Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A Warszawa TeleMillennium:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31"

Transkrypt

1 Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A Warszawa TeleMillennium: CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw stanowiący również dokument określany w obowiązujących umowach jako Cennik usług dla Klientów segmentu średnich przedsiębiorstw lub Cennik usług dla Klientów segmentu dużych przedsiębiorstw lub Cennik usług dla Klientów segmentu strategicznych przedsiębiorstw Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Strona 1 z 15

2 SPIS TREŚCI OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI BANKOWE... 3 KREDYTY... 7 GWARANCJE I PORĘCZENIA... 9 AKREDYTYWA DOKUMENTOWA... 9 INKASO KARTY BANKOWE USŁUGI FAKTORINGOWE USŁUGI POWIERNICZE ZLECENIA RÓŻNE OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE STOPY PROCENTOWE NA RACHUNKACH INFORMACJA O SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Strona 2 z 15

3 CZĘŚĆ I OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH 1. Cennik usług dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw, zwany dalej Cennikiem usług określa stosowane przez Bank Millennium SA zasady świadczenia usług na rzecz Klientów, opłaty i prowizje, pobierane za wykonanie wskazanych czynności bankowych oraz oprocentowanie produktów bankowych, wymienionych w Cenniku usług. 2. Użyte w niniejszym Cenniku usług określenia oznaczają: a) Bank - Bank Millennium Spółka Akcyjna, b) Placówka - placówka Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę Klientów, c) Rachunek rozliczeniowy rachunek bankowy Klienta prowadzony w Banku, d) Zleceniodawca Klient posiadający rachunek rozliczeniowy, zwany dalej Posiadaczem rachunku, lub nie posiadający rachunku, lecz korzystający z usług Banku, 3. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, chyba, że umowa lub uzgodnienie pomiędzy Posiadaczem rachunku i Bankiem stanowi inaczej. 4. Opłaty i prowizje pobierane od operacji gotówkowych powinny być pobrane z chwilą dokonywania tej czynności. 5. Opłaty i prowizje pobierane z rachunku rozliczeniowego, podlegają zapłacie z środków na tym rachunku, którego dotyczy operacja, chyba że postanowienia umowy zawartej z Bankiem lub zlecenie Posiadacza rachunku stanowią inaczej. 6. W przypadku braku środków na rachunku (gdy prowizje i opłaty pobierane są z rachunku rozliczeniowego) Bank zastrzega sobie prawo do obciążenia rachunku z tytułu należnych Bankowi opłat i prowizji, kwotą przekraczającą dostępne środki na rachunku. 7. Opłaty i prowizje określone w Cenniku usług są naliczane i pobierane w dniu złożenia zlecenia lub wykonania operacji, w okresach miesięcznych lub w innych terminach, ustalonych z Posiadaczem rachunku. Opłaty i prowizje dotyczące Usług Powierniczych pobierane są miesięcznie z dołu (do 10 dnia kolejnego miesiąca)lub w innych terminach, ustalonych z Posiadaczem rachunku. 8. Opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego w walutach obcych pobierane są z rachunku rozliczeniowego, prowadzonego w złotych, najwcześniej otwartego w Banku lub z innego rachunku rozliczeniowego, wskazanego przez Posiadacza rachunku. 9. Opłaty i prowizje pobierane są w złotych, z zastrzeżeniem pkt Przy obliczaniu wysokości należnej prowizji lub opłaty, kwota poniżej pół grosza ulega zaokrągleniu do pełnego grosza w dół, zaś kwota równa lub wyższa od pół grosza ulega zaokrągleniu do pełnego grosza w górę. 11. Bank pobiera opłaty i prowizję w walutach obcych: a) należnych od udzielonych kredytów w walutach obcych, gdy w umowie kredytu został wskazany, do obsługi spłat należności Banku z tytułu kredytu, w tym opłat i prowizji, rachunek rozliczeniowy prowadzony w walucie kredytu; jeżeli w Cenniku usług opłata lub prowizja wyrażona jest kwotowo w złotych, w celu jej pobrania podlega przeliczeniu na walutę kredytu, b) należnych od innych operacji bankowych wykonywanych w walucie obcej, o ile wynika to z Cennika usług lub umowy zawartej z Klientem. 12. Do ustalenia należnej kwoty opłaty lub prowizji Bank dokonuje przeliczenia, z zastosowaniem kursu zgodnie z Tabelą kursów obowiązująca w Banku, w dniu ich pobrania z rachunku rozliczeniowego w przypadkach: a) opłaty lub prowizji ustalonej w złotych a pobieranej w walucie obcej - Bank dokonuje przeliczenia z zastosowaniem średniego kursu Banku, b) opłaty lub prowizji ustalonej w walucie obcej a pobieranej w złotych Bank dokonuje przeliczenia z zastosowaniem średniego kursu Banku, o ile w definicji opłaty, prowizji lub w umowie z Klientem nie wskazano innego kursu. 13. Do przeliczeń, o których mowa w pkt.12, może być zastosowany kurs indywidualny, uzgodniony z Klientem, zgodnie z Tabelą kursów obowiązującą w Banku. 14. Opłaty i prowizje pobrane przez Bank nie podlegają zwrotowi. Bank zwraca pobraną opłatę, prowizję lub jej część w przypadku niesłusznego pobrania lub nieprawidłowego naliczenia. 15. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach Bank może ustalić z Posiadaczem rachunku inną wysokość kwoty/stawki opłat i prowizji, niż wskazana jest w Cenniku usług. 16. Za czynności nietypowe, nie uwzględnione w Cenniku usług, opłaty i prowizje naliczane są zgodnie z decyzją Banku. 17. Bank informuje Posiadacza rachunku o zmianach Cennika usług poprzez wywieszenie informacji w lokalach Banku oraz zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Posiadaczem rachunku. 18. Cennik usług nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Istnienie określonej pozycji w Cenniku usług nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/ usługi, której dotyczy. 19. Niezależnie od prowizji i opłat, określonych w Cenniku usług Bank pobiera również wszelkie opłaty i prowizje pobierane przez banki trzecie (krajowe i zagraniczne), pośredniczące w wykonaniu zlecenia w wysokości określonej przez te banki. CZĘŚĆ II RACHUNKI BANKOWE 1. Otwarcie rachunku bankowego 1.1 Rozliczeniowego (bieżącego lub pomocniczego) w złotych i w walutach obcych Rachunku płacowego Depozytów terminowych Rachunku Escrow, zastrzeżonego, powierniczego zgodnie z umową 2. Prowadzenie rachunku bankowego 2.1 Rozliczeniowego (bieżącego lub pomocniczego) w złotych - Rachunek Millennium FIRMA/KOPRORACJA 70 miesięcznie 2.2 Rachunku płacowego 70 miesięcznie 2.3 Rachunku pomocniczego, na którym gromadzone są środki zakładowych funduszy socjalnych 50% stawki podstawowej miesięcznie 2.4 Rozliczeniowego (bieżącego lub pomocniczego) w walutach obcych 30 miesięcznie 2.5 Pomocniczego do rozliczeń depozytów terminowych/ kredytów/ wymiany walutowej Powierniczego dla developera 500 miesięcznie 2.7 Escrow, zastrzeżonego, powierniczego zgodnie z umową 2.8 Inne opłaty dotyczące rachunku Escrow, zastrzeżonego, powierniczego zgodnie z umową 2.9 EUROMillennium 0 3. Wpłaty gotówkowe 3.1 Na rachunek złotowy prowadzony w Banku dokonywane w formie: 1) otwartej - dokonywane przez Posiadacza rachunku 0,60% min 7 pobierana z rachunku Posiadacza - dokonywane przez osoby trzecie 0,60% min 7 pobierana od wpłacającego - dokonywane przez osoby trzecie na podstawie uzgodnień pomiędzy Posiadaczem rachunku i Bankiem 0,60% min 7 pobierana z rachunku Posiadacza 2) zamkniętej - w kasie Banku 0,40% min 7 - trezor 0,40% min 7 - inkaso samochodowe lub wpłaty bezpośrednio do podwykonawców Banku 0,30% min 7 - oraz dodatkowo za transport w strefie lub poza strefą ustalane 3.2 na rachunek walutowy prowadzony w Banku dokonywane w formie: 1) otwartej - dokonywane przez Posiadacza rachunku 0,60% min 7 pobierana z rachunku Posiadacza - dokonywane przez osoby trzecie 0,60% min 7 pobierana od wpłacającego - dokonywane przez osoby trzecie na podstawie uzgodnień pomiędzy Posiadaczem rachunku i Bankiem 0,60% min 7 pobierana z rachunku Posiadacza Strona 3 z 15

4 2) zamkniętej - w kasie Banku 0,40% min 7 - trezor 0,40% min 7 - inkaso samochodowe lub wpłaty bezpośrednio do podwykonawców Banku 0,30% min 7 - oraz dodatkowo za transport w strefie lub poza strefą ustalane 1/ Bank nie przyjmuje wpłat walut obcych w monetach. 2/ W przypadku, gdy łączna kwota dziennych wpłat zamkniętych i / lub przyjętych w ramach świadczenia usługi inkasa samochodowego w strefie i / lub inkasa samochodowego poza strefą na dany rachunek Klienta jest wyższa niż PLN (lub równowartość w walucie obcej) Bank dokonuje blokady nadwyżki środków ponad kwotę PLN do momentu jej przeliczenia. 3/ Warunki przyjmowania wpłat gotówkowych w formie: - wpłaty zamkniętej w kasie Banku: zwolnienie blokady następuje najpóźniej: a) w następnym dniu roboczym do godz gdy wpłaty dokonano przed godz , b) w drugim dniu roboczym po dniu przyjęcia wpłaty do godz gdy wpłaty dokonano po godz wpłaty zamkniętej do trezora Banku: Zwolnienie blokady następuje najpóźniej w drugim dniu roboczym po dniu przyjęcia wpłaty do godz inkasa samochodowego w strefie: Odbiór gotówki wymaga zgłoszenia zapotrzebowania na transport z minimum 3 godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku odbioru gotówki do godziny w dniu roboczym dla Banku (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt) wskazany rachunek bankowy jest uznawany w dniu odbioru gotówki, a środki są dostępne najpóźniej do godziny następnego dnia roboczego dla Banku W przypadku odbioru gotówki po godzinie w dniu roboczym dla Banku (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt) rachunek jest uznawany i środki są dostępne najpóźniej do godziny następnego dnia roboczego dla Banku. W przypadku odbioru gotówki w święta, soboty lub niedziele rachunek jest uznawany i środki są dostępne najpóźniej do godziny pierwszego dnia roboczego dla Banku. - inkasa samochodowego poza strefą: Odbiór gotówki wymaga zgłoszenia zapotrzebowania na transport. W przypadku zamówienia transportu do godziny w dniu roboczym dla Banku (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) rachunek jest uznawany i środki są dostępne najpóźniej do godziny następnego dnia roboczego. 4/ w przypadku różnic stwierdzonych z przeliczenia wpłat gotówkowych w formie zamkniętej i/ lub inkasa samochodowego pobranej wcześniej prowizji nie koryguje się, jeżeli kwota korekty prowizji wynosi do 10 PLN włącznie. 5/ Przez "strefę" rozumie się następujące miasta: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Białystok, Poznań, Warszawa, Wrocław, Katowice, Rzeszów, Olsztyn oraz obszar w bezpośrednim sąsiedztwie tych miast. Bank każdorazowo potwierdza, czy wskazana lokalizacja Klienta znajduje się w strefie, czy poza nią. 6/ Bank nie udostępnia Klientom bezpiecznych kopert służących do dokonywanych wpłat. 4. Wypłaty gotówkowe 4.1 Z rachunków prowadzonych w złotych 1) na podstawie dyspozycji wypłaty 0,10% min 5 2) z rachunków prowadzonych w złotych dokonywana czekiem 0,50% min 5, prowizja pobierana jest od wystawcy czeku 3) realizowane poprzez inkaso samochodowe 0,20% min 5 PLN - oraz dodatkowo za transport ustalane 4.2 Z rachunków prowadzonych w walutach obcych 1) na podstawie dyspozycji wypłaty 0,10% min 5 2) realizowane poprzez inkaso samochodowe 0,20% min 5 PLN - oraz dodatkowo za transport ustalane 4.3 Niepodjęcie kwoty w terminie uzgodnionym z jednostką organizacyjną Banku 0,15% od niepodjętej kwoty 4.4 Nieawizowana wypłata gotówkowa 0,50% dodatkowa prowizja naliczana za wypłatę bez zachowania warunków awizowania, co do kwoty i terminu awizowania 1/ Warunki awizowania wypłaty gotówkowej - Posiadacz rachunku zgłasza strukturę nominałów i wypłatę gotówki: - powyżej PLN przynajmniej na 1 dzień roboczy wcześniej, do godziny 12.00, - do USD lub EUR przynajmniej na 1 dzień roboczy wcześniej, do godziny powyżej USD lub EUR lub w pozostałych walutach wymienialnych zamieszczonych w Tabeli kursowej Banku Millennium przynajmniej na 2 dni robocze wcześniej do godziny w pozostałych walutach wymienialnych zamieszczonych w Tabeli kursowej Banku Millennium przynajmniej na 2 dni robocze wcześniej przed planowanym podjęciem środków pieniężnych, do godziny 12:00. 2/ Warunki realizowania wypłat gotówkowych w formie inkasa samochodowego: - wypłata gotówkowa wymaga zgłoszenia zamówienia transportu do godziny dnia roboczego poprzedzającego wypłatę. - wypłata gotówkowa w walutach obcych wymaga zgłoszenia zamówienia do godziny dwa dni robocze poprzedzające wypłatę. Zamówienie na transport gotówki stanowi podstawę dokonania przez Bank blokady środków z datą wpływu zamówienia do Banku i w wysokości zamówionej wypłaty powiększonej o kwotę potrzebną na pokrycie prowizji. Blokada środków jest usuwana, a rachunek Klienta jest obciążony kwotą wypłaty gotówkowej oraz odpowiedniej prowizji do godz w dniu wykonania transportu. 3/ Bank zastrzega sobie możliwość zmiany struktury nominałowej określonej przez Posiadacza rachunku. 5. Wymiana i zamiana walut 5.1 Wymiana jednej waluty obcej na inną walutę obcą dokonywana w formie zmiany sald na rachunkach walutowych bez prowizji 5.2 Wymiana gotówki - wymiana nominałów na inne nominały od kwoty wymiany; min 20 1/ Bank nie przyjmuje wpłat walut obcych w monetach. 2/ Opłat nie pobiera się od jednorazowych wymian gotówki przy ilości 5 sztuk banknotów lub monet. 6. Płatności zdefiniowane w placówce lub w ramach usługi TeleMillennium (w tym płatności za rachunki) 6.1 Zdefiniowanie lub zmiana Wykonane w bankomacie Banku Millennium Wykonane poprzez TeleMillennium - na inny rachunek w Banku 5 - na rachunek do innego banku 8 Usługa dostępna dla posiadaczy kart Millennium VISA Executive Electron 7. Przelewy: za każdy przelew 7.1 Wewnętrzne w złotych dokonywane: 1) pomiędzy rachunkami jednego Posiadacza rachunku 0 bez względu na formę złożenia przelewu 2) w placówce (w tym poprzez TransBank) na inny rachunek w Banku 5 + dodatkowa opłata 5 PLN za polecenie przelewu na formularzu niestandardowym 3) poprzez TeleMillennium 4 4) poprzez bankowość elektroniczną (ESOBIG lub Millenet) Wewnętrzne w walutach obcych dokonywane: 1) pomiędzy rachunkami jednego Posiadacza rachunku 0 2) na podstawie zlecenia złożonego w placówce na inny rachunek w Banku 20 + dodatkowa opłata 5 PLN za polecenie Strona 4 z 15

5 przelewu na formularzu niestandardowym 3) poprzez bankowość elektroniczną (ESOBIG lub Millenet) W złotych na rachunki do innych banków krajowych dokonywane: 1) w placówce (w tym poprzez TransBank) 8 + dodatkowa opłata 5 PLN za polecenie przelewu na formularzu niestandardowym 2) poprzez TeleMillennium 7 3) poprzez ESOBIG 2,50 4) poprzez Millenet 2,00 5) poprzez SORBNET (bez względu na formę złożenia przelewu) - zlecenie na kwotę równą lub wyższą PLN 10 - zlecenie na kwotę poniżej PLN W walutach obcych, w tym na rachunki w innych bankach krajowych, oraz dokonywane w złotych do banków zagranicznych w zależności od wybranego trybu wykonania*: 1) w placówce Banku standard 0,25% min 17, max 170 2) poprzez ESOBIG standard 0,25% min 17, max 170 3) poprzez Millenet standard 0,25% min 17, max 170 4) w placówce Banku pilny 0,25% min 17 max dodatkowa opłata 50 * 5) poprzez Millenet pilny 0,25% min 17 max dodatkowa opłata 50 * 6) w placówce Banku expres 0,25% min 17 max dodatkowa opłata 100 * 7) poprzez ESOBIG expres 0,25% min 17 max dodatkowa opłata 100 * 8) poprzez Millenet expres 0,25% min 17 max dodatkowa opłata 100 * 7.5 Wstrzymanie realizacji przelewu w banku zagranicznym Uzupełnienie treści przelewu lub zmiana danych na zleceniu Przelew SEPA w EUR 0,25% min 5 max Dodatkowa opłata za opcję kosztów OUR (wszystkie koszty pokrywa Zleceniodawca)* Opłat nie pobiera się, jeżeli dyspozycje wynikają z wewnętrznych procedur Banku. 2. W przypadku przelewów zbiorczych (dopuszczalne tylko w wersji elektronicznej oraz przy wykorzystaniu aplikacji TransBank - na podstawie "Zbiorczego zestawienia przelewów") pobiera się opłatę za każdą pozycję przelewu. 3. Aplikacja TransBank nie realizuje przelewów: - na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych - w systemie SORBNET na kwotę poniżej PLN 4. Wszystkie przelewy kwoty równej i wyższej PLN realizowane są obligatoryjnie poprzez system SORBNET - Zarządzenie Prezesa NBP nr: 6/2000, zmienione Zarządzeniami nr: 15/2001 i 14/2002. W sytuacji awaryjnej, niezależnej od Banku, obsługa zleceń na kwotę poniżej PLN, zgłoszonych do rozliczenia systemem SORBNET, może być ograniczona lub zawieszona. 5. W odniesieniu do czynności określonych w pkt 7.4. zleceniodawca pokrywa dodatkowo koszt banku zagranicznego. 6. TeleMillennium: - maksymalny dzienny limit transakcji: ,00 PLN - kwota, powyżej której transakcja wymaga potwierdzenia telefonicznego: ,00 PLN 7. Przelew SEPA - przelew realizowany w walucie EUR, wysyłany na rachunek prowadzony w banku będącym uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA.Wymagane jest podanie w przelewie rachunku beneficjenta w formacie IBAN oraz kodu BIC banku beneficjenta. Obowiązującą opcją kosztów dla przelewów SEPA jest SHA. Przelewy SEPA mogą być realizowane na terenie Unii Europejskiej, a także Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii. W przypadku, gdy przelew nie spełnia warunków Polecenia przelewu SEPA lub Zleceniodawca poprosił o wcześniejszą datę waluty, przelew zostanie zrealizowany za pośrednictwem bankowości korespondenckiej bądź za pośrednictwem systemu TARGET2 (od 6 grudnia 2010). 8. Przelewy z przyszłą datą realizacji (z terminem wykonania późniejszym niż dzień złożenia w Banku) Przelewy z datą przyszłą bez możliwości wyboru opcji blokady kwoty przelewu mogą być przyjmowane do realizacji w Millenet, ESOBIG i TransBank. W placówce Banku zlecenie przelewu z datą przyszłą (w tym z możliwością blokady kwoty przelewu) zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem złożenia takiego zlecenia osobiście w placówce przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem zgodnie z obowiązującą kartą wzorów podpisów. W ramach Usługi telefonicznej TeleMillennium zlecenie przelewu z datą przyszłą (w tym z możliwością blokady kwoty przelewu) może być przyjęte w formie przelewu jako zlecenie złożone u Konsultanta TeleMillennium. W przypadku wyboru przez Klienta opcji blokady kwoty polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji blokowana jest równocześnie kwota opłaty za przelew w wysokości z dnia złożenia zlecenia. 9. W przelewach zagranicznych, w tym w przelewach w walucie obcej realizowanych na rzecz innego banku krajowego, realizowanych na teren Unii Europejskiej oraz Norwegii, Lichtensteinu oraz Islandii, wymagane jest podanie numeru rachunku beneficjenta w formacie IBAN oraz kodu BIC banku beneficjenta. Przelewy nie zawierające tych informacji będą odrzucane. 10. W przypadku rozbieżności pomiędzy podanym kodem BIC banku beneficjenta a opisem danych banku podanymi w zleceniu w dyspozycji przelewu zagranicznego, pod uwagę brany jest kod BIC. 11. Koszty banków trzecich, inne niż wymienione w punkcie 7.8, pobierane są zgodnie z punktem 19, Część I. 12. Tryb wykonania określa datę przekazania środków przez Bank Millennium do Banku odbiorcy: - standard oznacza, że środki będą przekazane do banku odbiorcy z datą waluty spot (D+2) lub D+1, - pilny oznacza, że środki będą przekazane do banku odbiorcy z datą waluty D+1, - expres oznacza, że środki muszą być przekazane do banku odbiorcy z bieżącą datą waluty (D). Powyższe daty mogą ulegać zmianom w zależności od kalendarza świąt obowiązującego dla danej waluty/kraju. Przelew expresowy w walucie EUR zakwalifikowany do realizacji systemem TARGET2, jest automatycznie realizowany tym systemem. Przelewy w walutach EUR, GBP, SEK, NOK, DKK, HUF, CZK, CHF, PLN o trybie standard są automatycznie realizowane z datą waluty D+1. Pełna lista godzin granicznych oraz trybów wykonania dostępna jest na stronie internetowej Banku. * Dodatkowe opłaty (50 i 100 PLN), o których mowa w punktach mają charakter dodatkowy w stosunku do podstawowej opłaty za przelew zagraniczny (punkty Cennika usług). 8. Zlecenia stałe 8.1 Zlecenia standardowe 1) przyjęcie/ zmiana dyspozycji zlecenia stałego - w placówce Banku 4 - poprzez Millenet 0 2) anulowanie zlecenia stałego 0 3) realizacja pojedynczego zlecenia stałego na inny rachunek w Banku - złożonego w placówce Banku 3 - złożonego poprzez Millenet 0,50 4) realizacja pojedynczego zlecenia stałego do innego banku - złożonego w placówce Banku 4 - złożonego poprzez Millenet 1, Zlecenia niestandardowe 1) przyjęcie dyspozycji jednorazowej 10 2) przyjęcie/ zmiana dyspozycji stałej 50 3) anulowanie dyspozycji 0 4) realizacja pojedynczego zlecenia jednorazowego lub stałego (za każdy przelew) 30 + opłata za przelew 9. Przekazy pocztowe 9.1 wysłanie przekazu pocztowego przez Pocztę Polską (za każdy przelew) 1% + 5, realizacja przekazu przez Bank 2, zwrotne potwierdzenie odbioru przekazu pocztowego przez Pocztę Polską 1,90 Strona 5 z 15

6 9.4 zwrot przekazu pocztowego przez Pocztę Polską 5, realizacja zwrotu przekazu przez Bank 2,50 W odniesieniu do czynności określonych w pkt. 9.1, 9.3, 9.4 opłata uzależniona jest od aktualnej taryfy Poczty Polskiej. 10. Czeki: 10.1 Wydanie blankietów czekowych (wielokrotność 3 szt.) w obrocie krajowym: - w placówce Banku 6 za każde 3 blankiety czekowe - poprzez TeleMillennium Potwierdzenie czeku krajowego 30 od każdego czeku 10.3 Sprzedaż czeków bankierskich płatnych za granicą 0,50% min 20, max Dyspozycja stop payment dla czeków bankierskich Skup czeków: 1) wystawionych/sprzedanych za granicą, płatnych w Banku z dyspozycją uznania rachunku w Banku 0,20% min 20, max 250 2) wystawionych/sprzedanych za granicą, płatnych w Banku z dyspozycją realizacji w innej formie niż 0,50% min 20, max 250 uznanie rachunku w Banku 3) wystawionych/sprzedanych za granicą, płatnych w innych bankach krajowych lub zagranicznych 1% min 20, max 500 4) warunkowy skup czeków wystawionych/sprzedanych za granicą, płatnych w innych bankach 1,50% min 100 krajowych i zagranicznych 10.6 Inkaso czeków: od każdego czeku 1) wystawionego i realizowanego w Polsce 0,50% min. 15, max ) wystawionego za granicą 0,50% min. 20, max Zastrzeżenie czeku 20 za każdy czek 10.8 Zwrot czeku (przyjętego do skupu, lub inkasa, nieopłaconego przez bank krajowy lub zagraniczny) 20 za każdy czek 10.9 Odbiór zamówionych blankietów czekowych w terminie późniejszym niż 1 miesiąc (30 dni) od daty 10 za każdy rozpoczęty miesiąc złożenia zamówienia Wpłata czekiem Millennium 0,50% min 5, pobierana od wystawcy czeku 1. W odniesieniu do czynności określonych w pkt pobiera się zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne określone poniżej w Cenniku usług. 2. W odniesieniu do czynności określonych w pkt 10.6 ust. 1) prowizja pobierana od podawcy w przypadku przyjęcia czeku do inkasa; od wystawcy w przypadku rozliczenia czeku. 11. Polecenie zapłaty 11.1 Opłaty pobierane z rachunku wierzyciela: Podpisanie umowy Dyspozycja w formie elektronicznej: 1) z obciążeniem rachunku dłużnika w Banku 1 2) z obciążeniem rachunku dłużnika w innym banku 2 3) odmowa wykonania zlecenia przez bank dłużnika Wysłanie zgody do banku dłużnika i uzyskanie potwierdzenia złożenia zgody Opłaty pobierane z rachunku dłużnika od każdej transakcji 1) przyjęcie/ aktualizacja/ odwołanie zgody 0 2) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 1 od każdej transakcji 3) odwołanie przez dłużnika posiadającego rachunek w Banku wykonanego polecenia zapłaty Rozliczenia realizowane w formie Gospodarczego Obciążenia Rachunku (GOBI) 12.1 Opłaty pobierane z rachunku wierzyciela: od każdej transakcji GOBI 1) złożenie przez wierzyciela zlecenia polecenia GOBI w formie papierowej: - z obciążeniem rachunku dłużnika w Banku 3 - z obciążeniem rachunku dłużnika w innym banku 6 2) odmowa wykonania zlecenia przez bank dłużnika Opłaty pobierane z rachunku dłużnika od każdej transakcji GOBI 1) przyjęcie zgody do obciążania rachunku w formie GOBI - za rejestrację pojedynczej zgody 6 2) aktualizacja zgody do obciążenia rachunku w formie GOBI 4 3) przyjęcie odwołania przez dłużnika zgody do obciążania rachunku w formie GOBI 6 4) zgłoszenie okresowego braku akceptacji rozliczenia w formie GOBI 3 plus 2 za każdy dzień kalendarzowy 5) realizacja zlecenia GOBI - obciążenie rachunku dłużnika w Banku Automatyczna Identyfikacja Płatności Przychodzących (AIPP) 13.1 Zawarcie umowy o wykonanie usługi AIPP Rozliczenie pojedynczej transakcji 0, Dodatkowe usługi wg umowy 14. Obsługa weksli 14.1 Przedstawienie do zapłaty, zgłoszenie do protestu, przedstawienie do inkasa: od jednego weksla 1) w obrocie krajowym 30 2) w obrocie dewizowym 60 w obrocie dewizowym dodatkowo pobierane są opłaty notarialne rzeczywiste oraz ewentualnych tłumaczeń i itp. 15. Usługi Bankowości Elektronicznej: 15.1 Udostępnienie Klientowi systemu bankowości elektronicznej ESOBIG (pierwsza instalacja) 250 niezależnie od ilości stanowisk 15.2 Następna instalacja Opłata za zablokowanie klucza w systemie ESOBIG Dodatkowe serwisy u Klienta 150 za wizytę serwisową informatyka Banku u Klienta 15.5 Udostępnienie raportu w formacie MT940 w systemie ESOBIG 0 Na zlecenie Klienta 15.6 Pakiet Bankowość Elektroniczna (ESOBIG + TransBank + Millenet lub ESOBIG + TransBank lub TransBank) 100 opłata miesięczna 15.7 Pakiet Bankowość Elektroniczna (Millenet + Trans Bank) 60 opłata miesięczna 15.8 Aktywacja systemu Millenet Karta procesorowa do podpisu elektronicznego Czytnik kart procesorowych do podpisu elektronicznego Opłata za SMS do autoryzacji zleceń 0, Wydanie nowych haseł Usługa konsolidacji sald 16.1 Uruchomienie usługi konsolidacji sald 24 od każdego rachunku objętego usługą konsolidacji 16.2 Miesięczna opłata za usługę konsolidacji sald 12 od każdego rachunku objętego usługą konsolidacji 17. Usługa saldo netto 17.1 Uruchomienie usługi saldo netto Miesięczna opłata za usługę saldo netto Usługa Systemu Indywidualnych Depozytów (SID): Strona 6 z 15

7 18.1 Udostępnienie Klientowi aplikacji SID 250 niezależnie od ilości stanowisk 18.2 Opłata za użytkowanie Systemu Indywidualnych Depozytów (SID) 100 miesięcznie 18.3 Dodatkowe serwisy u Klienta 150 za wizytę serwisową pracownika Banku u Klienta CZĘŚĆ III KREDYTY 1. Kredyt w rachunku bieżącym 1.1 Prowizja przygotowawcza, naliczana od kwoty kredytu (przyznanie kredytu/podwyższenie kwoty) - pobierana za każde rozpoczęte 12 miesiecy kredytowania (z góry), od momentu podpisania umowy kredytowej/aneksu 1.2 Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania pobierana od momentu: - podpisania aneksu lub - w przypadku, gdy nie występuje aneks - przekazania Klientowi informacji o przedłużeniu tzw. Pierwszego / Kolejnego okresu kredytowania. 1.3 Prowizja od zaangażowania naliczana codziennie od kwoty niewykorzystanego kredytu od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Klienta, płatna w dacie płatności odsetek. 2,50% w skali roku 1.4 Prowizja za finansowanie, naliczana od całej kwoty kredytu pobierana za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres, począwszy od dnia zawarcia umowy do całkowitej spłaty zadłużenia. 0,40% 1.5 Prowizja kompensacyjna naliczana od kwoty przyznanego kredytu w przypadku skrócenia okresu kredytowania wskutek wypowiedzenia umowy przez klienta i płatna w dniu wymagalności kredytu. 1,5% 1.6 Prowizja za aneks* - jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od całej kwoty kredytu, pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy kredytowej. 0,40% min 400 (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia/skrócenia okresu kredytowania) 1.7 Prowizja administracyjna naliczana od kwoty zadłużenia (wykorzystanego kredytu) na dzień 31 grudnia 2. Kredyt rewolwingowy 2.1 Prowizja przygotowawcza, naliczana od kwoty kredytu (przyznanie kredytu/podwyższenie kwoty) - pobierana za każde rozpoczęte 12 miesiecy kredytowania (z góry), od momentu podpisania umowy kredytowej/aneksu 2.2 Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania pobierana od momentu: - podpisania aneksu lub - w przypadku, gdy nie występuje aneks - przekazania Klientowi informacji o przedłużeniu tzw. Pierwszego / Kolejnego okresu kredytowania. 2.3 Prowizja od zaangażowania naliczana codziennie od kwoty niewykorzystanego kredytu od dnia 2,50% postawienia kredytu do dyspozycji Klienta, płatna w dacie płatności odsetek. w skali roku 2.4 Prowizja za finansowanie, naliczana od całej kwoty kredytu pobierana za każdy rozpoczęty 3 miesięczny 0,40% okres, począwszy od dnia zawarcia umowy do całkowitej spłaty zadłużenia. 2.5 Prowizja kompensacyjna naliczana od kwoty przyznanego kredytu w przypadku skrócenia okresu kredytowania wskutek wypowiedzenia umowy przez klienta i płatna w dniu wymagalności kredytu. 1,5% 2.6 Prowizja za aneks* - jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od całej kwoty kredytu, pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy kredytowej. 0,40% min 400 (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia/skrócenia okresu kredytowania) 2.7 Prowizja administracyjna naliczana od kwoty zadłużenia (wykorzystanego kredytu) na dzień 31 grudnia 3. Kredyt obrotowy 3.1 Prowizja przygotowawcza, naliczana od kwoty kredytu (przyznanie kredytu/podwyższenie kwoty) - pobierana od momentu podpisania umowy kredytowej/aneksu 3.2 Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania pobierana od momentu podpisania aneksu 3.3 Prowizja za finansowanie, naliczana od całej kwoty kredytu pobierana za każdy rozpoczęty 3 miesięczny 0,4% okres, począwszy od dnia zawarcia umowy do całkowitej spłaty zadłużenia 3.4 Prowizja za aneks* jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty na dzień zawarcia aneksu, pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy 0,40% min 400 kredytowej. (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia okresu kredytowania) 3.5 Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, naliczana od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu i płatna w dniu wcześniejszej spłaty kredytu 2,00% 3.6 Prowizja administracyjna naliczana od kwoty zadłużenia (wykorzystanego kredytu) na dzień 31 grudnia 4. Kredyt pod kontrakt Prowizja przygotowawcza, naliczana od kwoty kredytu (przyznanie kredytu/podwyższenie kwoty) pobierana od momentu podpisania umowy kredytowej/aneksu 4.2 Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania pobierana od momentu podpisania aneksu 4.3 Prowizja za finansowanie, naliczana od całej kwoty kredytu pobierana za każdy rozpoczęty 3 miesięczny 0,4% okres, począwszy od dnia zawarcia umowy do całkowitej spłaty zadłużenia 4.4 Prowizja za aneks* jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty na dzień zawarcia aneksu, pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy 0,40% min 400 kredytowej (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia okresu kredytowania) 4.5 Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, naliczana od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu i płatna w dniu wcześniejszej spłaty kredytu 2,00% 4.6 Prowizja administracyjna naliczana od kwoty zadłużenia (wykorzystanego kredytu) na dzień 31 grudnia 5. Kredyt pod hipotekę dla firm Prowizja przygotowawcza, naliczana od kwoty kredytu (przyznanie kredytu/podwyższenie kwoty) 1% 5.1 pobierana od momentu podpisania umowy kredytowej/aneksu 5.2 Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania pobierana od momentu podpisania aneksu 1% 5.3 Prowizja od zaangażowania naliczana codziennie od kwoty niewykorzystanego kredytu od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Klienta, płatna w dacie płatności odsetek. 2,50% w skali roku 5.4 Prowizja za aneks* jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty na dzień zawarcia aneksu, pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy kredytowej. 0,40% min 400 (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia okresu kredytowania) 5.5 Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, naliczana od kwoty wcześniejszej spłaty kredytu i płatna w dniu wcześniejszej spłaty kredytu 2,00% Strona 7 z 15

8 Prowizja administracyjna naliczana od kwoty zadłużenia (wykorzystanego kredytu) na dzień 31 grudnia Kredyt inwestycyjny Prowizja przygotowawcza, naliczana od kwoty kredytu (przyznanie kredytu/podwyższenie kwoty) 2,60% pobierana od momentu podpisania umowy kredytowej/aneksu 6.2 Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania pobierana od momentu podpisania aneksu 2,60% Prowizja od zaangażowania naliczana codziennie od kwoty niewykorzystanego kredytu od dnia 6.3 2,50% w skali roku postawienia kredytu do dyspozycji Klienta, płatna w dacie płatności odsetek. Prowizja za finansowanie, naliczana od całej kwoty kredytu pobierana za każdy rozpoczęty 3 miesięczny 6.4 0,40% okres, począwszy od dnia zawarcia umowy do całkowitej spłaty zadłużenia Prowizja za aneks* jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty na dzień zawarcia aneksu, pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy 6.5 0,40% min 400 kredytowej (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia okresu kredytowania) Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części, naliczana od kwoty wcześniejszej spłaty 6.6 2,00% kredytu i płatna w dniu wcześniejszej spłaty kredytu Prowizja administracyjna naliczana od kwoty zadłużenia (wykorzystanego kredytu) na dzień 31 grudnia Kredyt zabezpieczony hipoteką Prowizja przygotowawcza, naliczana od kwoty kredytu (przyznanie kredytu/podwyższenie kwoty) pobierana od momentu podpisania umowy kredytowej/aneksu Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania pobierana od momentu: - podpisania aneksu lub w przypadku, gdy nie występuje aneks - przekazania Klientowi informacji o przedłużeniu tzw. Pierwszego / Kolejnego okresu kredytowania. Prowizja od zaangażowania naliczana codziennie od kwoty niewykorzystanego kredytu od dnia 7.3 2,50% w skali roku postawienia kredytu do dyspozycji Klienta, płatna w dacie płatności odsetek Prowizja za finansowanie, naliczana od całej kwoty kredytu pobierana za każdy rozpoczęty 3 miesięczny 7.4 0,40% okres, począwszy od dnia zawarcia umowy do całkowitej spłaty zadłużenia Prowizja za aneks* jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od całej kwoty kredytu, 7.5 pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy kredytowej. 0,40% min 400 (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia okresu kredytowania) Prowizja administracyjna naliczana od kwoty zadłużenia (wykorzystanego kredytu) na dzień 31 grudnia Linia wieloproduktowa / Linia wielowalutowa 8.1 Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty globalnego limitu (przyznanie /podwyższenie kwoty) - naliczana od momentu podpisania umowy ramowej/aneksu W przypadku podwyższenia kwoty prowizja pobierana od kwoty podwyższenia 8.2 Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania pobierana od momentu podpisania aneksu 8.3 Prowizja za finansowanie, naliczana od całej kwoty globalnego limitu, pobierana za każdy rozpoczęty 0,4% 3 miesięczny okres, począwszy od dnia zawarcia umowy do całkowitej spłaty zadłużenia Prowizja za aneks* - jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od kwoty globalnego 8.4 limitu na dzień zawarcia aneksu, pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy ramowej. 0,40% min 400 (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia okresu kredytowania) Bank pobiera prowizje od kwoty globalnego limitu zapisanego w umowie ramowej. Od kredytu w rachunku bieżącym i kredytu rewolwingowego, które wchodzą w skład Limitu wieloproduktowego nie są pobierane dodatkowe prowizje. Za korzystanie z produktów gwarancji bankowych, akredytyw dokumentowych oraz kart obciążeniowych w ramach limitu, obowiązują standardowe prowizje i opłaty odpowiednio dla powyższych produktów, zgodnie z Cennikiem usług. 9. Kredyt dyskontowy 9.1 Prowizja przygotowawcza, naliczana od kwoty kredytu (przyznanie kredytu/podwyższenie kwoty) - pobierana od momentu podpisania umowy kredytowej/aneksu 9.2 Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania pobierana od momentu podpisania aneksu 9.3 Prowizja za aneks* jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od kwoty kredytu pozostającej do spłaty na dzień zawarcia aneksu, pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy kredytowej. 0,40% (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia okresu kredytowania) 9.4 Prowizja administracyjna naliczana od kwoty zadłużenia (wykorzystanego kredytu) na dzień 31 grudnia 10. Kredyty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 10.1 prowizja przygotowawcza od udzielonego kredytu, płatna zgodnie z umową od kwoty udzielonego kredytu 10.2 prowizja od aneksu* (w przypadku zmian dokonywanych na wniosek Klienta): 1) od podwyższenia kwoty kredytu 1% od kwoty podwyższenia 2) inne zmiany 0,30% od kwoty kredytu pozostającej do spłaty 11. Wystawienie promesy udzielenia kredytu: 11.1 Prowizja za wydanie promesy udzielenia kredytu 0,50% min Refundacja kosztów ponoszonych przez Bank z tytułu: 12.1 Opłata należna jest od kwoty zadłużenia (wykorzystanego kredytu) na dzień 31 grudnia każdego roku, w wysokości określonej przez BFG. Bank pobiera opłatę do końca I kwartału Obowiązkowych wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny roku następnego. Opłata pobierana jest. W przypadku kredytu w walucie obcej należna opłata przeli-czana jest na PLN wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu obciążenia rachunku rozliczeniowego Kredytobiorcy obsługi prawnej wg poniesionych kosztów 12.3 opatrzenia umów zabezpieczeń (kaucji, cesji wierzytelności, przewłaszczenia, przewłaszczenia na 4 od jednej strony umowy zabezpieczenie) datą pewną Uwagi do Części KREDYTY: 1/ * Opłata za aneks nie jest pobierana, gdy zmiana w umowie kredytu dotyczy - dokonywanej na wniosek Kredytobiorcy - zmiany rachunku do spłaty z PLN na rachunek waluty kredytu (ma zastosowanie w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska) obowiązuje od 26 sierpnia 2011r. 2/ Dzień postawienia kredytu/limitów produktowych do dyspozycji Klienta to dzień, w którym zgodnie z umową może nastąpić uruchomienie kredytu / limitów produktowych i Klient spełnił warunki uruchomienia kredytu / limitów produktowych. 3/ Prowizja od zaangażowania i prowizja za finansowanie stosowane są wymiennie. 4/ W przypadku jednoczesnego przedłużania okresu kredytowania oraz podwyższania kwoty kredytu pobierana jest jedna prowizja Prowizja za przedłużenie okresu kredytowania, która jest naliczana od kwoty podwyższonego kredytu (rozumiana jako suma: kwota kredytu/linii przyznanego pierwotnie plus kwota podwyższenia). Strona 8 z 15

9 CZĘŚĆ IV GWARANCJE I PORĘCZENIA 1. Gwarancje 1.1 Wystawienie gwarancji własnej: od kwoty gwarantowanej za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności 1) do 50 tys. PLN lub równowartość w walucie obcej 1,50% min 100 2) powyżej 50 tys. PLN lub równowartość w walucie obcej 0,75% 1.2 Potwierdzenie gwarancji obcej lub wystawienie gwarancji własnej zabezpieczonej regwarancją innego banku (krajowego lub zagranicznego) min 400 Stawka ustalana (uzależniona od oceny kraju i banku wystawcy gwarancji lub regwarancji) 1.3 Podwyższenie kwoty gwarancji własnej: od kwoty podwyższenia 1) do 50 tys. PLN lub równowartość w walucie obcej 1,00% min 100 2) powyżej 50 tys. PLN lub równowartość w walucie obcej 0,50% 1.4 Podwyższenie kwoty gwarancji potwierdzonej lub gwarancji własnej zabezpieczonej regwarancją innego od kwoty podwyższenia min 200 0,25-1,00% banku 1.5 Przedłużenie terminu ważności gwarancji własnej (w tym również przedłużenie terminu ważności, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który już pobrano prowizję) Inna zmiana warunków gwarancji Awizowanie beneficjentowi treści gwarancji obcej 0,10% od kwoty gwarancji min 100; max Poręczenia 2.1 Udzielenie poręczenia na wekslu 1,00% za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności od kwoty poręczenia; min Udzielenie poręczenia wg prawa cywilnego za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności od kwoty poręczenia 1) do 50 tys. PLN lub równowartość w walucie obcej 1,00% min 100 2) powyżej 50 tys. PLN lub równowartość w walucie obcej 0,50% 2.3 Podwyższenie kwoty poręczenia wg prawa cywilnego od kwoty podwyższenia 1) do 50 tys. PLN lub równowartość w walucie obcej 1,00% min 100 2) powyżej 50 tys. PLN lub równowartość w walucie obcej 0,50% 2.4 Przedłużenie terminu ważności poręczenia wg prawa cywilnego (w tym także, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który już pobrano prowizję): min 100 1) do 50 tys. PLN lub równowartość w walucie obcej 1,00% min 100 2) powyżej 50 tys. PLN lub równowartość w walucie obcej 0,50% 2.5 Inna zmiana warunków poręczenia wg prawa cywilnego 100 Wydanie przyrzeczenia wystawienia poręczenia (na każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres lub jego 2.6 dowolną część) min 0,50% min Linia na gwarancje bankowe i poręczenia cywilne *6\ 3.1 Prowizja przygotowawcza naliczana od przyznanej linii od momentu podpisania umowy linii /aneksu 2,5% (przyznanie /podwyższenie kwoty) W przypadku podwyższenia kwoty prowizja pobierana od kwoty podwyższenia 3.2 Prowizja za przedłużenie okresu obowiązywania umowy, pobierana od momentu podpisania aneksu 2,5% 3.3 Prowizja za aneks - jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od całej kwoty linii, pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy kredytowej. 0,4% min 400 (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia okresu kredytowania) 3.4 Prowizja administracyjna naliczana od całej kwoty przyznanej linii (wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku). Bank pobiera opłatę do końca I kwartału roku następnego. 4. Refundacja kosztów ponoszonych przez Bank z tytułu 4.1 Obowiązkowych wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny Opłata naliczana jest w wysokości określonej przez BFG od całej kwoty przyznanej linii (wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku). Bank pobiera opłatę do końca I kwartału każdego kolejnego roku. Opłata pobierana jest. W przypadku, gdyby linia była przyznana w walucie obcej należna opłata przeliczana będzie na PLN wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu obciążenia rachunku rozliczeniowego Klienta. 5. Inne: 5.1 Opracowanie niestandardowej treści gwarancji/poręczenia lub promesy udzielenia gwarancji/poręczenia 100 i zaopiniowanie treści gwarancji/poręczenia lub promesy udzielenia gwarancji /poręczenia na specjalne zlecenie Klienta Banku 5.2 Opłata za wydanie promesy udzielenia gwarancji, poręczenia 0,50% za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności od kwoty poręczenia min Złożenie roszczenia w imieniu klienta Banku w ramach gwarancji loro wystawionej na jego rzecz (gwarancji loro w depozycie Banku) W razie jednoczesnych zmian warunków gwarancji pobiera się jedną wyższą prowizję 2. Pod pojęciem gwarancji własnej rozumie się: a) wszelkie gwarancje wystawione przez Bank, zarówno na zlecenie Klientów Banku jak i innych banków krajowych i zagranicznych b) regwarancje na rzecz innych banków wystawiających gwarancje na zlecenia Banku. 3. W przypadku prowizji od gwarancji, poręczenia wg prawa cywilnego lub poręczenia na wekslu pobieranej za każdy rozpoczęty 3 - miesięczny okres. 4. Prowizja określona w pkt 5.2. może zostać podwyższona w sytuacji zwiększonego ryzyka Banku. 5. W odniesieniu do czynności, o których mowa w pkt 1, 2 i 5niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane opłaty pocztowe i/lub telekomunikacyjne, w wysokości określonej poniżej w Cenniku usług stosownie do zakresu czynności o charakterze wysyłkowym / telekomunikacyjnym dokonanych przez Bank. *6. Prowizje określone w p-kcie 3 i 4 dotyczą również Linii na gwarancje bankowe, poręczenia cywilne i akredytywy dokumentowe. Wykorzystanie standardowo prowizje i opłaty dla odpowiednich produktów pobierane są zgodnie z Cennikiem usług. CZĘŚĆ V AKREDYTYWA DOKUMENTOWA 1. Akredytywa obca 1.1 Awizowanie beneficjentowi treści preawizu otwarcia akredytywy obcej Awizowanie beneficjentowi treści otwarcia akredytywy obcej: 1) bez dodania potwierdzenia 0,10% min 200; max 1000 Stawka ustalana min ) z dodaniem potwierdzenia Strona 9 z 15

10 (uzależniona od oceny kraju i banku otwierającego akredytywę) 1.3 Zmiana warunków (podwyższenie kwoty, przedłużenie terminu) akredytywy obcej 1) bez dodania potwierdzenia 70 2) z dodaniem potwierdzenia 0,25% min Inna zmiana warunków akredytywy obcej, w tym również przedłużenie terminu ważności akredytywy 70 potwierdzonej przez Bank, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który już pobrano prowizję 1.5 Negocjowanie dokumentów lub wypłata z akredytywa obcej: 1) płatnej a`vista 0,15% od kwoty akredytywy; min 100 2) z odroczonym terminem płatności 0,25% od kwoty akredytywy; min Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej 50 dodatkowo do pkt Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnych beneficjentów w kraju lub za granicą 0,20% od kwoty akredytywy; min Wypłata całości lub części kwoty akredytywy obcej na rzecz agenta w kraju lub za granicą 50 dodatkowo do pkt Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego w całości lub części salda akredytywy obcej List negocjacyjny* - wystawienie 50 - wprowadzenie zmian i uzupełnień 30 - anulowanie Ustanowienie rembursu w Banku przy płatnościach w ramach akredytyw obcych nie potwierdzanych przez Bank Prowizji nie pobiera się w przypadku, gdy złotowa równowartość niewykorzystanego salda jest równa lub niższa niż 100 PLN. *2. Prowizja jest pobierana od wartości akredytywy/podwyższenia akredytywy, powiększonej o procent tolerancji (jeśli występuje). *3. O ile nie uzgodniono inaczej, prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta. 2. Akredytywa własna 2.1 Preawiz otwarcia akredytywy własnej Otwarcie akredytywy własnej 0,20% od kwoty akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności; min 200 Prowizja od otwarcia pobierana jest od wartości akredytywy, powiększonej o procent tolerancji (jeśli występuje) 2.3 Zmiana warunków (podwyższenie kwoty, przedłużenie terminu) akredytywy własnej 0,20% od kwoty akredytywy za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności; min Inna zmiana warunków akredytywy własnej, w tym również przedłużenie terminu jej ważności, jeżeli 70 przedłużenie to mieści się w okresie, za który już pobrano prowizję 2.5 Odroczenie płatności w ramach otwartej akredytywy własnej 50 za każdy rozpoczęty miesiąc od daty wydania dokumentów płatnikowi 2.6 Negocjowanie dokumentów lub wypłata z akredytywy własnej od kwoty prezentowanych dokumentów; 0,15% min Anulowanie lub spisanie niewykorzystanego w całości lub części salda akredytywy własnej Cesje lub przeniesienie przez indos dokumentów transportowych i ubezpieczeniowych otrzymanych w związku z całkowitym lub częściowym wykonaniem dostaw w ramach akredytyw dokumentowych Konsultacje w związku z obsługą akredytyw dokumentowych 50 od godziny 1. Prowizji nie pobiera się w przypadku, gdy złotowa równowartość niewykorzystanego salda jest równa lub niższa niż 100 PLN. 2. W odniesieniu do wszystkich czynności, o których mowa w pkt niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane opłaty pocztowe i/lub telekomunikacyjne, w wysokości określonej poniżej w Cenniku usług stosownie do zakresu czynności, o charakterze wysyłkowym/ telekomunikacyjnym, dokonanych przez Bank. 3. Linia na akredytywy dokumentowe *\ 3.1 Prowizja przygotowawcza naliczana od przyznanej linii od momentu podpisania umowy linii /aneksu 2,5% (przyznanie /podwyższenie kwoty) W przypadku podwyższenia kwoty prowizja pobierana od kwoty podwyższenia Prowizja za przedłużenie okresu obowiązywania umowy, pobierana od momentu podpisania aneksu 2,5% 3.2 Prowizja za aneks - jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, naliczana od całej kwoty linii, pobierana od momentu podpisania aneksu do umowy kredytowej. 0,4% min 400 (nie dotyczy podwyższenia kwoty/przedłużenia okresu kredytowania) 3.3 Prowizja administracyjna naliczana od całej kwoty przyznanej linii (wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku). Bank pobiera opłatę do końca I kwartału roku następnego. 4. Refundacja kosztów ponoszonych przez Bank z tytułu 4.1 Obowiązkowych wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny Opłata naliczana jest w wysokości określonej przez BFG od całej kwoty przyznanej linii (wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku). Bank pobiera opłatę do końca I kwartału każdego kolejnego roku. Opłata pobierana jest. W przypadku, gdyby linia była przyznana w walucie obcej należna opłata przeliczana będzie na PLN wg kursu średniego NBP obowiązującego w dniu obciążenia rachunku rozliczeniowego Klienta. 1. Wykorzystanie standardowo prowizje i opłaty dla odpowiednich produktów pobierane są zgodnie z Cennikiem usług. 2. *\Prowizje określone w p-kcie 3 i 4 dotyczą również Linii na gwarancje bankowe, poręczenia cywilne i akredytywy dokumentowe. CZĘŚĆ VI INKASO 1. Inkaso dokumentów finansowych i handlowych w obrocie dewizowym 0,25% min 20; max Wydanie dokumentów bez zapłaty Zwrot dokumentów nie zainkasowanych do podawcy lub do banku podawcy Przekazanie całości lub części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta, w kraju lub za granicą Zmiana instrukcji inkasowej Sporządzenie i przekazanie monitu dotyczącego wykupienia dokumentów inkasowych Cesja i/lub indos - przeniesienie praw do dysponowania towarem i dokumentami, adresowanymi na Bank, 120 w ramach jednej instrukcji inkasowej otrzymanej z banku zagranicznego W odniesieniu do wszystkich czynności, o których mowa w pkt 1-7 niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane opłaty pocztowe i/lub telekomunikacyjne, w wysokości określonej poniżej w Cenniku usług stosownie do zakresu czynności, o charakterze wysyłkowym / telekomunikacyjnym, dokonanych przez Bank. Strona 10 z 15

11 CZĘŚĆ VII KARTY BANKOWE 1. Millennium VISA Executive Silver: - z paskiem magnetycznym ważna 2 lata - z mikroprocesorem ważna 4 lata 1.1 Opłata roczna za kartę Wydanie karty zastępczej w miejsce utraconej - za granicą równowartość 250 USD Pakiet ubezpieczeń do karty (ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, gotówki od rabunku, pakiet ubezpieczeń w podróży) 1.4 Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 175 USD 1.5 Transakcje dokonywane kartą: 1) bezgotówkowe 1% 2) gotówkowe 3% min Prowizja za przewalutowanie transakcji 3% 1.7 Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt akceptujący kartę Wydanie duplikatu zestawienia transakcji Sprawdzenie limitu w bankomatach Millennium / BZ WBK / Cash4You 1) wyświetlenie na ekranie 0 2) wydruk 0,50 3) zestawienie ostatnich 10 transakcji 1, Sprawdzenie limitu w bankomatach innych niż Millennium/ BZ WBK / Cash4You (dotyczy bankomatów 2 realizujących usługę) 2. Millennium VISA Executive Gold: - z paskiem magnetycznym ważna 2 lata - z mikroprocesorem ważna 4 lata 2.1 Opłata roczna za kartę Wydanie karty zastępczej w miejsce utraconej za granicą równowartość 250 USD 2.3 Pakiet ubezpieczeń do karty (ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, gotówki od rabunku, pakiet 0 ubezpieczeń w podróży) 2.4 Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 175 USD 2.5 Transakcje dokonywane kartą: 1) bezgotówkowe 1% 2) gotówkowe 3% min Prowizja za przewalutowanie transakcji 3% 2.7 Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt akceptujący kartę Wydanie duplikatu zestawienia transakcji Sprawdzenie limitu w bankomatach Millennium / BZ WBK / Cash4You 1) wyświetlenie na ekranie 0 2) wydruk 0,50 3) zestawienie ostatnich 10 transakcji 1, Sprawdzenie limitu w bankomatach innych niż Millennium/ BZ WBK / Cash4You (dotyczy bankomatów 2 realizujących usługę) Millennium MasterCard Corporate: 3. - z paskiem magnetycznym ważna 2 lata - z mikroprocesorem ważna 4 lata 3.1 Opłata roczna za kartę 140 Wydanie karty zastępczej w miejsce utraconej za granicą równowartość USD Pakiet ubezpieczeń do karty (ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, gotówki od rabunku, pakiet ubezpieczeń w podróży) 3.4 Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 95 USD 3.5 Transakcje dokonywane kartą: 1) bezgotówkowe 1% 2) gotówkowe 3% min Prowizja za przewalutowanie transakcji 3% 3.7 Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt akceptujący kartę Wydanie duplikatu zestawienia transakcji Sprawdzenie limitu w bankomatach Millennium / BZ WBK / Cash4You 1) wyświetlenie na ekranie 0 2) wydruk 0,50 3) zestawienie ostatnich 10 transakcji 1, Sprawdzenie limitu w bankomatach innych niż Millennium / BZ WBK / Cash4You (dotyczy bankomatów 2 realizujących usługę) 4. Millennium VISA Executive Electron - z paskiem magnetycznym ważna 2 lata - z mikroprocesorem ważna 4 lata 4.1 Wydanie karty oraz wznowienie (opłata roczna) Miesięczna opłata za używanie karty 2, Awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość 175 USD 4.4 Pakiet ubezpieczeń do karty (ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, gotówki od rabunku, zakupu, 0 gwarancji najniższej ceny, opóźnienia lotu, opóźnienia bagażu, utraty bagażu, dostarczenie dokumentów zastępczych) 4.5 Transakcje dokonywane kartą: 1) bezgotówkowe 0 2) gotówkowe - w bankomatach Banku i BZ WBK / Cash4You 1 - w bankomatach innych banków w Polsce 5 - w bankomatach innych banków za granicą 2,5 %, min 9 - w punktach akceptujących kartę w Polsce 6 - w punktach akceptujących kartę za granicą 2,5 %, min 9 Strona 11 z 15

12 4.6 Prowizja za przewalutowanie transakcji 3% 4.7 Realizacja płatności za rachunki w bankomatach Millennium / BZ WBK / Cash4You Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt akceptujący kartę Sprawdzenie salda w bankomatach Millennium / BZ WBK / Cash4You - wyświetlenie na ekranie 0 - wydruk 0,5 - zestawienie ostatnich 10 transakcji 1, Sprawdzenie salda w bankomatach innych niż Millennium / BZ WBK / Cash4You (dotyczy bankomatów 2 realizujących usługę) 5. Millennium MasterCard Prepaid Commercial - z mikroprocesorem ważna 4 lata 5.1 Opłata przygotowawcza / za uruchomienie usługi Negocjowana 5.2 Miesięczna opłata za usługę Negocjowana 5.3 Opłata roczna za kartę 30 Opłata nie jest naliczana jeżeli naliczana jest opłata miesięczna za kartę 5.4 Opłata miesięczna za kartę 3 Opłata nie jest naliczana jeżeli naliczana jest opłata roczna za kartę 5.5 Opłata za wydanie karty 15 Płatna jednorazowo w dniu wyprodukowania karty 5.6 Opłata z tytułu refundacji kosztów banku związanych z wydaniem karty 30 Pobierana w sytuacji odstępiania przez Klienta od umowy w okresie 14 dni od jej zawarcia. 5.7 Prowizja od transakcji bezgotówkowych Prowizje od transakcji gotówkowych: - w bankomatach Millennium 3 - w bankomatach innych banków w Polsce 5 - w punktach akceptujących kartę w Polsce 6 - w bankomatach oraz w punktach akceptujących kartę za granicą 2,5 %, min 10 - typu cash back 1 Maksymalna kwota jednorazowej wypłaty gotówki typu cash back wynosi 200 PLN 5.9 Opłaty z tytułu operacji zrealizowanych w bankomatach Millennium: - sprawdzenie salda dostępnych środków (wyświetlenie na ekranie lub wydruk) 0 - zestawienie ostatnich 10 transakcji 2 - zmiana PIN Sprawdzenie salda dostępnych środków w bankomacie innym niż Millennium Prowizja za przewalutowanie transakcji 3% 5.12 Prowizja od zasilenia karty Prowizja od wypłaty pozostałości środków na rachunku karty (zwrotu zasilenia karty) Miesięczna opłata za kartę nieaktywną* 3 Pobierana począwszy od 7-mego miesiąca nieaktywności karty, o ile saldo rachunku karty jest dodatnie * Za kartę nieaktywną uznaje się ważną i niezastrzeżoną kartę, na której rachunku przez kolejnych 6 miesięcy nie została zaksięgowana operacja inna niż wynikająca z naliczenia prowizji lub opłaty. CZĘŚĆ VIII USŁUGI FAKTORINGOWE */ 1. Prowizja przygotowawcza 2. Prowizja za administrowanie wierzytelnościami 3. Prowizja za przejecie ryzyka niewypłacalności Kontrahenta (w faktoringu pełnym) ustalana 0,65% - 1,50% ustalana w zależności od terminu płatności wierzytelności ustalana min. 0,20% 4. Opłata za badanie Kontrahenta w faktoringu pełnym 150 od kwoty limitu, pobierana w okresach rocznych (przyznanie / podwyższenie kwoty) w przypadku podwyższenia kwoty limitu prowizja pobierana jest od kwoty podwyższenia od wartości wierzytelności, min. 10 PLN, w przypadku wierzytelności wyrażonych w walucie odpowiednio min. 2,50 EUR, 3 USD, 2 GBP lub w przypadku pozostałych walut co najmniej równowartość 10 PLN w walucie wierzytelności od wartości wierzytelności od każdego badanego kontrahenta, pobierana w okresach rocznych 5. Opłata serwisowa do 250 pobierana w okresach miesięcznych 6. Wydanie na wniosek Klienta oświadczenia o dokonaniu cesji zwrotnej wierzytelności Transfer środków do innego banku (nie dotyczy Faktoringu odwrotnego wymagalnościowego) Opinia na temat współpracy w zakresie faktoringu Opłata za aneks na wniosek Klienta (nie dotyczy aneksów przedłużających i/lub zwiększających limity) 100 */ należy dodać 23% VAT. CZĘŚĆ IX USŁUGI POWIERNICZE 1. Zawarcie umowy i otwarcie rachunku 0 2. Opłaty za przechowywanie: 2.1 Akcje w obrocie zorganizowanym 0,09-0,15% prowizje naliczane są od wartości rynkowej akcji przechowywanych na rachunku klienta na koniec kwartału prowizje naliczane są od wartości 2.2 Obligacje Skarbu Państwa 0,04-0,06% nominalnej obligacji przechowywanych na rachunku klienta na koniec kwartału 2.3 Bony skarbowe 55 kwartalnie Strona 12 z 15

13 2.4 Inne papiery wartościowe do negocjacji prowizja naliczana jest od wartości nominalnej papierów w kwartale lub w inny sposób właściwy dla danego papieru wartościowego 3. Opłaty za rozliczenie transakcji: 3.1 Akcje w obrocie zorganizowanym - rynek pierwotny Akcje w obrocie zorganizowanym - rynek wtórny Obligacje Skarbu Państwa - rynek wtórny Papiery wartościowe w obrocie zorganizowanym - transfer Papiery wartościowe poza rynkiem publicznym do negocjacji 4. Wykup papierów wartościowych Przyjęcie i wykonanie zlecenia blokady na rachunku z tytułu zabezpieczenia zawartych umów: 1) z Bankiem 0 2) z innymi bankami i instytucjami Inne opłaty: 1) obsługa dywidendy 100 za każdą wypłatę 2) rozliczenie podatku 100 3) reprezentowanie Klienta na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy do negocjacji 7. Wydanie na życzenie Klienta historii rachunku Wydanie na życzenie Klienta innych informacji dodatkowych dotyczących rachunku 50 CZĘŚĆ X ZLECENIA RÓŻNE 1. Opinie bankowe i zaświadczenia 1.1 Wydanie potwierdzenia (zaświadczenia) wykonania transakcji Wydanie potwierdzenia obciążenia rachunku Wydanie potwierdzenia przelewu zagranicznego w formie kopii komunikatu SWIFT 1.4 Wydanie potwierdzenia sald na określoną datę w innym terminie niż na koniec roku obrotowego Banku Wydanie Klientowi opinii/ zaświadczenia w oparciu o dokumenty - w tym wydanie opinii do przedłożenia do przetargu oraz udzielenie informacji dla firmy audytorskiej w zakresie : - informacji o Kliencie i jego sytuacji finansowej, - oceny zdolności kredytowej dotyczącej: 1) jednego rachunku 200 2) dwóch rachunków 400 3) trzech rachunków 600 4) czterech rachunków 800 5) pięciu i wiecej rachunków rachunków Wydanie Klientowi opinii/ zaświadczenia ( w tym wydanie opinii do przedłożenia do przetargu - bez oceny zdolności kredytowej) - informacji o rachunku bieżacym (obsługa rachunku, obroty) - kredyty - karty kredytowe, 5 Ustalane min Wydanie Klientowi zaświadczenia dotyczącego środków na rachunkach 1) bieżący rok 30 2 poprzednie lata Zaświadczenia dotyczące: wyjaśnienia zdolności kredytowej, kredytów hipotecznych / posiadanego rachunku inwestycyjnego w Millennium Domu Maklerskim, posiadanych rejestrów w Millennium TFI, obligacji zagranicznych i bonów skarbowych, inne Ustalane min 300 na zlecenie posiadacza rachunku przesyłany na podany w zleceniu numer faksu Posiadacza rachunku lub do odbioru w określonej placówce udzielenie informacji dla firmy audytorskiej wyłącznie za zgodą Klienta 1.9 Wydanie na zlecenie Posiadacza rachunku kopii dokumentu bankowego związanego z obsługą jego rachunku: 1) za rok bieżący 3 za jeden dokument 2) za rok poprzedni 5 za jeden dokument 2. Pełnomocnictwa 2.1 Przyjęcie oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa do rachunków bankowych Przyjęcie oświadczenia o udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym w 200 zakresie pokrywania niespłaconych w terminie zobowiązań z tytułu kredytu udzielonego przez inny bank lub inną instytucję finansową 3. Wyciągi bankowe 3.1 Standardowe: miesięczne z rachunku bankowego KORPORACJA, wysyłane pocztą Standardowe: miesięczne łączone z rachunku bankowego FIRMA, wysyłane pocztą Wyciągi bankowe udostępnione dodatkowo na zlecenie Klienta: Wyciągi elektroniczne, pobierane przez Klienta poprzez ESOBIG, Millenet Odebrane w placówce: - miesięczne 15 - dwutygodniowe 12 - tygodniowe 10 - dzienne Wysłane pocztą: - miesięczne łączone z rachunku bankowego KORPORACJA 6 - miesięczne z rachunku bankowego FIRMA 15 - dwutygodniowe 8 - tygodniowe 5 - dzienne Wtórnik (wydruk komputerowy pojedynczej transakcji) 2 za pojedynczą transakcję 3.4 Duplikat wyciągu (dostępność wyciągów arch. uzależniona od formy oraz daty wyciągu) 1) wysłany pocztą 2 za jedną stronę 2) odebrany w placówce 3 za jedną stronę 3) odebrany elektronicznie Zestawienie transakcji na żądanie 4 za jedną stronę 3.6 Wyciągi SWIFT MT940 1) Przyjęcie dyspozycji dotyczącej wysłania/ otrzymywania wyciągu w formie komunikatu SWIFT MT940, zawierającego saldo początkowe, szczegóły transakcji oraz saldo końcowe 20 Strona 13 z 15

14 2) Komunikaty SWIFT MT940 wysyłane codziennie/ miesięcznie z rachunku 500 miesięcznie 3) Odbieranie komunikatu SWIFT MT miesięcznie 4. Blokady środków 4.1 Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez Posiadacza rachunku: 1) z Bankiem 0 2) z innymi bankami i instytucjami Przyjęcie i wykonanie dyspozycji dotyczącej blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia płatności dewizowej: 1) realizowanej przez Bank 0 2) realizowanej przez inny bank dewizowy Egzekucja należności 5.1 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu: opłata pobierana od Posiadacza rachunku od każdego przelewu 30 Przekazanie środków w związku z realizacją tytułu wykonawczego wykonuje się wyłącznie, gdy aktualny stan środków na rachunkach Klienta zabezpiecza pobranie pełnej opłaty przez Bank. 6. Windykacja 6.1 Umowa ugody: 1) podpisanie umowy ugody 1,50-2,50% od kwoty całego zadłużenia lub od kwoty zadłużenia określonego w ugodzie do spłaty 6.2 Aneks do umowy ugody 1) prolongowanie spłaty zadłużenia na wniosek Dłużnika 1,00-1,50% od kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty na dzień podpisania aneksu lub wg stawki z umowy 2) dokonanie innych zmian na wniosek dłużnika 1% od kwoty zadłużenia pozostającego do spłaty na dzień podpisania aneksu 6.3 Wysłanie upomnienia i wezwania do zapłaty 11 każdorazowo 7. Pozostałe 7.1 Portfel do skarbca nocnego, klucze do drzwiczek wrzutowych skarbca, worek do monet wg kosztów rzeczywistych Banku+ 10% marża Banku 7.2 Poświadczenie zgodności podpisów Klientów Banku z kartą wzorów podpisów Interwencje i reklamacje prowadzone na zlecenie klienta: niezależnie od poniższych opłat zleceniodawca pokrywa, także opłaty naliczone przez bank krajowy lub zagraniczny 1) w bankach krajowych 20 2) w bankach zagranicznych Usługi nie przewidziane w Cenniku usług wg kosztów rzeczywistych lub wg umowy z Klientem 8. Depozyty rzeczowe Przyjęcie depozytu dokumentowego lub kluczowego w kopercie bezpiecznej Usługa niedostępna w placówkach nie posiadających odpowiednich warunków do przechowywania depozytów 100 Przechowywanie depozytu 50 Za każdy rozpoczęty miesiąc 9. Zlecenia na rzecz Millennium TFI S.A. Opłaty i prowizje za czynności związane z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń do Millennium TFI S.A. 0 CZĘŚĆ XI OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 1. opłaty pocztowe i komunikacyjne w obrocie krajowym: 1.1 Zryczałtowane stawki opłat za przesłanie danych faksem: 1) Zamiejscowe - za pierwszą stronę 6 - za każdą następną 3 2) Miejscowe - za pierwszą stronę 4 - za każdą następną Zryczałtowane stawki opłat za nadanie komunikatów SWIFT: 1) stawka podstawowa* 5 za pojedynczą transakcję, przez obciążenie rachunku bankowego 2) otwarcie akredytywy, gwarancja Opłaty pocztowe wg Cennika Poczty za usługi pocztowe w obrocie krajowym Polskiej 1.4 Usługi kurierskie za pośrednictwem firm kurierskich wg kosztów rzeczywistych 2. opłaty w obrocie zagranicznym 2.1 Zryczałtowane stawki opłat za przesłanie danych faksem: 1) za pierwszą stronę 12 2) za każdą następną Zryczałtowane stawki opłat za nadanie komunikatów SWIFT: 1) stawka podstawowa * 5 2) otwarcie akredytywy, gwarancja Zryczałtowane stawki opłat pocztowych za przesyłki zwykłe: 1) przesyłka pocztowa o wadze do 20 g. włącznie wysłana do: - kraju europejskiego 5 - kraju pozaeuropejskiego 7 2) przesyłka pocztowa o wadze od 21 g. do 100 g. włącznie wysłana do: - kraju europejskiego 10 - kraju pozaeuropejskiego 14 3) za każde następne rozpoczęte 100 g. wagi przesyłki wysłanej do: - kraju europejskiego 6 - kraju pozaeuropejskiego Przesyłka pocztowa polecona 200 % Stawek z pkt Usługi kurierskie za pośrednictwem firm kurierskich wg kosztów rzeczywistych * Nie dotyczy czynności, o których mowa w Części II Rachunki bankowe w pkt. 7.4 i 7.7 Strona 14 z 15

15 CZĘŚĆ XII STOPY PROCENTOWE NA RACHUNKACH 1. Rachunki bieżące Rachunki Saldo PLN USD EUR GBP CHF/AUD/CAD/DKK/ rozliczeniowe JPY/NOK/SEK/CZK/HUF* Bez względu na wysokość 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% salda * HUF bez obsługi gotówkowej Kapitalizacja miesięczna. Oprocentowanie zmienne. Minimalna kwota średniego miesięcznego salda na rachunku jest równa opłacie za prowadzenie rachunku rozliczeniowego. Opłata za przechowywanie niezadysponowanego salda po rozwiązaniu/wypowiedzeniu umowy jest pobierana miesięcznie w wysokości 50% opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego. 2. Rachunki lokat terminowych 2.1 Lokaty terminowe oprocentowanie stałe Lokaty terminowe oprocentowanie stałe PLN USD EUR Lokata 15 dniowa 1,25% 0,15% 0,15% Lokata 1-miesięczna 1,40% 0,50% 0,50% Lokata 2-miesięczna 1,40% 0,75% 0,75% Lokata 3-miesięczna 1,45% 0,85% 0,85% Lokata 6-miesięczna 1,50% 1,00% 1,00% Lokata 9-miesięczna 1,55% - - Lokata 12-miesięczna 1,60% 1,35% 1,35% Kapitalizacja po okresie umownym. Minimalna kwota lokaty: - dla lokat : PLN - dla lokat w USD: USD - dla lokat w EUR: EUR Rozwiązanie umowy lokaty przed terminem: W razie rozwiązania umowy o lokatę przed upływem okresu umownego odsetki za cały okres utrzymywania lokaty ustala się w wysokości 1/4 kwoty odsetek naliczonych na dzień poprzedzający dzień rozwiązania umowy. Odsetki nie przysługują w przypadku rozwiązania umowy o lokatę w ciągu pierwszych 30 dni jej obowiązywania. 2.2 Lokaty Millenet oprocentowanie stałe 9 Miesięcy PLN/ Lokaty Millenet oprocentowanie stałe 15 dni 1 Miesiąc 2 Miesiące 3 Miesiące 6 Miesięcy Średnia 6 i Miesięcy Miesięcy FX Kwota/ okres 1 15 dni dni dni dni dni dni dni ,99 1,30% 1,45% 1,45% 1,50% 1,55% 1,60% 1,65% PLN , ,99 1,55% 1,70% 1,75% 1,80% 1,85% 1,90% 1,95% , ,99 2,20% 2,25% 2,35% 2,45% 2,55% 2,60% 2,70% > = ,00 2,30% 2,35% 2,40% 2,50% 2,60% 2,70% 2,80% USD 0,50% 0,80% 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% 1,50% EUR 0,50% 0,80% 1,00% 1,10% 1,20% 1,30% 1,50% Kapitalizacja po okresie umownym Minimalna kwota lokaty Millenet: - dla lokat : PLN - dla lokat w USD: 200 USD - dla lokat w EUR: 200 EUR Rozwiązanie umowy lokaty przed terminem: W razie rozwiązania umowy o lokatę Millenet przed upływem okresu umownego odsetki za cały okres utrzymywania lokaty ustala się w wysokości 1/5 kwoty odsetek naliczonych na dzień poprzedzający dzień rozwiązania umowy. 3. Zadłużenie przeterminowane w złotych oraz walutach obcych Wysokość oprocentowania: 1,5 x odsetki ustawowe Sposób naliczania: za każdy dzień występowania zadłużenia przeterminowanego CZĘŚĆ XIII INFORMACJA O SYSTEMIE GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Depozyty złożone w Banku są gwarantowane zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne o równowartości w złotych do EUR. Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe, osób fizycznych, osób prawnych w tym jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo - pożyczkowych. Nie podlegają ochronie depozyty Skarbu Państwa, instytucji finansowych takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, towarzystwa emerytalne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, podmioty, które nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat, kadry zarządzającej, kierowniczej i nadzorczej Banku oraz głównych akcjonariuszy Banku (posiadających, co najmniej 5% akcji Banku). Wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych polskich (po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu NBP z daty upadłości) od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, rozliczeniowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w Banku. Strona 15 z 15

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu strategicznych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu strategicznych przedsiębiorstw Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu strategicznych przedsiębiorstw Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 20 czerwca 2012 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w 2 bieżącego w walucie obcej dla rezydentów bieżącego w

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa

Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa Jak się z nami skontaktować: firma@bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 www.bankmillennium.pl CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 1 grudnia 013 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w bieżącego w walucie obcej dla rezydentów 3 bieżącego w walucie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znoszące

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG. dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw Ważny od 18 października 2010 Spis treści I Postanowienia ogólne 2 II Rachunki bankowe 4 III Karty płatnicze 9 IV Kredyty 12 V Finansowanie handlu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A Warszawa

Obowiązuje od 1 lipca 2016 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A Warszawa Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa Jak się z nami skontaktować: firma@bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 www.bankmillennium.pl CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG. dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw Ważny od 1 stycznia 2011 Spis treści I. Postanowienia ogólne 2 II Rachunki bankowe 4 III Karty płatnicze 9 IV Kredyty 12 V Finansowanie handlu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów w CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.lacaixa.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne 1 II Rachunki bankowe 1 III Karty płatnicze 4 IV Kredyty.6 V Finansowanie handlu.7 VI Zlecenia różne...8 VII

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.12.2014 r.

obowiązuje od 01.12.2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 118/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.12.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo