PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Termin kontroli: Kontrolujący: Okres objęty kontrolą Numer i data upoważnienia: Gmina Ozorków 12 grudnia lutego 2013 (z przerwami) Beata Katarzyna Rozen starszy inspektor Krzysztof Hudzik młodszy inspektor Tomasz Walach inspektor lata (III kwartały) WK /71/2012 z dnia 14 listopada 2012 roku Uwaga! Protokół niniejszy podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198), z ograniczeniami wynikającymi z art. 5 tej ustawy.

2 2

3 I. INFORMACJE WSTĘPNE 1. Dane o jednostce Gmina Ozorków położona jest w północnej części Województwa Łódzkiego, w Powiecie Zgierskim, składa się z 33 wsi skupionych w 28 sołectwach. Środkowy obszar Gminy leży w dolinie rzeki Bzury. Powierzchnia Gminy Ozorków wynosi 95,52 km2. Liczba ludności zameldowanej na pobyt stały, według stanu na dzień 27 grudnia 2012 roku wynosiła mieszkańców. W Gminie Ozorków, liczba bezrobotnych, w miesiącu grudniu 2012 roku, wynosiła 431 osób. Gmina Ozorków posiada nadane numery: NIP , REGON Urząd Gminy w Ozorkowie posiada nadane numery: NIP , REGON Kontrola ma charakter kontroli kompleksowej, obejmującej prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych. 2. Podstawowe wskaźniki finansowe W oparciu o dane wynikające ze sprawozdań: Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z kontrolujący ustalili następujące wskaźniki finansowe, które obrazują sytuację finansową Gminy Ozorków, tj.: wskaźnik W B1 udział dochodów bieżących w dochodach ogółem, wskaźnik W B3 udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem, wskaźnik W B4 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem, wskaźnik W B5 obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia, wskaźnik W B6 udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem, wskaźnik W B7 wskaźnik samofinansowania, wskaźnik WL 2 nadwyżka operacyjna na mieszkańca (według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia danego roku), wskaźnik W Z1 udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem, wskaźnik W Z2 udział zobowiązań ogółem, bez zobowiązań na projekty unijne, w dochodach ogółem, wskaźnik W Z3 obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia, wskaźnik W Z4 obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez zobowiązań na projekty unijne, 3

4 wskaźnik W Z6 obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia, wskaźnik W Z7 udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem. Lp. Dane służące do wyliczenia wskaźników Dochody ogółem , , ,00 2. Dochody bieżące , , ,53 3. Dochody majątkowe , , , Dochody ze sprzedaży majątku Nadwyżka operacyjna dodatnia wartość wyniku Db Wb w zł , , , , , ,17 6. Wydatki ogółem , , ,02 7. Wydatki bieżące , , ,36 8. Wydatki majątkowe , , , Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące z budżetu państwa) Liczba mieszkańców Gminy Ozorków (dzień 31 grudnia każdego roku) , , , , , , Zobowiązania ogółem wg Rb-Z , , , Zobowiązania ogółem bez zobowiązań na projekty unijne (tj. środków o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych) , , , Zobowiązania wymagalne 0,00 0,00 0, Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek wg NDS Spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek bez rat kapitałowych na projekty unijne (dane dotyczą spłat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych i obligacji pomniejszone o środki o których mowa w art. 169 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych , , , , , , , , ,40 W oparciu o powyższe dane ustalono wskaźniki finansowe za lata , które przedstawia poniższa tabela: Lp. Wskaźniki WSKAŹNIKI BUDŻETOWE 1. WB1 Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 90,90% 95,65% 98,65% 2. WB3 Udział nadwyżki operacyjnej w 7,18% 8,44% 6,87% 4

5 dochodach ogółem 3. WB4 Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 4. WB5 Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 5. WB6 Udział nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem 15,35% 18,70% 9,10% 46,73% 47,80% 47,90% 8,70% 11,54% 7,78% 6. WB7 Wskaźnik samofinansowania 107,26% 63,79% 89,58% WL1 Transfery bieżące na mieszkańca (według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia danego roku) WL2 Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (według liczby mieszkańców na dzień 31 grudnia danego roku) WL3 Zobowiązania ogółem na mieszkańca 1.155, , ,10 188,19 221,36 184,30 215,72 338,74 404, WZ1 Udział zobowiązań ogółem w dochodach ogółem (zob. wskaźnik ograniczający zadłużenie określony w art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) WZ2 Udział zobowiązań ogółem, bez zobowiązań na projekty unijne, w dochodach ogółem WZ3 Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia (zob. wskaźnik ograniczający zadłużenie określony w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych) WZ4 Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez zobowiązań na projekty unijne WZ5 Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia WZ6 Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia. WZ7 Udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem 8,22% 12,91% 15,06% 8,22% 12,91% 15,06% 2,55% 2,26% 3,80% 2,55% 2,26% 3,80% 5,13% 4,08% 6,81% 94,02% 93,53% 96,88% 0,00% 0,00% 0,00% Wskaźnik WB1 Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem systematycznie rósł w kontrolowanych latach i w 2011 roku wyniósł 98,65%. Wskaźnik WB3 Gmina Ozorków w latach osiągała nadwyżkę operacyjną. Jej udział w dochodach ogółem wynosił odpowiednio w roku ,18%, w roku ,44%, w roku ,87%. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć zobowiązania w stosunku do osiąganych dochodów. Im wyższa jest jego wartość, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększania wydatków bieżących. Kontrolowana jednostka największe możliwości do inwestowania miała zatem w roku

6 Wskaźnik WB4 Obrazuje udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem. Wskaźnik ten w latach 2009, 2010, 2011 wynosił odpowiednio 15,35%, 18,70%, 9,10%. Niska wartość powyższego wskaźnika w roku 2011 spowodowana była zmniejszeniem wydatków majątkowych w roku 2011 o ponad 47% w stosunku do roku Wskaźnik WB5 Określa udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wydatkach ogółem. Wskaźnik WB5 w roku 2009 wynosił 46,73%, natomiast w kolejnych latach wartość ta nieznacznie rosła osiągając odpowiednio w roku ,80%, w roku ,90%. Wskaźnik WB6 Określa udział wypracowanej nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku w dochodach ogółem. Wskaźnik ten był najwyższy w 2010 roku i wynosił 11,54%. W roku 2009 powyższy wskaźnik wynosił 8,70%, natomiast w roku ,78%. Wskaźnik WB7 Powyższy wskaźnik obrazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. W kontrolowanym okresie wskaźnik WB7 osiągnął najwyższą wartość w roku 2009 i wynosił 107,26%, natomiast najniższą wartość ww. wskaźnika Gmina Ozorków zanotowała w roku ,79%. Wskaźniki WL1, WL2, WL3 Kwota transferów bieżących na jednego mieszkańca w kontrolowanym okresie nieznacznie rosła w kolejnych latach i w 2011 roku doszła do poziomu, wynoszącego 1.187,10 zł. Największą wartość nadwyżki operacyjnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, w kontrolowanym okresie, Gmina Ozorków osiągnęła w roku ,36 zł. Natomiast w latach 2009, 2011 wartość nadwyżki operacyjnej w przeliczeniu na jednego mieszkańca była na zbliżonym poziomie i wynosiła odpowiednio w roku ,19 zł, w roku ,30 zł. W roku 2009 na jednego mieszkańca Gminy Ozorków przypadało 215,72 zł zobowiązań, w roku ,74 zł, natomiast w roku ,08 zł. Wskaźniki WZ1-6 Wskaźnik udziału zobowiązań ogółem w dochodach ogółem rósł w kolejnych kontrolowanych latach i osiągnął w 2011 roku poziom 15,06%. Wskaźnik WZ2 w latach był na tym samym poziomie co wskaźnik WZ1. Wskaźnik WZ3 określający obciążenie dochodów ogółem wydatkami na obsługę zadłużenia, obejmującego odsetki i spłaty rat kapitałowych we wszystkich kontrolowanych latach był stosunkowo niski i wynosił: w roku ,55%, w roku ,26%, w roku ,80%. Dochody własne były najbardziej obciążone obsługą zadłużenia w roku 2011 wówczas wskaźnik WZ 5 wynosił 6,81%. W roku 2011 najwyższe było również obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia (96,88%). Gmina Ozorków w kontrolowanym okresie nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 6

7 W oparciu o poniższe dane wyliczono wskaźnik określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240), który przedstawia się następująco: Lp. Dane służące do wyliczenia wskaźnika 2009 (n-3) 2010 (n-2) 2011 (n-1) 1. Dochody ogółem budżetu D , , ,00 2. Dochody bieżące Db , , ,53 3. Dochody ze sprzedaży majątku Sm , , ,97 4. Wydatki bieżące Wb , , ,36 Rok budżetowy 2012 (dla którego liczony będzie wskaźnik) 5. Planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wg uchwały budżetowej ,92 6. Planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek o którym mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust.1 i art.90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji wg uchwały budżetowej ,00 7. Dochody ogółem budżetu zaplanowane w danym roku budżetowym wg uchwały budżetowej ,00 Uwzględniając poniższy wzór i art. 243 ust. 1 i 2 ww. ustawy wskaźnik zadłużenia na 2012 rok wyniósł: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody bieżące, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki bieżące, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, 7

8 n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Szczegółowe wyliczenia: Strona lewa wzoru: ( , ,00) : ,00 = 0,0461 Strona prawa wzoru: 1/3 * (0,0870+0,1264+0,0820)=1/3 * 0,2954=0,0985 Podstawiając dane do powyższego wzoru, wskaźnik przedstawia się następująco: 0,0461 0,0985 Z powyższego wynika, że relacja lewej oraz prawej strony nierówności, wskazanej ww. art. 243 wyliczona dla uchwalanego budżetu na 2012 rok wyniosła 4,61% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku 9,85%. Analizując powyższe można stwierdzić, że jeśli przepisy art. 243 obowiązywałyby w dniu uchwalania budżetu na 2012 rok (zaczną obowiązywać przy uchwalaniu budżetu na 2014 rok) organ stanowiący, przy wyżej wymienionych parametrach, mógłby taki budżet uchwalić. II. USTALENIA OGÓLNE 1. Kierownictwo jednostki Przewodniczący Rady Gminy Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w Ozorkowie od dnia 2 grudnia 2010 roku pełni Andrzej Rogala (uchwała nr I/1/2010 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 2 grudnia 2010 roku). W kadencji Rady Gminy Przewodniczącym Rady Gminy w Ozorkowie był również Andrzej Rogala (uchwała nr I/1/2006 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 27 listopada 2006 roku). Wójt i jego zastępca Wójtem Gminy w Ozorkowie jest Władysław Sobolewski wybrany w wyborach bezpośrednich w dniu 21 listopada 2010 roku (Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010 roku). W poprzedniej kadencji Wójtem Gminy w Ozorkowie był również Władysław Sobolewski, co zostało potwierdzone zaświadczeniem Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 16 listopada 2006 roku. Zarządzeniem nr 24/2011 z dnia 10 stycznia 2011 roku Wójt Gminy w Ozorkowie powołał na stanowisko Zastępcy Wójta Grażynę Radwańską. Poprzednio funkcję Zastępcy Wójta pełnił Witold Jerzak, powołany na to stanowisko zarządzeniem nr 7/2006 Wójta Gminy Ozorków z dnia 7 grudnia Witold Jerzak został odwołany z pełnienia funkcji Zastępcy Wójta zarządzeniem nr 23/2011 Wójta Gminy Ozorków z dnia 10 stycznia 2011 roku. Skarbnik Gminy Skarbnikiem Gminy Ozorków jest Małgorzata Domańska powołana na to stanowisko uchwałą Rady Gminy w Ozorkowie nr IX/87/07 z dnia 28 czerwca 2007 roku. 8

9 Sekretarz Gminy Funkcję Sekretarza Gminy pełni Wojciech Brzeski, zatrudniony na ww. stanowisku na podstawie umowy o pracę z dnia 1 kwietnia 2011 roku. Poprzednio funkcję Sekretarza Gminy pełnił Zbigniew Lewandowski, powołany na to stanowisko uchwałą nr III/23/06 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 28 grudnia 2006 roku. Z wyżej wymienionym rozwiązano umowę o pracę dnia 21 stycznia 2011 roku. 2. Jednostki organizacyjne i prawnoorganizacyjne formy ich działalności Zgodnie z załącznikiem nr 3 do Statutu Gminy Ozorków jednostkami organizacyjnymi Gminy są: Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu instytucja kultury; Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu instytucja kultury; Przedszkole w Leśmierzu jednostka budżetowa; Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie jednostka budżetowa; Gminny Zespół Ośrodków Zdrowia Gminy Ozorków zakład opieki zdrowotnej; Zespół Szkół w Leśmierzu jednostka budżetowa; Zespół Szkół w Solcy Wielkiej jednostka budżetowa; Zespół Szkół w Modlnej jednostka budżetowa. Z dokumentacji przedstawionej kontrolującym wynika, że Rejestr Instytucji Kultury prowadzony jest przez Urząd Gminy w Ozorkowie. Zarówno dla Gminnego Ośrodka Kultury w Leśmierzu jak i Gminnej Biblioteki Publicznej w Leśmierzu prowadzona jest księga rejestrowa w podziale na cztery działy: [1] oznaczenie instytucji kultury, [2] organizacja instytucji kultury, [3] miejskie instytucje kultury, [4] połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury. Powyższy podział jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U poz. 189). 3. Unormowania wewnętrzne 3.1. Statut W okresie objętym kontrolą obowiązywał Statut Gminy Ozorków przyjęty uchwałą nr XII/85/03 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 29 października 2003 roku. Do powyższego Statutu zostały wprowadzone zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy W Ozorkowie: - nr XXV/247/08 z dnia 21 sierpnia 2008 roku; - nr XIV/140/12 z dnia 29 lutego 2012 roku; - nr XXV/247/12 z dnia 29 listopada 2012 roku. 9

10 3.2. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Ozorkowie wprowadzony zarządzeniem nr 99/2007 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 20 listopada 2007 roku. Do wspomnianego Regulaminu zostały wprowadzone zmiany następującymi zarządzeniami: nr 238/2009 z dnia 15 stycznia 2009 roku; nr 37/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku; nr 86/2011 z dnia 10 czerwca 2011 roku; nr 240/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku. Regulamin Organizacyjny określa między innymi: [1] zadania Urzędu, [2] organizację Urzędu, [3] zasady funkcjonowania Urzędu, [4] zakresy działania, uprawnienia i odpowiedzialność kierownictwa Urzędu, [5] zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk Urzędu, [6] zadania merytoryczne realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu, [7] zasady podpisywania Zarządzeń, pism i decyzji administracyjnych, [8] zasady organizacji i funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej. Zgodnie z wyżej wymienionym regulaminem, struktura organizacyjna Urzędu obejmuje następujące referaty i samodzielne stanowiska: Referat Finansowy, który obejmuje: [1] wymiar podatków, [2] księgowość podatkową, [3] księgowość budżetową, [4] ewidencję podatku VAT i środków trwałych, [5] kasę urzędu, Referat Administracyjno - Gospodarczy, Referat Gospodarki Komunalnej, Referat Ochrony Środowiska i Spraw Obywatelskich, Referat Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Gruntami, Referat Współpracy Europejskiej i Promocji Gminy, Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Radca Prawny, Stanowisko ds. Obsługi Rady Gminy i Jednostek Pomocniczych, Stanowisko ds. Organizacyjnych, Kadr i Ochrony Przyrody, Pełnomocnik ds. Niejawnych Zasady gospodarowania mieniem komunalnym Rada Gminy w Ozorkowie uchwałą nr XIII/124/07 z dnia 25 października 2007 roku wprowadziła zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 10

11 3.4. Instrukcja w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Zarządzeniem nr 48/2011 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 2 marca 2011 roku została wprowadzona w Urzędzie Gminy w Ozorkowie instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Wraz z wejściem w życie ww. zarządzenia traci moc zarządzenie nr 168/2008 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Ozorkowie instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 4. Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej (finansowej) 4.1. Unormowania w zakresie kontroli finansowej. Osoby odpowiedzialne. Przestrzeganie ustalonych procedur. W badanym okresie w kontrolowanej jednostce unormowania w zakresie kontroli wewnętrznej zawarte były w: zarządzeniu nr 19/2010 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia procedur kontroli oraz przeprowadzenia wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków; zarządzeniu nr 21/2010 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad i polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Ozorkowie. Powyższe zarządzenie zawiera następujące załączniki: [1] polityka rachunkowości Urzędu Gminy w Ozorkowie informacje ogólne, [2] określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, [3] metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego, [4] prowadzenie ksiąg rachunkowych, [5] zakładowy plan kont, [6] wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, [6] system ochrony danych, [7] ewidencja dochodów i wydatków budżetowych, [8] instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo księgowych, [9] instrukcja inwentaryzacyjna. Przedmiotowe zarządzenie zostało zmienione następującymi zarządzeniami Wójta Gminy w Ozorkowie: [1] nr 189/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku, [2] nr 235/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku, [3] nr 255/2012 z dnia 30 marca 2012 roku, [4] nr 271/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 roku, [5] nr 307/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku, [6] nr 319/2012 z dnia 13 sierpnia 2012 roku; w zarządzeniu nr 96/2011 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro dokonywanych w Urzędzie Gminy w Ozorkowie. Wraz z wejściem w życie powyższego zarządzenia utraciło moc zarządzenie nr 191/2008 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 1 października 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartości nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro dokonywanych w Urzędzie Gminy w Ozorkowie; 11

12 w zarządzeniu nr 18/2010 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Ozorkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Ozorków oraz zasad jej koordynacji. Z chwilą wejścia w życie wyżej wymienionego zarządzenia utraciło moc zarządzenie nr 222/2008 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 3 grudnia 2008 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej, pobierania i gromadzenia środków publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań w Urzędzie Gminy w Ozorkowie oraz zasady funkcjonowania kontroli instytucjonalnej przeprowadzanej w Urzędzie Gminy oraz podległych jednostkach organizacyjnych; Zasady organizacji i funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie Gminy w Ozorkowie zostały opisane w załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ozorkowie. Zgodnie z powyższym załącznikiem do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej upoważnieni są zastępca wójta oraz sekretarz w sprawach dotyczących funkcjonowania Urzędu Gminy lub wyznaczeni przez nich pracownicy. Natomiast Wójt sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej. Zgodnie z zarządzeniem Nr 18/2010 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Ozorkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Ozorków oraz zasad jej koordynacji kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy i jej jednostkach organizacyjnych sprawowana jest przez Wójta Gminy. Kontrolę zarządczą zewnętrzną i wewnętrzną sprawowaną przez Wójta wykonują również: [1] Zastępca Wójta, [2] Sekretarz Gminy, [3] Skarbnik Gminy, [4] kierownicy komórek organizacyjnych zgodnie z właściwością, [5] pracownicy Urzędu na polecenie zastępcy wójta, sekretarza gminy lub skarbnika gminy, [6] podmioty zewnętrzne na zasadzie zawarcia umowy cywilno prawnej, upoważnione do tego przez Wójta Gminy. Stosownie do treści 12 pkt 1 przedmiotowego zarządzenia w Urzędzie opracowywany jest roczny plan kontroli zawierający planowane czynności kontrolne. Harmonogram kontroli podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ozorków w 2010 roku został przyjęty zarządzeniem nr 411/2010 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 22 marca 2010 roku, harmonogram na rok 2011 przyjęto zarządzeniem nr 38/2011 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 31 stycznia 2011 roku. Natomiast zarządzeniem nr 229/2012 Wójta Gminy w Ozorkowie z dnia 2 stycznia 2012 roku przyjęto harmonogram przeprowadzenia kontroli zarządczej podległych jednostek organizacyjnych Gminy Ozorków na rok Skarbnikiem Gminy głównym księgowym, jak podano wyżej, jest Małgorzata Domańska, powołana na stanowisko uchwałą nr IX/87/07 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 28 czerwca 2007 roku. Z akt osobowych przedstawionych kontrolującym wynika, że wyżej wymieniona posiada kwalifikacje spełniające wymogi przewidziane dla zajmowanego stanowiska określone w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U nr 157 poz ze zm.). W kontrolowanej jednostce Skarbnik Gminy kieruje pracą Referatu Finansów. Na podstawie akt osobowych pracowników Wydziału Finansowego ustalono, że we wszystkich przypadkach sporządzone zostały indywidualne zakresy czynności. W aktach osobowych znajdują się zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności z podpisem pracownika o przyjęciu do wiadomości i ścisłego przestrzegania. Ponadto wskazane zostały osoby pełniące zastępstwa w okresie 12

13 nieobecności. Zadania powierzone pracownikom na podstawie zakresów czynności odpowiadają faktycznie wykonywanym czynnościom. Wójt jako kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości. Wójt nie skorzystał z uprawnień wynikających z art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U nr 152 poz ze zm.) i nie powierzył odpowiedzialności (w formie pisemnej) innej osobie np. Skarbnikowi Gminy. Przestrzeganie procedur kontroli wewnętrznej zostało szczegółowo omówione przy dokonywaniu czynności kontrolnych poszczególnych tematów. W zakresie przestrzegania omawianych procedur zbadano m.in. rozrachunki i roszczenia, wydatki poniesione na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne. Dodatkowo, weryfikacji poddano 20 faktur z miesiąca października 2011 roku. Na wybranej próbie stwierdzono, że wszystkie faktury, zgodnie z ustalonymi w jednostce procedurami obiegu i kontroli dokumentów księgowych, posiadały pieczęć z datą wpływu, zostały zweryfikowane pod względem merytorycznym przez uprawnionych do tych czynności pracowników, posiadały potwierdzenie dokonania kontroli formalnej i rachunkowej przez osoby do tej czynności upoważnione oraz zostały sprawdzone przez Skarbnika Gminy zgodnie z wymogami art. 54 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i zatwierdzone do zapłaty przez Wójta Gminy, Sekretarza Gminy bądź Skarbnika Gminy. Kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie wewnętrznej kontroli finansowej przeprowadzono w oparciu o test kontrolny stanowiący załącznik nr 2 do protokołu kontroli. 5. Kontrole zewnętrzne 5.1. Kontrole przeprowadzone przez RIO W dniach od dnia 7 października 2008 roku do dnia 5 grudnia 2008 roku kontrolę kompleksową gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Ozorków za lata i I półrocze 2008 roku przeprowadzili inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na podstawie upoważnienia prezesa RIO: WK-601-2/65/2008 z dnia 29 września 2008 roku. W wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Wójta Gminy w Ozorkowie Władysława Sobolewskiego pismem WK-602/14/2009 z dnia 11 marca 2009 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi przekazała do realizacji 21 zaleceń pokontrolnych. Informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych Wójt Gminy w Ozorkowie przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi pismem znak: FN.0911/1/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku. W dniach 19 kwietnia 2010 roku 30 kwietnia 2010 roku doraźną kontrolę finansową w zakresie udzielania zamówień publicznych przeprowadził inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi na podstawie upoważnienia prezesa RIO: WK-601-2/18/2010 z dnia 12 kwietnia 2010 roku. W odniesieniu do objętych kontrolą zagadnień nie stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym nie zachodziła potrzeba sformułowania wniosków pokontrolnych. 13

14 5.2. Kontrole przeprowadzone w zakresie gospodarki finansowej przez inne podmioty w latach Kontrola w sprawie umowy pożyczki na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy przeprowadzona w dniu 17 grudnia 2010 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kontrola wniosku o umorzenie pożyczki nr 53/OW/P/2007 przeprowadzona w dniu 19 stycznia 2012 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kontrola umowy pożyczki nr 57/OW/P/2011 przeprowadzona w dniu 17 lipca 2012 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kontrola wniosku o umorzenie pożyczki nr 29/OW/P/2007 przeprowadzona w dniu 2 października 2012 roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 6. Bank wykonujący obsługę bankową jednostki 6.1. Wybór banku Obsługę bankową i prowadzenie rachunków bankowych budżetu Gminy Ozorków oraz rachunków jednostki (jako UG) prowadzi Bank Spółdzielczy w Ozorkowie wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi pod numerem KRS W okresie objętym kontrolą obowiązywały umowy o prowadzenie sześciu rachunków bankowych, z których pięć zawarto w dniu 23 grudnia 2010 roku na czas określony od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, natomiast jedna zawarta została w dniu 16 marca 2011 roku również na ww. czas określony. Umowy zawarte zostały oddzielnie na każdy z rachunków, stosownie do umowy GK.342/29/10 z dnia 15 grudnia 2010 roku. W oparciu o postanowienia art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, umowy z BS zawarte zostały w rezultacie wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z listopada 2010 roku. Zgodnie z przedstawioną dokumentacją przetargu nieograniczonego na Obsługę bankową budżetu Gminy Ozorków złożona została jedna oferta, w wyniku czego w dniu 15 grudnia 2010 roku zawarta została z Bankiem Spółdzielczym w Ozorkowie umowa nr GK.342/29/10. Przedmiotem umowy, obowiązującej w okresie od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2014 roku, było otwieranie przez Bank w ramach przedmiotowej umowy rachunków bankowych i prowadzenie ich obsługi. Umowa podstawowa, jak i umowy do poszczególnych rachunków bankowych, podpisane zostały ze strony Gminy przez Wójta Gminy w Ozorkowie Władysława Sobolewskiego oraz Skarbnika Gminy Małgorzatę Domańską 6.2. Rachunki bankowe Rachunki bankowe według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku i 31 grudnia 2011 roku, oraz na koniec I półrocza 2012 roku przestawiały się w sposób następujący: 14

15 L.p. Nazwa konta Stan środków na Stan środków na Stan środków na Symbol konta księgow ego 1. Rachunek bieżący DOCHODY , , , Rachunek bieżący WYDATKI , Rachunek BUDŻETU , , , Rachunek ZFŚS 189, , , Rachunek sum depozytowych , , , Rachunek kształcenie młodocianych Wymienione stany środków na rachunkach bankowych są zgodne ze stanami wynikającymi z potwierdzenia sald na dzień 31 grudnia 2010 roku, na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 30 czerwca 2012 roku wystawionymi przez Bank Spółdzielczy w Ozorkowie, oraz z poszczególnymi kontami księgowymi wykazanymi w zestawieniu obrotów i sald. 7. Kredyty, pożyczki, obligacje, poręczenia, akcje i udziały 7.1. Zaciągnięte kredyty i pożyczki 2011 rok Uchwałą budżetową na rok 2011 (III/16/10 Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2010 roku) Rada Gminy w Ozorkowie ustaliła planowany deficyt budżetu gminy na 2011 rok w wysokości ,00 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Natomiast przychody budżetu ustalone zostały na poziomie ,00 zł, które miały pochodzić w kwocie ,00 zł z kredytu i ,00 zł z pożyczki WFOŚiGW. Określona kwota przychodów przeznaczona miała zostać na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie ,00 zł, oraz na planowane rozchody w wysokości ,00 zł. Rada Gminy w Ozorkowie na rok budżetowy 2011 ustaliła limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł; na finansowanie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości ,00 zł. Tym samym Rada upoważniła Wójta Gminy Ozorków do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, oraz lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. Uchwałą nr XIII/135/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ozorków na 2012 rok Rada Gminy w Ozorkowie ustaliła planowany deficyt budżetu gminy w wysokości ,00 zł, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Jednocześnie określono planowane przychody budżetu w kwocie ,92 zł pochodzące z pożyczek i kredytów długoterminowych przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu ( ,00 zł), oraz na pokrycie planowanych rozchodów w wysokości ,92 zł. Kwota rozchodów dotyczyła spłaty pożyczek z WFOŚiGW w wysokości ,92 zł, oraz spłaty kredytów zaciągniętych w bankach w wysokości ,00 zł. W przypadku roku 2012 Rada Gminy w Ozorkowie upoważniła Wójta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 15

16 Nazwa podmiotu lub banku udzielającego kredytu lub pożyczki deficytu budżetu do wysokości ,00 zł, a także do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. Jednocześnie określiła limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł, oraz na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości ,92 zł. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art.89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) W 2011 roku jednostka kontrolowana zaciągnęła jeden kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie na kwotę ogółem ,40 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu ,00 zł. W tym samym roku zaciągnięta została przez jednostkę pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie ,00 zł. Wymienione zobowiązania przedstawiono w poniższej tabeli: Nr umowy z dnia Kwota pożyczki lub kredytu Przeznaczenie Okres spłaty Wysokość raty kredytu i data jego uruchomienia Bank Spółdzielczy w Ozorkowie WFOŚiGW w Łodzi B/436/2011 z dnia /OW/P/2011 z dnia Aneks nr 1 z dnia ,00 (ogółem wysokość kredytu ,40) ,00 Zmiana wysokości do ,00 Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z planowanymi inwestycjami gminnymi w 2011 roku ( ,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ( ,40 zł) Na dofinansowanie w roku 2011 zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków rozproszonych na terenie Gminy od do od do ,00 I transza II transza III transza IV transza V transza VI transza VII transza VIII transza Data uruchomienia: , ,00 Spłata od co trzy miesiące. Wysokość rat: I rata ,52 II-XII ,70 XIII rata ,78 XIV-XXI ,00 Uchwała organu stanowiącego 7 IV/40/11 RG z dnia do wysokości ,40 Uchwała RIO 77/2010 z dnia Deficyt wg uchwały budżetowej ,00 i info. Skarbnika IV/39/11 RG z do kwoty dofinansowanie w 2011 roku wymienionego zadania Uchwała RIO 78/2010 z dnia do kwoty Deficyt wg uchwały VI/69/11 z dnia ,00 i info. Skarbnika XIII/136/11 RG z do kwoty dofinansowanie w roku 2012 wymienionego zadania. XIV/151/12 RG z do kwoty

17 Bank Spółdzielczy w Ozorkowie WFOŚiGW w Łodzi B/749/2012 z dnia /GW/P/2012 z dnia ,00 (ogółem wysokość kredytu ,92) ,00 Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z planowanymi inwestycjami gminnymi w 2012 roku ( ,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ( ,92 zł) Na dofinansowanie w roku 2012 zadania inwestycyjnego pn. Wymiana sieci wodociągowej azbestowo-cementowej w miejscowości Czerchów na terenie Gminy Ozorków ,45 I transza II transza III transza IV transza V transza VI transza Data uruchomienia: Spłata od co trzy kwartały. Wysokość rat: I rata 9.312,58 II-XIV 9.312,59 XV-XIX 8.691,75 Z powyższego zestawienia wynika, że w 2011 roku Gmina Ozorków zawarła umowy o zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczki na kwotę ,40 zł z czego na planowane sfinansowanie deficytu kwotę ,00 zł. Jednakże faktyczny stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 roku z tytułu zawartych w 2011 roku umów wyniósł ,40 zł i wynikał z poszczególnych transzy przekazanych przez Bank Spółdzielczy i WFOŚiGW. Analiza wpływu transz wykazała, że środki pochodzące z kredytu zawartego w BS w Ozorkowie wpłynęły w kwocie ,40 zł zgodnie z kwotą wynikającą z umowy kredytowej, natomiast środki pochodzące z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW wpłynęły w kwocie ,00 zł, tj. mniejszej od kwoty wynikającej z umowy nr 57/OW/P/2011 o ,00 zł. Zmniejszenie kwoty pożyczki wynikało bezpośrednio z realizacją inwestycji, na którą pożyczka została udzielona. Wykonawca zadania w dniu 22 grudnia 2011 roku wystawił fakturę VAT nr 62 na kwotę ,00 zł za wykonanie przedmiotu umowy nr OS.26/2011 z dnia 2 grudnia 2011 roku i aneksu nr 1 z dnia 9 grudnia 2011 roku w oparciu o odbiór częściowy robót dokonany w dniu 22 grudnia 2011 (14 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków). Faktura wystawiona została z terminem zapłaty 30 dni. Zapłata nastąpiła w dniu 30 grudnia 2011 roku. Faktura przedstawiona została do WFOŚiGW w dniu 29 grudnia Wysokość zaciągniętych w 2011 roku pożyczek i kredytów ( ,40 zł) mieściła się w limicie zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów, określonym przez Radę Gminy w uchwale budżetowej na rok 2011 stanowiącym kwotę ,00 zł. Zobowiązania wynikające z zawartych w 2012 roku umów, na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, wynosiły ,92 zł. Jednakże suma zaciągniętych w 2012 roku zobowiązań stanowiła kwotę ,92 zł i wynikała z podpisanego w dniu 11 maja 2012 Uchwała RIO I/66/2012 z dnia 28 marca 2012 do kwoty XIII/137/11 RG z do wysokości ,92 Uchwała RIO I/64/2012 z dnia do kwoty ,92 Deficyt budżetowy wg uchwały XVIII/185/12 z dnia ,00 i info. Skarbnika XIII/136/11 RM z do wysokości ,00 Uchwała RIO I/65/2012 z dnia 28 marca 2012 do wysokości ,00 17

18 roku aneksu nr 1 do umowy nr 57/OW/P/2011 powodując tym samym zwiększenie zaciągniętej w 2011 roku pożyczki o kwotę ,00 zł, tj. do kwoty ,00 zł. Powyższe zobowiązania w kwocie ogółem ,92 zł nie przekroczyły limitu zobowiązań określonych w uchwale budżetowej na rok 2012 wskazanego na wymienione cele ( ,92 zł). Kredyt, jak i pożyczki, zaciągnięte zostały za zgodą Rady Gminy w Ozorkowie w określonych uchwałach wymienionych ww. tabeli, oraz przy pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Wykazany w powyższym zestawieniu kredyt udzielony został Gminie Ozorków przez Bank Spółdzielczy w Ozorkowie na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego. W oparciu o uchwałę Rady Gminy w Ozorkowie z dnia 22 lutego 2011 roku (IV/40/2011) dot. zaciągnięcia w 2011 roku kredytu bankowego długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Ozorków oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości ,40 zł, oraz uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 marca 2011 roku (77/2011) dot. możliwości sfinansowania planowanego w 2011 roku deficytu Gminy Ozorków, sporządzona została w dniu 7 kwietnia 2011 roku szacowana wartość zamówienia przy kredycie w wysokości ,40 zł, która wynosiła ,00 zł (wartość odsetek i prowizji), natomiast całkowity koszt kredytu ,40 zł ( ,00 : 3,839 zł/1 ). W dniu 13 kwietnia 2011 roku Wójt Gminy Ozorków podpisał ogłoszenie o zamówieniu na udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości ,40 zł, oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości ,40 zł. Zarządzeniem nr 125/2008 z dnia 11 lutego 2008 roku Wójt Gminy w Ozorkowie powołał stałą Komisję Przetargową ds. Zamówień Publicznych udzielanych przez Gminę Ozorków i zatwierdził regulamin pracy Komisji Przetargowej. Wyboru banku w celu zaciągnięcia kredytu dokonano w oparciu o postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, na podstawie art wymienionej ustawy. Przedmiotem zamówienia było zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości ,40 zł, którego realizacja miała nastąpić w okresie od 31 marca 2012 roku do 31 grudnia 2015 roku. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr z dnia 13 kwietnia 2011, wywieszone na tablicy ogłoszeń w dniach od 13 kwietnia 2011 do 21 kwietnia 2011 roku (tj. 8 dni), oraz zamieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy w Ozorkowie w dniu 13 kwietnia 2011 roku. Do upływu terminu składania ofert (21 kwietnia 2011 roku, godz ) złożona została 1 oferta, która spełniała wymagane warunki udziału w postępowaniu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 kwietnia 2011 roku o godz. 9 10, co było zgodne z terminem wskazanym w SIWZ. Kryterium wyboru ofert stanowiła cena 100%. Złożona oferta określała wykonanie zamówienia za cenę: [1] ,21 zł (100 pkt). W dniu 21 kwietnia 2011 roku członkowie Komisji Przetargowej, Wójt Gminy w Ozorkowie, Skarbnik Gminy, oraz inne osoby biorące udział w przygotowaniu postępowania o zamówieniu, złożyli oświadczenia stosownie do art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 22 kwietnia 2011 roku sporządzone zostało zawiadomienie o wyborze oferty zgodnie, z którym wybrana została oferta nr 1 złożona przez Bank Spółdzielczy w 18

19 Ozorkowie. W tym samym dniu do jedynego uczestnika postępowania wysłano informację o wyborze oferty, określając jednocześnie termin zawarcia umowy. Termin podpisania umowy określono na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyniku powyższego w dniu 29 kwietnia 2011 roku z wymienionym bankiem zawarta została umowa ujęta w powyższym zestawieniu. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ukazało się w Biuletynie UZP w dniu 5 maja 2011 roku ( ). Rozpoczęcie spłaty ww. zobowiązania ustalone zostało na marzec 2012 roku. Zawarta w 2011 roku umowa kredytu na kwotę ,40 zł podpisana została przez Wójta Gminy Władysława Sobolewskiego z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Małgorzaty Domańskiej. Wymieniona w tabeli uchwała Rady Gminy w Ozorkowie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego została pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi. Wpływ kredytu w kwocie ogółem ,40 zł nastąpił w ośmiu transzach w okresie od 29 kwietnia 2011 roku do 29 grudnia 2011 roku zgodnie z zawartą umową, oraz z harmonogramem wynikającym z SIWZ. Wpływ poszczególnych transz kredytu zaewidencjonowany został po stronie Wn konta i po stronie Ma konta Z powyższego wynika, że kwota ogółem zaciągniętych w 2011 roku zobowiązań, z tytułu kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych, oraz pożyczki na zadanie inwestycyjne, wyniosła ,40 zł. Rozpoczęcie spłaty ww. zobowiązań ustalone zostało na rok Z analizy powyższego zestawienia wynika, iż wykonanie przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek w roku 2011 zamknęło się kwotą ,40 zł pochodzącą z jednego kredytu długoterminowego przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją inwestycyjnych zadań Gminy Ozorków w 2011 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Różnica wynikająca z przychodów planowanych a wykonanych (45.020,00 zł) wynika z faktu, iż jednostka kontrolowana zaplanowała w 2011 roku przychody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ,00 zł w związku z podpisaną umową na pożyczkę inwestycyjną, jednakże środki z wymienionej pożyczki uruchomione zostały w 2011 roku w kwocie ,00 zł. Natomiast uruchomienie pozostałej kwoty wraz z kwotą powiększoną o zawarty aneks nr 1 z dnia 11 maja 2012 roku nastąpiło w roku 2012, w którym jednostka kontrolowana wykorzystała środki pochodzące z zawartej umowy w kwocie ,00 zł. Łączna kwota wyniosła ,00 zł. Wpływ kredytu jak zostało wcześniej wskazane został zaewidencjonowany po stronie Wn konta 133 i po stronie Ma konta 134 Kredyty bankowe, natomiast transze pożyczki z WFOŚiGW w kwocie ogółem pożyczki ,00 zł ujęty został po stronie Wn konta i Ma konta Konto 134 i 260, zarówno syntetyczne jak i analityczne, prowadzone było w systemie komputerowym. Na podstawie uchwał Rady Gminy w Ozorkowie w zakresie zmian w budżecie Gminy ustalono stan planowanego deficytu budżetu Gminy na dzień podjęcia uchwał wyrażających zgodę na zaciągnięcie ww. kredytu i pożyczki, oraz plan deficytu przypadający na okres zawarcia umów wyszczególnionych w ww. tabeli, co przedstawiało się następująco: 19

20 dot. umowy kredytu długoterminowego nr B/436/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w kwocie ,40 zł, z czego na pokrycie planowanego deficytu ,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,40 zł: na dzień podjęcia uchwały o kredycie tj. 22 lutego 2011 roku oraz na dzień zawarcia umowy kredytowej deficyt wynosił tyle samo, tj ,00 zł (uchwała budżetowa na rok 2011 nr III/16/10 z 30 grudnia 2010 roku), dot. umowy pożyczki nr 57/OW/P/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku w wysokości ,00 zł (2011 rok) następnie zmienionej do kwoty ,00 zł (2012 rok). Przekazanie transz na rachunek jednostki kontrolowanej nastąpiło w okresie grudzień 2011 sierpień W trakcie 2011 i 2012 roku podjęto kilka uchwał o wysokości pożyczki: uchwała nr IV/39/11 z 22 lutego 2011 roku pożyczka dot. finansowania zadania roku 2011: ,00 zł deficyt na 22 lutego 2011 roku wynosił ,00 zł (uchwała budżetowa na rok 2011 nr III/16/10 z 30 grudnia 2010 roku), natomiast na dzień zawarcia umowy tj. 13 grudnia 2011 roku deficyt planowany ustalony został na poziomie ,00 zł (uchwała nr VI/71/11 z dnia 3 czerwca 2011 roku) i pokryty miał zostać przychodami pochodzącymi z przedmiotowej pożyczki w kwocie ,00 zł, wolnymi środkami w wysokości ,00 zł oraz kredytem ,00 zł, uchwała nr XIII/136/11 z 30 grudnia 2011 roku dotycząca finansowania zadania inwestycyjnego w roku 2012: ,00 zł deficyt planowany na rok 2012 wynosił ,00 zł (uchwała budżetowa na rok 2012 nr XIII/135/11 z 30 grudnia 2010 roku), uchwała nr XIV/151/12 z 29 lutego 2012 roku dotycząca finansowania zadania inwestycyjnego w roku 2012: ,00 zł deficyt na 29 lutego 2012 roku wynosił ,00 zł (uchwała nr XIV/157/12 z dnia 29 lutego 2012 roku) natomiast na dzień podpisania aneksu nr 1 do przedmiotowej umowy, tj. na dzień 11 maja 2012 roku deficyt wynosił ,00 zł (uchwała nr XVII/173/12 z dnia 30 kwietnia 2012 roku), dot. umowy kredytu długoterminowego nr B/749/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w kwocie ,92 zł, z czego na pokrycie planowanego deficytu ,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,92 zł: na dzień podjęcia uchwały o kredycie tj. 30 grudnia 2011 roku planowany deficyt na rok 2012 wynosił ,00 zł (uchwała budżetowa na rok 2012 nr XIII/135/11 z 30 grudnia 2010 roku), natomiast na dzień zawarcia umowy kredytowej, tj. 25 czerwca 2012 roku deficyt wynosił ,00 zł (uchwała nr XVIII/185/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku) i pokryty miał zostać przychodami pochodzącymi z przedmiotowego kredytu w kwocie ,00 zł, wolnymi środkami w wysokości ,00 zł oraz pożyczkami WFOŚiGW w wysokości ,00 zł, dot. umowy pożyczki nr 285/GW/P/2013 z dnia 4 września 2012 roku w kwocie ,00 zł. Deficyt na dzień podjęcia uchwały o pożyczce, tj. 30 grudnia 2011 roku wynosił ,00 zł (uchwała budżetowa na rok 2012 nr XIII/135/11 z 30 grudnia 2010 roku), natomiast na dzień zawarcia umowy z WFOŚiGW ustalony został w kwocie ,00 zł (uchwała nr XVIII/185/12 z dnia 6 czerwca 2012 roku). 20

21 Nazwa podmiotu lub banku udzielającego kredytu lub pożyczki Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (art.89 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) Gmina Ozorków w roku 2011 zaciągnęła jeden kredyt w kwocie ogółem ,40 zł, z czego kwota ,40 zł przeznaczona była na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Podobnie w roku 2012, gdzie zaciągnięty został kredyt w wysokości ,92 zł, natomiast na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przeznaczona została kwota ,92 zł. Wymienione kredyty wyspecyfikowane zostały w poniższej tabeli: Nr umowy z dnia Kwota pożyczki lub kredytu Przeznaczenie Okres spłaty Wysokość raty kredytu i data jego uruchomienia Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Bank Spółdzielczy w Ozorkowie B/436/2011 z dnia B/749/2012 z dnia , ,92 Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z planowanymi inwestycjami gminnymi w 2011 roku ( ,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ( ,40 zł) Na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z planowanymi inwestycjami gminnymi w 2012 roku ( ,00 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ( ,92 zł) ,00 I transza II transza III transza IV transza V transza VI transza VII transza VIII transza ,45 I transza II transza III transza IV transza V transza VI transza Wymienione kredyty opisane zostały w części dotyczącej zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art.89 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) Gmina Ozorków w 2010 roku zaciągnęła kredyt w wysokości ,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t., który przedstawiony został w poniższej tabeli: Uchwała organu stanowiącego 7 IV/40/11 RM z dnia XIII/137/11 RM z dnia Nazwa podmiotu lub banku udzielającego kredytu lub pożyczki Nr umowy z dnia Kwota pożyczki lub kredytu Przeznaczenie Okres spłaty Wysokość raty kredytu i data jego uruchomienia Bank Spółdzielczy w Ozorkowie Umowa o kredyt w rachunku bieżącym B/832/2010 z dnia ,00 Na wydatki bieżące i majątkowe Uchwała organu stanowiącego 7 XLV/455/10 RM z dnia Natomiast w latach jednostka kontrolowana nie korzystała kredytów określonych w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, co potwierdzili w oświadczeniu z dnia 30 stycznia 2013 roku Wójt Gminy Władysław Sobolewski i Skarbnik Gminy Małgorzata Domańska. 21

PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KOMPLEKSOWEJ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Termin kontroli: Kontrolujący: Gmina Aleksandrów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 z wykonania budżetu za 2012 rok SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 marca 2013 r. Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 z wykonania budżetu za 2011 rok. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2011 rok. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa@warszawa.rio.gov.pl WK.0921.5.2014 Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 16/S/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 roku. uchwalił, co następuje:

Uchwała Nr 16/S/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 roku. uchwalił, co następuje: Uchwała Nr 16/S/2017 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017 roku. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r.

Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r. Uchwała Nr 2 ) L l3/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Trzebiechów: kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

L:~~ Regionalna Izba Obrachunkowa. Zespół we Włocławku. Pan Marek Błaszkiewicz Burmistrz Miasta Ry p i n. w K PI JE

L:~~ Regionalna Izba Obrachunkowa. Zespół we Włocławku. Pan Marek Błaszkiewicz Burmistrz Miasta Ry p i n. w K PI JE Regionalna Izba Obrachunkowa w BYDGOSZCZY Zespół we Włocławku ul. Brzeska 6 87-800 W ł o c ł a wek L:~~ -r Włocławek, dnia 14.12.2009 r. RIO/NW-0053-277 /278 /1Io/f/09 UR7~ MIEJ KI w K PI JE Data 1 5.

Bardziej szczegółowo

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew

Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew Łódź, dnia 31 października 2014 roku Pan RYSZARD TOMASZ NOWAKOWSKI Wójt Gminy Parzęczew WK 602/48/2014 Na podstawie art.9 ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 22 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 21 stycznia 2015 r. Poz. 233 UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 22 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa Gminy Świdnica na rok 2015

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY NIEBORÓW. z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XXVIII/127/2016 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCBW ALA Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku

UCBW ALA Nr Wa Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku UCBW ALA Nr Wa.243.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie: opmn o możliwości spłaty przez Gminę Leoncin kredytu długoterminowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Kostrzyn nad Odrą, 5 sierpnia 2010r. Wg rozdzielnika Znak sprawy: ZP -341/21/2010 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego n realizację usługi pn.: Udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 Warszawa 2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich IV. Wskaźniki dla gmin

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki. z dnia 25 września 2014 r. Uchwała Nr XLI/351/14 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2014 2021. Na podstawie art. 226, art. 227

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 475/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ogrodzieniec na lata

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 marca 2007 r. Nr 70 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 744 Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Wądroże Wielkie na rok

Bardziej szczegółowo

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UG. 2710/21/14 Jarosław, dnia 20.11.2014 r. W Y J A Ś N I E N I A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. Uchwała Nr 214/XXXIV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 2022 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata

UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata UCHWAŁA NR XXII/174/2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnica na lata 2013-2022. Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

USTAWA. z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Projekt z dnia 11 kwietnia 2017 r. USTAWA z dnia.2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata

z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata Zarządzenie nr FN.0050.16.2016 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2016-2026 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok

Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 282 UCHWAŁA NR II/20/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 30 grudnia 2014 r. uchwała budżetowa na 2015 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 149/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karczew Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR LI/282/2014

U C H W A Ł A NR LI/282/2014 U C H W A Ł A NR LI/282/2014 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/238/2013 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata . Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... O autorach...

Spis treści. Przedmowa... O autorach... Przedmowa... O autorach... XIII XVII Rozdział I. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok (Piotr Walczak)... 1 1. Podstawa prawna uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej... 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 15 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lutego 2017 r. Poz. 1004 UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXII/273/16 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 15 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano, Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2014 r. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gaworzyce Uwagi ogólne: Opracowując wieloletnią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 31 marca 2016r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XXI/558/16 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 31 marca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art. 228 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3.

2. 1. Wydatki budżetu w łącznej kwocie ,32 zł, jak w załączniku nr 2 oraz w załączniku nr 3. Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2017 Nr XXXV/303/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. projekt Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU

I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU I N F O R M A C J A O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2005 ROKU Na dzień 30 września 2005 roku zadłużenie gminy Rawicz z tytułu podpisanych umów pożyczek wynosi 7.125.000 zł. W czwartym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r.

Wykonanie. Strona 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/397/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015r. Wykonanie Plan 3 kw. Przew. wykonanie Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 2019 1 Dochody ogółem

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2020 Powiatu Ostródzkiego. Wieloletnią prognozę finansową przyjęto na lata 2012-2020, natomiast prognozę spłaty długu przyjęto

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

RIO. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Warszawa, dnia r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. SO-Wa

RIO. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Warszawa, dnia r. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna. SO-Wa i jti L Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a, OO-564 Warszawa tel. (22) 628 28 62; 628 78 42 e-mail: warszawa(2warszawa. rio. oy. p1 RIO WARSZAWIE Warszawa, dnia 28.04.2014 r. SO-Wa.0031.166.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 1760 UCHWAŁA NR 163/XXIII/2016 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2017

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/15 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 września 2015 r. OBJAŚNIENIA Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia IRG.271.27.01.2015 Łęczna, 18.11.2015 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ Urząd Gminy 42-360 Poraj ul. Jasna 21 Poraj dnia 01.09.2015 Nr.GK.271. 3.2015 Wykonawcy Wyjaśnienie treści SIWZ Dot. przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata

Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2012-2034 Wprowadzenie Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Solec Kujawski została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł

- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych w kwocie 5 705 222,00 zł - przychody z tytułu kredytów w kwocie 5 561 613,00 zł INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA OKRES PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2011 ROKU Wieloletnia prognoza finansowa gminy Ząbkowice Śląskie została

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r.

Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. Zarządzenie Nr 116/10 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 09.12.2010 r. w sprawie: wykonania zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 grudnia 2010 roku. Na podstawie art. 31

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 UCHWAŁA RADY GMINY LEGNICKIE POLE NR XXIII/138/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2014 rok dochody przyjęto z 5,9 % spadkiem w stosunku do 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Wydminy ul. Grunwaldzka 74 11-510 Wydminy. Uczestnicy postępowania: Wydminy, 23.07.2013r.

Zamawiający: Gmina Wydminy ul. Grunwaldzka 74 11-510 Wydminy. Uczestnicy postępowania: Wydminy, 23.07.2013r. Zamawiający: Gmina Wydminy ul. Grunwaldzka 74 11-510 Wydminy Wydminy, 23.07.2013r. Uczestnicy postępowania: INFORMACJA: Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego numerem postępowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014

ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 ZARZĄD Powiatu Średzkiego OP.272.4.2014 Dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.424.981 zł. Odpowiedzi Zamawiającego z dnia 25.07.2014 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku Uchwała Nr XXXV/205/2013 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2019 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2011 roku

UCHWAŁA Nr IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. UCHWAŁA Nr IX/52/11 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 maja 2011 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarządzenie Nr 0050.51.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1) Gmina Góra Kalwaria z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 22.03.2005 r do 04.04.2005 r. Lędziny 04.04.2005 r Protokół nr II/2005 kontroli przeprowadzonej w instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą w Lędzinach, ul. Lędzińska 86. Kontrolę przeprowadziła inspektor

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok

Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Uchwała Budżetowa Gminy Mieroszów na 2015 rok Nr / /.. Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia. - projekt- Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 598 UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BŁONIE NA ROK 2017 Nr XXV/223/16 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 12 grudnia 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: riokrak@kr.onet.pl (0-12) 422-59-73 WK-6005-14/04 Kraków, 2004-03-22 Pan Grzegorz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r.

Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 3 czerwca 2015 r. Poz. 2230 UCHWAŁA NR IX/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W TRZCIŃSKU-ZDROJU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa

Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Analiza potencjalnych możliwości finansowania planowanych inwestycji przez JST tworzące partnerstwa Założenia budowanej bazy danych Jan Maciej Czajkowski Związek Miast Polskich Koncepcja i cel budowy bazy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 maja 2014 r. Poz. 2490 UCHWAŁA NR LV/356/2013 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Wołów na 2014 rok

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok Projekt z dnia 18 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... 2014/021484 Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KOSZALINA NA LATA 2013-2032 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV / / 2013 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2013 roku Lp. Wyszczególnienie 2013 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna

Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna WK-60.34.2013.524.2014 Kielce, 4 lutego 2014 r. Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko Kamienna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 1 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Termin kontroli: Kontrolujący (imię, nazwisko, stanowisko

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2013-10

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku

- PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia roku - PROJEKT - UCHWAŁA NR.../.../14 Rady Gminy Damnica z dnia... 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i lit. i, art. 61 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata

UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata UCHWAŁA Nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Tarnówka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnówka na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo