Czas na Business Intelligence

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czas na Business Intelligence"

Transkrypt

1 Czas na Business Intelligence Alicja Wiecka Dyrektor Zarządzający SAS Institute Polska Śniadanie Harvard Business Review 29 listopada 2007

2 BI is Part of CIO s Top 10 Priorities Technology Priorities Clearly Reflect the Business Priorities Top-Ten Technology Priorities Business Intelligence applications Security enhancement tools Mobile workforce enablement Workflow management deployment and integration Enterprise resource planning (ERP) upgrades Ranking Storage management Voice and data integration over IP Customer relationship management (CRM) Business process integration tools Server virtualization Source: Gartner BI Summit 2005, 2006, 2007 Business Intelligence Market Dynamics

3 Business Intelligence jest standardem w nowoczesnej organizacji Platforma Produktywności W duŝym stopniu zajęta przez Microsoft, obejmująca , aplikacje biurowe, etc. Platforma Operacyjna Pole bitwy SAP i Oracle. Automatyzacja i standaryzacja procesów biznesowych w celu uzyskania maksimum ich efektywności. Platforma Business Intelligence Pozyskanie informacji, a dalej wiedzy, która jest motorem innowacji, unikalności oferty, zapewnienia dominacji na rynku, na którym działa dana organizacja.

4 Business Intelligence to więcej niŝ raporty Wartość Biznesowa Optymalizacja Zaawansowane Prognozowanie Analizy Predykcyjne Raportowanie/ OLAP Integracja Danych Dostęp do Danych Jak duŝo, kiedy, gdzie? Co najlepszego moŝe się wydarzyć? Co się wydarzy? Co wydarzyło się w przeszłości? Wiedza

5 Zabezpieczanie przychodów firmy telekomunikacyjnej Problem biznesowy: Straty ponoszone z powodu niedostatecznego zabezpieczenia przychodów wynikające z przyczyn ekonomicznych (oszustwa, nieskuteczna windykacja naleŝności, błędna taryfikacja połączeń) oraz technologicznych (niekompletne dane o klientach, błędy przetwarzania danych) Uwarunkowania: Olbrzymia liczba klientów, zrealizowanych połączeń i dostępnych taryf W branŝy telekomunikacyjnej straty stanowią 1-10% wartości przychodów* * Źródło: Philips Group w roku 2001

6 Zabezpieczanie przychodów firmy telekomunikacyjnej Rozwiązanie informatyczne: przetworzenie danych transakcyjnych dotyczących połączeń do postaci analitycznej nadającej się do wyliczenia wskaźnika strat. Dane pochodzą z kilku systemów: mediacyjny klientów indywidualnych klientów biznesowych sieci inteligentnej połączeń międzyoperatorskich ARCHITEKTURA SYSTEMU SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH ARCHITEKTURA SYSTEMU SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH Tak Tak Wczytywanie Wczytywanie (równoległe) (równoległe) Agregowanie Agregowanie (równoległe) (równoległe) Czy są dane Czy są dane wejściowe? wejściowe? Nie Nie Wyliczanie wartości Wyliczanie wartości dodatkowych dodatkowych 6 6 Prezentacja wyników Prezentacja wyników Wyliczanie wskaźnika Wyliczanie wskaźnika Mapowanie kategorii Mapowanie kategorii systemowych na pomiarowe systemowych na pomiarowe

7 Zabezpieczanie przychodów firmy telekomunikacyjnej Osiągnięte korzyści: trzykrotne obniŝenie wskaźnika strat w ciągu 24 miesięcy (dla firmy wielkości TP 1% strat to kwota rzędu 130 mln zł rocznie) System potrafi identyfikować błędy w procesach rozliczeniowych korygować raporty z systemów rozliczeniowych wykrywa przypadki nie naliczania opłat za zrealizowane połączenia wykrywa połączenia nie taryfikowane

8 System Analiz Technicznego Kosztu Wytworzenia UŜytkownik Rozwiązania: Zakłady Azotowe Puławy S.A. Problem biznesowy: Źródło: System Analiz Technicznego Kosztu Wytworzenia, konferencja Forum Biznesowe SAS 2007 Ewa Kwiatkowska, Kierownik Działu Kontrolingu i Analiz Operacyjnych ZAP SA

9 System Analiz Technicznego Kosztu Wytworzenia Rozwiązanie informatyczne dane o kosztach (surowców, materiałów, półfabrykatów, kosztach wydziałowych, zakupu, odchyleń) zasilają model danych reprezentujący cały proces produkcji moduł symulacji pozwala na symulację obliczeń kosztów przy zmienianych danych wejściowych Źródło: System Analiz Technicznego Kosztu Wytworzenia, konferencja Forum Biznesowe SAS 2007 Ewa Kwiatkowska, Kierownik Działu Kontrolingu i Analiz Operacyjnych ZAP SA

10 System Analiz Technicznego Kosztu Wytworzenia Osiągnięte korzyści Uzyskano niedostępny przedtem poziom szczegółowości informacji o technicznym koszcie wytworzenia, co umoŝliwia: szybkie szacowanie marŝ na sprzedaŝy produktów efektywne sterowanie strukturami produkcyjnymi w zmieniających się warunkach rynkowych (np. rosnące ceny gazu ziemnego strategicznego surowca dla produkcji) szacowanie opłacalności produkcji półfabrykatów wobec alternatywy zakupu na rynku Źródło: Ewa Kwiatkowska, Kierownik Działu Kontrolingu i Analiz Operacyjnych ZAP SA w artykule Produkcja na 10 milionów rekordów, ElŜbieta Jaworska, MSI Polska,

11 Wykrywanie Nielegalnego Poboru Energii Elektrycznej Problem biznesowy: nielegalny pobór energii przynosi straty finansowe liczone w milionach złotych (40-50 mln PLN rocznie*), straty finansowe prowadzą do obniŝenia konkurencyjności firmy w obliczu uwolnienia rynku energii standardowo przeciwdziała się zjawisku poprzez tzw. telefon antykradzieŝowy i doświadczenie specjalistów wspomaganych analizą bilingów Źródło: Wykrywanie Nielegalnego Poboru Energii Elektrycznej studium przypadku Adam Marcol GZE S.A., Konferencja SAS Forum 2005,

12 Wykrywanie Nielegalnego Poboru Energii Elektrycznej (NPEE) Rozwiązanie informatyczne zastosowanie zaawansowanych technik analitycznych do oceny ryzyka (prawdopodobieństwa występowania NPEE) związanego z konkretnym odbiorcą energii klienci z najwyŝszą wartością ryzyka są typowani do kontroli Metoda opracowanie typowego profilu osób, dla których stwierdzono historycznie NPEE znalezienie osób o podobnym profilu podstawą ww. analiz są m.in. takie cechy jak zuŝycie energii, elektrycznej, zmiany zuŝycia, wolumen i struktura naleŝności i zaległości, cechy demograficzne klientów

13 Wykrywanie Nielegalnego Poboru Energii Elektrycznej (NPEE) Osiągnięte korzyści Poprawa wskaźnika skuteczności typowań kontroli (1,5 do 2 razy lepsza niŝ specjalistów Vatenfall Distribution) ObniŜenie strat handlowych w sieci energetycznej Uzyskanie dodatkowych wpływów z tytułu windykacji not NPEE

14 System Scoringu Behawioralnego Problem biznesowy: przy rosnącej konkurencji i malejących marŝach, potrzeba zautomatyzowanych metod oceny ryzyka udzielenia kredytu kaŝdemu klientowi i kaŝdej transakcji kredytowej oraz moŝliwość zaproponowania właściwych warunków kredytowania konieczność realizacji zaleceń Nowej Umowy Kapitałowej (Bazylea II) Źródło: Marek Szcześniak, kierownik Zespołu ds.. Scroingu i Ratingu w Banku BPH w artykule Informatyka dla biznesu Lech Piesik, Gazeta Bankowa

15 System Scoringu Behawioralnego Rozwiązanie informatyczne: dane o zachowaniu klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw zasilają model danych w tzw. tablicach analitycznych reprezentujący poszczególnego klienta (organizację) na podstawie tabel analitycznych zbudowano modele oceny punktowej ryzyka kredytowego dla kilku segmentów klientów banku pozwalające na jego zautomatyzowane wyliczenie

16 System Scoringu Behawioralnego Osiągnięte korzyści skuteczne zarządzanie ryzykiem kredytowym (ograniczenie ryzyka) ułatwienie planowania kosztów ryzyka i dokładne określenie wysokości marŝ za ryzyko Źródło: Marek Szcześniak, kierownik Zespołu ds. Scroingu i Ratingu w Banku BPH oraz Krzysztof Janicki, Dyrektor Zarządzający w Banku BPH w artykule Informatyka dla biznesu Lech Piesik, Gazeta Bankowa

17 Korporacyjna Platforma Finansowa Problem biznesowy: Wiele źródeł danych i brak jednolitych informacji do wyceny rentowności operacji lotniczych Niewydolny system budŝetowania i planowania wymaganej szczegółowości kategorii ekonomicznych DuŜa pracochłonność i niska precyzja planowania przepływów pienięŝnych w horyzoncie długoterminowym

18 Korporacyjna Platforma Finansowa Rozwiązanie informatyczne: Dostarczono jednolitą platformę porządkującą waŝne i wewnętrznie spójne informacje finansowe oraz przypisane do nich (bezpośrednio lub pośrednio) informacje ilościowe i jakościowe Platforma stała się jedynym centrum informacji do tworzenia i rozwijania konkretnych rozwiązań biznesowych: Zarządzanie siatką połączeń (rentowność rejsów) BudŜet Centralny Planowanie Operacyjne BieŜące i średnioterminowe planowanie przepływów Zarządzanie siatką sprzedaŝy etc

19 Korporacyjna Platforma Finansowa Osiągnięte korzyści Uporządkowanie procesów zarządczych Przygotowanie firmy do podnoszenia konkurencyjności w okresie dynamicznego rozwoju przewozów lotniczych Wcześniej LOT miał bardzo negatywne doświadczenia we współpracy z mniejszymi firmami informatycznymi, których rozwiązania nie radziły sobie ze skalą złoŝoności problemów budŝetowania w tym przedsiębiorstwie. Przy obecnym wdroŝeniu postawiono na SAS Institute i jego rozwiązanie Financial Management Solution. Na pewno nie jest to firma tania, ale uzyskaliśmy to, co zakładaliśmy, przystępując do realizacji projektu wyjaśnia Tadeusz Wyrzykowski. W projekcie aktywny udział brała (i nadal bierze) grupa konsultantów i ekspertów merytorycznych SAS Institute specjalizujących się w obszarach finansowych.

20 Zarządzanie ryzykiem Problem biznesowy: Zarządzanie zabezpieczeniami transakcji z uczestnikami rynku energii elektrycznej Wprowadzenie konkurencji prowadzącej do wzrostu efektywności działania podmiotów sektora energetycznego, przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego Powstawanie nowych typów podmiotów nastawionych na pośrednictwo w handlu energią

21 Zarządzanie ryzykiem Rozwiązanie informatyczne: Automatyzacja procedur zbierania, kontroli, przetwarzania i udostępniania informacji finansowej z wielu źródeł: System Informowania o Rynku Energii (SIRE) systemu ERP (SAP) bankowości elektronicznej WdroŜenie Systemu Monitorowania Ryzyka Rozliczeniowego z wykorzystaniem SAS Financial Management WdroŜenie automatycznego dostępu do systemu ERP SAS Access to SAP/R3

22 SAS, przed podjęciem przez nas decyzji o zakupie licencji, dokonał analizy wymagań, zaproponował gotowe rozwiązanie i przeprowadził warsztaty, na których mogliśmy przećwiczyć funkcjonowanie systemu, zgłosić uwagi i korekty Zarządzanie ryzykiem Osiągnięte korzyści Zwiększenie bezpieczeństwa działania firmy na rynku energetycznym w warunkach rosnącej dynamiki rynku Ułatwienie realizacji procedur usprawniających zawieranie umów z kontrahentami w nowych warunkach konkurencyjności na rynku energii Ciągły monitoring kontrahentów i zabezpieczenie kompletnej historii współpracy z kontrahentami (takŝe w obszarach nie archiwizowanych w systemie ERP) Terminowe przygotowanie rozwiązania przed faktycznym wdroŝeniem Instrukcji wprowadzonej przez Urząd Regulacji Energetyki Dyrektor Departamentu Finansów i Kontrolingu Andrzej Gajewski

23

SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO

SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI FINANSOWYCH NA PRZYKŁADZIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO Streszczenie EUGENIA SIKORA ING Bank Śląski S.A. Rosnąca konkurencja wśród banków zarówno na rynku lokalnym, jak i globalnym wymaga

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach

Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwach Współczesne przedsiębiorstwa działając na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach coraz większą wagę przykładają do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty rynkowej

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT

Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Znaczenie Business Performance Management w projektach IT Arkadiusz Januszewski Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Wydział Zarządzania Katedra Inżynierii Zarządzania Podyplomowe Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA W 2010 ROKU I. Informacje ogólne Firma: Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba: 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon: (022) 519-08-00 Fax: (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania

Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Wiadomości Ubezpieczeniowe 3/2009 TERESA STERNIK Systemy informatyczne obsługujące współczesną działalność ubezpieczeniową. Rodzaje, rola i uwarunkowania Artykuł jest próbą analizy wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Systemy wspomagające zarządzanie

Systemy wspomagające zarządzanie Systemy wspomagające zarządzanie Agenda Praktyczne zastosowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji Decyzje menedżerskie na tle struktury organizacji. Podstawowe typy systemów informacyjnych w organizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH

ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH NARZĘDZIA ANALITYKI BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIA MILITARNYCH Zeszyty Naukowe NARZĘDZIA AON nr 2(59) ANALITYKI 2005 BIZNESOWEJ W ZASTOSOWANIACH Zeszyty MILITARNYCH Naukowe AON nr 2(91) 2013 ISSN 0867 2245 ISSN 0867 2245 ZAKŁAD INNOWACJI I TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Business intelligence

Business intelligence NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 30 PAŹDZIERNIKA 2009 Business intelligence Samo ERP już nie wystarcza Transformacje biznesu z wykorzystaniem BI Budżetowanie bez arkusza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku 1. Informacje ogólne Firma : Qumak-Sekom Spółka Akcyjna Siedziba : 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 Telefon : (022) 519-08-00 Fax : (022) 519-08-33

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS

Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS Podejście procesowe a technologia informatyczna według metodologii ARIS i ADONIS JOLANTA RUTKOWSKA Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski W artykule dzięki wyjaśnieniu terminu procesu biznesowego,

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW

EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW EFEKTYWNOŚĆ INFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZARZĄDZANIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH PRODUKCYJNYCH Róża Weryńska Adam Tomaszewski Streszczenie: Funkcjonowanie przedsiębiorstwa produkcyjnego na rynku zależy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW BUSINESS INTELLIGENCE - SZANSE I ZAGROśENIA Wiesław Wolny Bogdan Sadecki Wprowadzenie Jeśli chcesz zbudować statek nie poganiaj ludzi, by zabierali drewno, nie rozdzielaj im zadań

Bardziej szczegółowo

CRM. Agenda. Wyzwania. Dylematy związane z obsługą klienta CUSTOMER. Cele

CRM. Agenda. Wyzwania. Dylematy związane z obsługą klienta CUSTOMER. Cele Agenda CRM Wyzwania w dziedzinie obsługi klienta Korzyści wynikające z wdroŝenia strategii w obszarze CRM Istota CRM Analytical CRM Call Center/Contact Center Jak wybrać system CRM i dostawcę usług CRM?

Bardziej szczegółowo

JUŻ OD DZIŚ KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH NOWY SYSTEM MECOMS WERSJA 2012 3.0

JUŻ OD DZIŚ KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH NOWY SYSTEM MECOMS WERSJA 2012 3.0 3.0 MDM & CIS KONTROLUJ WDRAŻANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH JUŻ OD DZIŚ Nowa wersja systemu MECOMS umożliwia maksymalną skuteczność i standaryzację podczas wdrażania procesów biznesowych. Podstawą sukcesu naszego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU COMARCH S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ W 2012 ROKU Kraków, 30 kwietnia 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE...3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE...5 3. PRODUKTY

Bardziej szczegółowo

System, na który możesz liczyć. Skuteczne i pewne wsparcie w zarządzaniu biznesem

System, na który możesz liczyć. Skuteczne i pewne wsparcie w zarządzaniu biznesem 1 System, na który możesz liczyć Skuteczne i pewne wsparcie w zarządzaniu biznesem W Sage wiemy, że każda firma jest wyjątkowa. Dostarczamy rozwiązania informatyczne, które można łatwo dopasować do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2]

Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] IV.Systemy informatyczne zarządzania 1 Spis treści 1. Charakterystyka systemów wspomagających zarządzanie [Klonowski, rozdz. 2] 2. Systemy zintegrowane [Klonowski, rozdz. 3, 4.1, 4.2] 3. Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA

Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o. platformę in-memory SAP HANA Innowacyjność rozwiązań SAP działających w oparciu o platformę in-memory SAP HANA OPINIA O NOWEJ TECHNOLOGII Kraków 2013 2/31 Spis treści: 1. Przedmiot opinii... 5 2. Streszczenie opinii dotyczącej innowacyjności...

Bardziej szczegółowo