Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim. Dr Jerzy Surma"

Transkrypt

1 Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej wersja w języku polskim Dr Jerzy Surma Życiorys naukowy Pracę naukową rozpocząłem podczas studiów na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w zespole prof. Zdzisława Bubnickiego w zakresie statystycznych metod rozpoznawania obiektów oraz rozwoju teorii systemów ekspertowych. Jako członek zespołu badawczego otrzymałem w 1989 roku nagrodę rektora Politechniki Wrocławskiej oraz obroniłem pracę magisterską na temat modelu systemu z bazą wiedzy dla rozwiązywania problemu klasyfikacji. Na podstawie badań empirycznych przedstawionych w tej pracy powstała moja pierwsza publikacja naukowa opublikowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w 1990 roku. W 1990 roku rozpocząłem pracę na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na stanowisku asystenta. Pracę naukową prowadziłem pod kierownictwem prof. Andrzeja Baborskiego w Instytucie Informatyki Ekonomicznej. Moje zainteresowania badawcze na początku lat 90tych XX wieku koncentrowały się na teorii i praktyce budowy systemów ekspertowych dla wspierania procesów decyzyjnych w zarządzaniu. Moją wiedzę w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem pogłębiłem na studiach w Hasselt University (Belgia) w ramach programu Intensive Programme in Business Management, który jako stypendysta programu Tempus ukończyłem w 1992 roku. Po studiach w Belgii uczestniczyłem w pracach zespołu badawczego powołanego w celu zbudowania prototypu systemu doradczego dla analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw. Podsumowaniem moich prac badawczych w zakresie metodyki budowy systemów ekspertowych było 5 publikacji naukowych (w tym jedna zagraniczna na konferencji Expert Systems Applications). W 1993 roku otrzymałem tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: Metoda wspomagania akwizycji wiedzy dla systemów ekspertowych w zarządzaniu. Moim promotorem był prof. dr hab. Andrzej

2 Baborski 1. Za pracę doktorską otrzymałem nagrodę Rektora. W tym też okresie byłem zaproszony na krótki staż naukowy w Universite de Louis Pasteur w Strasburgu w zespole badawczym prof. Jerzego Korczaka. Jednym z osiągnięć naukowych mojej rozprawy doktorskiej było sformułowanie problemu akwizycji wiedzy i w tym kontekście krytyka systemów ekspertowych jako realnego narzędzia wsparcia procesu podejmowania decyzji u menedżerów. Poszukiwanie alternatywnych metod wspomagania decyzji skierowało moją uwagę na rodzący się w tamtym okresie nowy nurt badań w zakresie informatycznych systemów wspomagania decyzji wykorzystujących wnioskowanie na podstawie podobieństwa CBR (ang. casebased reasoning). Ten etap rozpoznania nowych paradygmatów w budowie systemów wspomagania decyzji zaowocował wydaniem w 1996 roku pionierskiej na rynku krajowym monografii Efektywne zarządzanie a sztuczna inteligencja pod redakcją profesora Andrzeja Baborskiego, gdzie opublikowałem pierwsze w Polsce naukowe opracowanie na temat Case-Based Reasoning. Moje zaangażowanie się w badania w zakresie rozwoju teorii i zastosowań systemów wnioskujących na podstawie podobieństwa zaowocowało publikacjami artykułów w ramach Second European Conference on Case-Based Reasonig w 1994 roku oraz First International Conference on Case-Based Reasoning w 1995 roku (monografia opublikowana przez wydawnictwo Springer Verlag). W efekcie międzynarodowego rozpoznania mojego dorobku badawczego zaproszono mnie do komitetów programowych europejskich i światowych konferencji w zakresie Case-Based Reasoning, gdzie od 1995 roku pełnię regularnie funkcję członka komitetu programowego odpowiedzialnego za recenzję nadesłanych artykułów naukowych. W tym okresie otrzymałem stypendium ACE Unii Europejskiej w Hasselt University (Wydział Ekonomii i Zarządzania) na prowadzenie badań naukowych w zakresie zastosowań systemów analitycznych w problemach biznesowych. Pracując w zespole prof. Koena Vanhoofa opracowałem pionierskie rozwiązania w zakresie reprezentacji wiedzy zarządczej w postaci reguł i przypadków oraz brałem udział w badaniach nad wykorzystaniem metod eksploracji danych (ang. data mining) dla analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz prognozowania bankructw. Jesienią 1995 rozpocząłem na roczny staż post doktorancki w Institue Francaise du Petrole (laboratorium zastosowań Sztucznej Inteligencji) w Rueil Malmaison pod Paryżem. W ramach tego pobytu uczestniczyłem w pracach zespołu Bertranda Braunschweiga, gdzie pracowałem nad zagadnieniem projektowania procesów technologicznych z wykorzystaniem metod Case-Based Design. Wynikiem tych prac badawczych było 1 Recenzentami w przewodzie doktorskim byli prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz oraz prof. dr hab. Witold Abramowicz

3 opracowanie metody podobieństwa strukturalnego dla reprezentacji wiedzy w postaci hierarchii obiektowych i sieci semantycznych, którą opublikowałem m.in. w czasopiśmie Engineering Applications of Artificial Intelligence 2. W 1997 otrzymałem stypendium European Science Foundation i w ramach programu Learning in Humans and Machines prowadziłem badania naukowe z prof. Maarten van Someren z University of Amsterdam oraz prof. Pietro Torraso z Università di Torino. Wynikiem tej współpracy naukowej były publikacje na temat integracji metod wnioskowania dla systemów wspomagania decyzji opublikowane w ramach dwóch monografii wydanych przez Springer Verlag oraz Pergamon & Elsevier Science. W tym okresie pracowałem też jako visiting professor w Hasselt University na Wydziale Ekonomii i Zarządzania, gdzie prowadziłem badania naukowe w zakresie zastosowań metod eksploracji danych w analizach finansowych i marketingowych. Wyniki tych prac były prezentowane i opublikowane m.in. w ramach AAAI sympozjum organizowanym przez Stanford University w 1998 roku. Po powrocie do Polski rozpocząłem pracę na wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Nieco później podjąłem też równolegle pracę w konsultingu biznesowym (T-Systems, SAS Institute, Information Management Group) gdzie uczestniczyłem m.in. w kilkunastu wdrożeniach systemów Business Intelligence (BI) w polskich przedsiębiorstwach. Kontakt z praktyką biznesową w takich branżach jak: handel detaliczny (Żabka), produkcja i dystrybucja produktów szybko zbywalnych (Cadbeury Wedel), telekomunikacja (Polkomtel), energetyka (EnergiaPro), rynek paliwowy (Lotos), oraz produkcja (Amica) pozwolił mi na dogłębne zrozumienie zagadnień re-inżynierii procesów biznesowych, roli technologii informatycznych w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Znajomość aktualnych badań naukowych, praktyki zarządczej oraz najnowszych rozwiązań informatycznych (SAS, SAP) m.in. zakresie: kontrolingu finansowego, analizy rentowności, zarządzanie procesami biznesowymi, zarządzanie strategią przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników, analizy wartości klienta z wykorzystaniem metod eksploracji danych dało mi podstawy do napisania monografii na temat systemów wspomagania decyzji biznesowych klasy Business Intelligence. Monografia została opublikowana przez wydawnictwo naukowe PWN. W ramach tej książki udało mi się nie tylko przedstawić aktualny stan wiedzy w tym nowatorskim obszarze zastosowań technologii informatycznych w biznesie, ale również przedstawić autorskie podejście w zakresie wpływu użycia systemów klasy BI na wartość ekonomiczną przedsiębiorstwa. Poprawiona wersja książki została wydana w 2011 roku przez wydawnictwo Business Expert Press z Nowego Jorku specjalizujące się w wydawaniu 2 Czasopismo to figuruje w CZĘŚĆ A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH NIISW.

4 książek w zakresie biznesu i zarządzania. W tym obszarze jestem też autorem programu i kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych w zakresie Business Intelligence organizowanych w Szkole Głównej Handlowej (osiem edycji do roku 2013). Wprowadzenie w obszar moich zainteresowań naukowych zagadnień zarządzania wartością ekonomiczną przedsiębiorstwa jest związane ze studiami w ramach programu Management w Canadian International Institute, Balance Score Card we Francuskim Instytucie Gospodarki oraz ukończeniem z wynikiem celującym studiów podyplomowych Zarządzanie Wartością Firmy organizowanych przez Szkołę Główna Handlową. W 2006 rozpocząłem pracę w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (KNOP) Szkoły Głównej Handlowej w Katedrze Zarządzania Wartością. Mój udział w pracach badawczych Katedry znalazł odzwierciedlenie w opublikowaniu rozdziału monografii Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora nagrodzonej nagrodą pierwszego stopnia Rektora SGH. Moje ówczesne badania dotyczyły wpływu kapitału informacyjnego, jako aktywów niematerialnych, na wartość ekonomiczną przedsiębiorstwa. W kolejnych latach uczestniczyłem w zespołach badawczych KNOP w ramach badań statutowych, w tym m.in.: Rozwój przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w sferze usług oraz Najlepsze Praktyki Biznesowe. W tym okresie opublikowałem m.in. rozdziały w monografiach Value Based Management i Value Creation in the Era of Service Economy (książka nagrodzona nagrodą Rektora pierwszego stopnia) oraz utrzymywałem kontakt z praktyka biznesową poprzez członkostwo w radach nadzorczych polskich przedsiębiorstw notowanych na GPW. Obecnie jestem członkiem rady nadzorczej w BZWBK S.A. oraz Grupa Kety S.A. Byłem tez kierownikiem zespołu, który opracował ekspertyzę na temat rynku usług i rozwiązań Business Intelligence zrealizowanej na zlecenie firmy SmartCon oraz przeprowadziłem audyt BI Governance i strategii rozwoju BI dla PZU S.A. Analiza użycia rozwiązań systemów Business Intelligence w praktyce biznesowej wskazuje wyraźnie na powodzenie tych systemów w zakresie wspomagania rozwiązywania tzw. dobrze strukturalizowanych problemów zarządczych. W sytuacji kiedy decyzje mają charakter słabo strukturalizowany i podejmowane są w warunkach dużej niepewności, wtedy użycie systemów informatycznych jest bardzo ograniczone. Podjąłem badania naukowe w tym istotnym obszarze badawczym, kiedy okazało się, że istnieją wiarygodne naukowo przesłanki na rzecz wspierania decyzji strategicznych (przykład problemów źle strukturalizowanych) poprzez odwołanie się do podobieństwa. Moje wieloletnie doświadczenie badawcze w zakresie Case-Based Reasoning pozwoliło mi na sformułowanie projektu badawczego, którego celem było zbudowanie modelu teoretycznego i prototypu systemu który pozwolił na zbadanie możliwości wpierania decyzji strategicznych przez systemy informatyczne. W tym obszarze badawczym nauk o zarządzaniu otrzymałem z MNiSW w 2008 roku grant badawczy habilitacyjny 3. W wyniku realizacji grantu 3 Grant badawczy habilitacyjny MNiSW nr N N Wsparcie strategicznych decyzji zarządczych z wykorzystaniem technik Business Intelligence

5 przeprowadziłem z powodzeniem badania empiryczne w kilkudziesięciu małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Wnioski z tych badań prezentowałem zarówno na międzynarodowej konferencji w zakresie zarządzania strategicznego (SMS 29th Annual International Conference, 2009) jak i na międzynarodowej konferencji w zakresie metod wnioskowania przez podobieństwo (sesja poświęcona zastosowaniom w ramach International Conference on Case-Based Reasoning, 2010). W roku 2010 grant habilitacyjny został odebrany przez recenzentów powołanych przez MNiSW. Końcowym efektem tego grantu była monografia, pozytywnie oceniona przez recenzentów wydawniczych i opublikowana przez Oficynę Wydawniczą Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Całościowym podsumowaniem tego projektu badawczego, jest artykuł Case-based approach for supporting strategy decision making, który zostanie opublikowany w czasopiśmie Expert Systems 5 w roku 2013 (artykuł w druku, od jesieni 2012 dostępna jest wersja on-line na stronie wydawnictwa 6 ). Badania naukowe to również refleksja nad metodologią nauki, zwłaszcza kiedy dotyczy to nauki w fazie wczesnego rozwoju w jakiej są obecnie nauki o zarządzaniu. To zainteresowanie aspektem metodologicznym zaowocowało w roku 2008 zainicjowaniem przeze mnie cyklu seminariów metodologicznych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Jestem sekretarzem tego seminarium, a opiekę naukową sprawuje profesor Kazimierza Kuciński. Podsumowaniem pierwszych dwóch lat tego cyklu seminariów jest opublikowana, pod redakcja naukową profesora Kucińskiego, monografia Metodologia 4 Monografię Rola analogii w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu strategicznym małym i średnim przedsiębiorstwem przedłożyłem jako rozprawę habilitacyjną w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (Surma 2010). W marcu 2011 Rada Kolegium wszczęła mój przewód habilitacyjny w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Powołano następujących recenzentów: prof. zw. dr hab. Czesław Domański (recenzent powołany przez CK, ocena pozytywna), prof. dr hab. Rafał Krupski (recenzent powołany przez CK, ocena pozytywna), prof. dr hab. Marek Gruszczyński (recenzent powołany przez Radę Kolegium, ocena pozytywna), prof. zw. dr hab. Krzysztof Obłój (recenzent powołany przez Radę Kolegium, ocena monografii negatywna, ocena dorobku pozytywna, w tym też kontekście został zaproszony na Radzę Kolegium w celu złożenia wyjaśnień, gdzie poparł wniosek o dopuszczenie mnie do kolokwium habilitacyjnego). Na podstawie recenzji Rada Kolegium dopuściła mnie do kolokwium habilitacyjnego. W styczniu 2012 odbyło się moje kolokwium habilitacyjne i po jego zakończeniu w głosowaniu tajnym (13 za, 9 przeciw, 4 wstrzymujących się) nie uzyskałem bezwzględnej większości oddanych głosów. W efekcie tego głosowania Rada Kolegium odmówiła podjęcia uchwały przyjmującej kolokwium habilitacyjne. 5 Czasopismo to figuruje w CZĘŚĆ A WYKAZU CZASOPISM NAUKOWYCH NIISW 6

6 Nauk Ekonomicznych. W tek książce opublikowano mój rozdział poświęcony dylematom metodologicznym w kontekście aktualnego rozwoju nauk o zarządzaniu. W ostatnich latach uczestniczyłem w programie International Faculty Program w zakresie rozwoju kompetencji dydaktycznych pracowników naukowych, który został zorganizowany przez IESE Business School. Ukończyłem również, organizowany przez MIT Sloan School of Management program edukacyjny w zakresie Management and Leadership. Obecnie kontynuuję zainteresowania naukowe w szeroko rozumianym Business Intelligence, m.in. w zakresie biznesowych zastosowań wyników metod eksploracji śladów cyfrowych klientów (ang. digital footprints mining). W tym obszarze badawczym byłem m.in. organizatorem w 2011 roku International Workshop on Business Applications of Social Network Analysis and Mining i od 2012 jestem członkiem komitetu programowego kolejnych edycji International Conference on Social Computing organizowanych przez IEEE. W roku 2011 otrzymałem grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w obszarze nauki o zarządzaniu i ekonomi behawioralnej 7. W roku akademickim zostałem zaproszony do Harvard Business School jako Visiting Scholar, gdzie pracowałem nad analizą zachowań użytkowników portalu społecznościowego Facebook oraz zostałem współautorem harwardzkiego studium przypadku na temat modeli biznesowych w gospodarce cyfrowej (Tequila Mobile HBS Case nr ). Obecnie kontynuuję pracę na SGH w Katedrze Systemów Zarządzania. 7 Projekt badawczy NCN nr UMO-2011/01/B/HS4/ Marketing interaktywny z wykorzystaniem eksploracji internetowych sieci społecznych

7 Jednotematyczny cykl publikacji: Wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wnioskowania na podstawie podobieństwa Wprowadzenie Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem w coraz szerszym zakresie wykorzystuje możliwości systemów informatycznych. Rozwój systemów klasy Business Intelligence pozwolił na wsparcie procesu podejmowania dobrze ustrukturalizowanych problemów zarządczych. W tym kontekście coraz bardziej istotne staje się zagadnienie, jakie sformułował Herbert Alexander Simon w kontekście możliwości komputerowego wspomagania rozwiązywania problemów określanych mianem źle ustrukturalizowanych (Simon 1973). Tego typu problemy decyzyjne są zwykle niepowtarzalne, złożone, nie posiadają algorytmów rozwiązania, są podejmowane w warunkach niepełnej informacji oraz ograniczeń czasowych. Podejmując tę tematykę zawęziłem ją do problemu wspierania podejmowania decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Istotne jest zatem rozpoznanie jak właściwie zarządzający podejmują takie decyzje. Zarządzanie strategiczne w MŚP jest szczególnie drażliwym tematem. Prezesi takich firm są najczęściej osamotnieni w kreowaniu strategii i nie mają możliwości budowania formalnych modeli planistycznych, czy wsparcia przez renomowane firmy konsultingowe. Niejednokrotnie działają oni w silnym przekonaniu o wyjątkowości prowadzonej działalności, co determinuje brak zaufania i niechęć do edukacji w zakresie zarządzania strategicznego. Przekonanie to pogłębia, tak charakterystyczne dla współczesnej gospodarki, działanie w warunkach turbulencji i dużej niepewności. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w sektorze nowych technologii, teleinformatyki i mediów, gdzie rozwój firm i zmiany otoczenia konkurencyjnego są bardzo intensywne. Rola intuicji oraz odwoływania się do doświadczenia jest w tym kontekście kluczowa. Pojawia się zatem zagadnienie wnioskowania odwołującego się do analogii oraz możliwość komputerowego wspierania tego typu wnioskowań. W czwartym wydaniu Administrative Behavior, Herbert Simon poświęca inteligentnym systemom wspomagania decyzji (systemom ekspertowym) cały podrozdział, w sytuacji kiedy ich realne zastosowania biznesowe są bardzo ograniczone. Popularność teorii ograniczonej racjonalności przerosła pierwotną intuicję twórcy. Z czasem dostrzeżono wyraźnie, że problem leży nie tylko w słabości intelektualnej człowieka, ale i w niezwykłym skomplikowaniu zagadnień zarządczych, które niejednokrotnie nie poddają się formalizacji. Dzisiaj nauki o zarządzaniu traktują z należną pokorą te trudne zagadnienia, wyciągając wnioski z niepowodzeń przewidywań Simona i jednocześnie przyjmując jego teorię jako

8 powszechnie akceptowany paradygmat badawczy. Simon pod koniec życia napisał: Szczegółowy opis zastosowania procesów intuicyjnych i analitycznych w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji przez ekspertów powinien stać się jednym z priorytetów w badaniach zarządzania (Simon 2007). Prezentowany w dalszej części jednotematyczny cykl publikacji (zawierający w sumie 7 pozycji) jest próbą zmierzenia się z tym problemem badawczym. Wkład do nauki przedstawiony w omawianym cyklu publikacji jest pochodną moich wcześniejszych wieloletnich badań w zakresie: Business Intelligence oraz wnioskowanie na podstawie podobieństwa. Postanowiłem zatem omówić dodatkowo trzy publikacje pomocnicze aby pokazać mój rozwój naukowy i jego wpływ na prezentowane osiągnięcia naukowe. Prezentacja jednotematycznego cyklu publikacji Na jednotematyczny cykl publikacji składa się 7 publikacji w zakresie nauki o zarządzaniu (kryterium doboru było wyróżnienie oryginalnego wkładu do nauki związanego z problematyką podejmowania źle ustrukturalizowanych decyzji w zarządzaniu strategicznym w MŚP z wykorzystaniem wnioskowania na podstawie podobieństwa): 1. Surma J. (2013). Case-based approach for supporting strategy decision making, Expert Systems, 2013, w druku, artykuł jest obecnie dostępny: onlinelibrary.wiley.com/doi/ /exsy.12003/abstract [wkład własny 100%] 2. Surma, J. (2010). Case-Based Reasoning for Supporting Strategy Decision Making in Small and Medium Enterprises, in Successful Case-based Reasoning Applications, edited by L. Jain, S. Montani, Springer Verlag, Berlin, 83-96, [wkład własny 100%] 3. Surma J. (2010). Wybrane problemy wspierania decyzji strategicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 9, 86-93, [wkład własny 100%] 4. Surma J. (2010). Niepewność i rola analogii w zarządzaniu strategicznym MŚP, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (142), , [wkład własny 100%] 5. Surma J. (2010). Analogia w zarządzaniu strategicznym, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 3(4), 22-31, [wkład własny 100%] 6. Surma, J. (2010). Supporting strategic decision making with case-based reasoning, International Journal of Business Insights and Transformation, vol. 3, issue 1 (October 09 March 10), 5-9, [wkład własny 100%] 7. Surma J (2007). Business Intelligence dla wsparcia strategicznych decyzji zarządczych w Ukierunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa pod redakcją E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, , [wkład własny 100%]

9 Dodatkowo na publikacje pomocnicze składają się trzy publikacje w obszarze: Business Intelligence - najważniejsza publikacja zawierającą wkład do nauki w zakresie Business Intelligence (kryterium doboru było wyróżnienie oryginalnego wkładu do nauki związanego z propozycją metodyki wdrożeń systemów wspomagania dobrze ustrukturalizowanych decyzji zarządczych ukierunkowanej na wzrost wartości przedsiębiorstwa): 8. Surma J.(2011). Business Intelligence. Making Decisions Through Data Analytics, Business Expert Press, New York, [wkład własny 100%] (pierwsze wydanie w języku polskim zostało opublikowane przez WN PWN w roku 2009). Wnioskowanie na podstawie podobieństwa - kluczowe publikacje wykazujące wkład do nauki w zakresie Case Based Reasoning (kryterium doboru był wysoki wskaźnik cytowań według Google Scholar): 9. Surma J., Braunschweig B. (1996). Case-Based Retrieval in Process Engineering: Supporting Design by Reusing Flowsheets. International Journal of Engineering Applications in Artificial Intelligence, vol. 9(4), , [wkład własny 75 %, liczba cytowań = 42 zgodnie z Google Scholar na dzień 02/03/2013] 10. Surma J., Vanhoof K. (1995). Integrating Rules and Cases for the Classification Task, Case-Based Reasoning: Research and Development. Proceedings of the First International Case-Based Reasoning Conference, ICCBR'95, Springer Verlag, , [wkład własny 90%, liczba cytowań = 51 zgodnie z Google Scholar na dzień 02/03/2013] Osiągnięcia naukowe wynikające z jednotematycznego cyklu publikacji Osiągnięcia naukowe wynikające z jednotematycznego cyklu publikacji oraz publikacji pomocniczych zostaną omówione chronologicznie zgodnie z moim rozwojem naukowym i obejmują okres 19 lat pracy badawczej po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (od 1994 do 2013) patrz rysunek 1. Publikacje pomocnicze 8-10 ilustrują mój rozwój naukowy i wkład do nauki, który w efekcie zaowocował powstaniem oryginalnej idei naukowej, na pograniczu informatycznych systemów zarządzania i zarządzania strategicznego (publikacje 1-7 opublikowane w ostatnich 6 latach). Ta właśnie część dorobku składa się na jednotematyczny cykl publikacji,

10 Wnioskowanie na podstawie podobieństwa Publikacje pomocnicze: 9-10 Business Intelligence Publikacja pomocnicze: 8 Wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wnioskowania na podstawie podobieństwa Jednotematyczny cykl publikacji: 1-7 Rysunek 1. Zależności pomiędzy publikacjami pomocniczymi a jednotematycznym cyklem publikacji Wnioskowanie na podstawie podobieństwa (opis publikacji pomocniczych) Jednym z podstawowych osiągnięć naukowych mojej rozprawy doktorskiej było sformułowanie problemu akwizycji wiedzy i w tym kontekście krytyka systemów ekspertowych jako realnego narzędzia wsparcia procesu podejmowania decyzji

11 zarządczych. Problem akwizycji wiedzy może być częściowo rozwiązany z powodzeniem poprzez budowanie informatycznych systemów wspomagania decyzji wykorzystujących wnioskowanie na podstawie podobieństwa, gdzie wiedza eksperta jest reprezentowana w postaci konkretnych przypadków rozwiązanych w przeszłości. Moje prace badawcze po doktoracie w tym obiecującym obszarze nauki przyczyniły się do publikacji kilkunastu artykułów naukowych (patrz załącznik 5), co zaowocowało dobrą rozpoznawalnością w środowisku naukowym i zaproszeniami do komitetów programowych wszystkich najważniejszych konferencji naukowych w tej dziedzinie (patrz załącznik 8). Dwie ważne publikacje, mające istotny wpływ na badania jakie prowadziłem w ostatnich latach, zostaną omówione szerzej. Oba te artykuły napisałem we współautorstwie, niemniej w każdym przypadku moja rola była kluczowa zarówno w zakresie sformułowania idei, jak i przeprowadzenia badań empirycznych oraz ich analizy. Pierwszym zagadnieniem nad jakim pracowałem było przedstawienie oryginalnej heurystyki rozwiązywania problemów zarządczych, gdzie w przypadku napotkania zagadnienia standardowego następuje odwoływanie się do systemów z regułową reprezentacją wiedzy (ang. rule-based problem solving), natomiast w sytuacji niestandardowej do wnioskowania na podstawie podobieństwa. Omówienie tej idei i badania empiryczne zostały przedstawione podczas pierwszej międzynarodowej konferencji na temat Case-Based Reasoning i opublikowane w artykule w ramach monografii wydanej przez wydawnictwo Springer Verlag: Surma J., Vanhoof K. (1995). Integrating Rules and Cases for the Classification Task, Case-Based Reasoning: Research and Development. Proceedings of the First International Case-Based Reasoning Conference, ICCBR'95, Springer Verlag, Praca ta była cytowana dotychczas 51 razy i jest uznawana obecnie za jeden z podstawowych tekstów w zakresie hybrydowych systemów wnioskowania odwołujących sie do podobieństwa. Podstawowy problem związany z cyklem wnioskowania na podstawie podobieństwa to zagadnienie miary podobieństwa pomiędzy aktualnym przypadkiem decyzyjnym a przypadkami składowanymi w bazie przypadków. Szczególnie trudnym zagadnieniem jest określenie miary podobieństwa dla przypadków o złożonej strukturze, reprezentowanych np. z wykorzystaniem sieci semantycznej. Nad tą tematyką pracowałem w ramach stażu podoktoranckiego (postdoc) w IFP Artificial Intelligence Laboratory w Rueil Mailmaison, gdzie obszarem aplikacyjnym było projektowanie procesów petrochemicznych. W wyniku tych prac sformułowałem oryginalną miarę podobieństwa dla przypadków o złożonej strukturze, która została opublikowana w czasopiśmie znajdującym się części A wykazu czasopism MNiSW (impact factor = 1.665):

12 Surma J., Braunschweig B. (1996). Case-Based Retrieval in Process Engineering: Supporting Design by Reusing Flowsheets. International Journal of Engineering Applications in Artificial Intelligence, vol. 9(4), Praca ta była cytowana dotychczas 42 razy i jest wymieniana jako jeden ze standardowych przykładów w zakresie zastosowań systemów CBR dla zadania projektowania (Watson 1997). Wymienione artykuły stanowią realny wkład do nauki w zakresie wnioskowania odwołującego się do podobieństwa. Te badania pozwoliły mi ponadto dogłębnie poznać teorie systemów CBR, podstawowe zagadnienia badawcze i zakres możliwości zastosowań. Ten ostatni kontekst jest niezwykle ważny, gdyż po kilku latach prac teoretycznych i wdrożeniowych nad informatycznymi systemami wspomagania decyzji biznesowych BI (ang. Business Intelligence), umożliwiły mi na sformułowanie nowatorskiej koncepcji wpierana rozwiązywania źle ustrukturalizowanych problemów zarządczych. Business Intelligence (opis publikacji pomocniczej) Kontakt z praktyką gospodarczą w zakresie wdrożeń informatycznych systemów zarządzania pozwoliło mi dobrze zrozumieć zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu rynkowym oraz naturę realnych problemów decyzyjnych. W wyniku połączenia doświadczeń biznesowych, wiedzy teoretycznej na temat informatycznych systemów wspomagania decyzji oraz związków pomiędzy wartością ekonomiczną a inwestycjami w zaawansowane technologie informatyczne powstała monografia: Surma J. (2011). Business Intelligence. Making Decisions Through Data Analytics, Business Expert Press, New York, (pierwsze wydanie książki zostało opublikowane przez WN PWN w roku 2009 w języku polskim). Oryginalny wkład do nauki stanowi w szczególności szósty rozdział tej monografii pod tytułem: Business Intelligence and Value Based Management, gdzie udało mi się przedstawić autorski model prowadzenia analizy wymagań biznesowych ukierunkowy na wzrost wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem mojego podejścia jest dokładne wyspecyfikowanie w jaki sposób wdrożenia systemu klasy BI jest powiązane z automatyzacją, usprawnianiem, bądź możliwością wprowadzenia nowego procesu biznesowego w przedsiębiorstwie. Omawiana monografia zawiera całościowy i systematyczny opis wykorzystania metod analitycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Praca nad tą książką uświadomiła mi fundamentalne ograniczenie tej klasy systemów, którym jest ograniczenie swojego działania do rozwiązywania problemów dobrze ustrukturalizowanych. W rozdziale o informacji strategicznej podkreśliłem, że kluczowe decyzje w zarządzaniu przedsiębiorstwem związane są najczęściej z rozwiązywaniem

13 zadań źle strukturalizowanych. Taki właśnie charakter mają decyzje strategiczne, o których pisze Krzysztof Obłój w następujący sposób: Strategiczne decyzje [ ] są najczęściej: słabo ustrukturalizowane, podejmowane w warunkach dużej niepewności, kosztowne, ponieważ wymagają jednoznacznych i często nieodwracalnych decyzji inwestycyjnych, oraz kaskadowe, tzn. wymuszają dla swej skuteczności całą sekwencję spójnych decyzji taktycznych i operacyjnych (Obłój 2007). W obliczu takiej złożoności zagadnień strategicznych menedżerowie często odwołują się do nieformalnych zachowań, takich jak wykorzystanie analogii w procesie podejmowania decyzji strategicznych (Courtney 2001). Ta właśnie konstatacja Courtney a w powiązaniu z moim wieloletnim doświadczeniem w badaniach naukowych nad wnioskowaniem odwołującym się do podobieństwa, stała się początkiem krystalizacji idei możliwości zbudowania nowej klasy informatycznych systemów wspomagani decyzji strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. Wspomaganie podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wnioskowania na podstawie podobieństwa (opis jednotematycznego cyklu publikacji) Powstanie idei i budowa prototypu systemu wspomagania decyzji strategicznych Ogólnie można wyróżnić dwa przeciwstawne podejścia w zachowaniach menedżerskich: racjonalny wybór (dedukcja) oraz metoda prób i błędów. Oba podejścia znajdują zastosowanie w odmiennych sytuacjach. Dedukcja opiera się na analizie dużej ilości danych i sprawdza się najlepiej w dojrzałych i stabilnych sektorach. Alternatywna metoda prób i błędów jest niejednokrotnie skutecznym podejściem w sytuacjach nowych, niepewnych i bardzo złożonych, gdzie próby formalnej analizy skazane są z góry na niepowodzenie. Na pograniczu tych dwóch skrajnych podejść pojawia się pytanie o rzeczywiste zachowania menedżerów, zwłaszcza w obliczu narastającej niepewności oraz złożoności współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Objawia się to szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie istnieje relatywnie duża możliwość kształtowania firmy (plastyczność) i jednocześnie niski poziom racjonalności zachowań. W trakcie rozwoju firma staje się coraz mniej podatna na zmianę przy jednoczesnym wzroście racjonalności zachowań (Gavetti, Rivkin 2007). Obserwacje zachowań decyzyjnych pokazują, że w sytuacji nowego problemu, kiedy wnioskowanie dedukcyjne jest ograniczone, to odwołanie się do doświadczenia jest jak najbardziej racjonalnym zachowaniem. Zgodnie z badaniami Thagarda analogie mogą być obliczeniowo użyteczne w sytuacji kiedy konceptualna i oparta na regułach wiedza nie jest dostępna (Thagard 1996). W zakresie zarządzania strategicznego w tym duchu wypowiadała się grupa badawcza z Harvard Business School, twierdząc, że wnioskowanie przez analogię jest powszechną formą wnioskowania w środowisku strategów biznesowych. Stając przed wyzwaniami nowych szans czy trudnych sytuacji, stratedzy wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych o których słyszeli i wykorzystują tę lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń (Gavetti,

14 Levinthal, Rivkin 2005). Jest to rodzaj generalizacji, a następnie transferu doświadczeń z obszaru znanego na aktualną niepewną sytuację. Moja pierwsza publikacja w tym obszarze, napisana jeszcze bez świadomości prac wspomnianych wcześniej, zawiera ogólna prezentację idei systemu wspierania decyzji strategicznych: Surma J. (2007). Business Intelligence dla wsparcia strategicznych decyzji zarządczych w Ukierunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa pod redakcją E. Urbańczyk, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Omówiłem w tym artykule istotę źle ustrukturalizowanych problemów zarządczych i w tym kontekście przedstawiłem problem formalizacji i akwizycji wiedzy, które uniemożliwiają realne budowanie informatycznych systemów zarządzania dla wspierania decyzji strategicznych. W tym artykule pojawia się też pierwsza sugestia rozwiązania tego dylematu poprzez zastosowania wnioskowania odwołującego się do podobieństwa 8. Było to możliwe w kontekście mojej wiedzy eksperckiej w zakresie CBR. Tak narodziła się idea zbudowania prototypu badawczego aby w ramach badania naukowego zweryfikować możliwość wspierania decyzji strategicznych. Taki nowatorski prototyp informatycznego systemu wspomagani decyzji strategicznych powstał w ramach grantu badawczego habilitacyjnego i wyniki jego wstępnej ewaluacji zostały przedstawione w artykule 9 : Surma, J. (2010). Supporting strategic decision making with case-based reasoning, International Journal of Business Insights and Transformation, vol. 3, issue 1 (October 09 March 10), 5-9 Ewaluację prototypu (system Strategos) zrealizowałem z użyciem przypadków testowych opracowanych na podstawie publicznie dostępnych danych 22 spółek branży IT notowanych na GPW. Wyniki przeprowadzonych testów potwierdziły użyteczność proponowanego podejścia i dały podstawę do głębszej refleksji nad rolą analogii 10 w podejmowaniu decyzji strategicznych oraz metodyki dalej prowadzonych badań naukowych. 8 W omawianym artykule, używałem nazwy wnioskowania na podstawie przypadków, które jest bezpośrednim tłumaczeniem wyrażenia case-based reasoning 9 Tę koncepcję prezentowałem m.in. na 29th Annual International Conference (Strategies in an Uncertain World) zorganizowanej w Washingtonie przez Strategic Management Society w 2009 roku. 10 W mojej monografii (Surma 2010) przedstawiłem szczegółową analizę pojęcia analogia, pojęcia podobieństwo oraz ich związku.

15 Teoria analogii w zarządzaniu strategiczny W 2005 roku został sformułowany zarys teorii analogii w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem (Gavetti, Levinthal, Rivkin 2005). Według tej teorii menedżerowie, stając przed nowymi problemami decyzyjnymi, wracają myślami do podobnych sytuacji ze swojego życia lub do tych, o których słyszeli. Wykorzystując lekcję wziętą z przeszłych doświadczeń, wyciągają na jej podstawie wnioski i następnie odnoszą je do bieżącej sytuacji. Istotne w tych zachowaniach jest posiadane doświadczenie (podobne sytuacje decyzyjne przeżyte w przeszłości) oraz niejednokrotnie nieświadome odwoływanie się do analogii z całym bagażem pułapek jakie to podejście implikuje. Zgodnie z tą teorią istnieją dwa główne czynniki determinujące jakość wpływu analogii na proces podejmowania decyzji: wszechstronność doświadczenia menedżera (liczba branż, w których dany menedżer wcześniej pracował), oraz głębokość doświadczenia (okres czasu jaki menedżer przepracował w danej branży). Zachowania zgodne z teorią analogii są szczególnie powszechne dla prezesów MŚP ze względu na nieformalne podejście do podejmowania decyzji w obliczu niepewności. W ramach badań deskryptywnych postanowiłem to zweryfikować w kontekście poszukiwania odpowiedzi na m.in. następujące pytania badawcze: 1) jak przebiega proces wnioskowania odwołującego się do analogii w decyzjach strategicznych? i 2)jakie zagrożenia są związane z użyciem analogii?. To zagadnienie badałem za pomocą studiów przypadku (ang. case study research), które zostały opracowane w celu poznania jak prezesi odwołują się do doświadczenia i analogii oraz jaki to ma wpływ na sytuację rynkową firm. Studium przypadku, zgodnie z definicją Yina (2003), jest empirycznym badaniem współcześnie występującego zjawiska, funkcjonującego w określonym kontekście. Badanie tego typu jest szczególnie użyteczne, kiedy granica pomiędzy zjawiskiem a jego kontekstem nie jest klarownie wytyczona. Studia przypadków są niejednokrotnie jedyną dostępną metodą badawczą, kiedy badający może jedynie obserwować badane zjawisko jako zewnętrzny obserwator, bez wpływu na jego przebieg w znaczeniu ustalenia warunków badania. Jak widać, ta charakterystyka studium przypadku dobrze pasuje do badania przedsiębiorstwa w złożonym otoczeniu rynkowym. Istotnym zagadnieniem jest problem generalizacji. W ramach studium przypadku mówimy o tzw. analitycznej generalizacji, gdzie wcześniej przyjęta teoria jest traktowana jako wzorzec, z którym konfrontowane są wyniki otrzymane w studium przypadku. Przypadek zatem jest traktowany jako eksperyment (a nie próba badawcza), który może teorię potwierdzić (czyli zwiększyć przekonanie o jej prawdziwości) albo ją sfalsyfikować (Eisenhardt 1989).

16 W ramach badań studiów przypadków dokonałem analizy wykorzystania analogii w podejmowaniu decyzji strategicznych w MŚP. Opracowałem trzy studia przypadków, aby poprzez ten typ badań jakościowych zbadać zarówno pozytywne aspekty, jak i zagrożenia wnioskowań odwołujących się do analogii. Zrealizowane badania dotyczą młodych i innowacyjnych przedsiębiorstw rozwijających działalność na turbulentnym rynku nowych technologii. Przypadki te wyraziście odzwierciedlają sytuacje firm MŚP na progu działalności i w fazie intensywnego rozwoju, kiedy można dobrze zaobserwować proces podejmowania decyzji strategicznych. Wszystkie trzy badane MŚP były zmuszone formalizować swoje działania za przyczyną funduszy inwestycyjnych wysokiego ryzyka, które wymagały określenia modeli biznesowych i racjonalnego uzasadnienia podejmowanych decyzji strategicznych. Przypadek pierwszy (E-znajomi) dotyczy małej firmy nowych technologii we wczesnej fazie rozwoju, która poprzez naśladownictwo budowała swoją strategię rozwoju. Następne dwa przypadki pokazują bardziej złożone sposoby odwoływania się do analogii. Drugie studium przypadku (One-2-One) pokazuje udany rozwój firmy od momentu założenia do wejścia w fazę dojrzałości. Trzecie studium przypadku (Lycos) dotyczy rozwoju przedsiębiorstwa od pomysłu biznesowego do pełnej dojrzałości i ostatecznie osiągnięcia statusu dużej firmy. W każdym badanym studium warunkiem sine qua non była zgodność podobieństwa w zakresie: 1. Dziedziny dla wszystkich badanych przypadków (prywatne przedsiębiorstwo działające w gospodarce rynkowej). 2. Celów biznesowych stawianych przed porównywanymi organizacjami (wzrost wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa). 3. Zewnętrznych warunków działania (otoczenie konkurencyjne oraz makro otoczenie). 4. Modeli biznesowych przedsiębiorstwa. 5. Zdolności organizacyjnych i kapitału ludzkiego w zakresie realizacji strategii firmy. Reprezentatywny dla tych badań jest studium przypadkuone-2-one opisane w artykule 11 : Surma J. (2010). Analogia w zarządzaniu strategicznym, Przedsiębiorstwo Przyszłości, nr 3(4), W tym artykule przedstawiłem ponadto pełny schemat wnioskowania zgodny z teorią analogii w zarządzaniu strategicznym. 11 Wszystkie studia przypadków są omówione w mojej monografii (Surma 2010).

17 Dla pełnego obrazu sytuacji, w omawianym obszarze badawczym, oprócz oczywistych ograniczeń formalnych wnioskowań odwołujących się do analogi (Beardsley 1950), warto przytoczyć najpoważniejszą krytykę związaną problemem innowacyjności. Odwoływanie się do analogii budzi uzasadnione wątpliwości w sytuacji działania firmy na zupełnie nowym rynku, kiedy trudno znaleźć adekwatne przypadki (Farjoun 2008). Użycie analogii w zarządzaniu strategicznym zakłada podejście pozycyjne (ang. strategy as matching), gdzie dla ustalonej pozycji firmy ustala się odpowiednie działania strategiczne. Takie podejście wymaga relatywnie dużej stabilności kontekstu, czyli sytuacji konkurencyjnej wokół firmy. Całkowicie nowe branże wymagają podejścia kreatywnego (ang. strategy as constructing), gdzie poprzez niekonwencjonalne zachowania strategiczne istnieje możliwość wpływu na modele biznesowe w danej branży czy nawet przekształcenia jej struktury. Niepewność a analogia w zarządzaniu strategicznym Istotnym wkładem do nauki w rozwój teorii analogii są moje badania w zakresie wpływu niepewności na decyzje strategiczne. Zarządzający firmami działającymi w turbulentnym otoczeniu mogą redukować niepewność poprzez przeniesienie doświadczeń na aktualną sytuację decyzyjną. Takie podejście, naturalne dla zachowań człowieka niemal w każdej sytuacji decyzyjnej, nie wymaga odwoływania się do wyrafinowanych teorii zarządzania strategicznego (zwłaszcza w przypadku MŚP) i jest relatywnie łatwe do zastosowania. Mając to na uwadze, dokonałem identyfikacji związku pomiędzy stopniem niepewności w działaniu firmy, a radzeniem sobie w takiej sytuacji poprzez odwoływanie się do doświadczeń innych podobnych przedsiębiorstw w zbliżonych sytuacjach decyzyjnych. W tym kontekście została podjęta próba weryfikacji następującej hipotezy badawczej: Wzrost niepewności w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dodatnio skorelowany z uwzględnianiem w decyzjach strategicznych doświadczeń innych przedsiębiorstw poprzez odwołanie się do analogii. Aby zweryfikować tą hipotezę wykorzystałem w badaniu wywiady z celowo dobraną grupą kilkudziesięciu osób zarządzających małymi i średnimi przedsiębiorstwami 12. Wywiady z prezesami uzupełniłem informacjami o sytuacji finansowej zarządzanych przez nich przedsiębiorstw. W pełni świadomie zrezygnowałem z badań ankietowych. Badania tego typu są w stanie zapewnić dane z odpowiednio licznej statystycznie grupy badawczej, ale niejednokrotnie poprzez swoją powierzchowność i brak kontroli nad rzeczywistym autorstwem otrzymywanych odpowiedzi nie są zwykle w stanie zapewnić odpowiedniej 12 Spotkania z prezesami były również wykorzystane do ewaluacji prototypu badawczego (system Strategos).

18 jakości badań w zakresie zarządzania strategicznego. Wywiady przeprowadzone bezpośrednio z prezesami umożliwiły wykonanie badań o odpowiedniej jakości. Każdy wywiad składał się z części strukturalizowanej, częściowo strukturalizowanej oraz opcjonalnie części otwartej (niestrukturalizowanej). Pytania zostały opracowane m.in. na podstawie wiedzy z wcześniej przeprowadzonych studiów przypadków, tak aby możliwie precyzyjnie zidentyfikować źródła decyzji strategicznych oraz rodzaj używanej analogii. Tak zebrany materiał badawczy został wykorzystany do wykonania analizy ilościowej i jakościowej. Przeprowadzanie wywiadu zawsze ogranicza element stronniczości (ang. bias) w badaniu, tj. deklaratywność, chęć pokazania się z dobrej strony, uzależnienie od reakcji pytającego itp. W rezultacie zawsze otrzymuje się wynik na pograniczu prawdy obiektywnej oraz deklaratywnej wypowiedzi badanej osoby. Trudno jest oczywiście zmierzyć wpływ tych zachowań na wiarygodność wyników końcowych. Niemniej kluczowa jest świadomość, że omawiana metoda badawcza wykorzystuje dane otrzymane nie z działań rzeczywistych, tylko deklarowanych, co istotnie osłabia wiarygodność wyprowadzanych wniosków. Korzystne w tym kontekście jest, że badanie to dotyczyło prezesów, którzy najczęściej są jednostkami o silnej osobowości i dużej niezależności w sądach, tak więc ich inklinacja jest relatywnie niska w stosunku do przeciętnych społeczności. Wymóg udziału w badaniu prezesa firmy zawęził badanie do ograniczonej grupy celowej. Przy takim podejściu, kluczowym zagadnieniem jest odpowiedni dobór badanych przedsiębiorstw (Ragin 1992). Dobór badanych decydentów do wywiadów zrealizowałem poprzez tzw. celowy dobór przypadków krytycznych (ang. critical case). Przypadki tego typu są najczęściej identyfikowane poprzez odpowiedź m.in. na pytanie (Patton 2002): Jeśli pewne zjawisko występuje dla tych przypadków, to czy również występuje dla pozostałych?. Przypadek krytyczny jest więc przypadkiem mającym kluczowe znaczenie w kontekście związku z ogólnym zjawiskiem, tj. zawiera informacje umożliwiające nieformalne wnioskowanie w następującej postaci: jeśli jest to prawdziwe dla tego przypadku, to stosuje się do pozostałych 13 (Flyvbjerg 2006). Na przykład, jeśli w badanym studium przypadku zarząd innowacyjnej firmy nowych technologii, złożony z absolwentów renomowanych szkół biznesu, ma problem ze zrozumieniem analiz wyrafinowanych modeli ekonometrycznych, to jest uzasadnione, że prezesi innych firm będę mieli nie mniejszą trudność. Przypadki krytyczne mogą być typu najbardziej prawdopodobny (ang. most likely) oraz najmniej prawdopodobny (ang. least likely). Krytyczny przypadek typu najbardziej prawdopodobny jest idealny do przeprowadzenia falsyfikacji danej teorii, czyli identyfikacji tzw. czarnego łabędzia 14. Takie podejście 13 Negatywna generalizacja dla przypadku krytycznego miałaby postać: jeśli to nie jest prawdziwe dla tego przypadku, to nie stosuje się również do pozostałych przypadków. 14 Wystarczy stwierdzenie istnienia jednego czarnego łabędzia, aby sfalsyfikować teorię mówiącą o tym, że wszystkie łabędzie są białe - przykład z książki Poppera (2002).

19 umożliwia relatywnie niski koszt badań ukierunkowanych na odrzucenie teorii. Natomiast badanie najmniej prawdopodobnych przypadków jest najbardziej wiarygodnym podejściem mającym na celu pozytywną weryfikację teorii 15. Oczywiste jest, że taki dobór grupy badawczej, zgodnie z zasadą przypadków krytycznych, nie uzasadnia wnioskowania statystycznego na całą populację, niemniej stanowi podstawę do wiarygodnych stwierdzeń o zachowaniach strategicznych prezesów w szerszym zakresie. Kluczowym zagadnieniem jest zasadność generalizacji z przypadków krytycznych. dobranych celowo, a nie losowo. W tym kontekście wnioskowanie statystyczne nie jest możliwe. Natomiast poprawny dobór przypadków krytycznych pozwala na dokonanie potencjalnie prawdziwych wnioskowań uogólniających rezultaty na obszerniejszy zbiór przypadków. Grupa badawcza poprzez swoją ponadprzeciętną charakterystykę (m.in. sytuacja finansowa badanych firm) w porównaniu z ogółem MŚP spełnia definicję przypadków krytycznych. Zatem wcześniej opisane zasady wyciągania wniosków badawczych, z użyciem przypadków krytycznych, są możliwe do zastosowania. Sprowadzają się one do następującej tezy metodologicznej: jeśli jakiś problem występuje w przypadkach krytycznych przedsiębiorstw, to wysoce uzasadnione jest domniemanie, że wystąpi też w pozostałych przedsiębiorstwach. Takie podejście umożliwia ograniczenie zakresu badania do przypadków krytycznych i dokonanie wysoce uprawdopodobnionych uogólnień na inne przedsiębiorstwa. Tego typu podejście przyjąłem, przy pełnej świadomości, że tak przeprowadzone badania nie są bezwzględnie poprawne od strony formalnej. Pozwoliło to jednak na przeprowadzanie badania w złożonym obszarze zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem. Zgodnie z tą dygresją metodologiczną wynik weryfikacji hipotezy badawczej o wpływie niepewności jest przedstawiony w artykule: Surma J. (2010). Niepewność i rola analogii w zarządzaniu strategicznym MŚP, Organizacja i Kierowanie, nr 4 (142), Wyniki otrzymane na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzają prawdziwość hipotezy, że wzrost niepewności w prowadzeniu działalności gospodarczej jest dodatnio skorelowany z uwzględnianiem w decyzjach strategicznych doświadczeń innych przedsiębiorstw poprzez odwołanie się do analogii. Uzyskana z analogii wiedza umożliwia zarządzającym subiektywną redukcję niepewności. Otrzymane wartości współczynnika korelacji oraz sposób estymacji niepewności pozwalają jedynie na wnioskowanie o 15 Dobrym przykładem najmniej prawdopodobnego przypadku może być badanie oligarchii w organizacjach studium przypadku dla organizacji o płaskiej/horyzontalnej strukturze i o silnie demokratycznej kulturze. Jeśli one są oligarchiczne, to jest wysoce prawdopodobne, że te pozostałe typy organizacji są również takie (Michels 1962). Należy podkreślić, że pozytywna weryfikacja teorii nie jest dowodem jej prawdziwości, zwiększa jedynie przekonanie, że badana teoria jest prawdziwa.

20 potwierdzeniu hipotezy w badanej grupie, natomiast nie jej dowodzie. Należy pamiętać, że badanie korelacyjne nie implikuje wniosków o zależnościach przyczynowo-skutkowych oraz nie wyklucza istnienia innych zmiennych niezależnych. Strategos system wspomagania decyzji strategicznych Moje dalsze prace badawcze były związane z pogłębieniem badań w zakresie wspierania decyzji strategicznych odwołując się do wspomnianej już teorii analogii w zarządzaniu strategicznym oraz teorii podejmowania decyzji na podstawie analizy przypadków (ang. case-based decisons) Itzhaka Gilboa i i Davida Schmeidler a (2001). W tym podejściu analiza przypadków jest próbą aproksymacji teorii użyteczności w celu możliwości analizy rzeczywistych problemów decyzyjnych. Teoria teorii podejmowania decyzji na podstawie analizy przypadków stała się dla mnie bazowym modelem budowanego prototypu badawczego dla zadania wspierania podejmowania decyzji strategicznych w MŚP (system Strategos). Cele związane z tak powstałym prototypem badawczym były następujące: 1. Zbudowanie narzędzia badawczego ilustrującego w trakcie badań proces odwoływania się do analogii w podejmowaniu decyzji strategicznych. 2. Wsparcie procesu podejmowania decyzji menedżerów MŚP systemem doradczym, które metodycznie wspomaga naturalny dla nich proces wnioskowania. 3. Wskazanie kierunku rozwoju informatycznych systemów doradczych dla problemów źle ustrukturalizowanych. W następującym artykule przedstawiłem zarys modelu teoretycznego i wynik ewaluacji prototypu systemu na ograniczonej do 33 prezesów grupie badawczej 16 : Surma, J. (2010). Case-Based Reasoning for Supporting Strategy Decision Making in Small and Medium Enterprises, in Successful Case-based Reasoning Applications, edited by L. Jain, S. Montani, Springer Verlag, Berlin, Użycie prototypu badawczego w trakcie badań pozwoliło na pogłębienie wiedzy o wykorzystaniu analogii przez kadrę zarządzającą. Ponadto dokonałem oceny użycia systemu Strategos w zakresie jego przydatności we wspomaganiu pracy zarządu w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów decyzyjnych. Podsumowanie wyników badań, związanych z jakościową oceną systemu Strategos, przedstawiłem w artykule: 16 Te wyniki i pokaz funkcjonowania systemu Strategos był przedmiotem specjalnej prezentacji podczas sesji poświęcona zastosowaniom CBR w ramach International Conference on Case-Based Reasoning, która odbyła się na Uniwersytecie Sesimbria w roku 2010.

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Dr Krzysztof Michalik Katedra Inżynierii Wiedzy Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Załącznik 3 Autoreferat na temat dorobku i osiągnięć w pracy naukowo-badawczej w języku

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. numer 3(4) lipiec 2010, Rok wyd. II

Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. numer 3(4) lipiec 2010, Rok wyd. II Kwartalnik Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej numer 3(4) lipiec 2010, Rok wyd. II ISSN: 2080-8461 Redaktor naczelna: Irena K. Hejduk Zastępca redaktor naczelnej: Wiesław M. Grudzewski

Bardziej szczegółowo

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA

W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA NOWE TRENDY W NAUKACH EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIU Monika Murawska ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE NIEMATERIALNYMI ZASOBAMI PRZEDSIĘBIORSTWA PRACA WYRÓŻNIONA W II EDYCJI KONKURSU NA NAJLEPSZE DYSERTACJE DOKTORSKIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego

ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT. Izabela Koładkiewicz. Centrum Studiów Zarządzania. Akademia Leona Koźmińskiego ZAŁĄCZNIK 2 AUTOREFERAT Izabela Koładkiewicz Centrum Studiów Zarządzania Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa, lipiec 2013 1 1. Imię i Nazwisko: Izabela Koładkiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE STRATEGICZNYCH DECYZJI ZARZĄDCZYCH Z WYKORZYSTANIEM BUSINESS INTELLIGENCE

WSPARCIE STRATEGICZNYCH DECYZJI ZARZĄDCZYCH Z WYKORZYSTANIEM BUSINESS INTELLIGENCE dr Jerzy Surma Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ul. Batorego 8, 02-591 Warszawa e-mail: jerzy.surma@sgh.waw.pl WSPARCIE STRATEGICZNYCH DECYZJI ZARZĄDCZYCH Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej

Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Studium przypadku jako metoda badawcza pracy doktorskiej Piotr Zaborek Niniejszy artykuł ma za zadanie przybliżyć czytelnikowi specyfikę wykorzystania studium przypadku jako metody przygotowania, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce

Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk. Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Komitet Inżynierii Produkcji Polska Akademia Nauk Stan i perspektywy badań naukowych w obszarze inżynierii produkcji w Polsce Warszawa 2010 Podstawa opracowania: Pozytywnie zaopiniowany wniosek Komitetu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1147 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT PIĘĆDZIESIĄTY DRUGI ŁÓDŹ 2013 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii w małych firmach

Tworzenie strategii w małych firmach Andrzej Żuk Tworzenie strategii w małych firmach Potrzeba posiadania strategii Strategia firmy określa, w jaki sposób realizowane są jej podstawowe cele. Każda organizacja gospodarcza, niezależnie od formy

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw Waldemar Walczak 13 Trudna sztuka bycia liderem recenzja Tomasz Dołęgowski

Bardziej szczegółowo

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras

Finansowanie komercjalizacji technologii. i przedsięwzięć innowacyjnych opartych na wiedzy. Paweł Głodek. Paweł Pietras Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM Redaktor naukowy Jerzy Gołuchowski

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości PLANOWANIE STRATEGICZNE W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Krupskiego Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Drabik prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz Redakcja : Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska copyright by: Tadeusz A. Grzeszczyk 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Publikacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 1 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ LUDOSŁAW DRELICHOWSKI PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Bydgoszcz 2004 2 PODSTAWY INŻYNIERII ZARZĄDZANIA WIEDZĄ 3 BIBLIOTEKA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora,

Od re dak cji. Aktualności. Szanowni Czytelnicy e-mentora, Od re dak cji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Na rozpoczęcie nowego roku akademickiego oddaję Państwu do lektury kolejny numer naszego dwumiesięcznika. Bieżące wydanie rozpoczyna prezentacja dobrych praktyk

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W

SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W Mgr inż. Olga Sobolewska SYSTEMY ZDALNEGO NAUCZANIA W PROCESIE DOSKONALENIA KADRY MENEDŻERSKIEJ ANALIZA UŻYTECZNOŚCI Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Specjalność: Organizacja i zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

2011 Metodyka identyfikacji

2011 Metodyka identyfikacji Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym

Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Mgr Tomasz Kozyra Determinanty funkcjonowania systemów analityki biznesowej w rozproszonym środowisku obliczeniowym Praca doktorska na kierunku Zarządzanie Praca

Bardziej szczegółowo

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych)

dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) dr Piotr Russel AUTOREFERAT (opis dorobku i osiągnięć naukowych) Warszawa, lipiec 2013 r. I. Prezentacja informacji ogólnych dotyczących habilitanta 1. Informacja o wykształceniu i zatrudnieniu W czerwcu

Bardziej szczegółowo

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska

Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska Recenzenci prof. dr hab. Magorzata Gableta prof. dr hab. Barbara Olszewska P Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego wkładu publicznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce

Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego Wydział Zarządzania i Informatyki Instytut Zarządzania Finansami Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa mgr Andrzej Węgrzyn Metody formułowania

Bardziej szczegółowo