Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma"

Transkrypt

1 Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim Dr Jerzy Surma Życiorys naukowy Pracę naukową rozpocząłem podczas studiów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w zespole prof. Zdzisława Bubnickiego w zakresie statystycznych metod rozpoznawania obiektów oraz rozwoju teorii systemów ekspertowych. Jako członek zespołu badawczego otrzymałem w 1989 roku nagrodę rektora Politechniki Wrocławskiej oraz obroniłem pracę magisterską na temat modelu systemu z bazą wiedzy dla rozwiązywania problemu klasyfikacji. Na podstawie badań empirycznych przedstawionych w tej pracy powstała moja pierwsza publikacja naukowa opublikowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 1990 roku. W 1990 roku rozpocząłem pracę na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na stanowisku asystenta. Pracę naukową prowadziłem pod kierownictwem prof. Andrzeja Baborskiego w Instytucie Informatyki Ekonomicznej. Moje zainteresowania badawcze na początku lat 90tych XX wieku koncentrowały się na teorii i praktyce budowy systemów ekspertowych dla wspierania procesów decyzyjnych w zarządzaniu. Moją wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem pogłębiłem na studiach w Hasselt University (Belgia) w ramach programu Intensive Programme in Business Management, który jako stypendysta programu Tempus ukończyłem w 1992 roku. Po studiach w Belgii uczestniczyłem w pracach zespołu badawczego powołanego w celu zbudowania prototypu systemu doradczego dla analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw. Podsumowaniem moich prac badawczych w zakresie metodyki budowy systemów ekspertowych było 5 publikacji naukowych (w tym jedna zagraniczna na konferencji Expert Systems Applications). W 1993 roku otrzymałem tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: Metoda wspomagania akwizycji wiedzy dla systemów ekspertowych w zarządzaniu. Moim promotorem był prof. dr hab. Andrzej

2 Baborski 1. Za pracę doktorską otrzymałem nagrodę Rektora. W tym też okresie byłem zaproszony na krótki staż naukowy w Universite de Louis Pasteur w Strasburgu w zespole badawczym prof. Jerzego Korczaka. Jednym z osiągnięć naukowych mojej rozprawy doktorskiej było sformułowanie problemu akwizycji wiedzy i w tym kontekście krytyka systemów ekspertowych jako realnego narzędzia wsparcia procesu podejmowania decyzji u menedżerów. Poszukiwanie alternatywnych metod wspomagania decyzji skierowało moją uwagę na rodzący się w tamtym okresie nowy nurt badań w zakresie informatycznych systemów wspomagania decyzji wykorzystujących wnioskowanie na podstawie podobieństwa CBR (ang. casebased reasoning). Ten etap rozpoznania nowych paradygmatów w budowie systemów wspomagania decyzji zaowocował wydaniem w 1996 roku pionierskiej na rynku krajowym monografii Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja pod redakcją profesora Andrzeja Baborskiego, gdzie opublikowałem pierwsze w Polsce naukowe opracowanie na temat Case-Based Reasoning. Moje zaangażowanie się w badania w zakresie rozwoju teorii i zastosowań systemów wnioskujących na podstawie podobieństwa zaowocowało publikacjami artykułów w ramach Second European Conference on Case-Based Reasonig w 1994 roku oraz First International Conference on Case-Based Reasoning w 1995 roku (monografia opublikowana przez wydawnictwo Springer Verlag). W efekcie międzynarodowego rozpoznania mojego dorobku badawczego zaproszono mnie do komitetów programowych europejskich i światowych konferencji w zakresie Case-Based Reasoning, gdzie od 1995 roku pełnię regularnie funkcję członka komitetu programowego odpowiedzialnego za recenzję nadesłanych artykułów naukowych. W tym okresie otrzymałem stypendium ACE Unii Europejskiej w Hasselt University (Wydział Ekonomii i Zarządzania) na prowadzenie badań naukowych w zakresie zastosowań systemów analitycznych w problemach biznesowych. Pracując w zespole prof. Koena Vanhoofa opracowałem pionierskie rozwiązania w zakresie reprezentacji wiedzy zarządczej w postaci reguł i przypadków oraz brałem udział w badaniach nad wykorzystaniem metod eksploracji danych (ang. data mining) dla analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz prognozowania bankructw. Jesienią 1995 rozpocząłem na roczny staż post doktorancki w Institue Francaise du Petrole (laboratorium zastosowań Sztucznej Inteligencji) w Rueil Malmaison pod Paryżem. W ramach tego pobytu uczestniczyłem w pracach zespołu Bertranda Braunschweiga, gdzie pracowałem nad zagadnieniem projektowania procesów technologicznych z wykorzystaniem metod Case-Based Design. Wynikiem tych prac badawczych było 1 Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz prof. dr hab. Witold Abramowicz

3 opracowanie metody podobieństwa strukturalnego dla reprezentacji wiedzy w postaci hierarchii obiektowych i sieci semantycznych, którą opublikowałem m.in. w czasopiśmie Engineering Applications of Artificial Intelligence 2. W 1997 otrzymałem stypendium European Science Foundation i w ramach programu Learning in Humans and Machines prowadziłem badania naukowe z prof. Maarten van Someren z University of Amsterdam oraz prof. Pietro Torraso z Università di Torino. Wynikiem tej współpracy naukowej były publikacje na temat integracji metod wnioskowania dla systemów wspomagania decyzji opublikowane w ramach dwóch monografii wydanych przez Springer Verlag oraz Pergamon & Elsevier Science. W tym okresie pracowałem też jako visiting professor w Hasselt University na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, gdzie prowadziłem badania naukowe w zakresie zastosowań metod eksploracji danych w analizach finansowych i marketingowych. Wyniki tych prac były prezentowane i opublikowane m.in. w ramach AAAI sympozjum organizowanym przez Stanford University w 1998 roku. Po powrocie do Polski rozpocząłem pracę na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Nieco później podjąłem też równolegle pracę w konsultingu biznesowym (T-Systems, SAS Institute, Information Management Group) gdzie uczestniczyłem m.in. w kilkunastu wdrożeniach systemów Business Intelligence (BI) w polskich przedsiębiorstwach. Kontakt z praktyką biznesową w takich branżach jak: handel detaliczny (Żabka), produkcja i dystrybucja produktów szybko zbywalnych (Cadbeury Wedel), telekomunikacja (Polkomtel), energetyka (EnergiaPro), rynek paliwowy (Lotos), oraz produkcja (Amica) pozwolił mi na dogłębne zrozumienie zagadnień re-inżynierii procesów biznesowych, roli technologii informatycznych w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Znajomość aktualnych badań naukowych, praktyki zarządczej oraz najnowszych rozwiązań informatycznych (SAS, SAP) m.in. zakresie: kontrolingu finansowego, analizy rentowności, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie strategią przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników, analizy wartości klienta z wykorzystaniem metod eksploracji danych dało mi podstawy do napisania monografii na temat systemów wspomagania decyzji biznesowych klasy Business Intelligence. Monografia została opublikowana przez wydawnictwo naukowe PWN. W ramach tej książki udało mi się nie tylko przedstawić aktualny stan wiedzy w tym nowatorskim obszarze zastosowań technologii informatycznych w biznesie, ale również przedstawić autorskie podejście w zakresie wpływu użycia systemów klasy BI na wartość ekonomiczną przedsiębiorstwa. Poprawiona wersja książki została wydana w 2011 roku przez wydawnictwo Business Expert Press z Nowego Jorku specjalizujące się w wydawaniu 2 Czasopismo to figuruje w CZĘŚĆ A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH NIISW.

4 książek w zakresie biznesu i zarządzania. W tym obszarze jestem też autorem programu i kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych w zakresie Business Intelligence organizowanych w Szkole Głównej Handlowej (osiem edycji do roku 2013). Wprowadzenie w obszar moich zainteresowań naukowych zagadnień zarządzania wartością ekonomiczną przedsiębiorstwa jest związane ze studiami w ramach programu Management w Canadian International Institute, Balance Score Card we Francuskim Instytucie Gospodarki oraz ukończeniem z wynikiem celującym studiów podyplomowych Zarządzanie Wartością Firmy organizowanych przez Szkołę Główna Handlową. W 2006 rozpocząłem pracę w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (KNOP) Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Zarządzania Wartością. Mój udział w pracach badawczych Katedry znalazł odzwierciedlenie w opublikowaniu rozdziału monografii Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora nagrodzonej nagrodą pierwszego stopnia Rektora SGH. Moje ówczesne badania dotyczyły wpływu kapitału informacyjnego, jako aktywów niematerialnych, na wartość ekonomiczną przedsiębiorstwa. W kolejnych latach uczestniczyłem w zespołach badawczych KNOP w ramach badań statutowych, w tym m.in.: Rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w sferze usług oraz Najlepsze Praktyki Biznesowe. W tym okresie opublikowałem m.in. rozdziały w monografiach Value Based Management i Value Creation in the Era of Service Economy (książka nagrodzona nagrodą Rektora pierwszego stopnia) oraz utrzymywałem kontakt z praktyka biznesową poprzez członkostwo w radach nadzorczych polskich przedsiębiorstw notowanych na GPW. Obecnie jestem członkiem rady nadzorczej w BZWBK S.A. oraz Grupa Kety S.A. Byłem tez kierownikiem zespołu, który opracował ekspertyzę na temat rynku usług i rozwiązań Business Intelligence zrealizowanej na zlecenie firmy SmartCon oraz przeprowadziłem audyt BI Governance i strategii rozwoju BI dla PZU S.A. Analiza użycia rozwiązań systemów Business Intelligence w praktyce biznesowej wskazuje wyraźnie na powodzenie tych systemów w zakresie wspomagania rozwiązywania tzw. dobrze strukturalizowanych problemów zarządczych. W sytuacji kiedy decyzje mają charakter słabo strukturalizowany i podejmowane są w warunkach dużej niepewności, wtedy użycie systemów informatycznych jest bardzo ograniczone. Podjąłem badania naukowe w tym istotnym obszarze badawczym, kiedy okazało się, że istnieją wiarygodne naukowo przesłanki na rzecz wspierania decyzji strategicznych (przykład problemów źle strukturalizowanych) poprzez odwołanie się do podobieństwa. Moje wieloletnie doświadczenie badawcze w zakresie Case-Based Reasoning pozwoliło mi na sformułowanie projektu badawczego, którego celem było zbudowanie modelu teoretycznego i prototypu systemu który pozwolił na zbadanie możliwości wpierania decyzji strategicznych przez systemy informatyczne. W tym obszarze badawczym nauk o zarządzaniu otrzymałem z MNiSW w 2008 roku grant badawczy habilitacyjny 3. W wyniku realizacji grantu 3 Grant badawczy habilitacyjny MNiSW nr N N Wsparcie strategicznych decyzji zarządczych z wykorzystaniem technik Business Intelligence

5 przeprowadziłem z powodzeniem badania empiryczne w kilkudziesięciu małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Wnioski z tych badań prezentowałem zarówno na międzynarodowej konferencji w zakresie zarządzania strategicznego (SMS 29th Annual International Conference, 2009) jak i na międzynarodowej konferencji w zakresie metod wnioskowania przez podobieństwo (sesja poświęcona zastosowaniom w ramach International Conference on Case-Based Reasoning, 2010). W roku 2010 grant habilitacyjny został odebrany przez recenzentów powołanych przez MNiSW. Końcowym efektem tego grantu była monografia, pozytywnie oceniona przez recenzentów wydawniczych i opublikowana przez Oficynę Wydawniczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Całościowym podsumowaniem tego projektu badawczego, jest artykuł Case-based approach for supporting strategy decision making, który zostanie opublikowany w czasopiśmie Expert Systems 5 w roku 2013 (artykuł w druku, od jesieni 2012 dostępna jest wersja on-line na stronie wydawnictwa 6 ). Badania naukowe to również refleksja nad metodologią nauki, zwłaszcza kiedy dotyczy to nauki w fazie wczesnego rozwoju w jakiej są obecnie nauki o zarządzaniu. To zainteresowanie aspektem metodologicznym zaowocowało w roku 2008 zainicjowaniem przeze mnie cyklu seminariów metodologicznych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Jestem sekretarzem tego seminarium, a opiekę naukową sprawuje profesor Kazimierza Kuciński. Podsumowaniem pierwszych dwóch lat tego cyklu seminariów jest opublikowana, pod redakcja naukową profesora Kucińskiego, monografia Metodologia 4 Monografię Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małym i średnim przedsiębiorstwem przedłożyłem jako rozprawę habilitacyjną w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (Surma 2010). W marcu 2011 Rada Kolegium wszczęła mój przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Powołano następujących recenzentów: prof. zw. dr hab. Czesław Domański (recenzent powołany przez CK, ocena pozytywna), prof. dr hab. Rafał Krupski (recenzent powołany przez CK, ocena pozytywna), prof. dr hab. Marek Gruszczyński (recenzent powołany przez Radę Kolegium, ocena pozytywna), prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój (recenzent powołany przez Radę Kolegium, ocena monografii negatywna, ocena dorobku pozytywna, w tym też kontekście został zaproszony na Radzę Kolegium w celu złożenia wyjaśnień, gdzie poparł wniosek o dopuszczenie mnie do kolokwium habilitacyjnego). Na podstawie recenzji Rada Kolegium dopuściła mnie do kolokwium habilitacyjnego. W styczniu 2012 odbyło się moje kolokwium habilitacyjne i po jego zakończeniu w głosowaniu tajnym (13 za, 9 przeciw, 4 wstrzymujących się) nie uzyskałem bezwzględnej większości oddanych głosów. W efekcie tego głosowania Rada Kolegium odmówiła podjęcia uchwały przyjmującej kolokwium habilitacyjne. 5 Czasopismo to figuruje w CZĘŚĆ A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH NIISW 6

6 Nauk Ekonomicznych. W tek książce opublikowano mój rozdział poświęcony dylematom metodologicznym w kontekście aktualnego rozwoju nauk o zarządzaniu. W ostatnich latach uczestniczyłem w programie International Faculty Program w zakresie rozwoju kompetencji dydaktycznych pracowników naukowych, który został zorganizowany przez IESE Business School. Ukończyłem również, organizowany przez MIT Sloan School of Management program edukacyjny w zakresie Management and Leadership. Obecnie kontynuuję zainteresowania naukowe w szeroko rozumianym Business Intelligence, m.in. w zakresie biznesowych zastosowań wyników metod eksploracji śladów cyfrowych klientów (ang. digital footprints mining). W tym obszarze badawczym byłem m.in. organizatorem w 2011 roku International Workshop on Business Applications of Social Network Analysis and Mining i od 2012 jestem członkiem komitetu programowego kolejnych edycji International Conference on Social Computing organizowanych przez IEEE. W roku 2011 otrzymałem grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w obszarze nauki o zarządzaniu i ekonomi behawioralnej 7. W roku akademickim zostałem zaproszony do Harvard Business School jako Visiting Scholar, gdzie pracowałem nad analizą zachowań użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz zostałem współautorem harwardzkiego studium przypadku na temat modeli biznesowych w gospodarce cyfrowej (Tequila Mobile HBS Case nr ). Obecnie kontynuuję pracę na SGH w Katedrze Systemów Zarządzania. 7 Projekt badawczy NCN nr UMO-2011/01/B/HS4/ Marketing interaktywny z wykorzystaniem eksploracji internetowych sieci społecznych

7 Jednotematyczny cykl publikacji: Wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wnioskowania na podstawie podobieństwa Wprowadzenie Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem w coraz szerszym zakresie wykorzystuje możliwości systemów informatycznych. Rozwój systemów klasy Business Intelligence pozwolił na wsparcie procesu podejmowania dobrze ustrukturalizowanych problemów zarządczych. W tym kontekście coraz bardziej istotne staje się zagadnienie, jakie sformułował Herbert Alexander Simon w kontekście możliwości komputerowego wspomagania rozwiązywania problemów określanych mianem źle ustrukturalizowanych (Simon 1973). Tego typu problemy decyzyjne są zwykle niepowtarzalne, złożone, nie posiadają algorytmów rozwiązania, są podejmowane w warunkach niepełnej informacji oraz ograniczeń czasowych. Podejmując tę tematykę zawęziłem ją do problemu wspierania podejmowania decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Istotne jest zatem rozpoznanie jak właściwie zarządzający podejmują takie decyzje. Zarządzanie strategiczne w MŚP jest szczególnie drażliwym tematem. Prezesi takich firm są najczęściej osamotnieni w kreowaniu strategii i nie mają możliwości budowania formalnych modeli planistycznych, czy wsparcia przez renomowane firmy konsultingowe. Niejednokrotnie działają oni w silnym przekonaniu o wyjątkowości prowadzonej działalności, co determinuje brak zaufania i niechęć do edukacji w zakresie zarządzania strategicznego. Przekonanie to pogłębia, tak charakterystyczne dla współczesnej gospodarki, działanie w warunkach turbulencji i dużej niepewności. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w sektorze nowych technologii, teleinformatyki i mediów, gdzie rozwój firm i zmiany otoczenia konkurencyjnego są bardzo intensywne. Rola intuicji oraz odwoływania się do doświadczenia jest w tym kontekście kluczowa. Pojawia się zatem zagadnienie wnioskowania odwołującego się do analogii oraz możliwość komputerowego wspierania tego typu wnioskowań. W czwartym wydaniu Administrative Behavior, Herbert Simon poświęca inteligentnym systemom wspomagania decyzji (systemom ekspertowym) cały podrozdział, w sytuacji kiedy ich realne zastosowania biznesowe są bardzo ograniczone. Popularność teorii ograniczonej racjonalności przerosła pierwotną intuicję twórcy. Z czasem dostrzeżono wyraźnie, że problem leży nie tylko w słabości intelektualnej człowieka, ale i w niezwykłym skomplikowaniu zagadnień zarządczych, które niejednokrotnie nie poddają się formalizacji. Dzisiaj nauki o zarządzaniu traktują z należną pokorą te trudne zagadnienia, wyciągając wnioski z niepowodzeń przewidywań Simona i jednocześnie przyjmując jego teorię jako

8 powszechnie akceptowany paradygmat badawczy. Simon pod koniec życia napisał: Szczegółowy opis zastosowania procesów intuicyjnych i analitycznych w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji przez ekspertów powinien stać się jednym z priorytetów w badaniach zarządzania (Simon 2007). Prezentowany w dalszej części jednotematyczny cykl publikacji (zawierający w sumie 7 pozycji) jest próbą zmierzenia się z tym problemem badawczym. Wkład do nauki przedstawiony w omawianym cyklu publikacji jest pochodną moich wcześniejszych wieloletnich badań w zakresie: Business Intelligence oraz wnioskowanie na podstawie podobieństwa. Postanowiłem zatem omówić dodatkowo trzy publikacje pomocnicze aby pokazać mój rozwój naukowy i jego wpływ na prezentowane osiągnięcia naukowe. Prezentacja jednotematycznego cyklu publikacji Na jednotematyczny cykl publikacji składa się 7 publikacji w zakresie nauki o zarządzaniu (kryterium doboru było wyróżnienie oryginalnego wkładu do nauki związanego z problematyką podejmowania źle ustrukturalizowanych decyzji w zarządzaniu strategicznym w MŚP z wykorzystaniem wnioskowania na podstawie podobieństwa): 1. Surma J. (2013). Case-based approach for supporting strategy decision making, Expert Systems, 2013, w druku, artykuł jest obecnie dostępny: onlinelibrary.wiley.com/doi/ /exsy.12003/abstract [wkład własny 100%] 2. Surma, J. (2010). Case-Based Reasoning for Supporting Strategy Decision Making in Small and Medium Enterprises, in Successful Case-based Reasoning Applications, edited by L. Jain, S. Montani, Springer Verlag, Berlin, 83-96, [wkład własny 100%] 3. Surma J. (2010). Wybrane problemy wspierania decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9, 86-93, [wkład własny 100%] 4. Surma J. (2010). Niepewność i rola analogii w zarządzaniu strategicznym MŚP, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (142), , [wkład własny 100%] 5. Surma J. (2010). Analogia w zarządzaniu strategicznym, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 3(4), 22-31, [wkład własny 100%] 6. Surma, J. (2010). Supporting strategic decision making with case-based reasoning, International Journal of Business Insights and Transformation, vol. 3, issue 1 (October 09 March 10), 5-9, [wkład własny 100%] 7. Surma J (2007). Business Intelligence dla wsparcia strategicznych decyzji zarządczych w Ukierunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa pod redakcją E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, , [wkład własny 100%]

9 Dodatkowo na publikacje pomocnicze składają się trzy publikacje w obszarze: Business Intelligence - najważniejsza publikacja zawierającą wkład do nauki w zakresie Business Intelligence (kryterium doboru było wyróżnienie oryginalnego wkładu do nauki związanego z propozycją metodyki wdrożeń systemów wspomagania dobrze ustrukturalizowanych decyzji zarządczych ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa): 8. Surma J.(2011). Business Intelligence. Making Decisions Through Data Analytics, Business Expert Press, New York, [wkład własny 100%] (pierwsze wydanie w języku polskim zostało opublikowane przez WN PWN w roku 2009). Wnioskowanie na podstawie podobieństwa - kluczowe publikacje wykazujące wkład do nauki w zakresie Case Based Reasoning (kryterium doboru był wysoki wskaźnik cytowań według Google Scholar): 9. Surma J., Braunschweig B. (1996). Case-Based Retrieval in Process Engineering: Supporting Design by Reusing Flowsheets. International Journal of Engineering Applications in Artificial Intelligence, vol. 9(4), , [wkład własny 75 %, liczba cytowań = 42 zgodnie z Google Scholar na dzień 02/03/2013] 10. Surma J., Vanhoof K. (1995). Integrating Rules and Cases for the Classification Task, Case-Based Reasoning: Research and Development. Proceedings of the First International Case-Based Reasoning Conference, ICCBR'95, Springer Verlag, , [wkład własny 90%, liczba cytowań = 51 zgodnie z Google Scholar na dzień 02/03/2013] Osiągnięcia naukowe wynikające z jednotematycznego cyklu publikacji Osiągnięcia naukowe wynikające z jednotematycznego cyklu publikacji oraz publikacji pomocniczych zostaną omówione chronologicznie zgodnie z moim rozwojem naukowym i obejmują okres 19 lat pracy badawczej po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (od 1994 do 2013) patrz rysunek 1. Publikacje pomocnicze 8-10 ilustrują mój rozwój naukowy i wkład do nauki, który w efekcie zaowocował powstaniem oryginalnej idei naukowej, na pograniczu informatycznych systemów zarządzania i zarządzania strategicznego (publikacje 1-7 opublikowane w ostatnich 6 latach). Ta właśnie część dorobku składa się na jednotematyczny cykl publikacji,

10 Wnioskowanie na podstawie podobieństwa Publikacje pomocnicze: 9-10 Business Intelligence Publikacja pomocnicze: 8 Wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wnioskowania na podstawie podobieństwa Jednotematyczny cykl publikacji: 1-7 Rysunek 1. Zależności pomiędzy publikacjami pomocniczymi a jednotematycznym cyklem publikacji Wnioskowanie na podstawie podobieństwa (opis publikacji pomocniczych) Jednym z podstawowych osiągnięć naukowych mojej rozprawy doktorskiej było sformułowanie problemu akwizycji wiedzy i w tym kontekście krytyka systemów ekspertowych jako realnego narzędzia wsparcia procesu podejmowania decyzji

11 zarządczych. Problem akwizycji wiedzy może być częściowo rozwiązany z powodzeniem poprzez budowanie informatycznych systemów wspomagania decyzji wykorzystujących wnioskowanie na podstawie podobieństwa, gdzie wiedza eksperta jest reprezentowana w postaci konkretnych przypadków rozwiązanych w przeszłości. Moje prace badawcze po doktoracie w tym obiecującym obszarze nauki przyczyniły się do publikacji kilkunastu artykułów naukowych (patrz załącznik 5), co zaowocowało dobrą rozpoznawalnością w środowisku naukowym i zaproszeniami do komitetów programowych wszystkich najważniejszych konferencji naukowych w tej dziedzinie (patrz załącznik 8). Dwie ważne publikacje, mające istotny wpływ na badania jakie prowadziłem w ostatnich latach, zostaną omówione szerzej. Oba te artykuły napisałem we współautorstwie, niemniej w każdym przypadku moja rola była kluczowa zarówno w zakresie sformułowania idei, jak i przeprowadzenia badań empirycznych oraz ich analizy. Pierwszym zagadnieniem nad jakim pracowałem było przedstawienie oryginalnej heurystyki rozwiązywania problemów zarządczych, gdzie w przypadku napotkania zagadnienia standardowego następuje odwoływanie się do systemów z regułową reprezentacją wiedzy (ang. rule-based problem solving), natomiast w sytuacji niestandardowej do wnioskowania na podstawie podobieństwa. Omówienie tej idei i badania empiryczne zostały przedstawione podczas pierwszej międzynarodowej konferencji na temat Case-Based Reasoning i opublikowane w artykule w ramach monografii wydanej przez wydawnictwo Springer Verlag: Surma J., Vanhoof K. (1995). Integrating Rules and Cases for the Classification Task, Case-Based Reasoning: Research and Development. Proceedings of the First International Case-Based Reasoning Conference, ICCBR'95, Springer Verlag, Praca ta była cytowana dotychczas 51 razy i jest uznawana obecnie za jeden z podstawowych tekstów w zakresie hybrydowych systemów wnioskowania odwołujących sie do podobieństwa. Podstawowy problem związany z cyklem wnioskowania na podstawie podobieństwa to zagadnienie miary podobieństwa pomiędzy aktualnym przypadkiem decyzyjnym a przypadkami składowanymi w bazie przypadków. Szczególnie trudnym zagadnieniem jest określenie miary podobieństwa dla przypadków o złożonej strukturze, reprezentowanych np. z wykorzystaniem sieci semantycznej. Nad tą tematyką pracowałem w ramach stażu podoktoranckiego (postdoc) w IFP Artificial Intelligence Laboratory w Rueil Mailmaison, gdzie obszarem aplikacyjnym było projektowanie procesów petrochemicznych. W wyniku tych prac sformułowałem oryginalną miarę podobieństwa dla przypadków o złożonej strukturze, która została opublikowana w czasopiśmie znajdującym się części A wykazu czasopism MNiSW (impact factor = 1.665):

12 Surma J., Braunschweig B. (1996). Case-Based Retrieval in Process Engineering: Supporting Design by Reusing Flowsheets. International Journal of Engineering Applications in Artificial Intelligence, vol. 9(4), Praca ta była cytowana dotychczas 42 razy i jest wymieniana jako jeden ze standardowych przykładów w zakresie zastosowań systemów CBR dla zadania projektowania (Watson 1997). Wymienione artykuły stanowią realny wkład do nauki w zakresie wnioskowania odwołującego się do podobieństwa. Te badania pozwoliły mi ponadto dogłębnie poznać teorie systemów CBR, podstawowe zagadnienia badawcze i zakres możliwości zastosowań. Ten ostatni kontekst jest niezwykle ważny, gdyż po kilku latach prac teoretycznych i wdrożeniowych nad informatycznymi systemami wspomagania decyzji biznesowych BI (ang. Business Intelligence), umożliwiły mi na sformułowanie nowatorskiej koncepcji wpierana rozwiązywania źle ustrukturalizowanych problemów zarządczych. Business Intelligence (opis publikacji pomocniczej) Kontakt z praktyką gospodarczą w zakresie wdrożeń informatycznych systemów zarządzania pozwoliło mi dobrze zrozumieć zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu rynkowym oraz naturę realnych problemów decyzyjnych. W wyniku połączenia doświadczeń biznesowych, wiedzy teoretycznej na temat informatycznych systemów wspomagania decyzji oraz związków pomiędzy wartością ekonomiczną a inwestycjami w zaawansowane technologie informatyczne powstała monografia: Surma J. (2011). Business Intelligence. Making Decisions Through Data Analytics, Business Expert Press, New York, (pierwsze wydanie książki zostało opublikowane przez WN PWN w roku 2009 w języku polskim). Oryginalny wkład do nauki stanowi w szczególności szósty rozdział tej monografii pod tytułem: Business Intelligence and Value Based Management, gdzie udało mi się przedstawić autorski model prowadzenia analizy wymagań biznesowych ukierunkowy na wzrost wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem mojego podejścia jest dokładne wyspecyfikowanie w jaki sposób wdrożenia systemu klasy BI jest powiązane z automatyzacją, usprawnianiem, bądź możliwością wprowadzenia nowego procesu biznesowego w przedsiębiorstwie. Omawiana monografia zawiera całościowy i systematyczny opis wykorzystania metod analitycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praca nad tą książką uświadomiła mi fundamentalne ograniczenie tej klasy systemów, którym jest ograniczenie swojego działania do rozwiązywania problemów dobrze ustrukturalizowanych. W rozdziale o informacji strategicznej podkreśliłem, że kluczowe decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem związane są najczęściej z rozwiązywaniem

13 zadań źle strukturalizowanych. Taki właśnie charakter mają decyzje strategiczne, o których pisze Krzysztof Obłój w następujący sposób: Strategiczne decyzje [ ] są najczęściej: słabo ustrukturalizowane, podejmowane w warunkach dużej niepewności, kosztowne, ponieważ wymagają jednoznacznych i często nieodwracalnych decyzji inwestycyjnych, oraz kaskadowe, tzn. wymuszają dla swej skuteczności całą sekwencję spójnych decyzji taktycznych i operacyjnych (Obłój 2007). W obliczu takiej złożoności zagadnień strategicznych menedżerowie często odwołują się do nieformalnych zachowań, takich jak wykorzystanie analogii w procesie podejmowania decyzji strategicznych (Courtney 2001). Ta właśnie konstatacja Courtney a w powiązaniu z moim wieloletnim doświadczeniem w badaniach naukowych nad wnioskowaniem odwołującym się do podobieństwa, stała się początkiem krystalizacji idei możliwości zbudowania nowej klasy informatycznych systemów wspomagani decyzji strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. Wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wnioskowania na podstawie podobieństwa (opis jednotematycznego cyklu publikacji) Powstanie idei i budowa prototypu systemu wspomagania decyzji strategicznych Ogólnie można wyróżnić dwa przeciwstawne podejścia w zachowaniach menedżerskich: racjonalny wybór (dedukcja) oraz metoda prób i błędów. Oba podejścia znajdują zastosowanie w odmiennych sytuacjach. Dedukcja opiera się na analizie dużej ilości danych i sprawdza się najlepiej w dojrzałych i stabilnych sektorach. Alternatywna metoda prób i błędów jest niejednokrotnie skutecznym podejściem w sytuacjach nowych, niepewnych i bardzo złożonych, gdzie próby formalnej analizy skazane są z góry na niepowodzenie. Na pograniczu tych dwóch skrajnych podejść pojawia się pytanie o rzeczywiste zachowania menedżerów, zwłaszcza w obliczu narastającej niepewności oraz złożoności współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Objawia się to szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie istnieje relatywnie duża możliwość kształtowania firmy (plastyczność) i jednocześnie niski poziom racjonalności zachowań. W trakcie rozwoju firma staje się coraz mniej podatna na zmianę przy jednoczesnym wzroście racjonalności zachowań (Gavetti, Rivkin 2007). Obserwacje zachowań decyzyjnych pokazują, że w sytuacji nowego problemu, kiedy wnioskowanie dedukcyjne jest ograniczone, to odwołanie się do doświadczenia jest jak najbardziej racjonalnym zachowaniem. Zgodnie z badaniami Thagarda analogie mogą być obliczeniowo użyteczne w sytuacji kiedy konceptualna i oparta na regułach wiedza nie jest dostępna (Thagard 1996). W zakresie zarządzania strategicznego w tym duchu wypowiadała się grupa badawcza z Harvard Business School, twierdząc, że wnioskowanie przez analogię jest powszechną formą wnioskowania w środowisku strategów biznesowych. Stając przed wyzwaniami nowych szans czy trudnych sytuacji, stratedzy wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych o których słyszeli i wykorzystują tę lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń (Gavetti,

14 Levinthal, Rivkin 2005). Jest to rodzaj generalizacji, a następnie transferu doświadczeń z obszaru znanego na aktualną niepewną sytuację. Moja pierwsza publikacja w tym obszarze, napisana jeszcze bez świadomości prac wspomnianych wcześniej, zawiera ogólna prezentację idei systemu wspierania decyzji strategicznych: Surma J. (2007). Business Intelligence dla wsparcia strategicznych decyzji zarządczych w Ukierunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa pod redakcją E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Omówiłem w tym artykule istotę źle ustrukturalizowanych problemów zarządczych i w tym kontekście przedstawiłem problem formalizacji i akwizycji wiedzy, które uniemożliwiają realne budowanie informatycznych systemów zarządzania dla wspierania decyzji strategicznych. W tym artykule pojawia się też pierwsza sugestia rozwiązania tego dylematu poprzez zastosowania wnioskowania odwołującego się do podobieństwa 8. Było to możliwe w kontekście mojej wiedzy eksperckiej w zakresie CBR. Tak narodziła się idea zbudowania prototypu badawczego aby w ramach badania naukowego zweryfikować możliwość wspierania decyzji strategicznych. Taki nowatorski prototyp informatycznego systemu wspomagani decyzji strategicznych powstał w ramach grantu badawczego habilitacyjnego i wyniki jego wstępnej ewaluacji zostały przedstawione w artykule 9 : Surma, J. (2010). Supporting strategic decision making with case-based reasoning, International Journal of Business Insights and Transformation, vol. 3, issue 1 (October 09 March 10), 5-9 Ewaluację prototypu (system Strategos) zrealizowałem z użyciem przypadków testowych opracowanych na podstawie publicznie dostępnych danych 22 spółek branży IT notowanych na GPW. Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły użyteczność proponowanego podejścia i dały podstawę do głębszej refleksji nad rolą analogii 10 w podejmowaniu decyzji strategicznych oraz metodyki dalej prowadzonych badań naukowych. 8 W omawianym artykule, używałem nazwy wnioskowania na podstawie przypadków, które jest bezpośrednim tłumaczeniem wyrażenia case-based reasoning 9 Tę koncepcję prezentowałem m.in. na 29th Annual International Conference (Strategies in an Uncertain World) zorganizowanej w Washingtonie przez Strategic Management Society w 2009 roku. 10 W mojej monografii (Surma 2010) przedstawiłem szczegółową analizę pojęcia analogia, pojęcia podobieństwo oraz ich związku.

15 Teoria analogii w zarządzaniu strategiczny W 2005 roku został sformułowany zarys teorii analogii w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem (Gavetti, Levinthal, Rivkin 2005). Według tej teorii menedżerowie, stając przed nowymi problemami decyzyjnymi, wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych, o których słyszeli. Wykorzystując lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń, wyciągają na jej podstawie wnioski i następnie odnoszą je do bieżącej sytuacji. Istotne w tych zachowaniach jest posiadane doświadczenie (podobne sytuacje decyzyjne przeżyte w przeszłości) oraz niejednokrotnie nieświadome odwoływanie się do analogii z całym bagażem pułapek jakie to podejście implikuje. Zgodnie z tą teorią istnieją dwa główne czynniki determinujące jakość wpływu analogii na proces podejmowania decyzji: wszechstronność doświadczenia menedżera (liczba branż, w których dany menedżer wcześniej pracował), oraz głębokość doświadczenia (okres czasu jaki menedżer przepracował w danej branży). Zachowania zgodne z teorią analogii są szczególnie powszechne dla prezesów MŚP ze względu na nieformalne podejście do podejmowania decyzji w obliczu niepewności. W ramach badań deskryptywnych postanowiłem to zweryfikować w kontekście poszukiwania odpowiedzi na m.in. następujące pytania badawcze: 1) jak przebiega proces wnioskowania odwołującego się do analogii w decyzjach strategicznych? i 2)jakie zagrożenia są związane z użyciem analogii?. To zagadnienie badałem za pomocą studiów przypadku (ang. case study research), które zostały opracowane w celu poznania jak prezesi odwołują się do doświadczenia i analogii oraz jaki to ma wpływ na sytuację rynkową firm. Studium przypadku, zgodnie z definicją Yina (2003), jest empirycznym badaniem współcześnie występującego zjawiska, funkcjonującego w określonym kontekście. Badanie tego typu jest szczególnie użyteczne, kiedy granica pomiędzy zjawiskiem a jego kontekstem nie jest klarownie wytyczona. Studia przypadków są niejednokrotnie jedyną dostępną metodą badawczą, kiedy badający może jedynie obserwować badane zjawisko jako zewnętrzny obserwator, bez wpływu na jego przebieg w znaczeniu ustalenia warunków badania. Jak widać, ta charakterystyka studium przypadku dobrze pasuje do badania przedsiębiorstwa w złożonym otoczeniu rynkowym. Istotnym zagadnieniem jest problem generalizacji. W ramach studium przypadku mówimy o tzw. analitycznej generalizacji, gdzie wcześniej przyjęta teoria jest traktowana jako wzorzec, z którym konfrontowane są wyniki otrzymane w studium przypadku. Przypadek zatem jest traktowany jako eksperyment (a nie próba badawcza), który może teorię potwierdzić (czyli zwiększyć przekonanie o jej prawdziwości) albo ją sfalsyfikować (Eisenhardt 1989).

16 W ramach badań studiów przypadków dokonałem analizy wykorzystania analogii w podejmowaniu decyzji strategicznych w MŚP. Opracowałem trzy studia przypadków, aby poprzez ten typ badań jakościowych zbadać zarówno pozytywne aspekty, jak i zagrożenia wnioskowań odwołujących się do analogii. Zrealizowane badania dotyczą młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw rozwijających działalność na turbulentnym rynku nowych technologii. Przypadki te wyraziście odzwierciedlają sytuacje firm MŚP na progu działalności i w fazie intensywnego rozwoju, kiedy można dobrze zaobserwować proces podejmowania decyzji strategicznych. Wszystkie trzy badane MŚP były zmuszone formalizować swoje działania za przyczyną funduszy inwestycyjnych wysokiego ryzyka, które wymagały określenia modeli biznesowych i racjonalnego uzasadnienia podejmowanych decyzji strategicznych. Przypadek pierwszy (E-znajomi) dotyczy małej firmy nowych technologii we wczesnej fazie rozwoju, która poprzez naśladownictwo budowała swoją strategię rozwoju. Następne dwa przypadki pokazują bardziej złożone sposoby odwoływania się do analogii. Drugie studium przypadku (One-2-One) pokazuje udany rozwój firmy od momentu założenia do wejścia w fazę dojrzałości. Trzecie studium przypadku (Lycos) dotyczy rozwoju przedsiębiorstwa od pomysłu biznesowego do pełnej dojrzałości i ostatecznie osiągnięcia statusu dużej firmy. W każdym badanym studium warunkiem sine qua non była zgodność podobieństwa w zakresie: 1. Dziedziny dla wszystkich badanych przypadków (prywatne przedsiębiorstwo działające w gospodarce rynkowej). 2. Celów biznesowych stawianych przed porównywanymi organizacjami (wzrost wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa). 3. Zewnętrznych warunków działania (otoczenie konkurencyjne oraz makro otoczenie). 4. Modeli biznesowych przedsiębiorstwa. 5. Zdolności organizacyjnych i kapitału ludzkiego w zakresie realizacji strategii firmy. Reprezentatywny dla tych badań jest studium przypadkuone-2-one opisane w artykule 11 : Surma J. (2010). Analogia w zarządzaniu strategicznym, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 3(4), W tym artykule przedstawiłem ponadto pełny schemat wnioskowania zgodny z teorią analogii w zarządzaniu strategicznym. 11 Wszystkie studia przypadków są omówione w mojej monografii (Surma 2010).

17 Dla pełnego obrazu sytuacji, w omawianym obszarze badawczym, oprócz oczywistych ograniczeń formalnych wnioskowań odwołujących się do analogi (Beardsley 1950), warto przytoczyć najpoważniejszą krytykę związaną problemem innowacyjności. Odwoływanie się do analogii budzi uzasadnione wątpliwości w sytuacji działania firmy na zupełnie nowym rynku, kiedy trudno znaleźć adekwatne przypadki (Farjoun 2008). Użycie analogii w zarządzaniu strategicznym zakłada podejście pozycyjne (ang. strategy as matching), gdzie dla ustalonej pozycji firmy ustala się odpowiednie działania strategiczne. Takie podejście wymaga relatywnie dużej stabilności kontekstu, czyli sytuacji konkurencyjnej wokół firmy. Całkowicie nowe branże wymagają podejścia kreatywnego (ang. strategy as constructing), gdzie poprzez niekonwencjonalne zachowania strategiczne istnieje możliwość wpływu na modele biznesowe w danej branży czy nawet przekształcenia jej struktury. Niepewność a analogia w zarządzaniu strategicznym Istotnym wkładem do nauki w rozwój teorii analogii są moje badania w zakresie wpływu niepewności na decyzje strategiczne. Zarządzający firmami działającymi w turbulentnym otoczeniu mogą redukować niepewność poprzez przeniesienie doświadczeń na aktualną sytuację decyzyjną. Takie podejście, naturalne dla zachowań człowieka niemal w każdej sytuacji decyzyjnej, nie wymaga odwoływania się do wyrafinowanych teorii zarządzania strategicznego (zwłaszcza w przypadku MŚP) i jest relatywnie łatwe do zastosowania. Mając to na uwadze, dokonałem identyfikacji związku pomiędzy stopniem niepewności w działaniu firmy, a radzeniem sobie w takiej sytuacji poprzez odwoływanie się do doświadczeń innych podobnych przedsiębiorstw w zbliżonych sytuacjach decyzyjnych. W tym kontekście została podjęta próba weryfikacji następującej hipotezy badawczej: Wzrost niepewności w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dodatnio skorelowany z uwzględnianiem w decyzjach strategicznych doświadczeń innych przedsiębiorstw poprzez odwołanie się do analogii. Aby zweryfikować tą hipotezę wykorzystałem w badaniu wywiady z celowo dobraną grupą kilkudziesięciu osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami 12. Wywiady z prezesami uzupełniłem informacjami o sytuacji finansowej zarządzanych przez nich przedsiębiorstw. W pełni świadomie zrezygnowałem z badań ankietowych. Badania tego typu są w stanie zapewnić dane z odpowiednio licznej statystycznie grupy badawczej, ale niejednokrotnie poprzez swoją powierzchowność i brak kontroli nad rzeczywistym autorstwem otrzymywanych odpowiedzi nie są zwykle w stanie zapewnić odpowiedniej 12 Spotkania z prezesami były również wykorzystane do ewaluacji prototypu badawczego (system Strategos).

18 jakości badań w zakresie zarządzania strategicznego. Wywiady przeprowadzone bezpośrednio z prezesami umożliwiły wykonanie badań o odpowiedniej jakości. Każdy wywiad składał się z części strukturalizowanej, częściowo strukturalizowanej oraz opcjonalnie części otwartej (niestrukturalizowanej). Pytania zostały opracowane m.in. na podstawie wiedzy z wcześniej przeprowadzonych studiów przypadków, tak aby możliwie precyzyjnie zidentyfikować źródła decyzji strategicznych oraz rodzaj używanej analogii. Tak zebrany materiał badawczy został wykorzystany do wykonania analizy ilościowej i jakościowej. Przeprowadzanie wywiadu zawsze ogranicza element stronniczości (ang. bias) w badaniu, tj. deklaratywność, chęć pokazania się z dobrej strony, uzależnienie od reakcji pytającego itp. W rezultacie zawsze otrzymuje się wynik na pograniczu prawdy obiektywnej oraz deklaratywnej wypowiedzi badanej osoby. Trudno jest oczywiście zmierzyć wpływ tych zachowań na wiarygodność wyników końcowych. Niemniej kluczowa jest świadomość, że omawiana metoda badawcza wykorzystuje dane otrzymane nie z działań rzeczywistych, tylko deklarowanych, co istotnie osłabia wiarygodność wyprowadzanych wniosków. Korzystne w tym kontekście jest, że badanie to dotyczyło prezesów, którzy najczęściej są jednostkami o silnej osobowości i dużej niezależności w sądach, tak więc ich inklinacja jest relatywnie niska w stosunku do przeciętnych społeczności. Wymóg udziału w badaniu prezesa firmy zawęził badanie do ograniczonej grupy celowej. Przy takim podejściu, kluczowym zagadnieniem jest odpowiedni dobór badanych przedsiębiorstw (Ragin 1992). Dobór badanych decydentów do wywiadów zrealizowałem poprzez tzw. celowy dobór przypadków krytycznych (ang. critical case). Przypadki tego typu są najczęściej identyfikowane poprzez odpowiedź m.in. na pytanie (Patton 2002): Jeśli pewne zjawisko występuje dla tych przypadków, to czy również występuje dla pozostałych?. Przypadek krytyczny jest więc przypadkiem mającym kluczowe znaczenie w kontekście związku z ogólnym zjawiskiem, tj. zawiera informacje umożliwiające nieformalne wnioskowanie w następującej postaci: jeśli jest to prawdziwe dla tego przypadku, to stosuje się do pozostałych 13 (Flyvbjerg 2006). Na przykład, jeśli w badanym studium przypadku zarząd innowacyjnej firmy nowych technologii, złożony z absolwentów renomowanych szkół biznesu, ma problem ze zrozumieniem analiz wyrafinowanych modeli ekonometrycznych, to jest uzasadnione, że prezesi innych firm będę mieli nie mniejszą trudność. Przypadki krytyczne mogą być typu najbardziej prawdopodobny (ang. most likely) oraz najmniej prawdopodobny (ang. least likely). Krytyczny przypadek typu najbardziej prawdopodobny jest idealny do przeprowadzenia falsyfikacji danej teorii, czyli identyfikacji tzw. czarnego łabędzia 14. Takie podejście 13 Negatywna generalizacja dla przypadku krytycznego miałaby postać: jeśli to nie jest prawdziwe dla tego przypadku, to nie stosuje się również do pozostałych przypadków. 14 Wystarczy stwierdzenie istnienia jednego czarnego łabędzia, aby sfalsyfikować teorię mówiącą o tym, że wszystkie łabędzie są białe - przykład z książki Poppera (2002).

19 umożliwia relatywnie niski koszt badań ukierunkowanych na odrzucenie teorii. Natomiast badanie najmniej prawdopodobnych przypadków jest najbardziej wiarygodnym podejściem mającym na celu pozytywną weryfikację teorii 15. Oczywiste jest, że taki dobór grupy badawczej, zgodnie z zasadą przypadków krytycznych, nie uzasadnia wnioskowania statystycznego na całą populację, niemniej stanowi podstawę do wiarygodnych stwierdzeń o zachowaniach strategicznych prezesów w szerszym zakresie. Kluczowym zagadnieniem jest zasadność generalizacji z przypadków krytycznych. dobranych celowo, a nie losowo. W tym kontekście wnioskowanie statystyczne nie jest możliwe. Natomiast poprawny dobór przypadków krytycznych pozwala na dokonanie potencjalnie prawdziwych wnioskowań uogólniających rezultaty na obszerniejszy zbiór przypadków. Grupa badawcza poprzez swoją ponadprzeciętną charakterystykę (m.in. sytuacja finansowa badanych firm) w porównaniu z ogółem MŚP spełnia definicję przypadków krytycznych. Zatem wcześniej opisane zasady wyciągania wniosków badawczych, z użyciem przypadków krytycznych, są możliwe do zastosowania. Sprowadzają się one do następującej tezy metodologicznej: jeśli jakiś problem występuje w przypadkach krytycznych przedsiębiorstw, to wysoce uzasadnione jest domniemanie, że wystąpi też w pozostałych przedsiębiorstwach. Takie podejście umożliwia ograniczenie zakresu badania do przypadków krytycznych i dokonanie wysoce uprawdopodobnionych uogólnień na inne przedsiębiorstwa. Tego typu podejście przyjąłem, przy pełnej świadomości, że tak przeprowadzone badania nie są bezwzględnie poprawne od strony formalnej. Pozwoliło to jednak na przeprowadzanie badania w złożonym obszarze zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Zgodnie z tą dygresją metodologiczną wynik weryfikacji hipotezy badawczej o wpływie niepewności jest przedstawiony w artykule: Surma J. (2010). Niepewność i rola analogii w zarządzaniu strategicznym MŚP, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (142), Wyniki otrzymane na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzają prawdziwość hipotezy, że wzrost niepewności w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dodatnio skorelowany z uwzględnianiem w decyzjach strategicznych doświadczeń innych przedsiębiorstw poprzez odwołanie się do analogii. Uzyskana z analogii wiedza umożliwia zarządzającym subiektywną redukcję niepewności. Otrzymane wartości współczynnika korelacji oraz sposób estymacji niepewności pozwalają jedynie na wnioskowanie o 15 Dobrym przykładem najmniej prawdopodobnego przypadku może być badanie oligarchii w organizacjach studium przypadku dla organizacji o płaskiej/horyzontalnej strukturze i o silnie demokratycznej kulturze. Jeśli one są oligarchiczne, to jest wysoce prawdopodobne, że te pozostałe typy organizacji są również takie (Michels 1962). Należy podkreślić, że pozytywna weryfikacja teorii nie jest dowodem jej prawdziwości, zwiększa jedynie przekonanie, że badana teoria jest prawdziwa.

20 potwierdzeniu hipotezy w badanej grupie, natomiast nie jej dowodzie. Należy pamiętać, że badanie korelacyjne nie implikuje wniosków o zależnościach przyczynowo-skutkowych oraz nie wyklucza istnienia innych zmiennych niezależnych. Strategos system wspomagania decyzji strategicznych Moje dalsze prace badawcze były związane z pogłębieniem badań w zakresie wspierania decyzji strategicznych odwołując się do wspomnianej już teorii analogii w zarządzaniu strategicznym oraz teorii podejmowania decyzji na podstawie analizy przypadków (ang. case-based decisons) Itzhaka Gilboa i i Davida Schmeidler a (2001). W tym podejściu analiza przypadków jest próbą aproksymacji teorii użyteczności w celu możliwości analizy rzeczywistych problemów decyzyjnych. Teoria teorii podejmowania decyzji na podstawie analizy przypadków stała się dla mnie bazowym modelem budowanego prototypu badawczego dla zadania wspierania podejmowania decyzji strategicznych w MŚP (system Strategos). Cele związane z tak powstałym prototypem badawczym były następujące: 1. Zbudowanie narzędzia badawczego ilustrującego w trakcie badań proces odwoływania się do analogii w podejmowaniu decyzji strategicznych. 2. Wsparcie procesu podejmowania decyzji menedżerów MŚP systemem doradczym, które metodycznie wspomaga naturalny dla nich proces wnioskowania. 3. Wskazanie kierunku rozwoju informatycznych systemów doradczych dla problemów źle ustrukturalizowanych. W następującym artykule przedstawiłem zarys modelu teoretycznego i wynik ewaluacji prototypu systemu na ograniczonej do 33 prezesów grupie badawczej 16 : Surma, J. (2010). Case-Based Reasoning for Supporting Strategy Decision Making in Small and Medium Enterprises, in Successful Case-based Reasoning Applications, edited by L. Jain, S. Montani, Springer Verlag, Berlin, Użycie prototypu badawczego w trakcie badań pozwoliło na pogłębienie wiedzy o wykorzystaniu analogii przez kadrę zarządzającą. Ponadto dokonałem oceny użycia systemu Strategos w zakresie jego przydatności we wspomaganiu pracy zarządu w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych. Podsumowanie wyników badań, związanych z jakościową oceną systemu Strategos, przedstawiłem w artykule: 16 Te wyniki i pokaz funkcjonowania systemu Strategos był przedmiotem specjalnej prezentacji podczas sesji poświęcona zastosowaniom CBR w ramach International Conference on Case-Based Reasoning, która odbyła się na Uniwersytecie Sesimbria w roku 2010.

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Obowiązkowy. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Marketing i jego rola we współczesnym biznesie Tryb studiów: niestacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język:

Karta przedmiotu. Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Język: 1-4 2-8

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania finansowania nauki

Propozycje wykorzystania finansowania nauki Propozycje wykorzystania finansowania nauki S t r o n a 2 Spis treści Doctoral Programme in Political and Social Sciences... 3 Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2017 r.... 4 LIDER VIII

Bardziej szczegółowo

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia

Matryca weryfikacji efektów kształcenia - studia III stopnia Ocena publicznej obrony pracy doktorskiej Ocena rozprawy doktorskiej Ocena opublikowanych prac naukowych Ocena uzyskanych projektów badawczych Ocena przygotowania referatu na konferencję Ocena wystąpienia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania

Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Zakres wyboru przedmiotu: Seminarium doktorskie Zarządzanie zasobami ludzkimi dylematy i wyzwania Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Milena Ratajczak-Mrozek SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU POZNAŃ 2010 SIECI

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Karol Marek Klimczak KONCEPCJA I PLAN ROZPRAWY DOKTORSKIEJ Tytuł: Zarządzanie ryzykiem finansowym w polskich przedsiębiorstwach działających w otoczeniu międzynarodowym Ostatnie dziesięciolecia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst

Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Zarządzanie publiczne zarządzanie rozwojem w jst Tryb studiów: Stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok studiów:

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktoranckie. Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji. Mgr Radosław Zając

Seminarium doktoranckie. Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji. Mgr Radosław Zając Seminarium doktoranckie Koncepcja autorskiej metodyki zarządzania komunikacją i wiedzą w organizacji Mgr Radosław Zając 1 Zarządzanie wiedzą i zarządzanie komunikacją Stan aktualny w świetle najnowszych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badań marketingowych Definicje badań marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne i obiektywne identyfikowanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie

Bardziej szczegółowo

Seminarium doktorskie Rachunkowość i zarządzanie finansami w globalnej gospodarce rynkowej

Seminarium doktorskie Rachunkowość i zarządzanie finansami w globalnej gospodarce rynkowej Karta przedmiotu Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Seminarium doktorskie Rachunkowość i zarządzanie finansami w globalnej gospodarce rynkowej Tryb studiów: Stacjonarne Obowiązkowy Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem pod redakcją Adama Stabryły Kraków 2011 Książka jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 5, punkt

Bardziej szczegółowo

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie.

Recenzja opracowania M. Bryxa. pt: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. C:\DOKUMENTY\RECENZJE\Recenzja M. Bryxa rynek.doc Recenzja opracowania M. Bryxa pt : Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Rynek nieruchomości jest w Polsce stosunkowo nowym, lecz wzbudzającym

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM

Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia z wykorzystaniem metod sieciowych PERT i CPM SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w Warszawie STUDIUM MAGISTERSKIE Kierunek: Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Karol Walędzik Nr albumu: 26353 Zastosowanie symulacji Monte Carlo do zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 6, punkt

Bardziej szczegółowo

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI

MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI MARKETINGOWY SYSTEM INFORMACJI INFORMACJA MARKETINGOWA...... (jako specyficzny rodzaj informacji zarządczej) to wszelka informacja wykorzystywana w procesie marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r.

UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. UCHWAŁA nr 03/2015/2016 Rady Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zasad procesu dyplomowania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych

Badania Marketingowe. Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Badania Marketingowe Zajęcia 1 Wprowadzenie do badao marketingowych Definicje badao marketingowych Badanie marketingowe to systematyczne projektowanie, zbieranie, prezentowanie danych i wyników badao istotnie

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

Badania rynku turystycznego

Badania rynku turystycznego Badania rynku turystycznego Kontakt 2 Konsultacje: Środa 8.15 9.45 Czwartek 9.30 12.30 Miejsce: Rektorat UMCS, p. 506, tel. 81-537 51 55 E-mail: rmacik@hektor.umcs.lublin.pl Witryna z materiałami dydaktycznymi:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG

INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA. Na Studiach Doktoranckich Psychologii prowadzonych przez Instytut Psychologii UG UNIWERSYTET GDAŃSKI Wydział Nauk Społecznych Załącznik nr 1 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA Na Studiach Doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN

Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Szkoła Główna Handlowa Relacja z sesji plenarnej Komitetu Nauk o Finansach PAN W ramach konferencji Katedr Finansowych Nauka finansów dla rozwoju gospodarczego i społecznego,

Bardziej szczegółowo

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej

Program Studium Doktoranckiego WEEIiA Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej Dokumentacja studiów doktoranckich w Politechnice Łódzkiej 1 I. Ogólna charakterystyka studiów doktoranckich Nazwa programu Obszar wiedzy, dziedzina nauki i dyscyplina naukowa Forma studiów Studia Doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2 Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć D Z I E Ń M Ł O D E G O N A U K O W C A 1 7. 0 4. 2 0 1 2 E W A W R Ó B E L Istota badania due diligence Definicja Due diligence = należyta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl

POTĘGUJEMY BIZNES. strategie marketingowe. www.rubikom.pl POTĘGUJEMY BIZNES ) ) strategie marketingowe warsztaty i treningi konsultacje stategiczne Właśnie upływa 10 rok naszej działalności, choć Zarządzający Rubikom Strategy Consultants mają za sobą ponad 15

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Audyt finansowy badanie ican Research

Audyt finansowy badanie ican Research badanie ican Research Audyt finansowy 2013 Zmiana charakteru audytu z pasywnego na aktywnodoradczy, podniesienie jakości współpracy i poprawa wizerunku to kierunki, w których powinien podążać współczesny

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej REGULAMIN postępowania habilitacyjnego na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin

Psychologia decyzji. Struktura wykładu DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII. wykład 15 godzin Psychologia decyzji wykład 15 godzin DR BEATA BAJCAR ZAKŁAD PSYCHOLOGII I ERGONOMII Struktura wykładu Behawioralna teoria decyzji. Normatywne i deskryptywne modele podejmowania decyzji Cykl myślenia decyzyjnego

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów

a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów 1. PROGRAM KSZTAŁCENIA 1) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA a) Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych i technicznych Objaśnienie oznaczeń: I efekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy Koncepcja pracy doktorskiej na temat: Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy mgr Jerzy Ryżanycz Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Inżynieria Ochrony i Zarządzanie Kryzysowe (IOZK) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA BADAŃ przypomnienie kluczowych zagadnień dot. metodologii konstrukcja planu pracy do ustalonych

METODOLOGIA BADAŃ przypomnienie kluczowych zagadnień dot. metodologii konstrukcja planu pracy do ustalonych METODOLOGIA BADAŃ przypomnienie kluczowych zagadnień dot. metodologii konstrukcja planu pracy do ustalonych tematów zadanie: opracowanie własnego projektu badawczego przygotowanie konspektu pracy (max

Bardziej szczegółowo

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI

ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI ZARYS WYTYCZNYCH/REKOMENDACJI dotyczących realizacji działania: Budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki i nauk przyrodniczych jako podstawy do uczenia się przez cale życie (w tym wspieranie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów Inżynieria 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki specjalność Technika i Organizacja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (TOBHP) Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze. Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych

Metody badawcze. Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych Metody badawcze Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych Metoda badawcza Metoda badawcza to sposób postępowania (poznania naukowego). planowych i celowych sposobach postępowania badawczego. Muszą

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013. 30 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/2013 30 kwietnia 2013 r. W sprawie: korekty do Regulaminu procedur dyplomowych dla I i II stopnia studiów na Wydziale Ekonomii i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku

U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku U C H W A Ł A N r 5 7 Rady Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad przygotowania wniosków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Regulamin wysuwania kandydatur do nagród na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dn. 27

Bardziej szczegółowo

Cel warsztatu: Wypracowanie metod oceny zwrotu z inwestycji i sprzedaży w mediach społecznościowych i technologiach mobilnych

Cel warsztatu: Wypracowanie metod oceny zwrotu z inwestycji i sprzedaży w mediach społecznościowych i technologiach mobilnych workshops Return on investment (ROI) i Return on sales (ROS) w mediach społecznościowych i technologiach mobilnych. Dedykowany workshop wg metodologii TRUE prowadzi dr Albert Hupa. Cel warsztatu: Wypracowanie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.

Rada Wydziału Filozofii KUL posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii. POSTĘPOWANIE HABILITACYJNE NA WYDZIALE FILOZOFII KUL Podstawa prawna: ustawa z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki; ustawa z 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Wersja z dnia 1 kwietnia 2015 r. WYTYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH W INSTYTUCIE ORGANIZACJI SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI stanowiące uzupełnienie Zasad

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych Metodologia badań psychologicznych Lucyna Golińska SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Psychologia jako nauka empiryczna Wprowadzenie pojęć Wykład 5 Cele badań naukowych 1. Opis- (funkcja deskryptywna) procedura definiowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu

Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Wykaz prac złożonych do druku, przyjętych do druku lub opublikowanych w wyniku realizacji projektu Publikacje w czasopismach Podstawy teoretyczne sieci przedsiębiorstw Modelowanie procesów i systemów logistycznych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo