Jeden dzień bez energii elektrycznej...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jeden dzień bez energii elektrycznej..."

Transkrypt

1 Jeden dzień bez energii elektrycznej... Autor: Anna Gabrysiak ( Wokół Energetyki kwiecień 2005) Czy wyobrażali sobie Państwo, co działoby się w naszym kraju i Państwa domu, gdyby przez jeden dzień nie było energii elektrycznej? Brak oświetlenia i konieczność wykonywania wszelkich czynności przy świecach byłby chyba najmniejszym problemem. Nie kursowałyby pociągi, tramwaje i metro. Na skrzyżowaniach nie działałaby sygnalizacja świetlna. W pracy nie można by było uruchomić komputerów, ani maszyn produkcyjnych. Nastąpiłyby trudności w komunikacji międzyludzkiej i tak ważnej w dzisiejszych czasach wymianie informacji - nie działałby telefon ani faks - oczywiście można korzystać z telefonów komórkowych, ale ich baterie też trzeba ładować... Z lodówek i zamrażarek po kilku godzinach zaczęłaby wyciekać woda. W sklepach, z uwagi na przepisy o podatku VAT i obowiązku stosowania kas fiskalnych, bardzo utrudnione, jeśli nie niemożliwe byłoby kupienie brakujących, a niezbędnych artykułów. To tylko niektóre niedogodności wynikające z braku prądu. Czy zatem cena, którą płacimy za energię elektryczną jest zbyt wysoka? W rozliczeniach z odbiorcami finalnymi spółki dystrybucyjne stosują ceny zawarte w taryfach dla energii elektrycznej zatwierdzanych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W 2003 r. odbiorca finalny za l kwh zapłacił przeciętnie 31,68 gr brutto, w 2004 r. 32,30 gr. Od l stycznia 2005 r. obowiązują nowe taryfy dla energii elektrycznej. Średni wzrost cen w porównaniu z poprzednią taryfą, wprowadzoną l lipca 2003 r., wyniósł 2,7 proc. 1, zaś inflacja od lipca 2003 r. do grudnia 2004 r. wyniosła 5,2 proc. Zatem realnie ceny energii elektrycznej spadły. Biorąc pod uwagę wspomniany średni wzrost cen energii, można przyjąć, iż w 2005 r. jej średnia cena wyniesie ok. 33,17 gr za l kwh. Przytoczone wartości to łączne ceny średnie tzn. będące sumą opłat za energię elektryczną i usługę jej przesłania, uwzględniające opłaty i stawki stałe oraz zmienne, a także zróżnicowanie stawek dla poszczególnych grup odbiorców. Odbiorca zaliczony do grup taryfowych A (przyłączony do sieci wysokiego napięcia) za l kwh zapłaci mniej niż odbiorca grup taryfowych B (przyłączony do sieci średniego napięcia), zaś odbiorca grup taryfowych B mniej niż odbiorcy z grup taryfowych C i G (odbiorcy przyłączem do sieci niskiego napięcia). Gospodarstwo domowe (zaliczane do grup taryfowych G) za l kwh zapłaci ok. 40 gr brutto. Rozpiętość cen między grupami odbiorców wynika stąd, że koszt dostarczenia energii elektrycznej zwiększa się, gdy dostawa energii odbywa się na niższym poziomie napięcia. Jest to oczywiste wobec faktu, że odbiorcy grup A korzystają praktycznie tylko z sieci wysokich napięć, odbiorcy grup B z sieci wysokiego i średniego napięcia, zaś odbiorcy przyłączeni do sieci niskiego napięcia (podzieleni na dwie grupy: G gospodarstwa domowe i C firmy) z sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia. Należy pamiętać także o tym, że część zakupionej przez spółki dystrybucyjne energii, w wyniku naturalnych zjawisk fizycznych, podczas przesyłania zamienia się w energię cieplną. Zatem, aby dostarczyć odbiorcy odpowiednią ilość energii trzeba zakupić jej więcej. Zależność tę obrazuje tzw. wskaźnik strat bilansowych. W 2003 r. w sieciach najwyższych napięć wyniósł on 2,1 proc., w sieciach 110 kv 2,2 proc., w sieciach średnich napięć 4,3 proc., a w sieciach niskich napięć 11,6 proc. 2 Ceny podane w tab. 1. i przytoczone w tekście są oczywiście cenami średnimi dla całego kraju. Odbiorcy w poszczególnych regionach za tą samą ilość energii elektrycznej zapłacą różną kwotę. Zróżnicowanie to jest zjawiskiem naturalnym i zależy od warunków działania poszczególnych spółek, np. od zagęszczenia i struktury odbiorców. Jeżeli spółka działa głównie na terenie dużego miasta, ma wielu odbiorców na małym obszarze. Wydawałoby się, że w związku z dużym zagęszczeniem klientów ponosi mniejsze koszty na utrzymanie,

2 modernizację i rozbudowę infrastruktury sieciowej, niż spółka działająca na obszarze o małym zaludnieniu. Jednak w miastach płaci się wyższe podatki od nieruchomości oraz opłaty za zajęcie gruntów pod linie elektroenergetyczne. W miastach stosuje się również linie kablowe droższe niż napowietrzne. Drugi z wymienionych czynników to struktura odbiorców. W przypadku każdej działalności gospodarczej w korzystniejszej sytuacji znajduje się firma, która dostarcza lub sprzedaje swój towar wielu drobnym odbiorcom, niż kilku dużym. Jeżeli spółka dystrybucyjna ponad połowę swojej sprzedaży realizuje na rzecz kilku dużych odbiorców przemysłowych, jej sytuacja finansowa może być mało stabilna wystarczy, że utraci kilku z nich lub, że przestaną oni regulować swoje zobowiązania. W zdecydowanie lepszej sytuacji jest podmiot gospodarczy, który świadczy usługi wielu drobnym odbiorcom utrata kilku z nich, czy też ich zaległości w płatnościach nie powinny w krótkim okresie zadecydować o jego egzystencji. Struktura odbiorców wpływa zatem na zwiększenie bądź zmniejszenie

3 ryzyka prowadzonej działalności, które trzeba uwzględnić w kalkulacji ceny. Oczywiście, nie są to wszystkie czynniki wpływające na zróżnicowanie cen. Zwróćmy uwagę chociażby na koszt przeprowadzenia linii energetycznej w terenie górzystym, który jest znacznie wyższy niż na terenie równinnym. Warto nadmienić, iż spółki dystrybucyjne sprzedają i dostarczają energię nie tylko odbiorcom atrakcyjnym biznesowo. Dostarczanie energii do niektórych klientów związane jest z koniecznością budowy długich odcinków linii elektroenergetycznych, przy czym odbiorcy ci zużywają często niewielkie ilości energii. Ma to miejsce, np. na terenach wiejskich. Ze względów społecznych przyjmuje się, że choć dostawa prądu jest tutaj nieopłacalna, to stosuje się takie same ceny i stawki rozliczeń, jak dla pozostałych odbiorców tej samej grupy taryfowej. Jednak wskutek tego generowane przez nich koszty muszą pokrywać inni. Innym problemem jest także dostawa energii odbiorcom, którzy konsumują duże ilości energii i nie zawsze z własnej winy nie są w stanie terminowo za nią płacić. Z powodu opóźnień w regulowaniu płatności przez odbiorców spółce może grozić utrata płynności finansowej (zdolności do regulowania swoich zobowiązań np. wobec dostawców, pracowników, ZUS-u, czy Skarbu Państwa). Aby się tak nie stało, konieczne jest zaciąganie kredytów operacyjnych, które z kolei zwiększają koszty działalności ze względu na oprocentowanie, a przy ustalonej w taryfie cenie pogarszają wynik finansowy przedsiębiorstwa, uniemożliwiając prace modernizacyjne i rozwojowe. Końcowa cena energii nie jest, jak w przypadku innych dóbr konsumpcyjnych, wynikiem działania sił rynkowych popytu i podaży, lecz bezpośrednim odzwierciedleniem jej kosztu. Cena ta jest nośnikiem kosztu paliwa pierwotnego użytego do jej wytworzenia, kosztów wytwarzania, kosztów przesyłu sieciami wszystkich poziomów napięć i bezpośredniej dostawy do odbiorcy końcowego oraz podatków. Mówiąc o cenach energii elektrycznej nie można pominąć jeszcze jednego elementu. Dzięki możliwości wpływania decyzjami politycznymi na niektóre segmenty gospodarki, przez kilka lat elektrownie zmuszone były kupować węgiel, paliwo do produkcji energii elektrycznej po cenach wyższych niż możliwe do uzyskania przy zakupie, np. z Ukrainy czy Australii. Nie rozstrzygając o słuszności tych decyzji, bo przecież zarówno spokój społeczny, jak i ograniczenie wzrostu bezrobocia mają swoją cenę, trzeba jednak być świadomym, skąd taka, a nie inna cena energii elektrycznej. Spółki dystrybucyjne, aby dostarczyć odbiorcom energię, muszą ją najpierw zakupić. Swoboda działań w tym zakresie jest jednak mocno ograniczona poprzez nałożone nań zobowiązania. Spółka dystrybucyjna jest zobligowana kupić energię od Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w ramach tzw. kontraktów długoterminowych. W ten sposób pokrywa ok. 44 proc. 3 swojego rocznego zapotrzebowania. Obligatoryjny jest również zakup energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach 4 oraz energii produkowanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.' W 2005 r. udział zielonej energii w rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym powinien wynieść co najmniej 3,1 proc. (w 2010 r. 9,0 proc.), zaś energii wytwarzanej w skojarzeniu z ciepłem 13,7 proc. (w 2010 roku 16,0 proc.). Niestety, zarówno energia zielona, jak i produkowana w skojarzeniu są znacznie droższe od energii pochodzącej z pozostałych źródeł. W 2003 r. ich średnie ceny wyniosły odpowiednio 201,5 6 i 137,6 7 zł/mwh, czyli 161,8 i 110,9 proc. średniej ceny zakupu ogółem. Poza tymi obowiązkowymi zakupami ok. 1,1 proc. energii spółka kupuje na rynku bilansującym, zatem zaledwie ok. 38 proc. swojego zapotrzebowania pokrywa, kupując energię na zasadach rynkowych, czyli wybierając najlepszą ofertę. W praktyce ceny zakupu owych 38 proc. są zdecydowanie niższe, lecz nie wpływają one przez to w sposób istotny na końcową cenę energii.

4 Nie bez znaczenia są także obciążenia fiskalne. W średniej cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2005 r., która jak wspomniano wcześniej wyniesie ok. 40 gr brutto za l kwh, ponad 1/4 to podatki: ok. 7,2 gry VAT-u, 2,24 gr akcyzy i 0,8 gr podatków i opłat lokalnych. Ryc. 2. Struktura średniej ceny sprzedaży dla taryf na 2005 r. Materiały źródłowe: opracowanie własne Na ryc. 2. zaprezentowano strukturę średniej ceny sprzedaży dla taryf na 2005 r. 49,2 proc. ceny to koszty zakupu energii elektrycznej i usług przesyłowych przez spółkę dystrybucyjną, 22,6 proc. to koszty własne spółki, 2,2 proc. marża i aż 26 proc. obciążenia podatkowe (akcyza, VAT i podatki lokalne). Udział podatków jest wyższy od sumy udziałów kosztów własnych i marży spółki dystrybucyjnej! Oprócz podatku od towarów i usług oraz akcyzy, spółki dystrybucyjne uiszczają innego rodzaju podatki i opłaty, np. podatek od nieruchomości, opłaty za przeprowadzenie linii energetycznych przez tereny PGL Lasy Państwowe oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

5 Spółki dystrybucyjne kalkulują taryfy w oparciu o koszty uzasadnione, uwzględniając ochronę interesów swoich odbiorców przed nieuzasadnionym wzrostem cen oraz eliminując subsydiowanie skrośne. 8 Te ograniczenia są sobie przeciwstawne najwyższe koszty generują gospodarstwa domowe, które ze względów społecznych chroni się przed zbyt wysokim wzrostem cen, co z kolei nie pozwala na skuteczne ograniczanie subsydiowania skrośnego między grupami odbiorców. Zatem to, że cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wyniosła w 2004 r. 30,92 gr netto za l kwh nie oznacza, że nie powinna być wyższa. Stawki opłat w tym przypadku wynikają bowiem bardziej z uwarunkowań historycznych, niż z rzeczywistych kosztów generowanych w związku z dostawą. Gospodarstwo domowe zużywa średnio l 950 kwh rocznie. Przyjmując, że cena l kwh w tej grupie odbiorców w 2005 r. to przeciętnie 40 gr brutto, roczna opłata za energię elektryczną wyniesie 780 zł, miesięczna 65 zł. Proszę zatem wyobrazić sobie następującą sytuację dysponujecie Państwo kwotą 65 złotych (lub inną, jaką płacicie miesięcznie za prąd), ale na miesiąc powracamy do czasów sprzed elektryfikacji... Wnioski pozostawiamy Państwu. Przypisy 1 Na podstawie komunikatu Urzędu Regulacji Energetyki 2 Agencja Rynku Energii SA, Statystyka elektroenergetyki polskiej 2003, Warszawa 2004, Dane Agencji Rynku Energii SA 4 Obowiązek nałożony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii 5 Obowiązek nałożony Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła ć Agencja Rynku Energii SA, Sytuacja w Elektroenergetyce, 4 (45), IV kwartał 2003, 19 7 Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, 3 (35), 4 maja 2004, 16 8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce

Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce Stan i perspektywy rozwoju rynku zielonej energii elektrycznej w Polsce INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ Przygotowano na zlecenie Urzędu Zamówień Publicznych Umowa nr UZP/DUEWM/30/9 Autorzy: Piotr Dziamski

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA

AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA AGNIESZKA JANKOWSKA POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ŚWIETLE UREGULOWAŃ WSPÓLNOTOWYCH. ZASADY I OGRANICZENIA UDZIELANIA Warszawa 2005 Autor: Agnieszka Jankowska Copyright by Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Raport Stan polskiego górnictwa

Raport Stan polskiego górnictwa Raport Stan polskiego górnictwa Przyczyny i sposoby rozwiązania kryzysu w branży górniczej Tak jak energetyka jest niezwykle istotnym segmentem dla całej gospodarki, tak węgiel odgrywa kluczową rolę w

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego

Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego www.pwc.pl/pl/audyt sierpień 2014 r. Sporządzanie sprawozdań finansowych odpowiadających na wymogi artykułu 44 Prawa energetycznego Proponowane podejście na bazie rozwiązań stosowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM)

TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) Warszawa, dn. 28.01.2014 r. TABELA UWAG do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 24.01.2014 r. (wersja robocza KRM) l.p. Jednostka redakcyjna 1) Uwaga ogólna Treść uwagi W celu faktycznego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo