ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS NIP , REGON Dyrektor tel.032/ tel.032 / Kadry tel. 032/ Gł. księgowa tel. 032/ Świętochłowice, dn r. Dotyczy: postępowania przetargowego na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego procesy informacyjno-decyzyjne dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach oraz dostawę i instalację sprzętu i infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania wdrożonego systemu; znak sprawy 11/ZA/12 Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.) modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w niżej wskazany sposób:

2 Lp ) Miejsce modyfikacji SIWZ (Rozdział, pkt, lit.) Zapis przed modyfikacją W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykonanie co najmniej 1 zamówienia, w zakres którego wchodziła dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego lub jego komponentów o funkcjonalności określonej w załącznikach do SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zamówienie to zostało wykonane należycie 2 4.4) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 4, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmioty te posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zapis po modyfikacji W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest przedstawić wykonanie co najmniej 1 zamówienia, w zakres którego wchodziła dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego o co najmniej jednej z poniższych cech: a)wykorzystującego technologie Business Intelligence; b)budżetowanie i controlling; c)obsługa procesów informacyjnych w ochronie zdrowia. lub dostawa i wdrożenie modułów (co najmniej jednego) odpowiadających rodzajowo (a nie wszystkimi wymaganymi parametrami) modułom wymienionym w załącznikach nr 2-7 do niniejszej SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zamówienie to zostało wykonane należycie Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w pkt. 4, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmioty te posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli

3 podmiot, na którego zdolnościach finansowych będzie polegał Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), wykaże się posiadaniem środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż PLN lub zdolność kredytową do bieżącego finansowania zamówienia na kwotę nie mniejszą niż PLN b) wypełniony załącznik przedstawiający wykonanie co najmniej 1 zamówienia, w zakres którego wchodziła dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego lub jego komponentów o funkcjonalności określonej w załącznikach do SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że to zamówienie to zostało wykonane należycie; Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), polega na zdolnościach wypełniony załącznik przedstawiający wykonanie co najmniej 1 zamówienia, w zakres którego wchodziła dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego o co najmniej jednej z poniższych cech: - wykorzystującego technologie Business Intelligence; - budżetowanie i controlling; - obsługa procesów informacyjnych w ochronie zdrowia. lub dostawa i wdrożenie modułów (co najmniej jednego) odpowiadających rodzajowo (a nie wszystkimi wymaganymi parametrami) modułom wymienionym w załącznikach nr 2-7 do niniejszej SIWZ w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie z podaniem jego wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zamówienie to zostało wykonane należycie Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.), polega na zdolnościach

4 finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny się znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia r., do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych- pok. nr 19 w terminie do r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego finansowych innych podmiotów na zasadach wyżej określonych, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w 1 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). W takim przypadku Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty dotyczące podmiotu, z którego zdolności finansowych korzysta: - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu przez ten podmiot środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż PLN, lub - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej o posiadaniu przez ten podmiot zdolności kredytowej do bieżącego finansowania zamówienia na kwotę nie mniejszą niż PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykreślono W przypadku wniesienia wadium w formie przelewu, środki na koncie Zamawiającego powinny się znaleźć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia r., do godz. 10:00. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 38 Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych- pok. nr 19 w terminie do r. do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego

5 Zał. nr 1 pkt 4.1 Zał. nr 1 pkt 8 pkt 2 pkt 3 pkt 10 pkt pkt 12 Informacja i monitorowanie postępów prac a)tworzenie i uaktualnianie dokumentacji projektu b)przygotowanie dokumentu opisującego Procedurę zarządzania zmianami c)koordynacja procesu zarządzania zmianami zgodnie z wytycznymi WSL Wszystkie dokumenty oraz prowadzone prace koordynujące muszą pozostawać w całkowitej zgodności z politykami RPO WSL oraz być zharmonizowane z procedurami obowiązującymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.Wszelkie konieczne zmiany wynikające z procedur kontroli i rozliczeń wymagają od Wykonawcy dostosowywania się do ewentualnych poprawek oraz uwag ze strony jednostek kontrolujących Zamawiającego, -Płyta główna : Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, wspierający pamięci DDR3 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora Typ podstawki: dedykowany dla procesora 4 porty SATA2 10 x USB 2.0 (2 wyprowadzone na przód obudowy, 6 wyprowadzonych na tył obudowy, 2 na płycie głównej) 2 x PCI-Ex1 1 x PCI Express x 16 (z możliwością obsadzenia kartą x4 lub x1) 1 x port COM 2 x PS/2 Pamięć RAM DDR3, 2 x 2GB, 1333MHz z możliwością rozbudowy do 8GB, dual channel Mysz optyczna z rolką producenta zestawu komputerowego, złącze USB - Mini Tower - 2 x USB z przodu obudowy - obudowa musi posiadać zamknięcie na zamek lub kłódkę Licencja na oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit SP1 wraz z nośnikiem. Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows Informacja i monitorowanie postępów prac a)tworzenie i uaktualnianie dokumentacji projektu b)przygotowanie dokumentu opisującego Procedurę zarządzania zmianami Wykreślono -Płyta główna : Chipset: współpracujący z procesorami dwurdzeniowymi, wspierający pamięci DDR3 dedykowany dla procesora, rekomendowany przez producenta procesora Typ podstawki: dedykowany dla procesora minimum 4 porty SATA2 minimum 10 x USB x PCI-Ex1 1 x PCI Express x 16 (z możliwością obsadzenia kartą x4 lub x1) 1 x port COM 2 x PS/2 Pamięć operacyjna 4 GB z możliwością rozbudowy do 8 GB Mysz optyczna z rolką i złączem USB - Mini Tower - 2 x USB - obudowa musi posiadać zamknięcie na zamek lub kłódkę Licencja na oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit SP1 wraz z nośnikiem. Preinstalowany fabrycznie na dysku twardym Windows

6 16 pkt pkt 14 Monitor (100 szt.) minimalne wymagane 7 Professional 32bit SP1 w polskiej wersji językowej z preinstalowanymi aplikacjami firm trzecich oraz XP Mode. Nośnik Windows 7 Professional PL 32bit SP1 przygotowany fabrycznie przez producenta komputera zawierający aplikacje firm trzecich oraz XP Mode. Instalacja niewymagająca podawania klucza rejestracyjnego, ani rejestracji przez telefon bądź Internet w firmie Microsoft. Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN- EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) lub nowsze - oferowany komputer musi znajdować się na liście Windows Hardware Compatibility List. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report Komputer musi być certyfikowany na zgodność z niżej wymienionymi systemami operacyjnymi: a) Windows 7 x86 b) Windows 7 x64 - deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) - deklaracja producenta sprzętu o zgodności oferowanego komputera z wymaganiami normy Energy Star 5.0, wymagane potwierdzenie obecności oferowanego modelu na stronie internetowej Energy Star lub równoważny. Format ekranu monitora: panoramiczny; Przekątna ekranu: 18,5 cali; Wielkość plamki: 0,3 mm; Typ panela LCD: TFT TN Technologia podświetlenia: CCFL; Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz Widoczny obszar ekranu: 410 x 230 mm 7 Professional 32bit SP1 w polskiej wersji językowej z preinstalowanymi aplikacjami firm trzecich oraz XP Mode. Nośnik Windows 7 Professional PL 32bit SP1 przygotowany fabrycznie przez producenta komputera zawierający aplikacje firm trzecich oraz XP Mode. Instalacja niewymagająca podawania klucza rejestracyjnego, ani rejestracji przez telefon bądź Internet w firmie Microsoft. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania komputerów z systemem równoważnym do systemu Microsoft Windows 7 Professional PL 32bit SP1. Za spełniające kryteria równoważności Zamawiający będzie uważał zaoferowanie komputerów z następującymi systemami operacyjnymi: Microsoft Windows 7 32-bit lub 64-bit lub Windows Vista 32-bit lub 64-bit lub Windows XP Home Edition z SP1 lub SP2 lub SP3 lub Windows XP Professional Edition z SP1 lub SP2 lub SP3. Certyfikat PN-EN ISO 9001:2001(ISO 9001:2001) na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, oraz PN- EN ISO14001:2005 (ISO 14001:2005) lub nowsze - deklaracja producenta o zgodności z dyrektywami 73/23/EEC oraz 89/336/EEC (oznaczenia CE) Format ekranu monitora: panoramiczny; Przekątna ekranu: 18,5 cali; Typ panela LCD: TFT TN Technologia podświetlenia: CCFL; Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości: 60 Hz Widoczny obszar ekranu: 410 x 230 mm Częstotliwość odchylania poziomego:

7 18 parametry pkt 17 Częstotliwość odchylania poziomego: khz Częstotliwość odchylenia pionowego: Hz Czas reakcji matrycy: 5 ms; Jasność: 200 cd/m2 Kontrast: 10000:1 Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln Certyfikaty: CCC, FCC-B, CUL, CE, TUV, EPA Energy Star, RoHS, TUV-S Regulacja cyfrowa (OSD): Tak Wbudowany zasilacz: Tak Pobór mocy (praca/spoczynek): 25/1 Wat Możliwość pochylenia panela (tilt): Tak Montaż na ścianie (VESA): 100 x 100 mm, lub równoważny. Minimum Intel Xeon 6C Processor E w 2.40GHz/1333MHz/12MB lub równoważny. W przypadku procesora równoważnego, oferowany model serwera z procesorem równoważnym musi osiągać w teście SPECint_rates2006 wynik SPECint_rate_base2006 minimum 293 pkt. w konfiguracji 2 procesory / 12 rdzeni (tj. 6 rdzeni na procesor). Wyniki testu muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie khz Częstotliwość odchylenia pionowego: Hz Czas reakcji matrycy: 5 ms; Jasność: 200 cd/m2 Kontrast: 10000:1 Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln Regulacja cyfrowa (OSD): Tak Wbudowany zasilacz: Tak Pobór mocy (praca/spoczynek): 25/1 Wat Możliwość pochylenia panela (tilt): Tak Montaż na ścianie (VESA): 100 x 100 mm, lub równoważny. Minimum Intel Xeon 6C Processor E w 2.40GHz/1333MHz/12MB lub równoważny pkt 24 pkt pkt 34 Dyski HDD 8 x 300 GB SAS 6Gbps, 10,000 obrotów na minutę, Hot-Plug 2,5, IBM 300 GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD oraz 8 x IBM 600GB 2.5in SFF Slim-HS 10K 6Gbps SAS HDD możliwość zainstalowania minimalnie 16 dysków (SAS/SATA) typu Small Form Factor (SFF) w wewnętrznych zatokach serwera. Mozliwośc instalacji dysków w technologii SSD. 2 porty RJ port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. 5 portów USB (2 z przodu, 2 z tyłu, 1 wewnatrz serwera). 1 port VGA. 1 port szeregowy. Opóźnienie 1000 Mb Latency: < 3 µs Przepustowość rutowania/przełączania 56 Gbps Wielkość tabeli adresów 32 entries Funkcje zarządzania IMC - Intelligent Management Center; command-line interface; Web browser; Dyski HDD o łącznej pojemności min GB Minimum 2 porty RJ-45. Minimum 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania. Minimum 5 portów USB Minimum 1 port VGA. Minimum 1 port szeregowy. Opóźnienie 1000 Mb Latency: < 3 µs command-line interface; Web browser; SNMP Manager Pamięć i procesor storage: 128 MB flash, 128 MB SDRAM, packet buffer size: 0.5 MB Napięcie VAC Częstotliwość danych wejściowych 50 /

8 22 Drukarki (12 szt.) wymagane parametry SNMP Manager Pamięć i procesor storage: 128 MB flash, 128 MB SDRAM, packet buffer size: 0.5 MB Przepustowość 41.7 million pps Wymiary produktu (S x G x W) 16 x x 4.37 cm Waga produktu 3000 g Pobór mocy 31.5 W (maximum) Napięcie VAC Częstotliwość danych wejściowych 50 / 60 Hz Bezpieczeństwo UL ; EN Safety of Laser Products- Part 1; EN Safety of Laser Products-Part 2; IEC ; CAN/CSA-C22.2 No ; Anatel; ULAR; GOST; EN /A11; FDA 21 CFR Subchapter J; NOM; ROHS Compliance Zakres wilgotności względnej % Zakres temperatur (przechowywanie) -40 to 70 C Zakres temperatur (eksploatacja) 0 to 45 C Dopuszczalna wilgotność względna 5 to 95% (non condensing) Standardy EMC FCC part 15 Class A; VCCI Class A; EN Class A; CISPR 22 Class A; ICES-003 Class A; ANSI C ; ETSI EN V1.3.3; AS/NZS CISPR22 Class A; EN ; EN ; EN ; EN ; EN ; EN ; EN ; EN ; EN :2006; EN :1995 +A1:2001+A2:2005; EMC Directive 2004/108/EC; FCC (CFR 47, Part 15) Class A Inne połączenia 24 RJ-45 auto-sensing 10/100/1000 ports(ieee Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base- TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T), Duplex: 10Base-T/100Base-TX: half or full; 1000Base-T: full only; 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports; 1 RJ-45 serial console port Emisja ciepła 108 BTU/hr ( kj/hr) lub równoważny Obsł. maks. rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość w pionie (mono) 2400dpi Rozdzielczość w poziomie (mono) 600dpi Max. szybkość drukarek (mono)26str./min Wydajność do 10000str./mies. Pojemność podajnika papieru do 251szt. 60 Hz Obsł. rozmiar nośnika A4 Rozdzielczość w pionie min. (mono) 2400dpi Rozdzielczość w poziomie min. (mono) 600dpi Min. szybkość drukarek (mono)26str./min Wydajność min 10000str./mies. Pojemność podajnika papieru min 251szt.

9 Gramatura papieru g/m2 Prędkość procesora 200MHz Zainstalowana pamięć 32MB Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7(32-bitowe) Microsoft Windows 7(64 bitowe) Microsoft Windows Vista (32bitowe) Microsoft Windows Vista (64bitowe) Microsoft Windows XP (32bitowe) Microsoft Windows XP(64bitowe) Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 2003 Microsoft Windows Sever 2008 Mac OS X lub nowsze Citrix Linux lub równoważny Gramatura papieru g/m2 Prędkość procesora min 200MHz Zainstalowana pamięć min 32MB Obsługiwane systemy operacyjne: Microsoft Windows 7(32-bitowe) Microsoft Windows 7(64 bitowe) Microsoft Windows Vista (32bitowe) Microsoft Windows Vista (64bitowe) Microsoft Windows XP (32bitowe) Microsoft Windows XP(64bitowe) Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows 2003 Microsoft Windows Sever 2008 Mac OS X lub nowsze Citrix Linux lub równoważny W odniesieniu do powyższych zapisów Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 6 (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm) stosując odpowiednio przepis ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm) przedłuża termin składania ofert do dnia 23 maja 2012 r. do g Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 maja 2012 r. o g w siedzibie Zamawiającego sala konferencyjna pok. nr 14.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Warszawa, dnia 8 lipca 2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego. I. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I: Dostawa sprzętu komputerowego Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, komputera przenośnego, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, dysków

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 2

Strona 1. Załącznik nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 2 Załącznik nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE NR 2 Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego. W przypadku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław

CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Dokument chroniony prawem autorskim Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 43 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK

Zapytanie ofertowe. Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK Jerzmanowice Przeginia, dn. 28.05.2014 r. Znak sprawy OR.271.2.3.2014.AK Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. 03-335 Warszawa, ul. Władysława Syrokomli 6 Z A T W I E R D Z A M... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Zestaw komputerowy ilość: 18 szt: Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa Porty Klawiatura Mysz Napęd optyczny Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17 tel: 2510-087, 2511-451, 2517-817, 2517-131, 2511 970, 2512-712 fax: wewn. 129 lub 136 e-mail: kancelaria@mops.katowice.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/157/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia: - dla kserokopiarki

Bardziej szczegółowo

Wymagane parametry techniczne

Wymagane parametry techniczne Załącznik Nr 6 do SIWZ Wymagane parametry techniczne 1. Serwer 2 sztuki Lp. 1. 2. 3. 4. 5. Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Wymagane minimalne parametry techniczne serwera

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.3.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Rozbudowa systemu IT w Puławskim Parku Naukowo - Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. JEDNOSTKA CENTRALNA Minimalne wymagania zamawiającego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. JEDNOSTKA CENTRALNA Minimalne wymagania zamawiającego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ ZADANIE 1 DOSTAWA 50 SZTUK ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z JEDNOSTKI CENTRALNEJ ORAZ MONITORA LCD O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/194/2013 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu Budowa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo