PYTANIA I ODPOWIEDZI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA I ODPOWIEDZI"

Transkrypt

1 Rzeszów, dnia r SP ZOZ II. 1.3/ZP-39-PN/2012 PYTANIA I ODPOWIEDZI dot. przetargu nieograniczonego na Wybór podmiotu odpowiedzialnego za dostarczenie sprzętu i oprogramowania, wdrożenie, przeprowadzenie szkolenia oraz wykonanie połączenia z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej jako część projektu pn. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie, w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych przesyła stosowne wyjaśnienia: A Pytanie: 1. Czy zamawiający wymaga, aby oferowany skaner systemu CR, oprogramowanie medyczne stacji technika systemu CR, medyczne stacji lekarskiej i system PACS były zgodnie z obowiązującym prawem zarejstrowane w rejestrze wyrobów medycznych w kl. min. IIa lub posiadały certyfiakt CE właściwy dla urządzeń medycznych w kl. min. IIa? Odpowiedź: Oferowane urządzenia mają posiadać dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami dopuszczającymi je do używania. B Pytanie: 1. W SIWZ w rozdziale III, pkt. 5 ppkt 3) został postawiony następujący wymóg: 3) Oświadczenie Wykonawcy, że całość oferowanego oprogramowania aplikacyjnego obsługującego część medyczną i administracyjną pochodzi od jednego producenta. (Z uwagi na wymaganą pełną integrację modułów oraz jednolity sposób gwarancji, wszystkie moduły oferowanego systemu informatycznego muszą umożliwić pracę z wykorzystaniem jednego rozwiązania platformy bazodanowej oraz pochodzić od jednego producenta) dokumenty potwierdzające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Z powyższych zapisów wynika, że Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania zintegrowanego systemu złożonego z aplikacji różnych producentów. W oczywisty sposób nie zostały spełnione wymagania wynikające z art. 7 ust. 1 oraz 29 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Opis przedmiotu zamówienia stanowi najistotniejszą część specyfikacji, która pozwala na wskazanie potrzeb Zamawiającego, sporządzenia przez wykonawców ofert odpowiadających rzeczywistemu zapotrzebowaniu Zamawiającego, a także ocenę przez Zamawiającego ofert i wybór oferty najkorzystniejszej. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi kierować się zasadami określonymi przez przepisy prawa. Zamawiający sprzecznie z tymi zasadami formułuje wymaganie, które w naszej ocenie spełnia tylko jedno rozwiązanie informatyczne konkretnej firmy. W efekcie Zamawiający otrzyma tylko jedną ofertę lub więcej ofert, ale oferujących to samo rozwiązanie. Wymaganie pochodzenia od jednego producenta jest nieuzasadnione, w żaden sposób nie wpływa na sposób użytkowania oprogramowania oraz zasady jego serwisowania i eksploatacji. Wymaganie pełnej integracji modułów oraz jednolity sposób

2 serwisowania i gwarancji może być jak najbardziej spełnione przez system składający się z aplikacji różnych producentów. Biorąc powyższe pod uwagę zwracamy się z wnioskiem o usunięcie z SIWZ rozdział III, pkt. 5 ppkt 3) wymagania: pochodzi od jednego producenta. Odpowiedzi: Ad. 1 Dla grup oprogramowania aplikacyjnego: 1. Część administracyjna (ERP część szara) jeden producent, 2. Część medyczna (HIS część biała) jeden producent, 3. RIS jeden producent, 4. PACS jeden producent, 5. ISO jeden producent. Każda z grup oprogramowania aplikacyjnego musi pracować na jednej platformie bazodanowej. C Pytania: Dotyczy SIWZ pkt 5 ppkt 2 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 2). Oświadczenie biegłego rewidenta potwierdzającego, że oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie aplikacyjne jest zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278). Pytanie nr 1: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał w tym miejscu na myśli wyłącznie oprogramowanie aplikacyjne do obsługi finansów i księgowości opisane w Zadaniu 2? Dotyczy SIWZ pkt 5 ppkt 3 W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 3). Oświadczenie Wykonawcy, że całość oferowanego oprogramowania aplikacyjnego obsługującego część medyczną i administracyjną pochodzi od jednego producenta. (Z uwagi na wymaganą pełną integrację modułów oraz jednolity sposób gwarancji, wszystkie moduły oferowanego systemu informatycznego muszą umożliwić pracę z wykorzystaniem jednego rozwiązania platformy bazodanowej oraz pochodzić od jednego producenta) dokumenty potwierdzające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdy, system RIS/PACS oraz ISO będzie pochodził od innego producenta i będzie pracował w oparciu o różne bazy danych, natomiast całość oferowanego Szpitalnego Systemu Informatycznego (zadanie nr 2) i BI (zadanie nr 4) będzie działała w oparciu o tą samą bazę danych i będzie pochodziła od jednego producenta? Pomiędzy oferowanymi systemami RIS/PACS i HIS nastąpi pełna integracja (na poziomie bazy danych) oraz zapewniony zostanie jednolity sposób gwarancji Dotyczy Załącznika nr 2.2 do SIWZ Zadanie nr 2 Wykaz modułów i licencji - Pkt 24 Laboratorium (Obsługa punktów pobrań, Laboratorium analityczne, Laboratorium Mikrobiologiczne, Oprogramowanie interfejsów do urządzeń laboratoryjnych) Pytanie nr 3: Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość licencji Zamawiający przewiduje na każdy z modułów: Obsługę Punktów Pobrań, Laboratorium Analityczne, Laboratorium Mikrobiologiczne? Uzasadnienie: System oferowany przez naszą firmę ma budowę modułową i poszczególne moduły są wyodrębnione licencyjnie. Dotyczy Załącznika nr 2.2 do SIWZ Zadanie nr Laboratorium (Obsługa pobrań, Laboratorium z mikrobiologią) Pkt 125 współpraca z oddziałem w zakresie: - zamówień indywidualnych - przetoczeń - przegląd i wydruk księgi transfuzji Pytanie nr 4: Prosimy o doprecyzowanie jaką ilość stanowisk/użytkowników Zamawiający przewiduje w ramach Laboratorium na powyższe funkcjonalności? Dotyczy Załącznika nr 2.2 do SIWZ Zadanie nr Wymagania ogólne, pkt 4 i 6: Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści aby oprogramowanie wsparcie zarządzaniem systemem jakości (ISO, przygotowanie do akredytacji) pochodził od innego producenta i działał w oparciu o inny motor bazy danych przy zachowaniu warunków gwarancji?

3 Dotyczy Załącznika nr 2.3 do SIWZ Zadanie nr Integracja systemu RIS/PACS z HIS Pkt 1. W ramach wdrożenia Wykonawca zintegruje system RIS/PACS z posiadanym przez Zamawiającego systemem ogólnoszpitalnym HIS bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów integracji przez Zamawiającego. Pytanie nr 6: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający miał tutaj na myśli dostarczany system ogólnoszpitalny HIS a nie posiadany? Dotyczy Załącznika nr 2.4 do SIWZ Zadanie nr 4 Szczegółowy opis wymagań funkcjonalnych Pkt 1. Porównywanie i analiza danych pochodzących z wszystkich systemów, w oparciu o hurtownie danych Pytanie nr 7: Czy Zmawiający poprzez "wszystkie systemy" miał na myśli system ogólnoszpitalny HIS opisany w Zadaniu 2 z wyłączeniem systemu ISO? Dotyczy Załącznika nr 2 do siwz W ramach zadania 2 Pytanie nr 8: Czy Zamawiający wymaga aby migracja danych z modułu Kadry Płace, Laboratorium, systemu InfoMedica oraz miniinfomedica i mmedica była wykonywana przez osoby posiadające aktualne certyfikaty z tych modułów oraz wymaga dołączenia do oferty certyfikatów tych osób? Uzasadnienie: Ze względu na fakt, że dane medyczne są danymi wrażliwymi i powinny być szczególnie chronione. Dotyczy Załącznika nr 2 do siwz W ramach zadania 2 FK wersja tekstowa PIK Gliwice Pytanie nr 9: Czy Zamawiający wymaga wykonania migracji z systemu pik przez osoby posiadające doświadczenie w migracji z tego systemu? Czy wymaga dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających takie doświadczenie? Uzasadnienie: j.w. Dotyczy Załącznika nr 2 do siwz W ramach zadania 2 Wykonawca w pełni przeniesie (minimum 3 lata wstecz) istniejącą i pracującą w chwili obecnej bazę danych Oracle systemu InfoMedica produkcji Asseco Poland S.A wraz z danymi rozliczeniowymi na dostarczone bazy w ramach nowego systemu. W ramach tego Wykonawca wykona: przeprowadzi testy sprawdzające i potwierdzające poprawność i kompletność przeniesienia bazy danych z systemu InfoMedica produkcji Asseco Poland S.A. do dostarczanego systemu Pytanie nr 10: Czy Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca podczas migracji danych zapewnił możliwość wykonywania korekt, wysyłki i naliczania świadczeń rozliczonych z NFZ-tem w aktualnie użytkowanym systemie, jaki i możliwość wystawiania korekt do faktur i korekt wystawionych w aktualnie używanym systemie? Dotyczy Załącznika nr 2 do siwz W ramach zadania 2 W ramach zadania 4 Dostawa i wdrożenie systemu Business Intelligence 1. Wykonawca dostarczy system ilościowo i funkcjonalnie zgodnie z załącznikiem nr Wdrożenie. Przeprowadzi pełny proces wdrożenia i konfiguracji systemu BI, tak by dane zasilające były automatycznie pobierane z wdrożonych modułów oprogramowania w zadaniach 2 i 3 stanowiących przedmiot zamówienia. Pytanie nr 11: Czy w związku z wymogiem integracji Zintegrowanego Systemu Informatycznego z systemem rispacs Zamawiający uzna wymóg zasilania BI za spełniony w przypadku gdy dane zasilające będą automatycznie pobierane wyłącznie z wdrożonych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego z zachowaniem informacji pochodzących z systemu RIS/PACS, które będą udostępniane po stronie ZSI? Dotyczy Załącznika nr 2 do siwz oraz załącznika nr 2.5 do SIWZ W ramach zadania 5 Integracja z systemem RCIM 1. Wykona połączenie internetowe (min. parametry nie gorsze niż DSL 15Mb/1,5 Mb(upload)) Pytanie nr 12: Czy poprzez sformułowanie: "Wykona połączenie internetowe (min. parametry nie gorsze niż DSL 15Mb/1,5 Mb(upload)) Zamawiający rozumie wyłącznie konfigurację urządzeń i przeprowadzenie testów sprawdzających kanał VPN? Pytanie nr 13: Czy poprzez Zadanie nr 5: Udostępnienie w ramach inwestycji usług on-line Zamawiający rozumie zapewnienie wyłącznie interfejsu do udostępnienia danych medycznych, udostępnianych odbiorcom na potrzeby

4 systemu regionalnego? Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 2 ust. 2 c) i ust 4 Pytanie nr 14: Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza również udzielenie sublicencji na oprogramowanie dostarczane w ramach umowy, w przypadku, gdy Wykonawca jest licencjobiorcą (została mu udzielona licencja przez producenta oprogramowania z prawem do udzielenia dalszej licencji (sublicencji)). Ponadto z uwagi na brzmienie par. 2 ust. 4 umowy, Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie na jakich warunkach ma zostać udzielona licencja na oprogramowanie (moduły) dostarczane w ramach umowy, tj. na jaki czas, dla jakiej liczby użytkowników i na jakich polach eksploatacji. Uzasadnienie: Wyjaśnienie zagadnień przedstawionych powyżej ma na celu ustalenie przez Wykonawcę czy spełnia on warunki udziału w postępowaniu i podjęcie decyzji w przedmiocie złożenia oferty. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 4 ust. 3 Pytanie nr 15: Wykonawca wnosi o zmianę zapisu paragrafu 4 ust. 3 umowy poprzez dopuszczenie możliwości dokonania odbiorów częściowych po zakończeniu realizacji każdego z zadań (1-5) składających się na przedmiot umowy. Uzasadnienie: Zmiana uzasadniona jest brzmieniem pozostałych zapisów projektu umowy, w szczególności par. 8 ust. 9, z którego wynika, że podstawą do wystawienia faktury z tytułu zrealizowanych prac jest protokół odbioru etapu bez zastrzeżeń. Ponadto w par. 8 ust. 1 umowy poza łączną wysokością wynagrodzenia określono wysokość wynagrodzenia za wykonanie każdego z Zadań, a w par. 8 ust. 8 dopuszczono płatność za realizację poszczególnych etapów umowy. W związku z tym zasadne jest dopuszczenie możliwości dokonania odbioru częściowego po zakończeniu realizacji każdego z zadań i nieograniczanie takiej możliwości wyłącznie do Zadania 1. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 4 ust. 4 Pytanie nr 16: Wykonawca wnosi o usunięcie z par. 4 ust. 4 słów lub częściowego ze względu na fakt, że ustęp ten odnosi się do sprawdzenia przedmiotu zamówienia dla potrzeb oceny stanu wykonania całości Umowy. Sporządzanie w tym przypadku protokołu odbioru częściowego jest bezzasadne. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 4 ust. 5 Pytanie nr 17: Wykonawca wnosi o dodanie do par. 4 ust. 5 następującego zapisu: Po usunięciu wad wskazanych w oświadczeniu Zamawiającego, Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do dokonania odbioru, a Zamawiający będzie zobowiązany do powtórzenia procedury odbioru w terminach określonych w umowie. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad, Zamawiający uznaje realizację umowy (lub danego Zadania) za zakończoną i nie nalicza ewentualnych kar za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 5 ust. 6 Pytanie nr 18: Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 5 ust. 6 w następujący sposób: 6. Do zapewnienia gwarancji na oprogramowanie dostarczane w ramach umowy oraz na sprzęt dostarczany w ramach umowy na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w załącznikach nr 7 i 8 do SIWZ, stanowiących integralną część oferty Wykonawcy. Uzasadnienie: Zmiana powyższego zapisu ma na celu ujednolicenie zapisów załączników nr 7 i 8 do SIWZ i projektu umowy. Jak bowiem wynika z zał. nr 7 do SIWZ, nadzór autorski jest jednym z elementów gwarancji, a warunki gwarancji określone zostały w zał. nr 7 i nr 8 do SIWZ. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 7 ust. 1 Pytanie nr 19: Wykonawca proponuje wykreślenie zapisu par. 7 ust. 1 stanowiącego, że termin gwarancji liczony jest od daty odbioru końcowego i częściowego i jednocześnie dokonanie modyfikacji par. 7 ust. 2 projektu umowy zgodnie ze wskazaniami zawartymi w zapytaniu dot. par. 7 ust. 2. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 7 ust. 2 Pytanie nr 20:Wykonawca proponuje zmianę zapisu par. 7 ust. 2 w następujący sposób: 2. Bieg okresów gwarancyjnych wyszczególnionych w ust. 1 rozpoczyna się odpowiednio od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (dla oprogramowania) oraz protokołu odbioru częściowego, potwierdzającego wykonanie dostawy sprzętu (w przypadku Zadania nr 1). W oryginalnym brzmieniu par. 7 ust. 2 Zamawiający posługuje się pojęciem odbioru technicznego, które to pojęcie nie zostało zdefiniowane w umowie i nie występuje w innych zapisach umowy. Ponadto jeżeli chodzi o początek biegu terminu okresu gwarancyjnego, z art. 577 par. 1 Kodeksu cywilnego wynika, że w razie braku odmiennego zastrzeżenia umownego termin gwarancji wynosi rok od kiedy rzecz została kupującemu wydana. Potwierdzeniem wydania rzeczy w przypadku przedmiotowego zamówienia jest podpisany protokół odbioru danej części zamówienia (danego zadania), w ramach którego Wykonawca dostarczył sprzęt objęty gwarancją. Zgodnie z par. 8 ust. 9 umowy, podpisany bez

5 zastrzeżeń protokół odbioru danego etapu stanowi podstawę do wystawienia faktury. Wprowadzanie jako początkowej daty biegu terminu gwarancyjnego dla dostarczanego sprzętu daty odbioru końcowego sprzeczne jest z charakterem przedmiotu zamówienia i harmonogramem realizacji projektu. Zgodnie z poglądami przyjętymi w doktrynie i wskazaniami ustawy bieg okresu gwarancji powinien rozpoczynać się wraz z wydaniem kupującemu przedmiotu objętego gwarancją. Potwierdzeniem wydania Zamawiającemu danego sprzętu będzie protokół odbioru częściowego, podpisywany przez Strony po zakończeniu zadania. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 7 ust. 6 Pytanie nr 21: Czy Zamawiający pod pojęciem protokół jakościowy ma na myśli protokół odbioru końcowego? Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 7 ust. 7 Pytanie nr 22: Wykonawca proponuje zmianę zapisu par. 7 ust. 7 w następujący sposób: 7. Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii sprzętu w okresie gwarancji telefonicznie i faksem codziennie w godzinach od 7:00 do 14:35, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 7 ust. 9 Pytanie nr 23: Wykonawca wnosi o zmianę wskazanego terminu przystąpienia do usunięcia awarii z 8 godzin na 48 godzin. Uzasadnienie: Zasadność zmiany zapisu wynika z konieczności ujednolicenia par. 7 ust. 9 umowy z pkt. II ust. 1 Warunków gwarancji dla Oprogramowania Aplikacyjnego części Medycznej i Administracyjnej (zał. nr 7 do SIWZ), z którego wynika, że do momentu rozpoczęcia realizacji zgłoszenia nie upłynie więcej niż 48 godzin. W razie braku ujednolicenia zapisów zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy, Wykonawca wnosi o wskazanie zależności pomiędzy w/w zapisami (który z zapisów jest przepisem szczególnym). Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 7 ust. 10 Pytanie nr 24: Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 7 ust. 10 w następujący sposób: 10. Szczegółowy zakres gwarancji na dostarczane w ramach niniejszej umowy Oprogramowanie Aplikacyjne i sprzęt określają Załącznik nr 7 i Załącznik nr 8 do SIWZ, stanowiące integralną część oferty Wykonawcy. Zakres gwarancji wynika z treści Zał. nr 7 i Zał. nr 8 do SIWZ (załączanych przez Wykonawcę do oferty). Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 8 ust. 2 Pytanie nr 25: Wykonawca wnosi o zmianę par. 8 ust. 2 poprzez dopuszczenie osobnego fakturowania poszczególnych komponentów Zadania 3 ze względu na różne wysokości podatku VAT na licencje i wdrożenie oraz sprzęt medyczny Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, W paragrafie 8 ust. 7 wpisano: Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to Zamawiający ureguluje Wykonawcy, wynagrodzenie za roboty, które wykonali podwykonawcy, po złożeniu przez nich oświadczenia, iż Wykonawca uregulował wobec nich zobowiązania za prace, które wykonali. Pytanie nr 26: Wnosimy o wykreślenie przedmiotowego zapisu. Zamówienie nie obejmuje robót budowlanych, więc Zamawiający nie odpowiada za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom. Pozostawienie takiego zapisu zbyt mocno ingeruje w swobodę działalności gospodarczej i zmusza wykonawców do "kredytowania" zamawiającego poprzez zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom przed otrzymanie zapłaty od Zamawiającego. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 8 ust. 8 Pytanie nr 27:Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 8 ust. 8 poprzez zastąpienie słów za realizację poszczególnych etapów wskazanych w harmonogramie dostaw i wdrożenia słowami za realizację każdego z Zadań składających się na przedmiot umowy. Uzasadnienie: Zapis w zaproponowanym brzmieniu będzie spójny z pozostałymi zapisami umowy, które wprowadzają podział przedmiotu zamówienia na Zadania i posługują się pojęciem harmonogramu uwzględniającego realizację wszystkich zadań, natomiast nie przewidują etapów realizacji umowy i sporządzenia harmonogramu dostaw i wdrożenia. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 8 ust.9 Pytanie nr 28: Wykonawca wnosi o zmianę zapisu par. 8 ust. 9 poprzez zastąpienie słów protokół odbioru etapu słowami protokół odbioru danego Zadania Zapis w zaproponowanym brzmieniu będzie spójny z pozostałymi zapisami umowy, które wprowadzają podział przedmiotu zamówienia na Zadania, natomiast nie przewidują etapów realizacji umowy Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 10 Pytanie nr 29: Wykonawca wnosi o dodanie do par. 10 ust. 4 i 5 zapisów o treści: 4. Zamawiający w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych leżących po stronie Zamawiającego zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5% ogólnej wartości brutto przedmiotu umowy. 5. Wykonawca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, jeśli szkoda przekroczy całość

6 kary umownej. Uzasadnienie: W związku z tym, że prawo żądania zapłaty kar umownych i odszkodowania uzupełniającego przyznane zostało Zamawiającemu (par. 10 ust. 2 i 3), zasadne jest przyznanie również wykonawcy uprawnienia do dochodzenia zapłaty kary umownej i odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże umowę z przyczyn leżących po jego stronie. Zmiana zapisu na proponowany przez Wykonawcę zgodna będzie z zasadą równości stron i zapewni każdej ze stron umowy prawo naprawienia ewentualnej szkody w pełnej wysokości Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, W paragrafie 10 ust. 1 jest: 1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający żądać będzie zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto, o której mowa w 8 pkt. 2 zamówienia za każdy dzień zwłoki po upływie terminu określonego w 2 pkt. 1 lit. a Pytanie nr 30: Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych Wykonawcy do 0,1% wartości brutto o której mowa w 8 pkt. 2 zamówienia za każdy dzień zwłoki po upływie terminu określonego w 2 pkt. 1 lit. a Dotyczy Załącznik nr 8 do SIWZ warunki gwarancji Pytanie nr 31: z Warunków gwarancji na sprzęt wynika, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy od podpisania końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. Tymczasem z par. 7 ust. 1 i ust. 2 projektu umowy wynika, że okres gwarancji liczony jest również od daty odbioru częściowego (par. 7 ust. 1) oraz z dniem podpisania odbioru technicznego (par. 7 ust. 2). W związku z rozbieżnościami w tym zakresie w dokumentacji oraz uwagami Wykonawcy zgłoszonymi w stosunku do par. 7 ust. 1 i 2 umowy, Wykonawca wnosi o ujednolicenie zapisów. Dotyczy Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy, paragraf 8 W par. 8 brakuje ust. 4 - po 3 następuje 5. Pytanie nr 32: Prosimy o zastosowanie prawidłowej numeracji. Dotyczy Załącznik nr 2.1 Wymagania ogólne System, co najmniej w zakresie aplikacji RCH, Apteki centralnej, Apteczki oddziałowej, Lecznictwa otwartego i rozliczeń NFZ powinien pracować w oparciu o tę samą bazę danych,przez co należy rozumieć tę samą instancję bazy danych, te same tabele. Niedopuszczalne jest przekazywanie i dublowanie danych w zakresie w/w systemów. Pytanie nr 33: Czy wszędzie gdzie Zamawiający posługuje się skrótem RCH, Zamawiający rozumie moduł Ruch Chorych? Pytanie 34: Wykonawca zwraca się z prośbą o rezygnację z poniższych wymagań funkcjonalnych komputerów: - BIOS: selektywne wyłączanie portów USB - OPROGRAMOWANIE DODATKOWE: całość - ZASILACZ: max 240W, wydajność 85% - GWARANCJA: świadczona na miejscu u klienta - CERTYFIKATY I STANDARDY: zgodność z ISO Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta oraz wszystkie elementy komputera muszą pochodzić od tego samego producenta lub być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym) Uzasadnienie: Punkty opisane powyżej opisują przedmiot zamówienia w sposób nie zapewniający równego traktowania wykonawców oraz uczciwą konkurencję przy udzielaniu zamówień na dostawę zestawów komputerowych. Zamawiający, dokonując opisu przedmiotu zamówienia, dopuścił się złamania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, poprzez wskazywanie w opisie przedmiotu zamówienia parametrów technicznych, specyficznej technologii lub właściwości użytkowych charakterystycznych dla określonego produktu oraz producenta. Pytanie 35: Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość dostarczenia komputera o niższym wyniku testu procesora 2497 na stronie Uzasadnienie: Opisanie przedmiotu zamówienia zostało zrobione w sposób na tyle rygorystyczny, że ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, a jednocześnie nie jest to uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia powinien określić precyzyjnie swoje oczekiwania w zakresie funkcjonalności, które ma zapewnić nabywany przez niego sprzęt. Parametr proponowany w pytaniu 44 w sposób bezproblemowy zapewni sprawną pracę oferowanego systemu Dotyczy Załącznik nr 2.1 Monitor Pytanie 36: Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu z: Aktualne brzmienie: Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera.

7 Na: Firma serwisująca musi posiadać autoryzację producenta monitora dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera. Pytanie 37: Czy w związku z tym, że Zamawiając wskazał w specyfikacji dyski 6 x 600GB 15k 2,5 a zaproponowane dyski nie są dostępne cala czy Zamawiający dopuści dyski 6 sztuk 300GB 15k? Pytanie 38: Czy Zamawiający wymaga dostarczenie licencji do sprzętowego szyfrowania danych? Jeśli tak, to konieczna będzie zmiana parametrów wymaganych przez Zamawiającego dysków z 600 GB 10k na 300 GB 10k czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie? Czy licencja na szyfrowanie nie jest częścią postępowania - a wystarczająca jest informacja, że macierz wspiera szyfrowanie danych po wgraniu odpowiednich licencji? Pytanie 39: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji dyski nie pozostawały u Zamawiającego lecz trafiały bezpośrednio do serwisu producenta? Wykonawca gwarantuje wyczyszczenie dysków ze wszystkich danych przed oddaniem do serwisu Producenta. Poprawne wykonanie czynności zostanie zakończone protokołem końcowym i podpisanym przez obie strony. Pytanie 40: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby serwer RIS/PACS był dostarczony w postaci serwera kasetowego a nie serwera RACK? Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby macierz opisana w zadaniu 2.3 pkt 3.4 Serwer RIS/PACS była dostarczona jako dodatkowa półka do macierzy z zadania 2.1? Pytanie 41: Czy Zamawiający będzie wymagał drukarek do drukowania recept w każdym gabinecie lekarskim? Jeśli tak, to w jakiej ilości będzie wymagał tych drukarek i o jakich parametrach? Czy ich rozszerzenie mieści się w puli 20% zamówienia uzupełniającego? Pytanie 42: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia tabletów? Jeśli tak, to prosimy o podanie ich ilości i parametrów. Czy ich rozszerzenie mieści się w puli 20% zamówienia uzupełniającego? Pytanie 43: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia UPS-ów do każdej dostarczanej stacji roboczej? Czy ich rozszerzenie mieści się w puli 20% zamówienia uzupełniającego? Pytanie 44: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia kabli pozwalających podłączyć komputery do sieci LAN? Jeśli tak, to prosimy o wyspecyfikowanie ilości i parametrów. Czy ich rozszerzenie mieści się w puli 20% zamówienia uzupełniającego? Pytanie 45: Czy Zamawiajacy będzie posiadał na etapie wdrożenia gotową sieć LAN? Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy modyfikacji lub rozbudowy tej sieci LAN w ramach realizacji tego postępowania? Pytanie 46: Czy Zamawiający dopuści w urządzeniu wielofunkcyjnym, opisane a-4, jakość wydruku rozdzielczość 600 x 600 dpi oraz optyczną rozdzielczość skanowania 600 x 600 dpi? Uzasadnienie: Przy wydrukach monochromatycznych jak również przy skanach wielkości formatu A4 oko ludzkie nie rozróżnia różnicy większej niż 600 dpi. Zaś generowane skany wielokardkowe przy rozdzielczości większej od 400 dpi są bardzo duże i ciężko nimi zarządzać. Pytanie 47: Czy Zamawiający dopuszcza w urządzeniu wielofunkcyjnym opisanym a-4 zastosowanie oddzielnych materiałów eksploatacyjnych czyli: Toner na 8000 wydruków A4, zaś moduł bębna na 45 tyś wydruków A4 (ISO 19752). Uzasadnienie: Zastosowanie w urządzeniach rozłącznych materiałów eksploatacyjnych znacznie obniża koszty wytworzenia kopii / wydruków. Pytanie 48: Co Zamawiający rozumie poprzez zapis: "Dedykowane oprogramowanie do przeprowadzenia automatycznego procesu backu zadanych przez użytkownika danych z serwerów oraz macierzy. Czy Zamawiającemu chodzi o dostarczenie programu do backupu wraz z licencjami dla poszczególnych serwerów dostarczonych w ramach postępowania tak aby można było wykonywać kopię bezpieczeństwa danych znajdujących się na zasobach dyskowych podłączonych do dostarczonych serwerów?

8 Dotyczy Załącznik 2.3; Pkt. 3.5 Automatyczny jednoslotowy skaner ogólnodiagnostyczny wraz z kasetami i płytami obrazowymi, Ppkt. 6. Pytanie 49: Ponieważ niektóre z rodzajów/formatów płyt obrazowych (np. pantomograficzne, mammograficzne) są skanowane z inną rozdzielczością niż wymagane 10 pikseli/mm, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w tym punkcie na: Skanowanie wszystkich zamawianych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej z rozdzielczością 10 pikseli/mm Pytanie 50: Czy Zamawiający dopuści zmianę parametru urządzenia w pkt. 16 tj. Pojemność faksu: z założonego 6MB na 5MB? Pytanie 51: Dotyczy: b4 Biblioteka Lto5 Zamawiający wymaga: Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w 1 napędy taśmowe LTO 5 generacji z natywną przepustowością 140MBps interfejsem SAS 6Gbit/s. Możliwość dołożenia drugiego napędu Prosimy o informacje czy podłączenie biblioteki z interfejsem SAS będzie wymagane od wykonawcy i do jakich urządzeń ta biblioteka ma być podłączona? Zwracamy uwagę na to, że w obudowie Blade zadanie b-1 wyspecyfikowana jest technologia przełącznika FC a nie SAS. Pytanie 52: Czy Zamawiający posiada zasilacz awaryjny UPS do zasilania rozwiązania serwerowego wymienionych w punktach b1,b2,b3,b4. Jeżeli nie czy dopuści zasilacz UPS o wysokości do 10U z 4 portami C13 i 4 portami C19? Dotyczy Załącznik 2.3; Pkt. 3.5 Automatyczny jednoslotowy skaner ogólnodiagnostyczny wraz z kasetami i płytami obrazowymi, Ppkt. 16. Pytanie 53: Jako, że żaden z producentów nie oferuje kaset z płytami obrazowymi formatu 20x40 cm, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego formatu. Dotyczy Załącznik 2.3; Pkt. 3.6 Kamera do druku zdjęć na filmach w systemie suchym, Ppkt. 8 Pytanie 54: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery do druku na filmach w systemie suchym dla której współczynnik zaczernienia Dmax wynosi 3,0 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych? Dotyczy Załącznik 2.3; Pkt Stacja/konsola technika do diagnostyki ogólnej, Ppkt. 8 Pytanie 55: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania bez możliwości wyszukiwania obrazów na podstawie rodzaju badania? Uzasadnienie: Oferowane przez nas oprogramowanie oferuje możliwość wyszukiwania obrazów badań na podstawie zadanych kryteriów: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, numer badania. Są to kryteria najczęściej stosowane w praktyce i zgodne ze standardem Dicom. Pytanie 56: Czy Zamawiający wymaga aby System Informowania Kierownictwa Business Intelligence potrafił prezentować dane z wielu źródeł danych na jednym raporcie (nie na kokpicie menedżerskim)? Pytanie 57: Czy Zamawiający wymaga aby System Informowania Kierownictwa Business Intelligence umożliwiał użytkownikowi budowę nowego raportu tylko i wyłącznie za pomocą standardowej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox? Pytanie 58: Czy Zamawiający wymaga aby System Informowania Kierownictwa Business Intelligence umożliwiał tworzenie raportów o dokładnie określonym układzie (tzw. pixel-perfect formatting) na potrzeby standardowych wymaganych raportów przez instytucje państwowe? Pytanie 59: Czy Zamawiający wymaga aby System Informowania Kierownictwa Business Intelligence umożliwiał wykorzystanie formularzy PDF Forms publikowanych przez instytucje państwowe jako szablonów raportu? Pytanie 60: Czy Zamawiający wymaga aby System Informowania Kierownictwa Business Intelligence posiadał Portal (kokpit) informacyjny z możliwością integracji z rozwiązaniami służącymi do zaawansowanej wizualizacji przestrzennej (GIS)? Pytanie 61: Czy Zamawiający wymaga aby użytkownik w Systemie Informowania Kierownictwa Business Intelligence miał dostęp do informacji biznesowej w sposób on-line (raporty) wyłącznie przez standardową przeglądarkę sieci Web (Internet Explorer oraz Firefox)za pomocą języka DHTML (technologia AJAX) i czy Zamawiający aby w Wykorzystanie przeglądarki internetowej jako interfejsu użytkownika nie wymuszało instalacji dodatkowych komponentów typu ActiveX lub Applet Java? Pytanie 62: W załączniku nr 2.1 do SIWZ zadanie 1c) pkt. 3 jest: Oprogramowanie bazodanowe (docelowa ilość musi być adekwatna do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wykonawcy) ilość 5. Prosimy o informację, czy w przypadku, gdy Zintegrowany System Informatyczny Wykonawcy wymaga 4 licencji oprogramowania bazy danych to Zamawiający uzna wymóg za spełniony? Pytanie 63: Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy paragraf 2 ust. 4 - Czy zamawiający miał na myśli wyłącznie dopasowanie do oferowanego systemu informatycznego ilości i parametrów osprzętu serwerowego. Pozostały sprzęt, opogramowanie

9 stanowiący przedmiot zamówienia wymagany do dostarczenia Zamawiającemu ma zostać dostarczony zgodnie z ilościami podanymi w załącznikach od do SIWZ? Wykonawca ma dopasować jedynie do oferowanego systemu informatycznego parametry tego sprzętu oraz dostarczenie materiałów eksploatacyjnych umożliwiających rozpoczęcie wdrożenia systemu? Pytanie 64: Czy Zamawiający wyklucza z dostaw w ramach realizacji przedmiotu zamówienia materiały eksploatacyjne zużywane podczas pracy w systemie. Pytanie 65: Prosimy o doprecyzowanie czy w ramach zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedmiotu umowy zamawiający wymaga dostarczenia wyłącznie elementów niezbędnych do oddania przedmiotu zamówienia do eksploatacji, po zakończonym okresie wdrożenia. Przedmiotem zamówienia nie są natomiast elementy dodatkowe np. Dodatkowe moduły oprogramowania, dodatkowe licencje, dodatkowy sprzęt, materiały, które mogą pojawić się w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy w 3 letnim okresie gwarancyjnym, a nie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia na dzień oddania go Zamawiającemu do eksploatacji. Odpowiedzi: Ad. 1 2 Tak Ad. 3 - Ilość licencji wymieniona w załączniku 2.2 do SIWZ dotyczy Punktu Pobrań i Laboratorium Analitycznego. Zamawiający nie wymaga licencji dla Laboratorium Mikrobiologi. Licencje na interfejsy należy dobrać dodatkowo według ilości posiadanego wyposażenia Laboratorium. W celu dokładnego doboru licencji Wykonawca musi bazować na posiadanym doświadczeniu. Ad. 4 - Zamawiający przewiduje w tym przypadku licencje dla 3 stanowisk komputerowych pozwalające na prace dla 3 różnych użytkowników. Ad. 5 6 Tak Ad. 7 - Zamawiający ma na myśli : Porównywanie i analiza danych pochodzących z wszystkich systemów (oprogramowania aplikacyjnego), w oparciu o hurtownie danych z wyłączeniem systemu ISO opisanego w zadaniu 2. Ad. 8 9 Migracja danych ma być oparta na potencjale i doświadczeniu Wykonawcy. Ad Tak Ad Zmawiający ma na myśli dostarczenie usługi łącza internetowego o podanych parametrach wraz konfiguracją posiadanego urządzenia i przeprowadzenia testów kanału VPN do komunikacji z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej. Ad. 13 Tak Ad Zamawiający nie dopuszcza sublicencji. Licencja ma być udzielona przez producenta o oprogramowania. W kwestii umowy par 2. ust. 4 zamawiający podtrzymuje zapisy. Ad. 15 Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Ad. 16 Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Ad Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Ad. 19 Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Ad. 20 Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Ad. 21 Tak, Zamawiający ma na myśli protokół odbioru końcowego. Ad. 22 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ad. 23 Zamawiający zmienia treść umowy w paragrafie 7 ust. 9. Wykonawca jako podmiot świadczący gwarancję przystąpi do usuwania awarii w czasie w jakim został oblikowany w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku braku informacji o czasie usuwania awarii nie później niż 48 godzin liczonych od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia Zamawiającego. Wykonawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia poprzez nadanie komunikatu za pomocą faksu. Ad. 24 Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Ad. 25 Tak, zamawiający wyrazi zgodę. Ad Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ). Ad Termin biegu gwarancji liczony jest od odbioru częściowego i technicznego tylko dla zdania 1. Ad. 32 Zamawiający poprawił numerację. Ad. 33 Tak Ad Zamawiający rezygnuje tylko z zapisu: - Komputer musi być zaprojektowany i wyprodukowany w całości przez jednego producenta oraz wszystkie elementy komputera muszą pochodzić od tego samego producenta lub być przez niego sygnowane (opatrzone jego numerem katalogowym) Ad Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ. Ad Tak Ad Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji do sprzętowego szyfrowania danych. Wystarczająca jest informacja że macierz wspiera szyfrowanie danych po wgraniu odpowiednich licencji. Ad. 39 Nie Ad Tak, pod warunkiem zapewniania w tej konfiguracji wydajności Zintegrowanego Systemu Szpitalnego.

10 Ad Nie Ad Zamawiający będzie miał gotową sieć LAN, w ramach obecnego postępowania nie przewiduje się modyfikacji i rozbudowy sprzętowej sieci LAN. Wymagana rekonfiguracja posiadanego sprzętu aktywnego Zamawiającego w celu dostosowanie go do dostarczanego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wykonawcy. Ad Nie. Ad Tak. Ad. 51 Zamawiającemu chodzi o bibliotekę taśmową z interfejsem FC. Ad Zamawiając nie posiada takiego UPS. Zamawiający rezygnuje z 2 szt zasilaczy UPS opisanych w załączniku 2.1- b5 Zasilacz UPS na rzecz jednego o parametrach: Lp. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Spełnia TAK/NIE 1 Parametry elektryczne 2 Czas podtrzymania 3 Wyposażenie inne Moc znamionowa 10kVA Wejście 3-fazowe lub 1-fazowe/ wyjście 1-fazowe Wewnętrzny automatyczny i ręczny bypass serwisowy Zewnętrzny ręczny bypass serwisowy Min. 15 minut (baterie wewnątrz zasilacza UPS), całości rozwiązania sprzętowego części serwerowej Wyświetlacz LCD Karta sieciowa SNMP 4 Gwarancja 3 lata świadczona na miejscu u klienta. W przypadku braku możliwości naprawy wymiana na nowy. Ad Zamawiający wykreśla ten format 20x40cm. Ad Tak Ad Zamawiający podtrzymuje zapisy. Ad Tak Ad Zamawiający ma na myśli dopasowanie zarówno osprzętu serwerowego i wyposażenie w odpowiednią ilość wszystkich licencji oprogramowania systemowego serwerowego na potrzeby Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wykonawcy. W przypadku licencji oprogramowania aplikacyjnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego(ZSI) Wykonawcy należy dostarczyć wszystkie koniczne a nie wymienione moduły które są potrzebne do zapewniania wymiany danych i prawidłowej pracy ZSI. Zamawiający wymaga aby oferowana ilość licencji oprogramowania aplikacyjnego pozwalała na pracę wszystkim dla których dany moduł jest przeznaczony z ograniczeniem tylko do ilości posiadanych stacji roboczych Zamawiającego dla danego modułu. W doborze odpowiedniej ilości licencji Wykonawca musi bazować na własnym doświadczeniu lub zastosować model licencjowania typu open. Wszystkie powyższe wymagania muszą zostać spełnione na dzień odbioru końcowego. Ad Tak. D 1. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS), ppkt. 9 Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z tego zapisu w całości. Zamawiający nie powinien wskazywać na jakich systemach operacyjnych ma działać system PACS. Wykonawcy posiadają własne rozwiązania, właściwe dla posiadanego przez niech systemu, a zamawiający nie może w tym momencie określić jaki system wybierze, dlatego wymóg jednoczesnego działania zarówno pod systemem Windows i Linux jest ograniczeniem trybu konkurencyjnego zamówienia publicznego, sam wymóg pozostaje jednocześnie bez żadnych korzyści dla Zamawiającego. 2. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS), ppkt. 26, 27; Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z w/w zapisów, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden wykonawca tj. firma PIXEL Technology s.c. 3. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS), ppkt. 28, 34,35,36; Czy Zamawiający zrezygnuje z tych zapisów w związku z faktem iż stacje diagnostyczne i zainstalowanie na nich oprogramowanie diagnostyczne, choć przetwarzają dane z systemów RIS/PACS, stanowią osobne, niezależne instalacje? Ponadto te zapisy są niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden wykonawca tj. firma PIXEL Technology s.c. 4. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS), ppkt. 29; Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego zapisu, ze względu na to, że skoro Zamawiający realizuje funkcjonalność o pisaną w pkt. 29 za pomocą drzewa LDAP, to nie jest konieczny wspólny panel do zarządzania użytkownikami RIS i PACS. Czy zatem Zamawiający dopuści do postępowania system posiadający osobne panele administracyjne do zarządzania uprawnieniami użytkowników? Z punktu widzenia administratora takie rozwiązanie jest bardziej przejrzyste i funkcjonalne.

11 5. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS), ppkt. 40 Czy Zamawiający dopuści realizowanie tej funkcjonalności przez oprogramowanie diagnostyczne zainstalowane na stacji diagnostycznej a nie przez system PACS, którego istota działania jest inna? 6. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt System archiwizacji i dystrybucji obrazów (PACS), ppkt. 45,46 Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z funkcji MPR i obsługi linii referencyjnych dla badań TK i MR, dla systemu dystrybucji obrazów. Zakres funkcjonalności przeglądarki dystrybucji obrazów powinien być z założenia referencyjny. Zaawansowane funkcje diagnostyczne są realizowane przez oprogramowanie stacji diagnostycznej, która jest opisana w części pkt. 3.7 ppkt. 11 Załącznika nr 2.3 do SIWZ niniejszego postępowania. Wymaganie przez Zamawiającego dostarczenia przeglądarki z w/w funkcjonalnościami dołączanej również do płyty z wynikiem badania, jest zupełnie bezzasadne. Pacjent nie będzie z tego korzystać, ponieważ od stawiania diagnozy jest lekarz radiolog. Lekarz wykorzystując dane nagrane na płycie powinien w razie potrzeby użyć pełnej palety narzędzi diagnostycznych. z poziomu stacji diagnostycznej, bez której nie ma prawa postawić diagnozy. 7. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt Radiologiczny System Informatyczny RIS, ppkt. 12: Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z tego wymogu gdyż leży on w sprzeczności z poprzedzającym go ppkt Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt Radiologiczny System Informatyczny RIS, ppkt. 14,15,16 Prosimy aby Zamawiający dopuścił system realizujący funkcjonalności opisane w tych ppkt. z poziomu systemu PACS. Nie ma to żadnego znaczenia dla użytkownika. Systemy RIS/PACS różnych producentów realizują podobne funkcjonalności ale często z poziomu innych aplikacji systemu. Zamawiający wymaga aby systemy RIS/PACS pochodził od tego samego producenta, zatem nie ma dla Niego znaczenia gdzie dokładnie dana funkcjonalność będzie miała swoje źródło, ważne by była ona zrealizowana. 9. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt Radiologiczny System Informatyczny RIS, ppkt. 25: Zalecamy Zamawiającemu rezygnację z tego ppkt. na rzecz standaryzacji danych pacjenta rejestrowanego w poszczególnych gabinetach w celu łatwiejszego przyjmowania pacjenta na badania. Ponadto te zapisy są niezgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ ich wymogi spełnia tylko jeden wykonawca tj. firma PIXEL Technology s.c. 10. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt Radiologiczny System Informatyczny RIS, ppkt. 27: Prosimy Zamawiającego o rezygnację z tego wymogu gdyż jest on niepraktyczny i jego wdrażanie uważamy za bezcelowe, wręcz szkodliwe dla Zamawiającego. 11. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt Radiologiczny System Informatyczny RIS, ppkt. 63,65,66: Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z tych zapisów, gdyż spełnia je tylko jeden wykonawca tj. firma PIXEL Technology s.c. 12. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt 3.2. Radiologiczny System Informatyczny RIS, ppkt 83: Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, jako niezgodnego ze standardami DICOM? 13. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt 3.2. Radiologiczny System Informatyczny RIS, ppkt 95,96,97,99: Czy Zamawiający dopuści system, który nie posiada funkcji importu danych opisanych w tych ppkt-ach, ponieważ gdy system HIS wysyła zlecenia do RIS słowniki są automatycznie aktualizowane na podstawie danych HIS. Jest to rozwiązanie praktyczne i w ramach integracji z systemem nadrzędnym jakim jest Szpitalny System Informacyjny, uznawana za najbardziej bezpieczne, ponieważ dane w systemie RIS są automatycznie dopasowywane do systemu HIS, a nie odwrotnie. 14. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt 3.2. Radiologiczny System Informatyczny RIS, ppkt 103: Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wraz z systemem dostarczony zostanie edytor raportów pozwalający na tworzenie dowolnych raportów zgodnie z ustaloną konfiguracją? 15. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt 3.2. Radiologiczny System Informatyczny RIS, ppkt 128: Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z tego zapisu, gdyż spełnia je tylko jeden wykonawca tj. firma PIXEL Technology s.c. 16. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt 3.4 Serwer RIS/PACS, ppkt 5. Co zamawiający rozumie pod pojęciem "KVM"? Czy chodzi o fizyczne urządzenie z monitorem, klawiaturą i touchpadem do montażu w szafie, czy o możliwość zdalnego zarządzania serwerem przez sieć LAN (przekierowanie ekranu, klawiatury i myszy)? 17. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt 3.7 Lekarska stacja diagnostyczna ppkt 6. Czy zamawiający dopuszcza obudowę typu "tower"? Obudowa typu desktop praktycznie nie występuje na rynku. 18. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt 3.9. Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD ppkt 1-23: Czy zamawiający dopuści rozwiązanie w którym zlecenie nagrania płyty dla pacjenta generowane jest po kliknięciu odpowiedniej ikony w systemie RIS lub PACS bez konieczności logowania się do kolejnej aplikacji? Zwracamy także uwagę na fakt, iż każdy robot do nagrywania badań CD/DVD dostępny na rynku posiada własne oprogramowanie dostarczane przez producenta, pozwalające na sprawdzenie statusu robota, tuszu i nagrywarek. Proponowane przez nas rozwiązanie jest bardzo praktyczne i nie narzuca zamawiającemu dostarczenia konkretnego urządzenia, gdyż nasz system RIS/PACS nie korzysta z zewnętrznych aplikacji do zlecania i nagrywania badań. Podłączenie tego urządzenia nie generuje kosztów po stronie naszej firmy jako potencjalnego wykonawcy. 19. Dotyczy Załącznik 2.3 do SIWZ pkt Integracja systemu RIS/PACS z HIS: Prosimy aby zamawiający zrezygnował ze stawiania po stronie dostawcy systemu RIS/PACS wymogów opisanych w ppkt: 11,12,13,15,18. Nadrzędnym systemem jest Szpitalny System Informacyjny. To dane ze zleceń z HIS do RIS powodują automatyczną aktualizację danych w systemie RIS. Ponadto użytkownik systemu RIS nie powinien mieć dostępu do wszystkich badań z systemu HIS, np. wykonywanych na oddziałach neurologii, ginekologii itd. i mieć przy tym możliwość edytowania słowników. Odpowiedź: Ad. 1 Zamawiający wykreśla ppkt. 9. Ad. 2 Zamawiający wykreśla ppkt. 26,27. Ad Zamawiający podtrzymuje zapis. Ad. 5 Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad. 6 - Zamawiający podtrzymuje zapisy. Ad. 7 Zamawiający wykreśla pkt. 12. Ad. 8 Tak, zamawiający dopuszcza. Ad. 9 Zamawiający wykreśla ppkt. 25. Ad. 10 Zamawiający wykreśla ppkt. 27.

12 Ad. 11 Zamawiający podtrzymuje zapisy. Ad. 12 Zamawiający wykreśla ppkt. 83. Ad. 13 Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad. 14 Tak Ad. 15 Zamawiający wykreśla ppkt Ad Fizyczne urządzenie oraz możliwość zdalnego zarządzania. Ad. 17 Tak, zamawiający dopuszcza. Ad. 18 Zamawiający podtrzymuje zapisy. Ad. 19 Zamawiający wykreśla ppkt. 11,12,13,15,18. E W załączniku nr 2.2 do SIWZ- Zamawiający wymaga: Wszystkie moduły/systemy pochodzą od jednego producenta. Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza dostarczenie systemu w części medycznej i administracyjnej różnych producentów przy zachowaniu pełnej integracji? Odpowiedzi: Ad. 1 Dla grup oprogramowania aplikacyjnego: 1. Część administracyjna (ERP część szara) jeden producent, 2. Część medyczna (HIS część biała) jeden producent, 3. RIS jeden producent, 4. PACS jeden producent, 5. ISO jeden producent. Każda z grup oprogramowania aplikacyjnego musi pracować na jednej platformie bazodanowej. F Pytania: 1. Załącznik nr 2.2 Wymagania ogólne: 4 Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zbudowane z rozdzielnych systemów administracyjnego i medycznego, opartych o inny motor bazy danych, ale zintegrowany w zakresie niezbędnej wymiany danych? 2. Załącznik nr 2.2 wymagania ogólne: 6 Wszystkie moduły systemu działają w oparciu o jeden motor bazy danych. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie zbudowane z rozdzielnych systemów administracyjnego i medycznego, opartych o inny motor bazy danych, ale zintegrowany w zakresie niezbędnej wymiany danych? 3. Załącznik nr 2.2 wymagania ogólne: 40 musi istnieć możliwość obsługi aplikacji wyłącznie przy użyciu klawiatury, bez konieczności używania myszki. Czy zamawiający uzna wymaganie za spełnione, w przypadku, gdy system umożliwia korzystanie ze skrótów klawiaturowych i umożliwia obsługę przy pomocy klawiatury z koniecznościa minimalnego wykorzystania myszki komputerowej? Odpowiedzi: Ad. 1-2 Dla grup oprogramowania aplikacyjnego: 1. Część administracyjna (ERP część szara) jeden producent,2. Część medyczna (HIS część biała) jeden producent, 3. RIS jeden producent, 4. PACS jeden producent, 5. ISO jeden producent. Każda z grup oprogramowania aplikacyjnego musi pracować na jednej platformie bazodanowej. Ad. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza. G 1. Dot. Załącznika 2.3 do SIWZ dotyczy: 3.9 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD, pkt. 3 czy zamawiający dopuści rozwiązanie tylko w polskiej wersji językowej? 2. Dot. 3.9 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD, pkt. 4 Czy zamawiający dopuści

13 rozwiązanie, które nie może zostać zainstalowane samoczynnie przez użytkownika? Wymóg Zamawiającego wskazuje na rozwiązanie jednego producenta oprogramowania co stanowi naruszenie przepisów o równej konkurencji. 3. Dot. 3.9 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD, pkt. 5,6 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie działa w oparciu o przeglądarkę WWW (i co za tym idzie nie posiada szyfrowania typu SSL, TLS)? 4. Dot. 3.9 Oprogramowanie do obsługi CD/DVD, pkt.8 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, które posiada stałe ograniczenie ilości zwracanych rekordów w zapytaniu? 5. Dot. 3.9 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD, pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, które nie posiada możliwości wyświetlania miniatury serii? 6. Dot. 3.9 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD, pkt. 22 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości nagrywania badań (serii) pochodzących z różnych pacsów na jednej płycie? 7. Dot oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD, pkt. 23 Czy zamawiający dopuści rozwiązanie bez możliwości pominięcia podczas nagrywania/generowania ISO plików na podstawie wartości wybranych tagów? 8. Czy zamawiający będzie wymagał by oferowane oprogramowanie klasy PACS/RIS/WEB oraz oprogramowanie duplikatora posiadało: wpis/ zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. Iia, deklaracje zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejstrowane w klasie min. IIA, certyfikat jednostki notyfikowanej stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejstrowane w klasie min. IIa? Odpowiedzi: Ad. 1 Zamawiający wykreśla pkt. 3 z załącznika 2.3 do SIWZ. Ad. 2 Zamawiający wykreśla pkt. 4 z załącznika 2.3 do SIWZ. Ad. 3 Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad. 8 - Oferowane urządzenia mają posiadać dokumenty zgodne z obowiązującymi dopuszczającymi je do używania. przepisami H Pytania: 1. W ramach zadania 2 Dostawa ZSI obsługującego cześć administracyjną i medyczną wraz z wdrożeniem i szkoleniem Wykonawca ma dokonać migracji danych do dostarczanych modułów z użytkowanych obecnie u zamawiającego systemów. Prosimy o wyjaśnienie: 1. Czy na etapie postępowania przed złożeniem ofert zamawiający udostępni dokumentację techniczna opisującą struktury danych w aktualnie użytkowanych systemach? 2. Czy posiadają Państwo wsparcie producentów aktualnego oprogramowania w celu przygotowania danych do migracji? 3. Czy podczas realizacji projektu możliwe jest dostarczenie danych do migracji z aktualnie używanych systemów w uzgodnionym formacie? 2. Zadanie 2 dostawa ZSI obsługującego część administracyjną i medyczną wraz z wdrożeniem i szkoleniem Wykonawca ma przeprowadzić testy sprawdzające i potwierdzające poprawność i kompletność przeniesienia bazy danych z systemu Infomedica produkcji Asseco Poland SA do dostarczanego systemu. Prosimy o wyjaśnienie czy testy sprawdzające i potwierdzające poprawność i kompletność przeniesienia bazy danych zostaną wsparte przez Zamawiającego przynajmniej w zakresie danych i formatów danych oraz niezbędnych walidacji, o ile pomiędzy migrowanymi danymi miałyby zachodzić powiązania? 3. Zadanie 3 do SIWZ dostawa systemu typu PACS i RIS oraz jego integracja z ZSI. W punkcie 11 Zamawiający napisał Integracja systemu RIS/PACS z HIS. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na mysli dostarczany w ramach zamówienia systemu HIS zgodny z wykazem modułów i liczby licencji z załącznika 2.2 do SIWZ. 4. Czy Zamawiający będzie pośredniczył w rozmowach z firmami trzecimi (firmami, których rozwiązania są obecnie wykorzystywane u zamawiającego) dot. integracji z ich systemami? Czy Zamawiający będzie w stanie sprostać roszczeniom finansowanym firm trzecich dot. integracji systemów firm trzecich w ramach

14 dostarczenia ZSI? 5. Prosimy o udzielenie informacji jaki termin prezentacji lub przynajmniej w jakim terminie od momentu składania ofert Wykonawcy zostaną powiadomieni o terminie prezentacji? Jakie są kryteria oceny prezentacji? 6. Dot. umowy prosimy o określenie w przybliżeniu, o ile mogą zwiększyć się ilości modułów oraz jakie to mogą być moduły? 7. Zad. 2 Prosimy o podanie ról użytkowników do przeszkolenia wraz z przypisaną do każdej roli ilością osób. 8. Dot. zadania 2 -Ilu Administratorów należy przeszkolić? Odpowiedzi: Ad. 1 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy w kwestii migracji danych. Wykonawca musi bazować na własnej wiedzy i doświadczeniu. Ad. 3 Zamawiający potwierdza. Ad. 4 Zamawiający wymienia całe posiadane oprogramowanie. W związku z czym nie będzie integrował zamawianego systemu z rozwiązaniami obecnie wykorzystywanymi u Zamawiającego. Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Ad. 6-7 Wykonawca musi bazować na własnej wiedzy i doświadczeniu. Ad. 8 Należy przeszkolić trzech administratorów. I Pytania: Automatyczny jednoslotowy skaner ogólnodiagnostyczne wraz z kasetami i płytami obrazowymi: Pkt. 3: Głębia szarości obrazu generowanego min. 16 bitów a. Czy zamawiający w związku z warunkiem postawionym w pkt. 5 Skala szarości obrazów wysyłanych do archiwizacji i na stacje robocze min. 12 bitów wyjaśni i zmieni wymóg na: Skala szarości generowanych obrazów: 12 bit/piksel? Wymóg generowania obrazu w skali 16 bitów przy wysyłaniu obrazów w skali 12 bitowej jest bezzasadne, ponieważ informacja generowana w 16 bitach jest redukowana do 12 bitów. W związku z tym proponujemy ujednolicenie wymogów i zmianę tego pkt. poprzez nadanie mu brzmienia: Głębia szarości obrazu generowanego min. 12 bitów b. Pkt. 4: Kolorowy interfejs skanera informujący o stanie systemu Tryb wyświetlania informacji o stanie skanera nie wpływa na jakość przekazywania tych informacji oraz ich przejrzystości (w przeciwieństwie od np. wielkości znaków). Ponadto system, który chcemy Państwu zaoferować posiada wyświetlacz w kolorze zielonym, który to kolor jak wiadomo korzystnie wpływa na percepcję obserwatora. W związku z powyższym, kierując się dobrem Zamawiającego prosimy o zmianę tego punktu specyfikacji i nadanie mu następującego brzmienia: Interfejs skanera informujący o stanie systemu c) Pkt. 16: Kaseta 35 x 43 cm (ze zintegrowaną kratką przeciwrozproszeniową 6:1, 40l/cm) Szt.2 : Zastosowanie kaset z wbudowaną kratką przeciwrozproszeniową jest z punktu widzenia użytkownika rozwiązaniem niekorzystnym ponieważ: - wyklucza jedną z kaset z użycia w stacjonarnym aparacie rtg - w przypadku koniczności wykonania więcej niż jednej ekspozycji z wykorzystaniem takiej kratki znacznie wydłuża czas badania (np. w przypadku gdy pacjent na oddziale będzie wymagał wykonania więcej niż jednej ekspozycji, technik rtg będzie musiał każdorazowo wracać do pracowni rtg aby sczytać kasetę i wrócić na oddział aby wykonać kolejną ekspozycję) - w razie uszkodzenia kratki lub kasety lub płyty obrazowej, koniczna będzie wymiana całości W związku z powyższym, kierując się interesem zamawiającego proponujemy zmianę tego wymogu i nadanie mu brzmienia: Komplet kaset z płytami obrazowymi: Kaseta z płytą obrazową 18x24 cm Szt.4 Kaseta z płytą obrazową 24x30 cm Szt.4 Kaseta z płytą obrazową 35x35 cm Szt.4 Kaseta z płytą obrazową 35x43 cm Szt.4 Kaseta z płytą obrazową 20x40 cm Szt.2 Kratka przeciwrozproszeniowa 6:1, 40l/cm) Szt.2 Płyty obrazowe nie zintegrowane z kasetą możliwość niezależnej wymiany płyt obrazowych i kaset Gwarantowana trwałość płyty obrazowej co najmniej (ilość cyklów zapisu i odczytu) Kasety z płytami obrazowymi zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający

15 zgodność z dyrektywą 93/42/EEC d. Pkt. 22: Nanoszenia adnotacji min. predefiniowane teksty, strzałki, znaki graficzne Według naszej wiedzy, możliwość ingerencji w obraz diagnostyczny na poziomie konsoli technika powinno zostać zredukowana do minimum, ponieważ każda taka ingerencja może mieć negatywny wpływ na możliwości stawiania diagnozy przez lekarza po przesłaniu badań na stację opisową. Ponadto osobami uprawnionymi do takich pomiarów są lekarze specjaliści radioloii a nie technicy rtg. W związku z powyższym, mając na uwadze dobro zamawiającego wnioskujemy o zmianę tego punktu opisu przedmiotu zamówienia i nadanie mu brzmienia: Nanoszenia adnotacji min. predefiniowane teksty, strzałki e. Pkt. 30: Wydruk kilku obrazów na jednej błonie, co najmniej 1/2/3/4 obrazy na jednej błonie Ponieważ tak wyspecjalizowane możliwości związane z wydrukiem są właściwe dla stacji opisowych a nie stacji technika (to lekarz radiolog decyduje o kształcie dokumentacji opisowej jaką otrzymuje pacjent), dlatego prosimy o modyfikacje SIWS i wykreślenie tego punktu. f. Pkt. 33: Oprogramowanie CR spełniające profile integracji IHE, minimum Scheduled Workflow, Patient Information Reconciliation, Mammography Image, Consistent Presentation of Images, podać Certyfikat spełnienia wymogów IHE posiada na chwilę obecną jeden producent przez co faworyzowanie tego rozwiązania jest czynem nieuczciwej konkurencji i stanowi naruszenie Prawa Zamówień Publicznych. Ponadto profile IHE są ważnym elementem możliwości interoperacyjności zdefiniowanych przez amerykański panel ds. standardów informatycznych w służbie zdrowia (HITSP, U.S. Healthcare Information Technology Standards Panel), które w styczniu 2009 r. zostały uznane za oficjalne wymogi dla federalnych zamówień publicznych w Stanach Zjednoczonych przez Sekretarza ds. Zdrowia i Świadczeń Społecznych. Wyniki ostatnich spotkań North America Connectathon dostępne są pod adresem Standard IHE jest standardem amerykańskim, więc nie ma uzasadnienia w prawie europejskim, a tym samym i polskim. W Polsce standaryzacją systemów medycznych zajmuje się Polski Komitet Normalizacyjny a dokładnie Komitet Techniczny nr. 302 d/s Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia. W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie tego wymogu z opisu przedmiotu zamówienia. II Kamera do druku zdjęć na filmach w systemie suchym 1. Pkt. 7: Rozdzielczość wydruku min. 325 DPI Prosimy o zmianę tego punktu opisu SIWS i dopuszczenie urządzenia o rozdzielczości 320 DPI. Pragniemy zaznaczyć, że tak niewielka zmiana nie wpłynie w żaden sposób na jakość wykonywanych wydruków 2. Pkt. 11: Interface użytkownika w języku polskim Ponieważ komunikaty, które pojawiają się na wyświetlaczu urządzenia są ogólnie znane i zrozumiałe (np. READY), dlatego prosimy o dopuszczenie urządzenia, który posiada interface w języku angielskim. III Stacja/konsola technika do diagnostyki ogólnej: a. Pkt. 8: Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, rodzaj badania Ponieważ obrazy nie są przechowywane na stacji technika, a są z niej wysyłane na serwer PACS/stację diagnostyczną, dlatego bezzasadne wydaje się tak rozbudowany wymów w zakresie wyszukiwania badań, ponieważ jest to funkcjonalność właściwa dla stacji opisowej. Dlatego proponujemy zmianę tego punktu i nadanie mu brzmienia: Wyszukiwanie obrazów/badań na podstawie zadanych kryteriów, co najmniej: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta b. Pkt. 14: Funkcjonalność przywrócenia obrazu po dokonaniu przekształceń do pierwotnej wersji jednym kliknięciem Pkt. 14 jest identyczny jak pkt. 12, dlatego prosimy o poprawę tej ewidentnej pomyłki pisarskiej i wykreślenie tego powtórzonego punktu. c. Pkt. 21: Wykonywanie pomiarów pomiar odległości, pomiar kąta, pomiar kąta Cobba Czy zamawiający wyjaśni i zrezygnuje z tego wymogu. Funkcje pomiarowe wykorzystywane są przy diagnozie a zgodnie z polskim prawem diagnoza na stacjach innych niż diagnostyczne (2MP) jest zabroniona. Nie wyspecyfikowali Państwo stacji technika tak aby spełniała wymogi stacji opisowej. Ponadto osobami uprawnionymi do stawiania diagnozy są lekarze specjaliści z zakresu radiologii a nie technicy rtg.

16 Odpowiedzi: Ad I.a. - Zamawiający zmienia na 12 bitów. Ad. I.b Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Ad. I.c - Tak, zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie. Ad. I.d Tak, Zamawiający zmienia zapis. Ad. I.e Tak, Zamawiający wykreśla zapis. Ad. I. f Tak, Zamawiający wykreśla zapis. Ad. II. a Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad. II. b Tak, Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dołączenia instrukcji opisującej każdy komunikat w j. polskim. Ad. III. A Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Ad. III. B Tak, Zamawiający wykreśla pkt. 14. Ad. III. C Tak, Zamawiający wykreśla. J Pytania: 1.System PACS pkt. 1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania system, w którym jest dwóch producentów. Osobny dla systemu HIS/RIS i osobny dla systemu PACS, dystrybucji WEB, obsługi robota oraz diagnostyki obrazowej? 2. Pkt. 4 System PACS Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system PACS zarządzany z przeglądarki Internet Explorer? 3. Pkt 8 system PACS Czy zamawiający dopuści do zaoferowania system PACS bez obsługi protokołu DICOM MPPS jako SCU ponieważ jest to funkcja służąca do komunikacji pomiędzy aparatem (klientem) a systemem PACS (serwerem). Systemu PACS nie wykorzystuje się jako klienta dla urządzeń medycznych i w takim znaczeniu protokół DICOM MPPS SCU dot. urządzeń medycznych, a nie serwera PACS? 4. Punkt 9 system PACS Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu PACS działającego na serwerze Windows. Zamawiający kupując system PACS nie będzie potem zmieniał systemu operacyjnego, więc wymóg pracy systemu PACS na dwóch systemach operacyjnych jest nieuzasadniony. 5. Punkt 14, 19, 20,21,22 System PACS zamawiający wymaga, aby oferowany system umożliwiał obsługę urządzeń do przechowywania danych na nośnikach typu taśma w roli systemu archiwizacyjnego. Oznacza to, że po zapełnieniu przestrzeni dyskowej na macierzy online dane są przenoszone na nośniki taśmowe. Rozwiązanie takie nie jest bezpieczne i efektywne, ponieważ: - nośniki taśmowe są przystosowane do ok operacji odczytu lub zapisu. W przypadku wczytywania z archiwum offline badania tomograficznego, każdy pojedynczy obraz jest liczony jako jedna operacja odczytu (jedno badanie TK to średnio 300 obrazów). Przy takim wykorzystaniu nośnika dosyć szybko dane na nim zapisane mogą zostać utracone, - odczyt danych z nośnika taśmowego trwa określoną ilość czasu liczoną w minutach. Dotyczy to odczytu każdego pojedynczego pliku zapisanego na nośniku taśmowych, co np. przy badaniu tomograficznym zawierającym 300 obrazów przekłada się na czas dostępu liczony w kilkunastu godzinach, - zaleca się aby kopie zapasowe były wykonywane na nośnikach różnego rodzaju. Uzasadnia się to możliwością istnienia np. ukrytej wady w używanej technice, podatnością na różne czynniki destrukcyjne. W przypadku rozwiązania wymaganego przez zamawiającego, archiwum jak i kopia będą wykonywane na nośniku taśmowym lub CD/DVD. Co znacznie zwiększa ryzyko utraty danych, - ceny pamięci dyskowych, czyli dla danych dostępnych on-line, są stosunkowo niskie i mają tendencję spadkową. Powoduje to, że przy zastosowaniu bezstratnej kompresji JPEG2000 przechowywanie wszystkich danych obrazkowych on-line ma uzasadnienie nie tylko funkcjonalne ale i ekonomiczne. Czy w związku z powyższymi argumentami zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu, w którym wszystkie dane będą przechowywane w pamięci on-line, z możliwością definiowania wielu magazynów plikowych, natomiast kopia zapasowa może być wykonywana na nośniku magnetycznym? Dzięki takiemu rozwiązaniu dane będą przechowywane na dwóch różnych nośnikach, w różnych lokalizacjach oraz wszystkie dane będą dostępne on-line. 6. Punkty 24 System PACS Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oprogramowania umożliwiające wyszukiwanie badań z dokładnością do jednego dnia a nie godziny. 7. Punkty 25,26, 27 System PACS Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania systemu, w którym zarządzanie użytkownikami odbywa się w systemie PACS. 8. Punkty 29 System PACS. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania systemu pozwalający na zarządzanie uprawnieniami użytkowników PACS i modułu WEB z jednego panelu, a RIS z drugiego panelu? 9. Punkty 45 System PACS Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system PACS bez możliwości obrotu obrazu o dowolny kąt oraz bez funkcji inteligentnego powiększania? 10. Punkty 46 System PACS Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania systemu, w którym przeglądarka obrazów diagnostycznych nagrywa na płycie nie będzie miała funkcji MPR? 11. Punkty 2, 6 Moduł Dystrybucji WEB

17 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system dystrybucji WEB, który automatycznie się instaluje przy pierwszym uruchomieniu i działa w oparciu i przeglądarkę Internet Explorer. 12. Punkt 13 moduł Dystrybucji WEB Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie przeglądarki klinicznej tożsamej z przeglądarką diagnostyczną ale bez prawa zapisania pomiarów na PACS i bez tworzenia rekonstrukcji MPR? 13. Punkty 11 Lekarska stacji diagnostycznej Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie systemu bez możliwości obrotu obrazu o dowolny kąt oraz bez funkcji inteligentnego powiększania? 14. Punkty 11 Lekarska stacja diagnostyczna Zamawiający stawia wymaganie odnośnie zaoferowania oprogramowania lekarskiej stacji diagnostycznej jako wybór medyczny w klasie minimum. Wyroby zarejestrowane w klasie I nie są dopuszczone do prowadzenia diagnostyki medycznej, a oprogramowanie dedykowane do diagnostyki radiologicznej jest standardowo w klasie minimum IIa. Czy w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał oprogramowania zarejestrowanego w klasie minimum IIa? 15. Punkt 1 Oprogramowanie do obsługi robota Czy zamawiający dopuści do zaoferowania system, w którym jest dwóch producentów. Osobny dla systemu HIS / RIS I osobny dla systemu PACS, dystrybucji WEB, obsługi robota oraz diagnostyki obrazowej? 16. Punkt 6 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system kompatybilny z przeglądarką Internet Explorer. 17. Punkt 10 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD Czy zamawiający dopuści do zaoferowania program, z którego zarządzamy listą użytkowników (bez Avtive Directory) 18. Punkt 11 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania program, który informuje o statusie zagania nagrywania? 19. Punkt 13 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD? Czy zamawiający dopuści do zaoferowania system, który umożliwia nagranie badań pacjenta z wskazanego dnia więcej niż jednym kliknięciem? 20. Punkt 14 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system bez możliwości nagrania dowolnej serii badania? 21. Punkt 16 Czy Zamawiający dopuści program, który informuje o statusie zadania nagrywania, a nie wartość %? 22. Punkt 23 Oprogramowanie do obsługi robota CD/DVD Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania system bez funkcji opisanej w pkt. 23? Odpowiedzi: Ad. 1 Tak, zamawiający dopuszcza. Ad. 2 Zamawiający podtrzymuje zapisy (min. dwie przeglądarki ) Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje zapisy. Ad. 4 Zamawiający wykreśla pkt. 9 Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje zapisy. Ad. 6 8 Tak, zamawiający dopuszcza. Ad Zamawiający podtrzymuje zapisy. Ad. 11 Tak, zamawiający dopuszcza pod warunkiem automatycznej instalacji. Ad Zamawiający podtrzymuje zapisy. Ad Oferowane urządzenia mają posiadać dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami dopuszczającymi je do używania. Ad. 15 Tak, Zamawiający dopuszcza. Ad. 16 Zamawiający podtrzymuje zapisy min. 2 przeglądarki. Ad Zamawiający podtrzymuje zapisy. K Pytania: 1.Czy zamawiający dopuści bibliotekę LTO o wysokości 2U z jednym magazynkiem na 12 kaset? Odpowiedzi: Ad. 1 - Tak, Zamawiający dopuszcza. L Pytania: PYTANIE 1 Załącznik 2.3; Pkt. 3.5 Automatyczny jednoslotowy skaner ogólnodiagnostyczny wraz z kasetami i płytami obrazowymi, Ppkt. 6. -Ponieważ niektóre z rodzajów/formatów płyt obrazowych (np. pantomograficzne, mammograficzne) są skanowane z inną rozdzielczością niż wymagane 10 pikseli/mm, zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w tym punkcie na: Skanowanie wszystkich zamawianych formatów płyt z rozdzielczością co najmniej z rozdzielczością 10 pikseli/mm PYTANIE 2 Załącznik 2.3; Pkt. 3.5 Automatyczny jednoslotowy skaner ogólnodiagnostyczny wraz z kasetami i płytami obrazowymi, Ppkt. 7.

18 -Jako, że żaden z producentów nie oferuje kaset z płytami obrazowymi formatu 20x40 cm, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego formatu. PYTANIE 3 Załącznik 2.3; Pkt. 3.5 Automatyczny jednoslotowy skaner ogólnodiagnostyczny wraz z kasetami i płytami obrazowymi, Ppkt Jako, że żaden z producentów nie oferuje kaset z płytami obrazowymi formatu 20x40 cm, zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego formatu. PYTANIE 4 Załącznik 2.3; Pkt. 3.6 Kamera do druku zdjęć na filmach w systemie suchym, Ppkt. 8 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kamery do druku na filmach w systemie suchym dla której współczynnik zaczernienia Dmax wynosi 3,0 dla zdjęć ogólnodiagnostycznych? PYTANIE 5 Załącznik 2.3; Pkt Stacja/konsola technika do diagnostyki ogólnej, Ppkt. 8 -Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania bez możliwości wyszukiwania obrazów na podstawie rodzaju badania? Oferowane przez nas oprogramowanie oferuje możliwość wyszukiwania obrazów badań na podstawie zadanych kryteriów: imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, data wykonania badania, numer badania. Są to kryteria najczęściej stosowane w praktyce i zgodne ze standardem Dicom. Odpowiedzi: Ad. 1 Tak, zamawiający wyraża zgodę. Ad. 2 3 Tak, Zamawiający wykreśla ten format. Ad. 4 5 Tak, zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 1 Odpowiedź:

Pytanie 1 Odpowiedź: 15.05.2015 r. dotyczy: postępowania nr 8/PN/DEG/AS/2015 na wprowadzenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia jakości i dostępności

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ

ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ Nr sprawy:12 /2015 ODPOWIEDZI z dn.20.06.2015 I. SIWZ PYTANIE I.1. Pkt. 3. ppkt. 1 SIWZ Czy Zamawiający uzna poniższe dokumenty za spełniające wymogi postawione na str.6 SIWZ, zaczynające się od słów:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu

Wyjaśnienia nr 2 i zmiana nr 7 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu Gdańsk, dnia 27.11.2013 r. Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-90, fax. 58-554-72-27 Adres do korespondencji:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: 1/2009/TELERADIOLOGIA Wrocław, dnia 17 lipca 2009 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację wspólnego

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy :

Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego. Dotyczy : Rzeszów, dnia 30 stycznia 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Nr sprawy 9/2013 Olsztyn, dn. 11 kwietnia 2013 r. WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA: Dotyczy: postępowania o zamówienie na Świat e-usług dla zdrowia informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem

Bardziej szczegółowo

I. Zmiana terminu składania ofert:

I. Zmiana terminu składania ofert: Rzeszów, dnia 15 lutego 2013 r. Do uczestników postępowania przetargowego Dotyczy : Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Budowa i wdrożenie Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Iłża, dnia 10 czerwca 2013r. Nr sprawy: UB/02 /2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ŚRODOWISKO TELEINFORMATYCZNE SP ZZOZ W IŁŻY DLA GROMADZENIA, PRZETWARZANIA I WYMIANY DANYCH MEDYCZNYCH,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. OPROGRAMOWANIE I. Wymagania ogólne systemu 1) system webowy dostęp z wielu komputerów przez przeglądarkę internetową, 2) system musi działać w środowisku

Bardziej szczegółowo

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) OR-IV.272.2.51.2014 Rzeszów, dnia 05-09-2014 r. Do wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ Do wykonawców, którym zamawiający przekazał SIWZ Do zamieszczenia na stronie internetowej WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

DOSTAWĘ SYSTEMU UCYFROWIENIA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/40RTG/11/2012 O WARTOŚCI PONIśEJ 200 000 EURO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 134.000 Prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP 1727/13

Nr sprawy: ZP 1727/13 ELEKTRONICZNYCH USŁUG I DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZZOZ W CIESZYNIE ZADANIA 1, 2, 3 I 5. Nr sprawy: ZP 1727/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA ZAAWANSOWANE ŚRODOWISKO INFORMATYCZNE DLA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W przetargu na: Dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Medycznego (ZISM) i aplikacji pomocniczych w SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach, zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Nr sprawy: 27/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWĄ INFORMATYZACJĘ SZPITALA KOLEJOWEGO W PRUSZKOWIE Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZATWIERDZAM. data i podpis ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej:

Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania na które odpowiedzi publikuje poniżej: Jastrzębiec, 22. 08. 2014 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr DAZ 2402/59/14 pn. Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego klasy ERP, wspierającego zarządzanie i rozliczanie badań (CSI). Do zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie - Zdrój Tel.: (032) 47 84 500 Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl Strona internetowa: www.wss2.pl Regon: 272790824

Bardziej szczegółowo

PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową

PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową PN 06/2011 Dostawa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową Wykonawcy biorący udział w przetargu nieograniczonym na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo