Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy"

Transkrypt

1 Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Nr 2, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ISSN Jarosław Szreder* 1 Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy Wstęp Przemiany ustrojowe w Polsce dokonane w ostatnich latach w sferze administracji publicznej sprowadzały się m.in. do decentralizacji zarządzania państwem, a takŝe sprawniejszego i przyjaznego funkcjonowania państwa. Jako jeden z priorytetów tych zmian przyjęto scedowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności na tworzące się podmioty samorządowe. Ukształtowana ostatecznie struktura samorządów terytorialnych, wraz z innymi ustawami kompetencyjnymi, jednoznacznie określiła zadania dla poszczególnych szczebli samorządowych. W wyodrębnionej strukturze ustrojowej, samorządy wojewódzkie odpowiedzialne są, między innymi za rozwój regionów, tworząc dla nich określone programy rozwojowe. Powiaty przede wszystkim za pomoc bezrobotnym i lokalny rynek pracy. Gminy natomiast m.in. za rozwój przestrzeni oraz infrastruktury na obszarze swojego funkcjonowania. Samorządy gminne dzięki swoim uprawnieniom wynikającym z ustawowo przypisanych im zadań, mają znaczący wpływ na aktywność inwestycyjną na swoim obszarze. W niniejszym artykule przedstawiono przykład planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Na jego sukces będą się składać określone działania gminy oraz inwestorów prywatnych. O ile cele inwestorów prywatnych są jasne, to pojawia się wiele wątpliwości ze strony gminy, dotyczących zasadności, sensowności, a takŝe opłacalności przedsięwzięcia. W zawiązku z powyŝszym, celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie moŝliwości oceny przedsięwzięcia z punktu widzenia interesów gminy, potwierdzających zasadność jego realizacji. W artykule przedstawiono zatem, oprócz charakterystyki zamierzenia inwestycyjnego, przykład analizy pomiaru sukcesu jednostki samorządu gminnego dzięki sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 dla określonego obszaru. W badaniach wykorzystano metody obserwacji uczestniczącej, analizę dokumentacji przedsięwzięcia i aktów prawnych, a takŝe własne doświadczenia zawodowe autora. 1. Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego Istotą przedsięwzięcia jest przekształcenie strukturalne gruntów rolniczych (odłogowanych) dotychczas nie wykorzystywanych w celach komercyjnych, a atrakcyjnych inwestycyjnie. Potencjalna atrakcyjność (dla turystyki i mieszkalnictwa) terenu przewidzianego do przekształcenia wynika przede wszystkim z jego połoŝenia w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego oraz Słowińskiego Parku Narodowego 3 (widok na wydmy ruchome). Obszar terenu to 9,68 ha i stanowi on własność prywatnych inwestorów. Teren planowanej inwestycji nie posiada mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy 4 teren przewidziany jest pod działalność rolniczą. W chwili obecnej jest odłogowany. Planuje się inwestycję polegającą na przygotowaniu oferty terenowej dla inwestorów, których celem jest budowa domów całorocznych, domów wykorzystywanych w letnim sezonie turystycznym, rezydencji, obiektów infrastruktury turystycznej (pensjonaty). Celem inwestycji jest zatem stworzenie moŝliwości wybudowania nowego osiedla mieszkalno - turystycznego. W skład inwestycji wchodzą następujące zadania: *Doktor, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, 2 W dalszej części artykułu dla określenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uŝywa się skrótu - mpzp 3 W dalszej części artykułu dla określenia Słowińskiego Parku Narodowego uŝywa się skrótu - SPN 4 W dalszej części artykułu dla określenia studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy uŝywa się skrótu - studium 1

2 zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju w zakresie obszaru inwestycji, przygotowanie i uchwalenie nowego mpzp dla obszaru inwestycji, budowa niezbędnych elementów infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz drogowej. 2. Źródła finansowania przedsięwzięcia Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koszty sporządzenia studium oraz jego zmiany, a takŝe koszty sporządzenia planu miejscowego obciąŝają budŝet gminy 5. Dla wielu gmin, w tym przede wszystkim wiejskich, koszty sporządzenia tych dokumentów stanowią duŝe obciąŝenie finansowe i często z tego właśnie powodu wiele przedsięwzięć inwestycyjnych na ich terenach nie jest realizowanych. Zarządzający gminami nie dostrzegają, lub nie chcą dostrzegać potencjalnych korzyści ekonomicznych i społecznych płynących z uchwalenia nowych mpzp, zasłaniając się właśnie kosztem ich przygotowania. Często praktykowanymi formami rozwiązania problemu finansowania mpzp są: darowizny inwestorów na ściśle określony cel w gminie; inwestor prywatny (czytaj: właściciel gruntu nie moŝe finansować mpzp sporządzanego dla siebie), częściowe finansowanie sporządzenia mpzp przez inwestora. Innym nowatorskim rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie przepisów ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym 6. W tym przypadku gmina po przeprowadzeniu analiz wynikających z ustawy zleca partnerowi prywatnemu opracowanie mpzp. Partner prywatny z kolei w kooperacji z wykonawcami przygotowuje mpzp. W planowanym przedsięwzięciu przyjęto formułę częściowego finansowania określonych prac przez inwestorów prywatnych. Inwestorzy na własny koszt dla realizacji innych opracowań zlecili sporządzenie: aktualizacji mapy zasadniczej dla przedmiotowego obszaru, która w zupełności zaspokajać będzie wymagania w zakresie podkładu mapowego dla sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, badań geotechnicznych gruntu, które wyczerpywać będą równieŝ potrzeby zespołu projektantów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie informacji o właściwościach gruntu w przedmiotowym obszarze 7. Opracowania powyŝsze istotnie wpływają na koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowanie niniejszych opracowań jest zazwyczaj znacznym obciąŝeniem budŝetu gminy. W tym przypadku gmina uniknie konieczności poniesienia kosztów związanych z realizacją tych opracowań. Tablica 1. Podmioty finansujące przedsięwzięcie L.p. Rodzaj zadania Podmiot finansujący Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i opracowań dla zmiany studium oraz mpzp Zlecenie, przeprowadzenie procedury i uchwalenie zmiany studium w zakresie obszaru inwestycji Zlecenie, przeprowadzenie procedury i uchwalenie mpzp dla obszaru inwestycji Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej Inwestorzy Gmina Gmina Z uwagi na fakt, iŝ obszar po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w całości stanowić będzie teren prywatny koszty budowy 5 Art. 13 pkt. 1 oraz art. 21 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 6 Ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420) 7 Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2

3 infrastruktury będą leŝeć po stronie inwestorów. Źródło: dokumentacja inwestorów Inwestorzy zobowiązali się równieŝ do sfinansowania kosztów wybudowania infrastruktury technicznej w ww. zakresach, równieŝ poza obszarem inwestycji. Zatem gmina nie będzie ponosiła kosztów związanych z doprowadzeniem sieci wodociągu gminnego do granic terenu inwestycji, poniewaŝ czynność tę sfinansuje inwestor 8. Z uwagi na fakt, iŝ miejscowość, w której planuje się realizację przedsięwzięcia nie posiada systemu kanalizacji sanitarnej, na obszarze inwestycji planuje się wybudowanie indywidualnego systemu zbiorczego kanalizacji (do czasu wybudowania gminnej infrastruktury). Zatem nie wystąpi konieczność doprowadzenia systemu kanalizacji z obszaru przedsięwzięcia do systemu gminnego. Koszty doprowadzenia oraz rozprowadzenia sieci elektroenergetycznej poniesie równieŝ inwestor wspólnie z gestorem sieci elektroenergetycznej. Gmina poniesie więc jedynie koszty związane ze zleceniem, przeprowadzeniem procedury oraz uchwaleniem zmiany studium oraz zmiany mpzp. 3. Koszty gminy związane z realizacją przedsięwzięcia Szacunkowe koszty, jakie poniesie gmina, związane z realizacją planowanej inwestycji przedstawiono w poniŝszej tabeli. Tablica 2. Szacunkowe koszty gminy L.p. Rodzaj kosztów Szacunkowa kwota netto 1. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie mpzp dla obszaru planowanej inwestycji 2. Koszty administracyjne związane z prowadzeniem procedury uchwalenia studium i mpzp zł zł 3. Konieczne wykupy nieruchomości lub ich części przeznaczone pod cele publiczne - tereny zieleni urządzonej. 4. Konieczne wykupy nieruchomości lub ich części przeznaczone pod cele publiczne drogi gminne 5. Inwestycje w zakresie doprowadzenia sieci wodnej do terenu inwestycji Brak nie przewiduje się Brak drogi stanowić będą wewnętrzne układy komunikacyjne Brak doprowadzenie na koszt inwestora 6. Inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej Brak, gdyŝ planuje się zorganizowanie systemu w oparciu o lokalną oczyszczalnię lub zespół oczyszczalni ekologicznych dla całego terenu inwestycji 7. Inwestycje w zakresie doprowadzenia drogi do terenu inwestycji 8. Inwestycje w zakresie modernizacji urządzeń melioracyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych Źródło: dokumentacja inwestorów Nie ma takiej konieczności, gdyŝ teren jest skomunikowany Na koszt inwestora lub właściwej terenowo instytucji ZMIUW Całkowity koszt realizacji inwestycji przez gminę wyniesie łącznie zł (netto). 8 Zabezpieczeniem dla gminy moŝe być w tym przypadku przyjęcie uchwały w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy infrastruktury w tym wypadku wodociągu. Zgodnie z przepisami art ustawy z dnia 28 listopada 2003 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 141, poz z późn. zm.) 3

4 4. Dochody gminy obecne oraz po realizacji przedsięwzięcia 4.1 Obecne wpływy z podatków od nieruchomości W chwili obecnej gmina czerpie korzyści z analizowanego terenu wyłącznie w postaci podatku rolnego. Stawka podatku za rok 2006 za hektar przeliczeniowy kształtowała się na poziomie 69,7 zł. Przewidziany pod inwestycję teren obejmuje łącznie 9,6882 ha, z czego tylko 2,9851 ha przeliczeniowych oraz 1,9374 ha stanowiących podstawę podatku 9. Większość nieruchomości stanowią bowiem grunty o klasach V i słabszych. Łączny roczny wymiar podatku rolnego z analizowanego terenu wynosi więc: 1,9374 ha x 69,7 zł = 135 zł NaleŜy stwierdzić, iŝ skala korzyści ekonomicznych, jakie uzyskuje gmina pozostawiając analizowaną nieruchomość w obecnym stanie - tj. jako rolniczą, jest niewielka. W przedziale 10 letnim, zakładając wysokość podatku na obecnym poziomie, korzyści ekonomiczne gminy wyniosą zł. 4.2 Wpływy z podatków od nieruchomości (gruntowe) po realizacji inwestycji PoniŜej dokonano analizy potencjalnych korzyści ekonomicznych dla gminy, przyjmując następujące załoŝenia do mpzp, dla obszaru inwestycji: powierzchnia przewidziana pod drogi - 20% powierzchnia pod zabudowę pensjonatową - 30% powierzchnia pod zabudowę mieszkaniową rezydencyjną - 40% powierzchnia pod zabudowę zwartą szeregową - 10% Razem - 100% Bilans powierzchni będzie zatem przedstawiał się następująco. Tablica 3. Szacunkowy bilans powierzchni dla planowanej inwestycji L.p. Rodzaj przeznaczenia powierzchni w % powierzchni w m2 1. Powierzchnia ogółem, z tego: 100% m Powierzchnia pod zabudowę mieszkaniową rezydencyjną 40% m2 1.2 Powierzchnia pod zabudowę pensjonatową 30% m2 1.3 Powierzchnia pod zabudowę zwartą szeregową 10% m2 1.4 Powierzchnia przewidziana pod drogi 20% m2 Źródło: dokumentacja inwestorów Dodatkowe załoŝenia do analizy: powierzchnia działek pod rezydencje m2, co daje łącznie 13 działek; na kaŝdej z działek pod rezydencje powstanie dom (rezydencja) o średniej powierzchni uŝytkowej 250 m2, powierzchnia działek pod zabudowę pensjonatową m2, co daje łącznie 7 działek; na kaŝdej działce pensjonatowej powstanie obiekt pensjonatowy o powierzchni uŝytkowej 600 m2, powierzchnia działki pod zwartą zabudowę szeregową m2; łącznie jedna działka na której planuje się wybudowanie domów szeregowych aprtamentowców 1 kondygnacyjnych; łączna powierzchnia uŝytkowa apartamentów wyniesie m2. W związku z przyjętymi załoŝeniami dokonano następujących wyliczeń. 9 Dokumentacja podatkowa gminy 4

5 Tablica 4. Korzyści ekonomiczne gminy z tytułu podatków od nieruchomości L.p. Rodzaj podatku Obliczenia Roczne wpływy 1. Od gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe (rezydencyjce) 2. Od gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe (szeregowe) 3. Od gruntu przeznaczonego pod działalność gospodarczą (pensjonaty) 4. Od powierzchni uŝytkowej budynków mieszkalnych (rezydencje) 5. Od powierzchni uŝytkowej budynków mieszkalnych (szeregowe) 6. Od powierzchni uŝytkowej budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą (pensjonaty) Źródło: dokumentacja inwestorów oraz gminy Razem m2 x 0,10 zł/m zł m2 x 0,10 zł/m2 969 zł m2 x 0,41 zł/m zł 13 rezydencji x 250m2 x 0,46 zł/m zł 4000 m2 x 0,46 zł/m zł 7 pensjonatów x 600 m2 x 11 zł/m zł zł Z wyliczeń wynika, iŝ gmina po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętymi załoŝeniami, będzie uzyskiwać przychody z samych przekształconych gruntów na poziomie zł na rok, natomiast po realizacji (przewidzianej w załoŝeniach) zabudowy obiektów kubaturowych zł na rok. MoŜna zatem stwierdzić, iŝ skala samych korzyści ekonomicznych dla gminy z tytułu podatków od nieruchomości jest juŝ dość znaczna. Do pełnego zobrazowania rachunku korzyści dodać naleŝy, iŝ realizacja inwestycji pociągnie za sobą dodatkowe korzyści ekonomiczne i społeczne, które przedstawiono w kolejnych podpunktach. Z analiz wynika, Ŝe w przedziale 10 letnim korzyści gminy z tytułu samych podatków od nieruchomości wyniosą ,00 zł. 4.3 Pozostałe potencjalne wpływy podatkowe Kolejną grupę potencjalnych korzyści ekonomicznych gminy, będą jej przyszłe przychody z tytułu partycypacji w następujących podatkach: podatek dochodowy od osób fizycznych uiszczany od osób, które zameldują się na terenie gminy (36,22% - wpływów w roku 2007), podatek dochodowy od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy (6,71% wpływów w roku 2007) 14, podatki od czynności cywilno prawnych, podatki od spadków i darowizn, podatki od środków transportu, pozostałe opłaty lokalne 15. Wielkość przychodów z wyŝej wymienionych podatków wydaje się być trudna do oszacowania, gdyŝ jest w duŝym stopniu uzaleŝniona od dalszego rozwoju obszaru (tj. wielkości inwestycji mieszkaniowych oraz rozwoju działalności gospodarczej - przede wszystkim w sferze turystyki). Niemniej jednak, w całościowej, długoterminowej analizie opłacalności inwestycji naleŝy powyŝsze czynniki równieŝ uwzględnić. Gmina przystępując do realizacji inwestycji poprzez przygotowanie 10 0,10 zł/m2 stawka podatku od nieruchomości gruntowego pod mieszkaniówkę w gminie w roku ,41 zł/m2 - stawka podatku od nieruchomości gruntowego pod działalność gospodarczą w gminie w roku ,46 zł/m2 stawka podatku od nieruchomości, od powierzchni uŝytkowej budynków mieszkalnych w gminie w roku zł/m2 - stawka podatku od nieruchomości, od powierzchni uŝytkowej budynków pod działalność gospodarczą w gminie Smołdzino w roku Uiszczane na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 203, poz z późn. zm.) 15 Uiszczane na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 roku, Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) 5

6 nowego mpzp osiąga wymierne, bezpośrednie i pośrednie korzyści ekonomiczne związane z powiększeniem swojej bazy podatkowej. 4.4 Pozostałe korzyści gminy z wynikające z realizacji zamierzenia inwestycyjnego NiezaleŜnie od efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez gminę, w związku z realizacją inwestycji, moŝe pojawić się równieŝ szereg innych korzyści, w tym równieŝ społeczne 16. Do najwaŝniejszych z nich zaliczyć naleŝy: 1. Powstanie, na terenie gminy, dogodnych warunków do pozyskania nowych inwestorów zewnętrznych, zainteresowanych moŝliwością zamieszkania na atrakcyjnym terenie, czasowego zamieszkania lub realizacją inwestycji związanych z obsługą ruchu turystycznego. 2. Wykorzystanie naturalnie istniejących warunków dla rozwoju potencjału turystycznego gminy (atrakcyjne połoŝenie). 3. Wykorzystanie przez gminę szansy jaką daje moŝliwość finansowania budowy infrastruktury technicznej przez inwestorów (wyposaŝenie w infrastrukturę stanowi obecnie jeden z najwaŝniejszych czynników wpływających na decyzje inwestycyjne przyszłych inwestorów). 4. Stworzenie nowych miejsc pracy dzięki realizowanym na terenie przedsięwzięcia nowym inwestycjom. Nowe miejsca pracy powstaną w budownictwie, a takŝe związane będą z zapewnieniem obsługi ruchu turystycznego. Nastąpi więc, poŝądany obecnie proces restrukturyzacji wsi, mający na celu podejmowanie dodatkowej - oprócz działalności rolniczej, aktywności gospodarczej. 5. Korzyści skali inwestycji, wynikające ze skoncentrowania na stosunkowo małym obszarze duŝej ilości sieci infrastruktury technicznej, obsługującej znaczną liczbę ludności Korzyści związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku gminy jako przyjaznego inwestorom miejsca do inwestowania (mieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej). 7. Pozostałe korzyści zewnętrzne związane z oddziaływaniem realizacji inwestycji na lokalny system społeczno gospodarczy (czyli społeczność, lokalne instytucje finansowe, lokalne przedsiębiorstwa, itp.). W trakcie budowy infrastruktury technicznej oraz obiektów kubaturowych mogą być angaŝowane miejscowe firmy jako bezpośredni podwykonawcy inwestorów, dzięki czemu określony zasób pieniądza obrotowego będzie pozostawał na lokalnym rynku. 5. Czynniki ryzyka dla gminy Realizacja kaŝdego przedsięwzięcia inwestycyjnego niesie za sobą czynniki ryzyka. W poniŝszej tabeli zebrano i przedstawiono te czynniki, które są istotne z punktu widzenia interesu gminy. W tabeli przedstawiono równieŝ propozycje działań mających na celu eliminację bądź minimalizację wpływu tych czynników. Tablica 5. Czynniki ryzyka dla gminy i sposoby ich eliminacji L.p. Rodzaj czynnika ryzyka Sposób eliminacji ryzyka 1. Problemy z uzgodnieniem studium przez SPN 2. Problemy z uzgodnieniem mpzp przez SPN 3. Problemy z uzyskaniem uzgodnień zmiany studium i mpzp od pozostałych instytucji Płatność ze strony gminy dla wykonawcy studium wyłącznie po dokonaniu wszystkich uzgodnień zmiany studium, w tym równieŝ przez SPN Płatność ze strony gminy dla wykonawcy mpzp wyłącznie po dokonaniu wszystkich uzgodnień zmiany studium, w tym równieŝ przez SPN Płatność ze strony gminy dla wykonawcy studium i mpzp wyłącznie po dokonaniu wszystkich uzgodnień 16 por. J. Szreder, Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo WSZ, Słupsk 2004, s Przeciwieństwem takiej sytuacji jest znaczne rozproszenie terytorialne ludności, co z reguły powoduje znaczny wzrost jednostkowych kosztów budowy poszczególnych rodzajów infrastruktury technicznej (np. koszty prowadzenia długich odcinków sieci wod-kan do pojedynczych odbiorców czy koszty przepompowni ścieków w systemach tłocznych) 6

7 4. Problemy z uzyskaniem od inwestorów materiałów wyjściowych do sporządzenia studium i planu Źródło: dokumentacja inwestorów Uzgodnienie tego faktu (dostarczenia materiałów) w umowie między gminą a wykonawcą studium i planu oraz płatność ze strony gminy wykonawcy studium i planu wyłącznie po dokonaniu wszystkich uzgodnień Z analiz jednoznacznie wynika, Ŝe przy właściwym sformułowaniu warunków współpracy pomiędzy gminą a inwestorami oraz wykonawcą zmiany studium i mpzp, gmina praktycznie nie ponosi Ŝadnego ryzyka realizacji inwestycji. Gmina angaŝując niewielką, w skali swojego rocznego budŝetu kwotę, osiągnie wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne, które przedstawiono wcześniej. Ponadto w myśl przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nowym mpzp ustala się stawkę tzw. opłaty planistycznej 18. Opłatę tą ustala się w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia mpzp, jednak nie więcej niŝ 30% tego wzrostu. Opłatę uiszczają dotychczasowi właściciele nieruchomości w momencie sprzedaŝy swoich nieruchomości. Opłata ta stanowi dochód własny gminy i w domyśle ustawodawcy jest rekompensatą dla jednostki samorządu terytorialnego za przygotowanie i przeprowadzenie procedury uchwalenia mpzp. Większość czynników ryzyka skupi się na inwestorach, którzy zaangaŝują swój czas oraz kapitał, m.in. w przygotowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb opracowania zmiany studium i mpzp oraz w budowę infrastruktury technicznej (co ustawowo w przypadku sieci wod kan oraz sieci drogowej naleŝy do zadań gminy). Zakończenie Analizy przedsięwzięcia jednoznacznie dowodzą, iŝ jego realizacja jest zasadna i korzystna z punktu widzenia interesów oraz rozwoju gminy. Gmina, w przypadku powodzenia przedsięwzięcia, będzie generować nieporównywalnie większe korzyści ekonomiczne, niŝ w stanie obecnym. Istotne znaczenie ma równieŝ szereg potencjalnych korzyści społecznych gminy. Planowane przedsięwzięcie będzie w znacznym stopniu finansowane przez inwestorów prywatnych, na czym gminie powinno zaleŝeć. To inwestorzy ponoszą duŝo większe niŝ gmina ryzyko ewentualnego niepowodzenia przedsięwzięcia. Obowiązujące uregulowania prawne, dotyczące opłat planistycznych oraz adiacenckich z tytułu budowy obiektów infrastruktury technicznej, pozwalają na praktyczne wyeliminowanie ryzyka po stronie gminy. Gmina dysponuje ponadto instrumentem całkowitego zabezpieczenia swoich przyszłych przychodów z tytułu uchwalenia mpzp, poprzez ustalenie właściwego poziomu wskaźnika opłaty planistycznej. Gmina będzie musiała zatem, z jednej strony zrekompensować sobie wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury planu, a z drugiej strony będzie musiała równieŝ uwzględnić stopień i zakres zaangaŝowania kapitałowego i merytorycznego inwestorów w procesie przygotowywania i uchwalania mpzp. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe zarządzający gminami dostrzegają istniejące moŝliwości rozwoju przestrzeni, co w znacznym stopniu moŝe stać się jednym z podstawowych czynników sukcesu gmin. Literatura i pozostałe źródła 1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 203, poz z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 141, poz z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 roku, Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) 5. Ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420) 18 Art. 36, pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 7

8 6. Szreder J., Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo WSZ, Słupsk 2004 Streszczenie W artykule scharakteryzowano określone przedsięwzięcie inwestycyjne, realizowane przy współdziałaniu gminy oraz inwestorów prywatnych. Celem projektu jest stworzenie warunków dla dalszych inwestycji na terenie gminy, wykorzystując jej wyjątkowe atuty, tj. połoŝenie w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego oraz Słowińskiego Parku Narodowego. W dalszej części artykułu wskazano na źródła finansowania przedsięwzięcia oraz dokonano wyliczeń potencjalnych kosztów i korzyści ekonomicznych jakie w związku z jego realizacją poniesie jednostka samorządu terytorialnego. Kolejno zaprezentowano pozostałe korzyści społeczne płynące dla gminy z tytułu realizacji projektu. Przeprowadzone analizy wykazały, iŝ realizacja przedsięwzięcia, z punktu widzenia gminy, jest uzasadniona ekonomicznie i społecznie. Inwestycje moŝe bowiem przynieść szereg korzyści zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i społecznym. Obowiązujące natomiast przepisy prawa dają gminom szerokie moŝliwości zabezpieczenia swoich interesów, poprzez ograniczanie ryzyka oraz zabezpieczanie przyszłych płatności na poczet kosztów związanych z uchwaleniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Summary This article presents an example of the planned investment that encompasses developing and passing a local land development plan. The aim of this article is to present a possible estimation of the investment from the point of view of the municipality that confirms the relevance of its realisation. Among other things the research made use of the analysis of the documentation of the investment and legal acts, as well as the author s personal experience. 8

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA LIPNA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA LIPNA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA LIPNA w ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM DZIAŁKI O NR 174/1, 174/2, 175, 177/1, 177/2 ZLOKALIZOWANE PRZY ULICY 22

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIASTA ŻELECHÓW Działka o nr ew. 1964/4 oraz części działki o nr ew. 1427 Żelechów 2015 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV / 30 / 07. RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 16 lutego 2007r.

UCHWAŁA Nr IV / 30 / 07. RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 16 lutego 2007r. UCHWAŁA Nr IV / 30 / 07 RADY GMINY WĄBRZEŹNO z dnia 16 lutego 2007r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąbrzeźno w jednostce strukturalnej Wałycz

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH WÓJT GMINY BIAŁOŚLIWIE PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI BIAŁOŚLIWIE I DWORZAKOWO Piła 2013 rok P R O J E K T O W A N I E U R B A N I S T Y C Z N E K

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich.

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. [Wałcz, 2016 r.] PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich. Data opracowania: maj 2016 r. Opracowanie: Miłosz

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE P R O A RT E S P Ó Ł D Z I EL N I A A R C H IT EK TÓ W biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622

Bardziej szczegółowo

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów

Lubaczowski Park Inwestycyjny. Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów Gmina Wiejska Lubaczów ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów woj. podkarpackie tel. 16 632 16 84 fax. 16 632 26 56 wojt@lubaczow.com.pl www.lubaczow.com.pl Informacje ogólne W ramach I etapu

Bardziej szczegółowo

1) Prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody

1) Prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO PO ZACHODNIEJ STRONIE DROGI POWIATOWEJ NR 1706N RANTY-WYDMINY, W OBRĘBIE GEODEZYJNYM WYDMINY,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH ZMIANA MIEJSCOWE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĘDZIERZYN- KOŹLE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ OBSZARU POŁOŻONEGO W GRANICY GMINY BIERAWA PRZY UL. BRACI WOLNYCH SPORZĄDZONY W OPARCIU O UCHWAŁĘ NR LXII/677/1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata

Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata Uchwała Rady Gminy Liniewo Nr... z dnia... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liniewo na lata 2013 2018 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta i gminy Drzewica dla terenu wokół zalewu. Wykonawca: Urbs projekt s.c. Krzysztof Grzebyk,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ REFERAT URBANISTYKI PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów połoŝonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/298/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 26 sierpnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XLI/298/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 26 sierpnia 2010 r. UCHWAŁA NR XLI/298/10 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMśY z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ChełmŜa, dla terenu połoŝonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012

UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012 UCHWAŁA NR 153/XXXI/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE PRO ARTE SPÓŁDZIELNIA ARCHITEK TÓW biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622 33 18 Zmiana miejscowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zatwierdzenia w Gminie Miejskiej Kraków taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości połoŝonych w Gdańsku przy ulicy Leszczynowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA NR XLI/198/09 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r.

UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU. z dnia 27 kwietnia 2000 r. UCHWAŁA NR XXIX/168/2000 RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa mieszkaniowego przy ulicy Nowy Świat

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ. z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA

STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ. z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA RADA GMINY KWILCZ STANOWISKO RADY GMINY KWILCZ z dnia 12 listopada 2007 r. W SPRAWIE POLITYKI PODATKOWEJ GMINY KWILCZ NA LATA 2008-2010 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 RADA GMINY KWILCZ ul. Kard.St.Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki podatkowe na dany rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miasta Ostrołęki z dnia.

Uchwała Nr.. Rady Miasta Ostrołęki z dnia. PROJEKT z dnia 7 maja 2008 r. Uchwała Nr.. Rady Miasta Ostrołęki z dnia. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Bemowo w Ostrołęce dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 29 sierpnia 2016 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZY ULICY HALLERA W MIEŚCIE MOGILNO Opracowanie: Maria Skinder MAJ 2010r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

VIII. UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI

VIII. UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI 40 VIII. UŻYTKOWANIE PRZESTRZENI 8.1. Grunty gminne i miejskie, obręby geodezyjne Według ewidencji gruntów gmina podzielona jest na 23 obręby wiejskie i 1 obręb obejmujący miasto. Ich powierzchnia ogółem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr VII/21/2014 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU PRZEPIÓRCZEJ NA OSIEDLU GUTKOWO W OLSZTYNIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL.

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU PRZEPIÓRCZEJ NA OSIEDLU GUTKOWO W OLSZTYNIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE UL. PRZEPIÓRCZEJ NA OSIEDLU GUTKOWO W OLSZTYNIE Opracowały: Mgr inż. Karolina Pułym-Mroziewska - Rzeczoznawca Majątkowy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

6. Realizacja programu

6. Realizacja programu 6. Realizacja programu Program Ochrony Środowiska jest dokumentem o charakterze strategicznym. Pełni szczególną rolę w zarządzaniu środowiskiem Z jednej strony stanowi instrument realizacji polityki ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia października 2011 r. LLO-4101-11-01/2011 P/11/108 Pan Krzysztof Jan KALIŃSKI Burmistrz Miasta Łowicza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości UCHWAŁA Nr. Projekt RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

S K U T K Ó W F I N A N S O W Y C H

S K U T K Ó W F I N A N S O W Y C H P R O G N O Z A S K U T K Ó W F I N A N S O W Y C H UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁEBY DLA TERENU POŁOśONEGO W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI MIASTA ŁEBY, W SĄSIEDZTWIE ULICY

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: USTALANIA OPŁAT ADIACENCKICH Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W WYNIKU: - BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, - PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI. 1. Na czym polegają

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052)

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie BYDGOSZCZ (052) (052) Bydgoszcz, dnia -07-2007 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 339-06-10 (052) 339-06-60 P/07/140 LBY 41003/2/07 Sz. Pan Leszek Duszyński Burmistrz

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W KONTEKŚCIE ZAPISÓW PLANU MIEJSCOWEGO Marek Kończak rzeczoznawca majątkowy, doradca rynku nieruchomości KONFERENCJA PLANOWANIE PRZESTRZENNE A ROZWÓJ REGIONALNY I AGLOMERACYJNY Wrocław

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW)

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) NOTA INTERPETACYJNA NR 1 NI 1 ZASTOSOWANIE PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO W WYCENIE NIERUCHOMOŚCI 1. WPROWADZENIE...2 2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA NOTY...2 3. ZAŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA. z dnia 24 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR 66.XXXIX.2017 RADY GMINY WIĄZOWNA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. Izabela Dębów Na podstawie art.18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kraków, dnia sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/07/113 LKR-41011-1/07 Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. U C H W A Ł A NR XXIII/110/2009 R A D Y G M I N Y C H Ą Ś N O w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/ 201 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 30 września 2010

UCHWAŁA NR XL/ 201 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 30 września 2010 UCHWAŁA NR XL/ 201 /10 RADY GMINY CEGŁÓW z dnia 30 września 2010 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/74/04 w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cegłowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 5 lutego 2015r.

UCHWAŁA Nr IV/22/15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 5 lutego 2015r. UCHWAŁA Nr IV/22/15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie wyraŝenia zgody na sprzedaŝ w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW ST3/4820/2/10 Warszawa, dnia 9 lutego 2010 r. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

2. PROGNOZA DOCHODÓW BUD

2. PROGNOZA DOCHODÓW BUD 1. WSTĘP PrzedłoŜona analiza materiałów planistycznych do projektu budŝetu miasta Opola na 2012 rok sporządzona została zgodnie z uchwałą Nr LXIX/710/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/155/16 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy miasta Trzebnica polegającej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/225/2012 Rady Gminy Skąpe z dnia 28 grudnia 2012 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY SKĄPE 1. Podstawa opracowania. Niniejsze opracowanie sporządzone

Bardziej szczegółowo

Nysa, r. PP.AU

Nysa, r. PP.AU PP.AU.671.3.2016 Nysa, 12.09.2016 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV / 165 / 08. Rady Gminy Postomino z dnia 06 lutego 2008 r.

UCHWAŁA Nr XIV / 165 / 08. Rady Gminy Postomino z dnia 06 lutego 2008 r. UCHWAŁA Nr XIV / 165 / 08 Rady Gminy Postomino z dnia 06 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Jarosławiec zatwierdzonego uchwałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3%

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3% PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DEFINICJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO, ZAWARTYCH W PROJEKCIE USTAWY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS BUDOWLANY Projekt z dnia 25 maja 2015

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Obciążenia finansowe gminy związane z uchwaleniem MPZP mgr Marcin Semczuk Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie semczukm@uek.krakow.pl,

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska uchwala co następuje:

Rada Miejska uchwala co następuje: UCHWAŁA NR VII/20/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej subregionu - doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej gminy, infrastruktury społecznej,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag Lp Data wpływu uwagi Nazwisko, imię i adres Treść uwagi Oznaczenie nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTU POD OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH

OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTU POD OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH S t r o n a 1 OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTU POD OSIEDLE DOMÓW JEDNORODZINNYCH OFERENT: PBA Nieruchomości PRZEDMIOT SPRZEDAŻY: Działka pod zabudowę jednorodzinną. Gdynia 2017 rok S t r o n a 2 LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia..

UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego) UCHWAŁA Nr.. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia.. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Laskowa. Na podstawie art. 18 pkt 20 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 835.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lusowie, gm. Tarnowo Podgórne, działka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r.

Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. Uchwała Nr 452 / XL / 01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo. Na art. 26 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki

1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 25 marca 2015r. 1. Stan gruntów stanowiących własność gminy Mikołajki wynosi: - 411,7477 ha a) grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GADŃSKI OBRĘBY BOGATKA I WIŚLINKA GŁÓWNY PROJEKTANT : dr inż. arch. Mieczysław Hoffmann upr. urb.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska Poznań, 2013 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie i cel opracowania... 3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2014-2022 Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BARANOWO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BARANOWO FIRMA PROJEKTOWO BUDOWLANA mgr inŝ. arch. Aleksander Wietrow 07 400 Ostrołęka ul. Gorbatowa 3/18 tel. fax. (0 29)764 66 59 NIP: 758 113 70 45 Opracowanie: PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA ZMIAN

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt Ldz. RPP.6721.2017 z dnia...2017r. ANALIZA DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO CZĘŚCI WSI BORZĘCIN DUŻY ORAZ STOPNIA ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju gminy

Uwarunkowania rozwoju gminy AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 05 Uwarunkowania rozwoju gminy W 854.05 2/8 SPIS TREŚCI 5.1 Główne czynniki decydujące

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE. z dnia 2013 r. z dnia 27 lutego 2013 r. Zatwierdzony przez. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE z dnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo