STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD EDUKACYJNY SPECJALIZACJI OPERACJE BANKOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE ZESTAW PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH"

Transkrypt

1 Moduł I Prawne aspekty umowy rachunku bankowego 1. Podaj definicję umowy rachunku bankowego wg przepisów kodeksu cywilnego. 2. Wymień i scharakteryzuj podmioty, z którymi bank zawiera umowy rachunku bankowego. 3. Omów zasady zawierania umów rachunku bankowego z osobami fizycznymi ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdolności do czynności prawnych osób fizycznych. 4. Omów zasady zawieranie umów z osobami prawnymi oraz podmiotami posiadającymi zdolność prawną, ale nie posiadającymi osobowości prawnej ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z reprezentacją. 5. Wymień i omów prawa i obowiązki banku wynikające z umowy rachunku bankowego. 6. Wymień i omów prawa i obowiązki posiadacza rachunku bankowego wynikające z umowy rachunku bankowego. 7. Scharakteryzuj odpowiedzialność banku za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy rachunku bankowego. 8. Scharakteryzuj odpowiedzialność deliktową banku z tytułu wyrządzenia szkody posiadaczowi rachunku bankowego. 9. Omów problematykę rozwiązania umowy rachunku bankowego. 10. Wymień i scharakteryzuj rodzaje rachunków bankowych prowadzonych zgodnie z przepisami prawa bankowego. 11. Przedstaw uregulowania prawne rachunku oszczędnościowego. 12. Omów zasady postępowania w razie utraty dokumentów zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego. 13. Omów problematykę dyspozycji na wypadek śmierci. 14. Wymień i scharakteryzuj zasady prowadzenia rachunków wspólnych. 15. Omów problematykę rachunków osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych. 16. Omów pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym. 17. Wskaż i omów ograniczenia praw posiadacza rachunku bankowego do dysponowania środkami na podstawie umów zawieranych z bankiem. 18. Podaj definicję bankowych rozliczeń pieniężnych. 19. Omów formy rozliczeń pieniężnych. 20. Scharakteryzuj gotówkowe formy rozliczeń pieniężnych. 21. Scharakteryzuj bezgotówkowe formy rozliczeń pieniężnych. 22. Omów obowiązki przedsiębiorców dotyczące rachunków bankowych wynikające z ustawy Prawo działalności gospodarczej. 23. Przedstaw sposób prowadzenia egzekucji z rachunku bankowego. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 1

2 24. Omów obowiązki banku wynikające z zajęcia rachunku bankowego. 25. Przedstaw problematykę zwolnienia z egzekucji dotyczące rachunków oszczędnościowych i rachunków przedsiębiorców. 26. Omów obowiązki banku w przypadku zbiegu egzekucji. 27. Podaj i omów ogólne zasady dotyczące tajemnicy bankowej. 28. Przedstaw obowiązki banku w zakresie udzielania informacji objętych tajemnicą bankową. 29. Omów uprawnienia banku w zakresie wydawania regulaminów bankowych. 30. Podaj zasady obowiązywania postanowień regulaminów w stosunku do posiadaczy rachunków bankowych. Moduł II Krajowe rozliczenia pieniężne 31. Przedstaw uregulowania dotyczące rozliczeń pieniężnych zawarte w ustawie Prawo działalności gospodarczej. 32. Wymień i krótko scharakteryzuj formy krajowych rozliczeń pieniężnych 33. Zdefiniuj pojęcie czeku i omów jego elementy. 34. Omów przebieg rozliczenia za pomocą polecenia przelewu. 35. Omów przebieg rozliczenia za pomocą polecenia zapłaty. 36. Omów strukturę organizacyjną KIR S.A. oraz funkcje jej poszczególnych elementów. 37. Wskaż podobieństwa i różnice pomiędzy czekiem a kartą płatniczą. 38. Scharakteryzuj funkcjonowanie systemu SYBIR. 39. Scharakteryzuj funkcjonowanie systemu ELIXIR. 40. Omów istniejące obecnie formy rozrachunków międzyoddziałowych. 41. Omów istniejące obecnie formy rozrachunków międzybankowych. 42. Omów ograniczenia w stosowaniu polecenia zapłaty. 43. Scharakteryzuj podobieństwa i różnice między czekiem a wekslem. 44. Przedstaw warunki niezbędne do prowadzenia rozliczeń za pomocą polecenia zapłaty. 45. Zdefiniuj polecenie przelewu. 46. Zdefiniuj polecenie zapłaty. 47. Omów możliwości odwołania polecenia zapłaty. 48. Omów możliwości odwołania polecenia przelewu. 49. Wskaż podobieństwa i różnice między poleceniem przelewu a poleceniem zapłaty. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 2

3 Moduł III Czek w obrocie krajowym i zagranicznym 50. Proszę wymienić wszystkie elementy ustawowe czeku. 51. Proszę podać, gdzie czek jest płatny w przypadku nieoznaczenia miejsca jego płatności. 52. Proszę podać, w jaki sposób może być oznaczony remitent na czeku. 53. Proszę wymienić trzy klauzule, które prawo czekowe nakazuje uznać za nienapisane. 54. Proszę podać, jakie muszą być spełnione warunki, aby pełnomocnik mógł wystawić czek. 55. Proszę opisać, kiedy czek nie może być indosowany oraz przypadki, w których indos jest bez znaczenia prawnego. 56. Proszę omówić skutki indosu na trasata oraz skutki indosu dokonanego przez trasata. 57. Proszę podać rodzaje indosów oraz opisać, gdzie może być umieszczony indos. Określić jaki indos musi być umieszczony na czeku składanym do skupu, a jakie indosy na czeku składanym do inkasa. 58. Proszę opisać zasady potwierdzania czeku in blanco i zupełnego oraz skutki potwierdzenia. 59. Jakie są skutki odwołania czeku oraz nieodwołania (w przypadku upływu terminu do przedstawienia)? 60. Proszę określić skutki śmierci wystawcy czeku, remitenta oraz indosanta. 61. Proszę omówić następujące zagadnienia: zapłata częściowa. Obowiązki trasata i posiadacza czeku. 62. Proszę podać, jakie terminy przedstawienia czeku do zapłaty przewiduje polskie prawo czekowe. Od jakiego dnia oblicza się te terminy? 63. Jakie są obowiązki trasata płacącego czek? 64. Proszę podać definicję zakreślenia, jego rodzaje, skutki i formę. 65. Proszę podać definicję czeku rozrachunkowego, formę zamieszczenia na czeku klauzuli do rozrachunku lub innej równoznacznej oraz skutki tego. 66. Proszę podać co bank-trasat robi w przypadku, gdy czek nie jest zapłacony. 67. Proszę opisać skutki zmiany treści czeku. 68. Proszę opisać, kiedy czek jest czekiem bez pokrycia. 69. Proszę podać minimum cztery rzeczy, które określa miejsce płatności czeku. 70. Proszę podać trzy elementy, które musi zawierać czek francuski, pomimo iż są to elementy ustawowe czeku. 71. Gdzie według prawa niemieckiego jest płatny czek, na którym nie wskazano miejsca jego płatności. 72. Jak prawo francuskie nakazuje traktować obce czeki rozrachunkowe, a jak ustawa niemiecka nakazuje traktować obce czeki zakreślone? Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 3

4 73. Proszę podać definicję czeku według prawa brytyjskiego. 74. Proszę podać zasady zakreślania czeku w Wielkiej Brytanii. 75. W jakim czasie musi być przedstawiony do zapłaty czek według prawa USA? 76. Co oznacza klauzula only umieszczona przy remitencie, a co przy sumie wekslowej? 77. Proszę podać definicję czeku bankierskiego oraz pewne szczególne wymagania odnoszące się do niego w prawie polskim. Wymień minimum dwa rodzaje czeków bankierskich w USA. 78. Proszę opisać brzmienie indosu bankowego w USA. 79. Proszę podać definicję czeku podróżniczego oraz podstawowy warunek jego realizacji. Moduł IV Karty płatnicze 80. Proszę przedstawić najważniejsze etapy rozwoju kart płatniczych. 81. Scharakteryzuj różnicę między systemami bankowymi a klubowymi. 82. Proszę przedstawić zasady działania VISA International. 83. Proszę przedstawić zasady działania MasterCard/EuroCard. 84. Omów rozwój i znaczenie JCB. 85. Scharakteryzuj najważniejsze przestępstwa w obrocie kartami płatniczymi. 86. Przedstaw uczestników obrotu kartami płatniczymi. 87. Podaj elementy wspólne systemów kart płatniczych. 88. Podaj definicję karty płatniczej. 89. Omów podstawowe elementy definicji karty płatniczej. 90. Scharakteryzuj pojęcie karta debetowa. 91. Scharakteryzuj pojęcie karta kredytowa. 92. Scharakteryzuj pojęcie karta typu charge. 93. Omów karty emitowane przez American Express. 94. Podaj korzyści dla użytkownika wynikające z posługiwania się kartą płatniczą. 95. Podaj korzyści dla emitenta wynikające z posługiwania się kartą płatniczą. 96. Podaj korzyści dla akceptanta wynikające z posługiwania się kartą płatniczą. 97. Opisz klasyczny sposób rozliczania transakcji przy użyciu karty płatniczej. 98. Opisz elektroniczne rozliczanie transakcji przy użyciu karty płatniczej. 99. Co to jest autoryzacja i jakie ma znaczenie? 100. Scharakteryzuj kierunki rozwoju kart płatniczych Omów związek kart płatniczych z innymi produktami bankowymi. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 4

5 102. Scharakteryzuj różnice między kartą płatniczą a parapłatniczą Jakie miejsce w systemach kart płatniczych zajmują karty klubowe? 104. Wyjaśnij pojęcie karta typu T&E Jaki wpływ na obrót gotówkowy wywiera rozwój kart płatniczych? 106. Omów funkcje spełniane przez nowoczesny bankomat Jakie funkcje pełni VISA International? 108. Jakie jest znaczenie organizacji Europay? 109. Omów zasady funkcjonowania Diners Club. Moduł V Wybrane problemy obrotu gotówkowego 110. Omów podstawowe zasady wykonywania czynności kasowo-skarbcowych Omów zasady doboru pracowników do wykonywania czynności związanych z obrotem gotówkowym 112. Omów wyposażenie i zabezpieczenie stanowiska kasowego Jakie czynności i w jakiej kolejności wykonuje kasjer przy przyjmowaniu wpłaty gotówkowej? 114. Jakie czynności i w jakiej kolejności wykonuje kasjer przy dokonywaniu wypłaty gotówkowej? 115. Opisz czynności wykonywane przez skarbników Omów rodzaje kontroli prowadzonych w obrocie kasowo-skarbcowym Jak odpowiada materialnie pracownik za wyrządzenie szkody w mieniu pracodawcy? 118. Jak odpowiada pracownik za mienie powierzone mu do wyliczenia się lub zwrotu przez pracodawcę? 119. Podaj zasady przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań pieniężnych Podaj zasady postępowania z fałszywymi i sfałszowanymi znakami pieniężnymi Podaj zasady postępowania przy wymianie zużytych i zniszczonych znaków pieniężnych Podaj zasady postępowania przy przeciwdziałaniu zjawisku prania pieniędzy Porównaj jedno- i dwustanowiskową obsługę klientów Przedstaw przebieg rozliczenia między skarbcem a sortownią Opisz obieg gotówki w oddziale banku Omów przyszłość obrotu gotówkowego w związku z rozwojem rozliczeń bezgotówkowych Scharakteryzuj europejskie normy ochrony wartości pieniężnych Porównaj polskie i europejskie normy ochrony wartości pieniężnych Scharakteryzuj sposoby realizacji zasady udokumentowania operacji. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 5

6 130. Omów wpływ zasad wykonywania czynności kasowo-skarbcowych na bezpieczeństwo obrotu gotówkowego Przedstaw zasady organizacji sortowni Omów zasady postępowania przy przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu depozytów rzeczowych Omów organizację nowoczesnego stanowiska kasjerskiego Omów związek rezerwy obowiązkowej z limitem zapasu znaków pieniężnych Scharakteryzuj wpływ poziomu zapasu znaków pieniężnych na wynik finansowy banku Scharakteryzuj wpływ wysokości rezerwy obowiązkowej na rentowność banku Omów wpływ zasady komisyjności na bezpieczeństwo obrotu gotówkowego Scharakteryzuj czynności wykonywane na poszczególnych stanowiskach w komórce kasowoskarbcowej Wyjaśnij konsekwencje nie zachowania zasady bezbłędnej pracy. Moduł VI Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w polskich instytucjach bankowych 140. Scharakteryzuj obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy Przedstaw podstawowe elementy bankowego obowiązku przeciwdziałania praniu pieniędzy Scharakteryzuj przestępstwo prania pieniędzy i jego implikacje dla systemu bankowego oraz poszczególnych instytucji bankowych Omów możliwości rozpoznawania prania pieniędzy z wykorzystaniem dowolnych czynności bankowych na etapie umiejscawiania brudnej gotówki w instytucji bankowej Scharakteryzuj wykorzystywanie elektronicznych przelewów funduszy w maskowaniu jako drugim etapie prania pieniędzy Przedstaw sposoby wykorzystywania działalności bankowej w integracji jako trzecim etapie prania pieniędzy Przedstaw zakres identyfikacji klientów w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy Wymień elementy rejestru przekazywanego przez bank do Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej Scharakteryzuj procedurę wstrzymywania transakcji określoną w ustawie o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł Scharakteryzuj odpowiedzialność karną pracowników bankowych za nieprzestrzeganie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 6

7 Moduł VII Back office w banku komercyjnym 150. Jakie zadania wykonują pracownicy back office? 151. W strukturze której komórki organizacyjnej banku może znajdować się back office i dlaczego? 152. Jakie zasady bezpieczeństwa winny znaleźć zastosowanie w organizacji back office? 153. Jak często należy prowadzić analizę pozycji walutowej banku i dlaczego? 154. W jakim celu prowadzona jest analiza przepływu środków na rachunkach nostro? 155. Jakie warunki zawarte w umowie o prowadzenie rachunku nostro są istotne dla czynności wykonywanych przez pracowników back office? 156. Jakie czynności wykonywane są w celu planowania stanów środków na rachunkach nostro? 157. Z jakich środków łączności korzystają pracownicy back office? 158. Jakie czynności należy wykonać w celu rozliczenia transakcji wymiany walut zawartej na rynku międzybankowym? 159. Jakie etapy składają się na rozliczenie transakcji udzielenia lokaty zawartej na rynku międzybankowym? 160. Co to są instrukcje płatnicze i w jakim celu są one wymieniane przy zawieraniu transakcji międzybankowych? 161. Jakiego rodzaju skutki pociąga za sobą pomyłka polegająca na zarejestrowaniu i rozliczeniu transakcji kupna dolarów amerykańskich za polskie złote zamiast transakcji sprzedaży dolarów amerykańskich za złote polskie? 162. Jakie informacje winno zawierać potwierdzenie transakcji udzielenia lokaty zawartej na rynku międzybankowym? 163. Kiedy dokonuje się operacji transferu środków pomiędzy rachunkami nostro? 164. Jak przebiega wykonanie operacji transferu środków pomiędzy rachunkami nostro? 165. Jakiego rodzaju ryzyko towarzyszy czynnościom wykonywanym w back office? 166. Z jakimi komórkami organizacyjnymi banku współpracuje back office i w jakim zakresie? 167. Jakie kroki należy przedsięwziąć w przypadku stwierdzenia braku spodziewanego wpływu środków z tytułu transakcji wymiany walut zawartej na rynku międzybankowym? 168. Jak należy zareagować w sytuacji, gdy inny bank poinformuje nasz bank o nieotrzymaniu środków z tytułu depozytu przyjętego od naszego banku? 169. Jakie są możliwości zmiany daty waluty płatności wykonywanych za pośrednictwem banków korespondentów zagranicznych? 170. Jakie są możliwości zmiany daty waluty płatności wykonywanych za pośrednictwem krajowych systemów rozliczeniowych? 171. Jakich regulacji w sprawie wielkości otwartych pozycji walutowych musi przestrzegać bank w swojej działalności? Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 7

8 172. Czym różni się rozliczenie międzybankowej transakcji kupna waluty od rozliczenia transakcji kupna papierów wartościowych? 173. Jak wpłynie na pozycję walutową banku zawarcie transakcji przyjęcia depozytu w dolarach amerykańskich na rynku międzybankowym? 174. Kiedy w zakresie transakcji międzybankowych może być zastosowane rozliczenie saldem (tzw. netting)? 175. W jaki sposób dokonuje się kontroli poprawności rozliczenia międzybankowych transakcji, których przedmiotem są krajowe lub zagraniczne papiery wartościowe? 176. Czy osiągnięcie przez bank salda debetowego na rachunku nostro prowadzonym w dolarach amerykańskich świadczy o tym, że bank ten ma krótką pozycję walutową w tej walucie? 177. W jakich przypadkach można zaniechać potwierdzania transakcji zawartych na rynku międzybankowym? 178. Czym różni się rozliczenie transakcji wymiennej (swap)na walutach od transakcji wymiany walut? 179. Jakie regulacje prawne dotyczą czynności wykonywanych przez back office? 180. Jakie regulacje wewnętrzne dotyczą działalności pracowników back office? 181. Czy pracownik back office może dokonać zmiany warunków transakcji wymiany walut w przypadku stwierdzenia jej nieprawidłowego rozliczenia? Moduł VIII Rentowność banku we współpracy z klientem 182. Przedstaw wpływ oprocentowania produktów bankowych na gospodarkę finansową banku Omów zasady oprocentowania depozytów Omów zasady oprocentowania kredytów Przedstaw wpływ konkurencji międzybankowej na oprocentowanie depozytów Omów wpływ konkurencji między bankami na oprocentowanie kredytów Wyjaśnij znaczenie pobierania przez banki opłat i prowizji Oceń wpływ konkurencji między bankami na wysokość opłat i prowizji pobieranych przez banki Omów znaczenie opłat i prowizji dla rozwoju banku Co to jest wewnętrzna cena pieniądza i jakie jest jej znaczenie? 191. Co to jest pieniądz transakcyjny i jakie jest jego znaczenie dla banku? 192. Omów czynniki, od których zależy wysokość oprocentowania depozytów Omów czynniki, od których zależy wysokość oprocentowania kredytów Jaki wpływ na stopy procentowe mają oczekiwania inflacyjne? Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 8

9 195. Czy bank powinien więcej zarabiać na kredytach czy na depozytach i dlaczego? 196. Scharakteryzuj instrumenty, którymi bank centralny wpływa na stopy procentowe w bankach komercyjnych Omów koszty i dochody związane z pozyskiwaniem depozytów Omów koszty i dochody związane z udzielaniem kredytów Czy operacje pozabilansowe są dla banków dochodowe i co stanowi w tym przypadku źródło dochodów? 200. Czy każda operacja bankowa musi być źródłem dochodu? Odpowiedź uzasadnij Scharakteryzuj wpływ produktów bankowych na koszty i dochody banku W jaki sposób powinny być ustalone prowizje i opłaty bankowe? 203. Dlaczego operacje elektroniczne (przez Internet, homebanking) są obciążone mniejszymi prowizjami? 204. Jakie czynniki muszą być wzięte pod uwagę przez bank przy ustalaniu oprocentowania depozytów? 205. Jakie czynniki muszą być wzięte pod uwagę przez bank przy ustalaniu oprocentowania kredytów? 206. Dlaczego bank pobiera prowizje od operacji kredytowych i usługowych, a nie pobiera ich od operacji depozytowych? 207. Jaki wpływ ma kapitalizacja odsetek na efektywną stopę procentową? 208. Omów istniejące sposoby spłaty kredytów (metoda odsetek uśrednionych, annuitetowa, malejących rat, dyskontowa) i ich wpływ na dochody banku Jakie czynniki muszą być wzięte pod uwagę przez bank przy konstruowaniu taryfy prowizji i opłat bankowych? 210. Jaka jest różnica między prowizją i opłatą bankową? 211. Czy słuszne jest pobieranie przez bank prowizji lub opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego? Moduł IX Weksle w obrocie krajowym i zagranicznym 212. Proszę podać definicję weksla trasowanego oraz weksla własnego oraz wskazać podstawowe różnice pomiędzy nimi Proszę podać, ile transakcji handlowych jest przyczyną wystawienia weksla trasowanego klasycznego. Należy wskazać, przy której transakcji jest wystawiany weksel. Proszę również określić, pomiędzy którymi uczestnikami stosunku wekslowego zawierane są umowy handlowe i w jakim charakterze te osoby w nich wystąpiły? 214. Proszę wymienić wszystkie elementy weksla trasowanego oraz weksla własnego. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 9

10 215. Co może być uznane za miejsce wystawienia a co za miejsce płatności weksla trasowanego w przypadku nie oznaczenia na wekslu tych elementów? 216. Proszę podać, ile razy musi być napisana dla ważności weksla suma wekslowa, w jakim miejscu oraz w jaki sposób? 217. Proszę podać, na jaką kwotę jest wystawiony weksel, gdy sumy napisane kilkakrotnie różnią się między sobą? Proszę omówić przypadek, gdy sumę napisano: a. słownie i cyfrowo, b. kilkakrotnie słownie, c. kilkakrotnie cyfrowo Proszę wymienić wszystkie terminy płatności weksla przewidziane przez prawo wekslowe Proszę podać, kiedy weksel jest płatny za okazaniem oraz w jakim czasie weksel taki musi być przedstawiony do zapłaty? 220. Co to jest domicyliat, kto go może umieścić, w jakim miejscu na wekslu i kto nim może być? 221. Jakie mogą być rodzaje weksla trasowanego? Czym się one charakteryzują? 222. Proszę podać definicję indosu oraz indosu własnościowego oraz wymienić wszystkie rodzaje indosów własnościowych, jak też podać ich przykładowe brzmienie. Określić skutki indosu własnościowego Proszę podać definicję indosu oraz indosu pełnomocniczego i wymienić wszystkie rodzaje indosów pełnomocniczych, jak też podać ich przykładowe brzmienie. Określ skutki indosu pełnomocniczego Co to jest indos częściowy? Podać jego trzy różne przykłady. Jakie są skutki indosu częściowego? 225. Proszę podać skutki przyjęcia weksla. Kiedy weksel musi być przedstawiony do akceptu? W jakim terminie weksel jest przedstawiony do akceptu i gdzie? 226. Jaka jest przykładowa treść akceptu? Proszę podać w zależności od miejsca umieszczenia akceptu. Ponadto proszę podać, kiedy obowiązkowe jest umieszczenie w treści akceptu daty przyjęcia? 227. Proszę omówić szczegółowo, jakie kroki przewidziane przez prawo wekslowe należy podjąć w przypadku odmowy akceptu weksla Proszę podać definicję awalu, z uwzględnieniem kto może awalizować weksel oraz formy awalu. Proszę podać cztery różne przypadki unieważniające awal, ale nie unieważniające weksla Proszę szczegółowo omówić zasady przedstawiania do zapłaty weksla nie domicylowanego i domicylowanego. Kto przedstawia, gdzie, w jakim terminie i w jaki sposób? 230. Proszę omówić skutki braku zapłaty weksla, w szczególności jakie kroki przewidziane przez prawo wekslowe winien podjąć posiadacz weksla Proszę omówić skutki umieszczenia na wekslu klauzuli zapłaty w walucie efektywnej. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 10

11 232. Proszę omówić art. 78 prawa wekslowego, który stanowi, iż formę oświadczenia wekslowego ocenia się według ustaw kraju, w którym oświadczenie zostało podpisane Proszę wskazać trzy podstawowe różnice pomiędzy prawem wekslowym polskim a francuskim Proszę omówić przewidziane w prawie wekslowym niemieckim i w zwyczaju niemieckim indosy na okaziciela. Proszę omówić rolę podpisu wystawcy przy ocenie nieprzerwanego szeregu indosów Proszę omówić dokument włoski ricevuta Proszę podać dwie różnice pomiędzy prawem wekslowym polskim a hiszpańskim Proszę wymienić obligatoryjne elementy weksla własnego według prawa brytyjskiego Proszę wymienić klauzule wekslowe przewidziane w prawie brytyjskim, które według przepisów polskiego prawa wekslowego są obligatoryjnymi elementami weksla trasowanego. Podać wymagania obu ustaw co do podpisów na wekslu Proszę wymienić terminy płatności weksla według prawa brytyjskiego i podać przykłady na każdy z terminów. Jakie ma znaczenie klauzula fixed lub only umieszczana przy terminie płatności? 240. Proszę podać dwie podstawowe różnice pomiędzy prawem wekslowym brytyjskim a prawem USA Jakie klauzule zastępują niejako w USA awal? Proszę je omówić Proszę omówić różnice pomiędzy akceptem według prawa polskiego a według prawa brytyjskiego. Moduł X Gwarancje, awale i poręczenia bankowe 243. Proszę podać, jakie polskie akty prawne regulują gwarancję bankową, a jakie trzy inne mogą mieć zastosowanie do gwarancji bankowej. Podaj przykładową klauzulę, która powoduje, iż do gwarancji ma zastosowanie prawo obce Proszę podać ustawową definicję gwarancji bankowej Co jest podstawą wystawienia gwarancji? Proszę podać ustawową definicję zlecenia Proszę podać minimum trzy cechy prawne charakterystyczne dla gwarancji bankowej Proszę podać minimum pięć elementów, jakie winno zawierać zlecenie udzielenia gwarancji Proszę podać ogólnie, co winien dołączyć do zlecenia zleceniodawca, bez wyliczania dokumentów Proszę podać minimum pięć elementów, jakie winna zawierać gwarancja bankowa Co to jest klauzula redukująca i jaka może być klauzula będąca jej przeciwieństwem? Proszę podać minimum trzy różne przykłady Co to jest klauzula identyfikacyjna? Proszę podać trzy różne przykłady. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 11

12 252. Co to jest klauzula nakazująca uzgadnianie zmian z bankiem w treści stosunku prawnego, który zabezpiecza gwarancja? Proszę podać trzy różne przykłady Co to jest klauzula zapłaty na pierwsze żądanie i jaka klauzula jest jej przeciwieństwem? 254. Wymień co najmniej siedem różnych rodzajów gwarancji bankowej Wymień strony i uczestników umowy zlecenia i umowy gwarancji Podaj definicję gwarancji przetargowej. Określ jej przedmiot i strony Podaj definicję gwarancji zapłaty. Określ jej przedmiot i strony. Podaj przykładowy warunek Podaj definicję gwarancji spłaty kredytu. Określ jej przedmiot i strony. Omów gwarancję za spłatę kredytu przyszłego Podaj definicję gwarancji dobrego wykonania umowy. Określ jej przedmiot i strony Podaj definicję gwarancji zwrotu zaliczki. Określ jej przedmiot i strony. Podaj przykładowy warunek Podaj definicję gwarancji wypłaty zaliczki. Określ jej przedmiot i strony Podaj definicję gwarancji zapłaty weksla. Określ jej przedmiot i strony. Podaj co najmniej dwa obligatoryjne warunki Kiedy dopuszczalna jest zmiana treści gwarancji? W jakiej formie jest to dokonywane? 264. Podaj trzy przykłady, które w różny sposób określą termin obowiązywania gwarancji Co to jest roszczenie z gwarancji? Kto je zgłasza, komu, gdzie, kiedy i w jakiej formie? 266. Jaki dokument musi być według przepisów prawa bankowego dołączony do żądania zapłaty beneficjenta? Wymień trzy inne dokumenty, jakie mogą być dołączone do takiego żądania Wymień cztery sytuacje, w których wygasa gwarancja Co to jest regwarancja, a co to jest potwierdzenie gwarancji? 269. Podaj definicję awalu i poręczenia. Czym się różnią? 270. Czym różni się poręczenie od gwarancji? 271. Kiedy może być przelana wierzytelność z gwarancji według przepisów prawa polskiego, a kiedy według Jednolitych Reguł dot. gwarancji płatnych na żądanie? Jakie polskie przepisy stosuje się do takiego przelewu i w jakiej formie się on odbywa? 272. Do kogo i w jakim trybie ma regres bank, który zapłacił beneficjentowi gwarancji? Kiedy ogólnie bank takiego regresu nie ma? Podaj trzy przykłady, kiedy bank traci prawo regresu. Moduł XI Rozliczenia w handlu zagranicznym: inkaso dokumentowe, akredytywa dokumentowa 273. Wymień operacje dokumentowe występujące w obrocie towarowo usługowym Podaj definicję inkasa dokumentowego Na czym polega transakcja realizowana w formie inkasa dokumentowego? Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 12

13 276. Wymień rodzaje inkasa Jakie dokumenty mogą być przedmiotem inkasa? 278. Czy same dokumenty finansowe mogą być przedmiotem inkasa dokumentowego? Uzasadnij odpowiedź Czy same dokumenty towarowe mogą być przedmiotem inkasa dokumentowego? Uzasadnij odpowiedź Jakie dokumenty finansowe mogą być przedmiotem inkasa bezdokumentowego? 281. Jakie dokumenty towarowe mogą być przedmiotem inkasa dokumentowego? 282. Wymień typy inkasa Na czym polega inkaso za płatność? 284. Na czym polega inkaso za akcept? 285. Na czym polega inkaso za list zobowiązujący? 286. Na czym polega inkaso gwarantowane? 287. Podaj definicję akredytywy dokumentowej Czym różni się akredytywa pieniężna od akredytywy dokumentowej? 289. Czym różni się akredytywa dokumentowa potwierdzona od nie potwierdzonej? 290. Czym różni się akredytywa dokumentowa odwołalna od akredytywy nieodwołalnej? 291. Czym różni się akredytywa dokumentowa pokryta z góry od akredytywy pokrytej z dołu? 292. Na czym polega różnica roli banku potwierdzającego akredytywę od roli banku negocjującego akredytywę dokumentową? 293. Co to jest akredytywa dokumentowa z czerwoną klauzulą? 294. Na czym polega akredytywa dokumentowa przenośna? 295. Na czym polega akredytywa wiązana typu back-to-back? 296. Wymień najważniejsze warunki akredytywy dokumentowej wynikające z jednolitych Zwyczajów i Praktyki dotyczące akredytyw dokumentowych Jakie dokumenty towarowe mogą być prezentowane w ramach akredytywy dokumentowej? 298. Co to jest baza transakcji w ramach INCOTERMS 2000 i jak wiąże się z dokumentami wymaganymi w ramach akredytywy dokumentowej? 299. Opisz najistotniejsze różnice istniejące pomiędzy operacjami dokumentowymi: inkasem i akredytywą Które z dokumentów towarowych, wymaganych w ramach akredytywy dokumentowej, mogą być wykorzystane przy zabezpieczaniu ryzyka banku z tytułu otwarcia tej akredytywy? Odpowiedź uzasadnij. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 13

14 301. Którą formę operacji dokumentowej zaproponujesz swojemu klientowi / eksporterowi, w przypadku gdy ma on podpisać kontrakt z nowym kontrahentem na dostawę towaru dużej wartości? Uzasadnij swoją odpowiedź Opisz przebieg akredytywy dokumentowej: nieodwołalnej i potwierdzonej. Moduł XII Finansowanie operacji eksportowo - importowych 303. Proszę omówić ryzyko w transakcjach handlu zagranicznego i sposoby jego ograniczania Proszę omówić formy krótkoterminowego finansowania eksportu Proszę przedstawić mechanizm kredytu dostawcy (supplier s credit) Proszę omówić kredyt kupiecki Proszę omówić systemy finansowego wspierania eksportu przez państwo Proszę omówić działalność agencji kredytów eksportowych Proszę omówić systemy finansowania i ubezpieczenia kredytów eksportowych w państwach wysoko rozwiniętych (np. USA, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja) 310. Proszę przedstawić podstawy prawne obecnie funkcjonującego systemu wspierania eksportu w Polsce Proszę omówić działalność KUKE S.A Proszę omówić zasady ubezpieczania kredytów udzielanych na finansowanie transakcji eksportowo-importowych Proszę omówić technikę kredytu akceptacyjno-rembursowego Proszę omówić mechanizm dyskonta należności w ramach akredytyw z odroczonym terminem płatności Proszę omówić rolę traty w akredytywie akceptacyjnej Proszę omówić wekslową i bezwekslową negocjację dokumentów w ramach akredytywy dokumentowej Proszę omówić akredytywę zaliczkową jako formę finansowania pre-shipment Proszę omówić formy zaliczkowego finansowania eksportu przy realizacji transakcji w ramach inkasa dokumentowego Proszę omówić formy finansowania eksportera post-shipment (finansowanie eksportera między datą wysyłki towaru a terminem faktycznego wpływu środków na jego rzecz) Proszę przedstawić przebieg typowej transakcji forfaitingowej Proszę omówić forfaiting należności wekslowych (należności z weksli trasowanych i weksli własnych) Proszę przedstawić podstawową kalkulację kosztów transakcji forfaitingowej Proszę przedstawić zalety i wady transakcji a forfait. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 14

15 324. Proszę przedstawić istotę transakcji dyskonta weksli a forfait Proszę przedstawić różnice pomiędzy faktoringiem i forfaitingiem wierzytelności eksportowych Proszę omówić przebieg realizacji transakcji w faktoringu ralizowanym w systemie dwóch faktorów Faktoring wierzytelności eksportowych przedstaw definicję, charakterystykę, podstawowe formy Proszę omówić prawną istotę umowy faktoringu Faktoring a dyskontowanie faktur omówić podobieństwa i różnice Proszę omówić obrót kredytowy w świetle obowiązujących przepisów dewizowych Proszę omówić źródła kredytów dewizowych Proszę podać podstawowe elementy kosztów kredytów zagranicznych Proszę omówić rodzaje kredytów udzielanych na finansowanie eksportu Proszę omówić zasady oprocentowania kredytów importowych. Moduł XIII Przepisy prawa dewizowego oraz ich stosowanie w praktyce operacyjnej banku 335. Proszę wyjaśnić na czym polega obrót bieżący z podaniem kilku przykładów czynności obrót ten stanowiących Proszę wyjaśnić różnicę między obrotem dewizowym a obrotem dewizowym z zagranicą Proszę wyjaśnić różnice w statusie rezydenta i nierezydenta Proszę wyjaśnić, czy mające siedzibę w kraju oddziały i przedstawicielstwa nierezydentów uważa się za rezydentów czy też nierezydentów Proszę wyjaśnić, czy pieniądze nie będące w kraju prawnym środkiem płatniczym są walutami obcymi czy też zagranicznymi środkami płatniczymi Proszę wyjaśnić, czy bransoletkę ze złota uważa się w Polsce za złoto dewizowe. Proszę uzasadnić swoje stanowisko Proszę wyjaśnić, czy francuski konsulat w Krakowie jest rezydentem czy też nierezydentem. A ambasada RP w Ottawie? 342. Czy czek bankierski wystawiony przez ROYAL Bank w Kanadzie w dolarach kanadyjskich jest dewizą w rozumieniu polskiego prawa dewizowego? A czy jest zagranicznym środkiem płatniczym? 343. Proszę wyjaśnić, czy transfer krajowych środków płatniczych podlega reglamentacji przy wywozie z kraju? 344. Proszę wyjaśnić, czy zapłata przez nierezydenta za usługi fryzjerskie w Krakowie polskimi złotówkami stanowi obrót dewizowy z zagranicą. Proszę uzasadnić swoje stanowisko. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 15

16 345. Proszę wyjaśnić, czy transfer do kraju waluty polskiej w celu wpłacenia wadium za wzięcie udziału w przetargu stanowi obrót dewizowy z zagranicą. Czy obrót taki podlega reglamentacji? 346. Jakim rodzajem obrotu będzie transfer za granicę środków uzyskanych jako odszkodowanie za szkody poniesione w wypadku samochodowym? 347. Proszę wyjaśnić, czy transfer za granicę wygranej w TOTO-Lotka będzie obrotem dewizowym? Jaki to będzie rodzaj obrotu? 348. Czy nabycie przez nierezydenta w Polsce udziałów w spółce z o.o. w ilości dającej 8% głosów na Zgromadzeniu Wspólników będzie inwestycją bezpośrednią? 349. Czy nierezydent może nabyć w Polsce jednostki uczestnictwa w funduszach zbiorowego inwestowania? Proszę uzasadnić swoje stanowisko Czy poręczenie spłaty długu dokonane w Polsce przez rezydenta na rzecz nierezydenta jest obrotem kapitałowym? Czy jest dozwolone czy też wymaga zezwolenia dewizowego? 351. Czy kupno przez rezydenta hotelu w Moskwie jest dozwolone czy też wymaga zezwolenia dewizowego? 352. Proszę opisać na czym polega obrót kredytowy i czym różni się od inwestycji bezpośrednich Proszę podać przykłady kredytów, które są inwestycją bezpośrednią i nie są obrotem kredytowym Proszę wyjaśnić na czym polega reglamentacja obrotu kredytowego dokonywanego przez banki Proszę opisać dokumenty, które powinno się przedstawić bankowi przed dokonaniem transferu za granicę przychodu uzyskanego przez nierezydenta w kraju Proszę określić dokumenty, które należy przedstawić na granicy w czasie transferu wartości dewizowych za granicę Proszę określić w jakich sytuacjach i na jak długo bank kontrolujący obrót dewizowy może odroczyć obowiązek przedstawienia wymaganych dokumentów Czym różni się zwolnienie dewizowe od zezwolenia dewizowego? 359. Na czym mogą polegać nadzwyczajne ograniczenia w obrocie dewizowym? 360. Na czym polega pośrednictwo banku w obrocie dewizowym? Czy każdy bank może być takim pośrednikiem? 361. W jakich sytuacjach biura maklerskie są obowiązkowym pośrednikiem w obrocie dewizowym z zagranicą? 362. Kto i w jakim zakresie nadaje uprawnienia dewizowe bankom? 363. Jaki organ i na jakiej podstawie prawnej może dokonywać formalnej interpretacji przepisów dewizowych? 364. Proszę omówić instytucję zezwoleń dewizowych z przytoczeniem organów posiadających ustawowe uprawnienia w tym zakresie. Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 16

17 Moduł XIV Podpis elektroniczny aspekty prawne 365. Proszę omówić ogólnie na czym polega świadczenie usług certyfikacyjnych w ramach IKP Proszę wyjaśnić, dlaczego ustawowe uregulowanie problematyki podpisu elektronicznego jest tak istotne dla bankowości? 367. Proszę omówić zagadnienie ważności certyfikatów w ramach IKP Proszę omówić zagadnienie nadzoru nad działalnością podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne Proszę omówić ogólnie rolę podpisu elektronicznego w bankowości Na czym polega znakowanie czasem podpisu elektronicznego? 371. Proszę omówić ogólnie kilka przestępstw związanych z problematyką podpisu elektronicznego wyszczególnionych w ustawie o podpisie elektronicznym Proszę omówić najważniejsze cechy podpisu elektronicznego Proszę zaprezentować swoje przemyślenia w zakresie ewentualnych niebezpieczeństw w przyszłości co do funkcjonowania podpisu elektronicznego Proszę wyjaśnić pojęcie poświadczenia elektronicznego na podstawie ustawy o podpisie elektronicznym Proszę omówić rolę Narodowego Banku Polskiego w systemie świadczenia usług certyfikacyjnach Proszę omówić ogólnie skutki prawne podpisu elektronicznego Proszę omówić ogólnie obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne w ramach IKP Proszę wyjaśnić chronologicznie proces podpisywania się za pomocą podpisu elektronicznego Proszę wyjaśnić chronologicznie proces weryfikacji podpisu elektronicznego Proszę wyjaśnić na czym polega zabezpieczanie klucza prywatnego w postaci elektronicznej karty kryptograficznej Proszę wyjaśnić na czym polega Infrastruktura Klucza Publicznego Proszę wyjaśnij różnicę pomiędzy podpisem elektronicznym a podpisem cyfrowym Proszę wyjaśnić różnicę pomiędzy podpisem elektronicznym a kwalifikowanym podpisem elektronicznym na podstawie ustawy o podpisie elektronicznym Proszę wyjaśnić na czym polega Koncepcja neutralności technologicznej (na podstawie Dyrektywy UNICTRAL z 1996 roku Prawo Modelowe o handlu elektronicznym). Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 17

18 Moduł XV Standardowe księgowania operacji bankowych 385. Proszę omówić kolejne szczeble tworzenia wyniku finansowego banku Proszę podać jakie operacje ewidencjonowane są na kontach pozabilansowych Proszę podać kategorie aktywów i zobowiązań finansowych oraz obowiązujące metody ich wyceny Jakie składniki zaliczane są do kapitałów (funduszy) własnych? 389. Proszę zaksięgować na kontach (można użyć nazw kont bez ich symboli) następującą operację: kredyt dotychczas ewidencjonowany w sytuacji normalnej został przekwalifikowany do sytuacji wątpliwej. Dane: wysokość niespłaconego salda kredytu: 2000 zł, wartość zabezpieczeń pomniejszających podstawę tworzenia rezerw celowych: 500 zł, odsetki naliczone i niezapłacone: 50 zł, 390. Proszę przedstawić (opisać) sposób obliczania efektywnej stopy procentowej. Czym różnią się papiery wartościowe ewidencjonowane jako majątek banku od papierów wartościowych wykazywanych jako zobowiązania? 391. Jakie podsystemy tworzą system rachunkowości? 392. Jakie operacje mogą być ewidencjonowane na rachunku bieżącym w banku centralnym? 393. Proszę podać przynajmniej trzy rodzaje przychodów i/lub kosztów jakie generują dla banku rachunki bieżące klientów? Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów strona 18

Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego. z zakresu Operacji bankowych

Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego. z zakresu Operacji bankowych Pytania do części ustnej egzaminu na poziomie Specjalisty Bankowego z zakresu Operacji bankowych Moduł I: Prawne aspekty umowy rachunku bankowego 1. Podaj definicję umowy rachunku bankowego wg przepisów

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Czeki i weksle. Maria Chołuj

Czeki i weksle. Maria Chołuj Czeki i weksle Maria Chołuj 1 Czeki Czek pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu:

Program. Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013. Przeprowadzenie szkolenia ma także na celu: Program Jak bezpiecznie realizować międzynarodowe transakcje handlowe 28.11.2013 Dla wielu przedsiębiorców ogromnym wyzwaniem jest zminimalizowanie lub eliminacja wszelkiego ryzyka związanego z zabezpieczaniem

Bardziej szczegółowo

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk

Obrót bezgotówkowy. Teresa Bartel CKU Gdańsk Obrót bezgotówkowy Obrót bezgotówkowy przychody i rozchody środków pienięŝnych realizowane za pośrednictwem i pod kontrolą banków. rozliczenia bezgotówkowe występują w postaci zapisów na rachunkach bankowych.

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE

AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE AKTYWA PIENIĘśNE WEKSLE dr Marek Masztalerz AKTYWA PIENIĘśNE Aktywa pienięŝne to aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz oraz niektóre inne aktywa finansowe. ŚRODKI PIENIĘśNE

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe

Rachunkowość. Środki pieniężne i aktywa finansowe Rachunkowość Środki pieniężne i aktywa finansowe dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Środki pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty trade finance

Wybrane aspekty trade finance Wybrane aspekty trade finance Kalisz, 24.02.2015 Miasto, data prezentacji Transakcje finansowania handlu: 1) Akredytywa dokumentowa Akredytywa dokumentowa to produkt, którego przeznaczeniem jest rozliczenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem

Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Dobre praktyki w konstruowaniu kontraktów eksportowych Współpraca z bankiem Weronika Wichrowska Warszawa, 19 marca 2012 r. Kontrakt jest ważnym elementem oferty i procesu sprzedaży Dobrze napisany kontrakt,

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej

URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Przed zawarciem umowy z bankiem. Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej URZÑD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Przed zawarciem umowy z bankiem Publikacja przygotowana dzi ki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej Przed zawarciem umowy z bankiem RACHUNEK OSZCZ DNOÂCIOWY Wybierając

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych

PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych PKO Bank Polski jako aktywny uczestnik procesu rozliczania i zabezpieczania transakcji eksportowych Departament Produktów Finansowania Handlu Wrocław, 16.05.2012 Formy rozliczeń i zabezpieczeń transakcji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe

Spis treści. Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI. Część I. Prawo wekslowe Spis treści Przedmowa do wydania drugiego... V Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego... 3 1. Historia weksla i prawa wekslowego...

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA. Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA

B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA. Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA B ANKOWOŚĆ K O R P O R ACYJNA Regulamin Rozliczeń Pieniężnych dla Klientów Korporacyjnych w Banku BPH SA 1 Spis treści R O Z D Z I A Ł 1 P R Z E P I S Y O G Ó L N E I D E F I N I C J E 3 Zastosowanie 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA

AKREDYTYWA DOKUMENTOWA AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Marta Bonder-Majewska Specjalista, MenedŜer Produktu Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao S.A. ElŜbieta Sajewicz Starszy Ekspert, Certified Documentary Credit Specialist

Bardziej szczegółowo

Polityka monetarna państwa

Polityka monetarna państwa Polityka monetarna państwa Definicja pieniądza To miara wartości dóbr i usług To ustawowy środek zwalniania od zobowiązań Typy pieniądza Pieniądz materialny: monety, banknoty, czeki, weksle, akcje, obligacje

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,

1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe, Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego

Krótkoterminowe finansowanie handlu zagranicznego Wywóz towarów za granicę związany jest z problemem jego finansowania. Uczestnikami finansowania eksportu są najczęściej: eksporter, zagraniczny importer i banki. W rozliczeniach międzynarodowych obrotów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r.

Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Wsparcie przedsiębiorcy instrumenty finansowe (zabezpieczenie transakcji handlu zagranicznego) Olsztyn, 12 czerwca 2015 r. Ryzyko transakcji w handlu zagranicznym EKSPORTER Kontrakt na dostawę towarów

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DYSKONTOWANIA WEKSLI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA SPIS TREŚCI 1 Tytuł rozdziału Strona I. Postanowienia ogólne 3 II. Warunki jakim powinny odpowiadać weksle

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 28 grudnia 2015 roku Załącznik do Decyzji nr 149/015 Prezesa Zarządu SGB-Banku S.A. Ryszarda Lorka z dnia 17 grudnia 015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 grudnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r.

Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. Komunikat Nr 13 Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej Na podstawie art. 128 ust.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia)

Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Zabezpieczenia gwarancyjne transakcji handlowych w obrocie międzynarodowym (akredytywy standby, gwarancje bankowe, ubezpieczeniowe, poręczenia) Miejsce: Warszawa Termin: 20-21.06.2016, poniedziałek (10.00-16.00)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znoszące

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

/I'iio I 80,4. B 375915. Wydaimie III zmkelome. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne /I'iio I 80,4. o o Wydaimie III zmkelome B 375915 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 15 Rozdział 1 POLSKI SYSTEM BANKOWY 17 1.1. System bankowy jako cząść systemu finansowego 18 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa

Dr Jan Zaunar. 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Dr Jan Zaunar 20.09.2009 r. Wykład: Rachunkowość bankowa Temat Nr 1: Cechy szczególne banku jako przedsiębiorstwa 1. Podstawowe kierunki działalności banku W odróżnieniu od zwykłych przedsiębiorstw, które

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów.

które są stopami stałymi w umownych okresach utrzymywania wkładów. OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BP S.A. KLIENTOM OBSZARU BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ I INWESTYCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 73/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 31 października 2016 roku Załącznik do Decyzji nr 7/016 Wiceprezesa Zarządu SGB Banku S.A. Ziemowita Stempina z dnia 7 października 016 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje

Bardziej szczegółowo

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata

INIME na żywo. matematyka/ekonomia/kawa. kawiarnia Cudowne lata INIME na żywo matematyka/ekonomia/kawa kawiarnia Cudowne lata Ewolucja wymiany walut Poznaj specyfikę polskiego rynku kantorów internetowych. Emil Policha i Marcin Mazgaj Kantory internetowe Produkt polski,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp... XIII Wykaz skrótów... Wstęp................................................. XIII Wykaz skrótów........................................... Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 140, poz. 939)................ 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.:

Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Zakres zmian w regulaminach bankowych obowiązujących od 1 stycznia 2015r.: Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego 1 - dotychczasowe brzmienie: 1. Regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od:

Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Usługi rozliczeniowe i Krajowa Izba Rozliczeniowa Formy rozliczeń pieniężnych między dłużnikiem a wierzycielem są uzależnione od: Wykorzystywanego w tym celu pieniądza (gotówkowy, bezgotówkowy, elektroniczny)

Bardziej szczegółowo

Dyspozycja przeniesienia rachunków/ usług płatniczych oraz pełnomocnictwo

Dyspozycja przeniesienia rachunków/ usług płatniczych oraz pełnomocnictwo I. Dane Klienta Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. 1 Imię (Imiona) Numer Klienta w RBPL 2 Nazwisko 3 PESEL Data urodzenia /Miejsce urodzenia (DD,MM,RRRR)/ 5 Obecny dokument tożsamości Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

System bankowy i tworzenie wkładów

System bankowy i tworzenie wkładów System bankowy i tworzenie wkładów Wykład nr 4 Wyższa Szkoła Technik Komputerowych i Telekomunikacji w Kielcach 2011-03-29 mgr Wojciech Bugajski 1 Prawo bankowe z dn.27.08.1997 Definicja banku osoba prawna

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Przemków, czerwiec 2005 r.

Przemków, czerwiec 2005 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W ZŁOTYCH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie Przemków, czerwiec 2005 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE ebiznes KONTO Załącznik nr 2 do uchwały 354/2012 zm uchwała nr 254/2015 Tekst jednolity na dzień 20.04.2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w złotych dla podmiotów sektora finansowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo