Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy"

Transkrypt

1 Artykuł wygłoszony na konferencji naukowej i opublikowany [w] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne Nr 2, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ISSN Jarosław Szreder* 1 Rozwój przestrzeni jako jeden z czynników sukcesu gminy Wstęp Przemiany ustrojowe w Polsce dokonane w ostatnich latach w sferze administracji publicznej sprowadzały się m.in. do decentralizacji zarządzania państwem, a takŝe sprawniejszego i przyjaznego funkcjonowania państwa. Jako jeden z priorytetów tych zmian przyjęto scedowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności na tworzące się podmioty samorządowe. Ukształtowana ostatecznie struktura samorządów terytorialnych, wraz z innymi ustawami kompetencyjnymi, jednoznacznie określiła zadania dla poszczególnych szczebli samorządowych. W wyodrębnionej strukturze ustrojowej, samorządy wojewódzkie odpowiedzialne są, między innymi za rozwój regionów, tworząc dla nich określone programy rozwojowe. Powiaty przede wszystkim za pomoc bezrobotnym i lokalny rynek pracy. Gminy natomiast m.in. za rozwój przestrzeni oraz infrastruktury na obszarze swojego funkcjonowania. Samorządy gminne dzięki swoim uprawnieniom wynikającym z ustawowo przypisanych im zadań, mają znaczący wpływ na aktywność inwestycyjną na swoim obszarze. W niniejszym artykule przedstawiono przykład planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Na jego sukces będą się składać określone działania gminy oraz inwestorów prywatnych. O ile cele inwestorów prywatnych są jasne, to pojawia się wiele wątpliwości ze strony gminy, dotyczących zasadności, sensowności, a takŝe opłacalności przedsięwzięcia. W zawiązku z powyŝszym, celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie moŝliwości oceny przedsięwzięcia z punktu widzenia interesów gminy, potwierdzających zasadność jego realizacji. W artykule przedstawiono zatem, oprócz charakterystyki zamierzenia inwestycyjnego, przykład analizy pomiaru sukcesu jednostki samorządu gminnego dzięki sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2 dla określonego obszaru. W badaniach wykorzystano metody obserwacji uczestniczącej, analizę dokumentacji przedsięwzięcia i aktów prawnych, a takŝe własne doświadczenia zawodowe autora. 1. Charakterystyka zamierzenia inwestycyjnego Istotą przedsięwzięcia jest przekształcenie strukturalne gruntów rolniczych (odłogowanych) dotychczas nie wykorzystywanych w celach komercyjnych, a atrakcyjnych inwestycyjnie. Potencjalna atrakcyjność (dla turystyki i mieszkalnictwa) terenu przewidzianego do przekształcenia wynika przede wszystkim z jego połoŝenia w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego oraz Słowińskiego Parku Narodowego 3 (widok na wydmy ruchome). Obszar terenu to 9,68 ha i stanowi on własność prywatnych inwestorów. Teren planowanej inwestycji nie posiada mpzp, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy 4 teren przewidziany jest pod działalność rolniczą. W chwili obecnej jest odłogowany. Planuje się inwestycję polegającą na przygotowaniu oferty terenowej dla inwestorów, których celem jest budowa domów całorocznych, domów wykorzystywanych w letnim sezonie turystycznym, rezydencji, obiektów infrastruktury turystycznej (pensjonaty). Celem inwestycji jest zatem stworzenie moŝliwości wybudowania nowego osiedla mieszkalno - turystycznego. W skład inwestycji wchodzą następujące zadania: *Doktor, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, 2 W dalszej części artykułu dla określenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uŝywa się skrótu - mpzp 3 W dalszej części artykułu dla określenia Słowińskiego Parku Narodowego uŝywa się skrótu - SPN 4 W dalszej części artykułu dla określenia studium uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy uŝywa się skrótu - studium 1

2 zmiana studium uwarunkowań i kierunków rozwoju w zakresie obszaru inwestycji, przygotowanie i uchwalenie nowego mpzp dla obszaru inwestycji, budowa niezbędnych elementów infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz drogowej. 2. Źródła finansowania przedsięwzięcia Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym koszty sporządzenia studium oraz jego zmiany, a takŝe koszty sporządzenia planu miejscowego obciąŝają budŝet gminy 5. Dla wielu gmin, w tym przede wszystkim wiejskich, koszty sporządzenia tych dokumentów stanowią duŝe obciąŝenie finansowe i często z tego właśnie powodu wiele przedsięwzięć inwestycyjnych na ich terenach nie jest realizowanych. Zarządzający gminami nie dostrzegają, lub nie chcą dostrzegać potencjalnych korzyści ekonomicznych i społecznych płynących z uchwalenia nowych mpzp, zasłaniając się właśnie kosztem ich przygotowania. Często praktykowanymi formami rozwiązania problemu finansowania mpzp są: darowizny inwestorów na ściśle określony cel w gminie; inwestor prywatny (czytaj: właściciel gruntu nie moŝe finansować mpzp sporządzanego dla siebie), częściowe finansowanie sporządzenia mpzp przez inwestora. Innym nowatorskim rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie przepisów ustawy o partnerstwie publiczno prywatnym 6. W tym przypadku gmina po przeprowadzeniu analiz wynikających z ustawy zleca partnerowi prywatnemu opracowanie mpzp. Partner prywatny z kolei w kooperacji z wykonawcami przygotowuje mpzp. W planowanym przedsięwzięciu przyjęto formułę częściowego finansowania określonych prac przez inwestorów prywatnych. Inwestorzy na własny koszt dla realizacji innych opracowań zlecili sporządzenie: aktualizacji mapy zasadniczej dla przedmiotowego obszaru, która w zupełności zaspokajać będzie wymagania w zakresie podkładu mapowego dla sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, badań geotechnicznych gruntu, które wyczerpywać będą równieŝ potrzeby zespołu projektantów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie informacji o właściwościach gruntu w przedmiotowym obszarze 7. Opracowania powyŝsze istotnie wpływają na koszty sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przygotowanie niniejszych opracowań jest zazwyczaj znacznym obciąŝeniem budŝetu gminy. W tym przypadku gmina uniknie konieczności poniesienia kosztów związanych z realizacją tych opracowań. Tablica 1. Podmioty finansujące przedsięwzięcie L.p. Rodzaj zadania Podmiot finansujący Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i opracowań dla zmiany studium oraz mpzp Zlecenie, przeprowadzenie procedury i uchwalenie zmiany studium w zakresie obszaru inwestycji Zlecenie, przeprowadzenie procedury i uchwalenie mpzp dla obszaru inwestycji Budowa infrastruktury technicznej w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej Inwestorzy Gmina Gmina Z uwagi na fakt, iŝ obszar po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w całości stanowić będzie teren prywatny koszty budowy 5 Art. 13 pkt. 1 oraz art. 21 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 6 Ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420) 7 Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2

3 infrastruktury będą leŝeć po stronie inwestorów. Źródło: dokumentacja inwestorów Inwestorzy zobowiązali się równieŝ do sfinansowania kosztów wybudowania infrastruktury technicznej w ww. zakresach, równieŝ poza obszarem inwestycji. Zatem gmina nie będzie ponosiła kosztów związanych z doprowadzeniem sieci wodociągu gminnego do granic terenu inwestycji, poniewaŝ czynność tę sfinansuje inwestor 8. Z uwagi na fakt, iŝ miejscowość, w której planuje się realizację przedsięwzięcia nie posiada systemu kanalizacji sanitarnej, na obszarze inwestycji planuje się wybudowanie indywidualnego systemu zbiorczego kanalizacji (do czasu wybudowania gminnej infrastruktury). Zatem nie wystąpi konieczność doprowadzenia systemu kanalizacji z obszaru przedsięwzięcia do systemu gminnego. Koszty doprowadzenia oraz rozprowadzenia sieci elektroenergetycznej poniesie równieŝ inwestor wspólnie z gestorem sieci elektroenergetycznej. Gmina poniesie więc jedynie koszty związane ze zleceniem, przeprowadzeniem procedury oraz uchwaleniem zmiany studium oraz zmiany mpzp. 3. Koszty gminy związane z realizacją przedsięwzięcia Szacunkowe koszty, jakie poniesie gmina, związane z realizacją planowanej inwestycji przedstawiono w poniŝszej tabeli. Tablica 2. Szacunkowe koszty gminy L.p. Rodzaj kosztów Szacunkowa kwota netto 1. Sporządzenie zmiany studium oraz sporządzenie mpzp dla obszaru planowanej inwestycji 2. Koszty administracyjne związane z prowadzeniem procedury uchwalenia studium i mpzp zł zł 3. Konieczne wykupy nieruchomości lub ich części przeznaczone pod cele publiczne - tereny zieleni urządzonej. 4. Konieczne wykupy nieruchomości lub ich części przeznaczone pod cele publiczne drogi gminne 5. Inwestycje w zakresie doprowadzenia sieci wodnej do terenu inwestycji Brak nie przewiduje się Brak drogi stanowić będą wewnętrzne układy komunikacyjne Brak doprowadzenie na koszt inwestora 6. Inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej Brak, gdyŝ planuje się zorganizowanie systemu w oparciu o lokalną oczyszczalnię lub zespół oczyszczalni ekologicznych dla całego terenu inwestycji 7. Inwestycje w zakresie doprowadzenia drogi do terenu inwestycji 8. Inwestycje w zakresie modernizacji urządzeń melioracyjnych oraz zabezpieczeń przeciwpowodziowych Źródło: dokumentacja inwestorów Nie ma takiej konieczności, gdyŝ teren jest skomunikowany Na koszt inwestora lub właściwej terenowo instytucji ZMIUW Całkowity koszt realizacji inwestycji przez gminę wyniesie łącznie zł (netto). 8 Zabezpieczeniem dla gminy moŝe być w tym przypadku przyjęcie uchwały w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z budowy infrastruktury w tym wypadku wodociągu. Zgodnie z przepisami art ustawy z dnia 28 listopada 2003 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 141, poz z późn. zm.) 3

4 4. Dochody gminy obecne oraz po realizacji przedsięwzięcia 4.1 Obecne wpływy z podatków od nieruchomości W chwili obecnej gmina czerpie korzyści z analizowanego terenu wyłącznie w postaci podatku rolnego. Stawka podatku za rok 2006 za hektar przeliczeniowy kształtowała się na poziomie 69,7 zł. Przewidziany pod inwestycję teren obejmuje łącznie 9,6882 ha, z czego tylko 2,9851 ha przeliczeniowych oraz 1,9374 ha stanowiących podstawę podatku 9. Większość nieruchomości stanowią bowiem grunty o klasach V i słabszych. Łączny roczny wymiar podatku rolnego z analizowanego terenu wynosi więc: 1,9374 ha x 69,7 zł = 135 zł NaleŜy stwierdzić, iŝ skala korzyści ekonomicznych, jakie uzyskuje gmina pozostawiając analizowaną nieruchomość w obecnym stanie - tj. jako rolniczą, jest niewielka. W przedziale 10 letnim, zakładając wysokość podatku na obecnym poziomie, korzyści ekonomiczne gminy wyniosą zł. 4.2 Wpływy z podatków od nieruchomości (gruntowe) po realizacji inwestycji PoniŜej dokonano analizy potencjalnych korzyści ekonomicznych dla gminy, przyjmując następujące załoŝenia do mpzp, dla obszaru inwestycji: powierzchnia przewidziana pod drogi - 20% powierzchnia pod zabudowę pensjonatową - 30% powierzchnia pod zabudowę mieszkaniową rezydencyjną - 40% powierzchnia pod zabudowę zwartą szeregową - 10% Razem - 100% Bilans powierzchni będzie zatem przedstawiał się następująco. Tablica 3. Szacunkowy bilans powierzchni dla planowanej inwestycji L.p. Rodzaj przeznaczenia powierzchni w % powierzchni w m2 1. Powierzchnia ogółem, z tego: 100% m Powierzchnia pod zabudowę mieszkaniową rezydencyjną 40% m2 1.2 Powierzchnia pod zabudowę pensjonatową 30% m2 1.3 Powierzchnia pod zabudowę zwartą szeregową 10% m2 1.4 Powierzchnia przewidziana pod drogi 20% m2 Źródło: dokumentacja inwestorów Dodatkowe załoŝenia do analizy: powierzchnia działek pod rezydencje m2, co daje łącznie 13 działek; na kaŝdej z działek pod rezydencje powstanie dom (rezydencja) o średniej powierzchni uŝytkowej 250 m2, powierzchnia działek pod zabudowę pensjonatową m2, co daje łącznie 7 działek; na kaŝdej działce pensjonatowej powstanie obiekt pensjonatowy o powierzchni uŝytkowej 600 m2, powierzchnia działki pod zwartą zabudowę szeregową m2; łącznie jedna działka na której planuje się wybudowanie domów szeregowych aprtamentowców 1 kondygnacyjnych; łączna powierzchnia uŝytkowa apartamentów wyniesie m2. W związku z przyjętymi załoŝeniami dokonano następujących wyliczeń. 9 Dokumentacja podatkowa gminy 4

5 Tablica 4. Korzyści ekonomiczne gminy z tytułu podatków od nieruchomości L.p. Rodzaj podatku Obliczenia Roczne wpływy 1. Od gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe (rezydencyjce) 2. Od gruntu przeznaczonego pod budownictwo mieszkaniowe (szeregowe) 3. Od gruntu przeznaczonego pod działalność gospodarczą (pensjonaty) 4. Od powierzchni uŝytkowej budynków mieszkalnych (rezydencje) 5. Od powierzchni uŝytkowej budynków mieszkalnych (szeregowe) 6. Od powierzchni uŝytkowej budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą (pensjonaty) Źródło: dokumentacja inwestorów oraz gminy Razem m2 x 0,10 zł/m zł m2 x 0,10 zł/m2 969 zł m2 x 0,41 zł/m zł 13 rezydencji x 250m2 x 0,46 zł/m zł 4000 m2 x 0,46 zł/m zł 7 pensjonatów x 600 m2 x 11 zł/m zł zł Z wyliczeń wynika, iŝ gmina po uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przyjętymi załoŝeniami, będzie uzyskiwać przychody z samych przekształconych gruntów na poziomie zł na rok, natomiast po realizacji (przewidzianej w załoŝeniach) zabudowy obiektów kubaturowych zł na rok. MoŜna zatem stwierdzić, iŝ skala samych korzyści ekonomicznych dla gminy z tytułu podatków od nieruchomości jest juŝ dość znaczna. Do pełnego zobrazowania rachunku korzyści dodać naleŝy, iŝ realizacja inwestycji pociągnie za sobą dodatkowe korzyści ekonomiczne i społeczne, które przedstawiono w kolejnych podpunktach. Z analiz wynika, Ŝe w przedziale 10 letnim korzyści gminy z tytułu samych podatków od nieruchomości wyniosą ,00 zł. 4.3 Pozostałe potencjalne wpływy podatkowe Kolejną grupę potencjalnych korzyści ekonomicznych gminy, będą jej przyszłe przychody z tytułu partycypacji w następujących podatkach: podatek dochodowy od osób fizycznych uiszczany od osób, które zameldują się na terenie gminy (36,22% - wpływów w roku 2007), podatek dochodowy od osób prawnych mających siedzibę na terenie gminy (6,71% wpływów w roku 2007) 14, podatki od czynności cywilno prawnych, podatki od spadków i darowizn, podatki od środków transportu, pozostałe opłaty lokalne 15. Wielkość przychodów z wyŝej wymienionych podatków wydaje się być trudna do oszacowania, gdyŝ jest w duŝym stopniu uzaleŝniona od dalszego rozwoju obszaru (tj. wielkości inwestycji mieszkaniowych oraz rozwoju działalności gospodarczej - przede wszystkim w sferze turystyki). Niemniej jednak, w całościowej, długoterminowej analizie opłacalności inwestycji naleŝy powyŝsze czynniki równieŝ uwzględnić. Gmina przystępując do realizacji inwestycji poprzez przygotowanie 10 0,10 zł/m2 stawka podatku od nieruchomości gruntowego pod mieszkaniówkę w gminie w roku ,41 zł/m2 - stawka podatku od nieruchomości gruntowego pod działalność gospodarczą w gminie w roku ,46 zł/m2 stawka podatku od nieruchomości, od powierzchni uŝytkowej budynków mieszkalnych w gminie w roku zł/m2 - stawka podatku od nieruchomości, od powierzchni uŝytkowej budynków pod działalność gospodarczą w gminie Smołdzino w roku Uiszczane na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 203, poz z późn. zm.) 15 Uiszczane na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 roku, Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) 5

6 nowego mpzp osiąga wymierne, bezpośrednie i pośrednie korzyści ekonomiczne związane z powiększeniem swojej bazy podatkowej. 4.4 Pozostałe korzyści gminy z wynikające z realizacji zamierzenia inwestycyjnego NiezaleŜnie od efektów ekonomicznych uzyskiwanych przez gminę, w związku z realizacją inwestycji, moŝe pojawić się równieŝ szereg innych korzyści, w tym równieŝ społeczne 16. Do najwaŝniejszych z nich zaliczyć naleŝy: 1. Powstanie, na terenie gminy, dogodnych warunków do pozyskania nowych inwestorów zewnętrznych, zainteresowanych moŝliwością zamieszkania na atrakcyjnym terenie, czasowego zamieszkania lub realizacją inwestycji związanych z obsługą ruchu turystycznego. 2. Wykorzystanie naturalnie istniejących warunków dla rozwoju potencjału turystycznego gminy (atrakcyjne połoŝenie). 3. Wykorzystanie przez gminę szansy jaką daje moŝliwość finansowania budowy infrastruktury technicznej przez inwestorów (wyposaŝenie w infrastrukturę stanowi obecnie jeden z najwaŝniejszych czynników wpływających na decyzje inwestycyjne przyszłych inwestorów). 4. Stworzenie nowych miejsc pracy dzięki realizowanym na terenie przedsięwzięcia nowym inwestycjom. Nowe miejsca pracy powstaną w budownictwie, a takŝe związane będą z zapewnieniem obsługi ruchu turystycznego. Nastąpi więc, poŝądany obecnie proces restrukturyzacji wsi, mający na celu podejmowanie dodatkowej - oprócz działalności rolniczej, aktywności gospodarczej. 5. Korzyści skali inwestycji, wynikające ze skoncentrowania na stosunkowo małym obszarze duŝej ilości sieci infrastruktury technicznej, obsługującej znaczną liczbę ludności Korzyści związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku gminy jako przyjaznego inwestorom miejsca do inwestowania (mieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności gospodarczej). 7. Pozostałe korzyści zewnętrzne związane z oddziaływaniem realizacji inwestycji na lokalny system społeczno gospodarczy (czyli społeczność, lokalne instytucje finansowe, lokalne przedsiębiorstwa, itp.). W trakcie budowy infrastruktury technicznej oraz obiektów kubaturowych mogą być angaŝowane miejscowe firmy jako bezpośredni podwykonawcy inwestorów, dzięki czemu określony zasób pieniądza obrotowego będzie pozostawał na lokalnym rynku. 5. Czynniki ryzyka dla gminy Realizacja kaŝdego przedsięwzięcia inwestycyjnego niesie za sobą czynniki ryzyka. W poniŝszej tabeli zebrano i przedstawiono te czynniki, które są istotne z punktu widzenia interesu gminy. W tabeli przedstawiono równieŝ propozycje działań mających na celu eliminację bądź minimalizację wpływu tych czynników. Tablica 5. Czynniki ryzyka dla gminy i sposoby ich eliminacji L.p. Rodzaj czynnika ryzyka Sposób eliminacji ryzyka 1. Problemy z uzgodnieniem studium przez SPN 2. Problemy z uzgodnieniem mpzp przez SPN 3. Problemy z uzyskaniem uzgodnień zmiany studium i mpzp od pozostałych instytucji Płatność ze strony gminy dla wykonawcy studium wyłącznie po dokonaniu wszystkich uzgodnień zmiany studium, w tym równieŝ przez SPN Płatność ze strony gminy dla wykonawcy mpzp wyłącznie po dokonaniu wszystkich uzgodnień zmiany studium, w tym równieŝ przez SPN Płatność ze strony gminy dla wykonawcy studium i mpzp wyłącznie po dokonaniu wszystkich uzgodnień 16 por. J. Szreder, Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo WSZ, Słupsk 2004, s Przeciwieństwem takiej sytuacji jest znaczne rozproszenie terytorialne ludności, co z reguły powoduje znaczny wzrost jednostkowych kosztów budowy poszczególnych rodzajów infrastruktury technicznej (np. koszty prowadzenia długich odcinków sieci wod-kan do pojedynczych odbiorców czy koszty przepompowni ścieków w systemach tłocznych) 6

7 4. Problemy z uzyskaniem od inwestorów materiałów wyjściowych do sporządzenia studium i planu Źródło: dokumentacja inwestorów Uzgodnienie tego faktu (dostarczenia materiałów) w umowie między gminą a wykonawcą studium i planu oraz płatność ze strony gminy wykonawcy studium i planu wyłącznie po dokonaniu wszystkich uzgodnień Z analiz jednoznacznie wynika, Ŝe przy właściwym sformułowaniu warunków współpracy pomiędzy gminą a inwestorami oraz wykonawcą zmiany studium i mpzp, gmina praktycznie nie ponosi Ŝadnego ryzyka realizacji inwestycji. Gmina angaŝując niewielką, w skali swojego rocznego budŝetu kwotę, osiągnie wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne, które przedstawiono wcześniej. Ponadto w myśl przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w nowym mpzp ustala się stawkę tzw. opłaty planistycznej 18. Opłatę tą ustala się w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia mpzp, jednak nie więcej niŝ 30% tego wzrostu. Opłatę uiszczają dotychczasowi właściciele nieruchomości w momencie sprzedaŝy swoich nieruchomości. Opłata ta stanowi dochód własny gminy i w domyśle ustawodawcy jest rekompensatą dla jednostki samorządu terytorialnego za przygotowanie i przeprowadzenie procedury uchwalenia mpzp. Większość czynników ryzyka skupi się na inwestorach, którzy zaangaŝują swój czas oraz kapitał, m.in. w przygotowanie niezbędnych dokumentów dla potrzeb opracowania zmiany studium i mpzp oraz w budowę infrastruktury technicznej (co ustawowo w przypadku sieci wod kan oraz sieci drogowej naleŝy do zadań gminy). Zakończenie Analizy przedsięwzięcia jednoznacznie dowodzą, iŝ jego realizacja jest zasadna i korzystna z punktu widzenia interesów oraz rozwoju gminy. Gmina, w przypadku powodzenia przedsięwzięcia, będzie generować nieporównywalnie większe korzyści ekonomiczne, niŝ w stanie obecnym. Istotne znaczenie ma równieŝ szereg potencjalnych korzyści społecznych gminy. Planowane przedsięwzięcie będzie w znacznym stopniu finansowane przez inwestorów prywatnych, na czym gminie powinno zaleŝeć. To inwestorzy ponoszą duŝo większe niŝ gmina ryzyko ewentualnego niepowodzenia przedsięwzięcia. Obowiązujące uregulowania prawne, dotyczące opłat planistycznych oraz adiacenckich z tytułu budowy obiektów infrastruktury technicznej, pozwalają na praktyczne wyeliminowanie ryzyka po stronie gminy. Gmina dysponuje ponadto instrumentem całkowitego zabezpieczenia swoich przyszłych przychodów z tytułu uchwalenia mpzp, poprzez ustalenie właściwego poziomu wskaźnika opłaty planistycznej. Gmina będzie musiała zatem, z jednej strony zrekompensować sobie wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury planu, a z drugiej strony będzie musiała równieŝ uwzględnić stopień i zakres zaangaŝowania kapitałowego i merytorycznego inwestorów w procesie przygotowywania i uchwalania mpzp. NaleŜy mieć nadzieję, Ŝe zarządzający gminami dostrzegają istniejące moŝliwości rozwoju przestrzeni, co w znacznym stopniu moŝe stać się jednym z podstawowych czynników sukcesu gmin. Literatura i pozostałe źródła 1. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 roku, Nr 203, poz z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku, Nr 141, poz z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 10 maja 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 1991 roku, Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) 5. Ustawa z 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno prywatnym (Dz.U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420) 18 Art. 36, pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 7

8 6. Szreder J., Współdziałanie sektora publicznego i prywatnego w rozwoju lokalnym, Wydawnictwo WSZ, Słupsk 2004 Streszczenie W artykule scharakteryzowano określone przedsięwzięcie inwestycyjne, realizowane przy współdziałaniu gminy oraz inwestorów prywatnych. Celem projektu jest stworzenie warunków dla dalszych inwestycji na terenie gminy, wykorzystując jej wyjątkowe atuty, tj. połoŝenie w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego oraz Słowińskiego Parku Narodowego. W dalszej części artykułu wskazano na źródła finansowania przedsięwzięcia oraz dokonano wyliczeń potencjalnych kosztów i korzyści ekonomicznych jakie w związku z jego realizacją poniesie jednostka samorządu terytorialnego. Kolejno zaprezentowano pozostałe korzyści społeczne płynące dla gminy z tytułu realizacji projektu. Przeprowadzone analizy wykazały, iŝ realizacja przedsięwzięcia, z punktu widzenia gminy, jest uzasadniona ekonomicznie i społecznie. Inwestycje moŝe bowiem przynieść szereg korzyści zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i społecznym. Obowiązujące natomiast przepisy prawa dają gminom szerokie moŝliwości zabezpieczenia swoich interesów, poprzez ograniczanie ryzyka oraz zabezpieczanie przyszłych płatności na poczet kosztów związanych z uchwaleniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Summary This article presents an example of the planned investment that encompasses developing and passing a local land development plan. The aim of this article is to present a possible estimation of the investment from the point of view of the municipality that confirms the relevance of its realisation. Among other things the research made use of the analysis of the documentation of the investment and legal acts, as well as the author s personal experience. 8

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031

Prognoza skutków finansowych. Opracowała: Karolina Ciulkin Konsultacje: Diana Polkowska, rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia nr 5031 PRO ARTE P R O A RT E S P Ó Ł D Z I EL N I A A R C H IT EK TÓ W biuro 02-541 Warszawa, ul. Narbutta 42 lok. 10 tel/fax 0 22 848 00 21 pracownia 15 00-401 Warszawa, ul. 3 Maja 7a lok. 63 tel/fax 0 22 622

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta

Rozdział 05. Uwarunkowania rozwoju miasta ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 05 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2014-2023 1. ZałoŜenia wstępne Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Jastrowie przygotowana

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr LIII/1518/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku w sprawie scalenia i podziału nieruchomości połoŝonych w Gdańsku przy ulicy Leszczynowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014

POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 RADA GMINY KWILCZ ul. Kard.St.Wyszyńskiego 23 64-420 Kwilcz POLITYKA PODATKOWA GMINY KWILCZ NA LATA 2012-2014 Rada gminy posiadając uprawnienia ustala w drodze uchwały stawki podatkowe na dany rok podatkowy

Bardziej szczegółowo

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4

CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 CZAS DOPIEWA 10/2011, strona 4 Nawiązując do informacji opublikowanych w czerwcowym i lipcowym wydaniu Echa Dopiewa Urząd Gminy udziela szczegółowych informacji dotyczących naliczania opłat adiacenckich:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVI/212/2009. Rady Miejskiej w Maszewie. z dnia 29 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXVI/212/2009 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków" Na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN

ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN ROZPORZĄDZENIE NR 11/08 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji CZARNOCIN Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 2039 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budŝetu

Bardziej szczegółowo

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE

KORZYSTNE POŁOśENIE PODAś SIŁY ROBOCZEJ POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE SIŁA NABYWCZA LUDNOŚCI WYSOKA ŁĄCZNOŚĆ, TELEKOMUNIKACJA OBIEKTY PRODUKCYJNE, BIUROWE Rola samorządu w kreowaniu lokalnej polityki gospodarczej subregionu - doświadczenia Ostrowa Wielkopolskiego Zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej gminy, infrastruktury społecznej,

Bardziej szczegółowo

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3%

Ogółem 2479 100% powyżej 50 tys. mieszkańców 94 3,8% Od 20 do 50 tys. mieszkańców 245 9,9% od 5 do 20 tys. mieszkańców 1 520 61,3% PRZEWIDYWANE SKUTKI FINANSOWE WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY DEFINICJI PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO, ZAWARTYCH W PROJEKCIE USTAWY PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS BUDOWLANY Projekt z dnia 25 maja 2015

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus

Poznań, dnia grudnia 2014 r. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej: mgr inż. arch. Elżbieta Janus Poznań, dnia grudnia 2014 r. ANALIZA zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic Mrowińskiej i Prusimskiej w Poznaniu, i stopnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK QUART DEVELOPMENT S.A. Wrocław, 30 maja 2014 roku SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY QUART DEVELOPMENT S.A.... 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 III. JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kraków, dnia sierpnia 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 P/07/113 LKR-41011-1/07 Pan Janusz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 37 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY GMINY STEGNA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE:

Korzyści z inwestowania w Podstrefie Koszalin SSSE: Koszalin położony jest w województwie zachodniopomorskim w Polsce, w odległości 6 km w linii prostej od Morza Bałtyckiego. Koszalin to ważny węzeł komunikacyjny, przez który przebiega międzynarodowa trasa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Jerzykowo gmina Pobiedziska Poznań, 2013 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie i cel opracowania... 3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRUSZCZ GADŃSKI OBRĘBY BOGATKA I WIŚLINKA GŁÓWNY PROJEKTANT : dr inż. arch. Mieczysław Hoffmann upr. urb.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Uzasadnienie do uchwały Nr Rady Gminy w Chodzieży z dnia.. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości UCHWAŁA Nr. Projekt RADY GMINY W CHODZIEŻY z dnia r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi

Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi Wykorzystanie przestrzennych baz danych dla potrzeb planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Łodzi dr inż. arch. Robert Warsza Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wydanie decyzji o warunkach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA

INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA INFORMACJA O STANIE MIENIA MIASTA I GMINY WITNICA sporządzona wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Mienie komunalne - zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym, to własność gminy (miasta) oraz inne

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Rapalska-Kaczmarek, Grocholewska ARCHITEKCI s.c. PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23,

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu

Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu Plan Gospodarczy Zakładu Wodociągowo Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Unieściu na rok obrachunkowy 2007/2008 Po naniesieniu korekty zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Departament Podatków Lokalnych. Justyna Przekopiak

Ministerstwo Finansów. Departament Podatków Lokalnych. Justyna Przekopiak Ministerstwo Finansów Departament Podatków Lokalnych Justyna Przekopiak Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 r. wynikają z: Ustawy z dnia 9 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie LOL-4101-02-05/2010; P/10/110 Olsztyn, dnia lipca 2010 r. Pan Krzysztof Nałęcz Burmistrz Miasta Bartoszyce Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Katedra Zasobów Nieruchomości (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Planowanie i InŜynieria Przestrzenna

Bardziej szczegółowo

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa

PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa VI FORUM MIESZKALNICTWA I REWITALIZACJI Sosnowiec 11-12.04.2011 PozabudŜetowe instrumenty finansowo organizacyjne na rzecz rozwoju mieszkalnictwa Arkadiusz Borek Prezes Zarządu Instytutu Gospodarki Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Miasta KOSZTY ROZWOJU MIAST

Ekonomika Miasta KOSZTY ROZWOJU MIAST Ekonomika Miasta wykład nr 3 KOSZTY ROZWOJU MIAST AUTOR: dr Andrzej Sztando tel. +48 /75/ 888216886, +48 /75/ 7538240 e-mail: andrzej@sztando.com www: http://www.sztando.com WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Bardziej szczegółowo

Memorandum informacyjne

Memorandum informacyjne Memorandum informacyjne dla podmiotów prywatnych zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa budynku komunalnego w Wąbrzeźnie w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego MEMORANDUM

Bardziej szczegółowo

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz

Miasta drogą rozwoju bez planu? Wiesław Wańkowicz Miasta są ośrodkami rozwoju, ale dynamiczny wzrost jest kosztowny. Gospodarowanie przestrzenią miast jest kluczowym czynnikiem w uzyskiwaniu korzyści, ale i generującym koszty. Podstawą bogactwa miast

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-10-11 ST3-4820-25/2006. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta.

MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-10-11 ST3-4820-25/2006. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta. MINISTER FINANSÓW Warszawa, 2006-10-11 ST3-4820-25/2006 Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok.

2) Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach? Sprawozdania finansowe podmiotów powiązanych za 2010 rok. FIP.271.1.10.2011.TK1 Włoszczowa 11.10.2011 r. www. wloszczowa.eobip.pl dot. zadania pn.: Udzielenie Gminie Włoszczowa i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 5 032 076,00 zł na sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST

Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Podstawy prawne finansów lokalnych Wykład II Zagadnienia prawne systemu finansów JST Dr Izabella Ewa Cech Materiały wewnętrzne PWSZ Głogów Wstęp - zakres wykładu - Pojęcie i kształt systemu finansowoprawnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2023 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2015 INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU. WPF jest planem strategicznym, wzajemnie zaleŝnych

Bardziej szczegółowo

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice

gminy następuje wykup działek pod budownictwo mieszkaniowe przez młode małżeństwa, co zwiększy liczbę osób zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżewice OBJAŚNIENIA przyjętych wartości przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżewice na lata 2011 2018, tj. okres na który zostały zaciągnięte zobowiązania. Prognoza Finansowa Gminy Strzyżewice

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY STARE BABICE

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY STARE BABICE Rada Gminy Stare Babice Wójt Gminy Stare Babice WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY GMINY STARE BABICE NA LATA 2009-2013 powiat warszawski zachodni województwo mazowieckie III edycja Stare Babice, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

Sanitacja w zabudowie rozproszonej doświadczenia Polski. Paweł Błaszczyk, Instytut Ochrony Środowiska

Sanitacja w zabudowie rozproszonej doświadczenia Polski. Paweł Błaszczyk, Instytut Ochrony Środowiska Sanitacja w zabudowie rozproszonej doświadczenia Polski Paweł Błaszczyk, Instytut Ochrony Środowiska Art. 42 ustawy Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 z 2001 r., poz.1229 z późn. zmianami Pkt. 3 Budowę urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 22 (CENTRUM) SKALA 1: 1000 50m 10m 20m 100m USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA NOWY TARG SKALA

Bardziej szczegółowo

ISTOTA I ZNACZENIE FISKALNE PODATKÓW LOKALNYCH NA POMORZU ŚRODKOWYM W LATACH 2005 2010 1

ISTOTA I ZNACZENIE FISKALNE PODATKÓW LOKALNYCH NA POMORZU ŚRODKOWYM W LATACH 2005 2010 1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 708 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 52 2012 RAFAŁ ROSIŃSKI Politechnika Koszalińska ISTOTA I ZNACZENIE FISKALNE PODATKÓW LOKALNYCH NA POMORZU ŚRODKOWYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zakres dokumentów: Prognoza skutków finansowych

Zakres dokumentów: Prognoza skutków finansowych Inwestor: MIASTO IMIELIN Ul. Imielińska 81 41-407 Imielin Temat: MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA IMIELIN OBEJMUJĄCEGO OBSZAR WZDŁUŻ ZACHODNIEGO BRZEGU ZBIORNIKA IMIELIN Zakres dokumentów:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr BO.0050.35.2015 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2015-2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Krajobraz bezpiecznych inwestycji

Krajobraz bezpiecznych inwestycji Krajobraz bezpiecznych inwestycji BRILAND to nowoczesny i kompleksowy program inwestycyjny, przeznaczony dla osób zainteresowanych bezpiecznym lokowaniem kapitału w nieruchomości. BRILAND oferuje własnościowy

Bardziej szczegółowo

Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok. Prognozowane dochody budżetu Gminy Krasiczyn na 2014 rok. 1. Leśnictwo 301 850 Planuje się dochody ze sprzedaży drewna z lasów będących w zarządzie samorządów wiejskich Dochody przyjmuje się zgodnie z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Tychy: Wykonanie wycen dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu uŝytkowania wieczystego, ustalenie wartości środka trwałego i wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości w trybie spec ustawy Numer

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, marzec 2014 rok

Wałbrzych, marzec 2014 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Miasta Wałbrzycha za 2013 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok Wałbrzych, marzec 2014 rok SPIS TREŚCI 1. budŝetu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO Lesko, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W LESKU W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAREJESTROWANYCH W PUP LESKO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) (STRONA TYTUŁOWA)... ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) inwestycyjnego* ) remontowego* )

ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) (STRONA TYTUŁOWA)... ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA (ZKZ) inwestycyjnego* ) remontowego* ) Załącznik Nr. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA INWESTYCYJNEGO/REMONTOWEGO (ZKZ) AKCEPTUJE" (STRONA TYTUŁOWA) (stanowisko, stopień, imię i nazwisko, podpis, pieczęć, data) Inwestor:...... (nazwa i adres) opracowująca

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r.

UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r. UZASADNIENIE do uchwały Nr XXX/262/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 grudnia 2009r. Budżet na 2010r. opracowano zgodnie z następującymi przepisami, a mianowicie: 1. Ustawą z dnia 8 marca 1990r.o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/168/12 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE MŁP. z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Sędziszów Młp. z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę

Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę Załącznik Nr 3 do uchwały Nr. Rady Gminy Siemyśl z dnia.. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEMYŚL NA LATA 2012 2021 Wieloletnia prognoza finansowa jest to dokument

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie

w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 353 342 zł dotacje celowe na zadania zlecone gminie Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Sulmierzyce opracowano na lata 2014-2024 zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie: -

Bardziej szczegółowo

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzono w Poznaniu, dnia 24.10.2015 r. dla: Jan Kowalski ul. Królewska 1 00-000 Warszawa AUDYT możliwości inwestycyjnych dla działki o nr ewid. (), obręb (), gmina (), powiat międzyrzecki, województwo

Bardziej szczegółowo

04. Bilans potrzeb grzewczych

04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 1 /7 04. Bilans potrzeb grzewczych W-551.04 2 /7 Spis treści: 4.1 Bilans potrzeb grzewczych i sposobu ich pokrycia... 3 4.2 Struktura paliwowa pokrycia potrzeb cieplnych... 4 4.3 Gęstość cieplna

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH PARTNERSTWO PUBLICZNO- PRYWATNE JAKO METODA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH (public-private partnerships) Szymon Jurski Plan prezentacji: Definicja Kiedy wybrać formułę PPP? Cykl życia PPP Partnerstwo publiczno-prywatne

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1

TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz. 20 maja 2010 1 TUP S.A. wideoczat z inwestorami Prowadzący: Prezes Robert Jacek Moritz 20 maja 2010 1 Grupa TUP TUP jest firmą inwestycyjną, realizującą innowacyjne projekty w ramach kilku segmentów rynkowych. Celem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej I. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 1. Zakres i uwarunkowania prawne

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej

Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Wartości wysoko cenione i ich odzwierciedlenie w polityce przestrzennej Dr Piotr Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa 1 Planowanie przestrzenne jako Jedyny sposób osiągania

Bardziej szczegółowo

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok

Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok. Środa Śląska, Luty 2006 rok Informacja o budŝecie Gminy Środa Śląska na 2006 rok Środa Śląska, Luty 2006 rok Niniejsze opracowanie, które oddajemy w Państwa ręce, zostało przygotowane w celu przybliŝenia zagadnień związanych z gospodarką

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok UCHWAŁA NR XXV/180/2012 RADY GMINY W LIPNIKU z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Lipnik na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r.

UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. UCHWAŁA NR 311 / XXVII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 października 2000 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsiach: Błociszewo, Bodzyniewo, Dąbrowa, Kawcze,

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo