Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku."

Transkrypt

1 Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie. Obrady o godzinie 9.30 otworzył Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Niedziałek. Powitał wójta, przybyłych radnych, zaproszonych gości, sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy (według załączonych list obecności). Na sesji obecnych było 13 radnych, nieobecni byli radny Adam Ufniarz i radny Paweł Tomczyk- nieobecności usprawiedliwione. Przewodniczący rady stwierdził, że obecne jest niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady stwierdził, iż zgodnie z 23 pkt. 6 Statutu Gminy zawiadomienie na sesję wraz z projektami uchwał wszyscy radni otrzymali na 14 dni przed sesją. Następnie zapytał zebranych, czy ktoś ma uwagi lub propozycję zmian do zaproponowanego w zawiadomieniu o sesji, porządku obrad, który przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji. 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2010 rok, 6. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy, 7. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych dotyczącymi wykonania budżetu za 2010 rok, 8. Dyskusja dotycząca wykonania budżetu za 2010 rok, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. 10. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, 11. Zapoznanie radnych z opinią regionalnej izby obrachunkowej dotyczącą wniosku komisji w sprawie absolutorium, 12. Dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium, 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium, 14. Podjęcie uchwał w sprawie:

2 a) przekazania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn w Szczecynie prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Konopki w Szczecynie. b) regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gościeradów c) poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. e) zmian w budżecie gminy na 2011 rok. 15. Kultura, turystyka, wypoczynek gminne imprezy masowe, formy promocji Gminy, 16. Stan przygotowań wypoczynku dzieci i młodzieży, 17. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji. 18. Interpelacje radnych. Zapytania i wolne wnioski. 19. Zakończenie obrad. Radna Ewa Brania zgłosiła wniosek formalny o zmianę porządku obrad polegającą na wprowadzeniu w pkt 14 podpunkt e podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011, a podpunkt e podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przesunąć jako podpunkt f. Radna Maria Gołda zapytała czy wprowadzenie pod obrady tego projektu uchwały jest konieczne i czy nie można poczekać z tym do następnej sesji bo porządek obrad dzisiejszej sesji jest już i tak obszerny. Pani Skarbnik Janina Chmura odpowiedziała, że podjęcie takiej uchwały jest konieczne bo jej przedłożenia wymaga bank w którym gmina zaciąga kredyt, przetarg został już ogłoszony. Radna Maria Gołda stwierdziła, że jest to kolejny projekt uchwały, który zostaje wprowadzony na sesji, przez co komisje, ani żaden radny nie mają możliwości dokładnego zapoznania się z nim. Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku radnej Ewy Brani w sprawie zmiany porządku obrad, w głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, - przeciw 2, - wstrzymało się 1. 2

3 Wniosek formalny w sprawie zmiany porządku obrad został przyjęty. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku wraz z wprowadzoną zmianą, w głosowaniu brało udział 13 radnych z czego: - za przyjęciem porządku obrad głosowało 10 radnych, - przeciw 1, - wstrzymało się 2. Porządek obrad został przyjęty. Ad. 3 Przyjęcie protokołu z VIII sesji. Przewodniczący Rady zapytał czy ktoś ma uwagi do protokołu z ostatniej sesji. Radna Maria Gołda stwierdziła, że protokół jest w większości napisany poprawnie, większość z tego co było poruszane na sesji zostało ujęte w protokole, ale jeszcze nie zawiewa pełnej treści które były poruszane na sesjach. Przewodniczący podkreślił, że protokół nie jest stenogramem, dlatego zawiera tylko skrót przebiegu obrad. Poza tym protokół jest umieszczany na stronie internetowej Rady Gminy i jeżeli ktoś ma do niego uwagi lub wnioski może je wcześniej zgłaszać do biura obsługi Rady Gminy. Nikt więcej nie zgłosił uwag. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z sesji VIII. W głosowaniu brało udział 13 radnych z czego: - za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 1. Protokół z VIII sesji został przyjęty. Ad. 4. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, Sprawozdanie nie było odczytywane na sesji. Przewodniczący Rady przypomniał, że każdy radny otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. już w kwietniu, wszystkie komisje odbyły posiedzenia których tematem była analiza tego sprawozdania. Pani skarbnik Janina Chmura odczytała uchwałę składu orzekającego RIO w Lublinie z dnia 4 maja 2011 r., znak RIO-I-0034/37/11. w sprawie opinii o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2010 rok. Radna Maria Gołda poprosiła o wyjaśnienie fragmentu opinii, w którym skład orzekający zwraca uwagę na wzrost kwoty należności wymagalnych (w stosunku do stanu z końca roku 2009). Pani skarbnik wyjaśniła, że należności wymagalne są to salda które zostają na koniec roku z tytułu np. nieuregulowanych opłat za wodę, czynsz, podatki itp., 3

4 natomiast wzrost o którym mowa w opinii dotyczy głównie zaliczek alimentacyjnych. Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Poprosił komisję rewizyjną o opinię w sprawie sprawozdań obu instytucji. Radna Halina Kowal jako wiceprzewodnicząca komisji odczytała opinię w sprawie analizowanych sprawozdań opinia pozytywna, w załączeniu do niniejszego protokołu. Rada Maria Gołda stwierdziła, że koszty funkcjonowania tych instytucji rokrocznie wzrastają, dlatego zapytała komisję na podstawie jakich dokumentów dokonała analizy i czy wyliczała procentowy wzrost kosztów utrzymania tych ośrodków w stosunku do lat ubiegłych. Radna Halina Kowal odpowiedział, że komisja brała wszystko pod uwagę, a wzrost kosztów nie jest tu niczym nadzwyczajnym, bo koszty wzrastają wszędzie. Głos zabrał Pan Roman Biss dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, który stwierdził, że koszty wzrastają, ale wzrastają również standardy. Przypomniał, że w ubiegłym roku w budynku GOKu kończony był remont, co spowodowało zwiększenie środków w budżecie. Radna Gołda zapytała jak procentowo przedstawia się stosunek środków przeznaczanych na wynagrodzenia pracowników w tych dwóch instytucjach do tzw. rzeczówki? Pan Roman Biss odpowiedział, że wynagrodzenia nie są górnolotne, a ich wzrost wynika z zatrudnienia nowych instruktorów, dzięki czemu działalność ośrodka poszerzyła się. Nikt więcej nie zabrał głosu. Ad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2010 rok. Przewodniczący Rady przypomniał, że sprawozdanie finansowe zostało przekazane radnym na ostatniej sesji w dniu 26 maja b.r. Następnie zapytał czy ktoś z zebranych chce zabrać głos w temacie przedstawionego sprawozdania finansowego. Pytań i uwag nie było. Ad. 6. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy. Przewodniczący Rady poinformował, że informacja na temat mienia gminy zawarta była w sprawozdaniu z wykonania budżetu którą radni potrzymali zgodnie z ustawowym terminem. Zapytał czy ktoś ma pytania odnośnie tej informacji. Pytań i uwag nie było. 4

5 Ad. 7. Zapoznanie radnych z opiniami komisji stałych dotyczącymi wykonania budżetu za 2010 rok. Przewodniczący Rady poprosił kolejno przewodniczących komisji stałych o odczytanie opinii w sprawie wykonania budżetu za rok ubiegły. Opinię komisji Spraw Społecznych przedstawiła jej przewodnicząca radna Ewa Brania opinia pozytywna. Opinię komisji Rolnictwa i Infrastruktury odczytał przewodniczący komisji radny Mirosław Mostrąg opinia pozytywna. Radny Grzegorz Tyzo jako przewodniczący komisji Budżetu i Finansów odczytał opinie komisji - opinia pozytywna. Wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej radna Halina Kowal odczytała również pozytywna opinię komisji w sprawie wykonania budżetu za rok Opinię komisji Kultury i Oświaty przedstawił wiceprzewodniczący komisji radny Sylwester Wilczak opinia pozytywna (wszystkie opinie komisji w załączeniu do niniejszego protokołu). Ad. 8. Dyskusja dotycząca wykonania budżetu za 2010 rok. Radna Maria Gołda zapytała komisje stałe Rady Gminy na podstawie jakich dokumentów i w jaki sposób analizowały wykonanie budżetu za 2010 r., czy dobywało się to na podstawie planu finansowego urzędu gminy, czy analizowane były sprawozdania i daty na tych sprawozdaniach. Poinformowała, że posiada informację, że jednej z dyrektorek szkoły został wypłacony dodatek funkcyjny w wysokości wyższej niż wynikało to z uchwały Rady Gminy oraz nieprawidłowo naliczano nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Radny Sylwester Wilczak jako wiceprzewodniczący komisji Kultury i Oświaty odpowiedział, że komisje zapoznawały się ze sprawozdaniem i na temat celowości wydatkowanych środków wydały pozytywną opinię. Głos zabrał wójt Jan Filipczak i stwierdził, że radna Gołda wchodzi w szczegóły z ustaleń pokontrolnych regionalnej izby. Żadna z komisji nie mogła mieć tych danych, poza tym zalecenia dotyczą ostatnich 4 lat, a nie tylko roku Komisje rozpatrując wykonania budżetu miały zbiorcze dane zgromadzone w sprawozdaniu, gdzie wykonanie poszczególnych pozycji jest również określone procentowo. Wójt powiedział, że nadpłata z tytułu nieprawidłowo naliczonego dodatku funkcyjnego, o czym mówiła radna Gołda, podlega zwrotowi, ale ma to niewiele wspólnego z analizą wykonania budżetu za 2010 r. Poinformował, że wystąpienia pokontrolne nie są tajemnicą i wszystkim zainteresowanym zostaną udostępnione. Przewodniczący Rady poinformował, że dziś przed sesją otrzymał zalecenia pokontrolne RIO i zamierzał o tym poinformować w dalszej części obrad. Radna Gołda powiedziała, że brak planu finansowego ma ścisły związek z tematem dzisiejszej sesji i sprawozdaniem finansowym. 5

6 Wójt zapytał o jaki plan radnej chodzi. Radna odpowiedziała, że o plan finansowy urzędu gminy. Wójt powiedział, że otrzymała go miesiąc temu. Przewodniczący Rady poprosił o poruszanie w dyskusji spraw związanych z wykonaniem budżetu tylko za rok 2010, na analizę wyników kontroli regionalnej izby będzie jeszcze czas. Radna Halina Kowal zgłosiła wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku formalnego o zakończenie dyskusji. W głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za zakończeniem dyskusji głosowało 10 radnych, - przeciw 3 radnych, - wstrzymało się - 0. Wniosek formalny o zakończenie dyskusji został przyjęty. Ad. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r. Projekt uchwały w brzmieniu jak stanowi załącznik do protokołu odczytał Przewodniczący Rady Gminy. Opinię w sprawie projektu uchwały przedstawiła komisja Rewizyjna. Opinię w sprawie sprawozdania przedstawiła komisja Budżetu i Finansów obie opinię pozytywne. Nikt więcej nie zabrał głosu w tej sprawie. Przewodniczący Rady Poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 3. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/33/11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 r., która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10. Przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Wniosek komisji rewizyjnej wraz z uzasadnieniem odczytała wiceprzewodnicząca komisji radna Halina Kowal wniosek w załączeniu do protokołu. Ad. 11. Zapoznanie radnych z opinią regionalnej izby obrachunkowej dotyczącą wniosku komisji w sprawie absolutorium. 6

7 Uchwałę składu orzekającego regionalnej izby obrachunkowej z dnia 7 czerwca 2011 r. znak RIO-I-0035/37/11 w sprawie zaopiniowania wniosku komisji rewizyjnej w przedmiocie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu w 2010 r. odczytała radna Halina Kowal. Ad. 12. Dyskusja nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium. Radna Gołda zapytała komisje rewizyjną na podstawie jakich dokumentów były analizowane wydatki i przychody, czy to było tylko ekstra czyjeś podstawione sprawozdanie, czy opowieść, czy były analizowane dokumenty. Przewodniczący Rady odczytał art. 270 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, który reguluje na podstawie jakich dokumentów dokonuje się analizy wykonania budżetu. Radna Halina Kowal jako wiceprzewodnicząca komisji rewizyjnej odpowiedziała, że Przewodniczący Rady udzielił już odpowiedzi na pytanie radnej Gołdy. Nikt więcej nie zabrał głosu. Ad. 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium. Projekt uchwały w brzmieniu jak stanowi załącznik odczytał Przewodniczący Rady. Nikt nie zabrał głosu w sprawie projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium. W głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za udzieleniem absolutorium głosowało 10 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 3 radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/34/11 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przerwa Ad. 14. Podjęcie uchwał w sprawie: a) przekazania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn w Szczecynie prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Konopki w Szczecynie. Projekt uchwały nie był odczytywany. Przewodniczący poprosił komisje stałe o opinię w sprawie projektu: - komisja Kultury i Oświaty przedstawiła opinie pozytywną, - komisja Rewizyjna przedstawiła również opinie pozytywną, 7

8 - komisja Budżetu i Finansów opinia pozytywna, - komisja Rolnictwa i Infrastruktury opinia pozytywna. Radna Maria Gołda zapytała, czy wraz z projektem uchwały nie powinno być umowy przekazania, w którym zostałyby określone warunki i procedura przekazania szkoły. Radca prawny Jerzy Gregorowicz odpowiedział, że konsekwencją przyjęcia uchwały będzie dopiero stworzenie umowy przekazania. Wszystko co umowa przekazania powinna zawierać wymienione jest w ustawie o systemie oświaty. Mienie gminne zostanie przekazane w zarząd stowarzyszeniu, które weźmie na siebie odpowiedzialność za należyte jego użytkowanie. Pani sekretarz Anna Potocka poinformowała, że nowelizacja ustawy o systemie oświaty dała możliwość przekazania prowadzenia szkoły liczącej do 70 uczniów (na podstawie uchwały rady) osobie prawnej lub fizycznej. Szkoła po przekazaniu będzie nadal szkołą publiczna, a gmina będzie miała obowiązek czuwać, aby funkcjonowała zgodnie z prawem. Pracownicy urzędu będą mieli prawo kontrolować finanse i dokumentację szkoły. Następnie Pani sekretarz wymieniła co w umowie o przekazaniu szkoły powinno się znaleźć (np. zastrzeżenie, że zarówno stowarzyszenia jak i gmina mogą rozwiązać umowę za wypowiedzeniem). Radna Gołda zapytała jak będzie przedstawiało się finansowanie działalności szkoły oraz na jaki okres przewiduje się przekazać szkołę. Anna Potocka odpowiedziała, że w szkole tego typu wylicza się średnio koszt utrzymania jednego ucznia w całej gminie i mnoży przez liczbę uczniów uczęszczających do szkoły. Wyjaśniła, że w umowie nie będzie określony czas na jaki szkoła zostanie przekazana, zależeć to będzie od tego jak długo stowarzyszenie będzie funkcjonowało lub jak długo będzie chciało (lub mogło) prowadzić szkołę. Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 0 radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/35/11 w sprawie przekazania Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Szczecyn w Szczecynie prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Konopki w Szczecynie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Głos zabrał Pan Maciej Krzyszkowski Prezes Stowarzyszenia, który podziękował radnym za jednogłośne przyjęcie uchwały i okazanie zaufania dla nowopowstałemu stowarzyszeniu. b) regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki 8

9 obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gościeradów. Głos zabrała Pani sekretarz Anna Potocka wyjaśniła, że niektóre zapisy w regulaminie dotychczas obowiązujące, podczas wstępnej kontroli przedstawionego projektu uznane zostały za nieprawidłowe, w związku z czym wprowadzono zmianę w formie autopoprawki. Następnie omówiła wprowadzone zmiany: - w uchwale 5 zamienia się na 2, - w załączniku: 1) 1 ust 3 pkt 1 lit. j otrzymuje brzmienie: w ust. 2 pkt 26 nauczyciel lub dyrektor organizujący i kierujący wycieczką jednodniową otrzymuje 2 punkty, nauczyciel lub dyrektor uczestniczący jako opiekun otrzymuje 1 punkt; nauczyciel lub dyrektor organizujący i kierujący wycieczką kilkudniową otrzymuje 3 punkty, nauczyciel lub dyrektor uczestniczący jako opiekun otrzymuje 2 punkty; 2) wykreślić w 1 ust 5 i 6, 3) wykreślić w 2 ust. 4 4) wykreślić w 5 ust. 5 Opinię w sprawie projektu uchwały przedstawiły kolejno komisje: - Kultury i Oświaty opinia pozytywna, - Rewizyjna opinia pozytywna, - Budżetu i Finansów opinia pozytywna, z zaznaczeniem aby przed podjęciem uchwały zasięgnąć opinii związków zawodowych, ponieważ komisja w czasie procedowania nad uchwałą takiej opinii nie miała. Pani sekretarz powiedziała, że opinii w tej sprawie komisja budżetowa nie miała, bo ona sama otrzymała ją dopiero wczoraj. Stwierdziła, że nigdy do tej pory związki zawodowe nie miały zastrzeżeń do regulaminu. Radna Maria Gołda stwierdziła, że nie powinna zaistnieć sytuacja, że komisje pracują nad niepełnymi dokumentami. Pani Anna Potocka odpowiedziała, że komisje miały uchwałę i regulamin, nad tym procedowały i w tej sprawie miały wydać opinię, a opinia związków zawodowych nie jest tu niezbędna. Radca prawny odniósł się do wypowiedzi radnej Gołdy, w której stwierdziła, że organ prowadzący powinien negocjować ze związkami treść regulaminu. Wyjaśnił, że treść regulaminu nie jest przedmiotem negocjacji, bo wynika z przepisów prawa, a związki zawodowe mogą tylko wyrazić opinię, która i tak nie jest wiążąca. Radny Grzegorz Latawiec stwierdził, że opinia jest najprostszą formą konsultacji z zainteresowana grupą zawodową. W tym przypadku opinia jest, więc jego zdaniem nie ma problemu. 9

10 Anna Potocka powiedziała, że komisje powinny badać czy uchwała jest właściwa i czy regulamin podoba im się, czy też nie, a nie to, czy jest opinia w tej sprawie. Zapytała dlaczego nikt nie zapytał o opinię kuratora przy podejmowaniu uchwały o przekazaniu szkoły w Szczecynie. Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 0 radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/36/11 w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gościeradów, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. c) poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Projekt uchwały nie był odczytywany na sesji. Komisje stałe rady przedstawiły następujące propozycje wynagrodzenia za inkaso dla sołtysów z poszczególnych sołectw: - komisja rewizyjna: 1) Aleksandrów 8 % 2) Gościeradów Folwark 11 % 3) Kolonia Gościeradów 15 % 4) Gościeradów Plebański 12 % 5) Gościeradów Ukazowy 7 % 6) Księżomierz Dzierzkowska 7 % 7) Księżomierz Gościeradowska 10 % 8) Księżomierz Kościelna 9 % 9) Księżomierz Kolonia 10 % 10) Kolonia Liśnik Duży 12 % 11) Liśnik Duży 7 % 12) Łany -12 % 13) Marynopole 11 % 14) Mniszek 12 % 15) Salomin 7 % 16) Suchodoły 7 % 17) Szczecyn 11 % 18) Wólka Gościeradowska 10 % 10

11 19) Wólka Szczecka 15 % 20) Gościeradów POM 3 % 21) Gościeradów Os. Zachód 10 % - komisja Budżetu i Finansów: zgłosiła propozycję taka samą jak komisja rewizyjna, - komisja Rolnictwa i Infrastruktury: 1. Aleksandrów 8 % 2. Gościeradów Folwark 13 % 3. Kolonia Gościeradów 16 % 4. Gościeradów Plebański 13 % 5. Gościeradów Ukazowy 8 % 6. Księżomierz Dzierzkowska 8 % 7. Księżomierz Gościeradowska 11 % 8. Księżomierz Kościelna 9 % 9. Księżomierz Kolonia 11 % 10. Kolonia Liśnik Duży 13 % 11. Liśnik Duży 8 % 12. Łany -13 % 13. Marynopole 11 % 14. Mniszek 13 % 15. Salomin 8 % 16. Suchodoły 8 % 17. Szczecyn 11 % 18. Wólka Gościeradowska 13 % 19. Wólka Szczecka 16 % 20. Gościeradów POM 2 % 21. Gościeradów Os. Zachód 11 % Radna Maria Gołda zapytała komisję Budżetu i Finansów oraz komisje rewizyjną czym kierowały się zwiększając o 1 % wynagrodzenie dla prawie wszystkich sołtysów, a zmniejszając wynagrodzenie dla sołtysa Wólki Gościeradowskiej oraz przewodniczącego osiedla POM. Radna Halina Kowal wyjaśnił, że jest to tylko propozycja, którą komisja stawia ze względu na kwoty zbieranych przez sołtysów podatków. Przewodniczący komisji Budżetu i Finansów powiedział, że komisja popiera wniosek komisji rewizyjnej. Przewodniczący Rady poinformował, że kwota podatku zbieranego w Gościeradowie POM ulegnie zwiększeniu bo Pan Kozłowski zamierza otworzyć nową halę. Radna Maria Gołda stwierdziła, że zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia za inkaso jest krzywdzące i jej zdaniem najlepszym rozwiązaniem byłoby ich ujednolicenie. 11

12 Radny Grzegorz Latawiec powiedział, aby nie wybiegać przed orkiestrę bo nie wiadomo do końca co będzie we wrześniu i czy rzeczywiście Pan Kozłowski otworzy nową halę. Radna Halina Kowal powiedziała, że ujednolicenie wysokości stawek procentowych za inkaso byłoby krzywdzące dla niektórych sołtysów. Głos zabrał sołtys Aleksandrowa Jan Adamczyk i zgłosił wniosek aby sołtys otrzymywał prowizję także od podatków wpłacanych w banku. Uzasadnił to tym, że sołtys musi roznieść nakazy płatnicze, upomnienie lub decyzje, a ludzie często przez zwykła złośliwość wolą zapłacić w banku by sołtys otrzymał mniejszą prowizję. Radna Maria Gołda zaproponowała aby roznoszeniem decyzji podatkowych i innych informacji zajmowali się stażyści zatrudnieni w urzędzie. Pan Tomasz Najs powiedział, że ktoś ustalając wysokość prowizji, dla sołtysów wziął pod uwagę wszystko co sołtys robi, czyli roznoszenie nakazów, upomnień, decyzji oraz zbieranie podatków. Zatem prowizje są formą uhonorowania ich pracy i jeżeli obowiązków przybyło to rada możne rozważyć propozycję ich podwyższenia. Radny Janusz Przywara poparł wniosek i propozycję komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Radna Maria Gołda również poparła stanowisko komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Radny Grzegorz Latawiec stwierdził, że problemem nie jest tu wysokość stawki procentowej wynagrodzenia sołtysa, problemem jest świadomość społeczna mieszkańców. Zapytał co będzie gdy część społeczeństwa odwróci się od sołtysów i podatek będzie płacić w banku. Stwierdził, że należy się cieszyć, że przewodniczący Rady Osiedla POM ma tak dobre układy z Panem Kozłowskim, który świadomie płaci mu podatek na rękę a nie przelewa do banku. Sołtys Jan Adamczyk powiedział, że sołtysi są skłonni zrezygnować z podwyżki o 1% aby w zamian otrzymać prowizję od podatku, który ludzie wpłacają w banku. Radny Mostrąg zgłosił wniosek formalny o zakończenie dyskusji, który radni przyjęli jednogłośnie (13 głosów za). Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie propozycji poszczególnych komisji w sprawie wynagrodzenia za inkaso : - za propozycją komisji Budżetu i Finansów i Rewizyjnej głosowało 5 radnych - za propozycją kom. Rolnictwa i Infrastruktury głosowało 7 radnych - wstrzymał się 1 radny Rada przyjęła propozycję komisji Rolnictwa i Infrastruktury. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały wraz z propozycja komisji Rolnictwa i Infrastruktury, w głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych - przeciw uchwale 1 radny 12

13 - wstrzymało się - 4 W wyniku głosowania rada gminy przyjęła uchwałę Nr IX/37/11 w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. d) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Projekt uchwały nie był odczytywany na sesji ponieważ wszyscy radni otrzymali go wraz z zawiadomieniem o sesji. Opinię w sprawie projektu uchwały przedstawił w imieniu komisji Budżetu i Finansów jej przewodniczący radny Grzegorz Tyzo, w imieniu komisji rewizyjnej opinię odczytała wiceprzewodnicząca komisji radna Halina Kowal, a opinię komisji Rolnictwa i Infrastruktury odczytał radny Mirosław Mostrąg. Wszystkie trzy komisje wydały opinie jednogłośnie pozytywne w sprawie projektu uchwały. Radna Maria Gołda zapytała na czym polega wyprzedzające finansowanie inwestycji. Zastępca wójta Pan Tomasz Najs odpowiedział, że polega to na tym, że z chwilą podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim możemy się starać o udzielenia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, który udzieli pożyczki na kwotę dotacji określonej w umowie z Urzędem Marszałkowskim. Dotacja jaką otrzymujemy jest gwarancją spłaty kredytu. Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały, w głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, - przeciw 0, - wstrzymało się 0 radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/38/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. e) zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok Pani skarbnik wyjaśniła, że kredyt był planowany już w uchwale budżetowej, w której limit zaciągania zobowiązań ustalony jest na kwotę 6 mln 400 tys. Uchwała taka jest potrzebna bo Gmina ogłosiła przetarg na kredyt w kwocie 3 mln zł. na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych. 13

14 Radny Grzegorz Tyzo poprosił, aby na przyszłość tego typu uchwały były doręczane radnym wcześniej, by mogli się z nim lepiej zapoznać. Zastępca wójta Pan Tomasz Najs odpowiedział, że nikt nie zagwarantuje, że takie uchwały się nie pojawią. Jest to uchwała pro forma, bo w przyjętym w styczniu budżecie zaplanowano zadłużenie na kwotę ponad 6 mln, a dzisiejsza uchwała (na kwotę o ponad połowę mniejszą) jest tylko potwierdzeniem wcześniejszej decyzji rady. Wyjaśnił, że uchwała taka jest konieczna jako element postępowania przetargowego. Radna Maria Gołda zapytała na jakie cele kredyt ten zostanie wykorzystany. Pan Tomasz Najs odpowiedział, że kredyt planowany jest na pokrycie realizacji zadań zaplanowanych w budżecie na ten rok, a których wykonanie planowane jest w kredycie. Nikt więcej nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały, w głosowaniu brało udział 13 radnych, z czego: - za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, - przeciw 2, - wstrzymało się 2 radnych. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę Nr IX/39/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. f) zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Projekt uchwały nie był odczytany. Opinie w sprawie proponowanych zmian przedstawiła komisja Budżetu i Finansów oraz komisja Rewizyjna - obie opinie pozytywne. Nikt więcej nie zabrał głosu w sprawi projektu uchwały. Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały. W głosowaniu brało udział 12 radnych (radny Przywara nieobecny na sali podczas głosowania), z czego: - za przyjęciem uchwały głosowało- 12 radnych - przeciw- 0 - wstrzymało się- 0. W wyniku głosowania rada przyjęła uchwałę Nr IX/40/11 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 15. Kultura, turystyka, wypoczynek gminne imprezy masowe, formy promocji Gminy. 14

15 Głos zabrał Pan Rafał Rogoźnicki, starszy informatyk Urzędu Gminy, który odpowiedzialny jest za promocję w Gminie. Omówił co w ostatnim czasie zostało wykonane w zakresie promocji: - wydano książkę o pacyfikacji wsi Szczecyn - w tym roku opracowany zostanie folder reklamowy o Gminie Gościeradów, - opracowanie i produkcja gadżetów reklamowych, - oznaczenie pomników przyrody tablicami informacyjnymi, - podpisano umowę na wykonanie nowego portalu internetowego Gminy Gościeradów Pytań i uwag nie było. Ad. 16. Stan przygotowań wypoczynku dzieci i młodzieży. Radny Sylwester Wilczak jako zastępca przewodniczącego komisji Kultury i Oświaty odczytał protokół z posiedzenia wyjazdowego komisji - protokół w załączeniu. Pani Sekretarz Anna Potocka omówiła jakie atrakcje w okresie wakacyjnym zostały przygotowane dla dzieci. Głos zabrała też Ewa Brania i omówiła jak OPS włącza się w zaplanowanie wakacji dla dzieci z rodzin najbiedniejszych. Ad. 17. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie od ostatniej sesji. Wójt powiedział, że w okresie od ostatniej sesji wydał trzy zarządzenia: - w sprawie utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego, w sprawie w sprawie zmian w budżecie, w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gościeradów w drodze przetargu. Następnie omówił sprawy inwestycyjne: - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Gościeradowie, koszt inwestycji , 84 zł, - ogłoszono przetarg na udzielenie kredytu bankowego na kwotę 3 mln zł. - zgłoszono zakończenie inwestycji Domu Ludowego w Liśniku Dużym Kolonia - złożono wniosek na dofinansowanie z programu PROW budowy placu zabaw w Gościeradowie Folwarku, - podpisano umowę z PDM Kraśnik na wykonanie nawierzchni drogi asfaltowej na drodze dojazdowej do ośrodka zdrowia w Liśniku Dużym, - omówił plany związane z wykonaniem oświetlenia na terenie Gminy, - poinformował, że w najbliższych dniach będą wykonywane prace przy zakładaniu przepustów, 15

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r.

P R O T O K Ó Ł. z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów. z dnia 26 lutego 2004 r. 1 P R O T O K Ó Ł z obrad XIII Sesji Rady Gminy Radziejów z dnia 26 lutego 2004 r. W sesji udział wzięli: - Radni - Sołtysi - Wójt, Z-ca Wójta oraz Skarbnik Gminy - Dyrektor Inspektoratu PZU Bronisław

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo