Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku."

Transkrypt

1 Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie. Obrady o godzinie 9.30 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Niedziałek. Powitał wójta, przybyłych radnych, zaproszonych gości, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy (według załączonych list obecności). Na sesji obecnych było 13 radnych, nieobecni byli radny Adam Ufniarz i radny Paweł Tomczyk- nieobecności usprawiedliwione. Przewodniczący rady stwierdził, że obecne jest niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady stwierdził, iż zgodnie z 23 pkt. 6 Statutu Gminy zawiadomienie na sesję wraz z projektami uchwał wszyscy radni otrzymali na 14 dni przed sesją. Następnie zapytał zebranych, czy ktoś ma uwagi lub propozycję zmian do zaproponowanego w zawiadomieniu o sesji, porządku obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji. 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2010 rok, 6. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy, 7. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych dotyczącymi wykonania budżetu za 2010 rok, 8. Dyskusja dotycząca wykonania budżetu za 2010 rok, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. 10. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, 11. Zapoznanie radnych z opinią regionalnej izby obrachunkowej dotyczącą wniosku komisji w sprawie absolutorium, 12. Dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium, 14. Podjęcie uchwał w sprawie:

2 a) przekazania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn w Szczecynie prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Konopki w Szczecynie. b) regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gościeradów c) poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. e) zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 15. Kultura, turystyka, wypoczynek gminne imprezy masowe, formy promocji Gminy, 16. Stan przygotowań wypoczynku dzieci i młodzieży, 17. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji. 18. Interpelacje radnych. Zapytania i wolne wnioski. 19. Zakończenie obrad. Radna Ewa Brania zgłosiła wniosek formalny o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w pkt 14 podpunkt e podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011, a podpunkt e podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przesunąć jako podpunkt f. Radna Maria Gołda zapytała czy wprowadzenie pod obrady tego projektu uchwały jest konieczne i czy nie można poczekać z tym do następnej sesji bo porządek obrad dzisiejszej sesji jest już i tak obszerny. Pani Skarbnik Janina Chmura odpowiedziała, że podjęcie takiej uchwały jest konieczne bo jej przedłożenia wymaga bank w którym gmina zaciąga kredyt, przetarg został już ogłoszony. Radna Maria Gołda stwierdziła, że jest to kolejny projekt uchwały, który zostaje wprowadzony na sesji, przez co komisje, ani żaden radny nie mają możliwości dokładnego zapoznania się z nim. Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnej Ewy Brani w sprawie zmiany porządku obrad, w głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, - przeciw 2, - wstrzymało się 1. 2

3 Wniosek formalny w sprawie zmiany porządku obrad został przyjęty. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku wraz z wprowadzoną zmianą, w głosowaniu brało udział 13 radnych z czego: - za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, - przeciw 1, - wstrzymało się 2. Porządek obrad został przyjęty. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VIII sesji. Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji. Radna Maria Gołda stwierdziła, że protokół jest w większości napisany poprawnie, większość z tego co było poruszane na sesji zostało ujęte w protokole, ale jeszcze nie zawiewa pełnej treści które były poruszane na sesjach. Przewodniczący podkreślił, że protokół nie jest stenogramem, dlatego zawiera tylko skrót przebiegu obrad. Poza tym protokół jest umieszczany na stronie internetowej Rady Gminy i jeżeli ktoś ma do niego uwagi lub wnioski może je wcześniej zgłaszać do biura obsługi Rady Gminy. Nikt więcej nie zgłosił uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji VIII. W głosowaniu brało udział 13 radnych z czego: - za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 1. Protokół z VIII sesji został przyjęty. Ad. 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, Sprawozdanie nie było odczytywane na sesji. Przewodniczący Rady przypomniał, że każdy radny otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. już w kwietniu, wszystkie komisje odbyły posiedzenia których tematem była analiza tego sprawozdania. Pani skarbnik Janina Chmura odczytała uchwałę składu orzekającego RIO w Lublinie z dnia 4 maja 2011 r., znak RIO-I-0034/37/11. w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2010 rok. Radna Maria Gołda poprosiła o wyjaśnienie fragmentu opinii, w którym skład orzekający zwraca uwagę na wzrost kwoty należności wymagalnych (w stosunku do stanu z końca roku 2009). Pani skarbnik wyjaśniła, że należności wymagalne są to salda które zostają na koniec roku z tytułu np. nieuregulowanych opłat za wodę, czynsz, podatki itp., 3

4 natomiast wzrost o którym mowa w opinii dotyczy głównie zaliczek alimentacyjnych. Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Poprosił komisję rewizyjną o opinię w sprawie sprawozdań obu instytucji. Radna Halina Kowal jako wiceprzewodnicząca komisji odczytała opinię w sprawie analizowanych sprawozdań opinia pozytywna, w załączeniu do niniejszego protokołu. Rada Maria Gołda stwierdziła, że koszty funkcjonowania tych instytucji rokrocznie wzrastają, dlatego zapytała komisję na podstawie jakich dokumentów dokonała analizy i czy wyliczała procentowy wzrost kosztów utrzymania tych ośrodków w stosunku do lat ubiegłych. Radna Halina Kowal odpowiedział, że komisja brała wszystko pod uwagę, a wzrost kosztów nie jest tu niczym nadzwyczajnym, bo koszty wzrastają wszędzie. Głos zabrał Pan Roman Biss dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który stwierdził, że koszty wzrastają, ale wzrastają również standardy. Przypomniał, że w ubiegłym roku w budynku GOKu kończony był remont, co spowodowało zwiększenie środków w budżecie. Radna Gołda zapytała jak procentowo przedstawia się stosunek środków przeznaczanych na wynagrodzenia pracowników w tych dwóch instytucjach do tzw. rzeczówki? Pan Roman Biss odpowiedział, że wynagrodzenia nie są górnolotne, a ich wzrost wynika z zatrudnienia nowych instruktorów, dzięki czemu działalność ośrodka poszerzyła się. Nikt więcej nie zabrał głosu. Ad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2010 rok. Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie finansowe zostało przekazane radnym na ostatniej sesji w dniu 26 maja b.r. Następnie zapytał czy ktoś z zebranych chce zabrać głos w temacie przedstawionego sprawozdania finansowego. Pytań i uwag nie było. Ad. 6. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy. Przewodniczący Rady poinformował, że informacja na temat mienia gminy zawarta była w sprawozdaniu z wykonania budżetu którą radni potrzymali zgodnie z ustawowym terminem. Zapytał czy ktoś ma pytania odnośnie tej informacji. Pytań i uwag nie było. 4

5 Ad. 7. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych dotyczącymi wykonania budżetu za 2010 rok. Przewodniczący Rady poprosił kolejno przewodniczących komisji stałych o odczytanie opinii w sprawie wykonania budżetu za rok ubiegły. Opinię komisji Spraw Społecznych przedstawiła jej przewodnicząca radna Ewa Brania opinia pozytywna. Opinię komisji Rolnictwa i Infrastruktury odczytał przewodniczący komisji radny Mirosław Mostrąg opinia pozytywna. Radny Grzegorz Tyzo jako przewodniczący komisji Budżetu i Finansów odczytał opinie komisji - opinia pozytywna. Wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej radna Halina Kowal odczytała również pozytywna opinię komisji w sprawie wykonania budżetu za rok Opinię komisji Kultury i Oświaty przedstawił wiceprzewodniczący komisji radny Sylwester Wilczak opinia pozytywna (wszystkie opinie komisji w załączeniu do niniejszego protokołu). Ad. 8. Dyskusja dotycząca wykonania budżetu za 2010 rok. Radna Maria Gołda zapytała komisje stałe Rady Gminy na podstawie jakich dokumentów i w jaki sposób analizowały wykonanie budżetu za 2010 r., czy dobywało się to na podstawie planu finansowego urzędu gminy, czy analizowane były sprawozdania i daty na tych sprawozdaniach. Poinformowała, że posiada informację, że jednej z dyrektorek szkoły został wypłacony dodatek funkcyjny w wysokości wyższej niż wynikało to z uchwały Rady Gminy oraz nieprawidłowo naliczano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Radny Sylwester Wilczak jako wiceprzewodniczący komisji Kultury i Oświaty odpowiedział, że komisje zapoznawały się ze sprawozdaniem i na temat celowości wydatkowanych środków wydały pozytywną opinię. Głos zabrał wójt Jan Filipczak i stwierdził, że radna Gołda wchodzi w szczegóły z ustaleń pokontrolnych regionalnej izby. Żadna z komisji nie mogła mieć tych danych, poza tym zalecenia dotyczą ostatnich 4 lat, a nie tylko roku Komisje rozpatrując wykonania budżetu miały zbiorcze dane zgromadzone w sprawozdaniu, gdzie wykonanie poszczególnych pozycji jest również określone procentowo. Wójt powiedział, że nadpłata z tytułu nieprawidłowo naliczonego dodatku funkcyjnego, o czym mówiła radna Gołda, podlega zwrotowi, ale ma to niewiele wspólnego z analizą wykonania budżetu za 2010 r. Poinformował, że wystąpienia pokontrolne nie są tajemnicą i wszystkim zainteresowanym zostaną udostępnione. Przewodniczący Rady poinformował, że dziś przed sesją otrzymał zalecenia pokontrolne RIO i zamierzał o tym poinformować w dalszej części obrad. Radna Gołda powiedziała, że brak planu finansowego ma ścisły związek z tematem dzisiejszej sesji i sprawozdaniem finansowym. 5

6 Wójt zapytał o jaki plan radnej chodzi. Radna odpowiedziała, że o plan finansowy urzędu gminy. Wójt powiedział, że otrzymała go miesiąc temu. Przewodniczący Rady poprosił o poruszanie w dyskusji spraw związanych z wykonaniem budżetu tylko za rok 2010, na analizę wyników kontroli regionalnej izby będzie jeszcze czas. Radna Halina Kowal zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku formalnego o zakończenie dyskusji. W głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za zakończeniem dyskusji głosowało 10 radnych, - przeciw 3 radnych, - wstrzymało się - 0. Wniosek formalny o zakończenie dyskusji został przyjęty. Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Projekt uchwały w brzmieniu jak stanowi załącznik do protokołu odczytał Przewodniczący Rady Gminy. Opinię w sprawie projektu uchwały przedstawiła komisja Rewizyjna. Opinię w sprawie sprawozdania przedstawiła komisja Budżetu i Finansów obie opinię pozytywne. Nikt więcej nie zabrał głosu w tej sprawie. Przewodniczący Rady Poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 3. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/33/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Wniosek komisji rewizyjnej wraz z uzasadnieniem odczytała wiceprzewodnicząca komisji radna Halina Kowal wniosek w załączeniu do protokołu. Ad. 11. Zapoznanie radnych z opinią regionalnej izby obrachunkowej dotyczącą wniosku komisji w sprawie absolutorium. 6

7 Uchwałę składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej z dnia 7 czerwca 2011 r. znak RIO-I-0035/37/11 w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2010 r. odczytała radna Halina Kowal. Ad. 12. Dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Radna Gołda zapytała komisje rewizyjną na podstawie jakich dokumentów były analizowane wydatki i przychody, czy to było tylko ekstra czyjeś podstawione sprawozdanie, czy opowieść, czy były analizowane dokumenty. Przewodniczący Rady odczytał art. 270 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, który reguluje na podstawie jakich dokumentów dokonuje się analizy wykonania budżetu. Radna Halina Kowal jako wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej odpowiedziała, że Przewodniczący Rady udzielił już odpowiedzi na pytanie radnej Gołdy. Nikt więcej nie zabrał głosu. Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. Projekt uchwały w brzmieniu jak stanowi załącznik odczytał Przewodniczący Rady. Nikt nie zabrał głosu w sprawie projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. W głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 3 radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/34/11 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przerwa Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przekazania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn w Szczecynie prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Konopki w Szczecynie. Projekt uchwały nie był odczytywany. Przewodniczący poprosił komisje stałe o opinię w sprawie projektu: - komisja Kultury i Oświaty przedstawiła opinie pozytywną, - komisja Rewizyjna przedstawiła również opinie pozytywną, 7

8 - komisja Budżetu i Finansów opinia pozytywna, - komisja Rolnictwa i Infrastruktury opinia pozytywna. Radna Maria Gołda zapytała, czy wraz z projektem uchwały nie powinno być umowy przekazania, w którym zostałyby określone warunki i procedura przekazania szkoły. Radca prawny Jerzy Gregorowicz odpowiedział, że konsekwencją przyjęcia uchwały będzie dopiero stworzenie umowy przekazania. Wszystko co umowa przekazania powinna zawierać wymienione jest w ustawie o systemie oświaty. Mienie gminne zostanie przekazane w zarząd stowarzyszeniu, które weźmie na siebie odpowiedzialność za należyte jego użytkowanie. Pani sekretarz Anna Potocka poinformowała, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty dała możliwość przekazania prowadzenia szkoły liczącej do 70 uczniów (na podstawie uchwały rady) osobie prawnej lub fizycznej. Szkoła po przekazaniu będzie nadal szkołą publiczna, a gmina będzie miała obowiązek czuwać, aby funkcjonowała zgodnie z prawem. Pracownicy urzędu będą mieli prawo kontrolować finanse i dokumentację szkoły. Następnie Pani sekretarz wymieniła co w umowie o przekazaniu szkoły powinno się znaleźć (np. zastrzeżenie, że zarówno stowarzyszenia jak i gmina mogą rozwiązać umowę za wypowiedzeniem). Radna Gołda zapytała jak będzie przedstawiało się finansowanie działalności szkoły oraz na jaki okres przewiduje się przekazać szkołę. Anna Potocka odpowiedziała, że w szkole tego typu wylicza się średnio koszt utrzymania jednego ucznia w całej gminie i mnoży przez liczbę uczniów uczęszczających do szkoły. Wyjaśniła, że w umowie nie będzie określony czas na jaki szkoła zostanie przekazana, zależeć to będzie od tego jak długo stowarzyszenie będzie funkcjonowało lub jak długo będzie chciało (lub mogło) prowadzić szkołę. Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 0 radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/35/11 w sprawie przekazania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn w Szczecynie prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Konopki w Szczecynie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Głos zabrał Pan Maciej Krzyszkowski Prezes Stowarzyszenia, który podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie uchwały i okazanie zaufania dla nowopowstałemu stowarzyszeniu. b) regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki 8

9 obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gościeradów. Głos zabrała Pani sekretarz Anna Potocka wyjaśniła, że niektóre zapisy w regulaminie dotychczas obowiązujące, podczas wstępnej kontroli przedstawionego projektu uznane zostały za nieprawidłowe, w związku z czym wprowadzono zmianę w formie autopoprawki. Następnie omówiła wprowadzone zmiany: - w uchwale 5 zamienia się na 2, - w załączniku: 1) 1 ust 3 pkt 1 lit. j otrzymuje brzmienie: w ust. 2 pkt 26 nauczyciel lub dyrektor organizujący i kierujący wycieczką jednodniową otrzymuje 2 punkty, nauczyciel lub dyrektor uczestniczący jako opiekun otrzymuje 1 punkt; nauczyciel lub dyrektor organizujący i kierujący wycieczką kilkudniową otrzymuje 3 punkty, nauczyciel lub dyrektor uczestniczący jako opiekun otrzymuje 2 punkty; 2) wykreślić w 1 ust 5 i 6, 3) wykreślić w 2 ust. 4 4) wykreślić w 5 ust. 5 Opinię w sprawie projektu uchwały przedstawiły kolejno komisje: - Kultury i Oświaty opinia pozytywna, - Rewizyjna opinia pozytywna, - Budżetu i Finansów opinia pozytywna, z zaznaczeniem aby przed podjęciem uchwały zasięgnąć opinii związków zawodowych, ponieważ komisja w czasie procedowania nad uchwałą takiej opinii nie miała. Pani sekretarz powiedziała, że opinii w tej sprawie komisja budżetowa nie miała, bo ona sama otrzymała ją dopiero wczoraj. Stwierdziła, że nigdy do tej pory związki zawodowe nie miały zastrzeżeń do regulaminu. Radna Maria Gołda stwierdziła, że nie powinna zaistnieć sytuacja, że komisje pracują nad niepełnymi dokumentami. Pani Anna Potocka odpowiedziała, że komisje miały uchwałę i regulamin, nad tym procedowały i w tej sprawie miały wydać opinię, a opinia związków zawodowych nie jest tu niezbędna. Radca prawny odniósł się do wypowiedzi radnej Gołdy, w której stwierdziła, że organ prowadzący powinien negocjować ze związkami treść regulaminu. Wyjaśnił, że treść regulaminu nie jest przedmiotem negocjacji, bo wynika z przepisów prawa, a związki zawodowe mogą tylko wyrazić opinię, która i tak nie jest wiążąca. Radny Grzegorz Latawiec stwierdził, że opinia jest najprostszą formą konsultacji z zainteresowana grupą zawodową. W tym przypadku opinia jest, więc jego zdaniem nie ma problemu. 9

10 Anna Potocka powiedziała, że komisje powinny badać czy uchwała jest właściwa i czy regulamin podoba im się, czy też nie, a nie to, czy jest opinia w tej sprawie. Zapytała dlaczego nikt nie zapytał o opinię kuratora przy podejmowaniu uchwały o przekazaniu szkoły w Szczecynie. Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 0 radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/36/11 w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gościeradów, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. c) poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Projekt uchwały nie był odczytywany na sesji. Komisje stałe rady przedstawiły następujące propozycje wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów z poszczególnych sołectw: - komisja rewizyjna: 1) Aleksandrów 8 % 2) Gościeradów Folwark 11 % 3) Kolonia Gościeradów 15 % 4) Gościeradów Plebański 12 % 5) Gościeradów Ukazowy 7 % 6) Księżomierz Dzierzkowska 7 % 7) Księżomierz Gościeradowska 10 % 8) Księżomierz Kościelna 9 % 9) Księżomierz Kolonia 10 % 10) Kolonia Liśnik Duży 12 % 11) Liśnik Duży 7 % 12) Łany -12 % 13) Marynopole 11 % 14) Mniszek 12 % 15) Salomin 7 % 16) Suchodoły 7 % 17) Szczecyn 11 % 18) Wólka Gościeradowska 10 % 10

11 19) Wólka Szczecka 15 % 20) Gościeradów POM 3 % 21) Gościeradów Os. Zachód 10 % - komisja Budżetu i Finansów: zgłosiła propozycję taka samą jak komisja rewizyjna, - komisja Rolnictwa i Infrastruktury: 1. Aleksandrów 8 % 2. Gościeradów Folwark 13 % 3. Kolonia Gościeradów 16 % 4. Gościeradów Plebański 13 % 5. Gościeradów Ukazowy 8 % 6. Księżomierz Dzierzkowska 8 % 7. Księżomierz Gościeradowska 11 % 8. Księżomierz Kościelna 9 % 9. Księżomierz Kolonia 11 % 10. Kolonia Liśnik Duży 13 % 11. Liśnik Duży 8 % 12. Łany -13 % 13. Marynopole 11 % 14. Mniszek 13 % 15. Salomin 8 % 16. Suchodoły 8 % 17. Szczecyn 11 % 18. Wólka Gościeradowska 13 % 19. Wólka Szczecka 16 % 20. Gościeradów POM 2 % 21. Gościeradów Os. Zachód 11 % Radna Maria Gołda zapytała komisję Budżetu i Finansów oraz komisje rewizyjną czym kierowały się zwiększając o 1 % wynagrodzenie dla prawie wszystkich sołtysów, a zmniejszając wynagrodzenie dla sołtysa Wólki Gościeradowskiej oraz przewodniczącego osiedla POM. Radna Halina Kowal wyjaśnił, że jest to tylko propozycja, którą komisja stawia ze względu na kwoty zbieranych przez sołtysów podatków. Przewodniczący komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja popiera wniosek komisji rewizyjnej. Przewodniczący Rady poinformował, że kwota podatku zbieranego w Gościeradowie POM ulegnie zwiększeniu bo Pan Kozłowski zamierza otworzyć nową halę. Radna Maria Gołda stwierdziła, że zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia za inkaso jest krzywdzące i jej zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby ich ujednolicenie. 11

12 Radny Grzegorz Latawiec powiedział, aby nie wybiegać przed orkiestrę bo nie wiadomo do końca co będzie we wrześniu i czy rzeczywiście Pan Kozłowski otworzy nową halę. Radna Halina Kowal powiedziała, że ujednolicenie wysokości stawek procentowych za inkaso byłoby krzywdzące dla niektórych sołtysów. Głos zabrał sołtys Aleksandrowa Jan Adamczyk i zgłosił wniosek aby sołtys otrzymywał prowizję także od podatków wpłacanych w banku. Uzasadnił to tym, że sołtys musi roznieść nakazy płatnicze, upomnienie lub decyzje, a ludzie często przez zwykła złośliwość wolą zapłacić w banku by sołtys otrzymał mniejszą prowizję. Radna Maria Gołda zaproponowała aby roznoszeniem decyzji podatkowych i innych informacji zajmowali się stażyści zatrudnieni w urzędzie. Pan Tomasz Najs powiedział, że ktoś ustalając wysokość prowizji, dla sołtysów wziął pod uwagę wszystko co sołtys robi, czyli roznoszenie nakazów, upomnień, decyzji oraz zbieranie podatków. Zatem prowizje są formą uhonorowania ich pracy i jeżeli obowiązków przybyło to rada możne rozważyć propozycję ich podwyższenia. Radny Janusz Przywara poparł wniosek i propozycję komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Radna Maria Gołda również poparła stanowisko komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Radny Grzegorz Latawiec stwierdził, że problemem nie jest tu wysokość stawki procentowej wynagrodzenia sołtysa, problemem jest świadomość społeczna mieszkańców. Zapytał co będzie gdy część społeczeństwa odwróci się od sołtysów i podatek będzie płacić w banku. Stwierdził, że należy się cieszyć, że przewodniczący Rady Osiedla POM ma tak dobre układy z Panem Kozłowskim, który świadomie płaci mu podatek na rękę a nie przelewa do banku. Sołtys Jan Adamczyk powiedział, że sołtysi są skłonni zrezygnować z podwyżki o 1% aby w zamian otrzymać prowizję od podatku, który ludzie wpłacają w banku. Radny Mostrąg zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji, który radni przyjęli jednogłośnie (13 głosów za). Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie propozycji poszczególnych komisji w sprawie wynagrodzenia za inkaso : - za propozycją komisji Budżetu i Finansów i Rewizyjnej głosowało 5 radnych - za propozycją kom. Rolnictwa i Infrastruktury głosowało 7 radnych - wstrzymał się 1 radny Rada przyjęła propozycję komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z propozycja komisji Rolnictwa i Infrastruktury, w głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych - przeciw uchwale 1 radny 12

13 - wstrzymało się - 4 W wyniku głosowania rada gminy przyjęła uchwałę Nr IX/37/11 w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Projekt uchwały nie był odczytywany na sesji ponieważ wszyscy radni otrzymali go wraz z zawiadomieniem o sesji. Opinię w sprawie projektu uchwały przedstawił w imieniu komisji Budżetu i Finansów jej przewodniczący radny Grzegorz Tyzo, w imieniu komisji rewizyjnej opinię odczytała wiceprzewodnicząca komisji radna Halina Kowal, a opinię komisji Rolnictwa i Infrastruktury odczytał radny Mirosław Mostrąg. Wszystkie trzy komisje wydały opinie jednogłośnie pozytywne w sprawie projektu uchwały. Radna Maria Gołda zapytała na czym polega wyprzedzające finansowanie inwestycji. Zastępca wójta Pan Tomasz Najs odpowiedział, że polega to na tym, że z chwilą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim możemy się starać o udzielenia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, który udzieli pożyczki na kwotę dotacji określonej w umowie z Urzędem Marszałkowskim. Dotacja jaką otrzymujemy jest gwarancją spłaty kredytu. Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały, w głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 0 radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/38/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. e) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok Pani skarbnik wyjaśniła, że kredyt był planowany już w uchwale budżetowej, w której limit zaciągania zobowiązań ustalony jest na kwotę 6 mln 400 tys. Uchwała taka jest potrzebna bo Gmina ogłosiła przetarg na kredyt w kwocie 3 mln zł. na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. 13

14 Radny Grzegorz Tyzo poprosił, aby na przyszłość tego typu uchwały były doręczane radnym wcześniej, by mogli się z nim lepiej zapoznać. Zastępca wójta Pan Tomasz Najs odpowiedział, że nikt nie zagwarantuje, że takie uchwały się nie pojawią. Jest to uchwała pro forma, bo w przyjętym w styczniu budżecie zaplanowano zadłużenie na kwotę ponad 6 mln, a dzisiejsza uchwała (na kwotę o ponad połowę mniejszą) jest tylko potwierdzeniem wcześniejszej decyzji rady. Wyjaśnił, że uchwała taka jest konieczna jako element postępowania przetargowego. Radna Maria Gołda zapytała na jakie cele kredyt ten zostanie wykorzystany. Pan Tomasz Najs odpowiedział, że kredyt planowany jest na pokrycie realizacji zadań zaplanowanych w budżecie na ten rok, a których wykonanie planowane jest w kredycie. Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały, w głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, - przeciw 2, - wstrzymało się 2 radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/39/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. f) zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Projekt uchwały nie był odczytany. Opinie w sprawie proponowanych zmian przedstawiła komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Rewizyjna - obie opinie pozytywne. Nikt więcej nie zabrał głosu w sprawi projektu uchwały. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu brało udział 12 radnych (radny Przywara nieobecny na sali podczas głosowania), z czego: - za przyjęciem uchwały głosowało- 12 radnych - przeciw- 0 - wstrzymało się- 0. W wyniku głosowania rada przyjęła uchwałę Nr IX/40/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 15. Kultura, turystyka, wypoczynek gminne imprezy masowe, formy promocji Gminy. 14

15 Głos zabrał Pan Rafał Rogoźnicki, starszy informatyk Urzędu Gminy, który odpowiedzialny jest za promocję w Gminie. Omówił co w ostatnim czasie zostało wykonane w zakresie promocji: - wydano książkę o pacyfikacji wsi Szczecyn - w tym roku opracowany zostanie folder reklamowy o Gminie Gościeradów, - opracowanie i produkcja gadżetów reklamowych, - oznaczenie pomników przyrody tablicami informacyjnymi, - podpisano umowę na wykonanie nowego portalu internetowego Gminy Gościeradów Pytań i uwag nie było. Ad. 16. Stan przygotowań wypoczynku dzieci i młodzieży. Radny Sylwester Wilczak jako zastępca przewodniczącego komisji Kultury i Oświaty odczytał protokół z posiedzenia wyjazdowego komisji - protokół w załączeniu. Pani Sekretarz Anna Potocka omówiła jakie atrakcje w okresie wakacyjnym zostały przygotowane dla dzieci. Głos zabrała też Ewa Brania i omówiła jak OPS włącza się w zaplanowanie wakacji dla dzieci z rodzin najbiedniejszych. Ad. 17. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji. Wójt powiedział, że w okresie od ostatniej sesji wydał trzy zarządzenia: - w sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego, w sprawie w sprawie zmian w budżecie, w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów w drodze przetargu. Następnie omówił sprawy inwestycyjne: - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Gościeradowie, koszt inwestycji , 84 zł, - ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu bankowego na kwotę 3 mln zł. - zgłoszono zakończenie inwestycji Domu Ludowego w Liśniku Dużym Kolonia - złożono wniosek na dofinansowanie z programu PROW budowy placu zabaw w Gościeradowie Folwarku, - podpisano umowę z PDM Kraśnik na wykonanie nawierzchni drogi asfaltowej na drodze dojazdowej do ośrodka zdrowia w Liśniku Dużym, - omówił plany związane z wykonaniem oświetlenia na terenie Gminy, - poinformował, że w najbliższych dniach będą wykonywane prace przy zakładaniu przepustów, 15

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku

Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Protokół Nr XXXII/14 z XXXII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 marca 2014 roku Ad. 1 Otwarcie. XXXII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/07 z XIII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 grudnia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/07 z XIII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 grudnia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XIII/07 z XIII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 27 grudnia 2007 roku. Obrady XIII sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. PROTOKÓŁ NR VIII/2015 obrad VIII sesji Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. Sesja Rady Miasta odbyła się na Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Ustroniu w godz. od 14 00 do 16 15. Na ogólną liczbę 15

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/08 z XVI sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XVI/08 z XVI sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XVI/08 z XVI sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 24 kwietnia 2008 roku. Obrady XVI sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Szczepanik. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr VI/2015 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 23 marca 2015 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05 VI Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku.

Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku. Protokół Nr XXV/13 z XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku. Ad. 1 Otwarcie. XXV sesji Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji.

Ad. II. Przewodniczący Komisji Tomasz Budziło przedstawił proponowany porządek obrad. Porządek obrad został bez uwag przyjęty do realizacji. RG.0012.8.2015 Protokół Nr 8/15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa odbytego w dniu 11 września 2015 roku Porządek posiedzenia: I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. II. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 czerwca 2009 roku.

Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 czerwca 2009 roku. Protokół Nr XXVII/09 z XXVII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 czerwca 2009 roku. Ad. 1 Otwarcie. Obrady XXVII sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku.

Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. Sprawozdanie z LVI sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 20 sierpnia 2014 roku. LVI sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim przy ul.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku

PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku PROTOKÓŁ z obrad VIII Sesji Gminy Radziejów z dnia 29 grudnia 2015 roku Rozpoczęcie obrad godz. 11 15 W obradach udział wzięli: -Radni, -Sołtysi, -Wójt, Skarbnik, Sekretarz Gminy, -Radca Prawny, -Kierownik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Projekt porządku dziennego obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 3. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji

XXXVI Sesja Zwyczajna Rady Miasta Trzebini IV kadencji XXXVI Sesja Zwyczajna IV kadencji Data utworzenia 2005-07-01 Numer aktu 36 Kadencja Kadencja 2002-2006 P r o t o k ó ł Nr XXXVI / IV/ 2005 z XXXVI sesji zwyczajnej IV kadencji odbytej w dniu 1 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/11 z XII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 listopada 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Protokół Nr XII/11 z XII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 listopada 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Protokół Nr XII/11 z XII sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 listopada 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. XII sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Gościeradowie. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu

Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Protokół Nr V/2015 z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16.02.2015 r. w Urzędzie Gminy w Lipuszu Ad.1 Obrady sesji rozpoczęto o godz. 14 30. Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wawer dokonał otwarcia sesji.

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r.

Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 20 marca 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/15. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 2/15. z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR 2/15 z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 11,12,13 lutego 2015 r. Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 11.30 W każdym

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów.

Protokół nr 5/2015. Proponuję, aby w przesłanym wraz z materiałami na komisję porządku obrad zamienić kolejność omawiania tematów. BRM.0012.4.4.2015 Protokół nr 5/2015 posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Inowrocławia, odbytego w dniu 21 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta Inowrocławia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r.

Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Protokół nr 4/2011 z wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Mejskiej w Białej odbytego w dniu 26 maja 2011r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU

P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU P R O T O K Ó Ł NR III/2014 Z SESJI RADY GMINY RADŁÓW Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 ROKU Załączniki do protokołu : UCHWAŁA Nr 13/III/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr 181/XXVII/2013 Rady Gminy Radłów z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r.

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu r. Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów, Handlu, Usług i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 8.12.2015r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności. 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany

Bardziej szczegółowo

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018

VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś VII S E S J A R A D Y G M I N Y M A Ł A W I E Ś KADENCJA 2014-2018 29 czerwca 2015 r. 0 Protokół Nr VII / 2015 z obrad Sesji Rady Gminy Mała Wieś z dnia 29 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości.

Protokół Nr 12/15. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Roman Kubiś, witając członków Komisji, jak i zaproszonych gości. Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Komisji Rodziny i Spraw Społecznych odbytego w dniu 3 listopada 2015 r. w lokalu Urzędu Miasta Zduńska Wola (Urząd Stanu Cywilnego, pokój nr 109) przy ul. S. Złotnickiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz z dnia 10 kwietnia 2015 r. Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Nadzorczej SM Kolejarz W posiedzeniu uczestniczyli: 1. p. Barbara Witek Przewodnicząca 2. p. Marek Czerniawski Z ca Przewodniczącej 3. p. Krzysztof Karaśkiewicz Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/ Pan K.G reprezentant strony skarżącej, 2.Mariusz Kaczmarski-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Protokół Nr 2/ Pan K.G reprezentant strony skarżącej, 2.Mariusz Kaczmarski-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 4 maja 2015 r. Przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Celina Zając Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz

Przewodniczący obrad. Marek Nadolny Przewodniczący Rady Gminy. Urzędu Gminy w Sicienku. Czas trwania Sesji godz W XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 14 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych.

PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. Załącznik Nr 1 lista obecności radnych. PROTOKÓŁ NR I/2014 z obrad Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Jejkowice odbytej w dniu 27 listopada 2014 roku. W obradach Sesji uczestniczyło 15 radnych na stan 15. W Sesji uczestniczyli także zaproszeni

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU

PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU ORO-OO41/2/2010 PROTOKÓŁ NR II/10 Z SESJI RADY POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ODBYTEJ W DNIU 15 GRUDNIA 2010 ROKU Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 15 00, a zakończyły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXV/08 sesji Rady Gminy w Tarnowcu odbytej dnia 30 grudnia 2008 roku Sesja odbyła się w sali narad Urzędu Gminy w Tarnowcu. Sesję rozpoczęto o godz.12 00 zakończono o godz. 13 10. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2008 rok. Załącznik nr 12 do zarządzenia Nr 0151/84/2007 Wójta Gminy Łaziska z dnia 09 listopada 2007 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2008 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo