Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ"

Transkrypt

1 Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie wane? W prezentacji wykorzystano fragmenty materiałów: CRM DONE RIGHT, IBM Polska Wdraanie koncepcji CRM w brany bankowej w Polsce, Andersen BC Hurtownie danych i systemy wspomagania decyzji, P. Przytalski, A. lachetka Projektowanie systemów informatycznych, J. Jabłoski 1 2 Czym jest ZISZ Ewolucja (Z)SIZ Przez zintegrowany system informatyczny zarzdzania rozumie si system automatycznego przetwarzania danych wspomagajcy proces zarzdzania, przy czym: Automatyczne oznacza przetwarzanie danych za pomoc komputera Proces zarzdzania jest wieloetapowym, sekwencyjnym procesem podejmowania decyzji, na który składaj si: opracowanie i akceptacja programu działania, ustalenia wynikajce z funkcji organizowania i decyzje zwizane z koordynowaniem działalnoci wyodrbnionych podsystemów oraz funkcje kontroli i nadzoru, umoliwiajce działanie sprze zwrotnych w systemie. AGM automatyzacja gospodarki materiałowej, MRPI planowanie potrzeb materiałowych, MRP Closed Loop sterowanie w ptli zamknitej, MRPII zintegrowane zarzdzanie wytwarzaniem, ERP zintegrowane zarzdzanie zasobami. 3 4 Historia (Z)SIZ MRPI - Material Requirements Planning Lata 50-te Lata 60-te Lata 70-te Lata 80-te Lata 90-te... AGM = podstawowa obsługa gospodarki materiałowej MRP I = AGM+ przygotowanie produkcji, sterowanie zapasami, elementy planowania produkcji MRP CL = MRP I + harmonogram produkcji, obsługa zaopatrzenia, planowanie zdolnoci produkcyjnych, warsztat produkcyjny MRP II = MRP CL + m. in. planowanie sprzeday, zarzdzanie popytem, planowanie zasobów, interfejs do systemów finansowych ERP = MRP II + m.in. obsługa specyficznych zamówie, elektroniczna wymiana danych, rachunkowozarzdcza terminarz produkcji? = ERP + internet, otwarty interfejs,euro... Architektura systemów zintegrowanych wywodzi swoj genez od programów automatyzacji gospodarki materiałowej w latach 50. Drog ewolucji, z systemu sterujcego stanami zapasów, powstał na przełomie lat 50/60 system MRP I. MRP I pozwala obliczy dokładn ilo materiałów i terminarz dostaw tak, aby sprosta cigle zmieniajcemu si popytowi na poszczególne produkty, uwzgldniajc wicej ni jedn fabryk. MRP I pomaga zagregowa informacje o działalnoci rozproszonej korporacji i budowa spójne plany strategiczne. W nowszych implementacjach MRP I istnieje moliwo uwzgldnienia m.in. zamówie spływajcych bezporednio od kocowych odbiorców oraz poredników, prognozy sprzeday i produkcji, stany magazynów, zapisy ksigowe i fakturowe. Zarówno programy do automatyzacji gospodarki materiałowej, jak i systemy MRP I instalowane były na duych komputerach typu mainframe, a dominowało przetwarzanie typu wsadowego

2 Closed Loop MRP MRPII - Manufacturing Resource Planning Rozszerzeniem specyfikacji MRP I było uwzgldnienie Closed Loop MRP (zamknitej ptli sterowania nadnego), czyli planowania materiałowych zdolnoci produkcyjnych w zamknitej ptli procesu produkcyjnego. Dziki sprzeniu zwrotnemu mona było na bieco reagowa na zmieniajce si parametry produkcji. Przełom: zdefiniowanie i opublikowanie w 1989 roku przez Amerykaskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcj i Zapasami - APICS (American Production and Inventory Control Society) standardu MRP II (ang. Manufacturing Resource Planning - Planowanie Zasobów Produkcyjnych) Podstaw MRPII jest poniszy zestaw pyta, okrelony mianem Uniwersalnego Równania Produkcji: Co i kiedy naley wyprodukowa (jakie wyroby gotowe i w jakim terminie), aby zaspokoi rozpoznany popyt; Czym trzeba dysponowa i w jakim czasie (zdolnociami produkcyjnymi, półfabrykatami, surowcami itd.), eby wykona t produkcj; Co z tego przedsibiorstwo posiada obecnie (jakimi zdolnociami produkcyjnymi netto dysponuje w kolejnych okresach planistycznych; jaki ma zapas produkcji w toku, półfabrykatów i surowców, który moe uy do wykonania tej produkcji); Co naley jeszcze kupi (jakie surowce i jakie usługi kooperacyjne), eby wykona t produkcj. 7 8 MRPII - Manufacturing Resource Planning MRPII - Manufacturing Resource Planning MRP II obsługuje cztery klasy produktów: Produkty konstruowane na zamówienie, z typowych modułów (ang. Engineer-to-Order-Products) np. transformatory duej mocy; Produkty wielowykonaniowe, wytwarzane na zamówienie, opierajce si na modułach projektowanych według indywidualnych potrzeb uytkownika z wykorzystaniem typowych czci (ang. Make-to-OrderProducts) np. samochody ciarowe; Produkty wielowykonaniowe, montowane na zamówienie, z typowych modułów i czci (ang. Assembly-to-Order-Products) np. samochody osobowe; Produkty przeznaczone dla anonimowego klienta, czyli produkowane na tzw. magazyn (ang. Make-to-Stock-Products) np. komputery. W systemach MRPII wprowadzono funkcje odpowiedzialne za sterowanie zapasami (ang. inventory control). Umoliwiaj one prowadzenie biecej ewidencji ilociowej zapasów w magazynach i warsztatowych powierzchniach odkładczych (dotyczy to tylko produkcji powtarzalnej), nadzorowanie dostaw pomidzy komor przyj a magazynami, rezerwowanie i wydawanie elementów z magazynów, rozliczanie zuycia elementów, wykonywania analizy ABC i prowadzenie inwentaryzacji cigłej. Ponadto funkcje te umoliwiaj tworzenie zlece produkcyjnych i zapotrzebowa zaopatrzeniowych na elementy. W tym miejscu naley wprowadzi pojcie tzw. polityk zamawiania ERP - Enterprise Resource Planning ERP - Enterprise Resource Planning Wszystkie systemy klasy MRP, niezalenie od stopnia komplikacji, s procesorami transakcyjnymi, nastawionymi głównie na coraz szybsze przetwarzanie danych. Systemy ERP to systemy nastawione na sterowanie procesami. Składaj si wic zarówno z czci zarzdzajcej, jak i przetwarzajcej. Implementacje takich systemów mona prowadzi fazowo, w zalenoci od stopnia komplikacji poszczególnych procesów, którymi maj one zarzdza. W ERP moe tworzy modele (fantomy) poszczególnych procesów i bada ich zachowanie oraz zgodno ze stanem podanym. Mona okrela drog procesu, w zalenoci od tego, kto jest jego uytkownikiem. W systemach tego typu mona tworzy własne monitory transakcyjne, zindywidualizowane menu aplikacji i ekrany uytkownika. Dodatkowymi wyrónikami specyfikacji ERP jest zastosowanie opartych na ograniczeniach, dwukierunkowych mechanizmów optymalizujcych planowanie oraz wbudowana w system moliwo elektronicznych połcze w ramach łacucha dostaw i sprzeday. W ERP powszechnie stosowane s take mechanizmy umoliwiajce symulowanie rónorodnych posuni i analiz ich skutków (np. finansowych) oraz wprowadzono elementy rachunkowoci zarzdczej, rachunku kosztów oraz przepływu rodków pieninych (ang. cash flow)

3 Tendencje w rozwoju ZSIZ Struktura systemu zintegrowanego - moduły System ERP Orientacja na procesy i integracj wewntrzn (logistyka i finansowa) Nastawiony na rozwizywanie problemów wewntrz przedsibiorstwa Dane generowane i wykorzystane wewntrz firmy Maksymalne wspomagane potrzeb uytkownika Wspomaga mechanizmy tworzenia wartoci lokalnych (wewntrz firmy) Sztywny zakres funkcjonalny oparty na centralnej bazie danych Projektowany, wdraany i rozwijany całociowo (architektura modułowa) Architektura Klient Server i korzysta z sieci Internet System ERP II Orientacja na procesy i integracj zewntrzn (partnerzy biznesowi łacuchy dostaw) Zorientowany na kooperacj i rozwizywanie wspólnych problemów z partnerami biznesowymi Dane publikowane równie na zewntrz firmy (take za pomoc subskrypcji) Pełna orientacja na zaspokajanie potrzeb klienta Wspomaga mechanizmy oparte na podziale korzyci midzy firm a partnerami biznesowymi Wykorzystuje hurtownie danych i wiedze dla rozwoju biznesu Projektowany, wdraany i rozwijany ewolucyjnie (architektura komponentowa) Zorientowany na rynki elektronicznej i oparty na usługach sieci Internet Finanse Obsługa klienta Raportowanie i i analiza wielowymiarowa Projekty Produkcja uprawnieniami Magazyn Przykład ZSIZ MRP II Standard System strategiczne Rachunkowo zarzdcza Rachunkowo finansowa Wspomaganie decyzji i hurt. danych Business Support kadrami zapasami Dyspozycje finansowe majtkiem trwałym Marketing Analizy portfelowe Planowanie portfela produktów Rozwój produktu Symulacja kanałów Sprzeda Pomiary wydajnoci Planowanie popytu cenami Realizacja zlece sprzeday relacjami klientów Nabywanie Obsługa dostawców ródła dostaw zamówieniami Wytwarzanie Planowanie produkcji Inynieria procesowa Produkcja Obsługa składników trwałych jakoci Dystrybucja Planowanie ródeł dystrybucji Alokacja centrum dystrybucji Transport Struktura systemu zintegrowanego Co nam daje system zintegrowany? SYSTEM Klient Obsługa klienta Technolog Dział produkcji Magazyn Moduły Zapytanie ofertowe Oferta Sporzdzenie kalkulacji Dokumenty Nie Akceptacja oferty Tak Przygotowanie umowy Umowa Akcje Nie Podpisanie umowy Tak Rejestracja zamówienia Planowanie produkcji Harmonogram prac Produkcja Materiały Pobranie materiałów Zamówienie Karta technologiczna Zapasy Alokacja Zamówienie Opracowanie Role Sprzedawcy Technolodzy Magazynierzy Odbiór materiałów Produkt technologii Rozliczenie Produkt Stan krytyczny produktu produkcji Tak Uytkownicy Przyjcie Faktura Fakturowanie Zamówienie wykonane Zamówienie materiałów faktury Płatno 17 Obsługa płatnoci 18 Cykl obsługi zamówienia 3

4 Kierunki rozwoju: przesłanki Kierunki rozwoju Kluczowe znaczenie ma funkcjonalno systemu w kontekcie jego ceny Łatwo obsługi i szybko wdroenia Aspekty technologiczne sprzt komputerowy i architektura systemu Polskie przedsibiorstwa szukaj sprawdzonych rozwiza, firmy zachodnie opieraj si na własnych dowiadczeniach. Im wiksza konkurencyjno sektora, tym wiksze nasycenia systemami ERP Trend 1: Udoskonalenie integracji, elastyczno. Nowe architektura oprogramowania magistrala biznesowa Trend 2: Włczenie elementów e-biznes do ERP tak jak: Customer relationship managemen (CRM) E-procurement Supply chain management (SCM) Business intelligence (BI) Trend 3: Pozyskanie uytkowników nowego typu. Multi-entreprise users uzytkownicy wielofirmowi Self-service users uzytkujacy na potrzeby własne Mobile users uytkownicy mobilni Trend 4: Dostosowanie do Internetu. Portale internetowe i przegldarki WWW jako podstawowe interfejs do systemów klasy ERP Kierunki rozwoju Przykładowe systemy klasy ZSIZ wysoki Przewaga konkurencyjna Systemy ERP Kadry i płace Finanse E-biznes Systemy SCM Systemy ERM Systemy CRM Systemy zapewniajce Przewag Konkurencyjna (ERP II, SCM, CRM Tradycyjne systemy ERP Automatyzujce biece procesy biznesowe SAP R/3 MySAP.com ORACLE E-Business Suite MFG/Pro QAD eq inne niski Zawansowanie merytoryczno-technologiczne wysoki Problemy organizacji z przetwarzaniem danych Problemy organizacji z przetwarzaniem danych Ilo danych Rónorodno formatów zapisu danych Wiele rozproszonych ródeł danych Charakter wydobywanej informacji Szybko transakcji Dostpno danych Systemy do zarzdzania przedsibiorstwami intensywnie korzystaj z transakcyjnych baz danych. Jedni uytkownicy wprowadzaj do nich informacje np. o wysyłce towaru lub sprzeday. Drudzy pobieraj dane, generujc z nich faktury, rozliczenia, raporty. Zasoby informacji zgromadzone w bazie danych systemu ERP s niezbdne do biecej działalnoci firmy jednak po pewnym czasie staj si "histori", stanowic dla systemu informatycznego niepotrzebny balast

5 Czym jest hurtownia danych Czym jest tematyczna hurtownia danych Hurtownia danych jest to: scentralizowana nietransakcyjna baza danych przeznaczona do przechowywania informacji w długim horyzoncie czasowym globalnie w skali instytucji, w wielowymiarowych układach analitycznych i ukierunkowana na wyszukiwanie informacji bezporednio przez kocowych uytkowników. Angielskie pojcia: data warehouse, data mart (uwaga: to nie jest to samo!!!) Data Mart -cile zwizana z mniejsz grup uytkowników, tematycznie dostosowana, zoptymalizowana dla ich potrzeb hurtownia danych. "Data mart" mona opisa jako podzbiór hurtowni danych przeznaczony do zaspokajania potrzeb pojedynczej jednostki biznesowej (np. oddziału firmy), czy te mniejszych jednostek gospodarczych, w zakresie dostpu do informacji za pomoc specjalizowanej aplikacji Porównanie hurtowni danych z data marts Troch szczegółów Cechy: Data marts Hurtownie danych Obszar wdroenia oddział/przedsibiorstw Korporacja o Zakres tematyczny Jeden Wiele ródła danych Kilka Wiele Rozmiary <100 GB 100GB 1TB Platforma NT, Unix Unix Hurtownia danych jest, zgodnie z definicj, skonsolidowanym repozytorium danych historycznych. Repozytorium zawiera dane historyczne, nie podlegajce ju zmianom (bo nie zmieniamy danych o sprzeday sprzed np. roku). Dane s skonsolidowane, co rzutuje na architektur bazy danych jest ona znacznie mniej złoona ni w przypadku baz OLTP (On Line Transactional Processing baz danych dla przetwarzania transakcyjnego). Dane s zorganizowane w struktur wielowymiarow, w której fakty (liczby przechowywane w bazie) s zalene od wielu parametrów (nazywanych wymiarami) Dlaczego hurtownia danych? Cechy hurtowni danych Zdenormalizowana struktura bazy hurtowni danych powstała w wyniku procesu poszukiwania modelu logicznego bazy, który umoliwiałby wydajne, złoone i wszechstronne raportowanie. Próby usprawnienia raportowania i prowadzenia analiz w oparciu o tradycyjne bazy OLTP poniosły fiasko. Tematyczno Grupowanie danych Integralno Normalizacja pól, wspólne typy danych Oznaczenie czasowe Analiza w długich okresach Niezmienno

6 Jak to działa? Jak to działa? Hurtownia danych DM DM Uytkownicy: - Raporty - Zapytania do bazy - Analizy OLAP - EIS - Budetowanie - Data Mining SYSTEMY RÓDŁOWE EXTRACTION TRANSFORM LOAD MANAGE DATA WAREHOUSE DATA MARTS Data Warehouse / Data Mart i Operational Data Store PREZENTACJA / OLAP OLAP : - HOLAP - ROLAP - MOLAP Data Mining Modele OLE DB XML/A OLE DB XML/A DOSTP UYTKOWNIKÓW I ANALIZY Ad-hoc Query Tools Raporty Aplikacje na zamówienie Aplikacje analityczne Web Services i Aplikacje mobilne Zasilanie hurtowni danych Struktura danych w hurtowni danych Wanym elementem tych systemów s procedury ekstrakcji, czyszczenia, transformacji i ładowania danych do bazy (ang. Extract, Transformation, Load ETL). Procedury ekstrakcji danych z systemów OLTP uruchamiane s w czasie minimalnego obcienia tych systemów. Dane wyekstrahowane s nastpnie weryfikowane wzgldem reguł i danych słownikowych przechowywanych w repozytorium metadanych, przekształcane do podanej w hurtowni postaci i nastpnie ładowane do bazy. Dziki procedurom ETL dane w hurtowni charakteryzuj si wysok jakoci, przewyszajc znacznie jako danych systemów OLTP. Przykład: deduplikacja procedura usuwajca powtórzenia danych: w systemach OLTP panowie Jan Kowalski i Jan Piotr Kowalski mog by rónymi klientami, mimo i mieszkaj pod tym samym adresem, w hurtowni (dziki procesowi deduplikacji) zostan zidentyfikowani jako ta sama osoba umoliwiajc tym samym rzeczywist analiz zachowa klienta. Dwie podstawowe struktury Model płatka niegu Model gwiazdy - tablica faktów - hierarchia wymiaru Model gwiazdy Co oznacza model gwiazdy Dane dotyczce sprzeday (wielko, warto, ) gromadzone s w centralnej tabeli faktów Parametry (wymiary) od których sprzeda zaley znajduj si w mniejszych tabelach takich jak np. produkt, geografia czy czas. Elementy wymiarów (dla geografii np. województwa) mog posiada cechy charakterystyczne (np. rozmiar, liczba ludnoci), które bd wykorzystywane w analizach. Schemat gwiazdy odpowiada strukturze najbardziej zdenormalizowanej

7 Model płatka niegu Jaki to model? WYMIAR CZAS: ROK WYMIAR CZAS: MIESIC WYMIAR CZAS: TYDZIE WYMIAR CZAS: DZIE WYMIAR STANOWISKO FAKTY WYNAGRODZENIA WYMIAR PRACOWNIK WYMIAR ORGANIZACJA: KOMÓRKA WYMIAR ORGANIZACJA: WYDZIAŁ WYMIAR ORGANIZACJA: PION Zastosowania hurtowni danych Narzdzia analityczne Obsługa danych ksigowych spełnia funkcj archiwaln przechowujc dane, które daj obraz sytuacji na konkretny dzie. Obsługa sprawozdawczoci - wykorzystuje informacje z baz klientów. Obsługa finansowa przeznaczona do zarzdzania aktywami i pasywami, umoliwia obliczenie ogólnego przepływu finansowego. Obsługa marketingowo-klientowska umoliwia podział klientów na segmenty, okrelenie koszyków produktowych, sprawdzenie solidnoci klientów i skutków działa marketingowych. Aplikacje OLAP Data mining Analiza produktu produkt region sprzeda Analiza w czasie czas Analiza Ad-hoc Analiza regionu Narzdzia analityczne c.d. Porównanie narzdzi wspomagajcych analizy Aby unikn koniecznoci budowania dla kolejnych raportów coraz to nowych programów stworzono narzdzia analityczne umoliwiajce tworzenie w bardzo prosty sposób, praktycznie tylko za pomoc myszy, nawet bardzo złoonych raportów. Stworzono klas narzdzi pozwalajcych prowadzi nawet skomplikowane analizy w trybie on-line (On Line Analitycal Processing - OLAP). Systemy klasy OLAP przełamały wszystkie ograniczenia systemów raportujcych z baz OLTP umoliwiajc prowadzenie rónego rodzaju analiz biznesowych take na bardzo duych bazach danych. Zapytania i raporty Wybór pojedynczych i zsumowanych danych Informacja Kto zakupił produkt w ostatnich dwóch latach? OLAP Podsumowania, trendy i prognozy Analiza Jaki jest redni przychód od klienta, który kupił produkt w cigu ostatnich dwóch lat z podziałem na regiony? Data Mining Odkrywanie ukrytych zalenoci Wgld i przewidywanie Kto i dlaczego kupi produkt w najbliszym półroczu? Tradycyjne bazy danych, narzdzia OLAP oraz Data Mining

8 Przykład kostki analitycznej Data mining Oddział Pozna Kraków Gdask 69,059,440 PLN 8,755 szt. 7,888 PLN Produkt ROR Kredyt Depozyt Rach. Inwest. Inne Narzdzia drenia i eksploracji danych (ang. Data Mining) słu do automatycznego znajdowania zwizków midzy danymi. Narzdzia klasy DataMining wykorzystuj wiele wyrafinowanych technik takich jak na przykład sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, sieci Bayesa, algorytmy genetyczne, clustering czy regresja. Narzdzia tej klasy s wykorzystywane przez analityków midzy innymi do segmentacji bazy klientów, prognozowania, pozycjonowania produktu na rynku, a take do wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym. Q1 Q2 Q3 Q4 Czas Data mining Relacyjne a wielowymiarowe bazy danych w hurtowniach danych Data Mining, cho oferuje automatyczne generowanie wyników, wymaga dobrego ich zrozumienia (w celu uniknicia pułapek) i dlatego prowadzony jest zwykle przez zaawansowanych analityków czsto posiadajcych doktorat z matematyki czy nauk przyrodniczych. Dla ułatwienia i usystematyzowania analiz drenia danych opracowano w 1996 roku metodyk CRISP DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining), w której okrelono sposób prowadzenia analizy od zrozumienia zada biznesowych i dostpnych danych poprzez przygotowanie danych i modelowanie a po oszacowanie poprawnoci modelu i jego wdroenie do eksploatacji. Metodyka ta jest dzi wspierana przez praktycznie wszystkich wytwórców oprogramowania klasy DataMining. Od samego pocztku hurtownie danych realizowane były w oparciu o bazy danych dwojakiego rodzaju: relacyjne i wielowymiarowe. Omawiana struktura gwiazdy jest przykładem modelu danych bazy relacyjnej. W takiej strukturze fakty s funkcj wielu zmiennych (wymiarów), i jest to jedna z bardzo wielu moliwych struktur danych bazy relacyjnej. P ro dukt Mia s to Mie s ic S prze da [ty P LN] A B A C A Z Y Z Y X KLUCZE I I I III IV P R O D U K T WYMIARY A B C Mia s to X Y Z Mie s ic I II III IV V Mode l re lac yjny Mo de l w ie lo w ym iaro w y Model relacyjny vs. wielowymiarowy MOLAP, ROLAP, HOLAP W bazie wielowymiarowej dane s przechowywane z definicji w postaci faktów funkcji kilku zmiennych, i jest to podstawowa forma gromadzenia danych w tej bazie. Relacyjne bazy danych mog gromadzi olbrzymie iloci danych osigajc rozmiar wielu terabajtów. Bazy wielowymiarowe natomiast maj ograniczenie na wielko i przewanie nie przekraczaj rozmiarem kilkudziesiciu gigabajtów. Oferuj natomiast struktur danych przygotowan do prowadzenia wszechstronnych i złoonych raportów na podstawie rónorakich przeci przez dane wielowymiarowe. Przedstawicielami baz wielowymiarowych s np. Oracle Express czy Essbase (Hyperion). 47!"#$ %!"#$& '!"#$ %'!"#$& 48 8

9 Jak działa baza hybrydowa Badanie Co daje naprawd hurtownia danych Dane gromadzone s w bazie relacyjnej a nastpnie odwzorowywane (przez aplikacj mapujc) na struktur wielowymiarowej bazy danych (zaznaczonej symbolicznie kostk). Baza wielowymiarowa nie zawiera faktów a tylko elementy wymiarów, jej rozmiar jest zatem bardzo mały, nawet jeli baza relacyjna jest wielkoci terabajtów. Do analiz stosowane jest narzdzie analityczne klasy MOLAP. W czasie analizy zapytanie z narzdzia MOLAP jest przesyłane do wielowymiarowej bazy danych, gdzie generowane jest dynamiczne zapytanie SQL, które jest przesyłane przez warstw odwzorowujc do bazy relacyjnej. Wynik zapytania powraca do narzdzia analitycznego t sam drog (oczywicie w odwrotnej do zapytania kolejnoci). Temat: Analiza przydatnoci hurtowni danych w procesie podejmowania decyzji Grupa docelowa: 37 firm w oparciu o nastpujce kryteria: Rok od wdroenia HD Rozproszone struktury organizacyjne Osoby z kadry kierowniczej Co daje naprawd hurtownia danych? Gdzie hurtownie danych maj zastosowanie? Referenci uznali za opłacalne przedsiwzicia wdroenia hurtowni danych tylko wtedy, gdy integrowała ona dane z wielu firm, zatem organizacji o charakterze organizacji wirtualnej. Po wdroeniu hurtowni danych pracownicy staraj si wykorzysta jej moliwoci do podejmowania wszystkich decyzji niezalenie czy s one strategiczne dla firmy czy nie (jest to do zaskakujcy wynik, gdy z hurtownie danych wdraane s z reguły w celu zidentyfikowania trendów wystpujcych w otoczeniu) Firmy, które nie radziły sobie z nadmiarem danych uznały wdroenie hurtowni danych za opłacalne hurtownie danych znacznie ułatwiaj odnalezienie koniecznych informacji z TB danych Wyznaczanie trendów wynikajcych ze zbiorów danych powinno by przydatne w podejmowaniu decyzji strategicznych, ankietowani, jednaj nie potwierdzaj tej hipotezy. Najistotniejszym wnioskiem z ankiet jest fakt, i osoby pracujce z hurtowni danych uwaaj, e przedsiwzicie jest opłacalne i pomaga w radzeniu sobie z nadmiarem iloci danych. W telekomunikacji hurtownie danych wykorzystujce dane bilingowe umoliwiaj midzy innymi segmentacj klientów na grupy w róny sposób korzystajcych z usług operatora. Pozwala to na ustanowienie taryf dedykowanych specjalnie dla tych grup. Ponadto, poprzez obliczanie tzw. wskanika churn mona okreli, którzy klienci nosz si z zamiarem zrezygnowania z usług firmy telekomunikacyjnej. Dziki analizie danych dziesitek i setek tysicy transakcji dla tysicy produktów oferowanych w supermarketach (jest to tzw. analiza koszyka) mona dobrze okreli preferencje klientów i korelacje pomidzy produktami. Umoliwia to handlowcom wyjcie naprzeciw oczekiwaniom klientów i zwikszenie sprzeday Producenci hurtowni danych Skd si wził CRM? SAS Oracle Sybase IBM Microsoft SAP Pocztek CRM stanowiły proste, jednostanowiskowe aplikacje typu contact management, które łczc funkcje kalendarza i prostej bazy danych, pozwalaj uytkownikowi na przetwarzanie i analiz danych dotyczcych klientów i kolejnych kontaktów. Dopiero od kilkunastu lat w Stanach Zjednoczonych rozwija si narzdzie nazywane sales force automation (SFA), którego funkcjonalno i zaawansowanie technologiczne umoliwiaj zintegrowanie wszystkich zada zwizanych z zarzdzaniem sprzeda i obsług klienta w ramach jednego systemu. Systemy tej klasy s w stanie obsłuy setki zdalnych uytkowników "terenowych" i lokalnych, dajc wszystkim uczestnikom gry o klienta dostp do krytycznej informacji w trybie on-line. Produkty tego typu od lat 80. dynamicznie si rozwijały, tak jak rosło dowiadczenie rynku zwizane z kolejnymi wdroeniami i pozwalały na to rosnce moliwoci informatyki i telekomunikacji - z Internetem włcznie

10 Skd si wził CRM? Definicja CRM Z contact managera wyrosły produkty oferowane jako call reporting system, territory management system, sales management system, sales team automation - ich wspóln cech była funkcja elektronicznej wymiany danych midzy zarzdzajcymi sprzeda i pracownikami sprzeday. Systemy te odpowiadały przede wszystkim na potrzeb kontroli pracy przedstawicieli w terenie i koncentrowały si na wymianie informacji o klientach i raportowaniu kontaktów. Korzyci płynce z uytkowania takiego systemu były raczej jednostronne: szef sprzeday miał prosty dostp do informacji na temat liczby kontaktów handlowych, profilu odwiedzonych klientów, celu i wyniku kontaktu, kwalifikacji "prospektów" sprzeday, uzyskanych zamówie. 55 Do klasy CRM zaliczymy system, zawierajcy wikszo z wymienionych poniej modułów: Sprzeda - zarzdzanie kontaktami (profile klientów, struktura klientów instytucjonalnych, historia kontaktów sprzedaowych i serwisowych), zarzdzanie kontem klienta (czynnoci sprzedaowe, zamówienia, generowanie ofert); sprzeda - analiza cyklu sprzeday, przydział do konta klienta i przydział do terytorium, monitorowanie statusu klienta i potencjalnych sprzeday (sales opportunity) - zgodnie z charakterystyczn dla firmy struktur organizacyjn i metodologi sprzeday; czasem i terytorium - kalendarz i baza danych pojedynczego uytkownika lub całej grupy; Korespondencja - mailing, , faksy; Marketing - zarzdzanie kampani, encyklopedia produktów, konfigurator produktu, cenniki, oferty, generator celowanych list adresowych, analiza efektywnoci kampanii; Obsługa zgłosze handlowych - przyjmowanie i dystrybucja w obrbie struktur sprzedaowych informacji o klientach zgłaszajcych zainteresowanie ofert; Telemarketing - układanie list telefonicznych według definicji grup docelowych, automatyczne wybieranie numeru, generowanie sales leads, zbieranie zamówie; Serwis i wsparcie klienta po sprzeday - przydzielanie, ledzenie i raportowanie zada, zarzdzanie problemem, kontrola zamówienia, gwarancja; E-commerce i call center. 56 Gdzie mona wykorzysta CRM? Filozofia CRM Umiejscowienie systemów klasy CRM Cele wdraania CRM Bezporednio zainteresowani chc CRM Konkurencja wymusza CRM Klienci chc mie dogodny, wielokanałowy dostp do firmy i by obsługiwani w jednolity pozytywny sposób. Pracownicy domagaj si pełnego dostpu do informacji, która umoliwi szybk reakcj i dobr obsług klienta. Udziałowcy wywieraj nacisk, by lepiej wykorzystywa informacje o klientach. Zyskowno: CRM pozyskuje nowych klientów, zwiksza warto relacji z obecnymi klientami, usprawnia marketing, sprzeda i obsług posprzedan. Zrónicowanie: Obsługa klienta staje si kluczowym elementem strategii konkurencyjnej. Transformacja biznesu wymaga CRM W skali firmy: Firmy musz by bardziej patrzce na zewntrz ni skupione na sobie. Integracja: Komunikacja przenikajca podziały funkcjonalne, umoliwiajca prezentowanie jednolitego wizerunku firmy klientowi

11 Cele wdraania CRM Co nam da wdroenie CRM? 100% Powizanie CRM z problemami zarzdzania na szczeblu korporacji (wyniki dla Regionu EMEA) cisłe powizanie % respondentów 80% 60% 40% 20% 72% 23% 63% 34% 52% 40% 0% Zwikszenie elastycznoci i szybkoci reakcji Redukcja kosztów operacyjnych, zwikszenie mary Poprawa efektywnoci z perspektywy udziałowców brak odpowiedzi niezwizane zwizane cile zwizane Jak to widz menaderowie? Jak wdraa CRM? % respondentów 100% 80% 60% 40% 20% 0% Powizanie celów CRM ze wzrostem wartoci firmy (wyniki dla Regionu EMEA) 84% 12% 20% Poprawa dowiadczenia i satysfakcji klienta 77% 75% 69% Lepsze dostosowanie oferty do potrzeb klientów 20% 29% Utrzymanie i rozszerzenie bazy istniejcych klientów cisłe powizanie Optymalizacja procesów obsługi klienta brak odpowiedzi niezwizane zwizane cile zwizane Narzdzie IT Zakres zastosowania: w działach, regionach i w aspekcie funkcjonalnym Podejcie od dołu do góry Automatyzacja i wzrost efektywnoci (WFM / call centre) CRM jest czci obsługi klienta Rónorodne definicje i zakresy zastosowania CRM Lepsze CRM zarzdzanie w zintegrowany ze wybranym strategi obszarze. korporacyjn (np.promocje) CRM cile zwizany z realizowanym biznesem CRM to wszystko co my robimy Podejcie Podejcie z góry na dół z góry na dół Narzdzie strategiczne Zakres zastosowania - cała firma Jak wdraa CRM Gdzie s trudnoci we wdraaniu CRM? 100% Trudnoci w realizacji zada zwizanych z wdroeniem CRM (wyniki dla Regionu EMEA) % respondentów 80% 60% 40% 20% 61% 36% 51% 46% 43% 44% 46% 46% 0% zmian Zmiana procesów biznesowych Dostosowanie organizacji Opracowanie Strategii CRM brak odpowiedzi łatwe raczej łatwe b.trudne / trudne

12 Co zrobi, aby udało si wdroenie CRM Połczenie ZSI raz CRM Opracowanie jasnej strategii rozwoju CRM, spójnej ze strategi korporacyjn. Skuteczna redefinicja procesów biznesowych i dostosowanie organizacji. Zapewnienie odpowiednio duych i wykwalifikowanych zasobów do zarzdzania zmian. Zaangaowanie i aktywne wsparcie inicjatyw CRM ze strony Zarzdu firmy. Pozyskanie poparcia ze strony pracowników poprzez odpowiedni komunikacj, szkolenia i mechanizmy motywujce. relacjami z klientem (CRM) Kontrahenci oferty kalkulacje umowy zamówienia rozrachunki raporty Cel: Załoenia systemu - diagram Efektywna obsługa klienta Planowanie i produkcja (MRP) Projekty karty technologiczne harmonogramy produkcja magazyn Skuteczne zarzdzanie i kontrola produkcji

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM

O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM O systemach zintegrowanych (ERP) i CRM Czym jest ZISZ Przez zintegrowany system informatyczny zarządzania rozumie się system automatycznego przetwarzania danych wspomagający proces zarządzania, przy czym:

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej.

Agenda wykładu. E-Firma. W stron organizacji wirtualnej. Organizacja wirtualna. Organizacja wirtualna. W stron organizacji wirtualnej. Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak W prezentacji wykorzystano m.in. fragmenty materiałów: Portale korporacyjne: technologia i biznes, KPMG Polska

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki

Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8. Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Projektowanie Systemów Informatycznych wykład 8 Uniwersytet Zielonogórski Instytut Informatyki i Elektroniki Czym jest system informacyjny? Zbiór współpracujących ze sobą modułów, które zbierają (pozyskują),

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Katedra Ekonometrii i Informatyki Andrzej Dudek KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Plan Wykładu Ewolucja systemów informatycznych zarządzania Rynek systemów ERP na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Anna Sołtysik-Piorunkiewicz* ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI CUSTOMER CARE CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW CRM Nie myśl o transakcjach, myśl o relacjach. Nie myśl o zwrocie z inwestycji,

Bardziej szczegółowo

2014-12-31. Płock, 2014

2014-12-31. Płock, 2014 2014-12-31 Płock, 2014 Współczesne przedsiębiorstwo musi szybko reagować na ciągle zmieniającą się sytuację na rynku. Gdy znikają problemy z zakupami części i materiałów, pojawiają się trudności z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami

Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Praca Magisterska Internetowy portal automatycznej obsługi klientów wybranej firmy umożliwiający zarządzanie relacjami z klientami Przemysław Kantyka Robert Kornaś Promotor: dr Adrian Horzyk Wydział Elektrotechniki,

Bardziej szczegółowo

administracji geodezyjnej

administracji geodezyjnej PRO-INFO Projektowanie i organizacja systemów informatycznych Zastosowanie metod zarzdzania projektami we wdraaniu systemów informatycznych w administracji geodezyjnej Konferencja SGP Oddział Katowice

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM,

B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, B2B, B2C, CMS, ERP, MRP, CRM, Globalizacja rynku Globalizacja rynku nabiera niespotykanego dotąd rozmachu. Przy wyborze partnera czynnik geograficzny ma już znikome znaczenie. Produkty i usługi są dostępne

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ

INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Zeszyty Naukowe 203-217 Piotr ZASKÓRSKI 1 INTEGRACJA ZASOBÓW I USŁUG INFORMACYJNYCH W ORGANIZACJI BIZNESOWEJ Streszczenie W artykule podjęto próbę dyskusji na temat integracji rozwiązań standardowych i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami

Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami Zeszyty Naukowe nr 700 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Jan Beliczyƒski Katedra Procesu Zarzàdzania Koncepcja zarzàdzania relacjami z klientami 1. Uwagi wst pne CRM (Customer Relationship Management)

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo