Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 13 z dnia r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów, październik 2013r.

2 SPIS TREŚCI ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH...3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 5 I. Rachunek bieżący i pomocniczy w złotych... 5 II. Rachunek lokaty terminowej w złotych... 6 III. Rachunek bieżący i pomocniczy w walutach wymienialnych... 7 IV. Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych... 8 V. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków depozytowych... 8 VI. Usługi internetowe (CUI)... 9 ROZDZIAŁ II. KARTY BANKOWE I. Karta płatnicza visa clasic II. Karta płatnicza Visa Business Debetowa...10 ROZDZIAŁ III. KREDYTY GOSPODARCZE I. Kredyty komercyjne II. Kredyty preferencyjne III. Dodatkowe czynności związane z obsługą rachunków kredytowych III. Kredyty z dotacją 13 IV. Kredyty konsolidacyjne..13 ROZDZIAŁ IV. OPERACJE ZAGRANICZNE I. Akredytywa dokumentowa - obca (eksport) II. Akredytywa dokumentowa - własna (import) III. Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym IV. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce V. Czeki w obrocie dewizowym VI. Polecenie wypłaty ROZDZIAŁ V. INNE USŁUGI I. Gwarancje i poręczenia bankowe II. Usługi różne III. Depozyty wartościowe i rzeczowe IV. Czynności kasowe w złotych

3 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych zwanej dalej Taryfą dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, lecz posiadających zdolność prawną oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w BS pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w BS mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach BS w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które BS nie ponosi odpowiedzialności. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 7. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat na rachunki lokat terminowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w jednostkach BS w Dołhobyczowie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce z wyjątkiem spłat kredytów w rachunku bieżącym, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 9. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 10. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, odnoszą się do kredytów i pożyczek udzielonych ze środków BS w Dołhobyczowie. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez BS w Dołhobyczowie z innymi bankami i instytucjami (np.: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 3

4 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczania stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 13. BS w Dołhobyczowie może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca 1. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE 1.1. I. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, b) dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone 15,00 zł cele (np. rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). c) bieżącego lub pomocniczego rolnikom indywidualnym 10,00 zł Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego lub pomocniczego, 10,00 zł b) dla rolników indywidualnych, bez opłat c) dodatkowego dla wyodrębnienia środków pieniężnych na określone 10,00 zł cele (np. rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych). Uwaga: opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry za każdy rozpoczęty miesiąc i nie podlega zwrotowi nawet w przypadku likwidacji rachunku Wpłaty gotówkowe na rachunek: a) bieżący i pomocniczy, bez opłat b) rolników indywidualnych bez opłat Wypłaty gotówkowe na podstawie czeków gotówkowych lub bankowych dowodów wypłaty z rachunku: a) bieżącego i pomocniczego, 0,5% min. 3,20 zł b) rolników indywidualnych 0,35% min. 3,20 zł Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego - stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych Realizacja przelewu na rachunek prowadzony: w BS w Dołhobyczowie, a) przelewy wewnętrzne (za wyjątkiem operacji dotyczących spłat kredytów i lokat 0,35% terminowych) min.3,20 max 50 zł b) przelewy wewnętrzne (przez osoby prowadzące działalność gospodarczą dotyczące rozliczeń między klientami ) 3,20 zł w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: - złożone na standardowym dokumencie, 3,20 zł - złożone na niestandardowym dokumencie, 3,20 zł b) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł - dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł 30,00 zł Administrowanie przelewami bez pokrycia - za każdy przelew. 2,00 zł Wydanie czeków gotówkowych lub rozrachunkowych posiadaczom rachunków bankowych - za jeden czek. 1,00 zł Potwierdzenie czeku - od każdego czeku Inkaso czeku. 6,00 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. 50,00 zł Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony: a) w jednostkach BS w Dołhobyczowie, 4,00 zł b) w innym banku krajowym. 4,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5

6 Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony: Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. a) w jednostkach BS w Dołhobyczowie, 2,00 zł b) w innym banku krajowym - za jedno polecenie. 2,00 zł Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. bez opłat Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika na rachunek: a) w jednostkach BS w Dołhobyczowie, 1,00 zł b) w innym banku krajowym. 2,00 zł Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce BS w Dołhobyczowie prowadzącej rachunek, bez opłat wysyłany przez jednostki BS w Dołhobyczowie drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg. 5,00 zł Dokonanie likwidacji rachunku: a) do 30 dni włącznie od dnia otwarcia, 30,00 zł b) po 30 dniach od dnia otwarcia bez opłat Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku w formie 5,00 zł komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku A Przesłanie informacji o logowaniu do bankowości internetowej w 10,00zł formie komunikatu SMS Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku II. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH Otwarcie rachunku lokaty. Bez opłat Prowadzenie rachunku lokaty. Bez opłat Wpłaty na rachunek lokaty. Bez opłat Przekazanie środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: w jednostkach BS w Dołhobyczowie, Bez opłat w innych bankach: a) w systemie ELIXIR, 5,00 zł b) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł - dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł Wypłata gotówki z rachunku w jednostkach BS w Dołhobyczowie prowadzącej rachunek. 30,00 zł Bez opłat 6

7 Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego - stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych Zerwanie lokaty przed terminem w pierwszym okresie zadeklarowania 0,5% od kwoty lokaty 1.3. III. RACHUNEK BIEŻĄCY I POMOCNICZY W WALUTACH WYMIENIALNYCH Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 30,00 zł Prowadzenie rachunku walutowego - dla każdej waluty, za każdy 45,00 zł rozpoczęty miesiąc Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w walucie obcej lub w złotych prowadzony: a) w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie, Bez opłat b) w innym banku krajowym. 1,00% min. 30,00 zł max. 200,00 zł Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: a) dokonana w jednostkach BS w Dołhobyczowie prowadzących rachunek: - w walucie obcej, bez opłat - w złotych, bez opłat Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego - stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych Realizacja przelewu na rachunek: walutowy lub złotowy prowadzony w jednostkach BS w Dołhobyczowie, bez opłat złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: - złożone na standardowym dokumencie, 4,00 zł - złożone na niestandardowym dokumencie, 6,00 zł walutowy prowadzony w innym banku krajowym. b) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł - dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w 0,15% min. max. 200,00 zł 30,00 zł bez opłat jednostkach BS w Dołhobyczowie prowadzących rachunek, wysyłany przez BS drogą pocztową (na terenie kraju): a) listem zwykłym, - raz w miesiącu lub rzadziej, bez opłat - częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: a) listem zwykłym, 5,00 zł b) listem poleconym, 10,00 zł sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku - za wyciąg. 5,00 zł Uwaga: opłata za wysyłkę nie dotyczy wyciągów z rachunków lokat terminowych i rachunków kredytowych Likwidacja rachunku. bez opłat Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku w formie 5,00 zł komunikatu SMS. Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku.. 7

8 1.3.8A. Przesłanie informacji o logowaniu do bankowości internetowej w formie komunikatu SMS 10,00zł Uwaga: Opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa, w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku IV. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH Otwarcie rachunku lokaty bez opłat Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat Wpłaty na rachunek lokaty bez opłat Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce BS w Dołhobyczowie, a) dokonana w złotych, bez opłat b) dokonana w walucie obcej. bez opłat Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości od 20 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty do godziny dnia poprzedniego - stawka obowiązująca 0,05 % od kwot awizowanych, a nie pobranych Przekazanie środków lub odsetek z lokaty terminowej na rachunek: walutowy lub złotowy prowadzony w jednostkach BS w Dołhobyczowie, bez opłat złotowy prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie ELIXIR: - złożone na standardowym dokumencie, 4,00 zł - złożone na niestandardowym dokumencie, 6,00 zł walutowy prowadzony w innym banku krajowym. b) realizacja zleceń w systemie SORBNET: - dla zleceń o kwocie równej lub większej niż ,00 zł - dla zleceń o kwocie mniejszej niż ,00 zł 0,15% min. max. 200,00 zł 30,00 zł Likwidacja rachunku terminowego walutowego. bez opłat Zerwanie lokaty przed terminem w pierwszym okresie zadeklarowania 0,50% od kwoty lokaty 1.5. V. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, potwierdzenia przelewu. 3,00 zł Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) - od każdego dokumentu Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku i/lub o wysokości salda. 5,00 zł 30,00 zł Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku zaświadczenia o obrotach na rachunku bankowym (historia rachunku). a) za każdy miesiąc roku bieżącego, 5,00 zł max. 30 zł za cały rok b) za każdy miesiąc roku poprzedniego. 10,00 zł max. 50 zł za cały rok Uwaga: historia rachunku może być sporządzona w formie wydruku komputerowego Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak z tytułu kredytów bankowych lub innych tytułów, oraz że rachunek jest lub nie jest wolny od zajęcia Wydanie zaświadczenia uprawniającego do wywozu środków płatniczych za granicę Przyjęcie zgłoszenia o utracie: dokumentów bankowych lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów (np. pieczęci) mogących posłużyć do fałszowania 50,00 zł 30,00 zł 8

9 zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych w oddziale BS w Dołhobyczowie prowadzącym rachunek podmiotu. Uwaga: w przypadku utraty dokumentu tożsamości przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, zastrzeżenia dokumentu dokonuje się zgodnie z Taryfą Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych w BS w Dołhobyczowie dla banków zagranicznych Za dokonywanie automatycznych przelewów sald rachunków bankowych w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku (od każdego przelewu) Realizacja dyspozycji szczególnych na życzenie posiadacza rachunku np.: a) regulowanie zapłaty określonych zobowiązań we wskazanej kolejności, akumulacja wpływów na określone cele i płatności, pozostawianie na rachunku określanego salda, itp. - wg indywidualnych dyspozycji klienta. b) przeksięgowanie na koniec dnia salda z r-ku bieżącego na lokatę overnight Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu pocztowego inkasa wekslowego lub z innych tytułów do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, faktoranta, dłużnika, leasingobiorcy, lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu) Z tytułu ogółu czynności związanych z ustaleniem zgodności danych dłużnika wskazanych w zajęciu rachunku bankowego z danymi posiadacza rachunku oraz z tytułu rozliczeń dokonywanych w ramach realizacji zajęcia rachunku bankowego oraz z tytułu każdorazowych rozliczeń Uwaga: Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8,00 zł miesięcznie 15,00 zł bez opłat bez opłat 0,5% nie mniej niż 15,00 zł, max 100,00 zł Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do wkładów na terminowych rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z jednostek BS w Dołhobyczowie, bez opłat b) z innymi bankami. 100,00 zł Potwierdzenie wykonania blokady środków. 10,00 zł Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: telefonicznie na hasło, 5,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się od każdego rachunku, do którego aktywowana jest usługa w ostatnim dniu każdego miesiąca.w przypadku rezygnacji z usługi i likwidacji rachunku opłatę należy naliczyć i pobrać przed dokonaniem likwidacji rachunku VI. USŁUGI INTERNETOWE (CUI) Sporządzenie umowy dostępu do usług internetowych 10,00 zł opłata za usługi internetowe: a) karta identyfikacyjna 100,00 zł jednorazowo za wydanie karty b) użytkowanie czytników 3,50 zł miesięcznie c) użytkowanie tokenów* 3,50 zł miesięcznie w przypadku gdy usługa dodatkowo zabezpieczona jest tokenem Wydanie jednego tokena do rachunku* bez opłat w przypadku gdy usługa dodatkowo zabezpieczona jest tokenem 9

10 Wydanie: a) drugiego tokena lub kolejnych do rachunku* 250,00 zł za każdy token w przypadku gdy usługa dodatkowo zabezpieczona jest tokenem b) drugiej karty lub kolejnych do rachunku 150,00 zł za każdą kartę Wydanie: a) kolejnego tokena w miejsce uszkodzonego, zgubionego lub nie zwrócenia tokena użytkowanego* w przypadku gdy usługa dodatkowo zabezpieczona jest tokenem b) kolejnej karty w miejsce uszkodzonej, zgubionej lub nie zwrócenie karty użytkowanej 300,00 zł jednorazowo 150,00 zł jednorazowo Przelewy 1,00 zł 2. Rozdział II. KARTY BANKOWE 2.1. I. KARTA PŁATNICZA VISA CLASSIC DEBETOWA Wydanie nowej karty. 0,00 zł - wydanie karty w trybie ekspresowym 100,00 zł Wznowienie karty 0,00 zł Wydanie duplikatu karty 50,00 zł Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do 5,90 zł rachunku Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju bez opłat Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą bez opłat Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 0,50% min 4,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszeń: BPS SA Bez opłat Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 2,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 7,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie 2,00 zł Rozpatrzenie reklamacji bez opłat Zastrzeżenie karty 25,00 zł Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji bez opłat Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 6,00 zł Zmiana danych Użytkownika karty 5,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł Wydanie nowej karty przy wtórnym zagubieniu 300,00 zł 2.2. II. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS DEBETOWA Wydanie nowej karty 0,00 zł a) wydanie karty w trybie ekspresowym 100,00 zł Wznowienie karty 0,00 zł Wydanie duplikatu karty 50,00 zł Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do 10,00 zł 10

11 rachunku Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 10,00 zł Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych w kraju bez opłat Płatność kartą w punktach handlowo-usługowych za granicą bez opłat Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 0,50% min. 4,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Zrzeszenia BPS S.A. bez opłat Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł Wypłata gotówki w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia BPS S.A. 2,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju 7,00 zł Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą - od kwoty wypłaty 2,00% min. 10,00 zł Sprawdzenie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w 2,00 zł bankomacie Rozpatrzenie reklamacji bez opłat Zastrzeżenie karty 25,00 zł Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji bez opłat Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku 6,00 zł za okres przez niego wskazany Zmiana danych Użytkownika karty 5,00 zł Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 10,00 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł Wydanie zastępczej karty za granicą 500,00zł Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN na wniosek użytkownika karty 5,00 zł Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika karty 10,00 zł Zastrzeżenie karty z powodów bankowych 10,00 zł Zmiana wysokości limitów transakcji 10,00 zł Wydanie nowej karty przy wtórnym zagubieniu 300,00 zł 3. Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE 3.1. I. KREDYTY KOMERCYJNE Opłata rejestracyjna zł. - dla rolników indywidualnych, za wyjątkiem kredytów na zakup użytków bez opłat rolnych i budynków służących do produkcji rolnej Uwaga: opłata rejestracyjna pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku o kredyt i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu). obrotowego w rachunku kredytowym do 10 tys. zł 3% min. 50,00 zł obrotowego w rachunku kredytowym powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł 2,5% obrotowego w rachunku kredytowym powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł 2% obrotowego w rachunku kredytowym powyżej 100 tys. zł 1,5% obrotowego w rachunku bieżącym do kwoty 50 tys. 3% min. 50,00 zł obrotowego w rachunku bieżącym powyżej 50 tys. do 100 tys. 2,5 % obrotowego w rachunku bieżącym powyżej 100 tys. do 200 tys. 2 % obrotowego w rachunku bieżącym powyżej 200 tys. zł. 1,5% obrotowego w rachunku kredytowym krótkoterminowego do 50 tys. zł. 3,5% min. 50,00 zł obrotowego w rachunku kredytowym krótkoterminowego powyżej 50 tys. zł. 2,5% do 100 tys. zł obrotowego w rachunku kredytowym krótkoterminowego powyżej 100 tys. 1,5% zł obrotowego nawozowego 3% min. 50,00 zł Kredyt na zakup środków do produkcji rolnej w obrocie bezgotówkowym 2,5% min.50,00 zł płatniczego 3% min. 50,00 zł inwestycyjnego do 10 tys. zł 3% min. 50,00 zł inwestycyjnego powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł 2,5% 11

12 inwestycyjnego powyżej 50 tys. zł do 100 tys. zł 2% inwestycyjnego powyżej 100 tys. zł 1,5% Inwestycyjny na zakup użytków rolnych i budynków służących do produkcji 2% min.200,00 zł rolnej Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy. 0,3 stopy oprocentowania kredytu Uwaga: prowizję pobiera się na koniec miesiąca Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 1 % min. 100,00 zł kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej: Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od 3 % min. 100,00 zł kwoty zwiększenia kredytu Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt.4 1% min. 100,00 zł i 5, dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu Za czynności związane z przejęciem długu 1% min. 50,00 zł Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 2 % min. 200,00 zł max 500 zł Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej. 100,00 zł Częściowe zwolnienie z hipoteki 100,00 zł 3.2. II. KREDYTY PREFERENCYJNE Opłata rejestracyjna: Obrotowego bez opłat Inwestycyjnego bez opłat Uwaga: - opłata rejestracyjna pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu, Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej) udzielonego na podstawie zawartych umów z: a) ARiMR z dnia r. przedmiotem, której są zasady, warunki i tryb stosowania przez 1 % Agencję dopłat stanowiących część oprocentowania należnego Bankowi Kredytującemu do kredytów udzielanych przez Bank Kredytujący z jego środków własnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji, Prowizja za gotowość finansową liczona za każdy dzień od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy. Uwaga:, Prowizja naliczana jest miesięcznie od postawionej do dyspozycji Kredytobiorcy i niewykorzystanej kwoty kredytu lub transzy oraz płatna w ostatnim dniu każdego miesiąca kalendarzowego a. Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania Uwaga: Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 0,2 stopy oprocentowania kredytu 1,00 % nie mniej niż 200 zł 3.2.3b Prowizja od kwoty zaangażowania kredytu w okresie kredytowania kredyty udzielone od r. bez opłat Uwaga: Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat 1,00% min. 100,00 zł kapitałowych lub odsetek) od kwoty prolongowanej Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu jego spłaty od 3,00% min. 100,00 zł kwoty zwiększenia kredytu Zmiana innych postanowień umowy o kredyt, niż wymienione w pkt. 4 1,00% min. 100,00 zł i 5, dokonywanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu Za czynności związane z przejęciem długu 1,00% min. 50,00 zł 12

13 Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej 2% min. 200,00 zł max. 500,00 zł Uwaga: prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego zdolności kredytowej. 100,00 zł Częściowe zwolnienie z hipoteki 100,00zł 3.3. III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku, 30,00 zł stwierdzającego wysokość zadłużenia lub jego brak Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego wydanie promesy. 100,00 zł Sporządzenie zaświadczenia o historii kredytu za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. bez opłat Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu pocztowego inkasa wekslowego lub z innych tytułów do kredytobiorcy, pożyczkobiorcy, dłużnika, lub ich poręczycieli po upływie terminu spłaty pożyczki, kredytu, odsetek lub terminu dostarczenia innych wymaganych dokumentów (kwota płatna przez dłużnika od każdego wysłanego monitu) Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta, Np: za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., 3.4. IV. KREDYTY Z DOTACJĄ 30,00 zł Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) a) na zakup kolektorów słonecznych 4% min. 200,00 zł 3.5. V. KREDYTY KONSOLIDACYJNE Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) a) na kredyt konsolidacyjny 0,5% min. 200,00 zł 3.6. V. KREDYTY POMOSTOWE Prowizja od kwoty przyznanego kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej lub podpisania aneksu) a) na kredyt pomostowy 1,5% min. 200,00 zł. 4. Rozdział IV. OPERACJE ZAGRANICZNE 4.1. I. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - OBCA (EKSPORT) Awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu otwarcia akredytywy obcej Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia - od kwoty akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej - od kwoty/ salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania. 50,00 zł 0,10% min. 100,00 zł max. 500,00 zł 0,20% min. 150,00 zł 13

14 Podwyższenie kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia z uwzględnieniem tolerancji kwoty: a) niepotwierdzonej (awizowanej beneficjentowi bez potwierdzenia), 0,10% min. 100,00 zł max. 500,00 zł b) potwierdzonej - za każdy rozpoczęty lub pełny 3- miesięczny okres 0,20% min. 150,00 zł ważności akredytywy Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: a) niepotwierdzonej, 0,10% min. 100,00 zł max. 500,00 zł b) potwierdzonej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt. 1.4 i 1.5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano. Uwaga: w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian w treści akredytywy, pobiera się prowizję jedną najwyższą Podjęcie przez bank dokumentów akredytywy - od kwoty dokumentów Negocjacja dokumentów, wypłata z akredytywy - od kwoty prezentowanych dokumentów: 0,20% min. 150,00 zł 100,00 zł 0,10% min. 50,00 zł max. 300,00 zł a) akredytywa niepotwierdzona, 0,15% min. 1 b) akredytywa potwierdzona. 0,20% min. 200,00 zł Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej -opłata pobierana jest od beneficjenta akredytywy. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt ,00 zł Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, 0,10% min. 100,00 zł max. 500,00 zł b) akredytywa potwierdzona - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 0,20% min. 150,00 zł odroczenia licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego do dnia płatności Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta od kwoty 0,15% min. 150,00 zł przeniesienia. Uwaga: prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba że uzgodniono inaczej Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 50,00 zł Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy. 70,00 zł Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej II. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA - WŁASNA (IMPORT) Otwarcie akredytywy własnej - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres jej ważności, z uwzględnieniem tolerancji kwoty. Uwaga: prowizja pobierana jest z góry za cały znany okres ważności. 0,15% min. 150,00 zł Preawiz otwarcia akredytywy. 50,00 zł Podwyższenie kwoty akredytywy - od kwoty podwyższenia, z uwzględnieniem tolerancji kwoty, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności akredytywy Przedłużenie terminu ważności akredytywy - od salda akredytywy, z uwzględnieniem tolerancji kwoty, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt.2.3 i 2.4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy, jeżeli 0,15% min. 150,00 zł 0,15% min. 100,00 zł 50,00 zł 14

15 zawiera się ono w okresie, za który prowizję już pobrano. Uwaga: w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian w treści akredytywy, pobiera się prowizję jedną - najwyższą Podjęcie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy - od kwoty dokumentów Odroczenie płatności w ramach akredytywy - od kwoty dokumentów, za każdy rozpoczęty miesiąc licząc od daty wydania dokumentów do dnia dokonania płatności Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy - opłata pobierana jest od beneficjenta akredytywy. 0,20% min. 100,00 zł 0,15% min. 100,00 zł 100,00 zł Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 50,00 zł Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta. 100,00 zł Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na 30,00 zł polecenie zleceniodawcy Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy. 70,00 zł Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 70 zł lub mniej III. INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych: a) w zamian za zapłatę - od kwoty inkasa, 0,20% min. 30,00 zł max. 300,00 zł b) w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, gwarancję lub jego poręczenie. Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty każdego weksla. 0,20% min. 30,00 zł max. 300,00 zł Inkaso kapitańskie - od zainkasowanej kwoty. 0,15% min. max. 100,00 zł Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko). 50,00 zł Zmiana instrukcji inkasowej. 50,00 zł Zwrot dokumentów nie zainkasowanych. 50,00 zł Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie 40,00 zł wskazanego przez podawcę inkasa) Odmowa zapłaty inkasa. 40,00 zł Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na 50,00 zł bank Przygotowanie weksla własnego (sola) Awizowanie akceptu do banku zagranicznego Oddanie weksla do protestu. 100,00 zł + koszty notarialne Awal na wekslu - za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania od kwoty awalowanej. 3,00% min. 50,00 zł Przechowywanie weksli (jednorazowo przy przyjęciu weksli). 50,00 zł Potwierdzenie ważności weksla. 50,00 zł 4.4. IV. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowoimportowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe) -od kwoty skupionej waluty: 15

16 a) od klientów posiadających rachunki w BS z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki, b) od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki, 0,80% min. 10,00 zł max. 100,00 zł 1,00% min. max. 100,00 zł c) z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej. 1,00% min. 25,00 zł max Sprzedaż walut obcych: a) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych jednostkach BS w Dołhobyczowie, b) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach V. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 0,40% min. 10,00 zł max. 150,00 zł 0,50% min. max. 150,00 zł Skup czeków wystawionych (sprzedanych) za granicą, w tym czeków podróżniczych i bankierskich (od łącznej wartości czeków): a) realizowanych w złotych, 0,50% min. b) realizowanych w walucie obcej. 1,00% min Skup czeków płatnych w BS 0,25% min. max. 100,00 zł Uwaga: w odniesieniu do punktów 1-2 nie pobiera się zryczałtowanych opłat pocztowych i telekomunikacyjnych Warunkowy skup czeków od podmiotów gospodarczych. 1,50% min Sprzedaż czeków płatnych za granicą: a) bankierskich (od kwoty czeku), 0,15% min. max. 150,00 zł b) podróżniczych (od łącznej wartości czeków). 0,50% min. max. 150,00 zł Inkaso czeków w walutach obcych (od kwoty czeku). 0,25% min. max. 200,00 zł Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata (bank zagraniczny) opłata pobierana od podawcy czeku. + koszty banków zagranicznych Wykonanie zastrzeżeń utraconych czeków. + koszty banków trzecich Odwołanie zlecenia z pkt.7. + koszty banków trzecich 4.6. VI. POLECENIE WYPŁATY Realizacja (skup) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym, otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia rentowe: polecenia wypłaty na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR 5,00 zł polecenia wypłaty (przekazy transgraniczne z obszaru UE) na kwoty nie przekraczające ,00 EUR oraz krajowe w EUR: a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. b) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym, 50,00 zł pozostałe polecenia wypłaty: a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. max. 100,00 zł 16

17 b) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA, z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 0,20% min. 50,00 zł max. 200,00 zł c) z przekazaniem środków na rachunek w innym banku krajowym. 0,30% min. 30,00 zł max. 200,00 zł Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową Pobranie zwrotnego potwierdzenia odbioru kwoty polecenia wypłaty Uwaga :opłata pobierana jest od banku zlecającego realizację płatności, niezależnie od prowizji z pkt Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty, w tym zwrot świadczeń rentowych. Uwaga :w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku odbiorcy w standardzie IBAN, od każdego przekazu. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 1. 0,15% min. max. 100,00 zł 25,00 zł Zlecenie poszukiwania/reklamacja polecenia wypłaty. 40,00 zł + koszty rzeczywiste Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną reklamacji był błąd Banku BPS SA Odwołanie zlecenia z pkt 5. + koszty rzeczywiste Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym: polecenia wypłaty krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty nie przekraczającej ,00 EUR w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. polecenia wypłaty krajowe w EUR oraz przekazy transgraniczne na obszar UE na kwoty powyżej ,00 EUR do ,00 EUR włącznie, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. 50,00 zł pozostałe polecenia wypłaty: Uwaga : w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową. a) w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA. 0,20% min. max. 200,00 zł b) w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w Zrzeszeniu Banku BPS SA (dla klientów strategicznych). wg. umowy Brak w treści polecenia wypłaty numeru rachunku bankowego w 25,00 zł standardzie IBAN (jeśli funkcjonuje w banku beneficjenta) od każdego przekazu Przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (Klientami, jednostkami organizacyjnymi Banku BPS S.A. oraz Zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi) Odwołanie dyspozycji polecenia wypłaty wstrzymanie płatności. 30,00 zł Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową Realizacja (sprzedaż) poleceń wypłaty za granicę w trybie przyspieszonym (w miarę posiadanych środków na rachunkach nostro) - dotyczy przekazów w EUR i USD: z datą waluty pilny 17

18 a) zlecenia do kwoty 1000 USD i 1000 EUR bez dodatkowej opłaty b) zlecenia powyżej kwoty 1000 USD i 1000 EUR 50,00 zł Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt 9.1, 9.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zmiany/korekty do zrealizowanego polecenia wypłaty, wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: w przypadku pozostałych poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT- ową oraz koszty banków trzecich Udzielanie na hasło telefonicznej informacji na temat wpływających poleceń wypłaty. Uwaga: opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty miesiąc świadczenia usługi Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie polecenia wypłaty. Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę za telefaks. 40,00 zł 10,00 zł miesięcznie 5,00 zł Opłata S.W.I.F.T. owa 10,00 zł Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto 5. Rozdział V. INNE USŁUGI 5.1. I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE Rozpatrzenie zlecenia o udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego. 100,00 zł Uwaga: - prowizja za rozpatrzenie zlecenia pobierana jest z góry i nie podlega zwrotowi w razie odmownego załatwienia wniosku klienta lub rezygnacji przez niego z wnioskowanych usług, Udzielenie promesy gwarancji - od kwoty przyrzeczonej (jednorazowo w dniu wydania promesy): a) termin ważności promesy do 3 miesięcy włącznie, 150,00zł b) termin ważności promesy powyżej 3 miesięcy. 200,00zł Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu wekslowego 1 % zobowiązania, pobierana jednorazowo w dniu zawarcia umowy za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres 1 % Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia. 1 % min. 100,00 zł Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z 1 % jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia bankowego, niż wymienione w pkt.5, 6 - jednorazowo od każdego aneksu. 100,00 zł Uwaga: w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych BS w Dołhobyczowie - prowizji nie pobiera się Wypłata z gwarancji od kwoty roszczenia. 0,15% min. 100,00 zł 5.2. II. USŁUGI RÓŻNE Wydanie kserokopii umowy Wydanie opinii o kliencie jednostki BS w Dołhobyczowie (na wniosek 70,00 zł klienta) Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych 70,00 zł firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku - od jednego rachunku Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących 30,00 zł lub na 18

19 tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec oddziału BS w Dołhobyczowie zasadę wzajemności bez opłaty III. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego - za każdy depozyt Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: zasadach wzajemności 30,00 zł a) duplikatów kluczy miesięcznie, 10,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów 30,00 zł wartościowych - miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) - rocznie od 1,00% wartości, min. jednego dokumentu. 5,00 zł max. 100,00 zł Uwaga: a) opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez BS w Dołhobyczowie oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, b) usługa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym oddziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki 22% IV. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a) osób prywatnych prowadzone w jednostkach BS w Dołhobyczowie bez opłat b) podmiotów gospodarczych prowadzone w jednostkach BS w Dołhobyczowie bez opłat c) rolników indywidualnych bez opłat d) prowadzone w innych bankach krajowych od każdej pozycji 0,50% min. 2,50 zł - za telefon TP S.A., energię elektryczną 1,50 zł Uwaga: jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: a) do 10 szt., bez opłat b) powyżej 10 szt. 0,50% min. 2,00 zł 19

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 5 z dnia 16.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów instytucjonalnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 6 z dnia 16.10. 2015 r. Bank Spółdzielczy w Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik 2015r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 39/22/2012 z dnia 13 września 2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik 1 do Uchwały Zarządu Nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Spis treści ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... CZĘŚĆ A. RACHUNKI BANKOWE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... CZĘŚĆ B. HOME BANKING... CZĘŚĆ C. KARTA PŁATNICZA VISA BUSINESS

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity po VII zmianie wprowadzonej Uchwałą nr 33

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo