Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r."

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / 2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia... Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych Część II Zambrów, MARZEC 2013 r.

2 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 TAB. 1RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 TAB. 2 PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI... 5 TAB. 3PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI - ELECTRON... 5 TAB. 4ROLNICY INDYWIDUALNI... 6 TAB. 5 RACHUNEK LOKACYJNY... 7 TAB. 6RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 8 TAB. 7RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 8 TAB. 8WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH...8 KARTY BANKOWE TAB. 9KARTY PŁATNICZE TAB. 10KARTY KREDYTOWE KREDYTY TAB. 11 KREDYTY OBROTOWE TAB. 12 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB. 13 KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR TAB. 14 KREDYTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU WSI POLSKIEJ...15 OPERACJE DEWIZOWE TAB. 15 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB. 16CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 17 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 18UBEZPIECZENIA TAB. 19GWARANCJE, PORĘCZENIA TAB. 20 WRZUTNIA TAB. 21 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB. 22CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 23USŁUGI RÓŻNE

3 Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Zambrowie, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10.W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 11. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 12. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 13. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 14. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3

4 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 1.1 bieżącego 20 zł 1.2 pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku ¹: 2.1 bieżącego 25 zł 2.2 bieżącego Bezpieczny rachunek miesięcznie 27 zł 2.3 pomocniczego 12 zł 2.4 w ramach konta z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych miesięcznie 0 zł 2.5 w ramach konta wg umowy dot. Wspólnot Mieszkaniowych miesięcznie 3. Pełnomocnictwo 3.1 sporządzenie 20 zł 3.2 odwołanie za każde odwołanie 20 zł 3.3 zmiana Za każdą zmianę 20 zł 4. zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 20 zł 5. System bankowości internetowej : 5.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 5.2 wydanie lub wysłanie list haseł jednorazowych 0 zł 5.3 Wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 6. Home Banking 6.1 instalacja systemu 100 zł 6.2 Opłata serwisowa za 1 dzień 50 zł 6.3 Opłata za korzystanie z systemu Home Banking miesięcznie 0 zł 7. Wpłata gotówkowa : 7.1 na rachunki bankowe prowadzone przez BS chyba, że umowa stanowi inaczej 0,1% min. 3 zł 7.2 dokonywana bilonem (nieuporządkowanym) 7.3 Wpłata przyjmowana za pośrednictwem wrzutni 0,1% min. 3 zł 8. Wypłata gotówkowa 0,3% min.3,5 zł max. 150 zł 9. Przelew na rachunek w Banku: 9.1 w placówce Banku 0 zł 9.2 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 0 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 10.1 w placówce Banku ² 3,5 zł 10.2 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 0,99 zł 11. Zlecenie stałe: 11.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 11.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 0 zł 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela 0,5 zł 12.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 12.3 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 13. Czeki krajowe: 13.1 wydanie czeków 1 zł 13.2 potwierdzenie czeku za czek 13.3 inkaso czeku 5 zł 13.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 16 zł 14. Udzielenie informacji o rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło ³ 15 zł miesięcznie 14.2 korzystając z banko fonu 15 zł 15. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni na wniosek Klienta 30 zł 16. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 4 miesięcznie zgodnie z umową z Klientem 17. Inne czynności zgodnie z TAB.8 1 Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego. 2 Dokonanie przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta 3 opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 4 opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego 4

5 TAB. 2 PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 1.1 Bieżącego 20 zł 1.2 Pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku ¹: 2.1 Bieżącego 25 zł miesięcznie 2.2 Pomocniczego 12 zł 2.3 bieżącego Bezpieczny rachunek Miesięcznie 27 zł 3. Pełnomocnictwo : 3.1 sporządzenie 20 zł 3.2 odwołanie za każde odwołanie 20 zł 3.3 Zmiana za każda zmianę 20 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 0 zł 5. System bankowości internetowej : 5.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 5.2 wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 0 zł 5.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 6. Home Banking 6.1 instalacja systemu 100 zł 6.2 opłata serwisowa za 1 dzień 50 zł 6.3 opłata za korzystanie z systemu Home Banking miesięcznie 0 zł 7. Wpłata gotówkowa : 7.1. na rachunki bankowe prowadzone przez BS chyba, że umowa stanowi inaczej 0,1% min. 3 zł 7.2 Wpłata przyjmowana za pośrednictwem wrzutni 0,1% min. 3 zł 8. Wypłata gotówkowa 0,3% min. 3,5 zł max 150 zł 9. Przelew na rachunek w Banku: 9.1 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 0 zł 9.2 w placówce Banku 0 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 10.1 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 0,99 zł 10.2 w placówce Banku ² 3,5 zł 11. Zlecenie stałe: 11.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 11.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 0 zł 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1 zł za zlecenie 12.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 13. Czeki krajowe: 13.1 wydanie czeków 1 zł 13.2 potwierdzenie czeku za czek 13.3 inkaso czeku 5 zł 13.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 16 zł 14. Udzielenie informacji o rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 3 15 zł miesięcznie 14.2 Korzystając z banko fonu 15 zł 15. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni na wniosek klienta 30 zł 15.1 Likwidacja rachunku na którym przez okres 12 miesięcy nie było obrotów/nieczynny lub do wysokości salda na rachunku 16. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1 Prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie rachunku bankowego. 2 Dokonanie przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta 3 opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków TAB. 3 PRZEDSIĘBIORCY INDYWIDUALNI - Electron Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 5

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) 1.1 Bieżącego 0 zł 2. Prowadzenie rachunku ¹: 2.1 Bieżącego miesięcznie 0 zł 3. Pełnomocnictwo : 3.1 sporządzenie 20 zł 3.2 odwołanie za każde odwołanie 20 zł 3.3 Zmiana za każda zmianę 20 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 0 zł 5. System bankowości internetowej : 5.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 5.2 wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 0 zł 5.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 6. Home Banking 6.1 instalacja systemu 100 zł 6.2 opłata serwisowa za 1 dzień 50 zł 6.3 opłata za korzystanie z systemu Home Banking miesięcznie 0 zł 7. Wpłata gotówkowa : 7.1. na rachunki bankowe prowadzone przez BS chyba, że umowa stanowi inaczej 0, min. 3 zł 7.2 Wpłata przyjmowana za pośrednictwem wrzutni 0, min. 3 zł 8. Wypłata gotówkowa min. 3,5 zł max 150 zł 9. Przelew na rachunek w Banku: 9.1 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 0 zł 9.2 w placówce Banku 0 zł 10. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 10.1 w systemie bankowości internetowej / Home Banking 1,20 zł 10.2 w placówce Banku ² 6 zł 11. Zlecenie stałe: 11.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 11.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 0 zł 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1 zł za zlecenie 12.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 13. Czeki krajowe: 13.1 wydanie czeków 1 zł 13.2 potwierdzenie czeku za czek 13.3 inkaso czeku 5 zł 13.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 16 zł 14. Udzielenie informacji o rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 3 15 zł miesięcznie 14.2 Korzystając z banko fonu 15 zł 15. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni na wniosek klienta 30 zł 15.1 Likwidacja rachunku na którym przez okres 12 miesięcy lub do wysokości salda nie było obrotów/nieczynny na rachunku 16. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1 Dokonanie przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta 2 opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków TAB. 4 ROLNICY INDYWIDUALNI Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 bieżącego miesięcznie 8 zł 6

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) 2.2 bieżącego Bezpieczny rachunek 2.3 pomocniczego 0 zł 3 Pełnomocnictwo : 3.1 sporządzenie 20 zł 3.2 odwołanie za każde odwołanie 20 zł 3.3 zmiana za każda zmianę 20 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 0 zł 5. System bankowości internetowej BPS 5.1 dostęp do systemu miesięcznie 0 zł 5.2 Wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 0 zł 5.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 6. Wpłata gotówkowa 0 zł 7. Wypłata gotówkowa 0 zł 8. Przelew na rachunek w Banku: 8.1 w systemie bankowości internetowej 0 zł 8.2 w placówce Banku 0 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 9.1 w systemie bankowości internetowej 0,99 zł 9.2 w placówce Banku ¹ 3,5 zł 10. Zlecenie stałe: 10.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 0 zł 11. Polecenie zapłaty: 11.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 11.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 12. Czeki krajowe: 12.1 wydanie czeków 1 zł 12.2 potwierdzenie czeku za czek 12.3 inkaso czeku 5 zł 12.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 16 zł 13. Udzielenie informacji o rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło ² miesięcznie 15 zł 13.2 Korzystając z banko fonu miesięcznie 15 zł 14. Likwidacja rachunku na wniosek klienta 0 zł 15. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1 Dokonanie przelewu z rachunku bankowego w terminie wskazanym przez Klienta 2 Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. TAB. 5 RACHUNEK LOKACYJNY Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku : miesięcznie 0 zł 3. System bankowości internetowej : 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 30 zł 3.2 wydanie lub wysłanie listy haseł jednorazowych 7

8 Lp. Rodzaj usług (czynności) 3.3 wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym 0 zł 4. Wpłata gotówkowa w placówce Banku: 0,3% min. 5 zł 4.2 Wpłata przyjmowana za pośrednictwem wrzutni 0,3% min. 5 zł 5. Wypłata środków w trakcie jednego okresu rozliczeniowego ¹) 5.1 pierwsza wypłata (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) 0 zł 5.2 kolejne wypłaty (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) 6. Przelew na rachunek w Banku: ²) 6.1 w systemie bankowości internetowej 7 zł 6.2 w placówce Banku 7 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 7.1 w systemie bankowości internetowej 15 zł 7.2 w placówce Banku ² 15 zł 8. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni na wniosek klienta 0 zł 9. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku : 9.1 Telefonicznie na hasło ³) 15 zł 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej ,- zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. 2) Drugi i kolejny przelew powiększony o prowizję z pkt ) Pobiera się jedna opłatę niezależnie od ilości otwartych rachunków. Opłaty nie pobiera się w przypadku posiadania rachunku bieżącego. TAB. 6 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku 0 zł 2. Prowadzenie rachunku 0 zł 3. Przelew na rachunek : 3.1 w Banku 0 zł 3.2 do innego banku krajowego w systemie ELIXIR 3,5 zł 4. Wypłata gotówki 0 zł TAB. 7 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Otwarcie rachunku : 0 zł 1.1 przy wpłacie minimalnej 10 EUR 0 zł 1.2 bez wpłaty minimalnej 20 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 25 zł 3. Pełnomocnictwo : 3.1 sporządzenie 20 zł 3.2 odwołanie za każde odwołanie 20 zł 3.3 zmiana za każda zmianę 20 zł 4. Zmiana karty wzorów podpisów na wniosek klienta 20 zł 5. Wpłata gotówkowa 0,3% 6. Wypłata gotówkowa 2) 0, 7. Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku: 7.1 w placówce Banku 0 zł 8. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku 3,5 zł 9. Przelew na rachunek walutowy w innym banku - zgodnie z TAB Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1) Każda wypłata walutowa wymaga awizowania co najmniej 1 dzień wcześniej. TAB. 8 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 0 zł 2. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0 zł 3. Duplikat wyciągu za wyciąg 12 zł 8

9 Lp. Rodzaj usług (czynności) 4. Historia rachunku : za stronę 5 zł 5. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za jeden dokument 5 zł 5.1 Wykonanie kopii lub wtórników dowodów księgowych Więcej niż za jeden dokument 6. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 30 zł 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) za każdy tytuł 40 zł 8. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu za każdą zawartą zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: umowę 8.1 z Bankiem 0 zł od transakcji 8.2 z innymi bankami 50 zł 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków od transakcji 20 zł 10. Opłata za udzielenie informacji komornikowi sądowemu od transakcji 150 zł + VAT 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 9

10 KARTY BANKOWE TAB. 9 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) VISA Business Visa Business VISA Business elektron Debetowa (dotyczy kart wydanych do dnia r.) 1. Wydanie pierwszej karty do pakietu/rachunku 0 zł 100 zł 50 zł 2. Opłata za korzystanie z karty Miesięcznie 3 zł Wznowienie pierwszej karty 25 zł 100 zł 50 zł 4. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty 25 zł 100 zł 50 zł 5. Wydanie duplikatu karty 15 zł 100 zł 30 zł 6. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 od transakcji - 20 zł 20 zł 7. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 8. Transakcje gotówkowe: 8.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 0 zł 1% min. 2 zł 0 zł 8.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł min. 5 zł min. 4 zł od transakcji 3% 8.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą min. min. 12 zł min. 8.4 w placówkach Poczty Polskiej min. 5 zł min. 5 zł 5 zł 8.5 zwrot transakcji z innych bankomatów w kraju od transakcji min. 4 zł Zwrot transakcji akceptujących kartę za granicą od transakcji 2 % min Sprawdzenie wysokości dopuszczalnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2) od transakcji - 4 zł 2 zł 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany od transakcji 6 zł 3 zł 11. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 12 zł 8 zł 12. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika od transakcji - 12 zł 8 zł 13. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 6 zł 3 zł 14. Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Zastrzeżenie karty 30 zł - - 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 10

11 TAB. 10 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) % lub zł 1. Wydanie nowej karty: Visa Business Credit 0 zł Visa Business Credit Gold 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 3. Obsługa karty głównej. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: 3.1 Visa Business Credit mniej niż zł 75 zł Rocznie co najmniej zł 0 zł 3.2 Visa Business Credit Gold mniej niż zł 250 zł Rocznie co najmniej zł 0 zł 4. Obsługa karty dodatkowej 4.1 Visa Business Credit 25 zł Rocznie 4.2 Visa Business Credit Gold 50 zł 5. Wydanie duplikatu karty 30 zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 0 zł 7. Transakcje bezgotówkowe 1) od transakcji 0 zł 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 8.1 w kraju 3% min. 5 zł od transakcji 8.2 za granicą 3% min.10zł 9. Przelew z karty 3% min. 5 zł 10. Sprawdzanie salda w bankomacie od transakcji 0 zł 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za wskazany okres od transakcji 12. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 13. Obsługa nieterminowej spłaty 2) 30 zł 14. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. miesięcznie salda końcowego okresu rozliczeniowego 5% min. 100 zł 11

12 KREDYTY TAB. 11 Kredyty obrotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 1.1 Kredyt w rachunku bieżącym 1.2 Agro Kredyt w rachunku bieżącym (Rolnicy) 100 zł 1.3 Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 50 zł 1.4 Pożyczka (firmy) od 100 zł wnioskowanej kwoty 1.5 Kredyt AGRO-EXPRES 100 zł 0,3% 1.6 Pozostałe kredyty nie mniej niż 50zł nie więcej niż 200zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym 1,5% 2.2 Kredyt obrotowy: z pierwotnym okresem spłaty do 1 roku 1,5% z pierwotnym okresem spłaty powyżej 1 roku 1,7% 2.3 Agro Kredyt w rachunku bieżącym (Rolnicy): dla 12-miesięcznego okresu kredytowania 1,5% kredytu / dla okresu kredytowania nie przekraczającego 36 mies. kwoty podwyższenia 1,7% dla okresu kredytowania przekraczającego 36 miesięcy 2,0% 2.4 Kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej 1,5% 2.5 Kredyt płatniczy 1,5% 2.6 Pożyczka (firmy) 1,5% 2.7 Kredyt AGRO-EXPRES (Rolnicy) 2,0% 2.8 Szybka Gotówka dla Firm 2,0% 2.9 Szybka linia kredytowa (firmy) 2,0% 3. Gotowość finansowa 2) Miesięcznie 3,65% 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 3) 4.1. Części kredytu wszystkich produktów kredytowych 0,50% 4.2. Całości kredytu z pierwotnym okresem kredytowania powyżej 2 lat wcześniejszej spłaty 0,70% 5. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) przyrzeczonej min. 100 zł 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 1% prolongowanej min. 50 zł 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 80 zł 8. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia / opinii 50 zł 9. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 200 zł 10. Wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej Klienta na jego wniosek 200 zł 11. Wysyłanie upomnień / wezwań do zapłaty (monitów) za monit 30 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 100 zł 13. Zezwolenie na zwolnienie części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku 30 zł 14. Od sporządzenia umowy przejęcia długu przejmowanego długu 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) W stosunku rocznym. Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem w rachunku bieżącym postawionym do dyspozycji a wykorzystanym (nie dotyczy kredytów dla rolników). 3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. 4) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 50 zł min. 200 zł 12

13 TAB. 12 Kredyty inwestycyjne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 1.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 0,1% min. 25 zł 1.2 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną 100 zł 1.3 Agro Inwestycja 100 zł 1.4 Kredytowa Linia Hipoteczna od 100 zł 1.5 Kredyt Inwestycja Rozwojowa (dla Rolników) wnioskowanej 200 zł 1.6 Kredyt inwestycyjny komercyjny na zakup gruntów rolnych kwoty 200 zł 1.7 Wspólny remont 100 zł 1.8 pozostałe kredyty 0,3% nie mniej niż 50zł nie więcej niż 200zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt inwestycyjny: z pierwotnym okresem spłaty do 1 roku 1,5% z pierwotnym okresem spłaty powyżej 1 roku 1,7% 2.2 Kredytowa Linia Hipoteczna (firmy) 2.3 Szybka Inwestycja (firmy) 1,7% 2.4 Kredyt inwestycyjny komercyjny na zakup gruntów rolnych (dla Rolników) 1% 2.5 Kredyt inwestycja Rozwojowa (dla Rolników) 1,5% kredytu / 2.6 Kredyt Agro Inwestycja (dla Rolników) kwoty 1,7% 2.7 Kredyty pomostowe: podwyższenia z pierwotnym okresem spłaty do 1 roku 1,5% z pierwotnym okresem spłaty powyżej 1 roku 1,7% 2.8 Wspólny Remont 1,5% 2.9 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną 1,5% 2.10 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych min. 100 zł min. 100 zł 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 3) 3.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 % 3.2 Kredyt Wspólny remont od 1 % 3.3 pozostałe kredyty: kwoty wcześniejszej części kredytu wszystkich produktów kredytowych spłaty 0,50% całości kredytu z pierwotnym okresem kredytowania powyżej 2 lat 0,70% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) przyrzeczonej min. 100 zł 5. Prowizja za gotowość, dot. Kredytu Wspólny remont 2) Miesięcznie 3 % 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 6.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych min. 20 zł 6.2 pozostałe kredyty prolongowanej 1 % min. 50 zł 7. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 80 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 80 zł 9. Wystawienie zaświadczenia / opinii na wniosek Klienta 50 zł 10 Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 200 zł 11. Wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej Klienta na jego wniosek 200 zł 12. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit 13. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 100 zł 15. Zezwolenie na zwolnienie części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku 30 zł 16. Od sporządzenia umowy przejęcia długu przejmowanego długu 30 zł min. 200 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Prowizja naliczana jest miesięcznie od różnicy postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy oraz płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego 3) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 4) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 13

14 TAB. 13 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu 2.1 Kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania obrotowe i inwestycyjne kredytu / kwoty podwyższenia kredytu / kwoty podwyższenia 0,3% nie mniej niż 50zł nie więcej niż 200zł 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna: 2) 3.1 części kredytu wszystkich produktów kredytowych wcześniejszej spłaty 0,50% 3.2 całości kredytu z pierwotnym okresem kredytowania powyżej 2 lat 0,70% 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) min. 100 zł przyrzeczonej 5. Zmiana postanowień umowy o kredyt dokonywanych na wniosek Klienta za aneks 80 zł 1% 6. Prolongowanie terminu spłaty kredytu min. 50 zł prolongowanej 7. Wydanie zaświadczenia o zadłużeniu /opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 8. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 200 zł 9. Wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej Klienta na jego wniosek 200 zł 10. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za monit 30 zł 11. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 100 zł 13. Zezwolenie na zwolnienie części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku 30 zł 14. Od sporządzenia umowy przejęcia długu przejmowanego długu 15. Od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania 4) corocznie 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji za przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu. 2) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 3) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji, 4) Prowizja naliczana zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu 1,0% min. 200 min. 20 zł 14

15 TAB. 14 Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 0, min. 200 zł 2. Przyznanie/przedłużenie kredytu lub zwiększenia kwoty kredytu: 2.1 przeznaczonego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki 1,5% 2.2 na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zbiorowego kredytu zaopatrzenia wsi w wodę 2.3 przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej WIARYGODNY PARTNER : dla kredytów z okresem kredytowania do 12 miesięcy 1,5% dla kredytów z okresem kredytowania powyżej 12 miesięcy kredytu 2.4 inwestycyjnego w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenach wiejskich 2.5 inwestycyjnego na realizację inwestycji w zakresie wiejsko gminnych szkół kredytu podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych 3. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 2) wcześniejszej spłaty 4. Wydanie promesy udzielenia kredytu 3) przyrzeczonej 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu prolongowanej min. 100 zł 1% min. 50 zł 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks od 100 zł 7. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 200 zł 8. Wydanie zaświadczenia o zdolności kredytowej Klienta na jego wniosek 200 zł 9. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za monit 30 zł 10. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 50 zł 12. Zezwolenie na zwolnienie części lub całości nieruchomości spod wpisu hipoteki na rzecz Banku 13. Od sporządzenia umowy przejęcia długu przejmowanego długu 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. 2) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 3) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. 30 zł min

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 71 /2014 z dnia 25.11.2014r. I zmiana Uz 4/2015 TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla osób fizycznych nie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr do Uchwały Nr /4/4/20 Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego z dnia 9.0.20 (obowiązuję od 0.02.20) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Piątnica,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/2014 z dnia 17 grudnia 2014r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów instytucjonalnych STYCZEŃ 2015r. Spis treści: Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów instytucjonalnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Sokołów Podlaski 11.10. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo