Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 45/DI/PN/2011 Słownik pojęć... 3 Rozdział 1. Wstęp... 5 Rozdział 2. Sytuacja aktualna Istniejące systemy Posiadana platforma sprzętowa i narzędziowa Platforma fizyczna Platforma wirtualna... 7 Rozdział 3. Zakres przedmiotu zamówienia Architektura koncepcyjna Wymagania funkcjonalne wynikające z potrzeb uŝytkowników Wymagania ogólne oraz dotyczące administracji i bezpieczeństwa Wymagania dotyczące Raportów i analiz Skalowalność Rozdział 4. Realizacja przedmiotu zamówienia Identyfikacja potrzeb analitycznych i raportowych Projekt Platformy A-R Wymagania dotyczące istniejących Systemów źródłowych Specyfikacja testów akceptacyjnych Wykonanie Analitycznego Modelu Obszaru Implementacja oprogramowania, w tym Raportów i analiz Przeprowadzenie testów akceptacyjnych Dokumentacja administratora i uŝytkownika Platformy A-R Konfiguracja środowiska produkcyjnego Szkolenia Usługa asysty i rozwoju Rozdział 5. Wymagane produkty analityczne Definicja produktów i usług do wykonania Produkt 1. Analityczny Model Obszaru (AMO) (UML) Produkt 2. Modele danych aktualnych systemów źródłowych (model relacyjnej bazy danych, UML) w oparciu o zrzut aktualnej struktury RDB Produkt 3. Modele danych docelowych systemów źródłowych (UML, modele logiczne relacyjnych bazy danych) wraz z wyróŝnieniem zmian Produkt 4. Implementacja AMO (UML) w języku XML zrealizowana poprzez definicję struktury komunikatu w standardzie XML Schema (XSD) Produkt 5. Lista raportów (tytuł, zawartość) planowanych do wykonywania z danych zawartych w AMO Produkt 6. Propozycja agregatów (funkcji globalnych) danych AMO i ewentualnej ich hierarchii, które optymalizują wykonywanie raportów opisanych w Produkcie Produkt 7. Opisy wszystkich przypadków uŝycia dla systemów MPiPS realizujących AMO, zawierające diagramy przebiegu i diagramy czynności Prace do wykonania w ramach odbioru produktów analitycznych Wykonanie odwzorowania AMO na modele danych docelowych systemów źródłowych Weryfikacja istnienia funkcji odwzorowującej modele danych docelowych systemów źródłowych na AMO z 36

2 Propozycja implementacji modelu AMO (UML) w relacyjnej bazie danych z maksymalnym zachowaniem nomenklatury zastosowanej w AMO Analiza porównawcza struktur danych komunikatów (XSD) zasilających systemy źródłowe z definicją AMO w XML Schema ( XSD) Zdefiniowanie skryptów XSLT transformujących strukturę danych AMO (XSD) do struktury komunikatów (XSD) słuŝących aktualnie do zasilania systemów źródłowych Dodatkowe wymagania w zakresie produktów analitycznych Sposób realizacji Repozytorium modeli z 36

3 Słownik pojęć Analityczny Model Obszaru (Model AMO) Centralna Baza Beneficjentów (w skrócie CBB) Dokumentacja Licencje klasy Enterprise Metadane Moderator Model informacyjny Obszaru Zabezpieczenia Społecznego będący realizacją ontologii danych występujących w dziedzinowych i źródłowych bazach danych obszaru, który zostanie opracowany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (wykorzystujący zintegrowane repozytorium metadanych do dostępu do danych z baz źródłowych). Rejestr centralny beneficjentów z podobszarów Obszaru Zabezpieczenia Społecznego realizujący funkcjonalność wyznaczania wspólnej toŝsamości dla beneficjentów zarejestrowanych w systemach dziedzinowych. Produkt będący wynikiem innego zamówienia. Dokumentacja utworzona przez wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Licencje, które nie mogą być ograniczone czasowo. Definicje i opisy danych dostępnych z baz źródłowych specyfikujących: znaczenie, pochodzenie i wykorzystywanie gromadzonych danych (m.in.: źródła danych, ich typy, reguły biznesowe, nazewnictwo, sposób prezentacji), ich strukturę oraz sposób ich przetwarzania (opis transformacji danych to znaczy mapowania danych źródłowych do struktur docelowych, algorytmów konwersji danych). Metadane muszą być przechowywane w repozytorium metadanych. Odrębne specjalne uprawnienie do akceptacji udostępnienia raportu lub analizy zarówno w ramach obszaru korporacyjnego, jak i upublicznienia w ramach obszaru publicznego, nadawane osobno przez administratora analitykowi merytorycznemu (obu poziomów). Obszar korporacyjny Zakres widzialności raportu lub analizy, obejmujący wszystkie udostępnione zasoby (w wyniku akceptacji moderatora), których autorami są analitycy merytoryczni (obu poziomów). Obszar prywatny Zakres widzialności raportu lub analizy, ograniczony tylko do własnych zasobów, których autorem jest analityk merytoryczny (obu poziomów). Obszar publiczny Zakres widzialności raportu lub analizy, obejmujący wszystkie upublicznione zasoby (w wyniku akceptacji moderatora), których autorami są analitycy merytoryczni (obu poziomów). Obszar Zabezpieczenia Społecznego Oprogramowanie narzędziowe Oprogramowanie produkcyjne Obszar obejmujący m.in. pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz obszar pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych. Gotowe oprogramowanie (wraz z licencjami), które zostanie wykorzystane do zbudowania Platformy Analityczno-Raportowej i jest jej składową. Podlegający przekazaniu Zamawiającemu, produkt realizacji przedmiotu zamówienia, zestaw nowopowstałych aplikacji i komponentów zaimplementowanych przez wykonawcę oraz zainstalowane i skonfigurowane Oprogramowanie narzędziowe. System klasy Business Intelligence (zwany dalej BI) oraz inne oprogramowanie niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. 3 z 36

4 Platforma Analityczno- Raportowa Zamiennie moŝe być uŝywane określenie Platforma A-R Raport ad-hoc Raporty i analizy Zintegrowany przez wykonawcę zestaw Oprogramowania produkcyjnego (system klasy BI) słuŝący do analizy danych biznesowych, wraz ze stanowiącymi jego integralną całość, powstałymi w ramach jego wytworzenia, produktami analitycznymi, słuŝącymi do jego udokumentowania, utrzymania i rozwoju. Jest to zestaw narzędzi (programów, interfejsów) zintegrowanych ze sobą w jeden spójny system, pozwalający uŝytkownikom na: pozyskiwanie danych z wielu róŝnych źródeł, w róŝnych formatach, przekształcanie ich do postaci odpowiedniej do prowadzenia analiz i raportowania, projektowanie analiz i raportów, publikowanie i dystrybucję wyników ich pracy, centralne zarządzanie elementami Platformy A-R za pomocą jednego narzędzia administracyjnego, utrzymanie i rozwój wytworzonego analitycznego modelu obszaru, utrzymanie i rozwój wytworzonych produktów i metadanych. Platforma Analityczno-Raportowa razem z systemami źródłowymi tworzy rozproszoną hurtownię danych Obszaru Zabezpieczenia Społecznego. Raport wykonywany na Ŝądanie, on-line, będący zapytaniem, które operuje na logicznym modelu danych (Modelu AMO), z moŝliwością indywidualnego zestawiania pól, które mają się w nim pojawić, i zadania warunków dla prezentacji tych pól. Zidentyfikowane i zaimplementowane potrzeby raportowe i analityczne Zamawiającego. Poprzez raport rozumie się sposób wyliczania i prezentowania wybranych danych. Prezentacja ma określony układ oraz formę graficzną, zgodnie z zadanymi warunkami prezentacji. Raport moŝe posiadać jeden lub więcej parametrów lub filtrów. Poprzez analizę rozumie się raport, który umoŝliwia zmianę wyglądu np. przeniesienie informacji prezentowanych w wierszach do kolumn. Ponadto musi mieć moŝliwość dodawania własnych wielkości wyliczanych na podstawie prezentowanych danych oraz budować na podstawie prezentowanych danych wykresy. Repozytorium W systemie informatycznym, miejsce uporządkowanego przechowywania elementów zbioru przeznaczonych do udostępniania. Repozytorium danych analitycznych Repozytorium definicji raportów i analiz Repozytorium metadanych Miejsce integrowania danych pozyskanych z baz źródłowych, przechowywanych w celu ich dalszej obróbki lub udostępniania. Miejsce przechowywanych definicji raportów i analiz w celu ich dalszej obróbki, wykonywania lub publikacji. Miejsce przechowywania metadanych i mechanizmy zarządzania nimi. Obejmuje definicje (opis) wybranych elementów platformy, w tym: źródła danych, procedury analityczne, procedury raportowania, konta uŝytkowników. Miejsce, w którym znajduje się cała informacja o wszystkich składnikach platformy, zapewniając: integrację narzędzi składających się na Platformę Analityczno- Raportową, centralne zarządzanie Platformą A-R, 4 z 36

5 Repozytorium raportów gotowych Serwer OLAP System dziedzinowy System źródłowy Źródłowe bazy danych DDL ETL RDB współdzielenie wyników prac pomiędzy uŝytkownikami. Miejsce przechowywanych wyeksportowanych danych raportów gotowych w celu ich wizualizacji na potrzeby uŝytkowników raportów. Serwer danych wielowymiarowych, obejmujący repozytorium tych danych, zapewniający przetwarzanie kostek danych i obsługujący dedykowany do tego rodzaju zapytań język (np. MDX). System wspierający realizację bieŝących zadań jednostek Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i zasilający danymi systemy źródłowe. Istniejący system, który stanowi źródło danych dla Platformy Analityczno-Raportowej. Bazy danych Systemów źródłowych obecnie uŝywanych w Obszarze Zabezpieczenia Społecznego (opisanych w rozdziale 2.1). Akronim angielski od Data Definition Language język do definiowania struktur w relacyjnej bazie danych. Akronim angielski od Extract, Transform and Load oznaczający proces pozyskania danych, przekształcania pozyskanych danych, ładowania danych do baz docelowych. Akronim angielski od Relational Database Relacyjna Baza Danych SZRBD Akronim od System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych odpowiednik ang. Relational Database Management System (RDBMS). UML Akronim angielski od Unified Modeling Language oznaczający język modelowania. W3C Akronim angielski od World Wide Web Consortium organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów. XML Akronim angielski od Extensible Markup Language uniwersalny język formalny przeznaczony do reprezentowania w sposób hierarchiczny danych róŝnych typów. XSD Akronim angielski od XML Schema Definition opracowany przez W3C standard słuŝący do definiowania struktury dokumentu XML. XSLT Akronim angielski od Extensible Stylesheet Language Transformations oparty na XML język opisujący przekształcenia dokumentów XML. Rozdział 1. Wstęp W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia powstanie Platforma A-R, która będzie głównym źródłem wiedzy analitycznej i statystycznej na temat Obszaru Zabezpieczenia Społecznego, w szczególności będzie dostarczać departamentom merytorycznym MPiPS informacji potrzebnych do oceny skuteczności podejmowanych decyzji i kreowania nowych form pomocy. Dodatkowo Platforma A-R musi mieć moŝliwość udostępniania zgromadzonych informacji uprawnionym podmiotom, np. GUS, uczelniom wyŝszym, instytucjom badawczym. Platforma A-R powinna zaspokoić opisane w tym dokumencie i zidentyfikowane w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia potrzeby informacyjne Zamawiającego oraz innych podmiotów korzystających z danych Obszaru Zabezpieczenia Społecznego. Platforma A-R zostanie zbudowana z wykorzystaniem istniejących Systemów źródłowych opisanych w rozdziale 2.1. Zakłada się, Ŝe w ramach realizacji przedmiotu zamówienia istniejące systemy źródłowe nie będą modyfikowane, a co najwyŝej ich docelowy kształt 5 z 36

6 zostanie zdefiniowany przez wykonawcę w formie specyfikacji wymagań zmian potrzebnych do wykonania. Rozdział 2. Sytuacja aktualna 2.1. Istniejące systemy PoniŜszy rysunek przedstawia systemy funkcjonujące w Obszarze Zabezpieczenia Społecznego. Źródłem danych dla Platformy A-R są Systemy źródłowe. Systemy dziedzinowe wspierają realizację bieŝących zadań jednostek Obszaru Zabezpieczenia Społecznego i zasilają danymi Systemy źródłowe. System źródłowy SAC (Statystyczna Aplikacja Centralna) dotyczy Pomocy Społecznej (PS) i gromadzi wybrane dane z Systemów dziedzinowych wspierających realizację zadań własnych i zleconych jednostek administracji rządowej i samorządowej. System zlokalizowany jest w MPiPS. W centralnej bazie danych gromadzone są informacje pochodzące ze sprawozdań oraz z przesyłu danych jednostkowych, tzw. zbiorów centralnych. System źródłowy Quickstat dotyczy Świadczeń Rodzinnych (SR). Jest zlokalizowany w MPiPS i gromadzi dane jednostkowe w postaci zbioru centralnego, a takŝe dane z wymaganych sprawozdań rzeczowo-finansowych z Systemów dziedzinowych. System źródłowy sfundusz obsługuje zadania związane ze świadczeniami z Funduszu Alimentacyjnego (FA). System jest zlokalizowany w MPiPS i gromadzi dane ze sprawozdań rzeczowo-finansowych z Systemów dziedzinowych. Obecnie trwają prace zmierzające do pozyskiwania danych jednostkowych w postaci zbioru centralnego. System źródłowy EKSMOoN (Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności) (N) słuŝy do bieŝącej analizy danych przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, wspomagania rejestracji, ewidencji i kontroli wniosków oraz orzeczeń w sprawie niepełnosprawności. Zlokalizowany obecnie poza MPiPS. Wszystkie Systemy źródłowe zlokalizowane w MPiPS wykonane są w architekturze trójwarstwowej z wykorzystaniem bazy danych Oracle 11g Standard Edition. Do dodatkowych analiz jest stosowane narzędzie Oracle Business Intelligence Standard Edition One (licencje dla 50 uŝytkowników). System źródłowy EKSMOoN wykorzystuje silnik bazodanowy IBM DB2 8.2 Express Edition. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla Systemów źródłowych i Systemów dziedzinowych Obszaru Zabezpieczenia Społecznego znajdują się na stronie w zakładkach: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. Skrótowe wersje opisów Systemów źródłowych, aktualne na dzień roku, zawiera Studium wykonalności projektu - Platforma komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego, które stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 6 z 36

7 Dokumentacja Systemów źródłowych, zawierająca podręcznik uŝytkowania oraz opis struktury danych, będzie udostępniana na wniosek wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, po podpisaniu przez niego oświadczenia o zachowaniu poufności oraz oświadczeniu, Ŝe dokumentacja zostanie wykorzystana wyłącznie w celu przygotowania oferty w tym postępowaniu, a w razie wyboru jego oferty jako oferty najkorzystniejszej, wyłącznie do realizacji zamówienia Posiadana platforma sprzętowa i narzędziowa Zamawiający posiada i udostępni do realizacji przedmiotu zamówienia opisane poniŝej środowiska: fizyczne oraz wirtualne Platforma fizyczna Serwer-1 1) system operacyjny Windows Server 2008 Enterprise Edition; 2) procesor INTEL 2 rdzenie; 3) 32 GB pamięci RAM; 4) baza danych Oracle 11g Enterprise Edition z opcjami: Oracle Advanced Security i Oracle Partitioning; 5) 6 x 300GB HDD SAS. Serwer-2 1) system operacyjny Windows Server 2003; 2) procesor INTEL 4 rdzenie; 3) 16 GB pamięci RAM; 4) 2 x 464GB HDD SATA. Stacje klienckie 1) system operacyjny Microsoft Windows XP Professional; 2) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7.0 (lub wyŝszej) lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 (lub wyŝszej). PowyŜsza specyfikacja wyznacza minimalne wymagania sprzętowe i oprogramowanie systemowe, na którym musi być moŝliwe zainstalowanie i eksploatacja Platformy A-R powstałej w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie definiuje wymagań dotyczących wydajności Platformy A-R zainstalowanej na tym środowisku Platforma wirtualna Serwery typu I (3 szt.) Serwery typu II (2 szt.) Serwery typu III (12 szt.) 1) system operacyjny Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition; 2) 4 procesory INTEL po 8 rdzeni; 3) 64GB pamięci RAM; 4) wspólna pamięć masowa o pojemności 40TB (macierz); 5) oprogramowanie wirtualizacyjne Vmware vsphere 4 Enterprise Plus. 1) system operacyjny Windows Server 2003 R2 Standard; 2) 2 procesory INTEL po 2 rdzenie; 3) 4 GB pamięci RAM; 4) 2x HDD 73,4GB SFF Hot-Swap 10k SAS oraz wspólna pamięć masowa o pojemności 40TB (macierz); 5) oprogramowanie wirtualizacyjne Vmware vsphere 4 Enterprise. 1) system operacyjny Windows Server 2003 R2 Standard; 2) 2 procesory INTEL 1-rdzeniowe; 3) 4 GB pamięci RAM; 4) 2x HDD 73,4GB SFF Non Hot-Swap U320 10k SAS oraz wspólna pamięć masowa o pojemności 40TB (macierz); 5) oprogramowanie wirtualizacyjne Vmware vsphere 4 Enterprise. 7 z 36

8 Opisane powyŝej środowisko przedstawia posiadaną przez Zamawiającego platformę wirtualną, na której musi istnieć moŝliwość zainstalowania Platformy A-R, przy wykorzystaniu 20% zasobów powyŝszego środowiska. Rozdział 3. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje analizę, zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie Platformy Analityczno-Raportowej dla Obszaru Zabezpieczenia Społecznego, w tym dostarczenie potrzebnego zestawu Oprogramowania narzędziowego wraz z licencjami, zawierającego m.in.: licencje Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition Plus 11g (NUP 1 ), w liczbie wynikającej z oszacowań podanych w tabeli w rozdziale 3.2 (w celu migracji posiadanych licencji Oracle BI SE1), licencje Oracle Data Integrator and Application Adapter for Data Integration 11g (CPU 2 ), lub równowaŝne (opis równowaŝności zawiera przypis końcowy), wraz z usługą asysty technicznej w okresie jednego roku, od daty dokonania odbioru Oprogramowania narzędziowego, umoŝliwiającą jego aktualizację do najnowszej wersji Architektura koncepcyjna Oferowane rozwiązanie nie moŝe być sprzeczne z architekturą przedstawioną na poniŝszym rysunku: 1 Za NUP Zamawiający uzna taki model licencjonowania, gdzie jedna licencja jest wymagana dla kaŝdego nazwanego uŝytkownika produktu. 2 Na procesor INTEL 2 rdzenie. 8 z 36

9 Określenia uŝyte na rysunku zostały zdefiniowane w słowniku pojęć. Strzałki na rysunku oznaczają przepływy danych. Rysunek przedstawia w sposób poglądowy koncepcję Zamawiającego w zakresie struktury architektury, która w wyniku wykonanych prac projektowych moŝe ulec pewnym zmianom, o czym mowa w rozdziale 1. Koncepcja zakłada zdefiniowanie i zaimplementowanie jednego, wspólnego Analitycznego Modelu Obszaru (AMO), który ujednolici zakres informacyjny oraz zestandaryzuje pojęcia biznesowe funkcjonujące w Obszarze Zabezpieczenia Społecznego. Musi on jednak zawierać w sobie podmodele dla wyróŝnionych obecnie podobszarów Obszaru Zabezpieczenia Społecznego toŝsame z obecnie stosowaną w nich terminologią. Model AMO będzie pośredniczył w komunikacji Platformy analitycznej ze Źródłowymi bazami danych w sposób zdefiniowany i zrealizowany przez wykonawcę, udostępniając system pojęć, na bazie którego będą wykonywane Raporty i analizy. Dodatkowym, ale bardzo istotnym źródłem informacji dla AMO będzie - realizowana w ramach innego zamówienia - Centralna Baza Beneficjentów (CBB) dla Obszaru Zabezpieczenia Społecznego. Rejestr ten będzie dla AMO źródłem scalonych toŝsamości beneficjentów rejestrowanych w róŝny sposób w poszczególnych aplikacjach dziedzinowych obszaru. Docelowo pozwoli to na prowadzenie przekrojowych analiz w ramach całej zintegrowanej, dzięki tej informacji, populacji beneficjentów. Model AMO musi być kompletny. Zamawiający dopuszcza, Ŝe model ten moŝe wykraczać poza dane udostępniane obecnie przez istniejące Systemy źródłowe. W takim przypadku wykonawca opracuje specyfikację wymagań, tzn. zmian koniecznych do wprowadzenia w istniejących Systemach źródłowych w celu zapewnienia pełnej zgodności z Platformą A-R. Implementacja Modelu AMO będzie uŝywana przez Platformę A-R na potrzeby raportów i analiz. Dane udostępniane do raportów i analiz mogą być takŝe pobierane w postaci raportów ad-hoc ze źródłowych baz danych za pośrednictwem Modelu AMO. Z kolei, niektóre z kategorii raportów i analiz mogą być zasilane danymi przechowywanymi w repozytorium danych analitycznych Platformy A-R. Opisana koncepcja zakłada, Ŝe w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest wymagany Serwer OLAP. Platforma A-R musi być jednak do niego skalowalna, co oznacza, Ŝe wraz ze wzrostem potrzeb analitycznych musi istnieć moŝliwość późniejszego zastosowania Serwera OLAP. Przedstawiona koncepcja oznacza, Ŝe wykonawca: 1) wykona AMO oraz pozostałe produkty analityczne; 2) wykona projekt Platformy A-R; 3) dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje Platformę A-R, w tym m.in.: a) dostarczy, zainstaluje i skonfiguruje oprogramowanie narzędziowe niezbędne do działania Platformy A-R, w tym narzędzie ETL (do mapowania danych) oraz narzędzie do zaawansowanych analiz; b) zaimplementuje, zainstaluje i skonfiguruje Oprogramowanie produkcyjne składające się na Platformę A-R, w tym zdefiniuje i wykona raporty i analizy zgodnie z projektem Platformy A-R. c) dostarczy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: dokumentację techniczną, administratora, instrukcję uŝytkownika. Elementy oprogramowania składające się na Platformę A-R muszą z sobą współpracować w sposób zapewniający ergonomię uŝytkowania oraz bezpieczeństwo danych. 9 z 36

10 3.2. Wymagania funkcjonalne wynikające z potrzeb uŝytkowników Z Platformy A-R korzystać będą niŝej wymienione grupy uŝytkowników. Kolumna Liczba określa minimalną liczbę uŝytkowników. Dostarczone licencje na Oprogramowanie narzędziowe oraz Platformę A-R muszą być udzielone na czas nieograniczony. Wykonawca jest obowiązany dostarczyć wszystkie licencje Oprogramowania narzędziowego niezbędne do prawidłowego działania Platformy A-R, z wyjątkiem licencji wymienionych w tabeli z rozdziału Posiadana platforma sprzętowa i narzędziowa, udostępnianych przez Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Rola Opis Minimalna Administrator Osoby pełniące tę rolę będą odpowiedzialne za: 1) zarządzanie uŝytkownikami, rolami i uprawnieniami; 2) zarządzanie Modelem AMO wprowadzanie zmian, zapewnienie mapowania modelu na dane źródłowe, w tym zarządzanie repozytorium metadanych; 3) zarządzanie Platformą A-R, w tym repozytorium raportów i analiz oraz repozytorium danych analitycznych; 4) zarządzanie konfiguracją oraz utrzymaniem ciągłości pracy Platformy A-R; 5) zarządzanie komponentami Platformy A-R. Analityk merytoryczny, poziom zaawansowany Analityk merytoryczny UŜytkownik raportów Osoby pełniące tę rolę będą odpowiedzialne za: 1) tworzenie analiz oraz budowę raportów na dowolnych (w ramach uprawnień) danych dostępnych na Platformie A-R, w tym przetwarzanie danych z moŝliwością łączenia tabel, wyliczania agregatów i nowych wartości, stosowania instrukcji warunkowych, pętli, a takŝe wykorzystania analiz statystycznych; 2) dystrybucję raportów udostępnianie innym uŝytkownikom Platformy A-R wyników swojej pracy w formie raportów i zestawień; 3) zarządzanie repozytorium raportów. Osoby pełniące tę rolę będą odpowiedzialne za pełnienie tych samych zadań co Analityk merytoryczny poziomu zaawansowanego, przy czym dostęp do niektórych funkcji i danych, w tym zarządzanie repozytorium raportów oraz dystrybucja raportów, będzie ograniczony. Osoby korzystające za pośrednictwem przeglądarki WWW z przygotowanych wcześniej raportów, posiadające moŝliwość przeglądania opublikowanych raportów i analiz Funkcjonalność związana z publikacją i udostępnianiem gotowych raportów i analiz w publicznej sieci teleinformatycznej nie wchodzi w zakres przedmiotu tego zamówienia. liczba licencji nieograniczona 3.3. Wymagania ogólne oraz dotyczące administracji i bezpieczeństwa Wymagania wymienione w niniejszym rozdziale są obligatoryjne i muszą być spełnione przez zrealizowany przedmiot zamówienia. Wymagania zostały podzielone na następujące kategorie: 1) WO - wymagania ogólne, 2) WB - wymagania dotyczące administracji i bezpieczeństwa. 10 z 36

11 PoniŜsze wymagania są obligatoryjne i muszą być spełnione w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia. ID Wymaganie ogólne WO.1 Platforma A-R musi być zrealizowana w architekturze co najmniej trójwarstwowej. WO.2 Platforma A-R musi pracować w środowisku serwerowym wskazanym w rozdziale i WO.3 Warstwa kliencka Platformy A-R uŝytkowana przez analityków merytorycznych (obu poziomów) musi działać na stacjach wskazanych w rozdziale WO.4 Platforma A-R musi wykorzystywać, jako podstawowe Repozytorium danych analitycznych, posiadaną przez Zamawiającego bazę danych Oracle 11g Enterprise Edition z opcjami Oracle Advanced Security oraz Oracle Partitioning. WO.5 W ramach realizacji Platformy A-R musi zostać wypracowany, a następnie być wykorzystywany, jednolity i zestandaryzowany zakres pojęć biznesowych funkcjonujących w Obszarze Zabezpieczenia Społecznego Model AMO wspólny dla wszystkich elementów Platformy A-R. WO.6 Platforma A-R musi umoŝliwiać wykonywanie zmian w implementacji Modelu AMO za pomocą dostarczonego Oprogramowania narzędziowego oraz rejestrację i śledzenie kolejnych jego wersji. WO.7 Platforma A-R musi umoŝliwiać wykonywanie zmian w mapowaniu implementacji Modelu AMO na dane Systemów źródłowych za pomocą dostarczonego Oprogramowania narzędziowego (poprzez mapowanie określa się opis transformacji z danych źródłowych do struktur docelowych Platformy A-R). Dodatkowo musi być moŝliwa rejestracja i śledzenie wersji historycznych mapowania. WO.8 Platforma A-R zapewni uŝytkownikom moŝliwość korzystania z graficznego interfejsu w obszarach: 1) zarządzania Platformą A-R narzędzie do administrowania Platformą A-R; 2) analizy danych narzędzia do budowy i uruchamiania procesów analitycznych; 3) dystrybucji wyników narzędzia do budowy i prezentacji raportów. WO.9 Sposób licencjonowania dostarczonego Oprogramowania narzędziowego musi umoŝliwiać przenaszalność oprogramowania na środowisko wirtualne, w szczególności nie moŝe ograniczać rozbudowy środowiska serwerowego poprzez zmianę środowiska serwerowego na bardziej wydajne w zakresie zmian dotyczących: wolumenu przetwarzanych/przechowywanych danych, liczby interfejsów. WO.10 Platforma A-R musi umoŝliwiać wygodne i efektywne tworzenie raportów przez analityków obu poziomów bez konieczności znajomości języka SQL, Ŝadnego języka programowania oraz bez znajomości struktury tabel i relacji między tabelami w bazach źródłowych. UŜytkownik musi mieć moŝliwość posługiwania się wyłącznie pojęciami i elementami implementacji Modelu AMO oraz nie musi znać lokalizacji danych, na których pracuje. WO.11 Platforma A-R musi: 1) mieć moŝliwość integrowania danych z róŝnych systemów hurtowni danych, hurtowni tematycznych, systemów transakcyjnych, gromadzonych danych operacyjnych; 2) zapewniać dostęp do róŝnych typów źródeł danych takich jak: XML, Web Services, procedury składowane, pliki płaskie, bazy relacyjne, bazy wielowymiarowe; 3) umoŝliwiać łączenie danych wskazanych powyŝej na jednym raporcie lub w ramach jednej analizy wykorzystując mechanizm zawarty w wymaganiu WO.10. WO.12 Platforma A-R musi umoŝliwiać prezentację wyników w postaci tabel, wykresów i 11 z 36

12 wskaźników. Musi być moŝliwość umieszczania wielu takich elementów na jednym raporcie. WO.13 Platforma A-R musi umoŝliwiać umieszczanie dodatkowych elementów na raportach, w tym definiowanie stopki/nagłówka raportu oraz wstawianie elementów tekstowych (opisy) i graficznych (np. znak firmowy, symbol departamentu). WO.14 Platforma A-R musi zapewniać integrację z pakietem MS Office w szczególności z programem MS Excel i MS Power Point (programy wykorzystywane w codziennej pracy przez Zamawiającego w wersjach minimum 2003 i 2007) w taki sposób aby elementy analiz mogły być wykorzystane do dalszej obróbki w tych programach. Nie wystarczająca jest funkcja eksportu danych do powyŝszych programów np. MS Excel. Platforma A-R musi umoŝliwiać wstawienie analizy (np. tabeli), jako komponentu do raportu lub analizy i umoŝliwić odświeŝenie danych za pomocą mechanizmów zdefiniowanych w narzędziu analitycznym. WO.15 Platforma A-R musi umoŝliwiać tworzenie raportów o dokładnie określonym układzie, niezaleŝnym od formy publikacji (np. drukarka, ekran komputera). Dodatkowo Platforma A-R musi umoŝliwiać swobodne formatowanie danych prezentowanych na raportach w zakresie: 1) prezentacji danych w postaci tabel, tabel poziomych (etykiety w wierszach, dane w kolejnych kolumnach), tabel przestawnych oraz na wykresach; 2) prezentacji danych na mapach kraju do poziomu gminy włącznie funkcjonalność ta dotyczy zarówno prezentacji punktów na mapie jak i kolorowania obszarów mapy, kroju czcionek, ich kolorów i kolorów tła (za dostarczenie odpowiednich map kraju do poziomu gminy włącznie odpowiada wykonawca); 3) określania rozmiarów wykresów, legendy oraz kolorów serii prezentowanych na wykresach; 4) definiowania formatowania warunkowego, które wyróŝni elementy pasujące do zdefiniowanego przez uŝytkownika wzoru (np. wyróŝnienie kolorem wartości powyŝej/poniŝej zadanej). Platforma A-R musi równieŝ umoŝliwiać opracowanie standardowego stylu (template), który raz stworzony moŝe być dziedziczony przez wszystkie raporty. WO.16 Platforma A-R musi umoŝliwiać operowanie na danych detalicznych i zagregowanych. WO.17 Platforma A-R musi umoŝliwiać prezentowanie na jednym raporcie danych pochodzących z kilku róŝnych zapytań. Musi istnieć moŝliwość zbudowania zapytań oraz zapytań złoŝonych z kilku zapytań połączonych znakiem sumy, części wspólnej czy róŝnicy. WO.18 Platforma A-R musi udostępniać moŝliwość prowadzenia analiz danych uŝytkownikom raportów w zakresie: 1) sortowania danych na raportach według jednego lub kilku atrybutów; 2) filtrowania danych na podstawie warunków predefiniowanych lub określanych ad-hoc; 3) tworzenia rankingów i prezentacji wybranej liczby najlepszych/najgorszych wyników; 4) drąŝenia danych poprzez zagłębianie się w głąb lub w górę hierarchii (np. poziom administracyjny > jednostka > komórka), lub zmianę wymiaru drąŝenia (np. lokalizacja > okres > rodzaj jednostki); 5) tworzenia róŝnych przekrojów prezentowanych danych poprzez zestawianie swobodnie dobieranych wymiarów; 6) tworzenia podsumowań z uŝyciem funkcji sumowania, zliczania, minimum, maksimum i średniej; 7) dodawania i prezentacji elementów wyliczanych, które będą zdefiniowane przez 12 z 36

13 podanie listy lub przy uŝyciu algorytmu. WO.19 Platforma A-R musi zapewnić moŝliwość łatwego i skutecznego wyszukiwania dokumentów (raportów i analiz) za pomocą słów kluczowych oraz wyszukiwania po zawartości (wyszukiwanie pełnotekstowe). Raporty i analizy muszą być zorganizowane w postaci wspólnego repozytorium. WO.20 Platforma A-R musi pozwalać na prezentację wyników Raportów i analiz na pulpitach menedŝerskich. UŜytkownik musi mieć moŝliwość konfiguracji pulpitu menedŝerskiego poprzez określanie zestawu raportów i analiz udostępniany za pomocą przeglądarki internetowej z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego na jednej lub kilku stronach powiązanych ze sobą. Raporty i analizy przedstawione na pojedynczej stronie pulpitu menedŝerskiego są ze sobą powiązane, a wyświetlana informacja zaleŝy od parametrów i filtrów globalnych określonych dla całego pulpitu menedŝerskiego jak i pojedynczej strony. Budowa prostego pulpitu menedŝerskiego nie moŝe wymagać programowania, a tylko ograniczać się do wyboru raportów, analiz, wskaźników, innych obiektów z odpowiedniego repozytorium analitycznego. WO.21 Platforma A-R musi umoŝliwiać publikowanie gotowych (wykonanych) raportów w sposób, który zapewni dostęp do nich za pośrednictwem przeglądarki WWW, bez moŝliwości zmiany raportu i bez konieczności logowania się. WO.22 Platforma A-R musi umoŝliwiać wykonanie i publikację raportu na Ŝądanie oraz w czasie zadanym przez harmonogram. WO.23 Platforma A-R musi umoŝliwiać eksport wszelkich wykorzystywanych przez dowolnych uŝytkowników (poza uŝytkownikami raportów publiczna sieć teleinformatyczna) raportów do otwartego formatu, który pozwala na odczyt wyeksportowanych danych w arkuszu kalkulacyjnym. WO.24 Platforma A-R musi posiadać gotowe adaptery do silników bazodanowych, przynajmniej Oracle i DB2. WO.25 Platforma A-R musi umoŝliwiać drukowanie Raportów i analiz. ID Wymaganie dotyczące administracji i bezpieczeństwa WB.1 Platforma A-R musi zapewnić, aby dostęp do danych, Raportów i analiz oraz praca w niej były moŝliwe jedynie przez zalogowanych uŝytkowników w zakresie nadanych im uprawnień. Wymaganie nie dotyczy dostępu za pośrednictwem przeglądarki WWW dla UŜytkowników raportów. WB.2 Platforma A-R musi zapewnić jedno miejsce przechowywania informacji o uŝytkownikach i ich uprawnieniach w ramach całego systemu. UŜytkownik musi mieć moŝliwość posługiwania się jednym identyfikatorem i hasłem w ramach oprogramowania produkcyjnego. WB.3 Platforma A-R musi zapewnić moŝliwość integracji z systemem Active Directory, aby umoŝliwić wykorzystanie uŝywanych juŝ w organizacji Zamawiającego identyfikatorów i grup uŝytkowników. WB.4 Platforma A-R zapewni centralny mechanizm zarządzania, który zagwarantuje, Ŝe raz zdefiniowany obiekt (w szczególności uŝytkownik, parametr połączenia do danych, uprawnienie, raport itp.) będzie mógł być wykorzystany we wszystkich innych miejscach Platformy A-R, w których będzie potrzebny. 13 z 36

14 WB.5 WB.6 WB.7 Platforma A-R zapewni graficzny interfejs aplikacji Administratora, interfejs pozwoli ustawić parametry Platformy A-R, w tym uprawnienia uŝytkowników, bez potrzeby programowania. Platforma A-R musi umoŝliwiać definiowanie i określanie uprawnień i ról na poziomie grup lub pojedynczych uŝytkowników. Platforma A-R musi umoŝliwiać zdefiniowanie zasad dostępu do danych (z moŝliwością kontroli dostępu do funkcji aplikacji, dokumentów, poszczególnych rekordów np. dostęp do danych z określonej gminy) Wymagania dotyczące Raportów i analiz W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną wykonane raporty kaŝdej kategorii i w liczbie wskazanej w poniŝszej tabeli. W czasie realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne Raporty i analizy zostaną doprecyzowane na poziomie prac projektowych, w ramach uzgodnień ze wskazanymi przez Zamawiającego osobami. Kategoria Opis kategorii oraz jego przykład Liczba raportów Analiza częstościowa Analiza występowania wartości w zbiorze danych, w ujęciu bezwzględnym i względnym. Przykłady: 1) liczba rodzin pobierających świadczenia z pomocy społecznej przy określonym poziomie dochodów; 2) liczba osób pobierających poszczególne świadczenia według wieku, miejsca zamieszkania, źródeł dochodu, składu (wielkości) rodziny. Analiza korelacji Badanie siły i kierunku związku występującego pomiędzy dwoma lub więcej zmiennymi. Wykresy rozrzutu, wyznaczanie siły współzaleŝności za pomocą mierników, zastosowanie metod regresji. Przykłady: 1) ustalenie cechy, która decyduje o trafieniu do pomocy społecznej; 2) wpływ zamoŝności gminy na wysokość świadczeń. Analiza skupień Analizy grupowania elementów ze względu na podobieństwo np. dla uzyskania jednorodnych zbiorów danych lub ograniczenia liczby badanych elementów do dalszych eksploracji. RóŜne metody klasyfikacji, np. gęstościowe. Przykłady: 1) pogrupowanie beneficjentów wg typu dochodu (np. rolniczy, nieopodatkowany), kwoty dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie, itp.; 2) pogrupowanie beneficjentów wg kwoty dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie i niepełnosprawności; 3) pogrupowanie beneficjentów wg źródeł dochodu, kwoty dochodu na osobę w rodzinie i liczbie osób w rodzinie. Analiza dynamiki Badanie prawdopodobieństwa wystąpienia w populacji danego zjawiska, wyznaczanie statystycznych cech populacji. Utworzenie histogramu. Przykład: w jaki sposób zmienia się liczba rodzin w grupach dochodowych (liczebność grup, dynamika rok do roku, przechodzenie rodzin 14 z

15 z jednej grupy dochodowej do innej grupy dochodowej). Analiza rozkładu Badanie prawdopodobieństwa wystąpienia w populacji danego zjawiska, wyznaczanie statystycznych cech populacji. Utworzenie histogramu. Przykłady: 1) na podstawie dostępnych danych przewidzieć liczbę osób pobierających określony typ świadczenia; 2) wskazanie liczby osób pobierających pomoc lub określone świadczenie dla wybranej grupy dochodowej (histogram). Wskaźniki proste Definiowane na potrzeby konkretnych Departamentów, wykorzystywane na bieŝąco. Przykład: liczba pracowników socjalnych przypadających na 2 tys. ludności. Raporty zdefiniowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia muszą takŝe zapewniać integrację z danymi znajdującymi się obecnie w systemach wymienionych w rozdziale 2.1. W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia: 1. Platforma A-R musi wspomagać zarządzanie wiedzą o istniejących raportach i analizach w oparciu o repozytorium raportów i analiz z uwzględnieniem zdefiniowanych, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, kategorii raportów i analiz (z moŝliwością późniejszej ich modyfikacji i rozbudowy przez administratora). 2. Zarządzanie powstającymi Raportami i analizami musi być zrealizowane pod kątem jak najlepszego wykorzystania raportów i analiz juŝ zdefiniowanych w Platformie A-R i ograniczenia przypadków powstawania raportów podobnych. Wykonawca moŝe to zapewnić przez skorzystanie z odpowiednich funkcji, które udostępnia Oprogramowanie narzędziowe, lub poprzez opracowanie i zaimplementowanie własnych funkcji. 3. W szczególności zarządzanie raportami i analizami musi uwzględniać na poziomie obszaru prywatnego analityka merytorycznego (obu poziomów) funkcjonalność wykorzystującą do identyfikacji raportów i analiz słowa kluczowe, tagi i ustalony, a zarazem wymuszony sposób nazywania, który musi w sposób jednoznaczny korzystać z terminologii zawartej w implementacji Modelu AMO i jednocześnie być intuicyjnie zrozumiały dla uŝytkownika. 4. W celu ograniczenia ilości raportów i analiz, dostępnych w obszarze korporacyjnym (ale nie w publicznej sieci teleinformatycznej), tylko do raportów i analiz wartościowych z punktu widzenia potencjalnych ich uŝytkowników, Platforma A-R musi posiadać zaimplementowany, mechanizm udostępnienia gotowych raportów lub analiz innym uŝytkownikom (analitykom merytorycznym obu poziomów). Mechanizm ten ma umoŝliwiać realizację procesu, w ramach którego autor raportu lub analizy przekazuje moderatorowi określony raport lub analizę, jako proponowany do udostępnienia. Moderator moŝe dany raport lub analizę zaakceptować jako uŝyteczny i umieścić w obszarze korporacyjnym lub uznać go za niewłaściwy do udostępnienia i zwrócić autorowi. Mechanizm ten musi być wspierany przez określony sposób nawigacji, który ułatwi korzystanie z repozytorium raportów i analiz w obszarze korporacyjnym. Platforma A-R musi umoŝliwiać dołączanie nowotworzonych raportów do istniejących kategorii, w tym umoŝliwiać rozszerzanie listy raportów w danej kategorii zarówno w obszarze korporacyjnym jak i prywatnym. 5. Raporty i analizy muszą być pogrupowane i udostępniane w zaleŝności od ról uŝytkowników zdefiniowanych w rozdziale 3.2, zgodnie z następującymi zasadami: 1) Przedmiot zamówienia musi zawierać jedynie funkcjonalność interfejsu systemowego (funkcja udostępnienia), w ramach którego będzie moŝliwe generowanie gotowych do publikacji w publicznej sieci teleinformatycznej raportów i analiz, poniewaŝ projekt i 15 z

16 implementacja interfejsu wykorzystywanego przez UŜytkownika raportów, który korzysta poprzez publiczną sieć teleinformatyczną z publicznie dostępnego zbioru zawierającego opublikowane raporty gotowe, wchodzi w zakres innego zamówienia; 2) Przedmiot zamówienia w zakresie Raportów i analiz musi spełniać następujące warunki funkcjonalne: a) moŝliwość wskazania na poziomie administratora lokalizacji, do której mają być zapisywane raporty i analizy przeznaczone do publikacji w publicznej sieci teleinformatycznej i publikowane harmonogramowo w sposób automatyczny (repozytorium definicji raportów i analiz), b) moŝliwość wskazania na poziomie administratora lokalizacji, do której mają być zapisywane raporty i analizy przeznaczone do publikacji w publicznej sieci teleinformatycznej i publikowane jednorazowo przez analityków merytorycznych (obu poziomów), niniejsza lokalizacja moŝe być róŝna od wskazanej powyŝej (repozytorium raportów gotowych), c) moŝliwość wskazania na poziomie moderatora zestawu raportów i analiz przeznaczonych do publikacji w publicznej sieci teleinformatycznej podlegających harmonogramowemu generowaniu i zapisywaniu we wskazanej wcześniej lokalizacji (upublicznienie), d) moŝliwość zdefiniowania harmonogramu generowania (na zasadzie wskazania częstości generowania, np. co dwa dni, raz w tygodniu, raz w miesiącu, itd.) kaŝdego raportu lub analizy z zestawu, o którym mowa w pkt c, e) moŝliwość zdefiniowania strukturalnej nazwy pliku raportu lub analizy, zawierającej: segment związany z jego nazwą, segment związany z datą wygenerowania i segment związany z numerem wersji raportu lub analizy, f) moŝliwość jednorazowego wskazania na poziomie analityka merytorycznego (obu poziomów) raportu lub analizy proponowanych do publikacji w publicznej sieci teleinformatycznej, wygenerowania jej oraz zapisywania we wskazanej w pkt c lokalizacji, g) format zapisu raportów i analiz musi zapewniać, Ŝe: dane zawarte w zapisie są merytorycznie bezstratne w stosunku do źródłowego raportu lub analizy wykorzystywanych przez analityków merytorycznych na poziomie Platforma A-R, nie są pogorszone moŝliwości dynamicznej wizualizacji zawartych w nich danych, docelowo, na portalu, uŝytkownik raportów musi mieć moŝliwość przeglądania dynamicznej wizualizacji danych raportów gotowych, z moŝliwością: ustawiania warunków filtrowania danych opublikowanego raportu, wykonywania operacji drąŝenia danych na opublikowanym raporcie do danych bardziej szczegółowych (drill down), przeglądania opublikowanych raportów z wykorzystaniem standardowych typów widoków danych (tabele, wykresy, tabele przestawne itd.) z zaznaczeniem, które widoki umoŝliwiają drąŝenie danych, wizualizacji danych raportów na mapach podziału administracyjnego, z moŝliwością drąŝenia, łączenia w ramach wizualizacji danych raportów o tej samej nazwie, kategorii i wersji według wartości wskazanego parametru jako dodatkowego wymiaru, wydrukowania przeglądanego raportu, h) Zamawiający wymaga zaimplementowania, co najmniej, następujących formatów zapisu: w formie wizualizacji statycznej, do przeglądania za pomocą standardowej przeglądarki internetowej, np. z wykorzystaniem plików graficznych, 16 z 36

17 pliku xml (wymagana jest definicja w XML Schemat struktury komunikatu zasilającego repozytorium) zawierającego definicje wymiarów oraz dane faktów, portletu zdefiniowanego w standardzie JSR-186 lub JSR-286, 3) Analityk merytoryczny (obu poziomów) musi mieć moŝliwość korzystać z prywatnie dostępnego zbioru raportów oraz dodatkowo ze zbioru raportów zaawansowanych, tworzących dziedzinową wiedzę specjalistyczną. Korzysta w ramach uprawnień, które zostały mu przyznane, z moŝliwości analitycznych Platformy A-R, udostępnionych mu danych oraz ma moŝliwość kreowania nowych i modyfikacji istniejących Raportów i analiz, które moŝe zachować na własne potrzeby. Takie raporty nie są standardowo dostępne innym uŝytkownikom są prywatne (dostępne w obszarze prywatnym) aŝ do momentu ich udostępnienia. Udostępnienie prowadzi do przeniesienia raportu ze zbioru raportów prywatnych do zbioru raportów zaawansowanych (dostępnych w obszarze korporacyjnym), w czym pośredniczy moderator dbający o jakość zbioru raportów zaawansowanych; 4) Interfejs uŝytkownika, w szczególności odpowiedzialnego za dostęp do repozytorium raportów i analiz, musi być dostosowany i róŝny w zaleŝności od roli, którą uŝytkownik pełni. Interfejsy dla poszczególnych grup uŝytkowników muszą być rozłączne; 5) Przestrzeń dyskowa dostępna Analitykowi merytorycznemu (obu poziomów) na zachowanie raportów na własne potrzeby musi być ograniczona, a jej wielkość musi być konfigurowalna przez Administratora Skalowalność 1. Platforma A-R musi umoŝliwiać przyszłe zwiększenie liczby uŝytkowników poprzez zakup dodatkowych licencji oraz integrację większej liczby źródeł danych, równieŝ spoza Obszaru Zabezpieczenia Społecznego. 2. Platforma A-R musi umoŝliwiać instalację i pracę w środowisku wirtualnym przedstawionym w pkt Metodyka i techniki realizacji Platformy A-R muszą umoŝliwić rozszerzalność i skalowalność Platformy A-R uwzględniając zmiany w systemach stanowiących źródło danych oraz planowane do wykonania i wdroŝenia systemy zawarte w studium wykonalności projektu (zał. nr 7 do SIWZ). 4. Platforma A-R musi być odporna na zmiany w Systemach źródłowych (dokonywane zgodnie z dokumentem Studium Wykonalności projektu stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, oraz dokumentami analitycznymi utworzonymi jako wynik wykonania produktów zdefiniowanych w rozdziale 5 w taki sposób, Ŝeby: dostępne raporty i analizy wykonywały się poprawnie mimo zmian w systemach źródłowych, chyba Ŝe potrzebne do nich dane przestaną być dostępne, zmiana w systemach źródłowych nie powodowała potrzeby przebudowy Platformy A-R, a jedynie uzupełnienie lub rekonfigurację modelu AMO. Rozdział 4. Realizacja przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona instalację i konfigurację dostarczonego Oprogramowania narzędziowego na wskazanym przez Zamawiającego środowisku opisanym w rozdziale 2.2, a takŝe przekaŝe Zamawiającemu polskojęzyczną instrukcję administratora zawierającą opis wszelkich procedur administracyjnych związanych z dostarczonym Oprogramowaniem narzędziowym. Wykonawca zapewni we własnym zakresie potrzebne do realizacji przedmiotu zamówienia środowiska developerskie, testowe oraz szkoleniowe, w tym do przeprowadzenia testów akceptacyjnych przez Zamawiającego. PowyŜsze środowiska muszą być zgodne z środowiskiem produkcyjnym w zakresie oprogramowania systemowego, bazodanowego i narzędziowego. 17 z 36

18 Niewymagana jest zgodność w warstwie sprzętowej (preferowane są rozwiązania oparte o środowisko wirtualne). KaŜdy dokument wytworzony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia musi być opracowany w języku polskim i dostarczony w formie: a) wydruku (3 kopie), b) elektronicznej w formacie pdf, c) elektronicznej w wersji edytowalnej. Ponadto dokument musi być strukturalizowany poprzez podział, co najmniej na rozdziały i podrozdziały, w taki sposób, aby umoŝliwiał łatwe wyszukiwanie fragmentów odnoszących się do poszczególnych poddziedzin, które wskaŝe Zamawiający. Dotyczy to równieŝ produktów analitycznych wytworzonych zgodnie z pkt 5.1 oraz dokumentów powstałych w wyniku realizacji prac zgodnie z pkt 5.2. Procedurę odbioru produktów określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ Identyfikacja potrzeb analitycznych i raportowych Wykonawca przeprowadzi analizę potrzeb informacyjnych Zamawiającego oraz analizę dostępności danych. W ramach analizy wykonawca zidentyfikuje wspólnie z Zamawiającym interesariuszy Platformy A-R, aby w następnej kolejności ustalić ich informacyjne potrzeby w zakresie Raportów i analiz. Potrzeby zostaną ustalone w ramach spotkań warsztatowych z przedstawicielami zidentyfikowanych interesariuszy. Departamenty merytoryczne MPiPS, które muszą być uwzględnione w analizie to: Departament Polityki Rodzinnej, Departament Pomocy i Integracji Społecznej, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Departament Informatyki. W ramach analizy potrzeb zostaną takŝe zidentyfikowane dane zbierane przez istniejące Systemy źródłowe, opisane w rozdziale 2.1. Dane te muszą być dostępne dla zaprojektowanej Platformy A-R. Zostanie takŝe wykonana analiza Systemów dziedzinowych pod kątem rejestrowanych przez nie danych. W wyniku realizacji tego zadania wykonawca sporządzi dokumentację, zawierającą m.in. produkty analityczne zdefiniowane w rozdziale 5. Wymagane jest by dokumentacja została sporządzona w kolejno zaplanowanych w harmonogramie, o którym mowa w pkt 3.2 ppkt 3 SIWZ, krokach, w wyniku których powstawać będą wersje pośrednie na bieŝąco konsultowane z Zamawiającym. Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru odbiór ostatecznej wersji dokumentacji Projekt Platformy A-R Wykonawca wykona projekt Platformy A-R, w którym wskaŝe techniczny sposób realizacji wymagań zidentyfikowanych w konsekwencji wykonania prac określonych w rozdziale 4.1, zawierający co najmniej: 1) opis architektury Platformy A-R ze wskazaniem umiejscowienia oferowanego Oprogramowania narzędziowego oraz Oprogramowania produkcyjnego; 2) opis wykorzystania Oprogramowania narzędziowego; 3) projekt techniczny implementacji Modelu AMO dla Obszaru Zabezpieczenia Społecznego; 4) projekt techniczny realizacji elementów Platformy A-R wraz ze wskazaniem technologii, które Zamawiający zamierza wykorzystać, musi w szczególności zawierać: a) projekt techniczny mapowania (poprzez mapowanie określa się opis transformacji z danych źródłowych do struktur docelowych Platformy A-R) z wykorzystaniem dostarczonego Oprogramowania narzędziowego (Systemy źródłowe są opisane w rozdziale 2.1), 18 z 36

19 b) projekt techniczny realizacji wymagań dotyczących Raportów i analiz, c) projekt techniczny zarządzania kontrolą dostępu, d) projekt interfejsu uŝytkownika (layout); 5) opis sposobu instalacji poszczególnych elementów Platforma A-R w odniesieniu do istniejącej platformy sprzętowej opisanej w rozdziale W wyniku realizacji tego zadania powstanie dokumentacja projektowa Platformy A-R podlegająca odbiorowi przez Zamawiającego Wymagania dotyczące istniejących Systemów źródłowych Wykonawca opracuje specyfikację wymagań opisujących zmiany, które trzeba wykonać w strukturach danych istniejących Systemów źródłowych (opisanych w rozdziale 2.1) dla uzyskania wszystkich potrzebnych danych oraz zapewnienia mapowania Modelu AMO zgodnego z produktami zdefiniowanymi w rozdziale 5. Wymagania te będą opisywać oczekiwany, docelowy kształt Systemów źródłowych i będą wynikać z uzgodnionych, w ramach analizy, potrzeb analitycznych i raportowych (pkt 4.1) oraz zidentyfikowanych braków w danych gromadzonych w istniejących systemach. W przypadku istnienia alternatywnych wersji wymagań, wykonawca wykona dla kaŝdej z nich analizę SWOT, na podstawie których Zamawiający dokona wyboru wersji do realizacji. Spełnienie wymagań określonych w ramach tego zadania jest niezbędne dla zaspokojenia ustalonych informacyjnych potrzeb analitycznych i raportowych (pkt 4.1). Istniejące Systemy źródłowe nie będą modyfikowane w ramach tego zamówienia. W wyniku realizacji tego zadania powstanie dokumentacja podlegająca odbiorowi przez Zamawiającego Specyfikacja testów akceptacyjnych Wykonawca sporządzi harmonogram testów oraz specyfikację testów (scenariusze), których wykonanie potwierdzi m.in. spełnienie zidentyfikowanych potrzeb analitycznych i raportowych (pkt 4.1), w tym: implementację raportów i analiz, poprawne wykonanie zaimplementowanych przez wykonawcę elementów Platformy A-R, implementację korzystania z danych źródłowych, sposób spełnienia wymagań dotyczących kontroli dostępu oraz poprawne wykonanie Modelu AMO. W wyniku realizacji tego zadania powstanie dokument podlegający odbiorowi przez Zamawiającego Wykonanie Analitycznego Modelu Obszaru Wykonawca wykona, z wykorzystaniem oferowanych narzędzi klasy BI, implementację Modelu AMO oraz mapowanie (poprzez mapowanie określa się opis transformacji z danych źródłowych do struktur docelowych Platformy A-R) modelu na dane Systemów źródłowych w wersji istniejącej zgodnie z wykonanym wcześniej projektem (opisanym w rozdziale 4.2). Wykonawca dostarczy oprogramowanie produkcyjne wraz z raportem z wykonania testów dotyczących tego oprogramowania i opisanych w specyfikacji testów akceptacyjnych (rozdział 4.4). W wyniku realizacji tego zadania powstanie fizyczna implementacja modelu, która zostanie zainstalowana w środowisku testowym (później w ramach prac nad Platformą A-R takŝe w środowisku produkcyjnym). Zamawiający potwierdzi poprawność dostarczonego modelu i mapowania przeprowadzając testy opisane w specyfikacji testów akceptacyjnych (rozdział 4.4). 19 z 36

20 Odbiór zostanie potwierdzony protokołem. Szczegółowe wymagania dotyczące produktów analitycznych są zawarte w rozdziale Implementacja oprogramowania, w tym Raportów i analiz Wykonawca zaimplementuje elementy Platformy A-R, w tym Raporty i analizy kategorii opisanych w rozdziale 3.4 (wraz z mechanizmem generowania raportów i analiz gotowych przeznaczonych do publikacji w publicznej sieci teleinformatycznej), sposób spełnienia wymagań dotyczących kontroli dostępu, interfejs uŝytkownika oraz potwierdzi poprawność realizacji wymagań, wykonując testy na podstawie opracowanej wcześniej specyfikacji testów akceptacyjnych (rozdział 4.4). Wymagania, które będą przedmiotem realizacji, określi wynik prac opisanych w rozdziale 4.1, a techniczny sposób realizacji wymagań określi wynik prac opisanych w rozdziale 4.2. W przypadku braku danych w istniejących Systemach źródłowych, na potrzeby testów, wykonawca przygotuje dane testowe. W wyniku realizacji zadania wykonawca zaimplementuje raporty w środowisku testowym oraz dostarczy raport z wykonania testów akceptacyjnych opisanych w specyfikacji testów akceptacyjnych (rozdział 4.4). Odbiór raportów nastąpi po wykonaniu przez Zamawiającego testów akceptacyjnych, dotyczących raportów, i potwierdzeniu zgodności uzyskanego wyniku z dostarczonym przez wykonawcę raportem z wykonania specyfikacji testów. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru Przeprowadzenie testów akceptacyjnych Wykonawca przeprowadzi testy akceptacyjne według zatwierdzonej specyfikacji testów akceptacyjnych z udziałem i pod kierunkiem Zamawiającego. Pomyślne wykonanie wszystkich testów będzie podstawą do odbioru Platformy A-R. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru Dokumentacja administratora i uŝytkownika Platformy A-R Wykonawca sporządzi dokumentację administratora zawierającą co najmniej: 1) opis sposobu instalacji Platformy A-R, wraz z kompletną instrukcją i wskazaniem wszystkich parametrów niezbędnych do samodzielnego przeprowadzenia procesu instalacji przez Zamawiającego; 2) opis sposobu zarządzania Platformą A-R zarówno technicznie jak i merytorycznie, ze wskazaniem przewidzianych ról i przypisanych im zadań, a takŝe sposobu zgłaszania i usuwania błędów; 3) opis praw dostępu ze wskazaniem ról i przypisanych im uprawnień; 4) opis sposobu wykonywania i przywracania kopii zapasowej; 5) opis sposobu dołączenia (i wykonywania mapowania - ETL) nowych źródeł danych. Wykonawca sporządzi takŝe dokumentację uŝytkownika, która musi obejmować zarówno opis dostępnych funkcji Oprogramowania narzędziowego jak i opis funkcji Oprogramowania produkcyjnego. Dokumentacja musi pozwolić osobie pełniącej kaŝdą z ról (poza Administratorem) wskazanych w rozdziale 3.2 na samodzielne wywiązanie się z zadań przypisanych do roli, w szczególności na korzystanie z systemu raportowego, modyfikację istniejących i tworzenie nowych raportów. W wyniku realizacji tego zadania powstanie dokument (lub dokumenty), którego odbiór Zamawiający potwierdzi protokołem odbioru. 20 z 36

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Numer zamówienia: OZ/321/09/11 CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część III Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DYREKTOR GENERALNY Anna Borowska Warszawa, dnia 05.04.2013 roku DFK 04 290 185/2013 Modyfikacja i wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2

1. Skróty terminów używanych w dokumencie...2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Lokalnego Systemu Informatycznego obsługującego Instytucję Pośredniczącą oraz Instytucje Wdrażające, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego środowiska bazodanowego w celu budowy systemu analityczno raportowego. znak p ostęp owania: 68/ 12/ PN ZATWIERDZAM Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmiana terminu składania ofert na dzień 22 sierpnia 2013 r. do godz. 10:00. Warszawa, dnia 12 lipca 2013 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji i sprzętu dla platformy wyszukiwawczej wraz z usługą konsultacji niezbędnych do wdrożenia

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) opartego na rozwiązaniu klasy ERP oraz HRM wraz z dostawą infrastruktury dodatkowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Harmonogram Projektu Etap Nazwa Etapu Zakres odbioru Termin odbioru Wartość Etapu I II III IV Opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

2 Słownik pojęć i definicji

2 Słownik pojęć i definicji Opis Przedmiotu Zamówienia na wykonanie pilotażu i wdrożenia Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (RIIP) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.272.1.2014 Załącznik nr 10 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System Geoinformacyjny Powiatu StrzyŜowskiego narzędzie wsparcia kluczowych e-usług dla mieszkańców i administracji PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Dostawę i wdrożenie Systemu rozliczania kosztów Usług IT CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo