z XXVI sesji Rady Gminy Pawtowice z dnia 26 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z XXVI sesji Rady Gminy Pawtowice z dnia 26 marca 2013 r."

Transkrypt

1 - w z XXVI sesji Rady Gminy Pawtowice z dnia 26 marca 2013 r. XXVI sesja Rady Gminy Pawtowice odbyta sie w sali narad Urzedu Grniny Pawtowice, obrady rozpoczgto o godz W sesji uczestniczyli radni, zaproszeni goicie, sottysi, Przewodniczqcy ROSM, kierownicy referatow, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, zainteresowani tematykq mieszkahcy grniny. Ad.1 Otwarcia obrad dokonat Przewodniczqcy Rady Grniny Franciszek Dziendziel, witajqc wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecnoici radnych stwierdzit prawomocnost obrad - na sali byto obecnych 15 radnych. Lista obecnoici stanowi zat. nr 1 do protokotu. Lista goici stanowi zat. nr 2 do protokotu. Ad.2. Przewodniczqcy przedstawit porzqdek obrad, jaki radni otrzyrnali do domu wraz z zawiadornieniern o sesji i byl podany do publicznej wiadomoici na tablicy ogtoszen Urzedzie Grniny oraz na stronie internetowej gminy - BIP. Porzadek obrad : 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci; 2. Przedstawienie porzqdku obrad; 3. Przyjecie protokotu z XXV sesji Rady Gminy Pawtowice z dnia 26 lutego 2013 r; 4. Przedstawienie wykazu pism skierowanych do Rady Gminy w okresie rniedzysesyjnyrn; 5. Informacja o dziatalnosci Urzedu Grniny i jednostek organizacyjnych w okresie miqdzysesyjnyrn; 6. Inforrnacja o pracach kornisji statych Rady Grniny w okresie rniedzysesyjnyrn; 7. Interpelacje radnych; 8. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawtowice na lata ; 9. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie grniny Pawtowice na 2013 rok; 10. Podjqcie uchwaty w sprawie zaciqgniqcia kredytu dtugoterminowego w roku Podjecie uchwaly w sprawie przekazania irodkow finansowych dla Komendy Powiatowej Pahstwowej Straiy Poiarnej w Pszczynie; 12. Podjecie uchwaty w sprawie w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/289/2012 Rady Gminy Pawlowice z dnia 18 grudnia 2012 r, w sprawie poboru podatku rolnego, leinego i od nieruchomosci oraz optaty targowej w drodze inkasa, okreiienia inkasentow - i wynagrodzenia za inkaso; 13. Podjecie uchwaly w sprawie nie wyrazenia zgody na wyodrqbnienie funduszu soteckiego; 14.Podjqcie uchwaly w sprawie programu opieki nad zwierzqtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierzqt na terenie Grniny Pawtowice w roku 2013; 15.Projekt uchwaty w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie Sciekow dla Jastrzqbskiego Zaktadu Wodociqgow i Kanalizacji S.A. z siedzibq w Jastrzebiu - Zdroju; 16. Projekt uchwaly w sprawie przejecia w zarzqd odcinkow dr6g zlokalizowanych wzdluz DK- 81 na terenie gminy Pawtowice ; 17. Projekt uchwaty w sprawie przejecia zadah z zakresu wtaiciwoici Powiatu Pszczyliskiego - dot. budowy ciqgu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyhskiej do DK 81 w Pawlowicach oraz budowa iciezki rowerowej od ul. Stowackiego w Golasowicach do ul. Powstaric6w w Pielgrzyrnowicach; 18.Projekt uchwaty w sprawie wezwania Pani Magdaleny Krnity i Pani Kingi Prokop do usuniecia naruszenia prawa uchwatq Nr XXII/283/2012 z dnia 27 listopada 2012r. Rady Gminy Pawtowice w sprawie wysokoici i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotow prowadzqcych ztobki i kluby dzieciece na terenie Gminy Pawtowice; 19. Wolne gtosy i wnioski; 20. Zakohczenie obrad. Nie wniesiono poprawek do przedstawionego porzqdku, zostat on przyjety do realizacji.

2 Ad. 3 Do protokotu z XXV sesji Rady Grniny Pawlowice odbytej w dniu 26 lutego 2013 r. nie wniesiono iadnych uwag. Na wniosek przewodniczqcego protokot zostat przyjety bez czytania tresci na sesji - jednogtoinie. Ad. 4 Wiceprzewodniczqcy Rady Aleksander Szyrnura przedstawit wykaz pisrn, jakie wptynety do Rady Grniny w okresie rniedzysesyjnyrn inforrnujqc, ie z pisrnarni mozna zapoznat sie w biurze Rady Grniny. CzeSt pisrn byta rozpatrywana przez Kornisje. Wykaz pisrn stanowi zat. nr 3 do protokotu. Ad. 5 W6jt Darnian Galusek przedstawit zebranyrn inforrnacje o dziatalnosci rniedzysesyjnej Urzedu Gminy i jednostek organizacyjnych. Inforrnacja dotyczyta realizowanych zadah przez: - Referat Organizatorski i Inforrnatyki - Referat Infrastruktury Kornunalnej, Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa - Referat Prornocji i Integracji Europejskiej - - Referat Spraw Obywatelskich - Grninny OSrodek Kultury - Grninny OSrodek Sportu - Grninny Zaktad Wodociqg6w i Kanalizacji - Grninny Zesp6t Kornunalny - Grninny Zespot Oiwiaty - OSrodek Pornocy Spotecznej - Referat Gospodarki Przestrzennej, Geodezji i Mienia - Referat Inwestycji - Referat KsiegowoSci i Budzetu - Referat Podatk6w i Optat. Inforrnacje z poszczegdlnych referatow zostaty zawarte w zatqczniku nr 16 do protokotu, jako rnaterialy bedqce przedrniotern obrad. Ad. 6 Inforrnacja o pracach kornisji statych Rady Grniny w okresie rniedzysesyjnyrn przedstawili Przewodniczqcy poszczeg6lnych Kornisji. Ternatyke wsp6lnej czegci posiedzenia przedstawit Wiceprzewodniczqcy Rady. Inforrnacja o pracach Kornisji stanowi zat. nr 4 do protokotu. - Ad. 7 Przewodniczqcy poinforrnowat, ie nie wniesiono interpelacji. Ad. 8 Skarbnik Grniny Agnieszka Kernpny poinforrnowata, ie w zwiqzku z planowanymi zrnianarni wynikajqcyrni z projektu uchwaty Rady Grniny w sprawie zrniany budzetu Grniny na 2013 rok zachodzi koniecznosi. aktualizacji inforrnacji zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Grniny Pawtowice na lata , dodata ze zrniany zostaty szczeg6lowo ornowione na wsp6lnyrn posiedzeniu Kornisji i uzyskaty pozytywnq opinie. Po tym wyjajnieniu przedstawita projekt uchwaty. Uchwata nr XXVI / 313 /2013 w sprawie zrnian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawtowice na lata zostala przyjeta 14 gtosami za, przy 1 gtosie wstrzymujqcym. Uchwala stanowi zal. nr 5 do protokolu. Ad. 9 Nastqpnie Skarbnik przedstawita proponowane zrniany w budzecie grniny na 2013 rok, kt6re rowniez byty oomwiane przez Kornisje Rady i uzyskaty akceptacje. CzqSi. zrnian w budiecie grniny jest efektern dokonanych zrnian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata

3 Uchwata nr XXVI/314/2013 w sprawie zmian w budiecie gminy Pawtowice na 2013 rok zostata przyjgta 14 gtosami za, przy 1 gtosie wstrzymujqcym. Uchwata stanowi zal. nr 6 do protokotu. Ad. 10 Kolejny projekt uchwaty dotyczyt zaciqgniqcia kredytu. Skarbnik poinforrnowata, ze kredyt pozwoli na petnq realizacje zapisanego w budiecie grniny planu wydatk6w na biezqcy rok. Podjecie stosownej uchwaty naleiy do wytqcznej kornpetencji Rady Grniny. Zaciqgniecie kredytu w kwocie 4 rnln zt. nastqpi w drodze ogtoszonego przetargu nieograniczonego przez grnine. Uchwata nr XXVI/315/2013 w sprawie zaciqgnigcia kredytu dlugoterminowego w roku 2013 zostala przyjgta 14 gtosami za, przy 1 glosie wstrzymujqcym. Uchwala stanowi zat. nr 7 do protokotu. Ad. 11 Kierownik Ref. Spraw Obywatelskich Matgorzata Sklanny poinforrnowata, ze Grnina rnoze uczestniczyt w pokrywaniu czeici kosztow funkcjonowania Pahstwowej Straiy Poiarnej. Kornendant Powiatowy Palistwowej Strazy Poiarnej w Pszczynie zwr6cil sie do Wojta Grniny --. Pawtowice o dofinansowanie zakupu lekkiego sarnochodu dostawczego dla Strazy. Pojazd wykorzystywany bedzie do zabezpieczenia logistycznego dzialali ratowniczo-gainiczych prowadzonych przez IRG w Pszczynie. ~rodki na ten cel zostaty zabezpieczone w budiecie grniny. Uchwata nr XXVI/316/2013 w sprawie przekazania Srodk6w finansowych dla Komendy Powiatowej Panstwowej Straiy Poiarnej w Pszczynie zostata przyjeta jednogtoenie - 15 gtosarni za. Uchwata stanowi zat. nr 8 do protokotu. Ad. 12 Kierownik Ref. Podatkbw i Optat Karina Staron poinforrnowala, ie Uchwatq Nr XXIII/289/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. Rada Grniny zarzqdzita pobor podatku od nieruchomoici, rolnego i leinego oraz oplaty targowej w drodze inkasa oraz wyznaczyta inkasentbw i okrejlila wysokoici wynagrodzenia za inkaso. W zwiqzku ze zloionq przez Pana Stefana Wroi rezygnacjq z pelnienia funkcji inkasenta oraz wnioskiern Pani Beaty Wala, obecnego sottysa Krzyzowic, w kt6ryrn wyraza zgode na petnienie funkcji inkasenta, proponuje sie zrniane sie inkasenta w solectwie Krzyzowice. Po tyrn wyjaknieniu przedstawita projekt uchwaty. Uchwata nr XXVI/317/2013 w sprawie zmiany w uchwale Nr XXIII/289/2012 Rady Gminy Pawtowice z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leinego i od nieruchomoici oraz optaty targowej w drodze inkasa, okreilenia - inkasent6w i wynagrodzenia za inkaso zostala przyjqta jednogtosnie - 15 gtosami za. Uchwala stanowi zat. nr 9 do protokotu. Ad. 13 Z kolei Skarbnik poinforrnowata, ie ustawa z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu soteckirn przewiduje rnoiliwost wyodrebnienia w budiecie grniny irodk6w stanowiqcych fundusz solecki. Do r. Rada Grniny powinna podjqt uchwate o wyrazeniu zgody na wyodrqbnienie takiego funduszu w roku budzetowyrn 2014 lub nie wyodrebnianiu funduszu. Dodata, ie soltysi zaakceptowali projekt uchwaty w sprawie niewyodrqbniania funduszu soteckiego. Uchwata nr XXVI/318/2013 w sprawie nie wyraienia zgody na wyodrgbnienie funduszu soleckiego zostata podjqta jednogtoinie - 15 gtosami za. Uchwata stanowi zat. nr 10 do protokotu. Ad. 14 W tyrn punkcie Kierownik Ref. Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa Wojciech Bazgier poinforrnowat, ze zgodnie z ustawq o ochronie zwierzqt z dnia 21 sierpnia 1997 r. Rada Grniny zobowiqzana jest do okreilania w drodze uchwaty, corocznie do dnia 31 rnarca, prograrnu opieki nad zwierzetarni bezdornnyrni oraz zapobiegania bezdornnoici zwierzat.

4 Przygotowany zostat Program opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdornnoici zwierzqt na terenie Gminy Pawtowice w 2013 roku. Projekt programu zostat zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie, dzierzawcow lub zarzqdc6w obwodow towieckich: Kota lowieckiego,,ostoja", Kota lowieckiego,,remizau, Kda lowieckiego,,lasu, Kota lowieckiego,,bazaniecn, Kola lowieckiego,,lesnik" oraz dziatajqce na obszarze Grniny Pawtowice organizacje spoteczne, kt6rych statutowym celem jest ochrona zwierzqt, dziatajqce na terenie Gminy Pawtowice tj.: Komitetu Pornocy dla Zwierzqt w Tychach i Stowarzyszenia Przyjaciot Zwierzqt Duiych i Matych,,Cztery lapy" w Jastrzebiu Zdroju. Wymienione podmioty zaopiniowaty pozytywnie przedrniotowy Program lub skorzystaty zzapisu art. lla ust. 8 wyrnienionej ustawy z niewydania opinii w terminie 21 dni od otrzymania projektu programu co uznaje sie za akceptacje przestanego programu. Po tych wyjainieniach W. Bazgier przedstawit projekt uchwaty. Uchwata nr XXVI/319/2013 w sprawie Programu opieki nad zwierzgtami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnoici zwierzqt na terenie gminy Pawlowice w roku zostala przyjeta 14 glosami za, przy 1 glosie wstrzymujqcym. Uchwata stanowi zal. nr 11 do protokolu. - Ad. 15 Kolejny projekt uchwaly przedstawiony przez W. Bazgiera dotyczyt zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzanie iciek6w dla Jastrzebskiego Zaktadu Wodociqg6w i Kanalizacji. Zatwierdzenie cen oraz stawek optat nastepuje na podstawie ustawy z dnia 7 czenvca 2001 r. o zbiorowyrn zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu iciek6w. Przeprowadzona analiza ztozonego wniosku taryfowego wskazuje, ze taryfy opracowane zostaty zgodnie z wyzej wyrnienionyrni przepisami, a wykazane we wniosku koszty znajdujq swoje uzasadnienie i odniesienie w dziatalnoici prowadzonej przez Jastrzebski Zaktad Wodociqgowy i Kanalizacji S.A. w Jastrzebiu-Zdroju. Uchwalq nr XXVI/320/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodg i zbiorowe odprowadzanie sciekow dla Jastrzebskiego Zakladu Wodociqgow i Kanalizacji S.A. z siedzibq w Jastrzebiu - Zdroju zostala przyjqta jednoglosnie - 15 glosami za. Uchwala stanowi zat, nr 12 do protokotu. Ad. 16 Kierownik Ref. Infrastruktury Kornunalnej Krystyna Batko przedstawita projekt uchwaty dotyczqcej przejecia na rzecz Gminy okreilonych odcinkow dr6g. Poinformowata, ie niniejsza uchwata umoiliwi Grninie Pawtowice zawarcie porozurnienia z dotychczasowyrn zarzqdcq drogi na przejecie zadania publicznego zarzqdzania odcinkami dr6g gospodarczych zlokalizowanych wzdtui DK-81 na terenie gminy Pawtowice. Odcinki dr6g majq znaczenie lokalne petniqce -. funkcje drog dojazdowych do posesji i p61 naszym mieszkaricorn, a tym samyrn stanowiq uzupetnienie sieci drog lokalnych. Przejecie w zarzqd odcinkow drog umozliwi gminie podjecie dziatari zmierzajqcych do poprawy bezpieczeristwa dla ich uiytkownik6w. Po tym wyjainieniu przedstawita projekt uchwaty okreilajqcej konkretne odcinki dr6g. Uchwala nr XXVI/ 321/2013 w sprawie przejecia w zarzqd odcinkow dr6g zlokalizowanych wzdlui DK - 81 na terenie gminy Pawlowice zostala przyjeta 13 glosami za przy 2 glosach przeciw. Uchwata stanowi zat. nr 13 do protokolu. Ad. 17 Kierownik Ref. Inwestycji Julian WiSniewski poinforrnowat, ie w ubiegtym roku na podstawie porozurnienia z Powiatem Pszczyriskirn Gmina Pawtowice wykonata dokurnentacje projektowq dla zadania pn. "Budowa ciqgu pieszo-rowerowego przy ul. Zjednoczenia na odcinku od ul. Pszczyriskiej do DK 81 w Pawtowicach" oraz koncepcje icieiki rowerowej obejrnujqcej odcinek od ul. Slowackiego w Golasowicach do ul. Powstaric6w w Pielgrzyrnowicach. W bieiqcyrn roku planowana jest dalsza wsp6tpraca przy realizacji powyzszych inwestycji, w zwiqzku z czym konieczne jest podjecie stosownej uchwaty dotyczqcej przejqcia tych zadari i prowadzenia ich przez gmine Pawiowice. Uchwala nr XXVI / 322/2013 w sprawie przejecia zadan z zakresu wlasciwo6ci Powiatu Pszczynskiego zostala przez radnych przyjqta jednogloinie 15 glosami za. Uchwata stanowi zat. nr 14 do protokotu.

5 Ad. 18 W tyrn punkcie obrad Dyrektor Grninnego Zespotu Oiwiaty Jan Figura przedstawit sprawe wezwania Rady do usuniecia naruszenia prawa w uchwale dotyczqcej dotacji dla ilobka ztoionego przez panie: Magdalene Kmita i Kinge Prokop. Ternat ten byt bardzo szczegotowo omawiany na wspolnyrn posiedzeniu Kornisji, gdzie Kornisje postanowity nie uwzglqdnic wezwania. Dyrektor przedstawit projekt uchwaty wraz z uzasadnieniern, stanowiqcyrn integralnq jej czeit. Uchwata nr XXVI/323/2013 w sprawie wezwania Pani Magdaleny Kmity i Pani Kingi Prokop do usunigcia naruszenia prawa uchwatq Nr XXII/283/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Rady Gminy Pawtowice w sprawie wysokosci i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiot6w prowadzqcych itobki i kluby dziecigce na terenie Gminy Pawtowice zostata przyjgta przez radnych jednogtosnie - 15 gtosami za. Uchwata stanowi zat. nr 15 do protokotu. Ad. 19 W wolnych gtosach i wnioskach poruszono sprawy: 1. Radny A. Krosny: - zwrocit uwagq, by w przysztoici huczne otwarcie jarrnarku wielkanocnego nie odbywalo sie.+. rbwnoczeinie z wielkopostnyrni uroczysto5ciarni koicielnyrni; - zawnioskowal., by na sali narad zawiesic krzyi. 2. Radny A. Pisarek - na portalu internetowym grniny urnieszczat na okres 2 tygodni gazete,,racje Grninne", gdyi jest problem z jej dystrybucjq; 3. Radny P. Drobek - podziekowat za pornoc w organizacji zakoliczenia,,pawtowickiej Ligi Futsalu" Na zakoliczenie Przewodniczqcy F. Dziendziel ztoiyt wszystkim wielkanocne iyczenia iwiqteczne. Ad. 20 Po zrealizowaniu wszystkich punkt6w porzqdku obrad Przewodniczqcy zarnknqt XXVI sesjq Protokolant Insaei-:or Przewodniczqcy obrad?n7~ia13~-;:.ll~~;\~'.; \ ' - ' - - rc:y,~r~,c~~,ek 3.ic-:,. ij-j:.i L. Projekty uchwat wraz z inforrnacjq Wojta o dziatainoici rniqdzysesyjnej stanowiq zat. nr 16 do protokotu.

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz. 18.00-22.00 w sali konferencyjnej Urzqdu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r.

Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Protokół nr LV/14 sesji Rady Miasta Opola 27 lutego 2014 r. Sesja odbyła się w opolskim ratuszu, w sali konferencyjnej im. Karola Musioła i trwała od godziny 10 00 do godziny 17 30. 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r.

Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. Protokół Nr VI/15 z dnia 24.04.2015 r. z sesji Rady Gminy Dobromierz odbytej w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu, pod przewodnictwem Aleksandry Luks przewodniczącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz.

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og6ln4liczbq W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. 14&

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r.

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r. 1 P R O T O K Ó Ł z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2004 r. W sesji udział wzięli: - Radni - Sołtysi - Wójt, Z-ca Wójta oraz Skarbnik Gminy - Dyrektor Inspektoratu PZU Bronisław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Stan Rady Gminy w Przyłęku 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo