STUDIA INFORMATICA Vol

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA INFORMATICA Vol. 31-2010"

Transkrypt

1 STUDIA INFORMATICA Vol SPIS TREŚCI Nr 1(88) 5 Analiza moŝliwości wykorzystania liniowych przekształceń geometrycznych w kompresji sekwencji wizyjnych / Przemysław Skurowski 19 Optymalne konstrukcje języka C w programach dla 8-bitowych mikrosterowników PIC / Dariusz Caban 29 Sprawność uŝyteczna transakcji cyklicznych w Profinet IO / Piotr Gaj, BłaŜej Kwiecień 43 Molekularne systemy informatyki / Stefan Węgrzyn 55 Rozwiązanie problemu wyznaczania połączeń w sieciach komunikacyjnych za pomocą zmodyfikowanego algorytmu wyznaczania K najkrótszych ścieŝek / Jacek Widuch 71 Hierarchie brył ograniczających w wykrywaniu kolizji / Ewa Lach, Jacek Lach 85 Ocena animacji szkieletowych postaci wirtualnych / Ewa Lach, Katarzyna Wadas

2 Nr 2A 9 Rodzina przyrostowych klasyfikatorów wieloetykietowych dla rekomendacji otagowań w sieciach społecznych / Szymon Chojnacki, Mieczysław Kłopotek 21 Identyfikacja wpływowych jednostek w blogosferze / Anna Zygmunt, Jarosław Koźlak, Łukasz Krupczak 35 Metody analizy sieci kryminalnych / Katarzyna HaręŜlak, Michał Kozielski 47 Język KQL jako realizacja idei języka SQL dla bazy wiedzy / Krzysztof Goczyła, Piotr Piotrowski, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka 63 Ideologiczny i praktyczny model metaontologii / Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka 77 Zastosowanie widoków na bazę wiedzy / Krzysztof Goczyła, Piotr Piotrowski 89 Wnioskowanie z róŝnych źródeł osobników w systemie RKaSeA / Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka 105 Wewnętrzna reprezentacja konglomeratowej bazy wiedzy w systemie RKaSeA / Krzysztof Goczyła, Aleksander Waloszek, Wojciech Waloszek, Teresa Zawadzka 121 Ontologia mechaniki kwantowej, jej ewolucja i perspektywy wykorzystania / Marcin Skulimowski 133 Analiza skupień i redukcja wymiarowości w hierarchicznym modelu korpusowym języka / Jan Wicijowski, Bartosz Ziółko 147 Wybór algorytmu grupowania a efektywność wyszukiwania dokumentów / Agnieszka Nowak-Brzezińska, Tomasz Xięski, Tomasz Jach 163 Graficzna interpretacja znaczenia tekstu / Tomasz Kapłon 173 Wieloagentowy system decyzyjny - porównanie metod / Alicja Wakulicz- Deja, Małgorzata Przybyła-Kasperek 189 Wybór miary podobieństwa a efektywność grupowania reguł w złoŝonych bazach wiedzy / Agnieszka Nowak-Brzezińska, Alicja Wakulicz-Deja 203 Kolorowana sieć Petriego jako model systemu podejmowania decyzji kredytowej / Grzegorz Dec, Bartosz Jędrzejec, Wojciech Rząsa 213 Wiedza i wnioskowanie w prawniczym systemie eksperckim / Tomasz śurek 225 Algorytm zachłanny dla konstruowania częściowych reguł asocjacyjnych / Beata Zielosko 237 Reguły decyzyjne i bazy danych w klasyfikacji stron internetowych / Krzysztof Czajkowski 255. Wykrywanie niespójności danych w rozproszonych systemach transakcyjnych z wykorzystaniem reguł asocjacyjnych (algorytm a Priori) / Łukasz Mosiej 267 Język zapytań dla molekularnych struktur białkowych / Dominika Wieczorek, BoŜena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek 289 Zastosowanie mieszanin gaussowskich oraz proteomicznych baz danych w analizie widm masowych - architektura systemu informatycznego kompleksowego przetwarzania danych spektrometrycznych / Małgorzata Plechawska

3 303 Analiza wydajności metod dostępu do danych pochodzących z eksperymentów mikromacierzowych w zaleŝności od sposobu ich przechowywania / Damian Zapart, Tomasz Waller, Magdalena Tkacz 313 Akwizycja i analiza danych dla celów biopsji z wykorzystaniem obrazów fotodynamicznych / Jakub Murawski, Dominik Spinczyk 321 Koloryzacja obrazów za pomocą rywalizujących ścieŝek propagacji oraz mieszania chrominancji / Michał Kawulok, Bogdan Smółka 335 Klasyfikacja zdjęć w multimedialnych bazach danych / Tomasz Gąciarz, Krzysztof Czajkowski 347 Filtracja obrazów cyfrowych z wykorzystaniem bayesowskiego waŝonego uśredniania / Alina Momot 363 Automatyczne znakowanie danych audio na platformie serwera baz danych Oracle / Dominik Niewiadomy, Rafał Kubiak, Adam Pelikant 375 Wspomaganie automatycznego rozpoznawania sygnałów dźwiękowych z wykorzystaniem multimedialnej bazy danych / Tomasz Potempa, Robert Wielgat, Daniel Król, Paweł Kozioł, Agnieszka Lisowska-Lis 393 Metody przeszukiwania przestrzeni planów realizacji zapytań za pomocą algorytmu TWO / Daniel Kostrzewa, Henryk Josiński 405 Metody przeprowadzania normalizacji danych XML / Tomasz Piłka 419 Metoda odwrotnej transformacji baz danych / Lech Tuzinkiewicz, Katarzyna Tubielewicz 431 Porównywanie i synchronizacja schematów baz danych / Marcin Budny, Katarzyna HaręŜlak 445 Wydajność złączeń i zagnieŝdŝeń dla schematów znormalizowanych i zdenormalizowanych / Łukasz Jajeśnica, Adam Piórkowski 457 ZaleŜności funkcyjne między atrybutami rozmytymi poziomu drugiego z interwałową funkcją przynaleŝności / Krzysztof Myszkorowski 469 Struktura bazy wiedzy w bibliotece FUZZLIB / Przemysław Kudłacik 479 Przetwarzanie zapytań w metajęzyku naturalnym za pomocą algorytmów rozmytych / Anna Kowalczyk-Niewiadomy, Adam Pelikant 489 Hurtownia danych rozmytych: podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty uŝycia / Marek Miłek, BoŜena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek 505 Architektura systemu i praktyczne aspekty implementacji hurtowni danych rozmytych / Marek Miłek, BoŜena Małysiak-Mrozek, Dariusz Mrozek 517 RównowaŜący obciąŝenia system ETL, bazujący na maszynie uczącej / Marcin Gorawski, Rafał Wardas 531 Sprzętowe wspomaganie przetwarzania danych w strumieniowym systemie zarządzania danymi / Michał Widera 541 Zastosowanie strumieniowych baz danych w systemie czasu rzeczywistego / Marcin Mulka

4 Nr 2B 9 Wydajność przetwarzania zapytań w środowisku sfederowanego systemu IBM DB2 / Aleksandra Werner 21 Bazy danych w pamięci operacyjnej w środowisku Oracle / Krzysztof Czajkowski, Jakub Paździorko 41 Oracle Enterprise Manager Grid Control jako rozszerzalne środowisko do zarządzania rozproszoną infrastrukturą programowo-sprzętową, na przykładzie implementacji modułu do monitorowania wyników audytu bezpieczeństwa / Łukasz Wyciślik, Łukasz Warchał 51 Zastosowanie wybranych mechanizmów transformacji danych na potrzeby symulacyjnye na przykładzie SQL Server / Paweł Buchwald 63 Koncepcja pamięciowych baz danych oraz weryfikacja podstawowych załoŝeń tych struktur / Małgorzata Bach, Adam Duszeńko, Aleksandra Werner 77 Rozszerzenia modułu testów jednostkowych dla wielowarstwowych aplikacji zbudowanych na bazie szablonu PureMYC i technologii Adobe Flex / Dariusz Rafał Augustyn 101 Kontrola jakości wewnętrznej i kwalifikacje zespołu projektowego a jakość systemu bazy danych / Zygmunt Mazur, Hanna Mazur, Teresa Mendyk-Krajewska 119 System obiektowy = obiektowa baza danych + obiektowa aplikacja / Paulina Brzozowska, Miłosz Góralczyk, Łukasz Jesionek, Marcin Karpiński, Grzegorz Kędzierski, Piotr Kędzierski, Jarosław Koszela, Emil Wróbel 133 Bezpieczeństwo mobilnych baz danych / Katarzyna HaręŜlak 147 System do projektowania protokołów sieci bezprzewodowych oraz symulacji ich działania / Roman Seredyński, Michał Momot, Alina Momot 159 Problematyka bezpieczeństwa w wybranych technikach kryptograficznych / Wojciech Ambrozik, Romuald Błaszczyk 173 Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą sieci Petriego i programowania dynamicznego korzystanie modelu M3 w implementacji wieloagentowej platformy wymiany / Mateusz Wibig 181 Wy-korzystanie modelu M3 w implementacji wielotowarowej w środowisku AIMMS / Mariusz Kaleta, Piotr Pałka, Eugeniusz Toczyłowski, Tomasz Traczyk 193 Wykorzystanie systemu ekspertowego do informatycznego wsparcia procesu doradczo-decyzyjnego / Zbigniew Buchalski 205 Koncepcja systemu do wspomagania decyzji zarządzania centrum dystrybucyjnym / Paweł Sitek, Jarosław Wikarek 215 Parametry systemów, czynności i zasobów w szkieletowym systemie sterowania procesami przedsiębiorstwa / Mirosław Zaborowski 229 MoŜliwości pokonania ograniczeń rejestru cen i wartości nieruchomości za pomocą narzędzi GIS / Jarosław Bydłosz, Piotr Cichociński, Piotr Parzych 245 Mobilny rejestrator tekstur dla obiektów urbanistycznych pracujący w warunkach ścisłej zabudowy miejskiej / Grzegorz Zwoliński 253 Interaktywny przewodnik po szlakach turystycznych / Krzysztof Herok, Henryk Josiński

5 265 Udostępnianie zdalnych usług obliczeń statystycznych z uŝyciem wielowarstwowego systemu ServeR / Dariusz Rafał Augustyn, Łukasz Warchał 281 Język naturalny w systemach baz danych / Jan Jagielski, Piotr Wnęk 291 Wykorzystanie przeszukiwania pełnotekstowego w konstrukcji aplikacji o architekturze cienkiego klienta / Anna Piwowarczyk-Cybula, Adam Piórkowski 303 Analiza zasobów internetowych na podstawie struktury połączeń / Anna Kotulla 313 Wykorzystanie dokumentowych baz danych w aplikacjach internetowych / Radosław Zatoka 323 System kart przedmiotów w ramach programu ECTS na Politechnice Łódzkiej / Paweł Drzymała, Krzysztof Smółka, Henryk Welfle, Sławomir Wiak 335 Zastosowanie technik eksploracji danych do budowania grup studenckich / Danuta Zakrzewska 347 Wykorzystanie metod i narzędzi eksploracji danych do analizy zmienności natęŝenia dopływu do komunalnych oczyszczalni ścieków / Monika Chuchro, Adam Piórkowski 359 Wykorzystanie systemu ekspertowego do wspomagania podejmowania decyzji w przemyśle szklarskim / Tomasz Lewandowski, Monika Piróg- Mazur 371 Baza danych przestrzennych wspomagająca samorządy lokalne w prowadzeniu polityki rozwoju przedsiębiorczości / Piotr Cichociński, Ewa Dębińska 381 System wspomagania bezpieczeństwa Ŝeglowania integracja bazy danych, urządzeń mobilnych i transmisji bezprzewodowej / Marek Valenta, Tomasz Kijas 397 Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo / Alina Momot, Michał Momot 409 Baza danych w nowoczesnej aplikacji internetowej / Jacek Gruber, Adam Walocha 425 System predykcji dodatków stopowych w procesie stalowniczym / Tadeusz Wieczorek, Paweł Świtała 439 DBMAIL - system poczty elektronicznej o architekturze bazodanowej / Mariusz Frydrych, Wojciech Horzelski 449 Składowanie danych w pamięci flash - studium przypadku / Artur Wilczek 459 Zarządzanie sprzętem i oprogramowaniem na zdalnych komputerach / Dariusz Doliwa, Wojciech Horzelski 471 System zarządzania publikacjami naukowymi / Anna Kotulla 483 System gromadzenia i analizy danych korporacyjnych z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence i baz danych / Paweł Drzymała, Łukasz Sobczak, Henryk Welfle, Sławomir Wiak

6 Nr 3(91) 5 Zastosowanie metody zmniejszonej częstości aktualizacji słownika w uniwersalnym algorytmie kompresji LZW / Roman Starosolski 23 Informatyka wczoraj i dziś / Stefan Węgrzyn 37 System nadzoru ogrzewania domków letniskowych / Tomasz Mrozowski 53 Efektywność programów przeznaczonych do symulacji ciągłych układów dynamicznych, wykorzystujących moduł Parallel Extensions to.net Framework, uruchamianych na komputerach z procesorami wielordzeniowymi / Dariusz R. Augustyn, Szymon Kunc 77 Moduł translacji języka MATLAB na C#, wspomagający tworzenie programów symulacji ciągłych układów dynamicznych, działających w środowisku uruchomieniowym.net / Dariusz R. Augustyn, Szymon Kunc 95 Graficzna analiza programów SAS / Grzegorz Nowak

7 Nr 4A(92) 5 Korpusy wykorzystywane w systemach rozpoznawania mówcy / Damian Bali, Ewa Bielińska 33 Wydajność mechanizmów modułu Parallel Computing Toolbox systemu Matlab w zrównoleglonej realizacji symulacji ruchu układów ciał w polu grawitacyjnym / Dariusz R. Augustyn 75 Zarządzanie pamięcią i blokami wątków w obliczeniach równoległych z uŝyciem architektury CUDA / Jacek Widuch 97 Detekcja twarzy, wybrane techniki i metody / Hafed Zghidi, Paweł Prusko 119 Wady i zalety programowania w środowisku programistycznym Framework na przykładzie frameworków: Yii php, gideon.net i innych / Christian Manger, Tomasz Trejderowski, Jarosław Paduch

8 Nr 4B(93) - monografia Sekwencyjne i równoległe algorytmy znajdowania podciągów / Sebastian Deodorowicz Wykaz najwaŝniejszych symboli i oznaczeń 13 Wykaz algorytmów omawianych w pracy 15 Wstęp Pojęcia wstępne Definicje Model obliczeniowy Obliczenia ogólnego przeznaczenia na procesorach graficznych 29 CZĘŚCI. PODCIĄGI ROSNĄCE NajdłuŜszy podciąg rosnący Wprowadzenie Dodatkowe definicje i przyjęte załoŝenia Długość najdłuŝszego podciągu rosnącego Algorytmy Tableau Younga Pokrycie zachłanne Podsumowanie Minimalny i maksymalny najdłuŝszy podciąg rosnący Wprowadzenie Wspólne idee algorytmów Wariant o minimalnej wysokości Wariant o maksymalnej wysokości Wariant o minimalnej szerokości Wariant o maksymalnej szerokości Wariant o minimalnej sumie Wariant o maksymalnej sumie Analiza złoŝoności czasowych i pamięciowych Podsumowanie NajdłuŜszy podciąg rosnący o zadanym pochyleniu Wprowadzenie Algorytm Podsumowanie NajdłuŜszy cykliczny podciąg rosnący Wprowadzenie Algorytmy Podstawowe koncepcje Reprezentacja pokrycia za pomocą list Reprezentacja pokrycia za pomocą drzew zrównowaŝonych Reprezentacja pokrycia za pomocą list drzew zrównowaŝonych Podsumowanie 77

9 6. NajdłuŜszy podciąg rosnący w przesuwającym się oknie Wprowadzenie Algorytmy Podstawowe koncepcje Reprezentacja pokrycia za pomocą list Reprezentacja pokrycia za pomocą drzew zrównowaŝonych Reprezentacja pokrycia za pomocą list drzew zrównowaŝonych Podsumowanie 86 CZĘŚĆ II. WSPÓLNE PODCIĄGI NajdłuŜszy wspólny podciąg Wprowadzenie Dodatkowe definicje Algorytmy sekwencyjne i równoległości bitowej Programowanie dynamiczne Algorytm Hunta-Szymanskiego Algorytm Hirschberga Algorytm równoległości bitowej Algorytm równoległości bitowej - wariant Hirschberga Związek z problemem najdłuŝszego podciągu rosnącego Inne wybrane algorytmy Uogólnienie na przypadek wielu ciągów Algorytmy równoległe Algorytmy dla procesorów graficznych Wprowadzenie Podstawowe idee Algorytm programowania dynamicznego Algorytm równoległości bitowej Wyniki eksperymentalne Podsumowanie NajdłuŜszy wspólny podciąg niezmienniczy względem transpozycji Wprowadzenie Algorytm pudełkowy Algorytm oparty na metodzie Hunta-Szymanskiego Idea podstawowa Algorytm Wyniki eksperymentalne Algorytm hybrydowy Algorytm Wyniki eksperymentalne Algorytm równoległy dla procesorów graficznych Algorytm Wyniki eksperymentalne Podsumowanie NajdłuŜszy ukierunkowany wspólny podciąg Wprowadzenie Algorytm oparty na metodzie Hunta-Szymanskiego Podstawowa idea Szczegóły implementacyjne i analiza złoŝoności Zastosowanie techniki punktów wejścia-wyjścia 161

10 Wyniki eksperymentalne Algorytm równoległości bitowej Podstawy Algorytm paskowy Wyznaczanie ciągu wynikowego Szczegóły implementacyjne i analiza złoŝoności Wyniki eksperymentalne Algorytm równoległy dla procesorów graficznych Algorytm Wyniki eksperymentalne Podsumowanie NajdłuŜszy scalony wspólny podciąg Wprowadzenie Algorytm równoległości bitowej Podstawowe idee Algorytm Szczegóły implementacyjne Wyniki eksperymentalne Podsumowanie 203 Wnioski końcowe 207 Bibliografia 210 Spis rysunków 226 Spis tabel 233 Streszczenie 234 Skorowidz 236 Oprac. BPK

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski

Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Zestaw zagadnień na egzamin dyplomowy inżynierski Matematyka; matematyka dyskretna 1. Podstawowe działania na macierzach. 2. Przestrzeń wektorowa: definicja, przykłady, odwzorowania liniowe 3. Układy równań

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2009/10 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem kartę pracy dyplomowej, którą naleŝy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania

Spis treści. Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania Księgarnia PWN: Bogumiła Hnatkowska, Zbigniew Huzar (red.) - Inżynieria oprogramowania Spis treści WSTĘP...................................................................... 13 CZĘŚĆ I. METODYKI WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza

Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki Redakcja naukowa Stanisław Wrycza Podręcznik Informatyka ekonomiczna może być wykorzystany w dydaktyce akademickiej na kierunkach informatycznych i ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DOLNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNIKI W POLKOWICACH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów semestru 6 w roku akad. 2014/2015 Po wybraniu tematu

Bardziej szczegółowo

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14

dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2013/14 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w roku akademickim 2012/2013 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych L.p. Opiekun pracy Temat Symbol kierunku i specjalności 1. GIS w administracji publicznej 2. GIS w bankowości

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające

PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY - informacje uzupełniające Kierunek: INFORMATYKA studia II stopnia Rok akademicki 2011/2012 Europejski

Bardziej szczegółowo

System informatyczny zdalnego egzaminowania

System informatyczny zdalnego egzaminowania System informatyczny zdalnego egzaminowania - strategia, logika systemu, architektura, ewaluacja (platforma informatyczna e-matura) redakcja Sławomir Wiak Konrad Szumigaj Redakcja: prof. dr hab. inż. Sławomir

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV

PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja XXIV INSTYTUT INFORMATYKI I GOSPODARKI CYFROWEJ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE ORAZ STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA STRATEGIA, PROJEKTOWANIE, INTEGRACJA PROGRAM KSZTAŁCENIA Edycja

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119

1... 42, 47... 60, 63... 83, 86... 119 1, 5, 9, 11..14, 16, 23 32, 43... 58, 61, 62, 84, 85, 97 99, 103, 104, 112... 119 WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH DWSPIT TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH dla studentów sem. 6. w roku akad. 2011/12 Po wybraniu tematu (szczegóły dostępne u promotorów), wypełnia się wspólnie z promotorem

Bardziej szczegółowo

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności:

Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Warunki równoważności: ZAŁĄCZNIK NR 6 Opis równoważności: oprogramowanie specjalistyczne Poz. 1 Część I STATISTICA Pakiet Zaawansowany 10 PL Graficzny interfejs użytkownika; graficzna interpretacja wyników obliczeń; realizacja

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk

Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej. Polskiej Akademii Nauk Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk Mgr inż. Paweł Buchwald Symulacja informacyjno decyzyjnych systemów zarządzania Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor Dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014 Wydawnictwo PJWSTK katalog 2014 O WYDAWNICTWIE Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje podstawowych publikacji dla studentów informatyki szkół wyższych, istnieje pilna potrzeba wydawania szybko i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ

Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Tematy prac dyplomowych obronionych na Wydziale ITZ Lp. Imię studenta Nazwisko studenta Rodzaj studiów Specjalność Temat pracy Data obrony Imię promotora Nazwisko promotora 1 Roman Dziuba 1-go stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013

Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013 Wydawnictwo PJWSTK katalog 2013 O wydawnictwie Na polskim rynku wydawniczym wciąż brakuje podstawowych publikacji dla studentów informatyki szkół wyższych. Istnieje pilna potrzeba wydawania szybko i profesjonalnie

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA

C Z Ę Ś Ć II.B S T U D I A I STOPNIA C Z Ę Ś Ć II.B K A T A L O G U P R Z E D M I O T Ó W ECTS D L A K I E R U N K U INFORMAT Y K A S T U D I A I STOPNIA SPIS TREŚCI Przedmioty ogólne...1 1. Wychowanie fizyczne I...2 2. Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo