DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. UCHWA Y:"

Transkrypt

1 Indeks 35659X ISSN cena 3 z³ 30 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 1998 r. Nr 24 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 54- nr 11/98 w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w dzia³alnoœci banków nr 31/98 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie wysokoœci oprocentowania œrodków pieniê nych gromadzonych w Narodowym Banku Polskim na rachunkach bie ¹cych UCHWA A Nr 11/98 w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w dzia³alnoœci banków Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, poz. 939) uchwala siê, co nastêpuje: 1. Miarami ryzyka walutowego w dzia³alnoœci banków s¹: 1) pozycje walutowe indywidualne dla poszczególnych walut obcych wyznaczane jako sumy: a) bilansowej pozycji walutowej rozumianej jako ró nica pomiêdzy wartoœci¹ aktywów i wartoœci¹ pasywów bilansu, wyra onych w danej walucie, b) pozabilansowej pozycji walutowej rozumianej jako ró nica pomiêdzy wartoœci¹ zobowi¹zañ pozabilansowych otrzymanych i wartoœci¹ zobowi¹zañ udzielonych, wyra onych w danej walucie, c) pozycji walutowej transakcji indeksowanych rozumianej jako suma bilansowej i pozabilansowej pozycji walutowej, wyznaczonych dla sald z³otowych indeksowanych do danej waluty, przy czym indeksowanie do waluty obcej oznacza uzale nienie wartoœci salda wyra onego w z³otych od kursu waluty obcej, 2) pozycja walutowa ca³kowita rozumiana jako suma ujemnych, zwanych krótkimi, lub suma dodatnich, zwanych d³ugimi, pozycji walutowych indywidualnych dla poszczególnych walut, w zale noœci od tego, która z tych sum jest wy sza co do wartoœci bezwzglêdnej Dla celów kontroli ryzyka walutowego banki wyznaczaj¹: 1) pozycje walutowe indywidualne dla poszczególnych walut obcych, 2) pozycjê walutow¹ ca³kowit¹ dla wszystkich niewymienialnych walut obcych ³¹cznie, 3) pozycjê walutow¹ ca³kowit¹ dla wszystkich walut obcych ³¹cznie. 2. Wyra one w walutach obcych salda, o których mowa w uchwale, rozumiane s¹ w ujêciu z³otowym, po przeliczeniu za pomoc¹ kursów ustalanych w trybie przyjêtym dla wyceny tych sald, tak jak na dzieñ bilansowy. 3. Salda wyra one w utworzonej na mocy porozumieñ miêdzynarodowych rozliczeniowej walucie obcej (z wy³¹czeniem EURO) lub jednostce rozliczeniowej, której kurs jest ustalany w stosunku do koszyka wybranych walut, przelicza siê na z³ote, zgodnie z zasad¹ okreœlon¹ w ust. 2, i uwzglêdnia w pozycjach walutowych po roz³o eniu na waluty sk³adowe, wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cych udzia³ów walut obcych w koszyku walut. 4. Komisja Nadzoru Bankowego na wniosek banku mo- e uznaæ za salda walutowe o charakterze strukturalnym (d³ugoterminowym) walutowe salda bilansowe zwi¹zane z posiadaniem i utrzymywaniem: 1) nieruchomoœci, 2) dotacji dla oddzia³ów zagranicznych, 3) akcji i udzia³ów w innych podmiotach zale nych i stowarzyszonych. 5. Salda o charakterze strukturalnym wy³¹cza siê z rachunku pozycji walutowych. 6. Zasady uwzglêdniania w rachunku pozycji walutowych sald bilansowych, pozabilansowych, indeksowanych

2 poz DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 24 oraz wy³¹czania sald strukturalnych okreœla za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Ustala siê normy dopuszczalnego ryzyka walutowego dla walut obcych w nastêpuj¹cej wysokoœci: 1) pozycja walutowa indywidualna nie mo e przekraczaæ co do wartoœci bezwzglêdnej: a) 15% funduszy w³asnych banku w przypadku walut obcych wymienialnych, b) 2% funduszy w³asnych banku w przypadku walut obcych niewymienialnych, 2) pozycja walutowa ca³kowita dla walut obcych niewymienialnych nie mo e przekraczaæ co do wartoœci bezwzglêdnej 5% funduszy w³asnych banku, 3) pozycja walutowa ca³kowita dla wszystkich walut obcych ³¹cznie nie mo e przekraczaæ co do wartoœci bezwzglêdnej 30% funduszy w³asnych banku. 2. Przez fundusze w³asne banku nale y rozumieæ fundusze, o których mowa w art. 127 ustawy Prawo bankowe, wyznaczone na podstawie uchwa³y nr 8 /98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegó³owych zasad ustalania wysokoœci funduszy w³asnych banków nale ¹cych do bankowej grupy kapita³owej lub grupy bankowej dla potrzeb stosowania norm i granic okreœlonych ustaw¹ Prawo bankowe, innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy uzupe³niaj¹cych banku oraz warunków i trybu ich zaliczenia, a tak e pozycji bilansu banku podlegaj¹cych potr¹ceniu przy wyliczaniu jego funduszy w³asnych (Dz. Urz. NBP Nr 19, poz. 43). 3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), nie ma zastosowania do pozycji walutowych indywidualnych dla walut krajów wchodz¹cych w sk³ad Europejskiej Unii Monetarnej. Pozycje walutowe dla tych walut uwzglêdnia siê w pozycji walutowej dla EURO Normy dopuszczalnego ryzyka walutowego okreœlone w 3 ust. 1 obowi¹zuj¹ na koniec ka dego dnia roboczego. 2. W razie przekroczenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego, z zastrze eniem 6, banki niezw³ocznie zawiadamiaj¹ Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego: 1) o wielkoœci osi¹gniêtych pozycji walutowych przesy³aj¹c informacjê sporz¹dzon¹ wed³ug wzoru okreœlonego w za³¹czniku nr 2 do uchwa³y, 2) o przyczynach przekroczenia norm oraz o dzia³aniach podjêtych w celu ich osi¹gniêcia Banki zobowi¹zane s¹ do sporz¹dzania informacji obejmuj¹cych okres dekady, dotycz¹cych wielkoœci pozycji walutowych na koniec ka dego dnia dekady, wed³ug wzoru okreœlonego w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y. 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, banki przekazuj¹ do Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego w terminie dwóch dni roboczych po zakoñczeniu dekady. 6. Banki, w których w dniu wejœcia w ycie uchwa³y: 1) pozycje walutowe przekraczaj¹ normy dopuszczalnego ryzyka walutowego, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2, 2) indywidualna pozycja walutowa dla EURO przekracza normê dopuszczalnego ryzyka walutowego, o której mowa w 3 ust. 1 pkt 1 lit. a), obowi¹zane s¹ do osi¹gniêcia tych norm nie póÿniej ni do dnia 30 czerwca 1999 roku. 7. Traci moc uchwa³a nr 5/98 z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia norm dopuszczalnego ryzyka walutowego w dzia³alnoœci banków (Dz. Urz. NBP Nr 15, poz. 33). 8. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 1999 roku. Przewodnicz¹cy : H. Gronkiewicz-Waltz

3 DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR poz. 54 Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 11/98 (poz. 54) ZASADY KWALIFIKACJI SALD BILANSOWYCH I POZABILANSOWYCH DO POZYCJI WALUTOWEJ Wartoœci sald uwzglêdnianych w rachunku pozycji walutowej musz¹ odpowiadaæ ich wartoœci netto, rozumianej jako wartoœæ brutto pomniejszona o wymagane rezerwy celowe i umorzenia. I. BILANSOWE SALDA WALUTOWE Do sald bilansowych uwzglêdnianych w rachunku pozycji walutowej zalicza siê sk³adniki aktywów (ze znakiem + ) w walutach obcych i w z³ocie oraz pasywów (ze znakiem - ) wykazywane w formularzach pakietu sprawozdawczoœci nadsy³anej przez banki do NBP w kolumnie dewizy jako równowartoœæ w z³otych, ewidencjonowane w zespo³ach 0 6 WBPK 95 (w rachunku nie uwzglêdnia siê konta 5900 Pozycja wymiany). II. POZABILANSOWE SALDA WALUTOWE 1. W zakresie sald pozabilansowych na wysokoœæ pozycji walutowej wp³ywaj¹: 1) zobowi¹zania z tytu³u pozabilansowych bie ¹cych operacji wymiany, 2) zobowi¹zania z tytu³u pozabilansowych transakcji terminowych, transakcji opcyjnych i transakcji z³o onych, przy czym: a) transakcja terminowa oznacza umowê dotycz¹c¹ kupna, sprzeda y lub zamiany okreœlonej iloœci instrumentów bazowych, której rozliczenie nast¹pi w okreœlonym w umowie przysz³ym terminie po z góry ustalonej cenie, b) transakcja opcyjna oznacza umowê dotycz¹c¹ kupna lub sprzeda y prawa do nabycia lub zbycia okreœlonej iloœci instrumentów bazowych, której rozliczenie nast¹pi w okreœlonym w umowie przysz³ym terminie po z góry ustalonej cenie. c) transakcja z³o ona oznacza: - transakcjê opcyjn¹ uprawniaj¹c¹ do zawarcia transakcji terminowej. Instrumentem bazowym transakcji z³o onej jest instrument bazowy transakcji terminowej, lub - transakcjê polegaj¹c¹ na jednoczesnym zawarciu kilku transakcji terminowych lub opcyjnych. W tym przypadku nale y wyodrêbniæ z transakcji z³o onej odpowiednie transakcje sk³adowe i traktowaæ je jako odrêbne transakcje terminowe lub opcyjne. Transakcje opcyjne uwzglêdnia siê w rachunku pozycji walutowych zgodnie z nastêpuj¹cymi zasadami: a) uwzglêdnia siê ekwiwalent transakcji opcyjnej oparty na wspó³czynniku delta, rozumiany jako iloczyn wartoœci nominalnej instrumentu bazowego transakcji opcyjnej przez odpowiadaj¹cy jej wspó³czynnik delta, b) wspó³czynnik delta transakcji opcyjnej wyznacza siê jako zmianê wartoœci transakcji opcyjnej wynikaj¹c¹ z dowolnie ma³ego przyrostu wartoœci instrumentu podstawowego tej transakcji, c) w przypadku wyliczania ekwiwalentu dla transakcji opcyjnych oferowanych w obrocie gie³dowym nale- y stosowaæ wspó³czynniki delta ustalone przez gie³dy tych transakcji, d) w przypadku wyliczania ekwiwalentu dla transakcji opcyjnych oferowanych w obrocie pozagie³dowym, nale y stosowaæ wspó³czynniki delta obliczone przy zastosowaniu modelu dopuszczonego przez Komisjê Nadzoru Bankowego na wniosek banku do stosowania dla tych celów. W tym przypadku bank zobowi¹zany jest do posiadania pe³nej dokumentacji przeprowadzonych wyliczeñ. 2. Do sald pozabilansowych uwzglêdnianych w rachunku pozycji walutowej zalicza siê nastêpuj¹ce sk³adniki wykazywane w formularzach pakietu sprawozdawczoœci nadsy³anej przez banki do NBP w kolumnie dewizy ewidencjonowane jako równowartoœæ w z³otych w zespole 9 WBPK 95 (w rachunku nie uwzglêdnia siê konta 9900 Pozycja wymiany): 1) kwoty do otrzymania (ze znakiem + ) i kwoty do zap³acenia (ze znakiem - ) z tytu³u transakcji bie ¹cych, 2) kwoty do otrzymania (ze znakiem + ) i kwoty do zap³acenia (ze znakiem - ) z tytu³u transakcji terminowych, 3) oparty na wspó³czynniku delta ekwiwalent kwot do otrzymania (ze znakiem + ) i kwot do zap³acenia (ze znakiem - ) z tytu³u transakcji opcyjnych (opcje nabyte lub sprzedane), 4) kwoty do otrzymania (ze znakiem + ) i kwoty do zap³acenia (ze znakiem - ) z tytu³u transakcji wynikaj¹cych z roz³o enia transakcji z³o onych na transakcje sk³adowe. III. TRANSAKCJE Z OTOWE INDEKSOWANE Do sald z³otowych uwzglêdnianych w rachunku pozycji walutowej zalicza siê wykazywane w formularzach sprawozdawczych w kolumnie z³ote jako transakcje z³otowe indeksowane, sk³adniki aktywów (ze znakiem + ) i pasywów (ze znakiem - ) ewidencjonowane w zespo³ach 0 6 WBPK 95 oraz kwoty do otrzymania (ze znakiem + ) i kwoty do zap³acenia (ze znakiem - ) ewidencjonowane w zespole 9 WBPK 95. IV. SALDA O CHARAKTERZE STRUKTURALNYM W przypadku uzyskania przez bank zgody Komisji Nadzoru Bankowego salda strukturalne mog¹ zostaæ wy³¹czone z rachunku pozycji walutowych.

4 poz DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 24 Za³¹cznik nr 2 do uchwa³y nr 11/98 (poz. 54) Nazwa banku Numer rozliczeniowy Informacja dzienna o osi¹gniêtej przez bank wartoœci pozycji walutowej (w tys. z³)* Data Pozycje walutowe Wartoœæ pozycji %udzia³ do d³uga (+) krótka (-) funduszy w³asnych ca³kowita indywidualne ** Suma kontrolna Sporz¹dzi³: * wype³niæ w przypadku przekroczenia którejkolwiek z norm ryzyka walutowego ** wype³niæ dla walut, dla których wyst¹pi³o przekroczenie norm ryzyka walutowego - symbole walut podaæ w systemie SWIFT

5 DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR poz. 54 Za³¹cznik nr 3 do uchwa³y nr 11/98 (poz. 54) Nazwa banku Numer rozliczeniowy Informacja za okres dekady o wartoœci pozycji walutowej ca³kowitej dla wszystkich walut obcych ³¹cznie (w tys. z³) Dzieñ* Suma pozycji Pozycja ca³kowita %udzia³ do d³ugich (+) krótkich (-) d³uga (+) krótka (-) funduszy w³asnych Suma kontrolna Sporz¹dzi³: * wpisaæ wszystkie dni dekady - ³¹cznie z sobotami i œwiêtami (dzieñ, miesi¹c i rok)

6 poz DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR UCHWA A Nr 31/98 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 listopada 1998 r. w sprawie wysokoœci oprocentowania œrodków pieniê nych gromadzonych w Narodowym Banku Polskim na rachunkach bie ¹cych Na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938) uchwala siê, co nastêpuje: 1. Oprocentowanie œrodków pieniê nych gromadzonych na rachunkach bie ¹cych w NBP, z zastrze eniem 2, wynosi 6,6% w stosunku rocznym. 2. Œrodki pieniê ne na rachunkach bie ¹cych banków, bud etu pañstwa i pañstwowych jednostek bud etowych nie podlegaj¹ oprocentowaniu. 3. Traci moc uchwa³a Nr 21/98 z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wysokoœci oprocentowania œrodków pieniê nych gromadzonych w Narodowym Banku Polskim na rachunkach bie ¹cych (Dz. U. NBP Nr 17 poz. 38) 4. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem 7 listopada 1998 r. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego wz. Jerzy Stopyra Cena prenumeraty na 1999 rok wynosi 102 z³ Redakcja: NBP, ul. Œwiêtokrzyska 11/21, Departament Prawny, tel.: Wp³aty na prenumeratê przyjmuj¹: 1) jednostki kolporta owe Ruch S.A. w³aœciwe dla miejsca zamieszkania lub siedziby prenumeratora do dnia 20 listopada na rok nastêpny. Dostawa egzemplarzy nastêpuje w uzgodniony sposób; 2) od osób lub instytucji zamieszka³ych lub maj¹cych siedzibê w miejscowoœciach, w których nie ma jednostek kolporta owych Ruch, wp³aty nale y wnosiæ na konto Ruch S.A. Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy w PBK S.A. XIII Oddzia³ W-wa Nr lub w kasach Oddzia³u Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, tel , czynnych codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz , je eli cena czasopisma w prenumeracie przewy sza kwotê 2,00-/egz. Dostawa w takim przypadku odbywa siê poczt¹ zwyk³¹ w ramach op³aconej prenumeraty, tzn. pod opask¹. Urzêdy pocztowe przyjmuj¹ przedp³aty do dnia 25 listopada na rok nastêpny od prenumeratorów obs³ugiwanych przez te urzêdy oraz przez dorêczycieli na wsi i w miejscowoœciach, gdzie dostêp do urzêdu pocztowego jest utrudniony. Przedp³aty na prenumeratê przyjmuj¹ tak e: JARD-PRESS s.c. - Kolporta Prasy, Warszawa, ul. Srebrna 16, tel ; KOLPORTER S.A., Kielce, ul. Kolberga 11, tel. w Warszawie , oraz Unipress Warszawa Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nakielska 3, tel , Prenumeratê ze zleceniem wysy³ki za granicê przyjmuje w terminie do dnia 31 paÿdziernika na rok nastêpny, Ruch SA Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy, ul. Towarowa 28, Warszawa, tel lub w. 551, konto w PBK S.A. XIII Oddzia³ Warszawa Nr Koszt prenumeraty ze zleceniem wysy³ki za granicê jest o 100% wy szy; w przypadku zlecenia dostawy drog¹ lotnicz¹ koszt dostawy lotniczej w pe³ni pokrywa prenumerator. Reklamacje z powodu niedorêczenia dziennika nale y sk³adaæ w rejonowych Oddzia³ach Ruch S.A., w których op³acona zosta³a prenumerata, w terminie 15 dni po otrzymaniu nastêpnego numeru. Egzemplarze bie ¹ce (poza prenumerat¹) oraz z lat ubieg³ych mo na nabywaæ na podstawie nades³anego zamówienia w Departamencie Prawnym NBP, ul. Œwiêtokrzyska 11/21, Warszawa, tel lub , p Wp³aty na konto NBP DOR WOC., ul. Œwiêtokrzyska 11/21, Warszawa, Nr , z zaznaczeniem: nale noœæ za Nr (rok) Dz. Urz. NBP. Wydawca: Narodowy Bank Polski. Redakcja: Departament Prawny, Warszawa, ul. Œwiêtokrzyska 11/21. NBP Zam. 1025/ A4

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 29 stycznia 2001 r. UCHWA A

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 29 stycznia 2001 r. UCHWA A Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4 z³ 80 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 29 stycznia 2001 r. Nr 1 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A 1 nr 2/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 27 grudnia 2001 r. UCHWAŁY:

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 27 grudnia 2001 r. UCHWAŁY: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6 zł 40 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 27 grudnia 2001 r. Nr 23* TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 47 nr 19 /2001 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2006 r. UCHWAŁY:

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 30 sierpnia 2006 r. UCHWAŁY: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4 zł 80 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 30 sierpnia 2006 r. Nr 10 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 10 nr 20/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2010 r. OBWIESZCZENIA:

Warszawa, dnia 9 września 2010 r. OBWIESZCZENIA: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 9 września 2010 r. Nr 11 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIA: 11 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 września 2010 r. w sprawie ogłoszenia bilansu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 17 października 2008 r. Nr 17 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 21 nr 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA. tych papierów... 63 UCHWAŁA NR 29/2009 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2009 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. UCHWAŁA. tych papierów... 63 UCHWAŁA NR 29/2009 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 16 kwietnia 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 20 kwietnia 2009 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 7 nr 29/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2009 r. UCHWAŁA

Warszawa, dnia 31 lipca 2009 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 31 lipca 2009 r. Nr 14 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 15 nr 59/2009 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4 z³ 40 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 30 czerwca 1998 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 32- nr 3/98 w sprawie innych pozycji bilansu banku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 8 listopada 2005 r. UCHWAŁA

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 8 listopada 2005 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6 zł 40 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2005 r. Nr 18 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 25 nr 58/2005 Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 3/2009 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 10 marca 2009 r. Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 11 marca 2009 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 5 nr 3/2009 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 15 z³ 40 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 19 czerwca 1998 r. Nr 14 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 27- nr 1/98 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Raport Roczny 2003 085 Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale w³asnym Rachunek przep³ywu œrodków pieniê nych Noty objaœniaj¹ce Opinia Niezale nego Bieg³ego Rewidenta 086

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 3 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIA PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO: 7 nr 1 z dnia 22 marca 2005 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 października 2010 r. UCHWAŁA

Warszawa, dnia 14 października 2010 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 14 października 2010 r. Nr 13 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 14 nr 49/2010 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 26 listopada 2004 r. UCHWA Y:

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 26 listopada 2004 r. UCHWA Y: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 10 z³ 20 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 26 listopada 2004 r. Nr 18 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y: 33 nr 52/2004 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR 47/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR 47/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR 47/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR

DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR DZIENNIK URZÊDOWY NBP NR 5-231 - poz. 9 Nazwa i numer banku Za³¹cznik nr 6 do uchwa³y nr 3/2002 Zarz¹du NBP z dnia 15 lutego 2002 r. (poz.9) F-1a AKTYWA Gotówka w kasach banku B1 C1 D1 E1 gospodarstw domowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 9 października 2001 r. UCHWA Y

DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. Warszawa, dnia 9 października 2001 r. UCHWA Y Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6 z³ 40 gr DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 9 października 2001 r. Nr 16 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y 31 nr 50/2001 Zarz¹du Narodowego Banku Polskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 19 kwietnia 2005 r. Dziennik Ustaw Nr 71 4827 Poz. 640 i 641 19. Domy maklerskie, banki prowadzàce dzia alnoêç w formie wyodr bnionej jednostki i banki prowadzàce dzia alnoêç, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, w terminie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw

FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, Siepraw FUNDACJA SZKOLA DIALOGU Siepraw 1205, 32-447 Siepraw Sprawozdanie Finansowe za okres od 01-01-2016 do 31-12-2016 SPIS TREŚCI: WSTĘP Oświadczenie kierownictwa I.Bilans II.Rachunek wyników III.Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego :

Rozliczenie powstałej różnicy kursowej. Opis różnicy kursowej. W ciągu roku obrotowego : Załącznik do zarządzenia nr 120 z dnia 2 grudnia 2009 r. Rektora UŚ Szczegółowe zasady wyceny przykładowych operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych Rodzaj operacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. UCHWAŁY:

Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. UCHWAŁY: Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 4,80 zł Warszawa, dnia 14 grudnia 2010 r. Nr 17 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY: 18 nr 11/2010 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 14 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr 16/2003 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych. dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A.

REGULAMIN. przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych. dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. REGULAMIN przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu/ sprzeda y dùu nych papierów wartoœciowych dla Klientów instytucjonalnych w Banku Pocztowym S.A. (dawniej: Regulamin przyjmowania i realizacji zleceñ zakupu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 858

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 858 Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 858 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI PODCZAS BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 250 UWZGLÊDNIENIE PRAWA I REGULACJI Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych Marzec 2017 r. Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych Zbycie/nabycie (sekurytyzacja tradycyjna oraz sprzedaż/skup) Departament Statystyki NBP Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych Listopad 2016 r. Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych Statystyka korekt Departament Statystyki NBP Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Korekty od kredytów i innych należności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Załącznik Nr 6 do regulaminu Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych Przed wypełnieniem formularza proszę zapoznać się z instrukcją wypełniania. 1. Zamawiający Nazwa zamawiającego: Adres:

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

System rezerwy obowiązkowej w NBP

System rezerwy obowiązkowej w NBP System rezerwy obowiązkowej w NBP Instrumenty polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2015 Rezerwa obowiązkowa Rezerwę obowiązkową banków i SKOK-ów stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe BILANS REGON:

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe BILANS REGON: BILANS REGON: 222020048 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO Ul. Rybałtów 11 02-886 Warszawa NIP: 951-23-76-836 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014r Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r STOWARZYSZENIA SANTO

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. NAZWA ORGANIZACJI Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie wartości niematerialne i prawne środki trwałe należności,roszczenia i zobowiązania w walutach

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego WPROWADZENIE do sprawozdania finansowego fundacji sporządzonego za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 S t r o n a 1 5 1. Informacje ogólne a) Nazwa fundacji: b) Jednostka działa jako fundacja. c) Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

oraz w odniesieniu do mo liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3.

oraz w odniesieniu do mo liwości uzyskania Rabatu Orange albo Rabatu Open, o których mowa odpowiednio w punkcie 2.2. i 2.3. regulamin oferty promocyjnej Orange Energia dla Domu Warszawa Karta Podarunkowa z dnia 1 kwietnia 2015 r. (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin stosuje siê do umów kompleksowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Nadzorcze normy płynnop. UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności

Nadzorcze normy płynnop. UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności 1 Nadzorcze normy płynnop ynności UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności 2 Nowe definicje płynnop ynności płynność płatnicza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 21 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 25 listopada 2013 r. Poz. 21 UCHWAŁA NR 42/2013 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu naliczania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8

Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8 Warszawa, dnia 14 września 2012 r. Poz. 8 UCHWAŁA NR 45/2012 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 13 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rejestru Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 7 591 Poz. 56 56 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej Na

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2004 r.

Informacja dodatkowa za 2004 r. Organizacje Pożytku Publicznego KAMPANIA PRZECIW HOMOFOBII Informacja dodatkowa za 004 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie aktywa trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1)

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych.

ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego. z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. Dz.Urz.NBP.04.3.7 ZARZĄDZENIE NR 6/2004 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych. (Dz. Urz. NBP z dnia 23 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2013 r.

Informacja dodatkowa za 2013 r. Fundacja NA PRZEKÓR Informacja dodatkowa za 2013 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie materiały i towary środki pieniężne należności i zobowiązania Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Forum Kultury

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Forum Kultury Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 Forum Kultury Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q IV/2000 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta

RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI. Wysoka konkurencyjność. Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta RYZYKO WALUTOWE - NARZĘDZIA MINIMALIZACJI str. 1 Wysoka konkurencyjność Produkty dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta Oferta cenowa negocjowana indywidualnie dla każdego Klienta Elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oprocentowanie środków pieniężnych dla klientów instytucjonalnych z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 15 lutego 2016 r. Bank BGŻ BNP Paribas Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności

UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności UCHWAŁA Nr 9/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności Na podstawie art. 137 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności

A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. (poz. 2360) A. Sposób przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów zastawnych, testu równowagi pokrycia oraz testu płynności Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo