Oferta. Kredyt na sp³atê KOMORNIKA Czas to PIENI DZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta. Kredyt na sp³atê KOMORNIKA Czas to PIENI DZ"

Transkrypt

1 Oferta Windykacja nale noœci Windykacja prewencja Gie³da wierzytelnoœci Monitoring p³atnoœci Wywiad gospodarczy Kredyt na sp³atê KOMORNIKA Czas to PIENI DZ tel/fax: mobile gg:

2 Krótko o Nas Biuro Obs³ugi Wierzytelnoœci MIERZWA INKASO jako samodzielna jednostka istnieje na rynku od 2003 roku. G³ównym przedmiotem dzia³alnoœci BOW MIERZWA INKASO jest dochodzenie roszczeñ finansowych dla przedsiêbiorstw oraz osób fizycznych. Ponad to Biuro Obs³ugi Wierzytelnoœci MIERZWA INKASO œwiadczy swoje us³ugi w zakresie: - windykacji prewencyjnej - naklejki, piecz¹tki - monitoringu p³atnoœci - poœrednictwa w zakresie kupna/sprzeda y wierzytelnoœci - doradztwa w zakresie windykacji nale noœci - wywiadu gospodarczego. Prowadzimy sprawy na wszystkich etapach, bez wzglêdu na zaawansowanie sprawy, wysokoœæ roszczenia, stopieñ oraz skalê trudnoœci na terenie ca³ego kraju. Dzia³aj¹c w imieniu i na rzecz Naszego Klienta wykorzystujemy wszystkie mo liwe i dozwolone metody prawne. Biuro Obs³ugi Wierzytelnoœci MIERZWA INKASO zawsze w dzia³aniach windykacyjnych d¹ ymy do tego aby uzyskaæ bezpoœredni kontakt z d³u nikiem, bowiem taka forma windykacji nale noœci ma najwiêksz¹ skutecznoœæ. Maj¹c na uwadze niewydolnoœæ s¹dów i komorników, staramy siê byæ alternatyw¹ dla drogiego i d³ugotrwa³ego procesu windykacji s¹dowej. Litery sk³adaj¹ce siê na skrócon¹ nazwê firmy BOWMI symbolizuj¹ zasady, którymi pos³ugujemy siê w codziennej pracy. B³yskawicznoœæ w dzia³aniu. Dzia³amy b³yskawicznie poniewa doskonale wiemy i czas dzia³a na niekorzyœæ Wierzyciela. Jesteœmy Odpowiedzialnym i Wiarygodnym partnerem w biznesie biznesie W sposób Maksymalny wykorzystujemy dostêpne prawem œrodki, w celu odzyskania nale noœci. Nie traktujemy spraw szablonowo. Do ka dej sprawy podchodzimy Indywidualnie poniewa ka da sprawa jest inna i wymaga odpowiedniego podejœcia. tel/fax: mobile gg:

3 Windykacja nale noœci W obecnej gospodarce wolnorynkowej codziennym faktem jest sprzeda towarów oraz us³ug stosuj¹c przed³u one terminy p³atnoœci. Powodem takiej praktyki najczêœciej jest chêæ u³atwienia kontrahentowi wspó³pracy jak równie spowodowanie, aby nasza oferta by³a postrzegana jako atrakcyjniejsza lub co najmniej nie gorsza ani eli oferta konkurencji. Nale y jednak pamiêtaæ i taka forma sprzeda y to nic innego jak tylko nie oprocentowany kredyt kupiecki, który czêsto dajemy bez odpowiedniego zabezpieczenia i bez stworzenia odpowiedniej polityki oraz struktury windykacyjnej. Jednak e, niezale nie od powodów przeci¹gania p³atnoœci przez kontrahentów, posiadanie odpowiednich s³u b windykacyjnych, mo e znacznie poprawiæ œci¹galnoœæ d³ugów oraz zniechêciæ spora czêœæ kontrahentów do powtarzania sytuacji w przysz³oœci. Brak odpowiednich s³u b windykacyjnych mo e spowodowaæ sytuacje gwa³townego wzrostu d³u ników, znaczny wzrost kosztów dzia³alnoœci firmy a w konsekwencji naraziæ j¹ na spore straty lub nawet upad³oœæ. Pamiêtaæ nale y i to my sami stwarzamy naszym kontrahentom warunki do przeci¹gania p³atnoœci zgodnie z zasad¹: okazja czyni z³odzieja. Nasz system prawny nie s³u y wierzycielom, a droga prawna wi¹ e siê z du ymi kosztami, strat¹ czasu oraz nerwów, czêsto jednak bez gwarancji powodzenia. Poza tym taka droga czasami przysparza wiêcej k³opotów ni korzyœci. Dlatego te nale y zrobiæ wszystko, aby odzyskaæ swoje pieni¹dze zanim sprawa zostanie skierowana do s¹du. Biuro Obs³ugi Wierzytelnoœci MIERZWA INKASO BOWMI oferuje us³ugi windykacyjne, które obejmuj¹ nale noœci wynikaj¹ce z: - wystawionych i przyjêtych faktur, - wszelkiego rodzaju umów dwustronnych stwierdzaj¹cych istnienie wierzytelnoœci, - innych dokumentów stwierdzaj¹cych fakt zaistnienia wierzytelnoœci. Podstaw¹ naszej skutecznoœci jest odpowiedni sposób prowadzenia negocjacji podczas bezpoœrednich spotkañ z d³u nikami. Wykorzystanie nowoczesnych osi¹gniêæ teleinformatycznych umo liwia szybkie przekazywanie raportów a tak e materia³ów zdjêciowych z miejsca spotkania z d³u nikiem. Dzia³ania windykacyjne prowadzone przez BOWM! nie wykraczaj¹ poza obowi¹zuj¹ce prawo. Sprzyja to bo wiem zapewnieniu bezpieczeñstwa zleceniodawcy. W zale noœci od uzgodnieñ z Klientem, BOWM! mo e podj¹æ dzia³ania zdecydowane, zmierzaj¹ce do szybkiego odzyskania zaleg³ych nale noœci, a tak e dzia³ania polubowne, nie zra aj¹ce d³u nika do dalszej wspó³pracy z wierzycielem. Zdaj¹c sobie sprawê z niewydolnoœci s¹dów i komorników, staramy siê byæ alternatyw¹ dla drogiego i d³ugotrwa³ego procesu windykacji s¹dowe. Decyduj¹c siê na wspó³pracê z BOWM! w dalszym ci¹gu pozostajecie Pañstwo w³aœcicielem wierzytelnoœci natomiast my dzia³amy w Pañstwa imieniu i na Pañstwa rzecz. Zlecaj¹c BOWM! windykacjê swoich nale noœci, budujesz wizerunek firmy, która dba o w³asne finanse oraz rzetelnoœæ wspó³pracy. Zalet¹ windykacji wierzytelnoœci jest fakt wprowadzenia pomiêdzy wierzyciela a d³u nika kogoœ nowego, kogoœ, kogo d³u nik nie zna. Firma windykacyjna mo e d³u nika zaskoczyæ nowym podejœciem negocjacyjnym, nowa procedur¹ (w koñcu jest to firma która zawodowo zajmuje siê œci¹ganiem d³ugów) a d³u nicy tego nie lubi¹. tel/fax: mobile gg:

4 N Windykacja nale noœci ajkorzystniejszym wariantem wspó³pracy z BOWMI w zakresie windykacji wierzytelnoœci jest podjêcie sta³ej wspó³pracy. Zapewnia to: - bie ¹ce œci¹ganie nale noœci p³atniczych, poprawienie p³ynnoœci finansowej oraz skrócenie okresu rotacji nale noœci. - poprawienie rentownoœci, stabilnoœci, firmy - ni sze koszty windykacji nale noœci. - podniesienie presti u firmy. - priorytetowe traktowanie przez kontrahentów zobowi¹zañ wobec Pañstwa firmy, za spraw¹ otrzymanej piecz¹tki lub naklejki zawieraj¹cej nastêpuj¹c¹ treœæ: Szanowny Kliencie! W przypadku braku terminowej p³atnoœci sprawa zostanie skierowana do windykacji przez WZÓR tel.: Windykacja nale noœci - prewencja treœci: W tym przypadku wspó³praca z BOWM! rozpoczyna siê z chwil¹ zakupu naklejek lub piecz¹tki o nastêpuj¹cej Nastêpnie nale y okleiæ/opieczêtowaæ wszystkie b¹dÿ tylko wybrane faktury wystawiane Pañstwa Klientom. Decyzjê o tym, któr¹ fakturê oznaczyæ podejmujecie Pañstwo sami. Konsekwencj¹ takiego oznaczenia faktury jest przekazanie niezap³aconej terminowo faktury do windykacji przez BOWMI. Dalsza procedura jest dok³adnie taka sama jak w przypadku zlecenia windykacyjnego. Celem tej us³ugi jest zwiêkszenie dyscypliny p³atniczej wœród Pañstwa klientów, a co za tym idzie poprawienie w³asnej p³ynnoœci finansowej. tel/fax: mobile gg:

5 Monitoring nale noœci Monitoring sp³ywu nale noœci, ma na celu zapobieganie powstawaniu nale noœci przeterminowanych maj¹cych zdecydowanie najwiêkszy wp³yw na utrzymanie p³ynnoœci finansowej przedsiêbiorstwa. Utrata p³ynnoœci finansowej nara a Pañstwa na szukanie innych Ÿróde³ finansowania. Bardzo czêsto jest to kredyt bankowy, którego uzyskanie wi¹ e siê z d³ugimi procedurami oraz wysokimi kosztami takimi jak prowizje, odsetki, a tak e wszelkiego rodzaju op³aty, jak równie zabezpieczenie. Mo liwoœci¹ jest czasami kredyt kupiecki, który wi¹ e siê z brakiem mo liwoœci uzyskania rabatów. W ramach dzia³añ BOWMI najistotniejsze jest sprawne i skuteczne nawi¹zanie kontaktu z d³u nikiem, zmierzaj¹ce do terminowego wykonania zobowi¹zania, natomiast w gorszym przypadku do ustalenia powodów opóÿnienia siê p³atnoœci oraz okreœleniu konkretnego i definitywnego terminu dokonania zap³aty. Realizuj¹c us³ugê monitoringu zwracamy szczególn¹ uwagê na tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji handlowych Pañstwa z klientami. Najistotniejsze jest sprawne i skuteczne nawi¹zanie kontaktu z d³u nikiem, zmierzaj¹ce do terminowego wykonania zobowi¹zania, natomiast w gorszym przypadku do ustalenia powodów opóÿnienia siê p³atnoœci oraz okreœleniu konkretnego i definitywnego terminu dokonania zap³aty. W przypadku gdy dzia³ania te nie przynios¹ oczekiwanego efektu sprawa (po Pañstwa akceptacji) mo e zostaæ skierowana do windykacji. Co to jest? Monitoring bie ¹cego sp³ywu nale noœci jest to zarz¹dzanie wierzytelnoœciami w taki sposób, aby nie powstawa³y nale noœci przeterminowane. Na czym polega? - Klient przekazuje nam zestawienie sprzeda y (umowy, faktury, etc) z odroczonym terminem p³atnoœci - nawi¹zujemy kontakt z potencjalnym d³u nikiem celem zmotywowania go do terminowego wykonania zobowi¹zania. - w przypadku braku zap³aty ustalamy powody opóÿnienia p³atnoœci i ustalamy definitywny termin dokonania zap³aty. - dzia³aj¹c w pe³ni profesjonalnie dbamy abyœcie Pañstwo nadal utrzymali kontakty handlowe z odbiorc¹. Korzyœci wynikaj¹ce z podjêcia wspó³pracy w zakresie monitoringu: - terminowy sp³yw nale noœci i poprawa p³ynnoœci finansowej - redukcja kosztów zwi¹zanych z kontrol¹ finansow¹ sprzeda y - wzmocnienie dobrego wizerunku firmy, jako dbaj¹cej o swoje interesy - komfort wystêpowania wobec w³asnego d³u nika kontrahenta w roli przyjaciela - mo liwoœæ podjêcia skutecznych dzia³añ windykacyjnych dziêki natychmiastowej reakcji na brak terminowego wykonania zobowi¹zania. Aby rozpocz¹æ realizacjê us³ugi monitoringu nale noœci niezbêdne jest przekazanie przez Zleceniodawcê informacji dotycz¹cych zestawienia faktur do danego d³u nika. Zestawienie takie powinno zawieraæ nastêpuj¹ce dane: nr faktury, data wystawienia faktury, data wymagalnoœci faktury, kwota faktury, NIP pe³ne dane teleadresowe klienta - dane osoby do kontaktu tel/fax: mobile gg:

6 S Gie³da Wierzytelnoœci zanowni Pañstwo pragniemy zaprezentowaæ Pañstwu Internetow¹ Gie³dê Wierzytelnoœci "BOWMI". Zdajemy sobie doskonale sprawê z faktu, i w obecnej sytuacji w polskiej gospodarce najbardziej poszukiwanym produktem jest pieni¹dz. Mamy nadziejê, e dziêki publikowanym przez nas ofertom, wiele przedsiêbiorstw poszukuj¹cych wierzytelnoœci lub pragn¹cych odsprzedaæ swoje wierzytelnoœci, poprawi swoj¹ p³ynnoœæ finansow¹, lub po prostu zrobi dobry interes. Do korzyœci p³yn¹cych z Gie³dy Wierzytelnoœci "BOWM!" nale ¹: - koszty uzyskania przychodu, gdzie w normalnym trybie nale a³o by uprawomocniæ nieœci¹galnoœæ, co w praktyce sprowadza siê do uzyskania nakazu zap³aty i póÿniejszego postêpowania komornika o nieskutecznej egzekucji a to wymaga du ej iloœci czasu jak równie pieniêdzy; - poprawienie p³ynnoœci finansowej. - oszczêdnoœci podatkowe (ró nica pomiêdzy wartoœci¹ wierzytelnoœci, a cen¹ sprzeda y mo e byæ zaliczana w koszty uzyskania przychodu); - brak koniecznoœci prowadzenia drogiego i czasoch³onnego postêpowania s¹dowego i komorniczego. - mo liwoœæ wyksiêgowania sprzedanych wierzytelnoœci i zamkniêcia kont analitycznych. - mniejsze koszty prowadzenia dzia³alnoœci. tel/fax: mobile gg:

7 Kredyt na sp³atê KOMORNIKA W ydaje ci siê e niebo w³aœnie spad³o na g³owê albo nie mo esz z³apaæ tchu przyciskany przez wierzycieli, przemykasz przez ciemne korytarze, boisz siê odbieraæ telefon, wychodziæ na balkon lub wpuszczaæ goœci? Nie zawsze tak by³o! Obawiasz siê e ju nic innego nie zosta³o tylko czekaæ? To czêsty b³¹d a odsetki rosn¹, s¹siedzi robi¹ siê coraz bardziej wœcibscy i ten codzienny stres. Nie czekaj d³u ej!!! Niewa ne e masz po yczki w paru bankach i komornik ciê œciga. Wystarczy e skontaktujesz siê z naszym Doradc¹ Kredytowym a ju nied³ugo odetchniesz pe³n¹ wolnoœci¹ finansow¹. Posiadamy kredyt gotówkowy oraz hipoteczny: Nasza oferta skonstruowana jest prosto! Szczegó³y na naszej stronie Teraz ju tylko czekasz a w nastêpnym miesi¹cu sp³acasz jedn¹ niewielk¹ sta³¹ ratê. I znów s¹siedzi firmy windykacyjne i komornik nie nachodz¹ :) Masz upragniony komfort psychiczny!!! Jesteœmy - aby ci pomóc! Zapraszamy do wspó³pracy równie firmy windykacyjne. tel/fax: mobile gg:

8 Nasze Z apraszamy wszystkich Pañstwa do odwiedzenia naszej strony internetowej: Na w/w stronie oprócz naszej oferty dotycz¹cej: - windykacji nale noœci, - monitoringu p³atnoœci, - wywiadu gospodarczego, - gie³dy wierzytelnoœci - znajdziecie Pañstwo szerok¹ gamê najlepszych kredytów i po yczek, kart kredytowych, leasingu, IKE kredyty równie dla ludzi bêd¹cych w BIK i maj¹cych egzekucje komornicze - najwiêksz¹ w Polsce bazê wzorów umów, pism i formularzy stosowanych w naszym kraju - kalkulatory odsetkowe dziêki którym mo na obliczyæ odsetki podatkowe oraz ustawowe, - tabelê odsetek która pokazuje oprocentowanie podatkowe i ustawowe od 1993 roku, - s³owniczek wierzyciela przydatny ka demu przedsiêbiorcy, - kodeksy - ró nego rodzaje pomoce zwi¹zane z tematem wierzytelnoœci i finansów - etc. ZAPRASZAMY tel/fax: mobile gg:

9 Biuro Obs³ugi Wierzytelnoœci MIERZWA INKASO Kontakt z Nami Kontakt osobisty i za pomoc¹ poczty tradycyjnej MIERZWA GROUP Biuro Obs³ugi Wierzytelnoœci MIERZWA INKASO Sosnowiec ul. Lipowa 32 Dzia³amy na terenie ca³ej POLSKI Kontakt telefoniczny z Biurem Obs³ugi Wierzytelnoœci MIERZWA INKASO tel/fax: fax: mobile: Kontakt za pomoc¹ internetu z Biurem Obs³ugi Wierzytelnoœci MIERZWA INKASO komunikator gadu gadu (gg): komunikator skype: mierzwa_inkaso jesteœmy tutaj Nasz Przedstawiciel tel.:... tel. kom.... komunikator gadu gadu (gg):... komunikator skype:... tel/fax: mobile gg:

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 2 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 2: ród³a kapita³u obcego S³owa

Bardziej szczegółowo

Wytrwale z najlepszymi

Wytrwale z najlepszymi Biuletyn rachunkowoœci i podatków 4 2009 Rachunkowoœæ zabezpieczeñ zabezpieczenie przep³ywów pieniê nych Obecne transakcje gospodarcze obarczone s¹ coraz wiêkszym ryzykiem, które wynika ze zmian takich

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Dom na kredyt. Co mo na sfinansowaæ kredytem hipotecznym? Mini s³owniczek. Dla kogo kredyt hipoteczny?

Dom na kredyt. Co mo na sfinansowaæ kredytem hipotecznym? Mini s³owniczek. Dla kogo kredyt hipoteczny? Dom na kredyt Hipoteka to morze korzyœci. Czym jednak tak naprawdê jest i co dobrego mo e zrobiæ dla nas? O tym w poni szych pytaniach i odpowiedziach. Mini s³owniczek Hipoteka rodzaj zabezpieczenia sp³aty

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 27 września 2013 Nr 13 (51) Logistyczne wyzwania w zatrudnianiu pracowników tymczasowych Znalezienie pracowników dobrych jakoœciowo, o wysokiej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD

Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD Promowanie postawy etycznej w s³u bie publicznej doœwiadczenia pañstw OECD János Bertók* Walka z korupcj¹ wymaga kompleksowej polityki Korupcja jest zjawiskiem z³o onym. Dlatego te walka z korupcj¹ powinna

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych

Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Jerzy Wêc³awski * Jerzy Wêc³awski Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Zarz¹dzanie cenami us³ug bankowych Wstêp Banki w ostatnich latach, w zwi¹zku z kryzysem finansowym, zosta³y zmuszone do podejmowania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo