Informacje. OpenScape Office MX oraz OpenScape Office LX - rozwiązania zunifikowanej komunikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje. OpenScape Office MX oraz OpenScape Office LX - rozwiązania zunifikowanej komunikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw."

Transkrypt

1 Informacje OpenScape Office MX oraz OpenScape Office LX - rozwiązania zunifikowanej komunikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Platforma OpenScape Office oferuje przedsiębiorstwom funkcje zintegrowanych połączeń głosowych i telekonferencji, faksów, systemów powiadomień, telefonii mobilnej, Multimedialnego Contact Center oraz usług powiadamiania o statusie. W pojedynczej konfiguracji istnieje moŝliwość obsługi do 500 uŝytkowników, zaś w przypadku systemów połączonych w sieć, platforma jest w stanie obsłuŝyć maksymalnie 1000 uŝytkowników. Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

2 Zunifikowana Komunikacja Zdobycze technologii informatycznej zrewolucjonizowały proces wymiany informacji i danych pomiędzy firmami. KaŜda firma jest codziennie wręcz zasypywana ami, telefonami, wiadomościami głosowymi i faksami, co skutkuje obniŝeniem wydajności pracy. Praca z wykorzystaniem róŝnych mediów komunikacyjnych moŝe prowadzić do nieefektywności, niezadowolenia klientów, jak równieŝ do zwiększenia kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Platforma OpenScape Office stanowi rozwiązanie Zunifikowanej Komunikacji (Unified Communications), której zadaniem jest połączenie wszelkich metod telekomunikacji (połączenia bezpośrednie, telekonferencje, poczta elektroniczna, komunikatory sieciowe, faksy, itp.) w jeden system. Dzięki temu uciąŝliwe przełączanie się pomiędzy róŝnymi programami, listami kontaktów i kontami poczty elektronicznej odejdzie w niepamięć. UmoŜliwia to przedsiębiorstwom skupienie się na klientach, zwiększenie produktywności oraz zredukowanie kosztów związanych z komunikacją. Nagrywanie głosu Status dostępności Skrzynka poczty głosowej Skrzynka faksów Dziennik Integracja z Microsoft Outlook Spis kontaktów Lista ulubionych Telekonferencje Funkcje komunikatora dzięki Muliti-User-Chat Powiadomienia ekranowe Usługa pojedynczego Usługa powiadomień numeru Funkcje społecznościowe Osobisty AutoAttnedant Wybieranie numeru z dowolnej aplikacji Mobilność Schemat OpenScape Office- Kombinat zunifikowanych rozwiązań komunikacyjnych na miarę waszych potrzeb Cechy Zunifikowanej Komunikacji Status dostępności Status dostępności innych uŝytkowników sygnalizowany jest za pomocą róŝnych symboli wskazujących na to czy uŝytkownik jest na spotkaniu czy na urlopie. Jednocześnie moŝna samodzielnie wybrać swój status. Status dostępności określa równieŝ typ komunikatu, jaki usłyszy dzwoniący w przypadku gdy osoba, do której dzwoni jest nieobecna. Dzięki tej funkcji klienci będą powiadamiani o aktualnym statusie osoby kontaktowej w firmie, co umoŝliwia lepszą organizację pracy. UŜytkownicy mają moŝliwość zmiany aktualnie przypisanego statusu dostępności przy pomocy programu OpenScape Office bądź aparatu telefonicznego. UŜytkownik moŝe równieŝ decydować o tym, którzy z uŝytkowników wewnętrznych w spisie kontaktów będą widzieć jego status dostępności lub usłyszą wiadomość głosową odpowiadającą danemu statusowi. MoŜe on ponadto wybrać, które z jego danych kontaktowych będą widoczne dla innych uŝytkowników. Połączenie z kalendarzem programu Outlook pozwala na automatyczne dostosowywanie statusu dostępności w przypadku wprowadzenia do terminarza wpisów zawierających słowa kluczowe, takie jak na przykład "Spotkanie" lub "Urlop". Kalendarz programu Outlook jest regularnie przeszukiwany pod kątem nowych wpisów, a status dostępności jest odpowiednio względem nich modyfikowany. Telekonferencje Telekonferencje, w których uczestniczyć moŝe maksymalnie 16 uczestników mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem zintegrowanego serwera telekonferencyjnego (w przypadku platformy MX maksymalnie 8 jednoczesnych konferencji, zaś w przypadku platformy LX - maksymalnie 16 jednoczesnych konferencji). Serwer telekonferencyjny pozwala na administrowanie, korzystanie z telekonferencji, kontrolowanie oraz monitorowanie ich przebiegu w czasie rzeczywistym. Zarządzający telekonferencją ma moŝliwość skorzystania z programów do administrowania- myportal for Desktop bądź myportal for Outlook, aby zainicjować bądź sterować zaplanowanymi, a nawet spontanicznymi telekonferencjami. Osoba taka moŝe równieŝ wybrać uczestników telekonferencji manualnie, bądź z dostępnych ksiąŝek adresowych.

3 Komunikator sieciowy dzięki funkcji Multi-User-Chat Funkcja Multi-User-Chat pozwala na błyskawiczną wymianę wiadomości tekstowych z wieloma wewnętrznymi uŝytkownikami, jak równieŝ z jednymi zewnętrznym partnerem telekomunikacyjnym (z wykorzystaniem protokołu XMPP). Wiadomości tekstowe przesyłane za pomocą tego systemu wyświetlają się w osobnych oknach dialogowych. Funkcja Drag&Drop (Przeciągnij i Upuść),uŜyta w przypadku wybrania statusu dostępności kaŝdego z partnerów komunikacyjnych oraz wyświetlanie tego statusu, pomaga w efektywnej wymianie informacji, na przykład w trakcie konferencji telefonicznej gdy potrzeba szybkiej odpowiedzi na pytania. Funkcja ta dostępna jest dla wszystkich uŝytkowników programu myportal (wersja for Desktop oraz for Outlook) i myattendant. Lista ulubionych KaŜdy uŝytkownik ma moŝliwość stworzenia listy ulubionych spośród kontaktów preferowanych przy uŝyciu dostępnych ksiąŝek adresowych, jak równieŝ przypisania poszczególnych pozycji do grup i podgrup. Kontakty z wewnętrznych ksiąŝek adresowych (włączając w to kontakty z systemów OpenScape Office połączonych sieciowo) zostaną wyświetlone wraz z ich statusem dostępności. Spis połączeń Informacje o wszystkich połączeniach zapisywane są w dzienniku uŝytkownika zgodnie z szeregiem kryteriów. Zapis kaŝdego połączenia obejmuje datę, godzinę, numer telefonu, nazwisko i imię rozmówcy, nazwę firmy, w której pracuje, kierunek połączenia (wychodzące lub przychodzące) i czas jego trwania. Istnieje moŝliwość zaplanowania waŝnych połączeń poprzez określenie numeru, który ma zostać wybrany, daty i godziny połączenia. Wszystkie nieodebrane połączenia wychodzące oraz przychodzące są rejestrowane na poziomie centralnym, tak by moŝliwa była ich systematyczna analiza. Osobisty asystent Wszyscy uŝytkownicy mają moŝliwość skonfigurowania własnych skrzynek głosowych, aby osoba do nich dzwoniąca mogła pozostawić wiadomość, lub aby połączenie mogło zostać przekierowane. System moŝe zostać skonfigurowany w taki sposób, aby uwzględniał aktualny status dostępności uŝytkownika. Osobista automatyczna sekretarka wyposaŝona jest w funkcję nagrywania głosu, co pozwala na łatwą zmianę komunikatów. Wybieranie numeru z dowolnej aplikacji komputerowej Centralna usługa AutoAttendant Dzięki wykorzystaniu harmonogramów i reguł (CCV = Call Control Vectors), które zostały w nich zdefiniowane, administrator ma moŝliwość kontrolowania połączeń obsługiwanych przez usługę automatycznego dyspozytora (AutoAttendant) i określenia, w jaki sposób będzie on działać o określonych godzinach bądź dniach - na przykład, który komunikat będzie odtwarzany lub, na jaki numer przekierowywane będą połączenia. Administrator ma ponadto moŝliwość tworzenia harmonogramów dla dnia i nocy, weekendów oraz świąt. Dostępne komunikaty, jak równieŝ komunikaty stworzone przez uŝytkowników mogą zostać zaimportowane do systemu w formacie WAV. Przekierowywanie połączeń uzaleŝnione od statusu dostępności UŜytkownicy mają moŝliwość przekierowywania połączeń na inne przypisane do nich numery telefonów bądź na ich skrzynkę głosową w zaleŝności od statusu dostępności (Out of Office - Poza Biurem, CallMe - Zadzwoń do mnie, oraz Do- Not-Disturb - Nie przeszkadzać). W przypadku zmiany statusu dostępności, platforma OpenScape Office przekieruje połączenia na numer, który został zdefiniowany dla danego statusu. Dla przykładu, w przypadku statusu "Poza Biurem", połączenia przychodzące mogą być przekierowywane na telefon komórkowy danego abonenta. Usługa CallMe (Zadzwoń do mnie) Dzięki usłudze CallMe kaŝdy uŝytkownik ma moŝliwość wykorzystania dowolnego telefonu, jako jego telefonu słuŝbowego, wg tej samej taryfy jaka jest w jego miejscu pracy. Połączenie będzie identyfikowane zawsze jako pochodzące ze stacjonarnego numeru słuŝbowego. Usługa CallMe umoŝliwia osobom pracującym zdalnie dogodne kontrolowanie swojej dostępności. Skrzynka wiadomości głosowych Funkcje pełnione przez pocztę głosową zbliŝone są do funkcji automatycznej sekretarki, bez konieczności posiadania przez kaŝdego uŝytkownika własnego urządzenia. Dostęp do nagranych wiadomości głosowych moŝna uzyskać poprzez OpenScape Office lub aparat telefoniczny. Skrzynka faksów Faksy mogą być kierowane do skrzynki faksów bezpośrednio przez program myportal (wersja Desktop oraz Outlook) bez konieczności instalowania oddzielnego urządzenia. Dla faksów, które mają zostać wysłane do wielu adresatów, istnieje moŝliwość zapisania wielu numerów telefonów adresatów w pamięci drukarki faksów. Usługa powiadamiania UŜytkownik moŝe być powiadamiany o pojawieniu się nowych wiadomości poprzez , wiadomość tekstową lub poprzez telefon. Typ powiadomienia moŝe zostać aktywowany bądź dezaktywowany oddzielnie dla kaŝdego ze statusów dostępności. Okna powiadomień Okna powiadomień pozwalają uŝytkownikowi na wygodne reagowanie na nadchodzące połączenia, nowe wiadomości głosowe itp. Czynności te wykonać moŝna z uŝyciem pojedynczego kliknięcia. Dzięki oknom powiadomień moŝna teŝ odbierać, przekierowywać, zawieszać, zapisywać i zakańczać połączenia. W trakcie połączenia, uŝytkownik moŝe w oknie powiadomień wysyłać e, wiadomości tekstowe a nawet zaplanować następne połączenie. Nagrywanie UŜytkownik ma moŝliwość nagrywania rozmów telefonicznych, a w przypadku gdy zarządza telekonferencją, moŝe nagrywać jej przebieg. Nagrania te oznaczone są przez czerwoną kropkę w skrzynce głosowej i, jeśli moŝliwe, oznaczone dodatkowo numerem telefonu rozmówcy bądź pierwszego uczestnika telekonferencji. Zabezpieczenia dostępu Aby skorzystać z systemu OpenScape Office niezbędne jest wcześniejsze podłączenie poprzez numer wewnętrzny. W tym celu konieczne jest uprzednie przypisanie indywidualnego sześciocyfrowego hasła. Podłączanie zewnętrznych baz danych (LDAP) Informacje o uŝytkownikach udostępnione na serwerach LDAP znajdujących się w sieciach, mogą zostać wyświetlone w systemie OpenScape Office w formie zewnętrznej ksiąŝki adresowej. W przypadku połączeń przychodzących od abonentów, których numer znajduje się w bazie danych, wyświetlone zostanie imię i nazwisko osoby nawiązującej połączenie. Istnieje moŝliwość dopasowania danych z bazy danego klienta za pomocą zaimplementowanej funkcji mapowania pól. Program myportal for Desktop oraz myportal for Outlook jest w stanie znaleźć i wybrać numer zapisany w innej aplikacji komputerowej (standardowej aplikacji Microsoft Windows). Numer ten znajdować moŝe się np. w wiadomości bądź pliku Word lub Excel.

4 Moduły wchodzące w skład platformy OpenScape Office Platformy OpenScape Office MX oraz OpenScape LX wyposaŝone są w następujące moduły: myportal for Desktop myportal for Outlook myportal for Mobile myportal for OpenStage myattendant myportal for Desktop Z funkcji OpenScape Office jako platformy Zunifikowanej Komunikacji moŝna korzystać za pośrednictwem aplikacji myportal (wersja Desktop) Funkcje myportal for Desktop myportal for Outlook myportal for Mobile myportal for OpenStage Status dostępności X X X X Telekonferencje X X Multi-User-Chat X X Lista ulubionych X X X Dziennik X X X AutoAttendant w zaleŝności od X X statusu Przekierowanie połączeń w X X zaleŝności od statusu Wiadomości głosowe X X X X Faksy X X KsiąŜki adresowe X X X Usługi powiadomień X X Okna powiadomień X X myportal for OpenStage Do unikalnych funkcji udostępnianych przez program myportal (wersja Desktop) naleŝy m.in. lista kontaktów wprowadzonych do wewnętrznej ksiąŝki adresowej, która wyświetlana jest razem z ich statusem dostępności. Takie rozwiązanie pozwala sprawdzić w dowolnym momencie czy inni abonenci są w biurze, na spotkaniu lub na urlopie. Kontakty zapisane w programie Outlook mogą zostać automatycznie dopisane do osobistej ksiąŝki adresowej. Dzięki funkcji Multi-User-Chat, wielu wewnętrznych abonentów oraz jeden zewnętrzny partner telekomunikacyjny mogą jednocześnie wymieniać wiadomości tekstowe poprzez komunikator sieciowy (poprzez protokół XMPP). Dzięki zastosowaniu indywidualnych ustawień konfiguracyjnych interfejsu uŝytkownika moŝliwe jest umieszczenie listy ulubionych oraz zakładek Dziennika, Poczty Głosowej, Faksów oraz Spisów Kontaktów w oddzielnych oknach pulpitu myportal for Outlook Funkcje programu myportal mogą zostać zintegrowane z funkcjami programu Microsoft Office Outlook. KaŜdy uŝytkownik moŝe skorzystać z pełnej gamy środków komunikacji uŝywając w tym celu wyłącznie jednego okna. Wiadomości e- mail, poczta głosowa, faksy, wiadomości tekstowe przesłane za pośrednictwem komunikatorów, wiadomości Multi-User-Chat wszystkie te pozycje mogą być wyświetlane i administrowane w oknie najpopularniejszego programu Outlook, którego pracownicy uŝywają na co dzień. myportal for Mobile (dla telefonów komórkowych) myportal for Mobile to interfejs uŝytkownika w systemie OpenScape Office przeznaczony do uŝytku przez pracowników mobilnych wyposaŝonych w smartfony. Smartfony z dostępem do Internetu (zalecane jest korzystanie z planów taryfowych nie uwzględniających ilości transferowanych danych) mogą w pełni korzystać z funkcji systemu OpenScape Office. Koszty takiej komunikacji mogą zostać obniŝone przez wybranie najbardziej ekonomicznej metody komunikacji (Callback, GSM lub Call-Through) w zaleŝności od aktualnych stawek operatora. Nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania w telefonie komórkowym, jako Ŝe moduł korzysta z przeglądarki internetowej. Moduł myportal for OpenStage to aplikacja XML systemu OpenScape Office przeznaczona dla uŝytkowników telefonów OpenStage 60 oraz OpenStage 80. UmoŜliwia ona dostęp do statusu oraz poczty głosowej. myattendant Moduł myattendant to konfigurowalny automatyczny dyspozytor połączeń, który przedstawia połączenia aktywne, zawieszone i zaparkowane oraz rozmowy przekierowane, jak równieŝ status dostępności wszystkich pracowników twojej firmy. Ponadto pozwala on na zmianę własnego statusu dostępności przez kaŝdego z pracowników. Informacje o wiadomościach głosowych, tekstowych oraz faksach są zapisywane w centrum wiadomości (Message Center) gdzie moŝna równieŝ zarządzać wiadomościami współpracowników, o ile posiadamy ich upowaŝnienie. Moduł myattendant oferuje usługi aktywne w ciągu dnia, nocy jak i alarmowe. Istnieje moŝliwość utworzenia maksymalnie 20 stacji roboczych pełniących funkcje modułu myattendant. UŜytkownicy mogą teŝ zdecydować o tym czy w przypadku połączenia przychodzącego program Outlook powinien wyświetlić okno zawierające dane kontaktowe osoby dzwoniącej czy okno powiadomień, bądź oba te okna. Program myportal for Outlook pozwala uŝytkownikom na wybieranie numerów rozmówców bezpośrednio z poziomu listy kontaktów, otrzymywania wiadomości bezpośrednio do ich skrzynki pocztowej oraz nagrywania rozmów bez konieczności włączania jakichkolwiek innych aplikacji. myportal for Outlook

5 Multimedialne Contact Center Funkcje Contact Center Inteligentne przekierowywanie Połączenia przychodzące, faksy, oraz wiadomości są przekierowywane w sposób automatyczny i optymalny do kolejnego dostępnego konsultanta, który przez najdłuŝszy czas pozostawał niezajęty oraz posiada najwyŝszy poziom kompetencji. Do otrzymywania faksów oraz wiadomości uprawniony jest wyłącznie ten pracownik, który posiada adekwatny poziom autoryzacji. Przekierowanie oparte na poziomie kompetencji - rozdysponowanie oparte na poziomie kompetencji Rozdział w oparciu o grupy - rozdysponowanie w oparciu o grupy Konsultant przypisany do wielu grup UŜytkownik moŝe zostać przypisany do kilku kolejek (grup) o róŝnym zakresie kompetencji. Agent preferowany Dzięki tej funkcji, klient moŝe zdecydować się na przypisanie zawsze do tego samego partnera (konsultanta) w obrębie Contact Center. Obsługa funkcji VIP Dla kaŝdej z kolejek istnieje moŝliwość indywidualnego zdefiniowania grupy klientów, którzy powinni być traktowani na specjalnych warunkach, i co za tym idzie, powinni mieć moŝliwość połączenia z dostępnym konsultantem w przyspieszonym tempie. Czas na podsumowanie rozmowy (Wrap-up) W systemie istnieje moŝliwość zdefiniowania ilości czasu potrzebnego na podsumowanie rozmowy. Tematycznym połączeniom przychodzącym (zamówienia, reklamacje, serwis itd.) moŝna przypisać kody powiązane z czasem potrzebnym na podsumowanie rozmowy. Kolejki Funkcja kolejkowania połączeń stanowi podstawę kaŝdego Contact Center. W przypadku, gdy wszyscy konsultanci są zajęci, połączenia przychodzące, faksy oraz e mogą być rozdysponowane w zaleŝności od wymaganego poziomu kompetencji, ich priorytetu oraz czasu oczekiwania. Osobom oczekującym na połączenie moŝna odtwarzać stosowne komunikaty. Funkcja oddzwaniania (Callback) Osoba dzwoniąca moŝe pozostawić prośbę o oddzwonienie w przypadku, gdy czas oczekiwania na połączenie jest dla niej zbyt długi. Prośba taka zostanie przesłana konsultantom na pocztę głosową. Komunikaty informujące o miejscu zajmowanym w kolejce Dzięki odpowiednim komunikatom osoby dzwoniące mogą być powiadamiane o zajmowanej aktualnie pozycji w kolejce. Poziom uprawnień W Contact Center, na podstawie poziomu uprawnień, wprowadzono rozróŝnienie ról pracowników na: konsultanta (Agent), przełoŝonego (Supervisor) oraz administratora ( Administrator). Portale uŝytkowników Portal uŝytkownika myagent pozwala konsultantom na wygodne korzystanie z funkcji przeprowadzania i podsumowywania rozmów, faksów oraz wiadomości . Portal myreports daje uŝytkownikom moŝliwość tworzenia statystyk dotyczących wykorzystania zasobów Contact Center w oparciu o zdefiniowane kryteria. Narzędzia administracyjne W zaleŝności od przypisanej roli (poziomu uprawnień), uŝytkownik ma moŝliwość administrowania następującymi funkcjami: kolejkowanie harmonogramy LCR (Least Cost Routing) przerwy kody na podsumowanie rozmowy komunikaty głosowe Raporty Ustawienia elementów operacyjnych Informacje o zespole Spis połączeń (głosowych, faksów, poczty ) Funkcje dla konsultantów Funkcja nagrywania połączeń Funkcje systemu Status dostępności Powiadomienia głośnomówiącego ekranowe dla połączeń Multimedialne Contact Center usprawnienia we wskaźniku rozwiązania problemu podczas pierwszego połączenia oraz na poziomie obsługi klienta

6 Funkcje programu myagent Portal uŝytkownika myagent pozwala konsultantom na wygodne korzystanie z funkcji prowadzenia i podsumowywania rozmów, faksów oraz wiadomości . Poziom uprawnień konsultanta MoŜliwość zalogowania do systemu OpenScape Office poprzez dowolny portal uŝytkownika myagent Indywidualne dostosowanie wersji językowej na etapie logowania Dowolność wyboru aparatu telefonicznego na stanowisku pracy Wyświetlanie statusu dostępności konsultantów prowadzących rozmowy w obrębie kolejki, jak równieŝ innych abonentów wewnętrznych Wyświetlanie charakterystyk wszystkich konsultantów (przypisanych im zadań) w obrębie przypisanej kolejki Obsługa połączeń i kontaktów za pośrednictwem okien dialogowych i wyświetlacza telefonu Wybór uprzednio zdefiniowanych przerw Wprowadzanie kodów na podsumowanie rozmowy dla zdefiniowanych tematów połączeń, oraz czasu potrzebnego na podsumowanie Lista dzwoniących wraz ze szczegółami dotyczącymi wszystkich kontaktów w obrębie przypisanej kolejki we wskazanym okresie czasu Zapisywanie przebiegu rozmowy w celach dokumentacyjnych oraz szkoleniowych Dostęp do wewnętrznych (abonenci wewnętrzni z ich aktualnym statusem dostępności) oraz zewnętrznych spisów kontaktów (kontakty z firmowego ksiąŝki telefonicznej) Edytowanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, firma, numer telefonu) w zewnętrznym spisie kontaktów MoŜliwość zgłoszenia prośby o wsparcie ze strony przełoŝonego w trakcie rozmowy Indywidualne przypisanie klawiszy do połączeń z abonentami wewnętrznymi Wyświetlanie szczegółów dotyczących poszczególnych kolejek (arkusz kalkulacyjny zawierający dane statystyczne aktualizowane w czasie rzeczywistym) przypisanych do danego uŝytkownika; dane te obejmują takie pozycje jak średni czas oczekiwania w kolejce czy przeciętny czas rozmowy Poziomy uprawnień superwizora oraz administratora Poziom uprawnień przełoŝonego oraz administratora umoŝliwiają dodatkowo korzystanie z następujących funkcji: Wyświetlanie szczegółowych danych wszystkich konsultantów (ich przydziałów) dla wszystkich kolejek Wyświetlanie szczegółów dotyczących wszystkich połączeń w obrębie kolejki Edytowanie danych kontaktowych (za wyjątkiem numeru identyfikacyjnego klienta) w zewnętrznym spisie kontaktów Odpowiadanie na prośby o udzielenie wsparcia Uruchamianie procedury alarmowej, w przypadku gdy liczba połączeń oczekujących lub czas oczekiwania na połączenie w obrębie kolejki przekroczy ustalony limit Przejmowanie kontroli nad połączeniem konsultanta Uruchamianie narzędzi administracyjnych platformy OpenScape Office umoŝliwiających konfigurację funkcji Contact Center Przydzielanie konsultantów do połączeń oczekujących w kolejce Odsuwanie konsultantów od połączeń oczekujących w kolejce Raporty W zaleŝności od przypisanej roli (poziomu uprawnień) moduł myagent pozwala na stworzenie ponad 20 predefiniowanych raportów. Monitor główny Jeśli zachodzi taka potrzeba, szczegóły dotyczące kolejki połączeń oczekujących mogą być wyświetlane jako tablica ogłoszeń (za pomocą duŝego wyświetlacza bądź projektora). Lista połączeń nieodebranych Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich dotychczas wykonanych połączeń, faksów oraz wiadomości przypisanych do danej kolejki moŝna znaleźć na liście połączeń Contact Center. Listę moŝna zawęzić do wybranego odcinka czasu. Właściwości modułu myreports Portal uŝytkownika myreports umoŝliwia: Tworzenie raportów za pośrednictwem MenedŜera Harmonogramów (Schedule Manager), w którym moŝna wybrać jeden ze 100 predefiniowanych szablonów raportów Wyświetlanie dostępnych szablonów raportów przypisanych do grup w eksploratorze szablonów Zarządzanie szablonami raportów za pośrednictwem MenedŜera Raportów (Report Manager), w tym m.in.: przyporządkowywanie do innych grup oraz dodawanie i usuwanie nowo utworzonych szablonów raportów Obsługa harmonogramów tworzenia raportów, w tym okresowe sporządzanie raportów w wyznaczonych odstępach czasu Dostosowane do uŝytkownika zarządzanie jednorazowymi zleceniami mogące słuŝyć jako szablon do późniejszego wykorzystania lub dostosowania Indywidualne dostosowanie szablonów raportów poprzez zintegrowane narzędzie do raportowania (Business Intelligence Reporting Tool - BRIT) Spersonalizowane, indywidualne ustawienia obejmujące interfejs uŝytkownika, hasło, szablony wiadomości oraz prefiksy numerów telefonów dla wybranych analiz myagent

7 Rozwiązania mobilne Platforma OpenScape Office udostępnia zintegrowane rozwiązania mobilne do zastosowania w kaŝdym typie przedsiębiorstwa. Rozwiązania te obejmują m.in. integrację ze smartfonami, wykorzystanie telefonów bezprzewodowych i WLAN, a takŝe funkcję DeskSharing oraz pracę zdalną. Platforma OpenScape Office pozwala na osiągnięcie pełnej mobilności w drodze, w biurze oraz w domu. Mobilność w drodze Mobilność w drodze jest moŝliwa dzięki integracji telefonu komórkowego z modułem myportal for Mobile lub Mobility Entry. Dzięki usłudze jednego numeru (One-Number-Service) uŝytkownik moŝe być dostępny pod tym samym numerem telefonu, niezaleŝnie od tego, w którym miejscu na świecie się znajduje. Dodatkowe oszczędności moŝe przynieść wykorzystanie telefonii dwusystemowej, w przypadku gdy abonent znajduje się w zasięgu sieci WLAN. Mobilność w biurze Mobilność w biurze jest realizowana za pośrednictwem modułu DeskSharing, telefonów bezprzewodowych oraz telefonii WLAN. W przypadku DeskSharing dzięki funkcjonalności IP Mobility (Mobile Logon oraz Flex Call) mobilni uŝytkownicy mogą korzystać z telefonu poza swoim stanowiskiem pracy. Mobilność w domu Mobilność w domu jest moŝliwa dzięki pracy zdalnej oraz udogodnieniom oferowanym przez Zunifikowaną Komunikację, takim jak usługa CallMe. Praca zdalna jest moŝliwa dzięki IP Mobility (Mobile Logon) oraz połączeniu pracowników pracujących zdalnie poprzez sieć VPN. Ponadto funkcja Mobilności w domu obsługuje te same funkcje, co Mobilność w drodze (integracja z telefonem komórkowym oraz usługa jednego numeru). System OpenScape Office w sieci Platforma OpenScape Office pozwala na stworzenie sieci obejmującej maksymalnie 1000 abonentów, z wykorzystaniem systemów OpenScape Office MX lub OpenScape Office LX. Dzięki temu sieciowemu rozwiązaniu Zunifikowanej Komunikacji uŝytkownicy mogą korzystać z takich funkcji jak status dostępności, skrzynka wiadomości głosowych lub telekonferencje. Rozwiązanie to, wspierane przez rozbudowaną funkcję komunikacji głosowej, otwiera średnim przedsiębiorstwom moŝliwości dostępne dotychczas wyłącznie dla duŝych organizacji. Do jednolitej sieci tworzonej przez systemy OpenScape Office MX oraz OpenScape Office LX moŝna równieŝ dołączyć istniejące systemy lub sieci HiPath 3000 za pośrednictwem połączeń głosowych. Funkcje Zunifikowanej Komunikacji w obrębie sieci Moduły platformy OpenScape Office myportal for Mobile, myportal for OpenStage, myportal for Desktop oraz myportal for Oulook obsługują następujące główne funkcje w obrębie sieci utworzonych na podstawie systemów OpenScape Office MX oraz OpenScape Office LX: Zarządzanie statusem dostępności obsługujące komendy głosowe (widoczność statusu dostępności) Dostęp do statusu połączeń z kaŝdego miejsca w sieci (np. połączenie przychodzące, abonent prowadzi rozmowę) Odbieranie połączenia za pomocą modułu myportal for Desktop Komunikator sieciowy udostępniany przez Multi-User-Chat MoŜliwość skorzystania z funkcji przeciągnij i upuść (Drag&Drop) podczas konferencji w obrębie sieci Moduł myattendant pozwala na zmianę statusu dostępności dla wszystkich abonentów w obrębie sieci Wewnętrzny spis kontaktów i lista ulubionych dla całej sieci Dostęp do zewnętrznych ksiąŝek adresowych za pośrednictwem LDAP Integracja z kalendarzem Microsoft Exchange oraz z publicznymi spisami kontaktów Przekierowywanie poczty głosowej w obrębie sieci Obsługa statusów dostępności i komunikacji tekstowej z partnerami zewnętrznymi dzięki protokołowi XMPP Moduły myagent są lokalnie połączone z systemami OpenScape Office MX lub OpenScape Office LX w obrębie sieci. Korzystanie z funkcji obsługi połączeń głosowych w obrębie sieci W przypadku sieci opartych na protokole SIP-Q system obsługuje szeroki zakres funkcji związanych z połączeniami głosowymi, takich jak oddzwanianie, przejmowanie połączeń oraz ich przekierowywanie w systemach OpenScape Office MX, OpenScape Office LX oraz HiPath Środowisko kampusowe Niewielkie przedsiębiorstwo rozpoczynające działalność, posiadające dwa biura na terenie parku biznesowego Niewielki kampus uniwersytecki lub szkolny Szpital rozszerzający swój kompleks o nowy budynek Środowisko regionalne/krajowe Biuro podróŝy posiadające siedziby w kilku róŝnych miastach w tym samym regionie lub kraju Dealer samochodowy otwierający kolejne przedstawicielstwo w tym samym mieście Firma przeprowadzkowa otwierająca kolejną siedzibę w innym mieście Centralna stacja przechwytująca w obrębie sieci Moduł myattendant systemu OpenScape moŝna wykorzystać w obrębie całej sieci do waŝnych funkcji dyspozytora, takich jak odbieranie i przełączanie połączeń czy funkcja centralnej stacji przechwytującej. Administracja na poziomie centralnym w obrębie sieci MoŜliwe jest administrowanie na poziomie centralnym sieciami stworzonymi na podstawie systemów OpenScape Office MX oraz OpenScape LX. Administrator ma uprawnienia do przywołania konta kaŝdego z abonentów sieci poprzez centralny kontroler sieci. MoŜe to zrobić na przykład w celu zmiany numeru telefonu lub nazwy przypisanej abonentowi. Po wprowadzeniu zmian bazy danych poszczególnych segmentów sieci zostaną ze sobą ponownie zsynchronizowane. Środowisko międzynarodowe Aktywny na rynku globalnym dostawca usług współpracujący z dwoma róŝnymi partnerami operującymi w skali globalnej, zakładający lokalną spółkę zaleŝną Producent sprzętu sportowego pochodzący z USA posiadający zakład wytwórczy na terytorium Azji Holding posiadający w swoim portfelu wiele przedsiębiorstw z róŝnych stron świata Typowe sytuacje, w których wskazane jest utworzenie sieci opartej na OpenScape Office.

8 Dane techniczne systemu OpenScape Office MX Platforma OpenScape Office MX to kompletne rozwiązanie z dziedziny Zunifikowanej Komunikacji, zamknięte w 19-calowej szafie montaŝowej, dostarczane wraz z uprzednio zainstalowanym oprogramowaniem. Platforma ta moŝe słuŝyć jako samodzielny system lub jako brama dla systemu OpenScape Office LX. Dostęp do Internetu jest zapewniony przez łącze szerokopasmowe. Łącze takie moŝna skonfigurować dla połączeń DSL lub poprzez kabel koncentryczny, co zapewnia szybkie transfery danych i umoŝliwia korzystanie z telefonii internetowej. Tego typu połączenie wykorzystuje standardy NAT, DynDNS oraz DHCP. Platforma OpenScape Office MX oferuje następujące funkcje: Zapory sieciowe z funkcją Stateful Inspection z selektywnym udostępnianiem portów, blokady URL, blokady sieci oraz system wykrywania włamań (Intrusion Detection System - IDS), NAT, STUN VPN-IPSec, wsparcie dla funkcji uŝywanych przez pracowników pracujących zdalnie za pośrednictwem sieci VPN Sieć LAN Port komunikacyjny o prędkości 1 Gbit/s Wsparcie dla technologii Virtual LAN (VLAN) Routing w warstwie sieciowej 802.1p L2 QoS Sieć WAN Dostęp do Internetu (o przepustowości do 50 Mbit/s) Wbudowany router Strefa zdemilitaryzowana (DMZ), serwery poczty elektronicznej i sieciowe bezpiecznie zintegrowane z sieciami klienckimi OpenScape Office LX System OpenScape Office LX jest aplikacyjnym rozwiązaniem zunifikowanej komunikacji, bazującym na systemie operacyjnym Linux. MoŜliwe jest w takiej sytuacji wykorzystanie platform OpenOffice MX lub HiPath 3000, które pełnią wtedy rolę bramy do operatorów PSTN. Telefony Dzięki zastosowaniu wirtualizacji vsphere firmy VMware klienci korzystający z platformy OpenScape Office LX mogą ograniczyć koszty i zaoszczędzić czas, jednocześnie podnosząc poziom niezawodności stosowanych przez siebie rozwiązań z dziedziny komunikacji. Ograniczenie liczby fizycznych niezbędnych serwerów Reorganizacja związana z rosnącą hierarchią serwerów Konieczność scentralizowanego zarządzania wywołana przez duŝą liczbę działających aplikacji Wysoka niezawodność Wygodna procedura tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych Skalowalność MoŜliwość monitorowania Ponowne wykorzystanie starszych systemów operacyjnych w środowisku wirtualnym Ochrona środowiska (pojedynczy serwer zuŝywa mniejsze ilości energii) Krótsze czasy serwisowania Telefonia internetowa (Voice over IP) Platforma OpenScape Office umoŝliwia korzystanie z telefonii przy uŝyciu infrastruktury opartej o protokół IP. Sygnał niezbędny do nawiązania połączenia jest przesyłany za pośrednictwem sieci IP wykorzystywanej do transmisji danych. Przesył taki następuje z udziałem protokołów IP. W tym celu moŝna wykorzystać zarówno komputery stacjonarne, jak i telefony IP. Bezstratny przesył sygnałów oraz dobra jakość dźwięku są zapewniane dzięki kompresji sygnału przy uŝyciu kodeków audio oraz specjalnym oznaczeniu transmisji dźwięku (funkcja Quality of Service). Dzięki takiemu rozwiązaniu sygnałowi dźwiękowemu przypisywany jest wyŝszy priorytet niŝ transferowi zwykłych danych. Korzystanie z telefonii IP jest moŝliwe w obrębie sieci LAN oraz Internetu (dla ustandaryzowanych funkcji SIP) W procesie tym wykorzystuje się następujące kodeki audio: G.729A i G.729AB: kodeki głosu o transferze 8 kbit/s G.711 (a-law i µ-law): kodeki głosu o transferze 56 lub 64 kbit/s Dołączanie aplikacji Istnieje moŝliwość centralnego podłączenia aplikacji za pośrednictwem TAPI 170 (równieŝ w sieciach OpenScape Office). Stacje robocze mogą być podłączane do terminali lokalnie, poprzez TAPI 120. Do połączenia wykorzystuje się protokół CSTA. Analiza kosztów połączeń moŝliwa jest dzięki zintegrowanej aplikacji taryfikacyjnej lub programowi TeleData Office V4 Konserwacja i administracja Zarządzanie platformą OpenScape Office jest moŝliwe przy uŝyciu webowych narzędzi administracyjnych,. Dostęp do poszczególnych funkcji jest zapewniony za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu uŝytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu moŝliwe jest administrowanie systemem bez posiadania specjalistycznej wiedzy. Administratorzy mają równieŝ uprawnienia do centralnego zarządzania danymi uŝytkowników korzystających z terminali platformy OpenScape Office, a takŝe do definiowania profili abonenckich (indywidualnych oraz obejmujących całą organizację) regulujących na przykład kwestie związane z wyświetlaniem numeru telefonu połączenia przychodzącego i wychodzącego, przekierowania połączeń lub funkcji AutoAttendent. Platforma obejmuje równieŝ program do analizowania błędów i zarządzania nimi. Do sprawdzenia i monitorowania komponentów systemu mogą posłuŝyć programy do w automatycznym testowaniu i diagnozowaniu. W przypadku wystąpienia błędów system moŝe dokonać autodiagnozy usterki, podjąć działania korygujące i wygenerować komunikaty systemowe, które zostaną następnie przesłane do lokalnego lub zdalnego centrum serwisowego. Narzędzia administracyjne pozwalają na zdalne serwisowanie i pobieranie programów za pośrednictwem Internetu. Telefony Internetowe (IP) OpenStage 15, 20 E, 20, 20 G, 40, 40 G, 60, 60 G, 80, 80 G Obsługiwane są aparaty optipoint 410/420. Urządzenia peryferyjne: Moduł klawiszy OpenStage wyłącznie dla aparatów OpenStage 15, 40, 60 oraz 80 OpenStage BLF 40 (Busy Lamp Field Kontrolka Zajętości Linii) wyłącznie dla aparatu OpenStage 40 OpenStage Gate View: UmoŜliwia wyświetlanie obrazu rejestrowanego przez kamerę zamontowaną w obrębie wejścia na ekranie telefonu OpenStage lub iphone.

9 Telefon WLAN Profesjonalny aparat optipoint WL2 moŝe być uŝywany z wykorzystaniem następujących punktów dostępowych, wybranych według potrzeb: Bezprzewodowy, samodzielny punkt dostępowy HiPath AP 2630 (bezprzewodowy, z wbudowaną wewnętrzną anteną) bądź AP 2640 (bezprzewodowy, z anteną zewnętrzną). Do jednego punktu dostępowego moŝna podłączyć maksymalnie sześć aparatów WL2, zaś jednocześnie moŝna skonfigurować maksymalnie 10 punktów dostępowych. HiPath Wireless Convergence Software (rozwiązanie kontrolera sieci WLAN) dla bardziej rozbudowanych konfiguracji. Telefony w standardzie DECT System HiPath Cordless IP to rozwiązanie mobilne mogące objąć swoim zasięgiem cały kampus, składające się z następujących elementów mobilnych: Gigaset S3 professional Gigaset S4 professional Gigaset SL3 professional Gigaset M2 professional Telefony w standardzie DECT są zintegrowane za pomocą protokołu inicjowania sesji (SIP) Telefony SIP / adaptery AP Moduły systemu OpenScape Office myportal for Desktop, myportal for Outlook oraz myattendant mogą współpracować z telefonami działającymi w standardzie SIP, obsługującymi RFC MoŜliwość wykorzystania wszystkich funkcji zaleŝy od modelu telefonu w standardzie SIP; niektóre telefony mogą nie wspierać pełnej gamy funkcji. Działanie funkcji zostało pomyślnie przetestowane dla aparatu OpenStage 15 S. Aby podłączyć telefony i faksy w standardzie analogowym, naleŝy wykorzystać adapter Mediatrix 4102S. Klient PC OpenScape Personal Edition (HFA HiPath Feature Access) oraz OpenScape Personal Edition S Obsługiwane jest opticlient 130. Komputer PC wyposaŝony w słuchawkę lub system głośnomówiący moŝe się stać centrum komunikacyjnym obsługującym przekazy głosowe, dane, pocztę elektroniczną oraz sieć Internet. Moduł programowy zainstalowany na komputerze stacjonarnym bądź notebooku moŝe udostępnić za pośrednictwem sieci WLAN wszystkie funkcje związane z telefonią. Oferować będzie przy tym ten sam, znajomy interfejs uŝytkownika zarówno w biurze, jak i poza nim. W przypadku systemu OpenScape Personal Edition S istnieje moŝliwość prowadzenia połączeń wideo. System OpenScape Office MX obsługuje dodatkowo telefony i faksy działające w systemie analogowym, telefony i faksy w standardzie ISDN, a takŝe urządzenia peryferyjne, takie jak na przykład interkomy/domofony (za pośrednictwem adapterów TFE-S). Specyfikacja techniczna OpenScape Office MX Opcje instalacji MontaŜ jako samodzielne urządzenie (na biurku) lub w szafie 19-calowej; w przypadku instalacji w szafie wielkość pojedynczego urządzenia to 1,5 standardowej jednostki wysokości Samodzielny system złoŝony z maksymalnie trzech urządzeń systemowych (system wielourządzeniowy) Abonenci System jest w stanie obsłuŝyć maksymalnie 150 abonentów; 148 z nich mogą być dowolnie konfigurowane Pojedyncze urządzenie systemowe moŝe obsłuŝyć do 50 abonentów W sieci systemów limit do 1000 abonentów do 150 uŝytkowników korzystających z integracji z telefonią komórkową Moduły bramy sieciowej Obsługa róŝnych modułów bramy sieciowej jest zapewniona przez trzy gniazda rozszerzeń na kaŝde urządzenie systemowe Opcjonalne moduły: GMS (niedostępny w USA i Kanadzie) moduł czterech interfejsów S0 obsługujących magistralę lub linię abonencką w standardzie ISDN GMSA (niedostępny w USA i Kanadzie) moduł czterech interfejsów S0 obsługujących magistralę lub linię abonencką w standardzie ISDN oraz cztery interfejsy a/b obsługujące analogową linię abonencką GME (niedostępny w USA i Kanadzie) moduł interfejsu S2M obsługujący ego łącze PRA/PRI, GME (dostępny w USA i Kanadzie) moduł interfejsu T1 obsługującego łącze T1 GMAA moduł czterech interfejsów a/b obsługujące analogową magistralę oraz dwa interfejsy a/b obsługujące analogową linię abonencką GMAL - moduł ośmiu interfejsów a/b obsługujących analogową linię abonencką

10 Standardowe interfejsy (płyta główna) System operacyjny Jedna płyta główna na kaŝde urządzenie systemowe, wyposaŝona w wydajny procesor AMD Sempron oraz 1 GB pamięci operacyjnej Standardowe interfejsy: 4 wewnętrzne łącza Gigabit LAN Jedno łącze Gigabit DMZ Jedno zewnętrzne łącze Gigabit WAN (zapewniające np. dostęp do Internetu) Jeden serwer USB Jeden moduł sterowania USB Linux (wbudowany) Łącze internetowe Jedno łącze dostawcy usług internetowych (ISP) Wymiary Szerokość = 440 mm Zasilacz Zapotrzebowanie natęŝeniowe ZuŜycie energii 4 łącza dostawców usług telefonii internetowej (ITSP) Wysokość = 66,5 mm Głębokość = 350 mm Standardowy system OpenScape Office MX został skonfigurowany do pracy w sieci. Obsługiwane napięcie wejściowe: od 110 V do 240 V, z uwzględnieniem tolerancji (+/- 10%) -> od 99 V do 264 V Obsługiwana częstotliwość: 50/60 Hz Maksymalnie 4 A przy napięciu 99 V ZuŜycie energii jest uzaleŝnione od zastosowanej konfiguracji i waha się od 80 W do maksymalnie 250 W dla kaŝdego urządzenia systemowego Bufor baterii UPS od 110 V do 240 V, pojemność: 4 Ah (przy 110 V) Warunki operacyjne / środowiskowe Kolor Brak interfejsu UPS stosowany w komputerach PC. Warunki pracy: temperatura od +5 do +40 o C (od 41 do 104 o F) Wilgotność powietrza: od 5% do 85% Stalowy błękit Przód: srebrny OpenScape Office LX MoŜliwości instalacji Serwer Linux z certyfikatem kompatybilności ze środowiskiem SUSE Linux Enterprise 11 Abonenci System jest w stanie obsłuŝyć maksymalnie 500 abonentów System operacyjny W sieci systemów limit do 1000 abonentów Do 500 uŝytkowników korzystających z integracji z telefonią komórkową Do 150 uŝytkowników korzystających z integracji z telefonią komórkową przez system OpenScape Office MX na kaŝdy węzeł systemu Linux Łącze internetowe Jeden operator usług internetowych (ISP) Minimalne sprzętowe: wymagania Wymagania sprzętowe dla wirtualizacji VMware vshere 4 operatorów usług telefonii internetowej (ITSP) Minimalne wymagania sprzętowe: Serwer oparty na systemie Linux, certyfikowany przez producenta do współpracy z systemem operacyjnym SUSE Linux Enterprise Server 11 (SLES 11), np. Fujitsu PRIMERGY TX 150 S7 OpenScape Office jako jedyna działająca aplikacja na serwerze Dwurdzeniowy procesor, taktowany min. 2 GHz na rdzeń 2 GB pamięci RAM Dysk twardy o pojemności 200 GB Klawiatura i mysz Napęd DVD Rozdzielczość ekranu 1024x768 Opcjonalnie stopień niezawodności moŝe zostać podniesiony poprzez zdublowanie dysków twardych (rekomendowane jest połączenie SLES SW RAID) i zasilaczy System operacyjny SUSE Linux Enterprise Server 11 SP1 (32 bit) stanowi część pakietu dostarczanego wraz z oprogramowaniem OpenScape Office LX. Wymagania sprzętowe fizycznego serwera są takie same jak dla serwerów rekomendowanych lub certyfikowanych przez VMware Typ procesora: Intel Xeon (od modelu Xeon E5520 wzwyŝ) ObciąŜenie procesora: nieprzekraczające 70% (monitorowane przez ESX) Do minimalnych wymagań VMware związanych z systemem OpenScape Office LX naleŝy: Dwurdzeniowy procesor, taktowany min. 2 GHz na rdzeń Minimum 2 GB pamięci RAM (zarezerwowanej dla OSO-LX) Dysk twardy o pojemności min. 200 GB

11 myportal for Mobile Smartfon musi spełniać następujące wymagania minimalne: Dotykowy wyświetlacz umoŝliwiający wygodne korzystanie z interfejsu Minimalna rozdzielczość ekranu: 240x320 pikseli Przeglądarka internetowa Jednoczesna obsługa strumieni audio oraz danych Do korzystania z systemu OpenScape Office rekomendowana jest obsługa standardu łączności 3G (np. EDGE, UMTS, HSPDA). W przypadku połączeń w standardzie GPRS naleŝy liczyć się z tym, Ŝe strony modułu myportal for Mobile mogą się wyświetlać w powolnym tempie. W zaleŝności od intensywności wykorzystania, transfer wywołany przez moduł myportal for Mobile moŝe przekroczyć kilkaset MB danych kaŝdego miesiąca. Z tego względu dla telefonów korzystających z tego modułu zalecane jest wykupienie taryfy uwzględniającej zryczałtowaną stawkę za transfer danych. Systemy operacyjne i urządzenia referencyjne, które dotychczas pozytywnie przetestowano z aplikacją: Apple ios: iphone 3GS, iphone 4 Android: HTC Desire Symbian: N97, C7-00 Blackberry OS: Storm 9500 PowyŜsza lista wraz z wszelkimi zmianami jest dostępna pod adresem: Moduł myportal for Mobile działa równieŝ na wielu innych smartfonach. Wygoda obsługi modułu moŝe jednak zaleŝeć od danego modelu telefonu, a takŝe od uŝywanego systemu operacyjnego. Multimedialne Contact Center Konsultanci OpenScape Office MX System jednourządzeniowy: maksymalnie 10 konsultantów System wielourządzeniowy: maksymalnie 64 konsultantów OpenScape Office LX Maksymalnie 64 konsultantów Połączenia na godzinę do Contact Center System jednourządzeniowy: maksymalnie 200 połączeń na godzinę System wielourządzeniowy: maksymalnie 500 połączeń na godzinę Maksymalnie 50 kolejek/grup Maksymalnie 64 superwizorów Łączna liczba konsultantów i przełoŝonych nie moŝe przekraczać 64. Maksymalnie 1 myreports Wymagania sprzętowe i programowe Integracja ze środowiskiem oprogramowania firmy Microsoft Poszczególne moduły systemu OpenScape Office myportal for Desktop, myportal for Outlook, myattendant oraz myagent moŝna łatwo zintegrować ze środowiskiem oprogramowania firmy Microsoft. Minimalne wymagania sprzętowe (dla terminali uŝytkowników) Procesor 2GHz 2 GB pamięci RAM (dla systemu operacyjnego Windows XP SP3 i Microsoft Windows 2003 Server SP2 1 GB) Karta sieciowa 100 Mbit/s Rozdzielczość ekranu: XGA (1024x768) myportal for Outlook, myagent: SVGA (800x600) Terminale OpenScape Office Microsoft Windows 7 SP1 (32-bitowy, 64-bitowy) Microsoft Windows Vista SP2 (32-bitowy, 64-bitowy) Microsoft Windows XP SP3 (32-bitowy, 64-bitowy) Microsoft Office Microsoft Office 2010 SP1 (32-bitowy) Microsoft Office 2007 SP2 (32-bitowy) Microsoft Office 2003 SP3 (32-bitowy) Outlook (dla myportal for Outlook) Microsoft Outlook 2010 SP2 (32-bitowy) Microsoft Outlook 2007 SP2 (32-bitowy) Microsoft Outlook 2003 SP3 (32-bitowy) Obsługiwane przeglądarki internetowe Microsoft Internet Explorer V7, V8 Mozilla Firefox V3 Środowisko exchange server Microsoft Exchange 2010 Microsoft Exchange 2007 Microsoft Exchange 2003 SP2 Dodatkowe oprogramowanie Minimum: Java 1.6 Zastosowanie w środowisku terminali serwerowych Wymagane oprogramowanie: Microsoft Windows 2008 R2 ServerSP1 (64-bitowy) z zainstalowanym Citrix XenApp 6.0 Server Microsoft Windows 2008 R2 Server SP1 (64-bitowy) z zainstalowanym Citrix XenApp 5.0 Server Microsoft Windows 2008 R2 Server SP1 (64-bitowy) jako Microsoft Terminal Server Microsoft Windows 2008 Server SP2 (32-bitowy, 64-bitowy) jako Microsoft Terminal Server Microsoft Windows 2003 Server SP2 (32-bitowy, 64-bitowy) jako Microsoft Terminal Server Wymagania sprzętowe Liczba moŝliwych do zainstalowania terminali systemu OpenScape Office zaleŝy od wydajności serwera terminalowego oraz od ilości dostępnej głównej pamięci systemowej. Jeśli na serwerze terminalowym uruchomione są równocześnie inne programy, w procesie szacowania wymagań systemowych naleŝy uwzględnić ich wymagania dotyczące pamięci systemowej.

12 Obsługiwane standardy Sieć Ethernet RFC 894 Ethernet II Encapsulation IEEE 802.1Q Virtual LANs IEEE Logical Link Control IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3X Full Duplex Operation IP / Routing RFC 768 UDP RFC 791 IP RFC 792 ICMP RFC 793 TCP RFC 2822 Internet Message Format RFC 826 ARP RFC 2131 DHCP RFC 1918 IP Addressing RFC 1332 The PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP) RFC 1334 PPP Authentication Protocols RFC 1618 PPP over ISDN RFC 1661 The Point-to-Point Protocol (PPP) RFC 1877 PPP Internet Protocol Control Protocol RFC 1990 The PPP Multilink Protocol (MP) RFC 1994 PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) RFC 2516 A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE) RFC 3544 IP Header Compression over PPP NAT RFC 2663 NAT IPSec RFC 2401 Security Architecture for IP RFC 2402 AH - IP Authentication Header RFC 2403 IPsec Authentication - MD5 RFC 2404 IPsec Authentication - SHA-1 RFC 2405 IPsec Encryption - DES RFC 2406 ESP - IPsec encryption RFC 2407 IPsec DOI RFC 2408 ISAKMP RFC 2409 IKE RFC 2410 IPsec encryption - NULL RFC 2411 IP Security Document Roadmap RFC 2412 OAKLEY SNMP RFC 1213 MIB-II QOS IEEE 802.1p Priority Tagging RFC 1349 Type of Service in the IP Suite RFC 2475 An Architecture for Differentiated Usługi RFC 2597 Assured Forwarding PHB Group RFC 3246 An Expedited Forwarding PHB (Per- Hop Behavior) Services RFC 2597 Assured Forwarding PHB Group RFC 3246 An Expedited Forwarding PHB (Per- Hop Behavior) Kodeki G.711; G.729 VoIP over SIP RFC 2198 RTP Payload for Redundant Audio Data RFC 2327 SDP Session Description Protocol RFC 2617 HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication RFC 2782 DNS RR for specifying the location of services (DNS SRV) RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals RFC 3261 SIP Session Initiation Protocol RFC 3262 Provisional Response Acknowledgement (PRACK) Early Media RFC 3263 SIP Locating Servers RFC 3264 An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol RFC 3310 HTTP Digest Authentication RFC 3311 Session Initiation Protocol (SIP)UPDATE Method RFC 3323 A Privacy Mechanism for the Session Initiation Protocol (SIP) RFC 3325 Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks RFC 3489 STUN - Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs) RFC 3515 The Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method RFC 3550 RTP: Transport Protocol for Real-Time Applications RFC 3551 RTP Profile for Audio and Video Conferences with Minimal Control RFC 3581 An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing RFC 3891 The Session Initiation Protocol (SIP) Replaces Header Pozostałe RFC 959 FTP RFC 1305 NTPv3 RFC 1951 DEFLATE Generowanie zakłóceń/ szumów radiowych (klasy EMC) Class B (EN 55022) dla rynku międzynarodowego Class A (EN 55022) wyłącznie dla USA i Kanady. Urządzenia wchodzące w skład systemu mogą powodować zakłócenia w domach. W takich przypadkach operator systemu OpenScape Office moŝe być zobowiązany do podjęcia określonych, niezbędnych kroków mających na celu wyeliminowanie zakłóceń. Prezentacja systemu OpenScape Office MX oraz LX Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź naszą witrynę internetową lub poproś swojego partnera sprzedaŝy pośredniej o zademonstrowanie działania systemu OpenScape Office MX lub OpenScape Office LX. Wszelkie prawa zastrzeŝone Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o. Ul. Mińska 63A Warszawa Numer referencyjny.: A31002-P1030-D Informacje zawarte w powyŝszym dokumencie zawierają jedynie ogólne opisy charakterystyki działania, które w przypadku codziennego uŝytkowania mogą nie zawsze funkcjonować w opisany sposób lub mogą ulec zmianie na skutek rozwoju produktu. Zobowiązanie do przekazania właściwych charakterystyk istnieje jedynie wtedy, gdy zostało to dokładnie określone w umowie. System moŝe być niedostępny. Firma Siemens zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian. Wszelkie wykorzystane znaki handlowe są własnością Siemens Enterprise Communications GmbH & CO, KG lub ich prawnych właścicieli.

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V HiPath 3000 V9 OpenScape Office HX V3 HiPath 3000 V9 najlepsze technologie komunikacyjne Wielokrotnie nagradzany system zunifikowanej komunikacji Integracja technologii IP i TDM Udostępnia szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Informacja. Serwer IP SIP HiPath 2000 V2. Komunikacja IP dla małych i średnich firm. www.hipath.pl

Informacja. Serwer IP SIP HiPath 2000 V2. Komunikacja IP dla małych i średnich firm. www.hipath.pl Informacja Komunikacja IP dla małych i średnich firm Serwer IP SIP HiPath 2000 V2 www.hipath.pl s Elastyczność HiPath 2000 kończy erę osobnych sieci dla głosu i danych. Firmy inwestujące w efektywną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile

instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile instrukcja obsługi N-Viewer 1200 Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

OpenScape UC OpenScape Enterprise Edition Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications enterprise.siemens.

OpenScape UC OpenScape Enterprise Edition Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications enterprise.siemens. Informacja OpenScape UC OpenScape Enterprise Edition Usprawniamy procesy biznesowe poprzez zunifikowaną komunikację Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications enterprise.siemens.com/open

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Chcesz oszczędzać czas i zwiększyć produktywność? Chcesz bezproblemowo pozostawać

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek

Wymagania systemowe - 2010. Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe - 2010 Autor: Stefan Cacek Wymagania systemowe, Stefan Cacek Strona 2 z 6 SPIS TREŚCI 1 Wstęp...3 1.1 WERSJE WINDOWS XP...3 1.2 WERSJE WINDOWS VISTA I WINDOWS 7...3 2 Symfonia Start...4

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

To nie jest rozmowa na telefon Wojciech Murzyn

To nie jest rozmowa na telefon Wojciech Murzyn To nie jest rozmowa na telefon Wojciech Murzyn Siemens Enterprise Communications, 2012 To nie jest rozmowa na telefon TYLKO Unified Communications Zunifikowana komunikacja Zarząd IT Biznes BYOD Bring Your

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

Formerly Siemens Enterprise Communications. OpenScape Business

Formerly Siemens Enterprise Communications. OpenScape Business Formerly Siemens Enterprise Communications OpenScape Business OpenScape Business to nowoczesne, przyszłościowe i kompleksowe rozwiązanie z zakresu Unified Communication & Collaboration, specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikacja My Instant Communicator na pulpicie. My Instant Communicator dla komputera PC.

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite. Aplikacja My Instant Communicator na pulpicie. My Instant Communicator dla komputera PC. OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 My Instant Communicator dla komputera PC Aplikacja My Instant Communicator dla komputera PC łączy usługi przesyłania głosu, wideo

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

Sieci VPN SSL czy IPSec?

Sieci VPN SSL czy IPSec? Sieci VPN SSL czy IPSec? Powody zastosowania sieci VPN: Geograficzne rozproszenie oraz duŝa mobilność pracowników i klientów przedsiębiorstw i instytucji, Konieczność przesyłania przez Internet danych

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP Podstawy i standardy

Technologia VoIP Podstawy i standardy Technologia VoIP Podstawy i standardy Paweł Brzeziński IV rok ASiSK, nr indeksu 5686 PWSZ Elbląg Elbląg 2008 r. Przeglądając źródła na temat Voice over IP, natknąłem się na dwie daty, kaŝda z nich wiąŝe

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL.

Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Instrukcje dotyczące funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii ZyWALL. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii ZyWALL. Dość często

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot

Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Skrócona instrukcja obsługi Menedżera połączeń CommPilot Uzyskiwanie połączenia 1. Wybierz spis telefonów. Aby wyświetlić spis telefonów, kliknij

Bardziej szczegółowo

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65

1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1. 2 Skrypty programu Windows PowerShell... 37. 3 Zarządzanie dziennikami... 65 Spis treści Podziękowania... xi Wstęp... xiii 1 Powłoka programu Windows PowerShell... 1 Instalowanie programu Windows PowerShell... 1 Sprawdzanie instalacji za pomocą skryptu w języku VBScript... 1 WdraŜanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla małych i średnich firm. OpenScape Business to kompleksowe rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferujące:

Kompleksowe rozwiązanie dla małych i średnich firm. OpenScape Business to kompleksowe rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, oferujące: OpenScape Business OpenScape Business to nowoczesne, przyszłościowe i kompleksowe rozwiązanie z zakresu Unified Communication & Collaboration, specjalnie zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania małych

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karta VoIP Server G8-VOIPSERV

System interkomowy. Karta VoIP Server G8-VOIPSERV Karta VoIP Server G8-VOIPSERV Wielofunkcyjna, wydajna karta serwera oparta na systemie Linux oraz technologii Asterisk, która pozwala na integrację różnych standardów VoIP, takich jak SIP lub IAX2 bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona (dla informatyka)

Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1 Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1. Instalujemy na serwerze program FAKT oraz serwer bazy danych Firebird. 2. Uruchamiamy program lokalnie sprawdzamy czy działa, czy moŝna uruchomić 2 programy jednocześnie

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SW : 1.0.0.36 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (który ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki do

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA 5 (Budowa infrastruktury transmisji Telekomunikacyjnej oraz komunikacji Pacjenta) 1. Budowa infrastruktury Telekomunikacyjnej Wykonawca dostarczy następujące

Bardziej szczegółowo

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy

Windows XP. Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Windows XP Minimalne Zalecane Procesor Pentium II/AMD 233 MHz lub szybszy Procesor Pentium II /AMD 300 MHz lub szybszy 64 MB Pamięci RAM 128 MB Pamięci RAM lub więcej 1,5 GB wolnego miejsca na dysku 2

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Web Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja Web Softphone? Klient internetowy Alcatel-Lucent Web Softphone umożliwia wygodne korzystanie z

Bardziej szczegółowo

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE

NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Biuro firmy ul. Ligocka 41A 44 105 Gliwice tel. 032 278 70 00 fax. 032 271 05 38 www.deltatelkom.pl www.siemens.info.pl OFERTA HANDLOWA NOWA ERA W ŚWIECIE TELEKOMUNIKACJI APARATY SIEMENS OPENSTAGE Gliwice

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego:

Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: ISO 9001:2000 www.tksystem.com.pl e-mail: biuro@tksystem.com.pl tel. 041 346 05 60 fax 041 346 05 66 Władysława Łokietka 8, 25-627 KIELCE Funkcjonalność systemu Call Center dla ruchu wychodzącego: 1) Funkcje

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

System telefonicznej obsługi klientów

System telefonicznej obsługi klientów System telefonicznej obsługi klientów IntegralNet oferuje rozwiązania dla mniej skomplikowanych systemów telefonicznej obsługi klientów, gdzie wielu pracowników odbiera telefony od abonentów dzwoniących

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Wprowadzenie ZyWALL SSL 10 jest to brama

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Dostęp zdalny Jarosław Kuchta Dostęp zdalny Zagadnienia Infrastruktura VPN Protokoły VPN Scenariusz zastosowania wirtualnej sieci prywatnej Menedżer połączeń Dostęp zdalny 2 Infrastruktura VPN w WS 2008 Klient VPN Windows

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications *Kto najbardziej skorzysta z usług PLFON? Z naszego doświadczenia w realizacji usług w Polsce wynika, że największe korzyści z naszych usług mogą odnieść: Małe i średnie firmy posiadające

Bardziej szczegółowo

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX

System interkomowy. Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Karty VoIP G8-IAX G3-IAX Wielofunkcyjne karty VoIP G3-IAX oraz G8-IAX pozwalają na zintegrowanie wielu standardów VoIP za pomocą obsługującego IAX Serwera Asterisk. 1 2 1. G8-IAX-4B (Wer. AB) Karta VoIP

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3.

Dysk 20GB przestrzeni Ajax Ajax 1.0 Baza danych MS SQL 2005 lub 2008 Express Java Java 6 run time Microsoft Silverlight 3. Systemy do kompleksowej administracji środowiskiem IT : Symantec Management Platform Solutions - rozwiązanie ułatwiające zarządzanie zasobami informatycznym Głównym zadaniem podlegającym kompetencji działu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa

Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa Projektowanie zabezpieczeń Centrów Danych oraz innych systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa dr inż. Mariusz Stawowski mariusz.stawowski@clico.pl Agenda Wprowadzenie Specyficzne

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego :

Składamy zapytanie ofertowe na wykonanie niniejszych dostaw urządzeń komputerowych i informatycznych oraz oprogramowania systemowego : Katowice, dnia 0.09.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bumerang Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gliwicka 5, 40-079 Katowice, NIP: 635-0-9-784, REGON: 27220875, Szanowni Państwo, W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer)

Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL Server 8.0 (komputer serwer) Informator Techniczny nr 50 22-07-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Wymagania systemowe i sprzętowe dla aplikacji IndustrialSQL Server 8.0 Konfiguracja komputera przeznaczonego do pracy z IndustrialSQL

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension.

Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. Niniejsza instrukcja przedstawia przykład konfiguracji koncentratora SSL VPN w trybie Network Extension. SSL VPN w trybie Network Extension działa prawidłowo na komputerach wyposaŝonych w systememy operacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem.

Wykład 5. Cel wykładu. Korespondencja seryjna. WyŜsza Szkoła MenedŜerska w Legnicy. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. Informatyka w zarządzaniu Zarządzanie, zaoczne, sem. 3 Wykład 5 MS Word korespondencja seryjna Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest omówienie wybranych zagadnień dotyczących stosowania korespondencji

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 Integracji telefonii internetowej VOIP w oparciu o istniejące łącza światłowodowe we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ Celem jest wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: ZP/UR/49/04 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania odnośnie modernizacji i rozbudowy systemu łączności: W ramach przetargu Zamawiający wymaga : a Rozbudowy posiadanego modułu

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A - centrala VoIP B -

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW.

Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Instrukcja dotycząca funkcji zarządzania pasmem w urządzeniach serii Prestige 660HW. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące konfiguracji funkcji BW MGMT dostępnej w urządzeniach serii Prestige

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO.

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. ZAŁĄCZNIK IV DO SIWZ CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA DOSTAWA URZADZEŃ KOMPUTEROWYCH, EKRANÓW PROJEKCYJNYCH ORAZ PROCESOROWEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranów projekcyjnych zwijanych

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17

Wymagania systemowe. Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wymagania systemowe Wersja dokumentacji 1.9 / 2015-11-17 Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, przesyłany bez uprzedniego otrzymania pisemnej zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla biznesu

Rozwiązania dla biznesu Rozwiązania dla biznesu Aktualne trendy w biznesie Zwiększenie przychodu / zysku / stopy zwrotu - ROI Poprawa produktywności / skuteczności Zwiększenie satysfakcji / wierności Klientów Szybsze wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii

Spis treści. 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1. Wprowadzenie... xvii Spis treści Wprowadzenie... xvii 1 Instalowanie systemu operacyjnego Windows Vista... 1 Przed rozpoczęciem... 2 Lekcja 1: Określanie wymagań sprzętowych... 3 Szacowanie wymagań sprzętowych... 3 Porównanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365 omówienie usług

Microsoft Office 365 omówienie usług Microsoft Office 365 omówienie usług Wszystkie niezbędne funkcje w jednym miejscu. Oferta Office 365 łączy usługi biurowe firmy Microsoft w chmurze w pojedynczym bardzo bezpiecznym, niezawodnym i wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA Microsoft MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA Microsoft TECHNOLOGIE FIRMY MICROSOFT W SYSTEMIE MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION W każdym obszarze systemu Microsoft Business Solutions Navision kluczową

Bardziej szczegółowo

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem

9. Internet. Konfiguracja połączenia z Internetem 9. Internet Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na bezpieczne podłączenie komputera (lub całej sieci lokalnej) do Internetu. Firma Microsoft nie zrezygnowała z umieszczania w systemie przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie poniżej 14 000,00 EURO Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zamówienia realizowane jest w ramach działań informacyjno promocyjnych projektu

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość.

Ćwiczenie. Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Ćwiczenie Temat: TeamViewer - zarządzanie komputerami na odległość. Zastosowanie: Śledzenie ustawień energetycznych, elektrycznych w programie i sterowanie nimi na odległość Wytłumaczenie ćwiczenia Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi RAS Mobile

instrukcja obsługi RAS Mobile instrukcja obsługi RAS Mobile CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU UWAGA Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów instrukcji bez pisemnej zgody firmy NOVUS SECURITY Sp. z o.o., jest zabronione. Producent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl

Opis. systemu. zliczania. obiektów. ruchomych. wersja. dla salonów. i sieci salonów. http://www.insofter.pl Opis systemu zliczania obiektów ruchomych wersja dla salonów i sieci salonów 2006 http://www.insofter.pl Insofter 2 z 14 1. Budowa systemu 2. Stanowisko rejestracji ruchu 2.1. Rejestratory mikroprocesorowe

Bardziej szczegółowo

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013

PBX SERVER LIBRA. Cennik systemów telekomunikacyjnych LIPIEC 2013 PBX SERVER LIBRA SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW POLE KOMUTACYJNE IP DOSTĘPNE KONFIGURACJE: Do 64 linii miejskich analogowych Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D) - miejskie Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D) Do 720 analogowych

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo