Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. 1RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB. 2 PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI... 5 TAB. 3PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI - ELECTRON... 5 TAB. 4ROLNICY INDYWIDUALNI... 6 TAB. 5 RACHUNEK LOKACYJNY... 7 TAB. 6RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 8 TAB. 7RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 8 TAB. 8WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH...8 KARTY BANKOWE TAB. 9KARTY PŁATNICZE TAB. 10KARTY KREDYTOWE KREDYTY TAB. 11 KREDYTY OBROTOWE TAB. 12 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB. 13 KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR TAB. 14 KREDYTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ...15 OPERACJE DEWIZOWE TAB. 15 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB. 16CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 17 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 18UBEZPIECZENIA TAB. 19GWARANCJE, PORĘCZENIA TAB. 20 WRZUTNIA TAB. 21 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB. 22CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 23USŁUGI RÓŻNE

3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Zambrowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10.W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 1.1 bieżącego 20 zł 1.2 pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku ¹: 2.1 bieżącego 25 zł 2.2 bieżącego Bezpieczny rachunek miesięcznie 27 zł 2.3 pomocniczego 12 zł 2.4 w ramach konta z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych miesięcznie 0 zł 2.5 w ramach konta wg umowy dot. Wspólnot Mieszkaniowych miesięcznie 3. Pełnomocnictwo 3.1 sporządzenie 20 zł 3.2 odwołanie za każde odwołanie 20 zł 3.3 zmiana Za każdą zmianę 20 zł 4. zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 20 zł 5. System bankowości internetowej : 5.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 5.2 wydanie lub wysłanie list haseł jednorazowych 0 zł 5.3 Wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 6. Home Banking 6.1 instalacja systemu 100 zł 6.2 Opłata serwisowa za 1 dzień 50 zł 6.3 Opłata za korzystanie z systemu Home Banking miesięcznie 0 zł 7. Wpłata gotówkowa : 7.1 na rachunki bankowe prowadzone przez BS chyba, że umowa stanowi inaczej 0,1% min. 3 zł 7.2 dokonywana bilonem (nieuporządkowanym) 7.3 Wpłata przyjmowana za pośrednictwem wrzutni 0,1% min. 3 zł 8. Wypłata gotówkowa 0,3% min.3,5 zł max. 150 zł 9. Przelew na rachunek w Banku: 9.1 w placówce Banku 0 zł 9.2 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 0 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 10.1 w placówce Banku ² 3,5 zł 10.2 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 0,99 zł 11. Zlecenie stałe: 11.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 11.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 0 zł 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 0,5 zł 12.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 12.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 13. Czeki krajowe: 13.1 wydanie czeków 1 zł 13.2 potwierdzenie czeku za czek 13.3 inkaso czeku 5 zł 13.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 16 zł 14. Udzielenie informacji o rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło ³ 15 zł miesięcznie 14.2 korzystając z banko fonu 15 zł 15. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni na wniosek Klienta 30 zł 16. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 4 miesięcznie zgodnie z umową z Klientem 17. Inne czynności zgodnie z TAB.8 1 Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego. 2 Dokonanie przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta 3 opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 4 opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego 4

5 TAB. 2 PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 1.1 Bieżącego 20 zł 1.2 Pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku ¹: 2.1 Bieżącego 25 zł miesięcznie 2.2 Pomocniczego 12 zł 2.3 bieżącego Bezpieczny rachunek Miesięcznie 27 zł 3. Pełnomocnictwo : 3.1 sporządzenie 20 zł 3.2 odwołanie za każde odwołanie 20 zł 3.3 Zmiana za każda zmianę 20 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 0 zł 5. System bankowości internetowej : 5.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 5.2 wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 0 zł 5.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 6. Home Banking 6.1 instalacja systemu 100 zł 6.2 opłata serwisowa za 1 dzień 50 zł 6.3 opłata za korzystanie z systemu Home Banking miesięcznie 0 zł 7. Wpłata gotówkowa : 7.1. na rachunki bankowe prowadzone przez BS chyba, że umowa stanowi inaczej 0,1% min. 3 zł 7.2 Wpłata przyjmowana za pośrednictwem wrzutni 0,1% min. 3 zł 8. Wypłata gotówkowa 0,3% min. 3,5 zł max 150 zł 9. Przelew na rachunek w Banku: 9.1 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 0 zł 9.2 w placówce Banku 0 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 10.1 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 0,99 zł 10.2 w placówce Banku ² 3,5 zł 11. Zlecenie stałe: 11.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 11.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 0 zł 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1 zł za zlecenie 12.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 13. Czeki krajowe: 13.1 wydanie czeków 1 zł 13.2 potwierdzenie czeku za czek 13.3 inkaso czeku 5 zł 13.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 16 zł 14. Udzielenie informacji o rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 3 15 zł miesięcznie 14.2 Korzystając z banko fonu 15 zł 15. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni na wniosek klienta 30 zł 15.1 Likwidacja rachunku na którym przez okres 12 miesięcy nie było obrotów/nieczynny lub do wysokości salda na rachunku 16. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1 Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego. 2 Dokonanie przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta 3 opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków TAB. 3 PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI - Electron Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) 1.1 Bieżącego 0 zł 2. Prowadzenie rachunku ¹: 2.1 Bieżącego miesięcznie 0 zł 3. Pełnomocnictwo : 3.1 sporządzenie 20 zł 3.2 odwołanie za każde odwołanie 20 zł 3.3 Zmiana za każda zmianę 20 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 0 zł 5. System bankowości internetowej : 5.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 5.2 wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 0 zł 5.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 6. Home Banking 6.1 instalacja systemu 100 zł 6.2 opłata serwisowa za 1 dzień 50 zł 6.3 opłata za korzystanie z systemu Home Banking miesięcznie 0 zł 7. Wpłata gotówkowa : 7.1. na rachunki bankowe prowadzone przez BS chyba, że umowa stanowi inaczej 0, min. 3 zł 7.2 Wpłata przyjmowana za pośrednictwem wrzutni 0, min. 3 zł 8. Wypłata gotówkowa min. 3,5 zł max 150 zł 9. Przelew na rachunek w Banku: 9.1 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 0 zł 9.2 w placówce Banku 0 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 10.1 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 1,20 zł 10.2 w placówce Banku ² 6 zł 11. Zlecenie stałe: 11.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 11.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 0 zł 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1 zł za zlecenie 12.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 13. Czeki krajowe: 13.1 wydanie czeków 1 zł 13.2 potwierdzenie czeku za czek 13.3 inkaso czeku 5 zł 13.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 16 zł 14. Udzielenie informacji o rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 3 15 zł miesięcznie 14.2 Korzystając z banko fonu 15 zł 15. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni na wniosek klienta 30 zł 15.1 Likwidacja rachunku na którym przez okres 12 miesięcy lub do wysokości salda nie było obrotów/nieczynny na rachunku 16. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1 Dokonanie przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta 2 opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków TAB. 4 ROLNICY INDYWIDUALNI Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 bieżącego miesięcznie 8 zł 6

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) 2.2 bieżącego Bezpieczny rachunek 2.3 pomocniczego 0 zł 3 Pełnomocnictwo : 3.1 sporządzenie 20 zł 3.2 odwołanie za każde odwołanie 20 zł 3.3 zmiana za każda zmianę 20 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 0 zł 5. System bankowości internetowej BPS 5.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 5.2 Wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 0 zł 5.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 6. Wpłata gotówkowa 0 zł 7. Wypłata gotówkowa 0 zł 8. Przelew na rachunek w Banku: 8.1 w systemie bankowości internetowej 0 zł 8.2 w placówce Banku 0 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 9.1 w systemie bankowości internetowej 0,99 zł 9.2 w placówce Banku ¹ 3,5 zł 10. Zlecenie stałe: 10.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 0 zł 11. Polecenie zapłaty: 11.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 11.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 12. Czeki krajowe: 12.1 wydanie czeków 1 zł 12.2 potwierdzenie czeku za czek 12.3 inkaso czeku 5 zł 12.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 16 zł 13. Udzielenie informacji o rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło ² miesięcznie 15 zł 13.2 Korzystając z banko fonu miesięcznie 15 zł 14. Likwidacja rachunku na wniosek klienta 0 zł 15. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1 Dokonanie przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta 2 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. TAB. 5 RACHUNEK LOKACYJNY Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku : miesięcznie 0 zł 3. System bankowości internetowej : 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 30 zł 3.2 wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 7

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) 3.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 4. Wpłata gotówkowa w placówce Banku: 0,3% min. 5 zł 4.2 Wpłata przyjmowana za pośrednictwem wrzutni 0,3% min. 5 zł 5. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego ¹) 5.1 pierwsza wypłata (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) 0 zł 5.2 kolejne wypłaty (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) 6. Przelew na rachunek w Banku: ²) 6.1 w systemie bankowości internetowej 7 zł 6.2 w placówce Banku 7 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 7.1 w systemie bankowości internetowej 15 zł 7.2 w placówce Banku ² 15 zł 8. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni na wniosek klienta 0 zł 9. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku : 9.1 Telefonicznie na hasło ³) 15 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,- zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 2) Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt ) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od ilości otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania rachunku bieżącego. TAB. 6 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku 0 zł 3. Przelew na rachunek : 3.1 w Banku 0 zł 3.2 do innego banku krajowego w systemie ELIXIR 3,5 zł 4. Wypłata gotówki 0 zł TAB. 7 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku : 0 zł 1.1 przy wpłacie minimalnej 10 EUR 0 zł 1.2 bez wpłaty minimalnej 20 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 25 zł 3. Pełnomocnictwo : 3.1 sporządzenie 20 zł 3.2 odwołanie za każde odwołanie 20 zł 3.3 zmiana za każda zmianę 20 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 20 zł 5. Wpłata gotówkowa 0,3% 6. Wypłata gotówkowa 2) 0, 7. Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku: 7.1 w placówce Banku 0 zł 8. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku 3,5 zł 9. Przelew na rachunek walutowy w innym banku - zgodnie z TAB Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1) Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień wcześniej. TAB. 8 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 0 zł 2. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0 zł 3. Duplikat wyciągu za wyciąg 12 zł 8

9 Lp. Rodzaj usług (czynności) 4. Historia rachunku : za stronę 5 zł 5. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za jeden dokument 5 zł 5.1 Wykonanie kopii lub wtórników dowodów księgowych Więcej niż za jeden dokument 6. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 30 zł 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) za każdy tytuł 40 zł 8. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu za każdą zawartą zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: umowę 8.1 z Bankiem 0 zł od transakcji 8.2 z innymi bankami 50 zł 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków od transakcji 20 zł 10. Opłata za udzielenie informacji komornikowi sądowemu od transakcji 150 zł + VAT 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 9

10 KARTY BANKOWE TAB. 9 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) VISA Business Visa Business VISA Business elektron Debetowa (dotyczy kart wydanych do dnia r.) 1. Wydanie pierwszej karty do pakietu/rachunku 0 zł 100 zł 50 zł 2. Opłata za korzystanie z karty Miesięcznie 3 zł Wznowienie pierwszej karty 25 zł 100 zł 50 zł 4. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty 25 zł 100 zł 50 zł 5. Wydanie duplikatu karty 15 zł 100 zł 30 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 od transakcji - 20 zł 20 zł 7. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 8. Transakcje gotówkowe: 8.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 0 zł 1% min. 2 zł 0 zł 8.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł min. 5 zł min. 4 zł od transakcji 3% 8.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą min. min. 12 zł min. 8.4 w placówkach Poczty Polskiej min. 5 zł min. 5 zł 5 zł 8.5 zwrot transakcji z innych bankomatów w kraju od transakcji min. 4 zł Zwrot transakcji akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % min Sprawdzenie wysokości dopuszczalnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2) od transakcji - 4 zł 2 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany od transakcji 6 zł 3 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 12 zł 8 zł 12. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika od transakcji - 12 zł 8 zł 13. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 6 zł 3 zł 14. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zastrzeżenie karty 30 zł - - 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 10

11 TAB. 10 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) % lub zł 1. Wydanie nowej karty: Visa Business Credit 0 zł Visa Business Credit Gold 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 3. Obsługa karty głównej. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 Visa Business Credit mniej niż zł 75 zł Rocznie co najmniej zł 0 zł 3.2 Visa Business Credit Gold mniej niż zł 250 zł Rocznie co najmniej zł 0 zł 4. Obsługa karty dodatkowej 4.1 Visa Business Credit 25 zł Rocznie 4.2 Visa Business Credit Gold 50 zł 5. Wydanie duplikatu karty 30 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 0 zł 7. Transakcje bezgotówkowe 1) od transakcji 0 zł 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 8.1 w kraju 3% min. 5 zł od transakcji 8.2 za granicą 3% min.10zł 9. Przelew z karty 3% min. 5 zł 10. Sprawdzanie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres od transakcji 12. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 13. Obsługa nieterminowej spłaty 2) 30 zł 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. miesięcznie salda końcowego okresu rozliczeniowego 5% min. 100 zł 11

12 KREDYTY TAB. 11 Kredyty obrotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 1.1 Kredyt w rachunku bieżącym 1.2 Agro Kredyt w rachunku bieżącym (Rolnicy) 100 zł 1.3 Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 50 zł 1.4 Pożyczka (firmy) od 100 zł wnioskowanej kwoty 1.5 Kredyt AGRO-EXPRES 100 zł 0,3% 1.6 Pozostałe kredyty nie mniej niż 50zł nie więcej niż 200zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym 1,5% 2.2 Kredyt obrotowy: z pierwotnym okresem spłaty do 1 roku 1,5% z pierwotnym okresem spłaty powyżej 1 roku 1,7% 2.3 Agro Kredyt w rachunku bieżącym (Rolnicy): dla 12-miesięcznego okresu kredytowania 1,5% kredytu / dla okresu kredytowania nie przekraczającego 36 mies. kwoty podwyższenia 1,7% dla okresu kredytowania przekraczającego 36 miesięcy 2,0% 2.4 Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 1,5% 2.5 Kredyt płatniczy 1,5% 2.6 Pożyczka (firmy) 1,5% 2.7 Kredyt AGRO-EXPRES (Rolnicy) 2,0% 2.8 Szybka Gotówka dla Firm 2,0% 2.9 Szybka linia kredytowa (firmy) 2,0% 3. Gotowość finansowa 2) Miesięcznie 3,65% 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 3) 4.1. Części kredytu wszystkich produktów kredytowych 0,50% 4.2. Całości kredytu z pierwotnym okresem kredytowania powyżej 2 lat wcześniejszej spłaty 0,70% 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) przyrzeczonej min. 100 zł 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1% prolongowanej min. 50 zł 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 80 zł 8. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia / opinii 50 zł 9. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 200 zł 10. Wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej Klienta na jego wniosek 200 zł 11. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (monitów) za monit 30 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 100 zł 13. Zezwolenie na zwolnienie części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku 30 zł 14. Od sporządzenia umowy przejęcia długu przejmowanego długu 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem w rachunku bieżącym postawionym do dyspozycji a wykorzystanym (nie dotyczy kredytów dla rolników). 3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. 4) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 50 zł min. 200 zł 12

13 TAB. 12 Kredyty inwestycyjne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 1.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 0,1% min. 25 zł 1.2 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną 100 zł 1.3 Agro Inwestycja 100 zł 1.4 Kredytowa Linia Hipoteczna od 100 zł 1.5 Kredyt Inwestycja Rozwojowa (dla Rolników) wnioskowanej 200 zł 1.6 Kredyt inwestycyjny komercyjny na zakup gruntów rolnych kwoty 200 zł 1.7 Wspólny remont 100 zł 1.8 pozostałe kredyty 0,3% nie mniej niż 50zł nie więcej niż 200zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt inwestycyjny: z pierwotnym okresem spłaty do 1 roku 1,5% z pierwotnym okresem spłaty powyżej 1 roku 1,7% 2.2 Kredytowa Linia Hipoteczna (firmy) 2.3 Szybka Inwestycja (firmy) 1,7% 2.4 Kredyt inwestycyjny komercyjny na zakup gruntów rolnych (dla Rolników) 1% 2.5 Kredyt inwestycja Rozwojowa (dla Rolników) 1,5% kredytu / 2.6 Kredyt Agro Inwestycja (dla Rolników) kwoty 1,7% 2.7 Kredyty pomostowe: podwyższenia z pierwotnym okresem spłaty do 1 roku 1,5% z pierwotnym okresem spłaty powyżej 1 roku 1,7% 2.8 Wspólny Remont 1,5% 2.9 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną 1,5% 2.10 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych min. 100 zł min. 100 zł 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 3) 3.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 % 3.2 Kredyt Wspólny remont od 1 % 3.3 pozostałe kredyty: kwoty wcześniejszej części kredytu wszystkich produktów kredytowych spłaty 0,50% całości kredytu z pierwotnym okresem kredytowania powyżej 2 lat 0,70% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) przyrzeczonej min. 100 zł 5. Prowizja za gotowość, dot. Kredytu Wspólny remont 2) Miesięcznie 3 % 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 6.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych min. 20 zł 6.2 pozostałe kredyty prolongowanej 1 % min. 50 zł 7. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 80 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 80 zł 9. Wystawienie zaświadczenia / opinii na wniosek Klienta 50 zł 10 Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 200 zł 11. Wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej Klienta na jego wniosek 200 zł 12. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit 13. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 100 zł 15. Zezwolenie na zwolnienie części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku 30 zł 16. Od sporządzenia umowy przejęcia długu przejmowanego długu 30 zł min. 200 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Prowizja naliczana jest miesięcznie od różnicy postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy oraz płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego 3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 4) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 13

14 TAB. 13 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu 2.1 Kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania obrotowe i inwestycyjne kredytu / kwoty podwyższenia kredytu / kwoty podwyższenia 0,3% nie mniej niż 50zł nie więcej niż 200zł 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 2) 3.1 części kredytu wszystkich produktów kredytowych wcześniejszej spłaty 0,50% 3.2 całości kredytu z pierwotnym okresem kredytowania powyżej 2 lat 0,70% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) min. 100 zł przyrzeczonej 5. Zmiana postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek Klienta za aneks 80 zł 1% 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu min. 50 zł prolongowanej 7. Wydanie zaświadczenia o zadłużeniu /opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 8. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 200 zł 9. Wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej Klienta na jego wniosek 200 zł 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za monit 30 zł 11. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 100 zł 13. Zezwolenie na zwolnienie części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku 30 zł 14. Od sporządzenia umowy przejęcia długu przejmowanego długu 15. Od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania 4) corocznie 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji za przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu. 2) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 3) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji, 4) Prowizja naliczana zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 1,0% min. 200 min. 20 zł 14

15 TAB. 14 Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 0, min. 200 zł 2. Przyznanie/przedłużenie kredytu lub zwiększenia kwoty kredytu: 2.1 przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki 1,5% 2.2 na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zbiorowego kredytu zaopatrzenia wsi w wodę 2.3 przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej WIARYGODNY PARTNER : dla kredytów z okresem kredytowania do 12 miesięcy 1,5% dla kredytów z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy kredytu 2.4 inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenach wiejskich 2.5 inwestycyjnego na realizację inwestycji w zakresie wiejsko gminnych szkół kredytu podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 2) wcześniejszej spłaty 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) przyrzeczonej 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu prolongowanej min. 100 zł 1% min. 50 zł 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks od 100 zł 7. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 200 zł 8. Wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej Klienta na jego wniosek 200 zł 9. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za monit 30 zł 10. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 50 zł 12. Zezwolenie na zwolnienie części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku 13. Od sporządzenia umowy przejęcia długu przejmowanego długu 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 3) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 30 zł min

16 OPERACJE DEWIZOWE TAB. 15 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Lp. Rodzaj usług (czynności) Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki 1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 2. Sprzedaż walut obcych: 2.1 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku 2.2 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach TAB. 16 Czeki w obrocie dewizowym skupionej waluty skupionej waluty skupionej waluty od transakcji od transakcji 0,1% min., max. 100 zł 0, min. 20 zł, max. 100 zł 0, min. 20 zł, max. 100 zł 0,1% min., max. 100 zł 0, min. 20 zł, max. 100 zł Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Skup czeków podróżnych od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min. 40 zł 2. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min. 20 zł 3. Inkaso czeków 2) 0,25% od łącznej wartości czeków min. 20 zł, max. 300 w jednej walucie zł 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 50 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego USD czeku za czek płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż USD jednego czeku 5.4 czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 5.5 czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) od transakcji 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 17 Przekaz w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł od transakcji 1.2 przelewy SEPA 2) 1.3 przelewy regulowane 3) od transakcji 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 0,1% min.20 zł, max. 100 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na 75 zł za zlecenie zlecenie Klienta 6) + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS od transakcji 4.2 przelewy SEPA 2) 4.3 przelewy regulowane 3) 30 zł 16

17 Lp. Rodzaj usług (czynności) 0,25% 4.4 polecenia wypłaty 4)7) min. 30 zł, max. 300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 100 zł 5.2 w EUR, USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 80 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 75 zł + koszty banków od transakcji Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) : 7.1 przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej 50 zł 7.2 przy kwotach od EUR 5 000,01 do EUR włącznie lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej od transakcji 80 zł 7.3 przy kwotach od EUR ,01 lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej 100 zł 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 9. Nadanie komunikatu SWIFT od transakcji 10 Opłata Non-STP 10) od transakcji 30 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu dokonywane przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 17

18 INNE USŁUGI TAB. 18 Ubezpieczenia Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorców w WTUŻiR Concordia Capital SA: 1) Kwoty i rodzaje udzielanych kredytów 3.1. Kredyty konsumpcyjne do ,00zł 3.2. Kredyty w rachunku bieżącym, w ROR POL-KONTO 3.3. Kredyty konsumpcyjne, mieszkaniowe, hipoteczne, konsolidacyjne w kwotach powyżej ,00zł do ,00zł NAZWA TARYFY Wskaźnik składki Sposób opłaty składki kons 1j 0,059% 1) śmierć naturalna i w wyniku NW Tak ZAKRES OCHRONY niezdolność do pracy utrata pracy kons 2j kons 3j 0,088% 0,178% ( wskaźnik miesięczny Tak Tak Tak Tak Tak kons 4j 0,128% x ilość Tak Tak Tak miesięcy) kons 5j 0,218% Tak Tak Tak Tak kons 1r 0,88% Tak kons 2r 1,35% rocznie 3) Tak Tak kons 3r 3,45% (wskaźnik Tak Tak Tak kons 4r 1,97% roczny) Tak Tak Tak kons 5r 4,07% Tak Tak Tak Tak ROR 1r 0,71% Tak ROR 2r 1,08% rocznie 2) Tak Tak ROR 3r 2,76% (wskaźnik Tak Tak Tak ROR 4r 1,58% roczny) Tak Tak Tak ROR 5r 3,26% Tak Tak Tak Tak konsplus 1m 0,06% konsplus 1r 0,7 Miesięcznie 3) (wskaźnik miesięczny) Rocznie 3) (wskaźnik roczny) Tak Tak Tak (NW) Tak (NW) poważne zachorowania 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy w Acti Finanse MACIF Życie TUW: 4.1. Mężczyźni 1) Okres w miesiącach Przedział wieku 1 do do do do do do do do 25 0,019% 0,020% 0,021% 0,02 0,024% 0,028% 0,034% 26 do 30 0,02 0,023% 0,025% 0,029% 0,035% 0,043% 0,054% 31 do 35 0,031% 0,033% 0,037% 0,045% 0,055% 0,068% 0,084% 36 do 40 0,047% 0,050% 0,060% 0,073% 0,089% 0,107% 0,129% 41 do 45 0,080% 0,085% 0,099% 0,118% 0,139% 0,163% 0,180% 46 do 50 0,129% 0,136% 0,156% 0,181% 0,209% 0,227% 0,235% 51 do 55 0,197% 0,207% 0,23 0,266% 0,285% 0,29 0,296% 56 do 60 0,286% 0,301% 0,341% 0,359% 0,364% 0,366% 0,368% 61 do 65 0,427% 0,45 0,46 0,464% 0,465% 0,465% 0,465% 4.2. Kobiety 1) Okres w miesiącach Przedział wieku 1 do do do do do do do do 25 0,005% 0,005% 0,005% 0,005% 0,006% 0,008% 0,010% 26 do 30 0,006% 0,006% 0,007% 0,009% 0,011% 0,014% 0,019% 31 do 35 0,009% 0,010% 0,01 0,014% 0,018% 0,024% 0,031% 36 do 40 0,016% 0,016% 0,020% 0,025% 0,03 0,039% 0,049% 41 do 45 0,028% 0,030% 0,036% 0,043% 0,05 0,06 0,069% 46 do 50 0,048% 0,051% 0,059% 0,070% 0,081% 0,088% 0,091% 51 do 55 0,077% 0,081% 0,091% 0,103% 0,110% 0,11 0,114% 56 do 60 0,110% 0,114% 0,128% 0,135% 0,137% 0,138% 0,138% 61 do 65 0,159% 0,170% 0,174% 0,175% 0,175% 0,175% 0,175% 3 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych, ciągników rolniczych oraz wyposażenia w WTUŻiR Concordia Capital SA 18

19 UBEZPIECZENIE PAKIET AGRO PAKIET AGRO-PREMIUM Agro - casco Ogień i inne zdarzenia losowe 0,55 % sumy ubezpieczenia 0,12 % sumy ubezpieczenia 0,87 % sumy ubezpieczenia 0,17 % sumy ubezpieczenia NNW komunikacyjne 20 PLN 30 PLN Ochrona prawna 50 PLN 50 PLN 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania. 2) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu oraz stawki. 3) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego roku / miesiąca kredytowania oraz stawki 4) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki 5) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia) oraz stawki TAB. 19 Gwarancje, poręczenia Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia zobowiązania min. 100zł 2. Przyznanie gwarancji/ poręczenia prowizja przygotowawcza zobowiązania 1,0% 3. Przyznanie limitu limitu 1,0% 4 Korzystanie z gwarancji/ poręczenia za każdy okres trzy 5 Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia miesięczny* 1)2) 5.1 przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji/ poręczenia objętej zmianą 1,0% 5.2 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia min. 200 zł 6. Wypłata z gwarancji/ poręczenia roszczenia 0,25% 7. Awizowanie treści gwarancji obcej gwarancji 0, min. 100 zł 8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia za czynność 200 zł * 1. pobierana w pierwszym dniu roboczym każdego rozpoczętego kwartału lub zamiennie 2. pobierana w pierwszym dniu roboczym roku za okres 4 kwartałów (w zależności od ilości kwartałów pozostających do końca terminu ważności gwarancji) opcja nr 2 wymaga dostosowania treści umowy gwarancji / poręczenia TAB. 20 Wrzutnia Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni 2. Wydanie portfela do wpłat za pośrednictwem wrzutni oraz klucza do drzwiczek 30 zł wrzutni 3. Wydanie duplikatu zagubionego klucza do drzwiczek wrzutni 15 zł 4. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę 0,1% min. 3 zł TAB. 21 Depozyty wartościowe i rzeczowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20 zł 2. Przechowywanie depozytu 1) : 2.1 duplikatów kluczy Kwartalnie brutto 50 zł 2.2 Stempli Kwartalnie brutto 50 zł 2.3 innych rzeczy ruchomych Kwartalnie brutto 50 zł 1) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej.? 19

20 TAB. 22 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki: 0,1% 1.1 prowadzone w Banku min.3 zł 1.2 prowadzone w innych bankach krajowych min. 3 zł 1.3 dokonywane bilonem (nieuporządkowanym) TAB. 23 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Wydanie kserokopii umowy 20 zł 2. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/lokaty terminowe itp. 40 zł 3. Wydanie opinii o Kliencie Banku (z wyłączeniem oceny sytuacji ekonomiczno finansowej zdolność kredytowa ) 40 zł 4. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie od rachunku 100 zł upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku 5. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę 50 zł lub na zasadach bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 od transakcji wzajemności ust 1 i 2 Prawa bankowego 1) 6. Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu od wniosku 50 zł 7. Wyjaśnienie spraw wymagających sięgania do materiałów zarchiwizowanych 60 zł 8. Wypłata dla klientów nie posiadających rachunku w BS w Zambrowie ² 0,4% min. 5 zł 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku. zasadę wzajemności bez opłaty. 2) W ramach zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego. Taryfę opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych znajda Państwo także na 20

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94 / 2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 27.12.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29 /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 22 marca 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 70/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 17.05.2016r. obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 /2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia 07 stycznia 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 03.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/1/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 31.07.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 2 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju KLIENT INDYWIDUALNY (zmiany naniesiono kolorem czerwonym)

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. /19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo