe wiele ró nych protoko³ów! IP Ethernet z HiPath HG /100 BaseT; G.711, G.723, G.729A/B i T.38 DiffServ i IEEE 802.1p/q; CorNet NQ

16 Nasze si³y na Twoj¹ korzyœæ Firma Siemens jest na ca³ym œwiecie uznawana za pioniera technologii informacyjnej i komunikacyjnej. aden inny dostawca nie oferuje tak szerokiej i innowacyjnej palety rozwi¹zañ. Wyj¹tkowa konwergentna architektura HiPath firmy Siemens umo liwia bezpieczne i elastyczne przejœcie w kierunku rozwi¹zañ IP. Siemens Sp. z o.o. Information and Communication Networks ul. upnicza Warszawa m A31002-H31000-A m Informacje podane w tym dokumencie zawieraj¹ tylko ogólne opisy i funkcje, które w konkretnym przypadku nie zawsze musz¹ wystêpowaæ w opisanej formie, wzglêdnie mog¹ siê zmieniaæ w wyniku dalszego rozwoju produktów. ¹dane cechy tylko wtedy s¹ wi¹ ¹ce, je eli wyraÿnie uzgodniono je w chwili zawierania umowy. Wydrukowano w Polsce.

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

System ³¹cznoœci BusinessPhone

System ³¹cznoœci BusinessPhone BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone System ³¹cznoœci BusinessPhone oferuje mo liwoœci du ych systemów w oszczêdnym zestawie przeznaczonym dla ma³ych i œrednich organizacji potrzebuj¹cych od 8

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych

UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 978-83-60516-40-9 UNIFIED COMMUNICATIONS oszczêdnoœci dla firm i samorz¹dów lokalnych ul. Chwytowo 2, 85-223 Bydgoszcz; tel./fax (52) 373 52 43 e-mail: office@msgmedia.pl,

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded Informacja HiPath 3000/5000 V8 Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com s HiPath

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej.

Bardziej szczegółowo